Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005

2

3 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen

4 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2007 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2007 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy Trykt på ikke-klorbleget papir

5 Forord af Neelie Kroes Medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitikken På mødet i marts 2005 bekræftede Det Europæiske Råd, at bæredygtig økonomisk vækst og flere og bedre arbejdspladser fortsat står allerøverst på EU s dagsorden. Den fornyede Lissabon-strategi er baseret på et partnerskab mellem medlemsstaterne, Kommissionen og beslutningstagerne i erhvervslivet, civilsamfundet og den akademiske verden. De mål, vi har sat os, er ambitiøse og kan kun virkeliggøres, hvis alle de implicerede udnytter alle de relevante politiske værktøjer fuldt ud. For alle de bestræbelser, der inden for rammerne af dette partnerskab udfoldes for at bane vej for økonomisk vækst og nye arbejdspladser, spiller konkurrence en helt central rolle. Den konkurrencepolitik, som Europa-Kommissionen fører, har afgørende betydning, når det drejer sig om at gøre de europæiske markeder konkurrencedygtige og dermed øge produktiviteten. Vi må fortsætte med at udnytte den fuldt ud til at fremme et effektivt fungerende indre marked og skabe forudsætningerne for at stimulere viden og innovation, tiltrække flere investeringer og skabe flere og bedre arbejdspladser. Det er denne ambition, der ligger til grund for de prioriterede mål, jeg har opstillet for mit virke som EU-kommissær, og det er også den, der igennem hele 2005 har været drivkraften i vort arbejde med at udvikle og håndhæve konkurrencepolitikken. Reform af konkurrencepolitikken I juni 2005 vedtog Kommissionen de forslag, jeg havde fremsat om en omfattende, sammenhængende og vidtrækkende reform af statsstøttereglerne og -procedurerne, som et direkte bidrag til den fornyede Lissabon-strategi. De reformer, der skitseres i handlingsplanen på statsstøtteområdet, tager sigte på at realisere målet om mindre og mere målrettet statsstøtte i overensstemmelse med de ønsker, Det Europæiske Råd gentagne gange har givet udtryk for. De vil også give medlemsstaterne klarere, mere udtømmende, mindre bureaukratiske og mere forudsigelige rammevilkår for ydelse af statsstøtte. Kontrollen med statsstøtte har ét vigtigt, overordnet mål nemlig at skabe sikkerhed for, at virksomhederne kan konkurrere med hinanden efter de samme spilleregler fordi en åben og fri konkurrence er vejen til økonomisk effektivitet, produktivitet og innovation. Men samtidig er det klart, at markedet i sig selv ikke altid kan skabe effektive resultater. De reformer, vi har iværksat, tager sigte på at sikre, at de subsidier, der virkelig er nødvendige, målrettes rigtigt, således at de skaber færrest mulige konkurrencefordrejninger. Reformerne skal dermed hjælpe medlemsstaterne til at få det optimale resultat ud af den statsstøtte, de yder. Når statslige subsidier bruges på en intelligent måde til at løse klart identificerede problemer, kan de føre til betydelige ekstragevinster for borgerne, forbrugerne, virksomhederne, EU s overordnede konkurrenceevne, social og regional samhørighed, offentlige tjenester og foretagender, bæredygtig vækst og kulturel mangfoldighed. Kommissionen vil videreudvikle den økonomiske tilgang, den anlægger, for bedre at kunne identificere sådanne problemer og fremme en effektiv, målrettet og velgennemtænkt løsning af dem.

6 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Handlingsplanen vakte stor interesse, og vi modtog feedback fra over 130 respondenter, bl.a. Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Vi er nu i gang med at implementere handlingsplanen og tager i forbindelse hermed hensyn til al den værdifulde feedback, vi fik under høringen. I november offentliggjorde Kommissionen en pakke med foranstaltninger, der skal skabe øget retssikkerhed omkring finansieringen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Der er tale om at sikre, at virksomheder kan modtage kompensation fra det offentlige til dækning af alle de omkostninger, de har ved at udføre offentlige opgaver, som de har fået overdraget af offentlige myndigheder, samtidig med at det sikres, at der ikke foregår en overkompensering, der kan virke konkurrencefordrejende. Efter de nye regler er tusinder af små foretagender, der udfører offentlige tjenester på lokalt plan, nu fritaget for anmeldelsespligten, når bestemte betingelser er opfyldt. Ved årets udgang indførte vi de nye regionalstøtteretningslinjer for årene I disse retningslinjer er der foretaget en afbalanceret afvejning mellem de forskellige interesser, der er impliceret de bidrager til at fremme målet om økonomisk samhørighed ved at målrette statsstøtten og sikre, at den kommer til at gå til de regioner, der har størst behov for den, samtidig med at sammenhængen med strukturfondene tilgodeses. Desuden tager de også sigte på at fremme støtteforanstaltninger knyttet til Lissabon-målene ved at give medlemsstaterne et større spillerum til at dække konkrete behov. Gennemførelsen af den ambitiøse statsstøttereform, der blev sat i gang i 2005, vil fortsat stå øverst på min dagsorden i hele denne Kommissions embedsperiode. På kartel- og monopolområdet var 2005 det første hele år med de moderniserede konkurrenceregler og også det første hele år med Det Europæiske Konkurrencenetværk (der er et samarbejdsforum mellem Kommissionen og vore partnere i de nationale konkurrencemyndigheder), som har været en succes. Jeg har været meget glad for at se det nære samarbejde og den udbredte gensidige støtte, der allerede har udviklet sig i netværket. I december vedtog Kommissionen en grønbog om erstatningssøgsmål efter overtrædelser af EU s konkurrenceregler. Denne grønbog tog sigte på at få en åben debat igang om de hindringer, der i øjeblikket ligger i vejen for anlæg af sådanne søgsmål, og om, hvordan man kan overvinde dem. Hvis det bliver lettere at rejse erstatningssag efter overtrædelser af konkurrencereglerne, vil forbrugere og virksomheder, som sådanne overtrædelser af EU s konkurrenceregler har påført skade, kunne gøre brug af deres ret til at kræve erstatning fra skadevolderne. Det vil også bidrage til at styrke håndhævelsen af konkurrencereglerne overalt i Europa sideløbende med den indsats, der gøres af de offentlige håndhævelsesmyndigheder. Jeg finder det meget vigtigt, at vi gransker de resultater, vi hidtil har opnået med håndhævelsen af konkurrencereglerne, med kritiske øjne, så vi kan drage lære heraf i fremtiden. I 2005 offentliggjorde vi en rapport om tilsagn i fusionssager, der byggede på en indgående evaluering af udformningen og opfyldelsen af de tilsagn, fusionsparter har afgivet i over 40 fusionssager. Denne type evaluering vil vi udvide til også at omfatte andre aspekter af vor politik og vi vil drage de fornødne konklusioner heraf for fremtiden.

7 Forord af Neelie Kroes Endelig arbejder vi med udgangspunkt i de reformer, der blev gennemført i 2004, fortsat på at videreudvikle konkurrencepolitikken på et sundt økonomisk grundlag og kommunikere vor politik bedre ud til markedsaktørerne. I særdeleshed tog vi i 2005 fat på misbrug af dominerende stilling, ikke-horisontale fusioner og tilsagn i fusionssager, og resultaterne af dette arbejde vil foreligge i Fokus på de mest skadelige former for konkurrencebegrænsende praksis I 2005 var det kartelbekæmpelsen, der stod i centrum for vort arbejde. Karteller fører til dyrere varer og tjenesteydelser, de indskrænker udbuddet og hæmmer innovation, og de kan resultere i betydeligt højere omkostninger for vore virksomheder. Ordningen med bøderabat for samarbejde i kartelsager har resulteret i et stigende antal kartelsager. I løbet af 2005 har Kommissionen vedtaget fem beslutninger i kartelsager, hvor karteldeltagerne fik pålagt klækkelige bøder. Vi har også iværksat omfattende sektorundersøgelser og dermed gjort brug af et værktøj, der blev opdateret under reformerne i 2004, og som giver os mulighed for at se nærmere på brancher, hvor konkurrencen på markedet ikke forekommer at fungere så godt, som den kunne. Vi har fokuseret på finanssektoren og energisektoren, der begge leverer nøgleinput til en lang række andre sektorer. Vort mål er at få indkredset årsagerne til problemerne på disse markeder og gribe ind med de nødvendige foranstaltninger, når vi har påvist, at der fra offentligt eller privat hold lægges hindringer i vejen for konkurrencen. De første resultater fra energisektorundersøgelsen blev offentliggjort og sendt ud til offentlig høring i slutningen af Vi arbejder videre med at konsolidere og udbygge det indre marked i disse sektorer og har til hensigt at afslutte disse undersøgelser i løbet af Et andet vigtigt middel til at sikre fortsat konkurrence på markederne er fusionskontrollen. I 2005 har et antal fusionssager vedrørt sektorer under liberalisering et tegn på, at det indre marked er ved at blive virkelighed i disse sektorer. I flere fusionssager har vi ved at afkræve fusionsparterne omfattende tilsagn sikret, at vertikal integration på energimarkederne ikke kommer til at skade forbrugerne urimeligt. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at Førsteinstansretten har stadfæstet den beslutning, Kommissionen i 2004 vedtog om at nedlægge forbud mod en energifusion i Portugal der var tale om en sag, hvor de tilsagn, parterne tilbød, ikke var tilstrækkelige til at løse de påviste konkurrenceproblemer. Vi har også været meget opmærksomme på nødvendigheden af at forhindre medlemsstaterne i at lægge uberettigede hindringer i vejen for grænseoverskridende fusioner. Kommissionen vil fortsat, både inden for rammerne af de regler, der gælder for det indre marked, og ved brug af fusionsforordningens artikel 21, holde nøje øje med nationale myndigheders forsøg på at gribe ind i reorganiseringer i erhvervslivet. Hvis den finder, at sådanne indgreb ikke kan retfærdiggøres af legitime hensyn og/ eller vil være i strid med traktaten, vil Kommissionen skride til handling. Hvis statsstøttekontrollen skal fungere effektivt og virke troværdig, forudsætter det en korrekt gennemførelse af de beslutninger, Kommissionen træffer på dette område. Kommissionen vil derfor arbejde på at fremme en mere effektiv og omgående gennemførelse af beslutninger om tilbagesøgning af statsstøtte for at sikre ligebehandling af alle

8 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 støttemodtagere. Som bebudet i handlingsplanen på statsstøtteområdet vil Kommissionen skærpe kontrollen med, hvordan medlemsstaterne gennemfører dens beslutninger om tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte i overensstemmelse med deres nationale procedurer. Der er i løbet af 2005 gjort meget betydelige fremskridt med hensyn til at få nedbragt beløbet for den ulovlige og uforenelige statsstøtte, der skulle være tilbagebetalt i henhold til beslutninger truffet siden 2000, og hvis det fremgår, at tilbagesøgning ikke sker omgående og effektivt, vil Kommissionen fortsætte med at skride ind med hjemmel i de relevante traktatbestemmelser. Bedre lovgivning I 2005 vedtog Kommissionen et sæt reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser af EU-lovgivning, der stiller større krav til vurderingen af de økonomiske virkninger af forslag til EU-retsakter og også omfatter en konkurrencetest. Vi er overbeviste om, at denne»konkurrencegranskning«som vi også tilskynder medlemsstaterne til at foretage på nationalt plan vil yde et godt bidrag til Kommissionens program for bedre lovgivning ved at sikre, at al ny lovgivning, der kan virke konkurrencebegrænsende, kun gør det i det omfang, hvor det er nødvendigt for at tilgodese forbrugerbeskyttelsesmål eller andre traktatfæstede mål. De igangværende sektorundersøgelser og andre, mere uformelle initiativer som f.eks. Kommissionens meddelelse om liberale erhverv i EU spiller også en vigtig rolle med hensyn til at få indkredset de faktorer, der kan lægge hindringer i vejen for en effektiv konkurrence, og som beror på lovgivning på EU-plan eller på nationalt plan. * * * 2005 var et år med stor travlhed. Men vi har fået lagt grunden til virkeliggørelsen af de prioriterede mål for denne embedsperiode, som afspejler den centrale rolle, konkurrencepolitikken nødvendigvis må spille i de mere overordnede bestræbelser på at skabe vækst og beskæftigelse, der står allerøverst på Barroso-Kommissionens dagsorden. Jeg ser frem til at konsolidere og bygge videre på disse resultater i 2006 og i årene derefter. 6

9 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 (Udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2005) SEK(2006) 761 endelig

10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 13 I Karteller og monopoler EF traktatens artikel 81, 82 og A Rets, fortolknings- og procedureregler Misbrug af dominans Aftaler og samordnet praksis Procedureregler 23 Boks 1: EF-traktatens artikler 81 og 82: Fællesskabets interesse i at behandle påstande om overtrædelser samt prioriteringen Undersøgelse af EU-rettens konkurrencemæssige aspekter Grønbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF s kartel- og monopolregler 28 B Anvendelse af artikel 81, 82 og Energi, råvareindustrier, kemikalier og lægemidler 29 Boks 2: AstraZeneca: misbrug af offentlige procedurer i lægemiddelsektoren Information, kommunikation og medier 9 3. Tjenesteydelser 9 4. Industri, forbrugsgoder og fremstilling 7 5. Karteller 62 C EKN: Oversigt over samarbejdet Generel oversigt Anvendelsen af EU s konkurrenceregler ved nationale retter i EU: rapport om gennemførelsen af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1/ Samarbejdet i EKN i forskellige sektorer 76 D Udvalgte domme 78 E Statistikker 85 II Fusionskontrol 89 A Rets- og fortolkningsregler Rapport om tilsagn i fusionssager Ny vejledning om opgivelse af fusioner Strømlinet sagsfordeling erfaringerne i B Kommissionsbeslutninger Beslutninger efter artikel Beslutninger efter artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 6, stk Henviste sager Tilbagetrukne anmeldelser/opgivne fusioner 108 9

12 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 C Udvalgte domme 110 D Statistikker 116 III Statsstøttekontrol 119 A Rets- og fortolkningsregler Forordninger, retningslinjer og meddelelser 119 Boks 3: Handlingsplan for statsstøtte 119 Boks 4: Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse Landbrug Kulindustri Transport Gennemsigtighed Udvidelsen 129 B Sager Rednings- og struktureringsstøtte Skibsbygningsindustrien Stål Offentlig radio- og tv-spredning, bredbånd, filmindustri Banksektoren Regional støtte Forsknings- og udviklingsstøtte, innovationsstøtte Støtte til miljøbeskyttelse og energibesparelser Støtte til uddannelse, beskæftigelse og små og mellemstore virksomheder Fiskal støtte Støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer Andet: sundhed, posttjenester, forsvaret Landbrug Fiskeri Kul Transport 171 C Håndhævelse af statsstøttebeslutninger Indledning Konkrete sager 176 D Udvalgte retssager 178 E Statistikker

13 Indholdsfortegnelse IV Internationale aktiviteter 187 A Udvidelse og Vestbalkan 187 B Bilateralt samarbejde Indledning Aftale med USA, Canada og Japan Samarbejde med andre lande og regioner 191 C Multilateralt samarbejde Det internationale konkurrencenetværk OECD 195 V Udsigterne for Karteller og monopoler Fusioner Statsstøtte Internationale aktiviteter 201 Bilag Sager omhandlet i beretningen EF-traktatens artikel 81, 82 og Fusionskontrol Statsstøtte

14

15 Indledning INDLEDNING VED GENERALDIREKTØREN FOR KONKURRENCE I 2005 gjorde Generaldirektoratet for Konkurrence betydelige fremskridt med hensyn til en mere effektiv og målrettet anvendelse af konkurrencereglerne på tværs af alle aktivitetsområder. På statsstøtteområdet blev der iværksat en handlingsplan, som omfatter en vidtgående reformpakke, der skal fokusere på statsstøttereglerne, så der i højere grad ydes mere målrettet støtte, f.eks. støtte, der tager sigte på at fremme innovation, risikovillig kapital, forskning og udvikling. Handlingsplanens endelige mål er at gøre statsstøttekontrollen mere forudsigelig og at skabe bedre økonomiske resultater og en bedre styring. Med hensyn til statsstøttekontrollen blev der også konstateret en betydelig forøgelse af arbejdsbyrden i forbindelse med sagsbehandlingen i 2005 med 676 nye sager (en stigning på 8 % i forhold til året før). Inden for håndhævelsen af kartel og monopolreglerne gav Generaldirektoratet for Konkurrence højeste prioritet til bekæmpelse af karteller, som er den mest skadelige form for konkurrencebegrænsende adfærd. Karteller medfører en kunstig forhøjelse af prisen på varer og tjenester, reducerer udbuddet og hindrer innovation (så forbrugerne til sidst kommer til at betale mere for en ringere kvalitet), ligesom de kan forøge de europæiske virksomheders inputomkostninger væsentligt. Kommissionens program for bødenedsættelse og -fritagelse, der har medført et stigende antal kartelundersøgelser, har været en succes, hvilket er et opmuntrende tegn på, at vores politik er effektiv. I 2005 vedtog Kommissionen fem kartelbeslutninger, og der blev pålagt bøder på i alt 683,029 mio. EUR. For at styrke kartelbekæmpelsen blev der i 2005 oprettet et særligt karteldirektorat inden for Generaldirektoratet for Konkurrence. I forbindelse med generaldirektoratets øvrige håndhævelsesaktiviteter på kartel- og monopolområdet blev der sat øget fokus på behandling af sager, som omfatter de former for praksis, der er mest skadelige for forbrugerne. For eksempel pålagde Kommissionen AstraZeneca sanktioner for misbrug af reguleringssystemet for at forsinke markedsadgangen for generiske lægemidler, der konkurrerer med selskabets enorme salgssucces, Losec. Ud over formelle overtrædelsesprocedurer blev der også gjort brug af den nye mulighed, der findes i forordning (EF) nr. 1/2003, for at indhente bindende tilsagn fra virksomheder med henblik på at løse konkurrencepolitiske problemer. Det var for eksempel tilfældet i forbindelse med Coca-Colas kommercielle politik. En milepæl i anvendelsen af forordning (EF) nr. 1/2003 var starten på de første to sektorundersøgelser i henhold til artikel 17 inden for henholdsvis finanssektoren og energisektoren (gas og elektricitet), som begge er af stor betydning for, at Kommissionen kan nå sine videre politiske mål for væksten og beskæftigelsen. Med disse sektorundersøgelser opfyldte Kommissionen sit løfte om en mere aktiv og økonomibaseret tilgang til håndhævelsesaktiviteterne. Kommissionen vil på grundlag af undersøgelsesresultaterne afgøre, om der inden for disse sektorer er behov for håndhævelses- og reguleringsforanstaltninger og i så fald af hvilken art for at sikre, at det indre marked kan fungere 13

16 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 tilfredsstillende. Det vil være vigtige opgaver for generaldirektoratet i 2006 og frem at analysere resultaterne af disse sektorundersøgelser og følge dem op på en hensigtsmæssig måde. På fusionsområdet voksede håndhævelsesaktiviteterne i 2005 på grund af den generelt stigende tendens inden for fusioner og virksomhedsovertagelser. Der blev anmeldt 313 fusionssager, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til Generaldirektoratets undersøgelser bygger normalt også på en stadig mere indgående gennemgang af de faktiske forhold. Arbejdet koncentreres om at påvise konkurrenceproblemer på grundlag af en grundig økonomisk analyse og på grundlag af faktiske forhold. Der blev lagt særlig vægt på fusioner, som kan hindre gennemførelsen af EU s liberaliseringsmålsætninger. Det var et vigtigt mål i forbindelse med moderniseringen at gøre EU s konkurrenceregler mere effektive, og dette mål kan kun nås ved at sikre, at Det Europæiske Konkurrencenet, som er sammensat af Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, fungerer tilfredsstillende. Konkurrencenettet skal hovedsageligt sikre en ensartet og konsekvent anvendelse af EU s konkurrenceregler inden for det udvidede EU. I denne forbindelse fik Kommissionen i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 meddelelse om næsten 80 sager, hvor en national konkurrencemyndighed agtede at vedtage en beslutning efter artikel 81 og/eller artikel 82. Generaldirektoratet for Konkurrence spiller sammen med Generaldirektoratet for Informationssamfundet en vigtig rolle ved gennemførelsen af de rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsmidler, som Kommissionen vedtog i 2002, og som bygger på EU s konkurrenceretlige principper. Efter disse rammebestemmelser er Generaldirektoratet for Konkurrence sammen med Generaldirektoratet for Informationssamfundet ansvarligt for at behandle de nationale myndigheders anmeldelser af regulerende foranstaltninger på markederne for elektroniske kommunikationsmidler. I 2005 blev 201 anmeldelser af denne art behandlet (over det dobbelte af tallet for 2004: 89). Kommissionens beslutninger om sådanne anmeldelser er også blevet næsten fordoblet i 2005 i forhold til 2004, nemlig fra 64 til 117. I 2005 blev der også taget vigtige skridt til at sikre en effektiv gennemførelse af Kommissionens beslutninger på konkurrenceområdet, som det fremgår af Microsoft-sagen, hvor der blev indledt en formel procedure over for manglende efterlevelse af Kommissionens beslutning (december). På statsstøtteområdet er den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med fællesmarkedet, og som skal tilbagebetales på grundlag af beslutninger, der blev vedtaget fra 2000 til midten af 2005, faldet beløbsmæssigt: Ud af i alt 9,4 mia. EUR blev ca. 7,9 mia. EUR tilbagebetalt inden udgangen af juni Ud over handlingsplanen på statsstøtteområdet nåede Generaldirektoratet for Konkurrence langt med hensyn til sin ambitiøse revision af konkurrencepolitikken, der går ud på at udvide håndhævelsen af konkurrencereglerne for både at effektivisere EU s konkurrenceregler og forbedre konkurrenceevnen. Generaldirektoratet for Konkurrence har udsendt et debatoplæg om anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på ekskluderende misbrug, og sammen med vedtagelsen af grønbogen om erstatningssøgsmål vil dette bidrage til at styrke konkurrencekulturen i EU. Som et andet eksempel kan nævnes, at Kommissionen foreslog at ophæve gruppefritagelsen af linjekonferencer fra forbuddet 14

17 Indledning mod restriktiv praksis i EU s konkurrenceregler. Ophævelsen af gruppefritagelsen vil gavne EU s eksportører, ved at transportpriserne sænkes, samtidig med at der opretholdes pålidelige tjenester, således at virksomhedernes konkurrenceevne i EU forbedres. Endelig anvendte Generaldirektoratet for Konkurrence i 2005 betydelige ressourcer til at støtte bedre reguleringsinitiativer. Dette omfattede især undersøgelse af Kommissionens nye initiativer for at vurdere deres indvirkning på konkurrencen samt fremme af en konkurrencekultur i medlemsstaterne. Sammen med vore bestræbelser på at udvikle konkurrencepolitikken bidrog disse tiltag til at gøre konkurrencereglerne mere effektive og skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed for erhvervslivet og forbrugerne. Alt i alt var 2005 et år med betydelige fremskridt, både når det gælder konsolidering af de ændrede konkurrenceregler for karteller og fusioner, og når det gælder den vidtrækkende reform på statsstøtteområdet. I 2005 nåede vi også betydeligt længere i gennemførelsen af en mere resultatorienteret, økonomisk indfaldsvinkel til konkurrenceproblemerne på tværs af de eksisterende instrumenter. Endelig iværksatte Generaldirektoratet for Konkurrence i 2005 en række vigtige nye projekter især sektorundersøgelserne hvis resultater vil føre til nye initiativer og/eller håndhævelsesforanstaltninger i de kommende år. Dette vil være til gavn for EU s forbrugere, hvad enten der er tale om privatpersoner eller virksomheder, og vil bidrage til at forbedre EU s konkurrenceevne. MEDDELELSE FRA HØRINGSKONSULENTEN Kommissionen oprettede stillingen som høringskonsulent for at betro gennemførelsen af de administrative procedurer i kartel- og fusionssager til en uafhængig person, der har erfaring med konkurrencespørgsmål og har den fornødne integritet til at kunne bidrage til en objektiv, gennemsigtig og effektiv behandling af disse sager. Høringskonsulenten udfører sit hverv i overensstemmelse med mandatet. Fortrolighed i forhold til aktindsigt i henhold til meddelelsen om aktindsigt I 2005 opstod der vanskelige problemer med hensyn til aktindsigt i en række sager. Specielt blev der i en række sager, hvor sagsakterne indeholdt tusindvis af dokumenter, som med rette var krævet behandlet fortroligt, fremsat anmodninger om aktindsigt, hvilket forsinkede proceduren. I betragtning af behovet for at efterprøve for hvert enkelt dokument, om den påståede interesse i at få aktindsigt af hensyn til kontradiktionsretten går forud for fortroligheden er det vigtigt af hensyn til overholdelsen af procedurefristerne, at aktindsigten forberedes indgående. Det er i alle deltagernes interesse, at proceduren gennemføres hurtigt og gnidningsløst. De parter, der giver oplysningerne, og de, der anmoder om indsigt i fortrolige oplysninger, bør derfor overholde de vejledende principper for fortrolig behandling. Det gælder især følgende: Parter, der giver oplysninger, bør, når de anmoder om fortrolig behandling, give en tilstrækkelig begrundelse derfor og begrænse den til bestemte passager, hvis afsløring kan indebære en risiko for alvorlig skade. Oplysningerne skal gives i en version, der ikke er fortrolig, og som indeholder en nøjagtig beskrivelse af hver enkelt oplys- 15

18 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 ning, der er udeladt. Det er vigtigt, at de versioner, der ikke er fortrolige, og beskrivelsen af de udeladte oplysninger giver alle parter med aktindsigt mulighed for at afgøre, om de udeladte oplysninger måtte være relevante for deres forsvar og dermed, om der er tilstrækkelig grund til at anmode Kommissionen om indsigt i de pågældende oplysninger. Parter, der anmoder om indsigt i fortrolige oplysninger, skal fremlægge udførlige, velbegrundede anmodninger, som klart viser, at de har interesse i bestemte dokumenter af hensyn til deres kontradiktionsret. Høringskonsulenternes beslutninger Som led i behandlingen af individuelle anmodninger om aktindsigt vedtog høringskonsulenterne i beslutninger i 7 sager på grundlag af artikel 8 i deres mandat. Efter artikel 8 kan parterne anmode om indsigt i dokumenter, som de mener er nødvendige af hensyn til deres kontradiktionsret, og som de ikke har haft adgang til, fordi de er fortrolige. Høringskonsulenten kan afslå eller tillade fuldstændig eller delvis indsigt i sådanne dokumenter. I 2005 var det ikke nødvendigt, at høringskonsulenterne vedtog beslutninger efter artikel 9. Efter denne artikel i mandatet kan høringskonsulenterne beslutte, at Kommissionen skal videregive oplysninger, selv om en virksomhed modsætter sig det, hvis de ikke mener, at oplysningerne bør være beskyttede, eller hvis interessen i videregivelse af oplysningerne vejer tungere end den skade, det kan medføre. En sådan beslutning kan indbringes for Fællesskabets domstole, og processen omtales normalt som Akzo-proceduren. For at undgå en tung procedure har høringskonsulenterne indført den praksis, at de, inden de vedtager en endelig og retligt bindende beslutning efter artikel 9, sender virksomhederne et brev, hvorved de tilkendegiver deres foreløbige stillingtagen. Der blev sendt flere breve af denne art i Sagsakternes omfang Høringskonsulenterne fastslog i 2005, at parterne i overensstemmelse med retspraksis bør have ret til efter anmodning at få indsigt i alle dokumenter, der objektivt set er forbundet med den påståede overtrædelse, med forbehold af de normale undtagelser, der skyldes at dokumenterne er fortrolige eller interne. Kommissionens berørte tjenestegrene har dog mulighed for at udøve et vist skøn i deres beslutning om at sammenlægge undersøgelser, som de finder tilstrækkeligt beslægtede. De pågældende tjenestegrene kan ud fra objektive årsager beslutte, at der ved en omfattende og grundig analyse af den pågældende konkurrencebegrænsende adfærd er behov for en nærmere gennemgang af de forskellige produktmarkeder eller geografiske markeder samtidig. Høringskonsulenternes rapporter og mundtlige høringer Høringskonsulenterne udarbejdede i 2005 foreløbige og/eller endelige rapporter i tre fusionssager og tolv kartelsager, hvor høringerne i visse tilfælde var blevet afholdt i

19 Indledning I 2005 blev der anmodet om mundtlige høringer i otte kartelsager. Der var ingen høringer i fusionssager. Den faldende interesse for mundtlige høringer i fusionssager kan skyldes, at parterne ønsker at benytte den begrænsede tid, der er til rådighed, til forhandlinger om retsmidler i stedet for at drage Kommissionens vurdering i tvivl over for et større publikum, der også kan omfatte virksomheder, som er imod fusionen. Proceduren for mundtlige erklæringer I 2005 blev der indført en ny procedure, som skal sikre, at virksomheder, der ønsker at samarbejde med Kommissionen i henhold til meddelelsen om bødefritagelse og -nedsættelse, ikke afskrækkes derfra som følge af edition i civile erstatningssøgsmål ved domstole uden for EU. Dette indebærer, at de øvrige deltagere i det formodede kartel ikke har adgang til virksomhedernes erklæringer på den sædvanlige måde (dvs. ved cdrom/dvd eller i papirform). I stedet har parterne mulighed for at tage notater af optagelserne af de erklæringer, som ansøgerne om bødefritagelse eller -nedsættelse afgiver. 17

20

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999) Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003

XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 ISSN 1606-3007 Europa-Kommissionen XXXIII Beretning om Konkurrencepolitikken 2003 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2003) Europa-Kommissionen XXXIII

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN 14.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 11/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Konkurrence Mere velfungerende markeder EU s konkurrencepolitik sikrer, at virksomheder konkurrerer på lige og retfærdige vilkår på Europas indre marked. INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 2001

XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 2001 ISSN 1606-3007 Europa-Kommissionen XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 2001 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2001) Europa-Kommissionen XXXI

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere