Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014"

Transkript

1 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog Version, 9. juli

2 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen må det forventes, at der for 2011 vil blive tale om et meget stramt budget, ligesom der kan forventes yderligere stramninger de kommende år. Det er baggrunden for at Økonomiudvalget i mødet d. 20. april 2010 besluttede, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes beredskabskatalog for mulige besparelser i perioden , således at der implementeres reduktioner for mindst 50 mio. kr. i Det er således besluttet, at der udarbejdes en langsigtet strategi til sikring af balancen i kommunens økonomi ved udpegning af pejlemærker for reduktioner på de enkelte politikområder. Besparelsespotentialet på mindst 50 mio. kr. svarer til en reduktion af serviceudgifterne med godt 2½ %. Dette katalog indeholder direktionens forslag til de konkrete reduktioner på baggrund af forarbejde i fagforvaltningerne. Udarbejdelsen af de enkelte besparelsesforslag er sket ved anvendelsen af en skabelon, der sikrer ensartethed i beskrivelsen af forslagene. De enkelte forslag indeholder således: Aktuelt budgetniveau. Kort beskrivelse af besparelsesforslaget. Konsekvenser af besparelsen m.h.t. serviceniveau overfor borgerne/brugerne. Konsekvenser af besparelsen for personalet. Tidshorisonten for udmøntningen af besparelsen. De foreliggende oplæg forelægges respektive MED-udvalg, bestyrelser m.fl. senest primo august 2010 forud for prioritering i fagudvalgene medio august På budgetseminariet primo september 2010 vil de foreliggende reduktionsforslag blive gennemgået og der sker herefter en prioritering i økonomiudvalg og byråd med indarbejdelse i budget ved 1. og 2. behandlingen. Da det må forventes, at en del af reduktionsforslagene vil have stor betydning for serviceniveauet og personaleforbruget og derfor kan kræve en længere implementering med f.eks. høringsperioder må det forudsættes, at den økonomiske gevinst i disse tilfælde først kan høstes i budgetoverslagsårene. 2

3 budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag TM 1 Ændring af natsænkning på gadelys TM 2 Reduktion af vejbidrag TM 3 Indførelse af P-afgifter i Skive TM 4 Udlicitering af Park og vejvæsen TM 5 Offentlige boligveje overgår til private fællesveje TM 6 Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning TM 7 Trafiksikkerhed neddrosles TM 8 Offentlige toiletter TM 9 Anlæg og vedligeholdelse af stier TM 10 Naturpleje Teknik og Miljø i alt Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag TEKE 1 2% reduktion af SET Teknik og Miljø i alt Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF 1 Skive og Omegns teaterkreds KF 2 Limfjordsteatret KF 3 Det Jyske Ensemble KF 4 Skive Theater KF 5 Museum Salling KF 6 Ungdomshuset KF 7 Liv i Midtbyen KF 8 Udvalgets rådighedsbeløb KF 9 Skøjtebane KF 10 Hallerne (folkeoplysning) KF 11 Voksenundervisning KF 12 Start- og udviklingspuljen KF 13 Aktivitetstilskud KF 14 Lokaletilskud KF 15 Hallerne 5% drift KF 16 Øvrige foreninger KF 17 Folkebiblioteker Kultur- og fritidsudvalget i alt

4 Sundhedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag SU 1 Vederlagsfri fysioterapi SU 2 Nedbringelse af antallet af specialiserede genoptræningsplaner SU 3 Medfinansiering ved indlæggelse Sundhedsudvalget i alt Social- og ældreudvalget Side Skema Prioritet Forslag Ældreområdet 51 ÆO 1 Træning frem for bevilling ÆO 2 Anvendelse af velfærdsteknologi ÆO 3 Omstrukturering af dagcentre ÆO 4 Aktivitetscentret på Odgårdsvej ÆO 5 Plejeboliger til ældreboliger ÆO 6 Aut. Planlægning af besøg AO 7 Ændret demografifremskrivning Socialområdet 58 SO 1 Harmonisering med ældreområdet SO 2 Reduktion SO 3 Harmonisering af døgnområdet SO 4 Reduktion af taksterne på eksterne tilbud SO 5 Beskyttet beskæftigelse SO 6 Reduktion i antal købte eksterne tilbud SO 7 Frivillig indsats SO 8 Dyre enkeltsager SO 9 STU - reduktion i køb af botilbud SO 10 Harmonisering af autismeområdet - Mentor SO 11 Harmonisering af autismeområdet - Idavang SO 12 Generel reduktion af dagtilbudsområderne SO 13 Ændret demografifremskrivning Social- og ældreudvalget i alt Børne- og familieudvalget Side Skema Prioritet Forslag Familieområdet 75 BF 1 Reduktion af sundhedsplejen BF 2 Omlægning af specialbistand/rådgivning til børn med handicap (BUR) BF 3 Familiecenter_Sabroegaarden BF 4 Den kommunale tandpleje BF 5 Reduktion i Tandplejen i forbindelse med evt. centralisering

5 Dagtilbudsområdet 80 BF 6 Indførelse af tre moduler BF 7 Omlægning af organiseringen af specialforanstaltninger BF 8 Strukturændring lukning af en daginstitution BF 9 Reduktion af tilsynsførende i dagplejen med 20% BF 10 Reduktion i administrativt personale i pladsanvisningen Skoleområdet 85 BF 11 Reduktion gennem inklusion, nytænkning og effektiv udnyttelse af nuværende budget BF 12 Efter- og videreuddannelsesmidler på skoleområdet BF 13 Reduktion på konto for skolestrukturdebat/skolepolitik BF 14 Reduktion på pulje til fusion af skoler BF 15 Reduktion specialundervisningsområdet BF 16 Reduktion på Skoleafdelingens fælles konto til møder, rejser og repr BF 17 Reduktion i skolens ledelse og administration Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag ØU 1 Reduktion af byrådsmedlemmer ØU 2 Nedlæggelse af et udvalg ØU 3 Tilskud til Christianshåb bortfalder ØU 4 Lederarrangementer ØU 5 Fastlåsning af prisen på elkøb ØU 6 Mere effektiv anvendelse af telefoni ØU 7 Reduktion i udgift til befordringsgodtgørelse ØU 8 Ophævelse af fritagelse for ejendomsskat for offentlige og almene ejendomme ØU 9 Motionsordning afskaffes ØU 10 Reduktion i annoncering ØU 11 Strukturændringer i administrationen ØU 12 Effektiviseringer ØU 13 Indskud i Landsbyggefond reduceres Økonomiudvalget i alt Driftsområdet i alt

6 Anlægsområdet Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag A 1 Salg af udlejningsejendomme A 2 Salg af skove og plantager Anlægsområdet i alt Beredskabskataloget i alt

7 Udvalget for Teknik og Miljø 7

8 Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag TM 1 Ændring af natsænkning på gadelys TM 2 Reduktion af vejbidrag TM 3 Indførelse af P-afgifter i Skive TM 4 Udlicitering af Park og vejvæsen TM 5 Offentlige boligveje overgår til private fællesveje TM 6 Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning TM 7 Trafiksikkerhed neddrosles TM 8 Offentlige toiletter TM 9 Anlæg og vedligeholdelse af stier TM 10 Naturpleje Teknik og Miljø i alt

9 Nr. TM 1 Park og vej Ændring af natsænkning på gadelys Teknik- og Miljøudvalget Gadelyset går på natsænkning kl i stedet for som nu kl Det medfører selvfølgelig en serviceforringelse - men dog nok af en størrelse, som er tålelig. Samlet besparelse ca. 0,5 mio. kr./år Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 10,3mio. kr. 9

10 Nr. TM 2 Park og vej Reduktion af vejbidraget Teknik- og Miljøudvalget Indeholdt i vejkontoen er et politisk bestemt vejbidrag på 8 % af anlægsudgifterne ved ledningsarbejder, som betales iht. betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Det burde reduceres væsentligt til eksempelvis 1 % eller til betaling efter afledte antal m³ i regnvandssystemet. Park og Vej har overtaget opgaven med tømning af rensebrønde fra kloakforsyningen ifb. med selskabsgørelsen en udgift, som skønnes til kr./år. 1 % vejbidrag svarer til ca kr. Budgettet er ca. 1,8 mio. kr. Nettobesparelsen ved at nedsætte vejbidraget er således 1,8 0,7-0,2 = 0,9 mio. kr. Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet, hvis hovedparten af udgiften overtages af Vand A/S s aktiviteter, der således overgår til brugerfinansieret drift. Nedsættelse af bidraget skal godkendes både i byrådet og vandselskabet. Ingen Ændringer i driftsbudgettet - vejbidrag Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,8 mio. kr. 10

11 Nr. TM 3 Park og vej Indførelse af P-afgifter i Skive Teknik- og Miljøudvalget I parkeringspolitikken er beskrevet muligheder for betalingsparkering. Det er i den nuværende udgave beskrevet som P-afgift efter de 2 første timer, hvorved turister og andre har muligheder for at holde på samme parkeringsplads hele dagen mod betaling. Der er ca. 850 offentlige parkeringspladser med tidsregistrering i Skive Midtby, zone 1. Heraf kan ca. 600 anvendes som betalingspladser. Bestemmelsen kunne udvides til at gælde for samtlige timer mellem på hverdage. Der vil være en udgift forbundet med at etablere, vedligeholde og servicere automaterne. Det forventes at P-automaterne finansierer sig selv ved P-afgiften, med en skønnet indtægt over en 10-årig periode på netto 1,0 mio. kr./år. Indtægten skal tages med meget stort forbehold, idet mange faktorer indgår uden at de pt. er tilbundsgående undersøgt. Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) mio. kr. 11

12 Nr. TM 4 Park og vej Udlicitering af Park og vejvæsen Teknik- og Miljøudvalget Ved udlicitering af Entreprenørgården og dermed de arbejdsopgaver der udføres her, vurderes på kort sigt, at være tale om en besparelse på mellem 5-15 % af de driftsudgifter, der i dag ikke allerede udføres af andre entreprenører. Ud af en driftsudgift i 2010 på ca. 72 mio. kr. udføres der arbejder for ca. for 30 mio. kr. af andre aktører end Entreprenørgårdens personale, svarende til ca. 42 % af driftsbudgettet. Det betyder at udlicitering af de resterende arbejder for 42 mio. kr. på kort sigt, 1-3 år, er en årlig besparelse på ca. 2-6 mio. kr. Forinden udlicitering af Entreprenørgården arbejdsopgaver kan gennemføres, skal alle arbejdsområderne beskrives og opmåles i forbindelse med et udbud. En opgave vi allerede er i gang med, fordi vi ønsker et bedre og mere detaljeret kendskab til vore ydelser i relation til vore omkostninger. Skive kommunes hensigt om at leve op til målsætningen om et rummeligt arbejdsmarked, med plads til den enkelte vil ikke være til stede på samme niveau ved en privat aktør. Ved en udlicitering til en eller flere entreprenører, er der behov for opfølgning og kontrol af leverede ydelser. Ved forsigtig sammenligning med andre kommuner af tilsvarende størrelse, der har udliciteret deres vejvæsen, har det indebåret en opnormering af den administrative organisation med 5-6 medarbejdere. En udgift i størrelsesordenen ca. 2,5 mio. kr./år til løn. Hvis udgiften sammenholdes med besparelsen og en forventelig udgiftsstigning efter 2-3 år vil besparelsen på kort sigt være ubetydelig og på længere sigt, eventuelt give langtrækkende økonomisk konsekvenser og betaling af ydelser til stigende markedspriser. Samlet besparelse på kort sigt i en 1-3 årig periode: 2-3 mio./år. Der skal anvendes ca. et år til udarbejdelse af udbudsmateriale. Samlet besparelse på længere sigt: 0 kr. med stor risiko for en forøgelse af udgifterne, eller en forringelse af servicen/kvaliteten. Personalet vil overgå til privat entreprenør. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 6,9 mio. kr. 12

13 Nr. TM 5 Park og vej Offentlige boligveje overgår til private fællesveje Teknik- og Miljøudvalget Som det er i dag, er mange boligveje fra 1980 og tidligere, offentlige veje der vedligeholdes af kommunen. Fra 1980 og fremefter er hovedparten af byggemodningerne i gl. Skive kommunes boligkvarterer, private fællesveje, hvor vedligeholdelsen er overgivet til den pågældende grundejerforening. Vi har ca. 150km private fællesveje og det vurderes at ca. 150km boligvej yderligere kan gøres til private fællesveje. Serviceniveauet bliver variabelt alt afhængigt af grundejerforeningernes vedligeholdelses- og renoveringsniveau. Reduktion af personale ca. 2 medarbejdere Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) ,5 mio. kr. 13

14 Nr. TM 6 Park og vej Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning Teknik- og Miljøudvalget Der er i dag afsat et budget på ca kr. til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Idet vanddybden rundt om Salling er relativ lav, er der på udvalgte lokaliteter i dag opsat ca. 15 badebroer. Badebroerne foreslås nedlagt som kommunal foranstaltning, men videreføres evt. af grundejerforeninger, som er de primære bruger af broerne. Det kunne overvejes om Skive kommune skulle give et mindre bidrag som følge af offentlighedens adgang til badebroerne. Det er naturligvis en serviceforringelse og især turisterhvervet vil måske slå sig lidt i tøjret. Det må også forventes at flere af broerne bliver nedlagt som følge af en større egenbetaling. Samlet besparelse: kr Reduktion på en medarbejder på entreprenørgården. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -1 pers. -1 pers. -1 pers. -1 pers. 0,6 mio. kr. 14

15 Nr. TM 7 Park og vej Trafiksikkerhed neddrosles Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudgettet nedskrives med kr kr. Der kan ikke længere udføres mindre trafiksikkerhedsmæssige opgaver under driftsbudgettet. Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,2 mio. kr. 15

16 Nr. TM 8 Park og vej Offentlige toiletter Teknik- og Miljøudvalget Det forslås at halvdelen af de offentlige toiletter lukkes i en periode. I alt er der budgetmæssigt afsat ca , hvilket udover renholdelsen også dækker udgifter til vand, spildevand, el, tømning af beholdere, drift af pumpestationer, indkøb af hjælpemidler (rengøringsartikler, el-pærer, toiletpapirer, udgifter til hærværk, fjernelse af graffiti, forsikring, almindelig vedligeholdelse (maling, udskiftning af tag o.s.v) og tit nogle uforudsete udgifter. Den samlede udgift til kun renholdelse vurderes, at andrage ca kr., og fordelingen mellem de forskellige kategorier kan være som følger: Vore 43 offentlige toiletter er opdelt i 4 kategorier: toiletter i Skive Midtby renholdes af privat entreprenør, udgift ca kr toiletter renholdes af sæsonansatte medarbejdere, udgift ca kr toiletter renholdes af diverse private organisationer, udgift ca kr toiletter renholdes i eget regi (Entreprenørgården), udgift ca kr. Det bemærkes, at tallene skal tages med en del forbehold, da der ikke foreligger en nøjagtig opgørelse af udgiftsfordelingen på de enkelte kategorier. Forretninger og turisterhverv må forventes at få en del henvendelser om at låne deres toiletter. Turisterhvervet vil muligvis få en negativ omtale af egnens manglende toiletforhold. Reduktion på 0,5 årsværk på entreprenørgården Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -0,5-0,5 1,2 mio. kr. 16

17 Nr. TM 9 Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Anlæg og vedligeholdelse af stier TMU Offentlighedens adgang til naturen er en lovbunden opgave, men ser Offentlighedens adgang til naturen er en lovbunden opgave, men serviceniveauet kan varieres, hvilket vil sige, at der slås færre gange og på færre stier. Vedligeholdelse af trampestier er indehold i naturplejekontoen. De her omtalte stier er ikke befæstede stier, men trampestier i naturen. De er ofte anlagt ved og omkring fredede arealer. De etableres ved at der ryddes en sti, hvilket er en væsentlig større udgift end den efterfølgende græsslåning. Stierne lægges typisk langs strækninger, hvor omgivelser generes mindst, og det sker efter aftale med lodsejerne. Stierne styrer således trafikken i det åbne land. Det er typisk de grønne organisationer, der efterlyser gode adgangsforhold i naturen. Gode adgangsforhold til naturen gavner turismen og kommunens egne borgere. Gode stier indbyder til en gåtur og det har en sundhedsfremmende effekt. Det er markpersonalet i Park og Vej, som udfører opgaverne. Opgaverne udføres af ca. 3 personer i sommerhalvåret. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) (naturbeskyttelse i alt) 1,2 mio. kr. 17

18 Nr. TM 10 Teknisk forvaltning Natur og Miljø Naturpleje Teknik og Miljø Udvalget Naturpleje er en lovbunden opgave. På arealer som kommunen ikke ejer og hvor naturpleje ikke er en del af fredningen, kan plejeopgaven udføres på et variabelt niveau. Besparelsen kan udformes således, at kun de fredede arealer, samt arealer som kommune ikke ejer, som bliver plejet i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne og at de øvrige arealer kun plejes i minimalt omfang eller slet ikke. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 52 skal kommunen udføre naturpleje på de arealer, den selv ejer samt på de arealer, der er fredede og hvor det fremgår af fredningsbestemmelserne. Det gælder f.eks. Skive Ådal og det 10 ha store naturareal nord for havnen i Sundsøre (et af de mest værdifulde botaniske lokaliteter også set på landsplan). Der er adskillige bevaringsværdige naturarealer, som ikke er fredede. De trues typisk af tilgroning med buske og træer, som kan ændre landskabsopfattelsen markant. Andre steder trues sjældne arter, det kan være dyr eller planter, af det moderne samfunds negative påvirkninger. Tilbagegangen af truede arter kan kun forebygges ved, at mange arealer friholdes for de negative påvirkninger. Naturpleje sikrer mod invasive arter som bjørneklo og rynket rose og sikrer biodiversiteten. Danmark har forpligtet sig til at arbejde for at øge biodiversiteten. Truede arter, hvad enten det er planter, insekter, padder, pattedyr eller fugle, som forsvinder, forsvinder for altid. Kommunen skal hvert år indberette sin naturpleje til By- og Landskabsstyrelsen. Det er markpersonalet i Park og Vej, som udfører opgaverne. Opgaven udføres af ca. 2 mand i sommerhalvåret. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -0,5-0,5-0,5-0,5 (naturbeskyttelse i alt) 1,2 mio. kr. 18

19 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget 19

20 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag TEKE 1 2 % reduktion af SET TEKE i alt

21 Nr. TEKO Erhverv og Turisme Skive-egnens Erhvervs- og Turistcenter TEKE Forslag om reduktion på SET i 2013 på 2 % svarende til kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der tilført 1,0 mio. kr. til SET i øget drift. Den øgede driftsstøtte skal aftrappes over 5 år, så sidste nedtrapning sker i 2012 og derfor bør ovenstående først gennemføres i En besparelse på kr. vil medføre en nedsættelse af det serviceniveau som SET kan tilbyde. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) mio. kr. 21

22 22

23 Kultur og Fritidsudvalget 23

24 Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF 1 Skive og Omegns teaterkreds KF 2 Limfjordsteatret KF 3 Det Jyske Ensemble KF 4 Skive Theater KF 5 Museum Salling KF 6 Ungdomshuset KF 7 Liv i Midtbyen KF 8 Udvalgets rådighedsbeløb KF 9 Skøjtebane KF 10 Hallerne (folkeoplysning) KF 11 Voksenundervisning KF 12 Start- og udviklingspuljen KF 13 Aktivitetstilskud KF 14 Lokaletilskud KF 15 Hallerne 5 % drift KF 16 Øvrige foreninger KF 17 Folkebiblioteker Kultur- og fritidsudvalget i alt

25 Nr. KF Kultur Skive og Omegns Teaterkreds Kultur og Fritidsudvalget Forslag om reduktion af driftstilskuddet til Skive og Omegns Teaterkreds i 2011 med 10 % svarende til kr. Skive og Omegns Teaterkreds er i dag en sund forretning med en egenkapital på ca , så det har formentlig ikke nogen konsekvenser for serviceniveauet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,3 mio. kr. 25

26 Nr. KF Kultur Limfjordsteatret Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af driftstilskuddet til Limfjordsteatret fra 2013 svarende til en besparelse på Den nuværende kontrakt udløber med 2012 så derfor gælder forslaget først fra 2013 Limfjordsteatrets forestillinger bliver i dag vist i forskellige forsamlingshuse i Salling, en udtræden af interessentskabskredsen vil i værste fald betyde bortfald af dette tilbud, i bedste fald at tilbuddet bliver væsentlig dyrere for forsamlingshusene. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,2 mio. kr. 26

27 Nr. KF Kultur Det Jyske Ensemble Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af driftstilskuddet til Det Jyske Ensemble fra 2011 på kr. Ophør med driftstilskud til Det Jyske Ensemble betyder nedlæggelse af Skive Symfoniorkester Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,7 mio. kr. 27

28 Nr. KF Kultur Skive Theater Kultur og Fritidsudvalget Nedlæggelse af Skive Teater som spillested fra 2013 giver en besparelse på kr. En reduktion fra 2011 forudsætter at den nuværende kontrakt, som udløber ved udgangen af 2012, kan forhandles opsagt. Underskudsgarantien sikret et bredt kulturudbud, dette vil blive kraftigt indsnævret, idet der fremover kun vil blive udbudt arrangementer, som er relevante set ud fra et kommercielt synspunkt. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,6 mio. kr. 28

29 Nr. KF Kultur Museum Salling Kultur og Fritidsudvalget Forslag om besparelse fra 2011 på kr. Besparelse på kr. ved genbesættelse af pedelfunktion Besparelse på kr. ved besættelse af stilling som Museumschef Besparelse på kr. på øvrige lønninger Pedelstillingen vil kunne besættes med en samlet lønsum på kr. enten grundet lavere indplacering eller en deltidsstilling. Den vakante stilling som museumschef kan besættes med en indplacering der giver ovenstående besparelse. Museum Sallings bestyrelse har flere gange givet udtryk for, at den ønsker en drøftelse og evt. omlægning af de 3 skoletjenester, så her vil den sidste del af besparelsen (øvrige lønninger) kunne findes. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 9,2 mio. kr. 29

30 Nr. KF Kultur Ungdomshuset Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af ungdomshuset fra 2011 besparelse kr. Der vil efter nedlæggelse af ungdomshuset mangle et værested for de unge mennesker. Stedet opretholdes som øvelokale for Kulten uden ansat personale Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,5 mio. kr. 30

31 Nr. KF Kultur Liv i Midtbyen Kultur og Fritidsudvalget Forslag om reduktion af tilskuddet til Liv i Midtbyen fra 2011 med kr. -Sommer i Skive: Såfremt man ønsker at spare på aktiviteterne på kontoen Liv i Midtbyen vil eks. Sommer i skive være meget svær at gennemføre. Alene i perioden har vi haft meget svært ved at få kød på projektet, mest af alt pga. manglende økonomi. Styregruppen bag Sommer i Skive gav på sidste evalueringsmøde udtryk for, at grænsen er nået for hvad der er muligt for stadigt at gennemføre en fornuftig periode sommeren over.. derfor vil endnu en besparelse få konsekvensen, at det bliver svært at gennemføre Sommer i Skive -Sommermusik på torvet: Forvaltningen giver pt. et årligt tilskud til Skive City, til at afvikle mindre sommerkoncerter på rådhustorvet i Skive. De 6-8 koncerter spænder bredt og giver midtbyen liv og trækker handlende og lignende til byen. Denne form for mini koncerter giver Skive midtby liv og derfor vil en besparelse her være ensbetydende med, at der skal prioriteres i antallet af koncerter, eller helt stoppe med at afvikle dem. Det skal desuden nævnes, at Skive City / Skive Kommune benytter flere lokale aktører ved disse koncerter, hvilket giver foreningslivet en mulighed for at optræde på byens sommer scene. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,4 mio. kr. 31

32 Nr. KF Kultur Udvalgets rådighedsbeløb Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedsættelse af udvalgets rådighedsbeløb fra 2011 med 15 % svarende til kr. Rådighedsbeløbets størrelse: kr. Konsekvensen er, at der er færre midler til kulturelle aktiviteter Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,6 mio. kr. 32

33 Nr. KF Idræt Skøjtebane Kultur og Fritidsudvalget Forslag om lukning af skøjtebane fra 2011 vil give en besparelse på kr. En lukning af skøjtebanen vil medføre, at kommunens indbyggere fortrinsvis unge mennesker vil miste en stor mulighed for udendørs aktivitet i vintermånederne fra 1. december til ultimo marts måned, hvor skøjtebanen hver dag fra morgen til sen aften er fyldt med unge mennesker der dyrker motion, leg og social samvær på isen. Skøjtebanen bruges også meget om formiddagen fortrinsvis af skolerne men også af andre institutioner. En lukning af skøjtebanen vil bevirke, at den person der i dag passer skøjtebanen skal sættes ned i tid eller beskæftiges med andet arbejde. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,4 mio. kr. 33

34 Nr. KF 10 Ses i forbindelse med KF Idræt Hallerne Kultur og Fritidsudvalget Forslag om en besparelse på haller fra 2011 på ca. 5 % under folkeoplysningsområdet har også en effekt på politikområde 34. Idræt, idet nogle haller er konteret under dette politikområde (konteringsreglerne). En besparelse på 5 % betyder en reduktion på kr. Hallernes driftsøkonomi forringes som følge af ovenstående nedsættelse af driftstilskuddet. Med den rammeaftale Skive Kommune har med hallerne, har de ikke ret mange muligheder for at øge Deres indtægter, da hallerne iflg. rammeaftalerne i princippet står til rådighed for kommunens institutioner og foreninger fra mandag morgen til søndag aften. En reduktion vil derfor medføre, at hallerne skal forsøge at reducere Deres omkostninger eller nedsætte vedligeholdelsen Der sker i disse år en stor udbygning og renovering af kommunens haller, så det er svært at sige om der i dette tiltag ligger nogle besparelsesmuligheder der kan opveje servicereduktionen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 2,6 mio. kr. 34

35 Nr. KF Folkeoplysning Voksenundervisning Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedsættelse af tilskudssatserne for handicappede og instrumentalundervisning fra henholdsvis 7/9 og 5/7 til 1/3 af timelønnen. Besparelsen udgør følgende beløb: Handicappede kr. Instrumentalundervisning kr. I alt kr. Handicappede: Besparelsen vil få store konsekvenser for Gigtforeningens Oplysningskreds, der har sine aktiviteter i Gigtplejehjemmets varmtvandsbassin, hvor der kun er plads til 10 i bassinet, så derfor kan de ikke øge antallet på de enkelte hold og dermed nedsætte omkostningerne, så egenbetalingen vil stige ca. 260 kr. for 20 timer og vil medføre frafald på holdene. Gigtforeningen står for mere end halvdelen af handicapundervisningen Instrumentalundervisning: Besparelsen vil medføre større hold (flere deltagere pr. hold), hvilket vil medføre en forringet undervisning og større egenbetaling, og sandsynligvis nedlæggelse af en stor del af holdene. Skive Folkeoplysnings Samråd (aftenskolerne) har anmodet om udvidelse af rammen til undervisning, samt mere lokaletilskud (medtages under budgetønsker 2011) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,6 mio. kr. 35

36 Nr. KF Folkeoplysning Start- og udviklingspuljen Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af Start og Udviklingspuljen fra kr. Konsekvensen ved denne besparelse er, at Folkeoplysningsudvalget ikke har nogen midler til opstart af foreninger og igangsætning af nye aktiviteter. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,05 mio. kr. 36

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere