Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005

2

3 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen

4 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2007 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2007 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy Trykt på ikke-klorbleget papir

5 Forord af Neelie Kroes Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitikken På mødet i marts 2005 bekræftede Det Europæiske Råd, at bæredygtig økonomisk vækst og flere og bedre arbejdspladser fortsat står allerøverst på EU s dagsorden. Den fornyede Lissabon-strategi er baseret på et partnerskab mellem medlemsstaterne, Kommissionen og beslutningstagerne i erhvervslivet, civilsamfundet og den akademiske verden. De mål, vi har sat os, er ambitiøse og kan kun virkeliggøres, hvis alle de implicerede udnytter alle de relevante politiske værktøjer fuldt ud. For alle de bestræbelser, der inden for rammerne af dette partnerskab udfoldes for at bane vej for økonomisk vækst og nye arbejdspladser, spiller konkurrence en helt central rolle. Den konkurrencepolitik, som Europa-Kommissionen fører, har afgørende betydning, når det drejer sig om at gøre de europæiske markeder konkurrencedygtige og dermed øge produktiviteten. Vi må fortsætte med at udnytte den fuldt ud til at fremme et effektivt fungerende indre marked og skabe forudsætningerne for at stimulere viden og innovation, tiltrække flere investeringer og skabe flere og bedre arbejdspladser. Det er denne ambition, der ligger til grund for de prioriterede mål, jeg har opstillet for mit virke som EU-kommissær, og det er også den, der igennem hele 2005 har været drivkraften i vort arbejde med at udvikle og håndhæve konkurrencepolitikken. Reform af konkurrencepolitikken I juni 2005 vedtog Kommissionen de forslag, jeg havde fremsat om en omfattende, sammenhængende og vidtrækkende reform af statsstøttereglerne og -procedurerne, som et direkte bidrag til den fornyede Lissabon-strategi. De reformer, der skitseres i handlingsplanen på statsstøtteområdet, tager sigte på at realisere målet om mindre og mere målrettet statsstøtte i overensstemmelse med de ønsker, Det Europæiske Råd gentagne gange har givet udtryk for. De vil også give medlemsstaterne klarere, mere udtømmende, mindre bureaukratiske og mere forudsigelige rammevilkår for ydelse af statsstøtte. Kontrollen med statsstøtte har ét vigtigt, overordnet mål nemlig at skabe sikkerhed for, at virksomhederne kan konkurrere med hinanden efter de samme spilleregler fordi en åben og fri konkurrence er vejen til økonomisk effektivitet, produktivitet og innovation. Men samtidig er det klart, at markedet i sig selv ikke altid kan skabe effektive resultater. De reformer, vi har iværksat, tager sigte på at sikre, at de subsidier, der virkelig er nødvendige, målrettes rigtigt, således at de skaber færrest mulige konkurrencefordrejninger. Reformerne skal dermed hjælpe medlemsstaterne til at få det optimale resultat ud af den statsstøtte, de yder. Når statslige subsidier bruges på en intelligent måde til at løse klart identificerede problemer, kan de føre til betydelige ekstragevinster for borgerne, forbrugerne, virksomhederne, EU s overordnede konkurrenceevne, social og regional samhørighed, offentlige tjenester og foretagender, bæredygtig vækst og kulturel mangfoldighed. Kommissionen vil videreudvikle den økonomiske tilgang, den anlægger, for bedre at kunne identificere sådanne problemer og fremme en effektiv, målrettet og velgennemtænkt løsning af dem.

6 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Handlingsplanen vakte stor interesse, og vi modtog feedback fra over 130 respondenter, bl.a. Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Vi er nu i gang med at implementere handlingsplanen og tager i forbindelse hermed hensyn til al den værdifulde feedback, vi fik under høringen. I november offentliggjorde Kommissionen en pakke med foranstaltninger, der skal skabe øget retssikkerhed omkring finansieringen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Der er tale om at sikre, at virksomheder kan modtage kompensation fra det offentlige til dækning af alle de omkostninger, de har ved at udføre offentlige opgaver, som de har fået overdraget af offentlige myndigheder, samtidig med at det sikres, at der ikke foregår en overkompensering, der kan virke konkurrencefordrejende. Efter de nye regler er tusinder af små foretagender, der udfører offentlige tjenester på lokalt plan, nu fritaget for anmeldelsespligten, når bestemte betingelser er opfyldt. Ved årets udgang indførte vi de nye regionalstøtteretningslinjer for årene I disse retningslinjer er der foretaget en afbalanceret afvejning mellem de forskellige interesser, der er impliceret de bidrager til at fremme målet om økonomisk samhørighed ved at målrette statsstøtten og sikre, at den kommer til at gå til de regioner, der har størst behov for den, samtidig med at sammenhængen med strukturfondene tilgodeses. Desuden tager de også sigte på at fremme støtteforanstaltninger knyttet til Lissabon-målene ved at give medlemsstaterne et større spillerum til at dække konkrete behov. Gennemførelsen af den ambitiøse statsstøttereform, der blev sat i gang i 2005, vil fortsat stå øverst på min dagsorden i hele denne Kommissions embedsperiode. På kartel- og monopolområdet var 2005 det første hele år med de moderniserede konkurrenceregler og også det første hele år med Det Europæiske Konkurrencenetværk (der er et samarbejdsforum mellem Kommissionen og vore partnere i de nationale konkurrencemyndigheder), som har været en succes. Jeg har været meget glad for at se det nære samarbejde og den udbredte gensidige støtte, der allerede har udviklet sig i netværket. I december vedtog Kommissionen en grønbog om erstatningssøgsmål efter overtrædelser af EU s konkurrenceregler. Denne grønbog tog sigte på at få en åben debat igang om de hindringer, der i øjeblikket ligger i vejen for anlæg af sådanne søgsmål, og om, hvordan man kan overvinde dem. Hvis det bliver lettere at rejse erstatningssag efter overtrædelser af konkurrencereglerne, vil forbrugere og virksomheder, som sådanne overtrædelser af EU s konkurrenceregler har påført skade, kunne gøre brug af deres ret til at kræve erstatning fra skadevolderne. Det vil også bidrage til at styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne overalt i Europa sideløbende med den indsats, der gøres af de offentlige håndhævelsesmyndigheder. Jeg finder det meget vigtigt, at vi gransker de resultater, vi hidtil har opnået med håndhævelsen af konkurrencereglerne, med kritiske øjne, så vi kan drage lære heraf i fremtiden. I 2005 offentliggjorde vi en rapport om tilsagn i fusionssager, der byggede på en indgående evaluering af udformningen og opfyldelsen af de tilsagn, fusionsparter har afgivet i over 40 fusionssager. Denne type evaluering vil vi udvide til også at omfatte andre aspekter af vor politik og vi vil drage de fornødne konklusioner heraf for fremtiden.

7 Forord af Neelie Kroes Endelig arbejder vi med udgangspunkt i de reformer, der blev gennemført i 2004, fortsat på at videreudvikle konkurrencepolitikken på et sundt økonomisk grundlag og kommunikere vor politik bedre ud til markedsaktørerne. I særdeleshed tog vi i 2005 fat på misbrug af dominerende stilling, ikke-horisontale fusioner og tilsagn i fusionssager, og resultaterne af dette arbejde vil foreligge i Fokus på de mest skadelige former for konkurrencebegrænsende praksis I 2005 var det kartelbekæmpelsen, der stod i centrum for vort arbejde. Karteller fører til dyrere varer og tjenesteydelser, de indskrænker udbuddet og hæmmer innovation, og de kan resultere i betydeligt højere omkostninger for vore virksomheder. Ordningen med bøderabat for samarbejde i kartelsager har resulteret i et stigende antal kartelsager. I løbet af 2005 har Kommissionen vedtaget fem beslutninger i kartelsager, hvor karteldeltagerne fik pålagt klækkelige bøder. Vi har også iværksat omfattende sektorundersøgelser og dermed gjort brug af et værktøj, der blev opdateret under reformerne i 2004, og som giver os mulighed for at se nærmere på brancher, hvor konkurrencen på markedet ikke forekommer at fungere så godt, som den kunne. Vi har fokuseret på finanssektoren og energisektoren, der begge leverer nøgleinput til en lang række andre sektorer. Vort mål er at få indkredset årsagerne til problemerne på disse markeder og gribe ind med de nødvendige foranstaltninger, når vi har påvist, at der fra offentligt eller privat hold lægges hindringer i vejen for konkurrencen. De første resultater fra energisektorundersøgelsen blev offentliggjort og sendt ud til offentlig høring i slutningen af Vi arbejder videre med at konsolidere og udbygge det indre marked i disse sektorer og har til hensigt at afslutte disse undersøgelser i løbet af Et andet vigtigt middel til at sikre fortsat konkurrence på markederne er fusionskontrollen. I 2005 har et antal fusionssager vedrørt sektorer under liberalisering et tegn på, at det indre marked er ved at blive virkelighed i disse sektorer. I flere fusionssager har vi ved at afkræve fusionsparterne omfattende tilsagn sikret, at vertikal integration på energimarkederne ikke kommer til at skade forbrugerne urimeligt. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at Førsteinstansretten har stadfæstet den beslutning, Kommissionen i 2004 vedtog om at nedlægge forbud mod en energifusion i Portugal der var tale om en sag, hvor de tilsagn, parterne tilbød, ikke var tilstrækkelige til at løse de påviste konkurrenceproblemer. Vi har også været meget opmærksomme på nødvendigheden af at forhindre medlemsstaterne i at lægge uberettigede hindringer i vejen for grænseoverskridende fusioner. Kommissionen vil fortsat, både inden for rammerne af de regler, der gælder for det indre marked, og ved brug af fusionsforordningens artikel 21, holde nøje øje med nationale myndigheders forsøg på at gribe ind i reorganiseringer i erhvervslivet. Hvis den finder, at sådanne indgreb ikke kan retfærdiggøres af legitime hensyn og/ eller vil være i strid med traktaten, vil Kommissionen skride til handling. Hvis statsstøttekontrollen skal fungere effektivt og virke troværdig, forudsætter det en korrekt gennemførelse af de beslutninger, Kommissionen træffer på dette område. Kommissionen vil derfor arbejde på at fremme en mere effektiv og omgående gennemførelse af beslutninger om tilbagesøgning af statsstøtte for at sikre ligebehandling af alle

8 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 støttemodtagere. Som bebudet i handlingsplanen på statsstøtteområdet vil Kommissionen skærpe kontrollen med, hvordan medlemsstaterne gennemfører dens beslutninger om tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte i overensstemmelse med deres nationale procedurer. Der er i løbet af 2005 gjort meget betydelige fremskridt med hensyn til at få nedbragt beløbet for den ulovlige og uforenelige statsstøtte, der skulle være tilbagebetalt i henhold til beslutninger truffet siden 2000, og hvis det fremgår, at tilbagesøgning ikke sker omgående og effektivt, vil Kommissionen fortsætte med at skride ind med hjemmel i de relevante traktatbestemmelser. Bedre lovgivning I 2005 vedtog Kommissionen et sæt reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser af EU-lovgivning, der stiller større krav til vurderingen af de økonomiske virkninger af forslag til EU-retsakter og også omfatter en konkurrencetest. Vi er overbeviste om, at denne»konkurrencegranskning«som vi også tilskynder medlemsstaterne til at foretage på nationalt plan vil yde et godt bidrag til Kommissionens program for bedre lovgivning ved at sikre, at al ny lovgivning, der kan virke konkurrencebegrænsende, kun gør det i det omfang, hvor det er nødvendigt for at tilgodese forbrugerbeskyttelsesmål eller andre traktatfæstede mål. De igangværende sektorundersøgelser og andre, mere uformelle initiativer som f.eks. Kommissionens meddelelse om liberale erhverv i EU spiller også en vigtig rolle med hensyn til at få indkredset de faktorer, der kan lægge hindringer i vejen for en effektiv konkurrence, og som beror på lovgivning på EU-plan eller på nationalt plan. * * * 2005 var et år med stor travlhed. Men vi har fået lagt grunden til virkeliggørelsen af de prioriterede mål for denne embedsperiode, som afspejler den centrale rolle, konkurrencepolitikken nødvendigvis må spille i de mere overordnede bestræbelser på at skabe vækst og beskæftigelse, der står allerøverst på Barroso-Kommissionens dagsorden. Jeg ser frem til at konsolidere og bygge videre på disse resultater i 2006 og i årene derefter. 6

9 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 (Udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2005) SEK(2006) 761 endelig

10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 13 I Karteller og monopoler EF traktatens artikel 81, 82 og A Rets, fortolknings- og procedureregler Misbrug af dominans Aftaler og samordnet praksis Procedureregler 23 Boks 1: EF-traktatens artikler 81 og 82: Fællesskabets interesse i at behandle påstande om overtrædelser samt prioriteringen Undersøgelse af EU-rettens konkurrencemæssige aspekter Grønbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF s kartel- og monopolregler 28 B Anvendelse af artikel 81, 82 og Energi, råvareindustrier, kemikalier og lægemidler 29 Boks 2: AstraZeneca: misbrug af offentlige procedurer i lægemiddelsektoren Information, kommunikation og medier 9 3. Tjenesteydelser 9 4. Industri, forbrugsgoder og fremstilling 7 5. Karteller 62 C EKN: Oversigt over samarbejdet Generel oversigt Anvendelsen af EU s konkurrenceregler ved nationale retter i EU: rapport om gennemførelsen af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1/ Samarbejdet i EKN i forskellige sektorer 76 D Udvalgte domme 78 E Statistikker 85 II Fusionskontrol 89 A Rets- og fortolkningsregler Rapport om tilsagn i fusionssager Ny vejledning om opgivelse af fusioner Strømlinet sagsfordeling erfaringerne i B Kommissionsbeslutninger Beslutninger efter artikel Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 6, stk Henviste sager Tilbagetrukne anmeldelser/opgivne fusioner 108 9

12 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 C Udvalgte domme 110 D Statistikker 116 III Statsstøttekontrol 119 A Rets- og fortolkningsregler Forordninger, retningslinjer og meddelelser 119 Boks 3: Handlingsplan for statsstøtte 119 Boks 4: Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse Landbrug Kulindustri Transport Gennemsigtighed Udvidelsen 129 B Sager Rednings- og struktureringsstøtte Skibsbygningsindustrien Stål Offentlig radio- og tv-spredning, bredbånd, filmindustri Banksektoren Regional støtte Forsknings- og udviklingsstøtte, innovationsstøtte Støtte til miljøbeskyttelse og energibesparelser Støtte til uddannelse, beskæftigelse og små og mellemstore virksomheder Fiskal støtte Støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer Andet: sundhed, posttjenester, forsvaret Landbrug Fiskeri Kul Transport 171 C Håndhævelse af statsstøttebeslutninger Indledning Konkrete sager 176 D Udvalgte retssager 178 E Statistikker

13 Indholdsfortegnelse IV Internationale aktiviteter 187 A Udvidelse og Vestbalkan 187 B Bilateralt samarbejde Indledning Aftale med USA, Canada og Japan Samarbejde med andre lande og regioner 191 C Multilateralt samarbejde Det internationale konkurrencenetværk OECD 195 V Udsigterne for Karteller og monopoler Fusioner Statsstøtte Internationale aktiviteter 201 Bilag Sager omhandlet i beretningen EF-traktatens artikel 81, 82 og Fusionskontrol Statsstøtte

14

15 Indledning INDLEDNING VED GENERALDIREKTØREN FOR KONKURRENCE I 2005 gjorde Generaldirektoratet for Konkurrence betydelige fremskridt med hensyn til en mere effektiv og målrettet anvendelse af konkurrencereglerne på tværs af alle aktivitetsområder. På statsstøtteområdet blev der iværksat en handlingsplan, som omfatter en vidtgående reformpakke, der skal fokusere på statsstøttereglerne, så der i højere grad ydes mere målrettet støtte, f.eks. støtte, der tager sigte på at fremme innovation, risikovillig kapital, forskning og udvikling. Handlingsplanens endelige mål er at gøre statsstøttekontrollen mere forudsigelig og at skabe bedre økonomiske resultater og en bedre styring. Med hensyn til statsstøttekontrollen blev der også konstateret en betydelig forøgelse af arbejdsbyrden i forbindelse med sagsbehandlingen i 2005 med 676 nye sager (en stigning på 8 % i forhold til året før). Inden for håndhævelsen af kartel og monopolreglerne gav Generaldirektoratet for Konkurrence højeste prioritet til bekæmpelse af karteller, som er den mest skadelige form for konkurrencebegrænsende adfærd. Karteller medfører en kunstig forhøjelse af prisen på varer og tjenester, reducerer udbuddet og hindrer innovation (så forbrugerne til sidst kommer til at betale mere for en ringere kvalitet), ligesom de kan forøge de europæiske virksomheders inputomkostninger væsentligt. Kommissionens program for bødenedsættelse og -fritagelse, der har medført et stigende antal kartelundersøgelser, har været en succes, hvilket er et opmuntrende tegn på, at vores politik er effektiv. I 2005 vedtog Kommissionen fem kartelbeslutninger, og der blev pålagt bøder på i alt 683,029 mio. EUR. For at styrke kartelbekæmpelsen blev der i 2005 oprettet et særligt karteldirektorat inden for Generaldirektoratet for Konkurrence. I forbindelse med generaldirektoratets øvrige håndhævelsesaktiviteter på kartel- og monopolområdet blev der sat øget fokus på behandling af sager, som omfatter de former for praksis, der er mest skadelige for forbrugerne. For eksempel pålagde Kommissionen AstraZeneca sanktioner for misbrug af reguleringssystemet for at forsinke markedsadgangen for generiske lægemidler, der konkurrerer med selskabets enorme salgssucces, Losec. Ud over formelle overtrædelsesprocedurer blev der også gjort brug af den nye mulighed, der findes i forordning (EF) nr. 1/2003, for at indhente bindende tilsagn fra virksomheder med henblik på at løse konkurrencepolitiske problemer. Det var for eksempel tilfældet i forbindelse med Coca-Colas kommercielle politik. En milepæl i anvendelsen af forordning (EF) nr. 1/2003 var starten på de første to sektorundersøgelser i henhold til artikel 17 inden for henholdsvis finanssektoren og energisektoren (gas og elektricitet), som begge er af stor betydning for, at Kommissionen kan nå sine videre politiske mål for væksten og beskæftigelsen. Med disse sektorundersøgelser opfyldte Kommissionen sit løfte om en mere aktiv og økonomibaseret tilgang til håndhævelsesaktiviteterne. Kommissionen vil på grundlag af undersøgelsesresultaterne afgøre, om der inden for disse sektorer er behov for håndhævelses- og reguleringsforanstaltninger og i så fald af hvilken art for at sikre, at det indre marked kan fungere 13

16 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 tilfredsstillende. Det vil være vigtige opgaver for generaldirektoratet i 2006 og frem at analysere resultaterne af disse sektorundersøgelser og følge dem op på en hensigtsmæssig måde. På fusionsområdet voksede håndhævelsesaktiviteterne i 2005 på grund af den generelt stigende tendens inden for fusioner og virksomhedsovertagelser. Der blev anmeldt 313 fusionssager, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til Generaldirektoratets undersøgelser bygger normalt også på en stadig mere indgående gennemgang af de faktiske forhold. Arbejdet koncentreres om at påvise konkurrenceproblemer på grundlag af en grundig økonomisk analyse og på grundlag af faktiske forhold. Der blev lagt særlig vægt på fusioner, som kan hindre gennemførelsen af EU s liberaliseringsmålsætninger. Det var et vigtigt mål i forbindelse med moderniseringen at gøre EU s konkurrenceregler mere effektive, og dette mål kan kun nås ved at sikre, at Det Europæiske Konkurrencenet, som er sammensat af Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, fungerer tilfredsstillende. Konkurrencenettet skal hovedsageligt sikre en ensartet og konsekvent anvendelse af EU s konkurrenceregler inden for det udvidede EU. I denne forbindelse fik Kommissionen i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 meddelelse om næsten 80 sager, hvor en national konkurrencemyndighed agtede at vedtage en beslutning efter artikel 81 og/eller artikel 82. Generaldirektoratet for Konkurrence spiller sammen med Generaldirektoratet for Informationssamfundet en vigtig rolle ved gennemførelsen af de rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsmidler, som Kommissionen vedtog i 2002, og som bygger på EU s konkurrenceretlige principper. Efter disse rammebestemmelser er Generaldirektoratet for Konkurrence sammen med Generaldirektoratet for Informationssamfundet ansvarligt for at behandle de nationale myndigheders anmeldelser af regulerende foranstaltninger på markederne for elektroniske kommunikationsmidler. I 2005 blev 201 anmeldelser af denne art behandlet (over det dobbelte af tallet for 2004: 89). Kommissionens beslutninger om sådanne anmeldelser er også blevet næsten fordoblet i 2005 i forhold til 2004, nemlig fra 64 til 117. I 2005 blev der også taget vigtige skridt til at sikre en effektiv gennemførelse af Kommissionens beslutninger på konkurrenceområdet, som det fremgår af Microsoft-sagen, hvor der blev indledt en formel procedure over for manglende efterlevelse af Kommissionens beslutning (december). På statsstøtteområdet er den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet, og som skal tilbagebetales på grundlag af beslutninger, der blev vedtaget fra 2000 til midten af 2005, faldet beløbsmæssigt: Ud af i alt 9,4 mia. EUR blev ca. 7,9 mia. EUR tilbagebetalt inden udgangen af juni Ud over handlingsplanen på statsstøtteområdet nåede Generaldirektoratet for Konkurrence langt med hensyn til sin ambitiøse revision af konkurrencepolitikken, der går ud på at udvide håndhævelsen af konkurrencereglerne for både at effektivisere EU s konkurrenceregler og forbedre konkurrenceevnen. Generaldirektoratet for Konkurrence har udsendt et debatoplæg om anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på ekskluderende misbrug, og sammen med vedtagelsen af grønbogen om erstatningssøgsmål vil dette bidrage til at styrke konkurrencekulturen i EU. Som et andet eksempel kan nævnes, at Kommissionen foreslog at ophæve gruppefritagelsen af linjekonferencer fra forbuddet 14

17 Indledning mod restriktiv praksis i EU s konkurrenceregler. Ophævelsen af gruppefritagelsen vil gavne EU s eksportører, ved at transportpriserne sænkes, samtidig med at der opretholdes pålidelige tjenester, således at virksomhedernes konkurrenceevne i EU forbedres. Endelig anvendte Generaldirektoratet for Konkurrence i 2005 betydelige ressourcer til at støtte bedre reguleringsinitiativer. Dette omfattede især undersøgelse af Kommissionens nye initiativer for at vurdere deres indvirkning på konkurrencen samt fremme af en konkurrencekultur i medlemsstaterne. Sammen med vore bestræbelser på at udvikle konkurrencepolitikken bidrog disse tiltag til at gøre konkurrencereglerne mere effektive og skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed for erhvervslivet og forbrugerne. Alt i alt var 2005 et år med betydelige fremskridt, både når det gælder konsolidering af de ændrede konkurrenceregler for karteller og fusioner, og når det gælder den vidtrækkende reform på statsstøtteområdet. I 2005 nåede vi også betydeligt længere i gennemførelsen af en mere resultatorienteret, økonomisk indfaldsvinkel til konkurrenceproblemerne på tværs af de eksisterende instrumenter. Endelig iværksatte Generaldirektoratet for Konkurrence i 2005 en række vigtige nye projekter især sektorundersøgelserne hvis resultater vil føre til nye initiativer og/eller håndhævelsesforanstaltninger i de kommende år. Dette vil være til gavn for EU s forbrugere, hvad enten der er tale om privatpersoner eller virksomheder, og vil bidrage til at forbedre EU s konkurrenceevne. MEDDELELSE FRA HØRINGSKONSULENTEN Kommissionen oprettede stillingen som høringskonsulent for at betro gennemførelsen af de administrative procedurer i kartel- og fusionssager til en uafhængig person, der har erfaring med konkurrencespørgsmål og har den fornødne integritet til at kunne bidrage til en objektiv, gennemsigtig og effektiv behandling af disse sager. Høringskonsulenten udfører sit hverv i overensstemmelse med mandatet. Fortrolighed i forhold til aktindsigt i henhold til meddelelsen om aktindsigt I 2005 opstod der vanskelige problemer med hensyn til aktindsigt i en række sager. Specielt blev der i en række sager, hvor sagsakterne indeholdt tusindvis af dokumenter, som med rette var krævet behandlet fortroligt, fremsat anmodninger om aktindsigt, hvilket forsinkede proceduren. I betragtning af behovet for at efterprøve for hvert enkelt dokument, om den påståede interesse i at få aktindsigt af hensyn til kontradiktionsretten går forud for fortroligheden er det vigtigt af hensyn til overholdelsen af procedurefristerne, at aktindsigten forberedes indgående. Det er i alle deltagernes interesse, at proceduren gennemføres hurtigt og gnidningsløst. De parter, der giver oplysningerne, og de, der anmoder om indsigt i fortrolige oplysninger, bør derfor overholde de vejledende principper for fortrolig behandling. Det gælder især følgende: Parter, der giver oplysninger, bør, når de anmoder om fortrolig behandling, give en tilstrækkelig begrundelse derfor og begrænse den til bestemte passager, hvis afsløring kan indebære en risiko for alvorlig skade. Oplysningerne skal gives i en version, der ikke er fortrolig, og som indeholder en nøjagtig beskrivelse af hver enkelt oplys- 15

18 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 ning, der er udeladt. Det er vigtigt, at de versioner, der ikke er fortrolige, og beskrivelsen af de udeladte oplysninger giver alle parter med aktindsigt mulighed for at afgøre, om de udeladte oplysninger måtte være relevante for deres forsvar og dermed, om der er tilstrækkelig grund til at anmode Kommissionen om indsigt i de pågældende oplysninger. Parter, der anmoder om indsigt i fortrolige oplysninger, skal fremlægge udførlige, velbegrundede anmodninger, som klart viser, at de har interesse i bestemte dokumenter af hensyn til deres kontradiktionsret. Høringskonsulenternes beslutninger Som led i behandlingen af individuelle anmodninger om aktindsigt vedtog høringskonsulenterne i beslutninger i 7 sager på grundlag af artikel 8 i deres mandat. Efter artikel 8 kan parterne anmode om indsigt i dokumenter, som de mener er nødvendige af hensyn til deres kontradiktionsret, og som de ikke har haft adgang til, fordi de er fortrolige. Høringskonsulenten kan afslå eller tillade fuldstændig eller delvis indsigt i sådanne dokumenter. I 2005 var det ikke nødvendigt, at høringskonsulenterne vedtog beslutninger efter artikel 9. Efter denne artikel i mandatet kan høringskonsulenterne beslutte, at Kommissionen skal videregive oplysninger, selv om en virksomhed modsætter sig det, hvis de ikke mener, at oplysningerne bør være beskyttede, eller hvis interessen i videregivelse af oplysningerne vejer tungere end den skade, det kan medføre. En sådan beslutning kan indbringes for Fællesskabets domstole, og processen omtales normalt som Akzo-proceduren. For at undgå en tung procedure har høringskonsulenterne indført den praksis, at de, inden de vedtager en endelig og retligt bindende beslutning efter artikel 9, sender virksomhederne et brev, hvorved de tilkendegiver deres foreløbige stillingtagen. Der blev sendt flere breve af denne art i Sagsakternes omfang Høringskonsulenterne fastslog i 2005, at parterne i overensstemmelse med retspraksis bør have ret til efter anmodning at få indsigt i alle dokumenter, der objektivt set er forbundet med den påståede overtrædelse, med forbehold af de normale undtagelser, der skyldes at dokumenterne er fortrolige eller interne. Kommissionens berørte tjenestegrene har dog mulighed for at udøve et vist skøn i deres beslutning om at sammenlægge undersøgelser, som de finder tilstrækkeligt beslægtede. De pågældende tjenestegrene kan ud fra objektive årsager beslutte, at der ved en omfattende og grundig analyse af den pågældende konkurrencebegrænsende adfærd er behov for en nærmere gennemgang af de forskellige produktmarkeder eller geografiske markeder samtidig. Høringskonsulenternes rapporter og mundtlige høringer Høringskonsulenterne udarbejdede i 2005 foreløbige og/eller endelige rapporter i tre fusionssager og tolv kartelsager, hvor høringerne i visse tilfælde var blevet afholdt i

19 Indledning I 2005 blev der anmodet om mundtlige høringer i otte kartelsager. Der var ingen høringer i fusionssager. Den faldende interesse for mundtlige høringer i fusionssager kan skyldes, at parterne ønsker at benytte den begrænsede tid, der er til rådighed, til forhandlinger om retsmidler i stedet for at drage Kommissionens vurdering i tvivl over for et større publikum, der også kan omfatte virksomheder, som er imod fusionen. Proceduren for mundtlige erklæringer I 2005 blev der indført en ny procedure, som skal sikre, at virksomheder, der ønsker at samarbejde med Kommissionen i henhold til meddelelsen om bødefritagelse og -nedsættelse, ikke afskrækkes derfra som følge af edition i civile erstatningssøgsmål ved domstole uden for EU. Dette indebærer, at de øvrige deltagere i det formodede kartel ikke har adgang til virksomhedernes erklæringer på den sædvanlige måde (dvs. ved cdrom/dvd eller i papirform). I stedet har parterne mulighed for at tage notater af optagelserne af de erklæringer, som ansøgerne om bødefritagelse eller -nedsættelse afgiver. 17

20

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Beretning om Konkurrencepolitikken 2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2006 SEK(2006)761 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL KONKURRENCEPOLITIK Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen i det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken

Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Modernisering af håndhævelsesbestemmelserne til EF s konkurrenceregler Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 og moderniseringspakken Brussels Luxembourg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING. Beretning om konkurencepolitikken 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING. Beretning om konkurencepolitikken 2004 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.6.2005 SEK(2005) 805 endelig KOMMISSIONENS BERETNING Beretning om konkurencepolitikken 2004 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 6 Indledning

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere