Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014"

Transkript

1 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog Version, 9. juli

2 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen må det forventes, at der for 2011 vil blive tale om et meget stramt budget, ligesom der kan forventes yderligere stramninger de kommende år. Det er baggrunden for at Økonomiudvalget i mødet d. 20. april 2010 besluttede, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes beredskabskatalog for mulige besparelser i perioden , således at der implementeres reduktioner for mindst 50 mio. kr. i Det er således besluttet, at der udarbejdes en langsigtet strategi til sikring af balancen i kommunens økonomi ved udpegning af pejlemærker for reduktioner på de enkelte politikområder. Besparelsespotentialet på mindst 50 mio. kr. svarer til en reduktion af serviceudgifterne med godt 2½ %. Dette katalog indeholder direktionens forslag til de konkrete reduktioner på baggrund af forarbejde i fagforvaltningerne. Udarbejdelsen af de enkelte besparelsesforslag er sket ved anvendelsen af en skabelon, der sikrer ensartethed i beskrivelsen af forslagene. De enkelte forslag indeholder således: Aktuelt budgetniveau. Kort beskrivelse af besparelsesforslaget. Konsekvenser af besparelsen m.h.t. serviceniveau overfor borgerne/brugerne. Konsekvenser af besparelsen for personalet. Tidshorisonten for udmøntningen af besparelsen. De foreliggende oplæg forelægges respektive MED-udvalg, bestyrelser m.fl. senest primo august 2010 forud for prioritering i fagudvalgene medio august På budgetseminariet primo september 2010 vil de foreliggende reduktionsforslag blive gennemgået og der sker herefter en prioritering i økonomiudvalg og byråd med indarbejdelse i budget ved 1. og 2. behandlingen. Da det må forventes, at en del af reduktionsforslagene vil have stor betydning for serviceniveauet og personaleforbruget og derfor kan kræve en længere implementering med f.eks. høringsperioder må det forudsættes, at den økonomiske gevinst i disse tilfælde først kan høstes i budgetoverslagsårene. 2

3 budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag TM 1 Ændring af natsænkning på gadelys TM 2 Reduktion af vejbidrag TM 3 Indførelse af P-afgifter i Skive TM 4 Udlicitering af Park og vejvæsen TM 5 Offentlige boligveje overgår til private fællesveje TM 6 Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning TM 7 Trafiksikkerhed neddrosles TM 8 Offentlige toiletter TM 9 Anlæg og vedligeholdelse af stier TM 10 Naturpleje Teknik og Miljø i alt Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag TEKE 1 2% reduktion af SET Teknik og Miljø i alt Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF 1 Skive og Omegns teaterkreds KF 2 Limfjordsteatret KF 3 Det Jyske Ensemble KF 4 Skive Theater KF 5 Museum Salling KF 6 Ungdomshuset KF 7 Liv i Midtbyen KF 8 Udvalgets rådighedsbeløb KF 9 Skøjtebane KF 10 Hallerne (folkeoplysning) KF 11 Voksenundervisning KF 12 Start- og udviklingspuljen KF 13 Aktivitetstilskud KF 14 Lokaletilskud KF 15 Hallerne 5% drift KF 16 Øvrige foreninger KF 17 Folkebiblioteker Kultur- og fritidsudvalget i alt

4 Sundhedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag SU 1 Vederlagsfri fysioterapi SU 2 Nedbringelse af antallet af specialiserede genoptræningsplaner SU 3 Medfinansiering ved indlæggelse Sundhedsudvalget i alt Social- og ældreudvalget Side Skema Prioritet Forslag Ældreområdet 51 ÆO 1 Træning frem for bevilling ÆO 2 Anvendelse af velfærdsteknologi ÆO 3 Omstrukturering af dagcentre ÆO 4 Aktivitetscentret på Odgårdsvej ÆO 5 Plejeboliger til ældreboliger ÆO 6 Aut. Planlægning af besøg AO 7 Ændret demografifremskrivning Socialområdet 58 SO 1 Harmonisering med ældreområdet SO 2 Reduktion SO 3 Harmonisering af døgnområdet SO 4 Reduktion af taksterne på eksterne tilbud SO 5 Beskyttet beskæftigelse SO 6 Reduktion i antal købte eksterne tilbud SO 7 Frivillig indsats SO 8 Dyre enkeltsager SO 9 STU - reduktion i køb af botilbud SO 10 Harmonisering af autismeområdet - Mentor SO 11 Harmonisering af autismeområdet - Idavang SO 12 Generel reduktion af dagtilbudsområderne SO 13 Ændret demografifremskrivning Social- og ældreudvalget i alt Børne- og familieudvalget Side Skema Prioritet Forslag Familieområdet 75 BF 1 Reduktion af sundhedsplejen BF 2 Omlægning af specialbistand/rådgivning til børn med handicap (BUR) BF 3 Familiecenter_Sabroegaarden BF 4 Den kommunale tandpleje BF 5 Reduktion i Tandplejen i forbindelse med evt. centralisering

5 Dagtilbudsområdet 80 BF 6 Indførelse af tre moduler BF 7 Omlægning af organiseringen af specialforanstaltninger BF 8 Strukturændring lukning af en daginstitution BF 9 Reduktion af tilsynsførende i dagplejen med 20% BF 10 Reduktion i administrativt personale i pladsanvisningen Skoleområdet 85 BF 11 Reduktion gennem inklusion, nytænkning og effektiv udnyttelse af nuværende budget BF 12 Efter- og videreuddannelsesmidler på skoleområdet BF 13 Reduktion på konto for skolestrukturdebat/skolepolitik BF 14 Reduktion på pulje til fusion af skoler BF 15 Reduktion specialundervisningsområdet BF 16 Reduktion på Skoleafdelingens fælles konto til møder, rejser og repr BF 17 Reduktion i skolens ledelse og administration Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag ØU 1 Reduktion af byrådsmedlemmer ØU 2 Nedlæggelse af et udvalg ØU 3 Tilskud til Christianshåb bortfalder ØU 4 Lederarrangementer ØU 5 Fastlåsning af prisen på elkøb ØU 6 Mere effektiv anvendelse af telefoni ØU 7 Reduktion i udgift til befordringsgodtgørelse ØU 8 Ophævelse af fritagelse for ejendomsskat for offentlige og almene ejendomme ØU 9 Motionsordning afskaffes ØU 10 Reduktion i annoncering ØU 11 Strukturændringer i administrationen ØU 12 Effektiviseringer ØU 13 Indskud i Landsbyggefond reduceres Økonomiudvalget i alt Driftsområdet i alt

6 Anlægsområdet Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag A 1 Salg af udlejningsejendomme A 2 Salg af skove og plantager Anlægsområdet i alt Beredskabskataloget i alt

7 Udvalget for Teknik og Miljø 7

8 Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag TM 1 Ændring af natsænkning på gadelys TM 2 Reduktion af vejbidrag TM 3 Indførelse af P-afgifter i Skive TM 4 Udlicitering af Park og vejvæsen TM 5 Offentlige boligveje overgår til private fællesveje TM 6 Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning TM 7 Trafiksikkerhed neddrosles TM 8 Offentlige toiletter TM 9 Anlæg og vedligeholdelse af stier TM 10 Naturpleje Teknik og Miljø i alt

9 Nr. TM 1 Park og vej Ændring af natsænkning på gadelys Teknik- og Miljøudvalget Gadelyset går på natsænkning kl i stedet for som nu kl Det medfører selvfølgelig en serviceforringelse - men dog nok af en størrelse, som er tålelig. Samlet besparelse ca. 0,5 mio. kr./år Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 10,3mio. kr. 9

10 Nr. TM 2 Park og vej Reduktion af vejbidraget Teknik- og Miljøudvalget Indeholdt i vejkontoen er et politisk bestemt vejbidrag på 8 % af anlægsudgifterne ved ledningsarbejder, som betales iht. betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Det burde reduceres væsentligt til eksempelvis 1 % eller til betaling efter afledte antal m³ i regnvandssystemet. Park og Vej har overtaget opgaven med tømning af rensebrønde fra kloakforsyningen ifb. med selskabsgørelsen en udgift, som skønnes til kr./år. 1 % vejbidrag svarer til ca kr. Budgettet er ca. 1,8 mio. kr. Nettobesparelsen ved at nedsætte vejbidraget er således 1,8 0,7-0,2 = 0,9 mio. kr. Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet, hvis hovedparten af udgiften overtages af Vand A/S s aktiviteter, der således overgår til brugerfinansieret drift. Nedsættelse af bidraget skal godkendes både i byrådet og vandselskabet. Ingen Ændringer i driftsbudgettet - vejbidrag Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,8 mio. kr. 10

11 Nr. TM 3 Park og vej Indførelse af P-afgifter i Skive Teknik- og Miljøudvalget I parkeringspolitikken er beskrevet muligheder for betalingsparkering. Det er i den nuværende udgave beskrevet som P-afgift efter de 2 første timer, hvorved turister og andre har muligheder for at holde på samme parkeringsplads hele dagen mod betaling. Der er ca. 850 offentlige parkeringspladser med tidsregistrering i Skive Midtby, zone 1. Heraf kan ca. 600 anvendes som betalingspladser. Bestemmelsen kunne udvides til at gælde for samtlige timer mellem på hverdage. Der vil være en udgift forbundet med at etablere, vedligeholde og servicere automaterne. Det forventes at P-automaterne finansierer sig selv ved P-afgiften, med en skønnet indtægt over en 10-årig periode på netto 1,0 mio. kr./år. Indtægten skal tages med meget stort forbehold, idet mange faktorer indgår uden at de pt. er tilbundsgående undersøgt. Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) mio. kr. 11

12 Nr. TM 4 Park og vej Udlicitering af Park og vejvæsen Teknik- og Miljøudvalget Ved udlicitering af Entreprenørgården og dermed de arbejdsopgaver der udføres her, vurderes på kort sigt, at være tale om en besparelse på mellem 5-15 % af de driftsudgifter, der i dag ikke allerede udføres af andre entreprenører. Ud af en driftsudgift i 2010 på ca. 72 mio. kr. udføres der arbejder for ca. for 30 mio. kr. af andre aktører end Entreprenørgårdens personale, svarende til ca. 42 % af driftsbudgettet. Det betyder at udlicitering af de resterende arbejder for 42 mio. kr. på kort sigt, 1-3 år, er en årlig besparelse på ca. 2-6 mio. kr. Forinden udlicitering af Entreprenørgården arbejdsopgaver kan gennemføres, skal alle arbejdsområderne beskrives og opmåles i forbindelse med et udbud. En opgave vi allerede er i gang med, fordi vi ønsker et bedre og mere detaljeret kendskab til vore ydelser i relation til vore omkostninger. Skive kommunes hensigt om at leve op til målsætningen om et rummeligt arbejdsmarked, med plads til den enkelte vil ikke være til stede på samme niveau ved en privat aktør. Ved en udlicitering til en eller flere entreprenører, er der behov for opfølgning og kontrol af leverede ydelser. Ved forsigtig sammenligning med andre kommuner af tilsvarende størrelse, der har udliciteret deres vejvæsen, har det indebåret en opnormering af den administrative organisation med 5-6 medarbejdere. En udgift i størrelsesordenen ca. 2,5 mio. kr./år til løn. Hvis udgiften sammenholdes med besparelsen og en forventelig udgiftsstigning efter 2-3 år vil besparelsen på kort sigt være ubetydelig og på længere sigt, eventuelt give langtrækkende økonomisk konsekvenser og betaling af ydelser til stigende markedspriser. Samlet besparelse på kort sigt i en 1-3 årig periode: 2-3 mio./år. Der skal anvendes ca. et år til udarbejdelse af udbudsmateriale. Samlet besparelse på længere sigt: 0 kr. med stor risiko for en forøgelse af udgifterne, eller en forringelse af servicen/kvaliteten. Personalet vil overgå til privat entreprenør. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 6,9 mio. kr. 12

13 Nr. TM 5 Park og vej Offentlige boligveje overgår til private fællesveje Teknik- og Miljøudvalget Som det er i dag, er mange boligveje fra 1980 og tidligere, offentlige veje der vedligeholdes af kommunen. Fra 1980 og fremefter er hovedparten af byggemodningerne i gl. Skive kommunes boligkvarterer, private fællesveje, hvor vedligeholdelsen er overgivet til den pågældende grundejerforening. Vi har ca. 150km private fællesveje og det vurderes at ca. 150km boligvej yderligere kan gøres til private fællesveje. Serviceniveauet bliver variabelt alt afhængigt af grundejerforeningernes vedligeholdelses- og renoveringsniveau. Reduktion af personale ca. 2 medarbejdere Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) ,5 mio. kr. 13

14 Nr. TM 6 Park og vej Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning Teknik- og Miljøudvalget Der er i dag afsat et budget på ca kr. til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Idet vanddybden rundt om Salling er relativ lav, er der på udvalgte lokaliteter i dag opsat ca. 15 badebroer. Badebroerne foreslås nedlagt som kommunal foranstaltning, men videreføres evt. af grundejerforeninger, som er de primære bruger af broerne. Det kunne overvejes om Skive kommune skulle give et mindre bidrag som følge af offentlighedens adgang til badebroerne. Det er naturligvis en serviceforringelse og især turisterhvervet vil måske slå sig lidt i tøjret. Det må også forventes at flere af broerne bliver nedlagt som følge af en større egenbetaling. Samlet besparelse: kr Reduktion på en medarbejder på entreprenørgården. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -1 pers. -1 pers. -1 pers. -1 pers. 0,6 mio. kr. 14

15 Nr. TM 7 Park og vej Trafiksikkerhed neddrosles Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudgettet nedskrives med kr kr. Der kan ikke længere udføres mindre trafiksikkerhedsmæssige opgaver under driftsbudgettet. Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,2 mio. kr. 15

16 Nr. TM 8 Park og vej Offentlige toiletter Teknik- og Miljøudvalget Det forslås at halvdelen af de offentlige toiletter lukkes i en periode. I alt er der budgetmæssigt afsat ca , hvilket udover renholdelsen også dækker udgifter til vand, spildevand, el, tømning af beholdere, drift af pumpestationer, indkøb af hjælpemidler (rengøringsartikler, el-pærer, toiletpapirer, udgifter til hærværk, fjernelse af graffiti, forsikring, almindelig vedligeholdelse (maling, udskiftning af tag o.s.v) og tit nogle uforudsete udgifter. Den samlede udgift til kun renholdelse vurderes, at andrage ca kr., og fordelingen mellem de forskellige kategorier kan være som følger: Vore 43 offentlige toiletter er opdelt i 4 kategorier: toiletter i Skive Midtby renholdes af privat entreprenør, udgift ca kr toiletter renholdes af sæsonansatte medarbejdere, udgift ca kr toiletter renholdes af diverse private organisationer, udgift ca kr toiletter renholdes i eget regi (Entreprenørgården), udgift ca kr. Det bemærkes, at tallene skal tages med en del forbehold, da der ikke foreligger en nøjagtig opgørelse af udgiftsfordelingen på de enkelte kategorier. Forretninger og turisterhverv må forventes at få en del henvendelser om at låne deres toiletter. Turisterhvervet vil muligvis få en negativ omtale af egnens manglende toiletforhold. Reduktion på 0,5 årsværk på entreprenørgården Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -0,5-0,5 1,2 mio. kr. 16

17 Nr. TM 9 Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Anlæg og vedligeholdelse af stier TMU Offentlighedens adgang til naturen er en lovbunden opgave, men ser Offentlighedens adgang til naturen er en lovbunden opgave, men serviceniveauet kan varieres, hvilket vil sige, at der slås færre gange og på færre stier. Vedligeholdelse af trampestier er indehold i naturplejekontoen. De her omtalte stier er ikke befæstede stier, men trampestier i naturen. De er ofte anlagt ved og omkring fredede arealer. De etableres ved at der ryddes en sti, hvilket er en væsentlig større udgift end den efterfølgende græsslåning. Stierne lægges typisk langs strækninger, hvor omgivelser generes mindst, og det sker efter aftale med lodsejerne. Stierne styrer således trafikken i det åbne land. Det er typisk de grønne organisationer, der efterlyser gode adgangsforhold i naturen. Gode adgangsforhold til naturen gavner turismen og kommunens egne borgere. Gode stier indbyder til en gåtur og det har en sundhedsfremmende effekt. Det er markpersonalet i Park og Vej, som udfører opgaverne. Opgaverne udføres af ca. 3 personer i sommerhalvåret. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) (naturbeskyttelse i alt) 1,2 mio. kr. 17

18 Nr. TM 10 Teknisk forvaltning Natur og Miljø Naturpleje Teknik og Miljø Udvalget Naturpleje er en lovbunden opgave. På arealer som kommunen ikke ejer og hvor naturpleje ikke er en del af fredningen, kan plejeopgaven udføres på et variabelt niveau. Besparelsen kan udformes således, at kun de fredede arealer, samt arealer som kommune ikke ejer, som bliver plejet i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne og at de øvrige arealer kun plejes i minimalt omfang eller slet ikke. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 52 skal kommunen udføre naturpleje på de arealer, den selv ejer samt på de arealer, der er fredede og hvor det fremgår af fredningsbestemmelserne. Det gælder f.eks. Skive Ådal og det 10 ha store naturareal nord for havnen i Sundsøre (et af de mest værdifulde botaniske lokaliteter også set på landsplan). Der er adskillige bevaringsværdige naturarealer, som ikke er fredede. De trues typisk af tilgroning med buske og træer, som kan ændre landskabsopfattelsen markant. Andre steder trues sjældne arter, det kan være dyr eller planter, af det moderne samfunds negative påvirkninger. Tilbagegangen af truede arter kan kun forebygges ved, at mange arealer friholdes for de negative påvirkninger. Naturpleje sikrer mod invasive arter som bjørneklo og rynket rose og sikrer biodiversiteten. Danmark har forpligtet sig til at arbejde for at øge biodiversiteten. Truede arter, hvad enten det er planter, insekter, padder, pattedyr eller fugle, som forsvinder, forsvinder for altid. Kommunen skal hvert år indberette sin naturpleje til By- og Landskabsstyrelsen. Det er markpersonalet i Park og Vej, som udfører opgaverne. Opgaven udføres af ca. 2 mand i sommerhalvåret. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -0,5-0,5-0,5-0,5 (naturbeskyttelse i alt) 1,2 mio. kr. 18

19 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget 19

20 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag TEKE 1 2 % reduktion af SET TEKE i alt

21 Nr. TEKO Erhverv og Turisme Skive-egnens Erhvervs- og Turistcenter TEKE Forslag om reduktion på SET i 2013 på 2 % svarende til kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der tilført 1,0 mio. kr. til SET i øget drift. Den øgede driftsstøtte skal aftrappes over 5 år, så sidste nedtrapning sker i 2012 og derfor bør ovenstående først gennemføres i En besparelse på kr. vil medføre en nedsættelse af det serviceniveau som SET kan tilbyde. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) mio. kr. 21

22 22

23 Kultur og Fritidsudvalget 23

24 Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF 1 Skive og Omegns teaterkreds KF 2 Limfjordsteatret KF 3 Det Jyske Ensemble KF 4 Skive Theater KF 5 Museum Salling KF 6 Ungdomshuset KF 7 Liv i Midtbyen KF 8 Udvalgets rådighedsbeløb KF 9 Skøjtebane KF 10 Hallerne (folkeoplysning) KF 11 Voksenundervisning KF 12 Start- og udviklingspuljen KF 13 Aktivitetstilskud KF 14 Lokaletilskud KF 15 Hallerne 5 % drift KF 16 Øvrige foreninger KF 17 Folkebiblioteker Kultur- og fritidsudvalget i alt

25 Nr. KF Kultur Skive og Omegns Teaterkreds Kultur og Fritidsudvalget Forslag om reduktion af driftstilskuddet til Skive og Omegns Teaterkreds i 2011 med 10 % svarende til kr. Skive og Omegns Teaterkreds er i dag en sund forretning med en egenkapital på ca , så det har formentlig ikke nogen konsekvenser for serviceniveauet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,3 mio. kr. 25

26 Nr. KF Kultur Limfjordsteatret Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af driftstilskuddet til Limfjordsteatret fra 2013 svarende til en besparelse på Den nuværende kontrakt udløber med 2012 så derfor gælder forslaget først fra 2013 Limfjordsteatrets forestillinger bliver i dag vist i forskellige forsamlingshuse i Salling, en udtræden af interessentskabskredsen vil i værste fald betyde bortfald af dette tilbud, i bedste fald at tilbuddet bliver væsentlig dyrere for forsamlingshusene. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,2 mio. kr. 26

27 Nr. KF Kultur Det Jyske Ensemble Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af driftstilskuddet til Det Jyske Ensemble fra 2011 på kr. Ophør med driftstilskud til Det Jyske Ensemble betyder nedlæggelse af Skive Symfoniorkester Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,7 mio. kr. 27

28 Nr. KF Kultur Skive Theater Kultur og Fritidsudvalget Nedlæggelse af Skive Teater som spillested fra 2013 giver en besparelse på kr. En reduktion fra 2011 forudsætter at den nuværende kontrakt, som udløber ved udgangen af 2012, kan forhandles opsagt. Underskudsgarantien sikret et bredt kulturudbud, dette vil blive kraftigt indsnævret, idet der fremover kun vil blive udbudt arrangementer, som er relevante set ud fra et kommercielt synspunkt. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,6 mio. kr. 28

29 Nr. KF Kultur Museum Salling Kultur og Fritidsudvalget Forslag om besparelse fra 2011 på kr. Besparelse på kr. ved genbesættelse af pedelfunktion Besparelse på kr. ved besættelse af stilling som Museumschef Besparelse på kr. på øvrige lønninger Pedelstillingen vil kunne besættes med en samlet lønsum på kr. enten grundet lavere indplacering eller en deltidsstilling. Den vakante stilling som museumschef kan besættes med en indplacering der giver ovenstående besparelse. Museum Sallings bestyrelse har flere gange givet udtryk for, at den ønsker en drøftelse og evt. omlægning af de 3 skoletjenester, så her vil den sidste del af besparelsen (øvrige lønninger) kunne findes. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 9,2 mio. kr. 29

30 Nr. KF Kultur Ungdomshuset Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af ungdomshuset fra 2011 besparelse kr. Der vil efter nedlæggelse af ungdomshuset mangle et værested for de unge mennesker. Stedet opretholdes som øvelokale for Kulten uden ansat personale Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,5 mio. kr. 30

31 Nr. KF Kultur Liv i Midtbyen Kultur og Fritidsudvalget Forslag om reduktion af tilskuddet til Liv i Midtbyen fra 2011 med kr. -Sommer i Skive: Såfremt man ønsker at spare på aktiviteterne på kontoen Liv i Midtbyen vil eks. Sommer i skive være meget svær at gennemføre. Alene i perioden har vi haft meget svært ved at få kød på projektet, mest af alt pga. manglende økonomi. Styregruppen bag Sommer i Skive gav på sidste evalueringsmøde udtryk for, at grænsen er nået for hvad der er muligt for stadigt at gennemføre en fornuftig periode sommeren over.. derfor vil endnu en besparelse få konsekvensen, at det bliver svært at gennemføre Sommer i Skive -Sommermusik på torvet: Forvaltningen giver pt. et årligt tilskud til Skive City, til at afvikle mindre sommerkoncerter på rådhustorvet i Skive. De 6-8 koncerter spænder bredt og giver midtbyen liv og trækker handlende og lignende til byen. Denne form for mini koncerter giver Skive midtby liv og derfor vil en besparelse her være ensbetydende med, at der skal prioriteres i antallet af koncerter, eller helt stoppe med at afvikle dem. Det skal desuden nævnes, at Skive City / Skive Kommune benytter flere lokale aktører ved disse koncerter, hvilket giver foreningslivet en mulighed for at optræde på byens sommer scene. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,4 mio. kr. 31

32 Nr. KF Kultur Udvalgets rådighedsbeløb Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedsættelse af udvalgets rådighedsbeløb fra 2011 med 15 % svarende til kr. Rådighedsbeløbets størrelse: kr. Konsekvensen er, at der er færre midler til kulturelle aktiviteter Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,6 mio. kr. 32

33 Nr. KF Idræt Skøjtebane Kultur og Fritidsudvalget Forslag om lukning af skøjtebane fra 2011 vil give en besparelse på kr. En lukning af skøjtebanen vil medføre, at kommunens indbyggere fortrinsvis unge mennesker vil miste en stor mulighed for udendørs aktivitet i vintermånederne fra 1. december til ultimo marts måned, hvor skøjtebanen hver dag fra morgen til sen aften er fyldt med unge mennesker der dyrker motion, leg og social samvær på isen. Skøjtebanen bruges også meget om formiddagen fortrinsvis af skolerne men også af andre institutioner. En lukning af skøjtebanen vil bevirke, at den person der i dag passer skøjtebanen skal sættes ned i tid eller beskæftiges med andet arbejde. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,4 mio. kr. 33

34 Nr. KF 10 Ses i forbindelse med KF Idræt Hallerne Kultur og Fritidsudvalget Forslag om en besparelse på haller fra 2011 på ca. 5 % under folkeoplysningsområdet har også en effekt på politikområde 34. Idræt, idet nogle haller er konteret under dette politikområde (konteringsreglerne). En besparelse på 5 % betyder en reduktion på kr. Hallernes driftsøkonomi forringes som følge af ovenstående nedsættelse af driftstilskuddet. Med den rammeaftale Skive Kommune har med hallerne, har de ikke ret mange muligheder for at øge Deres indtægter, da hallerne iflg. rammeaftalerne i princippet står til rådighed for kommunens institutioner og foreninger fra mandag morgen til søndag aften. En reduktion vil derfor medføre, at hallerne skal forsøge at reducere Deres omkostninger eller nedsætte vedligeholdelsen Der sker i disse år en stor udbygning og renovering af kommunens haller, så det er svært at sige om der i dette tiltag ligger nogle besparelsesmuligheder der kan opveje servicereduktionen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 2,6 mio. kr. 34

35 Nr. KF Folkeoplysning Voksenundervisning Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedsættelse af tilskudssatserne for handicappede og instrumentalundervisning fra henholdsvis 7/9 og 5/7 til 1/3 af timelønnen. Besparelsen udgør følgende beløb: Handicappede kr. Instrumentalundervisning kr. I alt kr. Handicappede: Besparelsen vil få store konsekvenser for Gigtforeningens Oplysningskreds, der har sine aktiviteter i Gigtplejehjemmets varmtvandsbassin, hvor der kun er plads til 10 i bassinet, så derfor kan de ikke øge antallet på de enkelte hold og dermed nedsætte omkostningerne, så egenbetalingen vil stige ca. 260 kr. for 20 timer og vil medføre frafald på holdene. Gigtforeningen står for mere end halvdelen af handicapundervisningen Instrumentalundervisning: Besparelsen vil medføre større hold (flere deltagere pr. hold), hvilket vil medføre en forringet undervisning og større egenbetaling, og sandsynligvis nedlæggelse af en stor del af holdene. Skive Folkeoplysnings Samråd (aftenskolerne) har anmodet om udvidelse af rammen til undervisning, samt mere lokaletilskud (medtages under budgetønsker 2011) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,6 mio. kr. 35

36 Nr. KF Folkeoplysning Start- og udviklingspuljen Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af Start og Udviklingspuljen fra kr. Konsekvensen ved denne besparelse er, at Folkeoplysningsudvalget ikke har nogen midler til opstart af foreninger og igangsætning af nye aktiviteter. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,05 mio. kr. 36

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere