Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008"

Transkript

1 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli juli Nr Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation) I medfør af 178, jf. 161, stk. 5, i lov om aktieselskaber, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 620 af 23. juni 2008, og 22, stk. 6, jf. 79, stk. 2, i lov om anpartsselskaber, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 619 af 23. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige antal medarbejdere 1. Et selskab anses for i de sidste 3 år at have beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, når det samlede antal arbejdstimer på årsbasis udgør gennemsnitligt timer. Ved beregningen af arbejdstimeantallet tages udgangspunkt i den gennemsnitlige årlige lønudbetaling divideret med den gennemsnitlige timeløn for medarbejderne. 2. Selskabets bestyrelse og direktion er pligtig efter anmodning af nogen, der efter 4, stk. 2, er berettiget til at kræve afstemning, at foretage beregning i henhold til 1 og meddele resultatet heraf til selskabets medarbejdere. 3. Ved medarbejder forstås enhver person over 15 år, der for et selskab udfører arbejde som lønmodtager, medmindre den pågældende: 1) er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som medlem af direktionen, eller 2) permanent har sit arbejdssted uden for dansk højhedsområde. Stk. 2. Som dansk højhedsområde efter stk. 1, nr. 2, anses også dansk skib og den danske del af kontinentalsoklen. Kapitel 2 Afstemning om selskabsrepræsentation m.v. og stemmeret Afstemning om selskabsrepræsentation 4. Såfremt et selskab i de sidste 3 år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, jf. 1, har selskabets medarbejdere ret til at kræve, at der blandt disse afholdes afstemning om, hvorvidt der skal vælges selskabsrepræsentanter og suppleanter (ja/nej-afstemning). Stk. 2. Krav om afstemning i henhold til stk. 1 kan fremsættes af: 1) et flertal blandt medarbejderne i selskabets samarbejdsudvalg, 2) faglige organisationer på virksomheden, som for eksempel klubber og personaleforeninger, der repræsenterer mindst 1/10 af selskabets medarbejdere, eller 3) 1/10 af selskabets medarbejdere. 5. Krav om afstemning efter 4, stk. 2, fremsættes skriftligt over for selskabets bestyrelse. På sit første møde efter modtagelsen af anmodningen om afstemning - dog senest 6 uger efter anmodningens modtagelse - drager bestyrelsen i selskabet omsorg for, at der nedsættes et valgudvalg i overensstemmelse med reglerne i Har der været afholdt afstemning om selskabsrepræsentation, kan krav om ny afstemning tidligst fremsættes 6 måneder derefter. Stemmeret 7. Stemmeret til ja/nej-afstemning har enhver medarbejder, jf. 3, der er ansat i selskabet på tidspunktet for afstemningens afholdelse. Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelsen i 1. pkt. er opfyldt. Kapitel 3 Antal selskabsrepræsentanter og valgret/valgbarhed Antal selskabsrepræsentanter 8. I selskaber, hvor medarbejderne i overensstemmelse med har besluttet at vælge selskabsrepræsentanter, vælger medarbejderne et antal selskabsrepræsentanter og suppleanter for disse svarende til halvdelen af antallet af de medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen og af de i henhold til vedtægterne af offentlige myndigheder eller andre udpegede bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 selskabsrepræsentanter. Udgør antallet af selskabsrepræsentanter, der skal vælges, ikke et helt tal, afrundes opad. Valgret/valgbarhed 9. Valgret har enhver medarbejder, jf. 3, der er ansat i selskabet såvel på tidspunktet for valglistens offentliggørelse som på valgets tidspunkt. Stk. 2. Valgbar er enhver medarbejder, jf. 3, som er myndig, og som gennem de sidste 12 måneder før valget har været ansat i selskabet. Stk. 3. Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr AU003367

2 28. juli Nr Kapitel 4 Valgudvalgets sammensætning m.v., fremgangsmåden ved afstemning og valg, herunder fredsvalg, valgresultat og ordinært valg Valgudvalgets sammensætning m.v. 10. Valgudvalget sammensættes af repræsentanter for medarbejderne og for ledelsen. Flertallet af valgudvalgets medlemmer skal bestå af repræsentanter for medarbejderne, og mindst et af medlemmerne skal være medlem af bestyrelsen eller direktionen. Stk. 2. Repræsentanterne for medarbejderne vælges blandt selskabets medarbejdere af medarbejdernes repræsentanter i selskabets samarbejdsudvalg. De øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen. Stk. 3. Såfremt der ikke findes et samarbejdsudvalg, udpeger bestyrelsen medarbejdernes repræsentanter blandt selskabets medarbejdere. Er der i selskabet valgt tillidsrepræsentanter, skal disse så vidt muligt være repræsenteret. Stk. 4. Medarbejdere, der er opstillet til valg eller genvalg til bestyrelsen, kan ikke udpeges som eller forblive medlemmer af valgudvalget. Stk. 5. Ved udtræden af valgudvalget skal det pågældende medlem orientere valgudvalget herom. Valgudvalget skal herefter drage omsorg for, at et nyt medlem udpeges i overensstemmelse med reglerne i stk Valgudvalget vælger selv sin formand. Stk. 2. Valgudvalgets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 12. Valgudvalget udfærdiger referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indhold af alle bekendtgørelser, beslutninger, afstemningsresultater og valgresultater, skal fremgå. Stk. 2. Referaterne er tilgængelige for selskabets ledelse, selskabets aktionærer, anpartshavere og medarbejdere samt for vedkommende offentlige myndigheder. Stk. 3. Referaterne skal underskrives af valgudvalgets medlemmer og opbevares i mindst 5 år. Fremgangsmåden ved afstemning om selskabsrepræsentation 13. Det påhviler valgudvalget inden 4 uger efter sin nedsættelse at afholde ja/nej-afstemning. Stk. 2. Valgudvalget drager omsorg for, at afstemningen gennemføres således, at alle stemmeberettigede, jf. 7, får rimelig adgang til at deltage i afstemningen, herunder om nødvendigt ved afgivelse af brevstemme. 14. Afstemningen sker skriftligt og hemmeligt. Stk. 2. Ved afstemningen kan der kun stemmes ja eller nej. Stk. 3. Medarbejdernes beslutning om at ville vælge selskabsrepræsentanter er vedtaget, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede har stemt ja. Stk. 4. Så snart afstemningens resultat foreligger, meddeler valgudvalget skriftligt bestyrelsen dette og drager omsorg for, at afstemningens resultat meddeles medarbejderne. 15. Beskæftiger et selskab medarbejdere på skibe i udenrigsfart, påhviler det valgudvalget snarest muligt at drage omsorg for, at medarbejdere ombord, der er stemmeberettigede, jf. 7, gøres bekendt med, at der skal foretages afstemning samt med indholdet af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Skibsføreren på det enkelte skib nedsætter straks efter modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse en valgkomite på tre medlemmer, bestående af én repræsentant for skibsofficererne, én repræsentant for det øvrige mandskab, samt skibsføreren, som er formand for valgkomitéen. Stk. 3. Valgkomitéen skal inden 1 uge efter sin nedsættelse afholde den i 13, stk. 1, omhandlede afstemning og omgående herefter telegrafisk underrette valgudvalget om afstemningsresultatet med angivelse af antallet af ja-stemmer, nejstemmer samt blanke og ugyldige stemmer. Stk. 4. Samtidig med indtelegraferingen af afstemningsresultatet kan valgkomitéen telegrafisk meddele valgudvalget de eventuelle forslag til kandidater som henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter, der er fremsat af medarbejderne om bord på skibet. Fremgangsmåden ved valg af selskabsrepræsentanter 16. Valgudvalget drager omsorg for: 1) at valget afholdes snarest muligt, dog senest 6 måneder efter at beslutningen om selskabsrepræsentation er vedtaget, og 2) at valghandlingen gennemføres således, at alle, der har valgret, jf. 9, stk. 1, får rimelig adgang til at deltage i valget, herunder om nødvendigt ved afgivelse af brevstemme. Stk. 2. Beslutningen om selskabsrepræsentation bortfalder, hvis valget ikke er afholdt senest 6 måneder efter beslutningens vedtagelse. 17. Dersom valgudvalget finder, at et valg bør finde sted på flere valgsteder eller på forskellige tidspunkter, kan der oprettes særlige valgkomiteer til at bistå valgudvalget. Stk. 2. Valgudvalget træffer beslutning om oprettelse af valgkomiteer og udnævner disses formænd, jf. dog 15, stk. 2. På valgkomiteer finder 10, stk. 1-4, og 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Valgkomiteers afgørelser kan indbringes for valgudvalget. 18. Valgudvalget fastsætter efter forhandling med bestyrelsen datoen for valget og drager omsorg for, at alle medarbejderne får rimelig adgang til at gøre sig bekendt med datoen. Stk. 2. Valgudvalget bekendtgør valgdatoen for medarbejderne mindst 6 uger og højst 10 uger før den fastsatte valgdato, jf. dog 19. Stk. 3. Bekendtgørelsen om valgdatoen skal indeholde: 1) oplysning om antallet af selskabsrepræsentanter, der skal vælges, jf. 8, og 2) indkaldelse af forslag fra medarbejderne til personer, der skal opstilles til valget som selskabsrepræsentanter eller som suppleanter. Indkaldelsen skal angive det antal kandidater, der skal vælges, jf. 8, samt datoen, hvor indlevering af forslag senest kan ske. Denne dato skal ligge mindst 4 uger før valgdatoen.

3 28. juli Nr Stk. 4. Valgudvalget skal samtidig med bekendtgørelsen om valgdatoen udarbejde en liste over medarbejdere, der på tidspunktet for bekendtgørelsen har valgret, jf. 9, stk. 1. Listen skal være tilgængelig for medarbejderne. 19. I selskaber, som beskæftiger medarbejdere på skibe i udenrigsfart, bekendtgøres valgdatoen for medarbejderne med en frist på mindst 9 uger og højst 20 uger. 20. Valgudvalget undersøger, om de foreslåede kandidater er valgbare, jf. 9, stk. 2, og om de er villige til at modtage valg. Stk. 2. Valgudvalget skal oplyse de foreslåede kandidater om, at de kun kan være selskabsrepræsentanter eller suppleanter som valgt af medarbejderne, således at de ikke samtidig kan være bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen eller udpeget af andre. Stk. 3. Kandidaterne til hvervet som henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter skal opføres på hver sin liste. De to lister bekendtgøres for selskabets medarbejdere senest 2 uger før valgdatoen. En kandidat kan kun opføres på én af listerne. Stk. 4. I selskaber, som beskæftiger medarbejdere på skibe i udenrigsfart, jf. 19, sendes kandidatlisterne med angivelse af kandidaternes navn og arbejdssted, om nødvendigt telegrafisk, til skibenes valgkomiteer, således at listerne kan bekendtgøres for skibets medarbejdere senest 2 uger før valgdatoen. 21. Hvis der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater til valget som selskabsrepræsentanter og som suppleanter er opstillet færre end det antal kandidater, der skal vælges, kan valg ikke afholdes. Valgudvalget kan udsætte valget med henblik på opstilling af det fornødne antal kandidater, under overholdelse af de i dette kapitel nævnte frister. Valget skal dog være gennemført inden afholdelse af ordinær generalforsamling. 22. Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilke kandidaternes navne er anført i alfabetisk orden for henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter. Stk. 2. Stemmesedlen skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl, arbejdssted, funktion, faglige tillidshverv i selskabet samt det antal stemmer, der kan afgives efter 23, stk. 2. Andre oplysninger må ikke indeholdes på stemmesedlen. Stk. 3. Ved valg på skibe i udenrigsfart kan valgkomiteerne tillade, at der stemmes i lukket kuvert uden anvendelse af de i stk. 1, jf. stk. 2, nævnte stemmesedler. 23. Valget sker skriftligt og hemmeligt. Stk. 2. Hver medarbejder kan højst afgive et antal stemmer, der svarer til halvdelen af antallet af de selskabsrepræsentanter, henholdsvis suppleanter, der skal vælges, jf. 8. Skal der vælges et ulige antal selskabsrepræsentanter og suppleanter, afrundes det antal stemmer, der kan afgives, opad. Hver medarbejder kan kun afgive én stemme på hver kandidat. Stk. 3. Såfremt der er afgivet stemmer til fordel for flere kandidater på hver liste, end der er mulighed for efter stk. 2, eller såfremt det ikke utvetydigt fremgår, på hvilken eller hvilke kandidater, der er stemt, eller såfremt der er opført andre navne eller rettet på stemmesedlen, skal denne anses for ugyldig. Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om en stemmeseddel er ugyldig. 24. Det efter 8 beregnede antal kandidater, der har fået de fleste stemmer på hver liste, er valgt som henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter. Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater træffer valgudvalget afgørelsen ved lodtrækning. Stk. 3. Den suppleant, der er valgt med de fleste stemmer, er suppleant for den selskabsrepræsentant, der er valgt med de fleste stemmer. Den suppleant, der er valgt med de næst fleste stemmer, er suppleant for den selskabsrepræsentant, der er valgt med de næst fleste stemmer, og så fremdeles, indtil det efter 8 beregnede antal kandidater er nået. Fredsvalg 25. Såfremt der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater til valget som selskabsrepræsentanter og som suppleanter alene er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, skal der ikke afholdes valg, men udpegning finder sted som fredsvalg, hvis: 1) samtlige opstillede kandidater kan tilslutte sig afholdelse af dette fredsvalg, og 2) der blandt disse opnås enighed om, hvilken selskabsrepræsentant den enkelte suppleant i givet fald skal indtræde for. Stk. 2. Ved bekendtgørelse senest 2 uger før den fastsatte valgdato anses de opstillede kandidater som valgt som henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter. Valgresultat 26. Valgresultat og de valgtes navn og bopæl indføres i valgudvalgets referat, jf. 12, og meddeles straks skriftligt til bestyrelsen og de valgte, ligesom det bekendtgøres for medarbejderne. Ordinært valg 27. Ordinært valg af selskabsrepræsentanter og af suppleanter finder sted hvert fjerde år under forudsætning af, at betingelserne i 1 fortsat er opfyldt. Genvalg kan finde sted. Valget skal være gennemført inden selskabets ordinære generalforsamling. Kapitel 5 Ordningens ophør 28. Ordningen ophører ved valgperiodens udløb, hvis selskabet på dette tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne i Afstemning om ordningens ophør skal iværksættes, hvis de i 4, stk. 2, nævnte parter stiller krav herom. Valgudvalget forestår afstemningen under overholdelse af reglerne i Ordningen ophører umiddelbart efter eventuel vedtagelse herom.

4 28. juli Nr Kapitel 6 Selskabsrepræsentanternes ind- og udtræden samt retlige beskyttelse i ansættelsen Indtræden 30. Nyvalgte selskabsrepræsentanter indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling. Selskabsrepræsentanter og suppleanter vedbliver at fungere, indtil de nyvalgte kan indtræde i bestyrelsen. Stk. 2. Nye selskabsrepræsentanter og suppleanter for disse anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udtræden 31. Såfremt en selskabsrepræsentant: 1) afsættes af medarbejderne, jf. stk. 4, 2) ikke længere er ansat i selskabet, 3) selv udtræder af bestyrelsen, eller 4) afgår ved døden indtræder suppleanten straks i dennes sted. Stk. 2. Er der ingen suppleant for den pågældende selskabsrepræsentant, afholdes suppleringsvalg af en ny selskabsrepræsentant og en ny suppleant for den afgåede selskabsrepræsentants resterende valgperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i Stk. 3. I tilfælde af suppleringsvalg kan 1/10 af selskabets medarbejdere forlange, at der i stedet afholdes valg af samtlige selskabsrepræsentanter og af suppleanter for disse for den resterende valgperiode. Anmodning herom skal fremsættes senest 4 uger før valgdatoen for suppleringsvalget. Stk. 4. Afstemning om afsættelse af en selskabsrepræsentant skal iværksættes, hvis de i 4, stk. 2, nævnte parter stiller krav herom. Valgudvalget forestår afstemningen under overholdelse af reglerne i Beslutning om afsættelse af en selskabsrepræsentant kræver, at alene et simpelt flertal af deltagerne i afstemningen har afgivet deres stemme herfor. Retlig beskyttelse 32. Selskabsrepræsentanter og suppleanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Stk. 2. Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter stk. 1, herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved voldgift. Kapitel 7 Orientering af medarbejderne om selskabets forhold 33. I selskaber, hvor medarbejderne har udnyttet deres ret efter loven til at vælge selskabsrepræsentanter, påhviler det bestyrelsen at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt virkende informationskanaler til selskabets medarbejdere til orientering om selskabets forhold. Orienteringen om disse forhold skal gives på hensigtsmæssig måde. Orienteringen kan f.eks. omfatte selskabets økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling. 34. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler der efter selskabets forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan f.eks. gives af bestyrelsen gennem selskabets daglige ledelse og i selskaber, hvor der findes samarbejdsudvalg, gennem dette. Ved foranstående er der ikke tilsigtet ændringer i de enkelte selskabsrepræsentanters adgang til under ansvar efter aktieselskabslovens 160, stk. 1, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og anpartsselskabslovens 79, stk. 1, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, at videregive oplysninger om, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om. Stk. 2. Udgivelse af informationsblade, interne personaleblade eller lignende, møder i samarbejdsudvalgene, virksomhedskonferencer og fællesmøder, tilrettelagt af samarbejdsudvalgene, kan være egnede fremgangsmåder til orientering af selskabets medarbejdere. Kapitel 8 Medarbejdernes ret til indseende med aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen 35. I et selskab, der er omfattet af aktieselskabslovens 49, stk. 2, 3. pkt., som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, eller anpartsselskabslovens 22, stk. 1, 1. pkt., som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, men hvor der ikke er valgt selskabsrepræsentanter, kan en repræsentant for medarbejderne efterse aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen. Stk. 2. Såfremt selskabets medarbejdere har valgt en fællestillidsrepræsentant, eller der kun findes én tillidsrepræsentant på virksomheden, tilkommer retten efter stk. 1 denne. I andre tilfælde kan selskabets tillidsrepræsentanter udpege én i deres midte til at udøve denne ret. Stk. 3. Uden for de i stk. 2 omhandlede tilfælde vælger medarbejderne i deres midte en repræsentant til at efterse aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen. Kapitel 9 Særlige bestemmelser 36. Selskabsrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 37. Såfremt vedtægterne i et selskab, hvor betingelserne for selskabsrepræsentation ikke er opfyldt, tillægger medarbejderne ret til at vælge 2 eller flere selskabsrepræsentanter, finder reglerne i denne bekendtgørelse om valg tilsvarende anvendelse. 38. Udgifterne ved de i denne bekendtgørelse omhandlede afstemninger og valg og ved de i 33 og 34 omhandlede orienteringer af medarbejderne afholdes af selskabet. Stk. 2. Valgudvalget må ikke afholde usædvanlige eller store omkostninger, uden at bestyrelsen forinden har godkendt disse. 39. Valgbeslutninger og afgørelser, der skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, omfattes af aktieselskabslovens 157 og 159 b, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og anpartsselskabslovens 73 og 78,

5 28. juli Nr som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. I andre tilfælde henhører tvister vedrørende bestemmelser i denne bekendtgørelse under domstolene, jf. dog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige reglerne i 5, 10, 15-22, 27, 3. pkt., og 29. Kapitel 10 Foranstaltninger 41. Et medlem af bestyrelse eller valgudvalg, der overtræder sine pligter i henhold til 2, 5, 10, stk. 3, 12-13, 15-16, stk. 1, 18-19, 22, 26 og 29, idømmes bøde. Kapitel 11 Ikrafttrædelsesbestemmelser 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 28. juli 2008 OLE BLÖNDAL / Grethe Krogh Jensen

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m. Nr. 1387 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Koncernrepræsentation) Kapitel 1

Læs mere

(Koncernrepræsentation)

(Koncernrepræsentation) Bekendtgørelse nr. 468 af 2. juli 1987 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser, der er moderselskab i en koncern. 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Arwos har i dag følgende selskabskonstruktion med forskellige bestyrelser: Antal Antal Antal I alt generalforsamlingsvalgte fra Byråd generalforsamlingsvalgte

Læs mere

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation Udgivet af Erhvervsstyrelsen September 2011 Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

Valgregulativ For forbrugervalg til

Valgregulativ For forbrugervalg til Sagsnr: S2017-0021 Doknr:D2017-01716 Valgregulativ For forbrugervalg til Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A S Åstrupvej 9 st., 9800 Hjørring Telefon 3841 2828 Fax 3841 2829 www.hjvand.dk CVR-nr.

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Brønderslev Forsyning A/S. Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning

Brønderslev Forsyning A/S. Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning VALGREGULATIV Brønderslev Forsyning A/S Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i hvert

Læs mere

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S HOFOR Vand Brøndby A/S HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Vand Herlev A/S HOFOR Vand Hvidovre A/S HOFOR Vand København

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V. Forbrugerrepræsentanter. Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S

V A L G R E G U L A T I V. Forbrugerrepræsentanter. Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S V A L G R E G U L A T I V Forbrugerrepræsentanter Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter.

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter. Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Fanø Vand A/S 1. Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Fanø Vand A/S, CVR. Nr. 32571360 selskabet.

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11.

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. Vedtaget den 18. februar 2014 Valgregulativ for Danske Advokater fastsat i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. 1. Tidspunkt for valg Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE VEDTÆGTER for DRAGSHOLM SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG SELSKABSKONSTRUKTION 1 Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

AARHUS VAND A/S. VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant

AARHUS VAND A/S. VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant AARHUS VAND A/S VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant Indhold VALGREGULATIV... 3 Formål og baggrund... 3 Valgtidspunkt... 3 Valgperiode... 3 Forbrugernes stemmeret... 3 Valgledelse... 3 Valgprocedure...

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s Dok.nr. D13-28326 ver. 4 26. juni 2013. Side 1 af 7 1. FORMÅL OG BAGGRUND 3 2. SELSKABETS VEDTÆGTER SAMT LOVGIVNINGEN I ØVRIGT

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Valgregulativ Forbrugervalg

Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Dato 25-08-2017 Sagsnr. 2017-4158. Dok.nr. 2017-002915. Sagsbehandler Connie Brix Direkte telefon 76363631 E-mail jeco@bluekolding.dk Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 - Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. 1 - Navn, hjemsted og formål Vedtægter for VEDTÆGTER 1 - Navn, hjemsted og formål Sparekassens navn er Fanø Sparekasse. Fanø Sparekasse s hjemsted er Fanø kommune. Sparekassen driver tillige virksomhed under navnet Fanø Spare- og

Læs mere

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S Februar 2013 Indhold Baggrund... 3 Indkaldelse og opstilling af kandidater... 3 Valgret og udøvelse af stemmeret... 3

Læs mere

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand A/S.

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand A/S. Notat Dato: 20. februar 2013 revideret 13. marts 2013 Emne: Til: Fra: Valgregulativ i Herning Vand A/S Niels Møller Jensen Marianne K. Møller Kopi: 1. Formål Dette valgregulativ fastsætter reglerne for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Vedtægter. for. Langå Sparekasse

Vedtægter. for. Langå Sparekasse Vedtægter for Langå Sparekasse VEDTÆGTER FOR LANGÅ SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Sparekassens navn er Langå Sparekasse. Dens hjemsted er Randers Kommune. Sparekassen driver tillige virksomhed

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

3.1 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed.

3.1 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING ERHVERV A/S CVR-nr. 26 35 06 97 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Erhverv A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERJYSK FORSIKRING G/S. Forsikringsregister CVR-NR. 22602314. Vedtaget den 17. september 2015

VEDTÆGTER SØNDERJYSK FORSIKRING G/S. Forsikringsregister CVR-NR. 22602314. Vedtaget den 17. september 2015 VEDTÆGTER SØNDERJYSK FORSIKRING G/S Forsikringsregister CVR-NR. 22602314 Vedtaget den 17. september 2015 Vedtægter for Sønderjysk Forsikring G/S - udgave 17. september 2015 Side 1 1 Selskabets navn er

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

København Århus Kolding. Lett Advokatfirma. Adv. Jacob Christiansen. J.nr DJU

København Århus Kolding. Lett Advokatfirma. Adv. Jacob Christiansen. J.nr DJU København Århus Kolding Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 261359-DJU VALGREGULATIV for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere