Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade Silkeborg Telefon Telefax Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal RESULTAT FØR SKAT PÅ KR MIO. Basisindtjening udgør kr mio. Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 221 mio. Forrentning af primoegenkapitalen på 25,4 % p.a. Solvens inkl. indtjening i 1.3. kvartal 11,7%, heraf kernekapital 10,0%. Kapitalbehov lavere end gældende solvensregler tilsiger 15% vækst i udlån og 8% vækst i indlån. Opjustering af forventet basisindtjening. Basisindtjening Bruttoindtjening på kunderelaterede forretninger er øget med 14%. Den gunstige konjunkturudvikling medfører et fortsat øget forretningsomfang med erhvervs og privatkunder i både ind og udland. Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Nettorenteindtægter viser en fremgang på 10%. Nettogebyrindtjening udgør kr mio., et højt niveau, som dog i 3. kvartal er påvirket af, at aktivitetsniveauet på de finansielle markeder er faldet fra det rekordhøje niveau i 1. halvår. Banken bruger den p.t. gunstige økonomiske situation til at gennemføre en række strategiske projekter. Banken har d. 21. september 2006 lanceret Jyske Forskelle 2. generation, som har været under udvikling i 2½ år og er implementeret på godt 4 måneder. Det er det største strategiprojekt i bankens historie. Konceptet indeholder bl.a.: nyindretning af 119 afdelinger med indtil syv forskellige møderumsindretninger introduktion af nyskabelser som Spørgbar, Prøvbar og Oaser mange nye fysiske produkter med tilhørende film og mulighed for virtuel brug i Netbanken Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 1/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

2 ny designlinie også på Jyske Netbank IPtelefoni installation af 20 Mbit fibernet til alle indenlandske afdelinger og 38 Mbit til de udenlandske enheder 1500 fladskærme med mulighed for Webcast nyindrettet TVstudie som kan anvendes både til intern og ekstern kommunikation mulighed for central styring af reklamespots på kundevendte fladskærme mulighed for live anvendelse af eksperter på fladskærme i hele afdelingsnettet mm. Projektet medfører udgifter i størrelsesordenen kr. 400 mio. i indeværende regnskabsår, primært af engangskarakter og er for 90% vedkommende afholdt. Banken har herudover iværksat udvidelser af Hjemstedet, en omfattende renovering af JN Datas bygningskompleks, bygningsmæssige renoveringer i afdelingsnettet, samt en renovering af væsentlige dele af bankens basis ITsystemer. Der er endvidere anvendt mange ressourcer på udvikling af grundlaget for at kunne leve op til Basel IIreglerne som avanceret bank, herunder projekter til forbedret identifikation og vurdering af operationelle risici. Der er i 1.3. kvartal 2006 indtægtsført netto kr. 175 mio. i nedskrivninger på udlån. Kvaliteten i koncernens kreditportefølje er fortsat på et tilfredsstillende niveau, såvel i den gennemsnitlige styrkeprofil som i andelen af risikobehæftede udlån. Det skyldes en kombination af en flerårig anvendelse af risikostyringsværktøjer og de gode konjunkturer. Væksten i udlån sker således primært i udlån med lavere kreditrisiko. Det er en tendens, banken har registreret kvartal efter kvartal siden ibrugtagningen af værktøjer til risikoklassificering i efteråret Basisindtjeningen før skat udgør kr mio. Beholdningsindtjening Afkastet af bankens positioner på de finansielle markeder har i 1.3. kvartal 2006 været kr. 221 mio. efter fundingomkostninger mod kr. 330 mio. i samme periode sidste år. Bankens Value at Risk på rente, valuta og aktierisici udgjorde ultimo 3. kvartal kr. 15 mio. (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed). Value at Risk var ultimo 2005 kr. 11 mio. Samlet resultat Nykredit meddelte 18. september 2006, at man ville udnytte sine køberetter for bankens resterende stk. aktier i Totalkredit. Jyske Banks resultat er som følge heraf påvirket med kr. 215 mio. før og efter skat i 3. kvartal Bankens resultat er herudover i 3. kvartal påvirket med kr. 9 mio. i løbende indtægter som følge af aftalen om salg af Totalkredit. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 2/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

3 Koncernens resultat før skat udgør kr mio. mod kr mio. kr. i 1.3. kvartal Resultatet forrenter primoegenkapitalen med 25,4% p.a. Efter beregnet skat på kr. 387 mio. udgør resultatet kr mio. Indre værdi er herefter kr. 160 pr. 10 kr. s aktie. Kapitalforhold Koncernens egenkapital udgør kr. 9,5 mia., og basiskapitalen udgør kr. 12,6 mia. Solvensprocenten er 11,7, heraf kernekapital 10,0. Ekskl. hybrid Tier 1 kapital er kernekapitalprocenten 8,5. Med virkning for 3. kvartal 2006 indregnes periodens resultat ved opgørelse af kernekapital og dermed solvensprocent mv. Bankens langsigtede målsætninger og politik vedrørende kapitalgrundlag og solvens er uændrede. På baggrund af bankens solide kapitalforhold tilstræbes der en egenkapital ultimo året i intervallet kr. 910 mia. Banken har ved udgangen af september måned ansøgt om godkendelse som avanceret bank i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Men banken har siden 2002 opgjort kapitalbehov (økonomisk kapital) efter principper svarende til de, der kræves som avanceret bank. Den økonomiske kapital er ultimo 3. kvt. opgjort til kr. 6,9 mia., eller kr. 1,7 mia. lavere end de gældende reglers kapitalkrav på 8,6 mia. Inkl. diversifikationseffekter mellem risikotyperne udgør den økonomiske kapital kr. 5,6 mia. Oversigt over økonomisk kapital pr og ultimo 2005 fremgår af nedenstående tabel. Økonomisk kapital (kr. mio.) Pr Diversificeret %vis fordeling diversificeret Ikke diversificeret %vis fordeling ikke diversificeret Kreditrisiko ,6% ,1% Markedsrisiko ,1% Likviditetsrisiko ,7% Operationel risiko ,3% Business risiko ,2% Økonomisk kapital i alt ,0% ,0% Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 3/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

4 Økonomisk kapital (kr. mio.) Pr Diversificeret %vis fordeling diversificeret Ikke diversificeret %vis fordeling ikke diversificeret Kreditrisiko ,5% ,1% Markedsrisiko ,2% Likviditetsrisiko ,7% Operationel risiko ,3% Business risiko ,2% Økonomisk kapital i alt ,0% ,0% Økonomisk kapital viser en stigning på 10% i forhold til ultimo Stigningen skyldes primært stigende udlån og sekundært en forøget risikotagning på de finansielle markeder. Udvikling i solvenskrav og behov siden fremgår af nedenstående figur. UDVIKLING I SOLVENS, KRAV OG BEHOV 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Dec02 Mar03 Jun03 Sep03 Dec03 Mar04 Jun04 Sep04 Dec04 Mar05 Jun05 Sep05 Dec05 Mar06 Jun06 Sep06 Øk. kapitalbehov Egenkapital Basiskapital Solvenskrav Egenbeholdning af egne aktier udgør d. 23. oktober 3,0 mio. stk., svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Jyske Bank har etableret et franskreguleret»commercial Paper Program«med et udstedelsesmaksimum på EUR 2 mia. Arrangør af programmet er Société Générale, Paris. Eksterne handlere under programmet er ING Bank N.V., Amsterdam; HSBC France, Paris; Société Générale, Paris. Programmet skal anvendes til fremskaffelse af kortløbende likviditet, som vil blive anvendt til generelle likviditetsformål. Programmet vil medføre en yderligere diversificering af koncernens korte finansiering. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 4/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

5 Kreditrisiko Som led i kreditrisikostyringen bliver alle bankens kreditkunder klassificeret på 14 styrkeprofilkategorier, hvor 1 er bedst og 14 dårligst. Nedenstående figur viser oversigt over fordeling af udlånsmassen efter styrkeprofil pr. 30. september Udlånsmasse fordelt på styrkeprofil * 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% * Udlånsmassen er her opgjort som det forventede engagement ved eventuel misligholdelse (Exposure at Default, EAD). Dette begreb er centralt ved opgørelsen af kreditrisiko, men må ikke forveksles med udlån og garantier, som de fremgår af koncernens balance. **Tabellen er ekskl. engagementer med banker og stater, der typisk har en styrkeprofil på 1 eller 2. Modellen er opbygget, så privatkunder ikke kan tildeles en styrkeprofil på 1. Udviklingen i boniteten i bankens samlede udlånsmasse siden ultimo 2003, målt som den gennemsnitlige styrkeprofilkarakter, fremgår af følgende tabel: GENNEMSNITLIG STYRKEPROFILKARAKTER Jyske Bank ekskl. banker og stater 5,01 5,11 5,27 5,94 Styrkeprofilkategorierne 1214 omfatter de kunder, der har den højeste tabssandsynlighed. Udviklingen er som vist i følgende tabel: STYRKEPROFILKARAKTER 1214 Andel af udlånsmassen i % Erhverv 1,52 1,91 3,34 8,10 Private 0,82 1,04 1,39 4,40 Total 1,29 1,63 2,78 7,17 Styrkeprofilkategorierne 15 svarer tilnærmelsesvis til Investment Grade hos de internationale ratingbureauer. Udviklingen er som vist i følgende tabel: Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 5/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

6 STYRKEPROFILKARAKTER 15 Andel af udlånsmassen i % Erhverv 56,45 56,99 54,54 49,91 Private 79,28 72,25 69,66 56,89 Total 64,07 61,92 58,91 51,67 Opgørelsen af styrkeprofilkarakterer er baseret på en række avancerede modeller, som til stadighed videreudvikles. Det kan føre til mindre forskydninger i tallene. Øvrige forhold Banken har pr. 1. oktober 2006 solgt én procent af aktierne i JN Data til Nykredit, således at hver part ejer 50% af aktierne. Ændringen i ejerforholdet påvirker ikke Jyske Bankkoncernens resultat før eller efter skat. Jyske Bank har pr. 1. oktober 2006 indført en bruttolønsmodel, således at medarbejdere fremover kan vælge at deltage i både medarbejderobligations og medarbejderaktieordning. De nye muligheder erstatter den seneste aktiespareordning. Forventninger til år 2006 og 2007 Banken forventede ved starten af 2006 et fald i basisindtjeningen i forhold til På baggrund af et fortsat højt aktivitetsniveau forventes årets basisindtjening nu at ligge på niveau med sidste år under forudsætning af, at der ikke sker uventede indtjeningsbortfald, kredittab mv. Bl.a. som følge af, at en meget stor del af udgifterne til Jyske Forskelle 2. generation er af engangskarakter forventer banken, som en første udmelding vedrørende 2007, et ikke uvæsentligt fald i omkostningerne. Banken har nået den pt. ønskede position vedrørende risikostyring og differentiering på markedet. Udviklingskapaciteten vil derfor de kommende år primært være rettet mod effektivisering og rationalisering af forretningsprocesser og ITsystemer. Venlig hilsen Sven Buhrkall Bestyrelsesformand Anders Dam Ordførende direktør Bilag: Jyske Bankkoncernen 1.3. kvartal Jyske Banks kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 er ikke revideret. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 6/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

7 JYSKE BANKKONCERNEN RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (KR. MIO.) 1.3. kvartal 1.3. kvartal Hele året Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel HOVEDTAL FRA BALANCEN (KR. MIO.) Udlån Indlån inkl. puljeindlån Udstedte obligationer Balance Egenkapital Efterstillede kapitalindskud NØGLETAL Jyske Bankaktien Kr. pr. aktie à kr. 10 Resultat før skat 28,90 26,35 35,17 Periodens resultat 22,15 20,88 27,02 Periodens resultat (udvandet) 22,15 20,88 27,02 Basisindtjening 21,28 20,61 28,35 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 2,12 2,22 2,10 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (tusind stk.) Jyske Bankkoncernen Solvensprocent * 11,7 10,4 11,4 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital * 10,0 9,3 10,6 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital * 8,5 7,9 9,0 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 18,8 20,0 25,9 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 14,6 16,2 20,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,7 1,7 Renterisiko 0,7 0,0 0,5 Valutarisiko 0,2 0,1 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 1,5 1,4 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,0 0,0 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. * Solvensprocent og kernekapitalprocent er pr. 30. september 2006 inkl. periodens resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 7/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

8 JYSKE BANKKONCERNEN I 7 KVARTALER RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG (KR. MIO.) 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel HOVEDTAL FRA BALANCEN (KR. MIO.) Udlån Indlån inkl. puljeindlån Udstedte obligationer Balance Egenkapital Efterstillede kapitalindskud NØGLETAL Jyske Bankaktien Kr. pr. aktie à kr. 10 Resultat før skat 10,40 8,77 9,73 8,82 8,58 8,94 8,83 Periodens resultat 8,41 6,58 7,16 6,14 6,33 7,38 7,17 Periodens resultat (udvandet) 8,41 6,58 7,16 6,14 6,33 7,38 7,17 Basisindtjening 4,78 8,53 7,97 7,74 6,21 7,48 6,92 Ultimokurs Indre værdi Kurs/indre værdi 2,12 2,18 2,21 2,10 2,22 1,98 1,69 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (tusind stk.) Jyske Bankkoncernen Solvensprocent * 11,7 10,9 11,0 11,4 10,4 10,5 11,2 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital * 10,0 9,0 10,2 10,6 9,3 9,4 9,8 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital * 8,5 7,7 8,7 9,0 7,9 8,0 8,5 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 6,6 5,8 6,4 5,9 6,4 6,6 7,0 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 5,4 4,4 4,8 4,0 4,9 5,6 5,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 Renterisiko 0,7 1,8 1,0 0,5 0,0 0,1 0,2 Valutarisiko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden * Solvensprocent og kernekapitalprocent er pr. 30. september 2006 inkl. periodens resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 8/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

9 BASISINDTJENING (KR. MIO.) 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Bruttoindtjening Driftsudgifter og driftsafskrivninger Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtjening før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Salg af Totalkredit Resultat før skat BASISINDTJENING, BEHOLDNINGSINDTJENING OG SALG AF TOTALKREDIT (kr. mio.) 1.3. kvartal kvartal 2005 Salg af Totalkredit I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening Basisindtjening Beholdningsindtjening Salg af Totalkredit I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr og provisionsindtægter (netto) Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Basisindtjeningen omfatter resultatet af de kundevendte aktiviteter. Beholdningsindtjeningen omfatter resultatet af egenbeholdningen af værdipapirer mv. efter fundingomkostninger. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006 9/16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncernregnskabet for 1.3. kvartal 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Moderselskabets regnskab for 1.3. kvartal 2006 aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Målingen af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser, jf. nærmere redegørelse i årsrapporten De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

11 RESULTATOPGØRELSE Jyske Bankkoncernen Jyske Bank 1.3. kvartal 1.3. kvartal 1.3. kvartal 1.3. kvartal (kr. mio.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie, kr. 22,15 20,88 Resultat pr. aktie udvandet, kr. 22,15 20,88 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

12 BALANCE Jyske Bankkoncernen Jyske Bank 30. sep. 31. dec. 30. sep. 30. sep. 31. dec. 30. sep. (kr. mio.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner o.l Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Valutaomregningsreserve Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Garantier mv. Garantier Uigenkaldelige kredittilsagn mv I alt Salg af aktiver til de bogførte værdier vil ikke udløse skat ud over den i balancen afsatte udskudte skat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

13 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bankkoncernen (kr. mio.) Aktiekapital Overført overskud I alt Valutaomregningsreserve Opskrivningshenlæggelser Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Valutakursomregning af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Ejendomsopskrivninger Skat af egenkapitalposter Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Aktiebaseret vederlæggelse Periodens resultat Totalindkomst i alt Kapitalnedsættelser Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Egenkapital 30. september (kr. mio.) Aktiekapital Overført overskud I alt Valutaomregningsreserve Opskrivningshenlæggelser Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Ændring af anvendt regnskabspraksis Korrigeret egenkapital 1. januar Valutakursomregning af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Ejendomsopskrivninger Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst i alt Kapitalnedsættelser Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Egenkapital 30. september Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

14 SOLVENSOPGØRELSE (kr. mio.) Koncern Koncern Koncern 30. sep dec sep Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser mv Heraf periodens resultat Kernekapital Medregnet hybrid kernekapital Fradrag Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Medregnet efterstillede kapitalindskud og opskrivningshenlæggelser Overskydende hybrid kernekapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent 11,7 11,4 10,4 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital 10,0 10,6 9,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 8,5 9,0 7,9 Pr. 30. september 2006 er solvensopgørelsen inkl. indregning af periodens resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE Jyske Bankkoncernen 1.3. kvartal 1.3. kvartal (kr. mio.) Periodens resultat Regulering for ikke kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af dattervirksomheder Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver 51 7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb og salg af egne aktier Optagelse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Segmentregnskab Jyske Bankkoncernen Kr. mio. SEGMENTER Indland Jyske Jyske Kapitalforvaltning Markets Jyske Finans Koncern Finans Øvrige * Jyske Bankkoncernen Bruttoindtjening Resultat før skat SEGMENTER Bruttoindtjening Resultat før skat * Øvrige omfatter udover elimineringsposter koncernområder, ikkefinansielle selskaber og avance ved salg af Totalkredit. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

16 KONCERNOVERSIGT Aktivitet * Selskabskapital Egenkapital 2005 Ejerandel i % Stemmeandel Resultat 2005 i % 1000 enheder (kr. mio.) (kr. mio.) Jyske Bank A/S DKK Dattervirksomheder, der konsolideres Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. a GBP % 100% 155 Jyske Bank (Gibraltar) Nominees Ltd. d GBP % 100% 0 Jyske Bank (Gibraltar) Management Ltd. d GBP % 100% 0 Jyske Bank (Gibraltar) Secretaries Ltd. d GBP % 100% 0 Trendsetter, S.L., Spanien e EUR % 100% 0 Jyske Bank Nominees Ltd., London d GBP % 100% 0 Jyske Bank (Schweiz) a CHF % 100% 87 Berben s Effectenkantoor BV, Holland b EUR % 60% 73 Jyske Finans A/S c DKK % 100% 84 Bil & Sejlerfinans A/S c DKK % 100% 3 Nordisk Factoring A/S, Søllerød c DKK % 100% 7 Factoringselskabet af 27/ A/S, Søllerød c DKK % 100% 0 Gl. Skovridergaard A/S e DKK % 100% 15 Sundbyvesterhus A/S e DKK % 100% 2 Silkeborg Data A/S f DKK % 100% 3 Jyske Bank Data A/S c DKK % 100% 1 Investeringsselskabet af A/S g DKK % 100% 10 JN Data A/S ** f DKK % 51% 0 Ejendomsaktieselskabet af 22. marts 2004 d DKK % 100% 17 * Aktivitet: a: Bank b: Fondsmægler c: Leasing, finansiering og factoring d: Investering og finansiering e: Ejendomme og kursusvirksomhed f: IT g: Øvrige ** Nykredit har i oktober 2006 udnyttet option på at erhverve yderligere 1% af JN Data A/S. Virksomheder, der pro rata konsolideres PRAS A/S, København d DKK % 9% 150 Selskaberne har hjemsted i Silkeborg, hvor intet andet er anført. Egenkapital og resultat ifølge seneste offentliggjorte årsrapport. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ /16 Kvartalsrapport 1.3. kvartal 2006

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere