Udkast til Sundhedsaftale version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Sundhedsaftale version"

Transkript

1 Udkast til Sundhedsaftale version Forord Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder, og der skal løses flere og mere komplekse behandlings- og plejeopgaver i det nære sundhedsvæsen. Denne udvikling stiller nye krav til det samlede sundhedsvæsen og forudsætter nytænkning. Vi skal sikre sammenhæng mellem specialiserede behandlingstilbud og indsatser med fokus på behandling, pleje og rehabilitering i borgernes nærmiljø. I Region Sjælland har mange har brug for sundhedsvæsenet, og vi bruger hvert år flere penge på sundhedsområdet i både region og kommuner. Antallet af ældre, antallet af borgere med en eller flere kroniske sygdomme, antallet af borgere med psykisk sygdom og antallet børn med mistrivsel stiger. Det stiller store krav til, at vi kan tilbyde de rette sundhedsydelser tættere på borgernes hverdagsliv inden for de økonomiske rammer. Vi ønsker sammenhængende forløb, som er tilpasset den enkelte borgers behov. Det skal vi sammen sikre med Sundhedsaftale Vi vil videreudvikle et fleksibelt sundhedsvæsen, hvor de, som har mulighed, kan klare sig selv, og de patienter, som har allermest brug for vores hjælp, får den. Vi vil reducere ulighed i sundhed. Det vil vi gøre ved at målrette sundhedsydelserne på nye og bedre måder. Vores vision for Sundhedsaftalen er Fælles med borgeren om bedre sundhed. Vores ambition er, at vi sammen med borgeren benytter vores samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed. Vi vil udvikle og implementere i fællesskab, når vi i de kommende år skal realisere borgernes og sundhedsvæsenets mange potentialer, bl.a. gennem digitalisering, standardisering af fælles løsninger og mere kvalificeret brug af data. Det sammenhængende sundhedsvæsen er omfattende og komplekst. Det er vigtigt for os, at Sundhedsaftalen sætter en fælles retning, og at vi løbende kan følge, om vi er på rette vej. I denne aftale fokuserer og forenkler vi. Vi tager udgangspunkt i de nationale kvalitetsmål, der udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Vi har valgt at fokusere på tre af de otte mål, som vi kun kan lykkes med gennem et velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder målene: Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre Flere sunde leveår De nationale kvalitetsmål adresserer ikke til fulde vores regionale udfordringer. Vi sætter derfor også fokus på fire regionale mål: Fælles om borgerens livsudfordringer Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Mental sundhed og psykisk trivsel Vi vil sikre synergi mellem de nationale og de regionale mål, og vi vil sikre, at de initiativer, vi sætter i gang, alle bidrager til at nå de fælles mål. 1

2 Vi har gennem de tidligere sundhedsaftaleperioder opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af sektorer. Vores sundhedsaftale er baseret på værdierne fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed. Samtidig standardiserer vi, hvor det er muligt og giver mening. Med denne fjerde generation af sundhedsaftaler fokuserer vi vore indsatser med at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne i Region Sjælland. På vegne af Sundhedskoordinationsudvalget Anne Møller Ronex Regionsrådet Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Pernille Beckman Greve Kommune Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 2

3 1. Fælles udfordringer Danskerne lever længere blandt andet fordi behandlingsmuligheder forbedres. Det indebærer, at flere lever længe med sygdom. Det betyder, at vores sundhedsvæsen skal kunne tilbyde behandling og støtte til langt flere patienter i de kommende år. I Region Sjælland har mange brug for sundhedsvæsenet, og vi bruger hvert år flere penge på sundhedsområdet i både region og kommuner. Denne udvikling udfordrer i stigende grad såvel regional som kommunal økonomi og kapacitet. Konkret er Region Sjælland udfordret ved, at der bliver flere: Sårbare ældre Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme Voksne med psykisk sygdom Børn og unge med trivselsudfordringer Disse grupper har særlige sundhedsudfordringer, og udviklingen kræver, at vi sammen finder de løsninger, som sikrer bedre livskvalitet for de mange, som har behov for hjælp. Derfor vil vi i denne sundhedsaftale sætte særlig fokus på disse fire målgrupper med henblik på at fremme tidlig indsats og sammenhængende og velkoordinerede behandlings- og plejeforløb. Sårbare ældre Risikoen for sygdom stiger med alderen, og der vil i 2023 være væsentligt flere ældre med behov for sundhedsydelser. Hvis vi fortsætter med uændrede behandlings- og plejetilbud, viser patientfremskrivningen, at der vil være flere indlæggelser og flere genindlæggelser alene blandt borgere over 80 år i 2023 sammenlignet med Hvis denne udvikling skal bremses, er der behov for fortsat at udvikle og styrke indsatser, der sikrer tidlig opsporing af sygdom og bremser forværring i sygdom, og der sikrer fokus på de mest sårbare. Flest muligt skal have mulighed for at blive i eget hjem med den behandling, pleje og rehabilitering, de har brug for, så indlæggelse kun finder sted, når der ikke er andre muligheder. Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme 2017 viser, at flere borgere i Region Sjælland angiver, at de lever med en eller flere kroniske sygdomme, end det var tilfældet i Borgere med kronisk sygdom benytter almen praksis, kommunale rehabiliteringstilbud og sygehusvæsenet mere end borgere i gennemsnit. Hertil kommer, at flere i denne gruppe har udfordringer med at bevare kontakt til arbejdsmarkedet og tidligere bliver afhængige af offentlig forsørgelse. Der er behov for at forebygge, at sygdom udvikles. Samtidigt er der behov for at optimere opgave- og arbejdsdeling mellem almen praksis, sygehuse og kommuner i Det nære sundhedsvæsen, så flest muligt støttes i at kunne mestre et liv med sygdom. Voksne med psykisk sygdom Psykisk sygdom har store konsekvenser for den enkelte og dennes pårørende og er den hyppigste årsag til førtidspension. 3

4 Patientfremskrivningen i Region Sjælland viser, at antal voksne med kontakt til Psykiatrien steg 22 % fra 2013 til Fortsætter denne stigning, vil der være flere voksne med kontakt til Psykiatrien i 2025 sammenlignet med Der er behov for nytænkning af den samlede indsats overfor voksne med psykisk sygdom, herunder et større fokus forebyggelse. Børn og unge med trivselsudfordringer Børn og unge med uhensigtsmæssig livsstil kan i voksenlivet udvikle kronisk sygdom. Børn i Region Sjælland vejer mere end landsgennemsnittet. Samtidig udsættes mange for sundhedsbelastende adfærd i deres nærmiljø f.eks. passiv rygning. Hertil kommer, at flere børn og unge mistrives med risiko for at udvikle psykiske udfordringer, der kan følge barnet/den unge ind i voksenlivet. Patientfremskrivning i Region Sjælland viser en stigning på 30 % i antal børn og unge (dvs årige) med kontakt til Psykiatrien i perioden Fortsætter denne udvikling, vil der være flere børn og unge med psykiske udfordringer i 2025 sammenlignet med Der er behov for at modgå denne udvikling, dels ved forebyggelse før barnet udvikler psykisk sygdom, dels ved, at vi sammen finder de løsninger, som sikrer tidlig indsats samt bedre patientforløb, og dermed større livskvalitet for de mange, som er berørt af psykisk sygdom. Børn og unge med særlige behov fordrer et øget tværsektorielt samarbejde med henblik på at sikre trivslen fra det ufødte barn til ungdomsårene. 2. Nationale kvalitetsmål De nationale kvalitetsmål udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen. Der er konkretiseret otte mål med tilhørende udvalgte indikatorer. Målene skal udgøre en drivkraft for det lokale arbejde med kvalitetsforbedringer. Det er regionens og kommunernes ansvar at forankre de nationale kvalitetsmål i lokalt definerede indsatsområder, således at kvaliteten på regionens sygehuse, i kommuner og i almen praksis løftes. I denne sundhedsaftale fokuserer vi på tre nationale kvalitetsmål, som adresserer vores fælles lokale udfordringer, og som stiller særlige krav til et velfungerende tværsektorielt samarbejde. De tre prioriterede mål er: Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Flere sunde leveår Figur 1: Prioriterede nationale kvalitetsmål Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre Flere sunde leveår 4

5 Bedre sammenhængende patientforløb Borgerne i Region Sjælland skal opleve sammenhængende og velkoordinerede behandlingsforløb. Samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper skal være præget af kontinuitet og en klar ansvars- og opgavefordeling for at sikre de bedste forløb. Vi har allerede en række gode erfaringer med at skabe sammenhæng gennem fælles forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer mv. Men der er stadig behov for en fokuseret indsats for de mest sårbare, hvor de oplever kvalitet, tryghed og sammenhæng i deres forløb. Styrket indsats for kronikere og ældre Kronisk eller længerevarende sygdom er en udfordring for både den enkelte, for sundhedsvæsenet og for samfundet. Borgere med kroniske sygdomme har flere kontakter med sundhedsvæsenet herunder flere akutte indlæggelser. Sundhedsvæsenets udgifter til den enkelte borger stiger med antallet af kroniske sygdomme. Cirka halvdelen af borgere med kronisk sygdom, og to tredjedele af mennesker med psykisk og samtidig somatisk sygdom, er yngre end 65 år. De økonomiske og livskvalitetsmæssige omkostninger ved kronisk sygdom er betydelige og vil stige i de kommende år i takt med, at befolkningen bliver ældre. Der er grund til at rette en særlig opmærksomhed på de 10 pct. af borgerne med én eller flere kroniske sygdomme, der står for 59 pct. af de samlede sundhedsudgifter. Hos ældre er flere kroniske sygdomme mere reglen end undtagelsen. Alene stigningen i det samlede antal ældre vil altså øge presset på sundhedsvæsenet. Mange ældre borgere har et komplekst sygdomsbillede med både fysiske, psykiske og sociale udfordringer. De har oftere behov for indlæggelse, og mange har lange behandlings- og plejeforløb, som involverer både sygehus, kommune og almen praksis. Det stiller særlige krav til kommunikation og koordination mellem sektorerne. For den ældre betyder kontinuitet og kvalitet i pleje- og behandlingsindsatser færre belastninger i hverdagslivet. Det er kvaliteten af det samlede forløb, der afgør borgerens nytte af indsatserne. Flere sunde leveår Vi lever længere, og de år vi lever, skal være gode leveår. Vi vil forebygge, at sygdom opstår og forværres blandt borgere i vores fælles målgrupper. For mange borgeres vedkommende er forebyggelse en del af et igangværende behandlingsforløb. En ganske særlig udfordring er overdødeligheden hos borgere som har både psykisk og somatisk sygdom. Vi har derfor brug for et særligt fokus på forebyggelse og behandling af somatiske sygdomme blandt de, der også har psykisk sygdom. I arbejdet med at sikre borgerne flere sunde leveår er det helt centralt, at vi understøtter borgerne i at mestre egen sygdom og sundhed i eller tæt på eget hjem. Når borgeren understøttes i at håndtere egen sygdom, kan det frigøre ressourcer og være med til at øge kvaliteten i indsatsen samt tilfredshed og livskvalitet hos borgeren. Dermed er styrket mestring af egen sygdom centralt for at opretholde et bæredygtigt sundhedsvæsen. 3. Vision og regionale mål Sundhedsaftalens overordnede vision for den kommende perioder er: 5

6 Fælles med borgeren om bedre sundhed Med denne vision vil vi sikre en fælles opmærksomhed på, at udvikling af vores fælles sundhedsvæsen altid sker med afsæt i klare mål og løsninger, der giver værdi for den enkelte borger og for regionen. De bærende værdier om fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed skal således også give mening i et borgerperspektiv. Derfor vil vi indgå partnerskaber med borgere, virksomheder, civilsamfundets organisationer og andre, som kan bidrage til, at vi samlet set får en sundere region, og at den gode udvikling kommer alle til gode på tværs af geografiske afstande og sociale skel. Vi har valgt at supplere de prioriterede nationale kvalitetsmål med følgende regionale mål, som vi ønsker at arbejde særligt med i aftaleperioden: Fælles om borgerens livsudfordringer Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Mental sundhed og psykisk trivsel Figur 2: Vision, nationale kvalitetsmål og regionale mål Vision Fælles med borgeren om bedre sundhed Nationale kvalitetsmål Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre Flere sunde leveår Regionale Mål Fælles om borgerens livsudfordringer Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Mental sundhed og psykisk trivsel Fælles om borgerens livsudfordringer Vi vil samarbejde med borgeren og dennes pårørende med fokus på deres samlede livssituation. Det kræver, at vi hele tiden arbejder helhedsorienteret på tværs af sundhedsvæsenet. Tryghed og mestring i eget hjem Borgernes livskvalitet øges, når de føler sig trygge og kan mestre eget liv i eget hjem. Der kan være stor forskel på borgeres ressourcer og sårbarhed, selvom de har samme sygdom. Fleksible sundhedstilbud i eget 6

7 hjem kan øge evnen til mestre egen sygdom, og dermed bidrage til en bedre anvendelse af dels borgerens personlige ressourcer, dels personalets sundhedsfaglige kompetencer, samt en mere hensigtsmæssig prioritering af de økonomiske ressourcer i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenets tilbud skal give værdi for borgeren. Sundhedsvæsenets tilbud vil bygge på en helhedsorienteret tilgang, hvor sundhedspersonalet har blik for borgerens samlede sociale, fysiske og mentale ressourcer og hvor borgerne ved hjælp af viden og øgede handlekompetencer opnår større selvstændighed og selvbestemmelse og dermed øget tryghed og mestring. Effektiv forebyggelse sunde borgere Borgernes sundhed afgøres af en række faktorer i og udenfor sundhedsvæsenet. Som sammenhængende sundhedsvæsen ønsker vi at bidrage til, at det bliver nemmere for borgerne at træffe sunde valg. Det handler blandt andet om at sikre adgang til rådgivning og støtte til at ændre usunde vaner. Men effektiv forebyggelse handler også om at sikre borgerne støtte til at følge sin behandling, genoptræning eller andet, der bidrager til at sygdom ikke forværres. Målrette forebyggende indsatser til borgere med psykisk sygdom er en særlig udfordring. Det er velkendt at borgere med psykisk sygdom er i større risiko for at få livsstilsrelaterede somatiske sygdomme, end borgere uden psykisk sygdom. Derfor vil vi samarbejde om at forebygge på flere og nye måder. Vi vil arbejde flere veje for at fremme borgernes sundhed uanset deres livssituation. Vi vil skabe og fastholde en række tilbud, som understøtter borgerens mulighed for at træffe sunde valg. Mental sundhed og psykisk trivsel Mental sundhed er af stor betydning for borgernes livskvalitet. Med Sundhedsaftalen vil vi fokusere særligt på at fremme mental sundhed for de fire udvalgte målgrupper. I Region Sjælland er andelen af borgere med dårligt mentalt helbred og psykiske udfordringer steget. Det gælder særligt for gruppen af yngre borgere. Herudover er andelen af borgere med behov for hjælp fra det psykiatriske behandlingstilbud stigende. Der vil derfor være særligt fokus på tidlig indsats til børn og unge med særlige behov, herunder børn og unge der har dårlig mental sundhed, har psykisk sygdom, eller tegn herpå. Samtidig skal vi sikre et tættere samarbejde med og omkring voksne borgere med psykisk sygdom. Borgere med psykisk sygdom er ofte underdiagnostiserede og underbehandlede med overdødelighed til følge. Vi vil samarbejde om at styrke kompetencerne i det nære psykiatrivæsen, og vi vil sikre, at borgerne får det tilbud, de har brug for så tidligt som muligt og på en måde, så de kan bevare et hverdagsliv herunder tilknytning til arbejdsmarkedet, når det er muligt. 4. Mål og indikatorer pr. målgruppe For hvert af de nationale mål er fastlagt indikatorer. Tilsvarende har vi for de regionale mål defineret indikatorer, der angiver, hvorledes vi vil monitorere på og fastholde fokus og retning for udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen. Da målgrupperne er forskellige, vil der være indikatorer som er ens, men også indikatorer som kun retter sig mod en enkelt målgruppe. For de nationale indikatorer gælder som udgangspunkt, at vi ønsker at se en positiv udvikling, og at vi ønsker at ligge på niveau eller bedre end landsgennemsnittet. 7

8 For de regionale indikatorer gælder, at der for hvert enkelt defineres et konkrete ambitionsniveau for den ønskede forbedring med afsæt i baseline. (skal videreudvikles) Nedenfor vises mål og indikatorer for hver af de fire målgrupper med ét skema pr. målgruppe. Skema 1: Mål og indikatorer for målgruppen Sårbare ældre Mål Indikatorer Datakilde Bedre sammenhængende patientforløb Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage Ventetid til genoptræning Somatisk færdigbehandling på sygehuse Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge) Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Forebyggelige indlæggelser blandt ældre Demens brug af demens antipsykotika Overbelægning på medicinske afdelinger Flere sunde leveår Middellevetid Daglig rygere i befolkningen Fælles om borgernes livsudfordringer Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Borgerne oplever sammenhæng Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil Forbedret sundhedsadfærd Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet Fald i antal indlæggelser af +80-årige (4) Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2) Liggetid pr. indlæggelse LUP (2) Audit (4) Pt. fremskrivning Mental sundhed og psykisk trivsel Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017) 8

9 Skema 2: Mål og indikatorer for målgruppen Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme Mål Indikatorer Datakilder Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage Akutte indlæggelser pr. KOL/diabetespatient Ventetid til genoptræning Overbelægning på medicinske afdelinger Flere sunde leveår Middellevetid Daglig rygere i befolkningen Somatisk færdigbehandling på sygehuse Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge) Tilknytning til arbejdsmarkedet Fælles om borgernes livsudfordringer Borgerne oplever sammenhæng Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2) Stigning i andel af årige borgere med kronisk sygdom, det bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet Liggetid pr. indlæggelse LUP (2) Audit Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Mental sundhed og psykisk trivsel Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil Antal borgere ml år med ny diagnosticeret kronisk sygdom falder Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017 Forbedret sundhedsadfærd 9

10 Skema 3: Mål og indikatorer for målgruppen Voksne med psykisk sygdom Mål Indikatorer Datakilder Bedre sammenhængende patientforløb Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage Ventetid til genoptræning Somatisk færdigbehandling på sygehuse Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge) Tilknytning til arbejdsmarkedet Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Demens brug af demens antipsykotika Flere sunde leveår Middellevetid Daglig rygere i befolkningen Fælles om borgernes livsudfordringer Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Mental sundhed og psykisk trivsel Borgerne oplever sammenhæng Sundhedskom petence er forbedret ved næste sundhedsprofil Antal af borgere mellem 18 og 69 år med kronisk somatisk sygdom falder Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017 Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæs enet Forbedret sundhedsadfærd Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2) Stigning i andel af årige borgere med psykisk sygdom som bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet Liggetid pr. indlæggelse LUP (2) Audit 10

11 Skema 4: Mål og indikatorer for målgruppen Børn og unge med trivselsudfordringer Mål Indikatorer Datakilder Bedre sammenhængende patientforløb Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage Ventetid til genoptræning Somatisk færdigbehandling på sygehuse Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læge) Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Flere sunde leveår Middellevetid Daglig rygere i befolkningen Fælles om borgernes livsudfordringer Tryghed og mestring i eget hjem Effektiv forebyggelse sunde borgere Mental sundhed og psykisk trivsel Borgerne oplever sammenhæng Sundhedskompetence er forbedret ved næste sundhedsprofil Stigning i antallet af børn, som deltager i børneundersøgelsesprogrammer Andel borgere, der trives, stiger (Baseline = 80 pct. i Sundhedsprofil 2017 Borgerne ved, hvor og hvordan de får kontakt til sundhedsvæsenet Fald i andel af borgere, som starter med at ryge (5) BUF-model er implementeret i alle 17 kommuner i Region Sjælland Henvisninger er udfyldt og fremsendt korrekt (2) Forbedret sundhedsadfærd LUP (2) Audit (5) Kræftens bekæmpelse 5. Værktøjskasse Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en værktøjskasse. Værktøjskassen indeholder en række konkrete og forpligtende samarbejdsaftaler og -værktøjer, som anvendes af sundhedspersonalet i deres daglige arbejde på tværs af sektorer. Værktøjskassens indhold skal samlet set sikre gennemsigtighed i opgave- og ansvarsfordeling samt fremme rationelle og effektive arbejdsgange, som afspejler Sundhedsaftalens værdier. Konkret indeholder værktøjskassen eksempelvis forløbsprogrammer, forløbsbeskrivelser, aftaleskabeloner, flowdiagrammer, skemaer mv. Værktøjskassen opdateres løbende i hele sundhedsaftaleperioden efter behov. I denne aftaleperiode vil der være særlig opmærksomhed på at opdatere og udvikle værktøjskassens indhold således, at det virker fremmende for Sundhedsaftalens mål og indikatorer. Ønsker til opdatering adresseres i Sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation. Væsentlige ændringer godkendes af Styregruppen for sundhedssamarbejde. Ændringer med væsentlige økonomiske konsekvenser godkendes endvidere af Sundhedskoordinationsudvalget. 11

12 6. Monitorering og opfølgning Vi vil levere resultater, som understøtter de tre prioriterede nationale kvalitetsmål og de fire regionale mål. Derfor vil vi løbende monitorere via de valgte indikatorer og datakilder. Dette forudsætter, at vores mål og indikatorer nedbrydes til det relevante ledelsesniveau, således at alle parter er bevidste om de fælles mål i deres daglige arbejde. Vi vil arbejde med datadrevet ledelse i det sammenhængende patientforløb. Ligeledes gælder det for de enkelte indsatser, ad der skal aftales konkrete målsætninger og krav til opfølgning. Vi følger op på, om igangsatte indsatser fører til de ønskede resultater, og på dette grundlag besluttes, om indsatserne skal fortsættes eller stoppes. Vi vil også følge op på, om værktøjerne i værktøjskassen anvendes og understøtter ønsket adfærd. Sundhedskoordinationsudvalget følger løbende op på Sundhedsaftalens implementering, herunder ved følgende milepæle: Der udarbejdes implementeringsplan, der revideres årligt, således at parterne aftaler, hvilke konkrete indsatser der skal have særlig bevågenhed i det kommende år Én gang årligt gennemgås aftalen samt status på alle indsatser og indikatorer. Behovet for at revidere indholdet vurderes Der udarbejdes en midtvejsevaluering Der udarbejdes en slutstatus Midtvejsstatus, slutstatus og de årlige opfølgninger på status anvendes som grundlag for udarbejdelse af næste generation af sundhedsaftaler. 12

Udkast til Sundhedsaftale version september 2018

Udkast til Sundhedsaftale version september 2018 Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 version september 2018 Forord Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder, og der skal løses flere behandlings-

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundhedsaftale 2019-2023 Forord Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder, og der skal løses flere behandlings- og plejeopgaver i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

FÆLLES MED BORGEREN OM BEDRE SUNDHED. Fælles med borgeren om bedre. sundhed. Sundhedsaftale

FÆLLES MED BORGEREN OM BEDRE SUNDHED. Fælles med borgeren om bedre. sundhed. Sundhedsaftale Fælles med borgeren om bedre sundhed Sundhedsaftale 2019-23 SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND Forord Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder,

Læs mere

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre Tillægsreferat Dato 15. januar 2019 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Kurt

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Vores sundhedsaftale. 1. udkast

Vores sundhedsaftale. 1. udkast Vores sundhedsaftale 1. udkast Disposition 1. Forord 2. Vores udfordringer 3. Vores fælles visioner - Mere sammenhæng i borgerens forløb - Mere lighed i sundhed - Mere samspil med borgeren - Mere sundhed

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen 2019-2023 operationalisering af målsætningerne I nedenstående er udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan der lægges op til, at vi vil følge op på sundhedsaftalen igennem

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Tirsdag den 05-02-2019 Mødedato: Mandag den 04-02-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)

Læs mere

Vores Sundhedsaftale. Forslag til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Vores Sundhedsaftale. Forslag til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis Vores Sundhedsaftale Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis Indholdsfortegnelse Forord... Vores udfordringer... Vores fælles visioner... Mere sammenhæng

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Indikator Datakilde Motivation for valg af datakilder Målgruppe Monitorerings niveau/kriterier. valg (A, B, C, D) Borgerne oplever sammenhæng

Indikator Datakilde Motivation for valg af datakilder Målgruppe Monitorerings niveau/kriterier. valg (A, B, C, D) Borgerne oplever sammenhæng Indikatorer til sundhedsaftalen 2019 til 2023 Version 28.11.2018 Forslag til indikatorer I det følgende er der under hvert af de regionale mål indsat en oversigt over de enkelte indikatorer. Indikatorerne

Læs mere

Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem, formand for Sundhedskoordinationsudvalget

Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem, formand for Sundhedskoordinationsudvalget HØRINGSVERSION Sundhedsaftalen 2019-2023 - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Forord Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som region, kommuner

Læs mere

Vores sundhedsaftale. Høringsudkast til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Vores sundhedsaftale. Høringsudkast til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Vores sundhedsaftale Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vores udfordringer 3. Vores fælles visioner - Mere

Læs mere

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale 1. Mere sundhed i fællesskab Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som region, kommuner og praktiserende læger

Læs mere

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025 INDLEDNING De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance. Sundheds aftalen

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance. Sundheds aftalen Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Sundheds aftalen 2019 2023 Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og PLO-Midtjylland Maj 2019 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance 1.

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Ramme for Sundhedsaftalen 2019-2023 Rammerne for sundhedsaftalen er fastlagt i sundhedslovens 204-205 samt i Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 om sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

HØRINGSVERSION. Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance. Sundheds aftalen

HØRINGSVERSION. Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance. Sundheds aftalen HØRINGSVERSION Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Sundheds aftalen 2019 2023 Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og PLO-Midtjylland Januar 2019 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Psykiatri og misbrug KKRs Faglige Symposium , Ringsted Kongrescenter

Psykiatri og misbrug KKRs Faglige Symposium , Ringsted Kongrescenter Psykiatri og misbrug KKRs Faglige Symposium 21.08.2019, Ringsted Kongrescenter Jesper Pedersen ledende overlæge, phd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Dorthe Juul Lorenz vicedirektør Psykiatrien, Region

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem, formand for Sundhedskoordinationsudvalget

Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem, formand for Sundhedskoordinationsudvalget HØRINGSVERSION Sundhedsaftalen 2019-2023 - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Forord Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som region, kommuner

Læs mere

Det er glædeligt, at børn og unges fysiske og mentale sundhed sættes i fokus. Haderslev Kommune vil gerne bidrage ind i det arbejde.

Det er glædeligt, at børn og unges fysiske og mentale sundhed sættes i fokus. Haderslev Kommune vil gerne bidrage ind i det arbejde. NOTAT Haderslev Kommune Sundhedssamarbejde og Forebyggelse Nørregade 41, St tv 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 30683956 ann@haderslev.dk 30. januar 2019 Sagsbehandler: Ann Iversen Haderslev Kommunes

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis VISION FOR PRAKSISOMRÅDET God kvalitet i praksis 1 Forord Med denne vision sætter Region Sjælland gang i en proces, der skal udvikle praksisområdet de kommende år. REGION SJÆLLAND STYRKER PRAKSISOMRÅDET

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Idé- og debatoplæg om den næste. sundhedsaftale

Idé- og debatoplæg om den næste. sundhedsaftale Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale Sundhedskoordinationsudvalget maj 2018 1. Mere sundhed i fællesskab Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Sundhedsaftalen Region Syddanmark og de 22 kommuner

Sundhedsaftalen Region Syddanmark og de 22 kommuner Sundhedsaftalen 2019-2023 Region Syddanmark og de 22 kommuner Indhold 3 4 10 11 12 14 Forord Visioner og målsætninger Virkemidler Organisering Politisk opfølgning og samarbejde Målopfyldelsesoverblik Ramme

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Indhold 3 4 10 11 12 14 Forord Visioner og målsætninger Virkemidler Organisering Politisk opfølgning og samarbejde Målopfyldelsesoverblik Ramme for Sundhedsaftalen 2019-2023 Rammen

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Aftale på tværs af region og kommune dvs. hospitaler, kommuner og praksis. Gældende fra altså ind over valgperioderne

Aftale på tværs af region og kommune dvs. hospitaler, kommuner og praksis. Gældende fra altså ind over valgperioderne Aftale på tværs af region og kommune dvs. hospitaler, kommuner og praksis Indført med Sundhedsloven 2007 Gældende fra 2019 2023 altså ind over valgperioderne Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)har lavet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen N O T A T Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen - Vision og pejlemærker Visionen for Borgernes Sundhedsvæsen er, at forbedre sundhedsvæsenets ydelser, service og kultur, så borgerne bliver ligeværdige

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK. Gældende fra 2019 til 2022

SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK. Gældende fra 2019 til 2022 Alle borgere i Greve Kommune skal have mulighed for at leve et så sundt og aktivt liv som muligt --- SUNDHEDS- OG PSYKIATRI- POLITIK Gældende fra 2019 til 2022 Borgere i Greve Kommune med fysiske eller

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Udvalget for det nære sundhedsvæsen, 1. april 2019 Psykiatri- og socialudvalget, 23. april 2019 Sundhedsudvalget, 23. april 2019 Baggrund Aftaleparterne har i budgetforliget

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Hvad vil Regionen på sundhedsområdet?

Hvad vil Regionen på sundhedsområdet? Hvad vil Regionen på sundhedsområdet? Møde med Ældrerådet i Region Hovedstaden den 17. maj Næstformand Henrik Thorup 1 Nyt Regionsråd og ny konstituering Vi fik nyt regionsråd i 2018 Konstitueringsaftalen

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere