Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade Silkeborg Telefon Telefax Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal RESULTAT FØR SKAT PÅ KR MIO. Basisindtjening udgør kr mio. Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 221 mio. Forrentning af primoegenkapitalen på 25,4 % p.a. Solvens inkl. indtjening i 1.3. kvartal 11,7%, heraf kernekapital 10,0%. Kapitalbehov lavere end gældende solvensregler tilsiger 15% vækst i udlån og 8% vækst i indlån. Opjustering af forventet basisindtjening. Basisindtjening Bruttoindtjening på kunderelaterede forretninger er øget med 14%. Den gunstige konjunkturudvikling medfører et fortsat øget forretningsomfang med erhvervs og privatkunder i både ind og udland. Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Nettorenteindtægter viser en fremgang på 10%. Nettogebyrindtjening udgør kr mio., et højt niveau, som dog i 3. kvartal er påvirket af, at aktivitetsniveauet på de finansielle markeder er faldet fra det rekordhøje niveau i 1. halvår. Banken bruger den p.t. gunstige økonomiske situation til at gennemføre en række strategiske projekter. Banken har d. 21. september 2006 lanceret Jyske Forskelle 2. generation, som har været under udvikling i 2½ år og er implementeret på godt 4 måneder. Det er det største strategiprojekt i bankens historie. Konceptet indeholder bl.a.: nyindretning af 119 afdelinger med indtil syv forskellige møderumsindretninger introduktion af nyskabelser som Spørgbar, Prøvbar og Oaser mange nye fysiske produkter med tilhørende film og mulighed for virtuel brug i Netbanken Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 1/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

2 ny designlinie også på Jyske Netbank IPtelefoni installation af 20 Mbit fibernet til alle indenlandske afdelinger og 38 Mbit til de udenlandske enheder 1500 fladskærme med mulighed for Webcast nyindrettet TVstudie som kan anvendes både til intern og ekstern kommunikation mulighed for central styring af reklamespots på kundevendte fladskærme mulighed for live anvendelse af eksperter på fladskærme i hele afdelingsnettet mm. Projektet medfører udgifter i størrelsesordenen kr. 400 mio. i indeværende regnskabsår, primært af engangskarakter og er for 90% vedkommende afholdt. Banken har herudover iværksat udvidelser af Hjemstedet, en omfattende renovering af JN Datas bygningskompleks, bygningsmæssige renoveringer i afdelingsnettet, samt en renovering af væsentlige dele af bankens basis ITsystemer. Der er endvidere anvendt mange ressourcer på udvikling af grundlaget for at kunne leve op til Basel IIreglerne som avanceret bank, herunder projekter til forbedret identifikation og vurdering af operationelle risici. Der er i 1.3. kvartal 2006 indtægtsført netto kr. 175 mio. i nedskrivninger på udlån. Kvaliteten i koncernens kreditportefølje er fortsat på et tilfredsstillende niveau, såvel i den gennemsnitlige styrkeprofil som i andelen af risikobehæftede udlån. Det skyldes en kombination af en flerårig anvendelse af risikostyringsværktøjer og de gode konjunkturer. Væksten i udlån sker således primært i udlån med lavere kreditrisiko. Det er en tendens, banken har registreret kvartal efter kvartal siden ibrugtagningen af værktøjer til risikoklassificering i efteråret Basisindtjeningen før skat udgør kr mio. Beholdningsindtjening Afkastet af bankens positioner på de finansielle markeder har i 1.3. kvartal 2006 været kr. 221 mio. efter fundingomkostninger mod kr. 330 mio. i samme periode sidste år. Bankens Value at Risk på rente, valuta og aktierisici udgjorde ultimo 3. kvartal kr. 15 mio. (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed). Value at Risk var ultimo 2005 kr. 11 mio. Samlet resultat Nykredit meddelte 18. september 2006, at man ville udnytte sine køberetter for bankens resterende stk. aktier i Totalkredit. Jyske Banks resultat er som følge heraf påvirket med kr. 215 mio. før og efter skat i 3. kvartal Bankens resultat er herudover i 3. kvartal påvirket med kr. 9 mio. i løbende indtægter som følge af aftalen om salg af Totalkredit. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 2/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

3 Koncernens resultat før skat udgør kr mio. mod kr mio. kr. i 1.3. kvartal Resultatet forrenter primoegenkapitalen med 25,4% p.a. Efter beregnet skat på kr. 387 mio. udgør resultatet kr mio. Indre værdi er herefter kr. 160 pr. 10 kr. s aktie. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgør kr. 9,5 mia., og basiskapitalen udgør kr. 12,6 mia. Solvensprocenten er 11,7, heraf kernekapital 10,0. Ekskl. hybrid Tier 1 kapital er kernekapitalprocenten 8,5. Med virkning for 3. kvartal 2006 indregnes periodens resultat ved opgørelse af kernekapital og dermed solvensprocent mv. Bankens langsigtede målsætninger og politik vedrørende kapitalgrundlag og solvens er uændrede. På baggrund af bankens solide kapitalforhold tilstræbes der en egenkapital ultimo året i intervallet kr. 910 mia. Banken har ved udgangen af september måned ansøgt om godkendelse som avanceret bank i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Men banken har siden 2002 opgjort kapitalbehov (økonomisk kapital) efter principper svarende til de, der kræves som avanceret bank. Den økonomiske kapital er ultimo 3. kvt. opgjort til kr. 6,9 mia., eller kr. 1,7 mia. lavere end de gældende reglers kapitalkrav på 8,6 mia. Inkl. diversifikationseffekter mellem risikotyperne udgør den økonomiske kapital kr. 5,6 mia. Oversigt over økonomisk kapital pr og ultimo 2005 fremgår af nedenstående tabel. Økonomisk kapital (kr. mio.) Pr Diversificeret %vis fordeling diversificeret Ikke diversificeret %vis fordeling ikke diversificeret Kreditrisiko ,6% ,1% Markedsrisiko ,1% Likviditetsrisiko ,7% Operationel risiko ,3% Business risiko ,2% Økonomisk kapital i alt ,0% ,0% Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 3/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

4 Økonomisk kapital (kr. mio.) Pr Diversificeret %vis fordeling diversificeret Ikke diversificeret %vis fordeling ikke diversificeret Kreditrisiko ,5% ,1% Markedsrisiko ,2% Likviditetsrisiko ,7% Operationel risiko ,3% Business risiko ,2% Økonomisk kapital i alt ,0% ,0% Økonomisk kapital viser en stigning på 10% i forhold til ultimo Stigningen skyldes primært stigende udlån og sekundært en forøget risikotagning på de finansielle markeder. Udvikling i solvenskrav og behov siden fremgår af nedenstående figur. UDVIKLING I SOLVENS, KRAV OG BEHOV 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Dec02 Mar03 Jun03 Sep03 Dec03 Mar04 Jun04 Sep04 Dec04 Mar05 Jun05 Sep05 Dec05 Mar06 Jun06 Sep06 Øk. kapitalbehov Egenkapital Basiskapital Solvenskrav Egenbeholdning af egne aktier udgør d. 23. oktober 3,0 mio. stk., svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Jyske Bank har etableret et franskreguleret»commercial Paper Program«med et udstedelsesmaksimum på EUR 2 mia. Arrangør af programmet er Société Générale, Paris. Eksterne handlere under programmet er ING Bank N.V., Amsterdam; HSBC France, Paris; Société Générale, Paris. Programmet skal anvendes til fremskaffelse af kortløbende likviditet, som vil blive anvendt til generelle likviditetsformål. Programmet vil medføre en yderligere diversificering af koncernens korte finansiering. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 4/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

5 Kreditrisiko Som led i kreditrisikostyringen bliver alle bankens kreditkunder klassificeret på 14 styrkeprofilkategorier, hvor 1 er bedst og 14 dårligst. Nedenstående figur viser oversigt over fordeling af udlånsmassen efter styrkeprofil pr. 30. september Udlånsmasse fordelt på styrkeprofil * 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% * Udlånsmassen er her opgjort som det forventede engagement ved eventuel misligholdelse (Exposure at Default, EAD). Dette begreb er centralt ved opgørelsen af kreditrisiko, men må ikke forveksles med udlån og garantier, som de fremgår af koncernens balance. **Tabellen er ekskl. engagementer med banker og stater, der typisk har en styrkeprofil på 1 eller 2. Modellen er opbygget, så privatkunder ikke kan tildeles en styrkeprofil på 1. Udviklingen i boniteten i bankens samlede udlånsmasse siden ultimo 2003, målt som den gennemsnitlige styrkeprofilkarakter, fremgår af følgende tabel: GENNEMSNITLIG STYRKEPROFILKARAKTER Jyske Bank ekskl. banker og stater 5,01 5,11 5,27 5,94 Styrkeprofilkategorierne 1214 omfatter de kunder, der har den højeste tabssandsynlighed. Udviklingen er som vist i følgende tabel: STYRKEPROFILKARAKTER 1214 Andel af udlånsmassen i % Erhverv 1,52 1,91 3,34 8,10 Private 0,82 1,04 1,39 4,40 Total 1,29 1,63 2,78 7,17 Styrkeprofilkategorierne 15 svarer tilnærmelsesvis til Investment Grade hos de internationale ratingbureauer. Udviklingen er som vist i følgende tabel: Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 5/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

6 STYRKEPROFILKARAKTER 15 Andel af udlånsmassen i % Erhverv 56,45 56,99 54,54 49,91 Private 79,28 72,25 69,66 56,89 Total 64,07 61,92 58,91 51,67 Opgørelsen af styrkeprofilkarakterer er baseret på en række avancerede modeller, som til stadighed videreudvikles. Det kan føre til mindre forskydninger i tallene. Øvrige forhold Banken har pr. 1. oktober 2006 solgt én procent af aktierne i JN Data til Nykredit, således at hver part ejer 50% af aktierne. Ændringen i ejerforholdet påvirker ikke Jyske Bankkoncernens resultat før eller efter skat. Jyske Bank har pr. 1. oktober 2006 indført en bruttolønsmodel, således at medarbejdere fremover kan vælge at deltage i både medarbejderobligations og medarbejderaktieordning. De nye muligheder erstatter den seneste aktiespareordning. Forventninger til år 2006 og 2007 Banken forventede ved starten af 2006 et fald i basisindtjeningen i forhold til På baggrund af et fortsat højt aktivitetsniveau forventes årets basisindtjening nu at ligge på niveau med sidste år under forudsætning af, at der ikke sker uventede indtjeningsbortfald, kredittab mv. Bl.a. som følge af, at en meget stor del af udgifterne til Jyske Forskelle 2. generation er af engangskarakter forventer banken, som en første udmelding vedrørende 2007, et ikke uvæsentligt fald i omkostningerne. Banken har nået den pt. ønskede position vedrørende risikostyring og differentiering på markedet. Udviklingskapaciteten vil derfor de kommende år primært være rettet mod effektivisering og rationalisering af forretningsprocesser og ITsystemer. Venlig hilsen Sven Buhrkall Bestyrelsesformand Anders Dam Ordførende direktør Bilag: Jyske Bankkoncernen 1.3. kvartal Jyske Banks kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 er ikke revideret. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 6/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

7 JYSKE BANKKONCERNEN RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (KR. MIO.) 1.3. kvartal 1.3. kvartal Hele året Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel HOVEDTAL FRA BALANCEN (KR. MIO.) Udlån Indlån inkl. puljeindlån Udstedte obligationer Balance Egenkapital Efterstillede kapitalindskud NØGLETAL Jyske Bankaktien Kr. pr. aktie à kr. 10 Resultat før skat 28,90 26,35 35,17 Periodens resultat 22,15 20,88 27,02 Periodens resultat (udvandet) 22,15 20,88 27,02 Basisindtjening 21,28 20,61 28,35 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 2,12 2,22 2,10 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (tusind stk.) Jyske Bankkoncernen Solvensprocent * 11,7 10,4 11,4 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital * 10,0 9,3 10,6 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital * 8,5 7,9 9,0 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 18,8 20,0 25,9 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 14,6 16,2 20,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,7 1,7 Renterisiko 0,7 0,0 0,5 Valutarisiko 0,2 0,1 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 1,5 1,4 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,0 0,0 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. * Solvensprocent og kernekapitalprocent er pr. 30. september 2006 inkl. periodens resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 7/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

8 JYSKE BANKKONCERNEN I 7 KVARTALER RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (KR. MIO.) 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel HOVEDTAL FRA BALANCEN (KR. MIO.) Udlån Indlån inkl. puljeindlån Udstedte obligationer Balance Egenkapital Efterstillede kapitalindskud NØGLETAL Jyske Bankaktien Kr. pr. aktie à kr. 10 Resultat før skat 10,40 8,77 9,73 8,82 8,58 8,94 8,83 Periodens resultat 8,41 6,58 7,16 6,14 6,33 7,38 7,17 Periodens resultat (udvandet) 8,41 6,58 7,16 6,14 6,33 7,38 7,17 Basisindtjening 4,78 8,53 7,97 7,74 6,21 7,48 6,92 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 2,12 2,18 2,21 2,10 2,22 1,98 1,69 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (tusind stk.) Jyske Bankkoncernen Solvensprocent * 11,7 10,9 11,0 11,4 10,4 10,5 11,2 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital * 10,0 9,0 10,2 10,6 9,3 9,4 9,8 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital * 8,5 7,7 8,7 9,0 7,9 8,0 8,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 6,6 5,8 6,4 5,9 6,4 6,6 7,0 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 5,4 4,4 4,8 4,0 4,9 5,6 5,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 Renterisiko 0,7 1,8 1,0 0,5 0,0 0,1 0,2 Valutarisiko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden * Solvensprocent og kernekapitalprocent er pr. 30. september 2006 inkl. periodens resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 8/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

9 BASISINDTJENING (KR. MIO.) 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og driftsafskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Salg af Totalkredit Resultat før skat BASISINDTJENING, BEHOLDNINGSINDTJENING OG SALG AF TOTALKREDIT (kr. mio.) 1.3. kvartal kvartal 2005 Salg af Totalkredit I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening Basisindtjening Beholdningsindtjening Salg af Totalkredit I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Basisindtjeningen omfatter resultatet af de kundevendte aktiviteter. Beholdningsindtjeningen omfatter resultatet af egenbeholdningen af værdipapirer mv. efter fundingomkostninger. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 9/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncernregnskabet for 1.3. kvartal 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Moderselskabets regnskab for 1.3. kvartal 2006 aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser, jf. nærmere redegørelse i årsrapporten De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

11 RESULTATOPGØRELSE Jyske Bankkoncernen Jyske Bank 1.3. kvartal 1.3. kvartal 1.3. kvartal 1.3. kvartal (kr. mio.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie, kr. 22,15 20,88 Resultat pr. aktie udvandet, kr. 22,15 20,88 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

12 BALANCE Jyske Bankkoncernen Jyske Bank 30. sep. 31. dec. 30. sep. 30. sep. 31. dec. 30. sep. (kr. mio.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner o.l Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Valutaomregningsreserve Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Garantier mv. Garantier Uigenkaldelige kredittilsagn mv I alt Salg af aktiver til de bogførte værdier vil ikke udløse skat ud over den i balancen afsatte udskudte skat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

13 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bankkoncernen (kr. mio.) Aktiekapital Overført overskud I alt Valutaomregningsreserve Opskrivningshenlæggelser Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Valutakursomregning af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Ejendomsopskrivninger Skat af egenkapitalposter Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Aktiebaseret vederlæggelse Periodens resultat Totalindkomst i alt Kapitalnedsættelser Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Egenkapital 30. september (kr. mio.) Aktiekapital Overført overskud I alt Valutaomregningsreserve Opskrivningshenlæggelser Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Ændring af anvendt regnskabspraksis Korrigeret egenkapital 1. januar Valutakursomregning af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Ejendomsopskrivninger Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst i alt Kapitalnedsættelser Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Egenkapital 30. september Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

14 SOLVENSOPGØRELSE (kr. mio.) Koncern Koncern Koncern 30. sep dec sep Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser mv Heraf periodens resultat Kernekapital Medregnet hybrid kernekapital Fradrag Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Medregnet efterstillede kapitalindskud og opskrivningshenlæggelser Overskydende hybrid kernekapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent 11,7 11,4 10,4 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital 10,0 10,6 9,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 8,5 9,0 7,9 Pr. 30. september 2006 er solvensopgørelsen inkl. indregning af periodens resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE Jyske Bankkoncernen 1.3. kvartal 1.3. kvartal (kr. mio.) Periodens resultat Regulering for ikke kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af dattervirksomheder Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver 51 7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb og salg af egne aktier Optagelse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Segmentregnskab Jyske Bankkoncernen Kr. mio. SEGMENTER Indland Jyske Jyske Kapitalforvaltning Markets Jyske Finans Koncern Finans Øvrige * Jyske Bankkoncernen Bruttoindtjening Resultat før skat SEGMENTER Bruttoindtjening Resultat før skat * Øvrige omfatter udover elimineringsposter koncernområder, ikkefinansielle selskaber og avance ved salg af Totalkredit. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

16 KONCERNOVERSIGT Aktivitet * Selskabskapital Egenkapital 2005 Ejerandel i % Stemmeandel Resultat 2005 i % 1000 enheder (kr. mio.) (kr. mio.) Jyske Bank A/S DKK Dattervirksomheder, der konsolideres Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. a GBP % 100% 155 Jyske Bank (Gibraltar) Nominees Ltd. d GBP % 100% 0 Jyske Bank (Gibraltar) Management Ltd. d GBP % 100% 0 Jyske Bank (Gibraltar) Secretaries Ltd. d GBP % 100% 0 Trendsetter, S.L., Spanien e EUR % 100% 0 Jyske Bank Nominees Ltd., London d GBP % 100% 0 Jyske Bank (Schweiz) a CHF % 100% 87 Berben s Effectenkantoor BV, Holland b EUR % 60% 73 Jyske Finans A/S c DKK % 100% 84 Bil & Sejlerfinans A/S c DKK % 100% 3 Nordisk Factoring A/S, Søllerød c DKK % 100% 7 Factoringselskabet af 27/ A/S, Søllerød c DKK % 100% 0 Gl. Skovridergaard A/S e DKK % 100% 15 Sundbyvesterhus A/S e DKK % 100% 2 Silkeborg Data A/S f DKK % 100% 3 Jyske Bank Data A/S c DKK % 100% 1 Investeringsselskabet af A/S g DKK % 100% 10 JN Data A/S ** f DKK % 51% 0 Ejendomsaktieselskabet af 22. marts 2004 d DKK % 100% 17 * Aktivitet: a: Bank b: Fondsmægler c: Leasing, finansiering og factoring d: Investering og finansiering e: Ejendomme og kursusvirksomhed f: IT g: Øvrige ** Nykredit har i oktober 2006 udnyttet option på at erhverve yderligere 1% af JN Data A/S. Virksomheder, der pro rata konsolideres PRAS A/S, København d DKK % 9% 150 Selskaberne har hjemsted i Silkeborg, hvor intet andet er anført. Egenkapital og resultat ifølge seneste offentliggjorte årsrapport. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES.

- BASISINDTJENING FØR NEDSKRIVNINGER PÅ REKORDNIVEAU OG OPJUSTERES. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 24.07.2007 Jyske Bank-koncernens halvårsrapport for 1. halvår 2007

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

- RESULTAT FØR SKAT KR. 634 MIO. forrenter primoegenkapitalen med 26,1% p.a.

- RESULTAT FØR SKAT KR. 634 MIO. forrenter primoegenkapitalen med 26,1% p.a. OMX Den Nordiske Børs, København BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 29.04.2008 Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

25.10.2010. Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2010

25.10.2010. Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2010 25.10.2010 Kvartalsrapport 1. 3. kvartal 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Side 1 af 29 Jyske Bank 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Sammendrag 3 Jyske Bank-koncernen 4 Jyske Bank-koncernen i 7

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

25.08.2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009

25.08.2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009 25.08.2009 Halvårsrapport 1. halvår 2009 Selskabsmeddelelse nr. 12/2009 1/28 Jyske Bank 1. halvår 2009 Indholdsfortegnelse Sammendrag 3 Hovedtal Jyske Bank-koncernen 4 Beretning - Samlet resultat 6 - Basisindtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2004

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 26.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - REKORDOVERSKUD

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Omkostninger udgør kr. 2.387 mio. I 1.-3. kvartal reducerer poster af engangskarakter omkostningerne med ca. kr. 150 mio.

Omkostninger udgør kr. 2.387 mio. I 1.-3. kvartal reducerer poster af engangskarakter omkostningerne med ca. kr. 150 mio. OMX Den Nordiske Børs København BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 20 01 Telefax 89 89 19 99 CVR nr 17 61 66 17 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 18.10.2007 Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens resultat for 2001

Jyske Bank-koncernens resultat for 2001 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 24.01.2002 s resultat for 2001 - BASISINDTJENING PR. AKTIE ER STEGET

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Finn B. Sørensen på telefon

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Finn B. Sørensen på telefon Fondsbørsmeddelelse nr.11/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense, den 24. oktober 2006 Fionia Bank fastholder fremgangen i 3. kvartal Efter

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere