Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014"

Transkript

1 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog Version, 9. juli

2 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen må det forventes, at der for 2011 vil blive tale om et meget stramt budget, ligesom der kan forventes yderligere stramninger de kommende år. Det er baggrunden for at Økonomiudvalget i mødet d. 20. april 2010 besluttede, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes beredskabskatalog for mulige besparelser i perioden , således at der implementeres reduktioner for mindst 50 mio. kr. i Det er således besluttet, at der udarbejdes en langsigtet strategi til sikring af balancen i kommunens økonomi ved udpegning af pejlemærker for reduktioner på de enkelte politikområder. Besparelsespotentialet på mindst 50 mio. kr. svarer til en reduktion af serviceudgifterne med godt 2½ %. Dette katalog indeholder direktionens forslag til de konkrete reduktioner på baggrund af forarbejde i fagforvaltningerne. Udarbejdelsen af de enkelte besparelsesforslag er sket ved anvendelsen af en skabelon, der sikrer ensartethed i beskrivelsen af forslagene. De enkelte forslag indeholder således: Aktuelt budgetniveau. Kort beskrivelse af besparelsesforslaget. Konsekvenser af besparelsen m.h.t. serviceniveau overfor borgerne/brugerne. Konsekvenser af besparelsen for personalet. Tidshorisonten for udmøntningen af besparelsen. De foreliggende oplæg forelægges respektive MED-udvalg, bestyrelser m.fl. senest primo august 2010 forud for prioritering i fagudvalgene medio august På budgetseminariet primo september 2010 vil de foreliggende reduktionsforslag blive gennemgået og der sker herefter en prioritering i økonomiudvalg og byråd med indarbejdelse i budget ved 1. og 2. behandlingen. Da det må forventes, at en del af reduktionsforslagene vil have stor betydning for serviceniveauet og personaleforbruget og derfor kan kræve en længere implementering med f.eks. høringsperioder må det forudsættes, at den økonomiske gevinst i disse tilfælde først kan høstes i budgetoverslagsårene. 2

3 budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag TM 1 Ændring af natsænkning på gadelys TM 2 Reduktion af vejbidrag TM 3 Indførelse af P-afgifter i Skive TM 4 Udlicitering af Park og vejvæsen TM 5 Offentlige boligveje overgår til private fællesveje TM 6 Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning TM 7 Trafiksikkerhed neddrosles TM 8 Offentlige toiletter TM 9 Anlæg og vedligeholdelse af stier TM 10 Naturpleje Teknik og Miljø i alt Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag TEKE 1 2% reduktion af SET Teknik og Miljø i alt Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF 1 Skive og Omegns teaterkreds KF 2 Limfjordsteatret KF 3 Det Jyske Ensemble KF 4 Skive Theater KF 5 Museum Salling KF 6 Ungdomshuset KF 7 Liv i Midtbyen KF 8 Udvalgets rådighedsbeløb KF 9 Skøjtebane KF 10 Hallerne (folkeoplysning) KF 11 Voksenundervisning KF 12 Start- og udviklingspuljen KF 13 Aktivitetstilskud KF 14 Lokaletilskud KF 15 Hallerne 5% drift KF 16 Øvrige foreninger KF 17 Folkebiblioteker Kultur- og fritidsudvalget i alt

4 Sundhedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag SU 1 Vederlagsfri fysioterapi SU 2 Nedbringelse af antallet af specialiserede genoptræningsplaner SU 3 Medfinansiering ved indlæggelse Sundhedsudvalget i alt Social- og ældreudvalget Side Skema Prioritet Forslag Ældreområdet 51 ÆO 1 Træning frem for bevilling ÆO 2 Anvendelse af velfærdsteknologi ÆO 3 Omstrukturering af dagcentre ÆO 4 Aktivitetscentret på Odgårdsvej ÆO 5 Plejeboliger til ældreboliger ÆO 6 Aut. Planlægning af besøg AO 7 Ændret demografifremskrivning Socialområdet 58 SO 1 Harmonisering med ældreområdet SO 2 Reduktion SO 3 Harmonisering af døgnområdet SO 4 Reduktion af taksterne på eksterne tilbud SO 5 Beskyttet beskæftigelse SO 6 Reduktion i antal købte eksterne tilbud SO 7 Frivillig indsats SO 8 Dyre enkeltsager SO 9 STU - reduktion i køb af botilbud SO 10 Harmonisering af autismeområdet - Mentor SO 11 Harmonisering af autismeområdet - Idavang SO 12 Generel reduktion af dagtilbudsområderne SO 13 Ændret demografifremskrivning Social- og ældreudvalget i alt Børne- og familieudvalget Side Skema Prioritet Forslag Familieområdet 75 BF 1 Reduktion af sundhedsplejen BF 2 Omlægning af specialbistand/rådgivning til børn med handicap (BUR) BF 3 Familiecenter_Sabroegaarden BF 4 Den kommunale tandpleje BF 5 Reduktion i Tandplejen i forbindelse med evt. centralisering

5 Dagtilbudsområdet 80 BF 6 Indførelse af tre moduler BF 7 Omlægning af organiseringen af specialforanstaltninger BF 8 Strukturændring lukning af en daginstitution BF 9 Reduktion af tilsynsførende i dagplejen med 20% BF 10 Reduktion i administrativt personale i pladsanvisningen Skoleområdet 85 BF 11 Reduktion gennem inklusion, nytænkning og effektiv udnyttelse af nuværende budget BF 12 Efter- og videreuddannelsesmidler på skoleområdet BF 13 Reduktion på konto for skolestrukturdebat/skolepolitik BF 14 Reduktion på pulje til fusion af skoler BF 15 Reduktion specialundervisningsområdet BF 16 Reduktion på Skoleafdelingens fælles konto til møder, rejser og repr BF 17 Reduktion i skolens ledelse og administration Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag ØU 1 Reduktion af byrådsmedlemmer ØU 2 Nedlæggelse af et udvalg ØU 3 Tilskud til Christianshåb bortfalder ØU 4 Lederarrangementer ØU 5 Fastlåsning af prisen på elkøb ØU 6 Mere effektiv anvendelse af telefoni ØU 7 Reduktion i udgift til befordringsgodtgørelse ØU 8 Ophævelse af fritagelse for ejendomsskat for offentlige og almene ejendomme ØU 9 Motionsordning afskaffes ØU 10 Reduktion i annoncering ØU 11 Strukturændringer i administrationen ØU 12 Effektiviseringer ØU 13 Indskud i Landsbyggefond reduceres Økonomiudvalget i alt Driftsområdet i alt

6 Anlægsområdet Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag A 1 Salg af udlejningsejendomme A 2 Salg af skove og plantager Anlægsområdet i alt Beredskabskataloget i alt

7 Udvalget for Teknik og Miljø 7

8 Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag TM 1 Ændring af natsænkning på gadelys TM 2 Reduktion af vejbidrag TM 3 Indførelse af P-afgifter i Skive TM 4 Udlicitering af Park og vejvæsen TM 5 Offentlige boligveje overgår til private fællesveje TM 6 Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning TM 7 Trafiksikkerhed neddrosles TM 8 Offentlige toiletter TM 9 Anlæg og vedligeholdelse af stier TM 10 Naturpleje Teknik og Miljø i alt

9 Nr. TM 1 Park og vej Ændring af natsænkning på gadelys Teknik- og Miljøudvalget Gadelyset går på natsænkning kl i stedet for som nu kl Det medfører selvfølgelig en serviceforringelse - men dog nok af en størrelse, som er tålelig. Samlet besparelse ca. 0,5 mio. kr./år Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 10,3mio. kr. 9

10 Nr. TM 2 Park og vej Reduktion af vejbidraget Teknik- og Miljøudvalget Indeholdt i vejkontoen er et politisk bestemt vejbidrag på 8 % af anlægsudgifterne ved ledningsarbejder, som betales iht. betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Det burde reduceres væsentligt til eksempelvis 1 % eller til betaling efter afledte antal m³ i regnvandssystemet. Park og Vej har overtaget opgaven med tømning af rensebrønde fra kloakforsyningen ifb. med selskabsgørelsen en udgift, som skønnes til kr./år. 1 % vejbidrag svarer til ca kr. Budgettet er ca. 1,8 mio. kr. Nettobesparelsen ved at nedsætte vejbidraget er således 1,8 0,7-0,2 = 0,9 mio. kr. Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet, hvis hovedparten af udgiften overtages af Vand A/S s aktiviteter, der således overgår til brugerfinansieret drift. Nedsættelse af bidraget skal godkendes både i byrådet og vandselskabet. Ingen Ændringer i driftsbudgettet - vejbidrag Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,8 mio. kr. 10

11 Nr. TM 3 Park og vej Indførelse af P-afgifter i Skive Teknik- og Miljøudvalget I parkeringspolitikken er beskrevet muligheder for betalingsparkering. Det er i den nuværende udgave beskrevet som P-afgift efter de 2 første timer, hvorved turister og andre har muligheder for at holde på samme parkeringsplads hele dagen mod betaling. Der er ca. 850 offentlige parkeringspladser med tidsregistrering i Skive Midtby, zone 1. Heraf kan ca. 600 anvendes som betalingspladser. Bestemmelsen kunne udvides til at gælde for samtlige timer mellem på hverdage. Der vil være en udgift forbundet med at etablere, vedligeholde og servicere automaterne. Det forventes at P-automaterne finansierer sig selv ved P-afgiften, med en skønnet indtægt over en 10-årig periode på netto 1,0 mio. kr./år. Indtægten skal tages med meget stort forbehold, idet mange faktorer indgår uden at de pt. er tilbundsgående undersøgt. Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) mio. kr. 11

12 Nr. TM 4 Park og vej Udlicitering af Park og vejvæsen Teknik- og Miljøudvalget Ved udlicitering af Entreprenørgården og dermed de arbejdsopgaver der udføres her, vurderes på kort sigt, at være tale om en besparelse på mellem 5-15 % af de driftsudgifter, der i dag ikke allerede udføres af andre entreprenører. Ud af en driftsudgift i 2010 på ca. 72 mio. kr. udføres der arbejder for ca. for 30 mio. kr. af andre aktører end Entreprenørgårdens personale, svarende til ca. 42 % af driftsbudgettet. Det betyder at udlicitering af de resterende arbejder for 42 mio. kr. på kort sigt, 1-3 år, er en årlig besparelse på ca. 2-6 mio. kr. Forinden udlicitering af Entreprenørgården arbejdsopgaver kan gennemføres, skal alle arbejdsområderne beskrives og opmåles i forbindelse med et udbud. En opgave vi allerede er i gang med, fordi vi ønsker et bedre og mere detaljeret kendskab til vore ydelser i relation til vore omkostninger. Skive kommunes hensigt om at leve op til målsætningen om et rummeligt arbejdsmarked, med plads til den enkelte vil ikke være til stede på samme niveau ved en privat aktør. Ved en udlicitering til en eller flere entreprenører, er der behov for opfølgning og kontrol af leverede ydelser. Ved forsigtig sammenligning med andre kommuner af tilsvarende størrelse, der har udliciteret deres vejvæsen, har det indebåret en opnormering af den administrative organisation med 5-6 medarbejdere. En udgift i størrelsesordenen ca. 2,5 mio. kr./år til løn. Hvis udgiften sammenholdes med besparelsen og en forventelig udgiftsstigning efter 2-3 år vil besparelsen på kort sigt være ubetydelig og på længere sigt, eventuelt give langtrækkende økonomisk konsekvenser og betaling af ydelser til stigende markedspriser. Samlet besparelse på kort sigt i en 1-3 årig periode: 2-3 mio./år. Der skal anvendes ca. et år til udarbejdelse af udbudsmateriale. Samlet besparelse på længere sigt: 0 kr. med stor risiko for en forøgelse af udgifterne, eller en forringelse af servicen/kvaliteten. Personalet vil overgå til privat entreprenør. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 6,9 mio. kr. 12

13 Nr. TM 5 Park og vej Offentlige boligveje overgår til private fællesveje Teknik- og Miljøudvalget Som det er i dag, er mange boligveje fra 1980 og tidligere, offentlige veje der vedligeholdes af kommunen. Fra 1980 og fremefter er hovedparten af byggemodningerne i gl. Skive kommunes boligkvarterer, private fællesveje, hvor vedligeholdelsen er overgivet til den pågældende grundejerforening. Vi har ca. 150km private fællesveje og det vurderes at ca. 150km boligvej yderligere kan gøres til private fællesveje. Serviceniveauet bliver variabelt alt afhængigt af grundejerforeningernes vedligeholdelses- og renoveringsniveau. Reduktion af personale ca. 2 medarbejdere Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) ,5 mio. kr. 13

14 Nr. TM 6 Park og vej Badebroer nedlægges som kommunal foranstaltning Teknik- og Miljøudvalget Der er i dag afsat et budget på ca kr. til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Idet vanddybden rundt om Salling er relativ lav, er der på udvalgte lokaliteter i dag opsat ca. 15 badebroer. Badebroerne foreslås nedlagt som kommunal foranstaltning, men videreføres evt. af grundejerforeninger, som er de primære bruger af broerne. Det kunne overvejes om Skive kommune skulle give et mindre bidrag som følge af offentlighedens adgang til badebroerne. Det er naturligvis en serviceforringelse og især turisterhvervet vil måske slå sig lidt i tøjret. Det må også forventes at flere af broerne bliver nedlagt som følge af en større egenbetaling. Samlet besparelse: kr Reduktion på en medarbejder på entreprenørgården. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -1 pers. -1 pers. -1 pers. -1 pers. 0,6 mio. kr. 14

15 Nr. TM 7 Park og vej Trafiksikkerhed neddrosles Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudgettet nedskrives med kr kr. Der kan ikke længere udføres mindre trafiksikkerhedsmæssige opgaver under driftsbudgettet. Ingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,2 mio. kr. 15

16 Nr. TM 8 Park og vej Offentlige toiletter Teknik- og Miljøudvalget Det forslås at halvdelen af de offentlige toiletter lukkes i en periode. I alt er der budgetmæssigt afsat ca , hvilket udover renholdelsen også dækker udgifter til vand, spildevand, el, tømning af beholdere, drift af pumpestationer, indkøb af hjælpemidler (rengøringsartikler, el-pærer, toiletpapirer, udgifter til hærværk, fjernelse af graffiti, forsikring, almindelig vedligeholdelse (maling, udskiftning af tag o.s.v) og tit nogle uforudsete udgifter. Den samlede udgift til kun renholdelse vurderes, at andrage ca kr., og fordelingen mellem de forskellige kategorier kan være som følger: Vore 43 offentlige toiletter er opdelt i 4 kategorier: toiletter i Skive Midtby renholdes af privat entreprenør, udgift ca kr toiletter renholdes af sæsonansatte medarbejdere, udgift ca kr toiletter renholdes af diverse private organisationer, udgift ca kr toiletter renholdes i eget regi (Entreprenørgården), udgift ca kr. Det bemærkes, at tallene skal tages med en del forbehold, da der ikke foreligger en nøjagtig opgørelse af udgiftsfordelingen på de enkelte kategorier. Forretninger og turisterhverv må forventes at få en del henvendelser om at låne deres toiletter. Turisterhvervet vil muligvis få en negativ omtale af egnens manglende toiletforhold. Reduktion på 0,5 årsværk på entreprenørgården Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -0,5-0,5 1,2 mio. kr. 16

17 Nr. TM 9 Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø Anlæg og vedligeholdelse af stier TMU Offentlighedens adgang til naturen er en lovbunden opgave, men ser Offentlighedens adgang til naturen er en lovbunden opgave, men serviceniveauet kan varieres, hvilket vil sige, at der slås færre gange og på færre stier. Vedligeholdelse af trampestier er indehold i naturplejekontoen. De her omtalte stier er ikke befæstede stier, men trampestier i naturen. De er ofte anlagt ved og omkring fredede arealer. De etableres ved at der ryddes en sti, hvilket er en væsentlig større udgift end den efterfølgende græsslåning. Stierne lægges typisk langs strækninger, hvor omgivelser generes mindst, og det sker efter aftale med lodsejerne. Stierne styrer således trafikken i det åbne land. Det er typisk de grønne organisationer, der efterlyser gode adgangsforhold i naturen. Gode adgangsforhold til naturen gavner turismen og kommunens egne borgere. Gode stier indbyder til en gåtur og det har en sundhedsfremmende effekt. Det er markpersonalet i Park og Vej, som udfører opgaverne. Opgaverne udføres af ca. 3 personer i sommerhalvåret. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) (naturbeskyttelse i alt) 1,2 mio. kr. 17

18 Nr. TM 10 Teknisk forvaltning Natur og Miljø Naturpleje Teknik og Miljø Udvalget Naturpleje er en lovbunden opgave. På arealer som kommunen ikke ejer og hvor naturpleje ikke er en del af fredningen, kan plejeopgaven udføres på et variabelt niveau. Besparelsen kan udformes således, at kun de fredede arealer, samt arealer som kommune ikke ejer, som bliver plejet i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne og at de øvrige arealer kun plejes i minimalt omfang eller slet ikke. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 52 skal kommunen udføre naturpleje på de arealer, den selv ejer samt på de arealer, der er fredede og hvor det fremgår af fredningsbestemmelserne. Det gælder f.eks. Skive Ådal og det 10 ha store naturareal nord for havnen i Sundsøre (et af de mest værdifulde botaniske lokaliteter også set på landsplan). Der er adskillige bevaringsværdige naturarealer, som ikke er fredede. De trues typisk af tilgroning med buske og træer, som kan ændre landskabsopfattelsen markant. Andre steder trues sjældne arter, det kan være dyr eller planter, af det moderne samfunds negative påvirkninger. Tilbagegangen af truede arter kan kun forebygges ved, at mange arealer friholdes for de negative påvirkninger. Naturpleje sikrer mod invasive arter som bjørneklo og rynket rose og sikrer biodiversiteten. Danmark har forpligtet sig til at arbejde for at øge biodiversiteten. Truede arter, hvad enten det er planter, insekter, padder, pattedyr eller fugle, som forsvinder, forsvinder for altid. Kommunen skal hvert år indberette sin naturpleje til By- og Landskabsstyrelsen. Det er markpersonalet i Park og Vej, som udfører opgaverne. Opgaven udføres af ca. 2 mand i sommerhalvåret. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) -0,5-0,5-0,5-0,5 (naturbeskyttelse i alt) 1,2 mio. kr. 18

19 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget 19

20 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag TEKE 1 2 % reduktion af SET TEKE i alt

21 Nr. TEKO Erhverv og Turisme Skive-egnens Erhvervs- og Turistcenter TEKE Forslag om reduktion på SET i 2013 på 2 % svarende til kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der tilført 1,0 mio. kr. til SET i øget drift. Den øgede driftsstøtte skal aftrappes over 5 år, så sidste nedtrapning sker i 2012 og derfor bør ovenstående først gennemføres i En besparelse på kr. vil medføre en nedsættelse af det serviceniveau som SET kan tilbyde. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) mio. kr. 21

22 22

23 Kultur og Fritidsudvalget 23

24 Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF 1 Skive og Omegns teaterkreds KF 2 Limfjordsteatret KF 3 Det Jyske Ensemble KF 4 Skive Theater KF 5 Museum Salling KF 6 Ungdomshuset KF 7 Liv i Midtbyen KF 8 Udvalgets rådighedsbeløb KF 9 Skøjtebane KF 10 Hallerne (folkeoplysning) KF 11 Voksenundervisning KF 12 Start- og udviklingspuljen KF 13 Aktivitetstilskud KF 14 Lokaletilskud KF 15 Hallerne 5 % drift KF 16 Øvrige foreninger KF 17 Folkebiblioteker Kultur- og fritidsudvalget i alt

25 Nr. KF Kultur Skive og Omegns Teaterkreds Kultur og Fritidsudvalget Forslag om reduktion af driftstilskuddet til Skive og Omegns Teaterkreds i 2011 med 10 % svarende til kr. Skive og Omegns Teaterkreds er i dag en sund forretning med en egenkapital på ca , så det har formentlig ikke nogen konsekvenser for serviceniveauet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,3 mio. kr. 25

26 Nr. KF Kultur Limfjordsteatret Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af driftstilskuddet til Limfjordsteatret fra 2013 svarende til en besparelse på Den nuværende kontrakt udløber med 2012 så derfor gælder forslaget først fra 2013 Limfjordsteatrets forestillinger bliver i dag vist i forskellige forsamlingshuse i Salling, en udtræden af interessentskabskredsen vil i værste fald betyde bortfald af dette tilbud, i bedste fald at tilbuddet bliver væsentlig dyrere for forsamlingshusene. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,2 mio. kr. 26

27 Nr. KF Kultur Det Jyske Ensemble Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af driftstilskuddet til Det Jyske Ensemble fra 2011 på kr. Ophør med driftstilskud til Det Jyske Ensemble betyder nedlæggelse af Skive Symfoniorkester Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,7 mio. kr. 27

28 Nr. KF Kultur Skive Theater Kultur og Fritidsudvalget Nedlæggelse af Skive Teater som spillested fra 2013 giver en besparelse på kr. En reduktion fra 2011 forudsætter at den nuværende kontrakt, som udløber ved udgangen af 2012, kan forhandles opsagt. Underskudsgarantien sikret et bredt kulturudbud, dette vil blive kraftigt indsnævret, idet der fremover kun vil blive udbudt arrangementer, som er relevante set ud fra et kommercielt synspunkt. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,6 mio. kr. 28

29 Nr. KF Kultur Museum Salling Kultur og Fritidsudvalget Forslag om besparelse fra 2011 på kr. Besparelse på kr. ved genbesættelse af pedelfunktion Besparelse på kr. ved besættelse af stilling som Museumschef Besparelse på kr. på øvrige lønninger Pedelstillingen vil kunne besættes med en samlet lønsum på kr. enten grundet lavere indplacering eller en deltidsstilling. Den vakante stilling som museumschef kan besættes med en indplacering der giver ovenstående besparelse. Museum Sallings bestyrelse har flere gange givet udtryk for, at den ønsker en drøftelse og evt. omlægning af de 3 skoletjenester, så her vil den sidste del af besparelsen (øvrige lønninger) kunne findes. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 9,2 mio. kr. 29

30 Nr. KF Kultur Ungdomshuset Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af ungdomshuset fra 2011 besparelse kr. Der vil efter nedlæggelse af ungdomshuset mangle et værested for de unge mennesker. Stedet opretholdes som øvelokale for Kulten uden ansat personale Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,5 mio. kr. 30

31 Nr. KF Kultur Liv i Midtbyen Kultur og Fritidsudvalget Forslag om reduktion af tilskuddet til Liv i Midtbyen fra 2011 med kr. -Sommer i Skive: Såfremt man ønsker at spare på aktiviteterne på kontoen Liv i Midtbyen vil eks. Sommer i skive være meget svær at gennemføre. Alene i perioden har vi haft meget svært ved at få kød på projektet, mest af alt pga. manglende økonomi. Styregruppen bag Sommer i Skive gav på sidste evalueringsmøde udtryk for, at grænsen er nået for hvad der er muligt for stadigt at gennemføre en fornuftig periode sommeren over.. derfor vil endnu en besparelse få konsekvensen, at det bliver svært at gennemføre Sommer i Skive -Sommermusik på torvet: Forvaltningen giver pt. et årligt tilskud til Skive City, til at afvikle mindre sommerkoncerter på rådhustorvet i Skive. De 6-8 koncerter spænder bredt og giver midtbyen liv og trækker handlende og lignende til byen. Denne form for mini koncerter giver Skive midtby liv og derfor vil en besparelse her være ensbetydende med, at der skal prioriteres i antallet af koncerter, eller helt stoppe med at afvikle dem. Det skal desuden nævnes, at Skive City / Skive Kommune benytter flere lokale aktører ved disse koncerter, hvilket giver foreningslivet en mulighed for at optræde på byens sommer scene. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,4 mio. kr. 31

32 Nr. KF Kultur Udvalgets rådighedsbeløb Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedsættelse af udvalgets rådighedsbeløb fra 2011 med 15 % svarende til kr. Rådighedsbeløbets størrelse: kr. Konsekvensen er, at der er færre midler til kulturelle aktiviteter Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,6 mio. kr. 32

33 Nr. KF Idræt Skøjtebane Kultur og Fritidsudvalget Forslag om lukning af skøjtebane fra 2011 vil give en besparelse på kr. En lukning af skøjtebanen vil medføre, at kommunens indbyggere fortrinsvis unge mennesker vil miste en stor mulighed for udendørs aktivitet i vintermånederne fra 1. december til ultimo marts måned, hvor skøjtebanen hver dag fra morgen til sen aften er fyldt med unge mennesker der dyrker motion, leg og social samvær på isen. Skøjtebanen bruges også meget om formiddagen fortrinsvis af skolerne men også af andre institutioner. En lukning af skøjtebanen vil bevirke, at den person der i dag passer skøjtebanen skal sættes ned i tid eller beskæftiges med andet arbejde. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,4 mio. kr. 33

34 Nr. KF 10 Ses i forbindelse med KF Idræt Hallerne Kultur og Fritidsudvalget Forslag om en besparelse på haller fra 2011 på ca. 5 % under folkeoplysningsområdet har også en effekt på politikområde 34. Idræt, idet nogle haller er konteret under dette politikområde (konteringsreglerne). En besparelse på 5 % betyder en reduktion på kr. Hallernes driftsøkonomi forringes som følge af ovenstående nedsættelse af driftstilskuddet. Med den rammeaftale Skive Kommune har med hallerne, har de ikke ret mange muligheder for at øge Deres indtægter, da hallerne iflg. rammeaftalerne i princippet står til rådighed for kommunens institutioner og foreninger fra mandag morgen til søndag aften. En reduktion vil derfor medføre, at hallerne skal forsøge at reducere Deres omkostninger eller nedsætte vedligeholdelsen Der sker i disse år en stor udbygning og renovering af kommunens haller, så det er svært at sige om der i dette tiltag ligger nogle besparelsesmuligheder der kan opveje servicereduktionen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 2,6 mio. kr. 34

35 Nr. KF Folkeoplysning Voksenundervisning Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedsættelse af tilskudssatserne for handicappede og instrumentalundervisning fra henholdsvis 7/9 og 5/7 til 1/3 af timelønnen. Besparelsen udgør følgende beløb: Handicappede kr. Instrumentalundervisning kr. I alt kr. Handicappede: Besparelsen vil få store konsekvenser for Gigtforeningens Oplysningskreds, der har sine aktiviteter i Gigtplejehjemmets varmtvandsbassin, hvor der kun er plads til 10 i bassinet, så derfor kan de ikke øge antallet på de enkelte hold og dermed nedsætte omkostningerne, så egenbetalingen vil stige ca. 260 kr. for 20 timer og vil medføre frafald på holdene. Gigtforeningen står for mere end halvdelen af handicapundervisningen Instrumentalundervisning: Besparelsen vil medføre større hold (flere deltagere pr. hold), hvilket vil medføre en forringet undervisning og større egenbetaling, og sandsynligvis nedlæggelse af en stor del af holdene. Skive Folkeoplysnings Samråd (aftenskolerne) har anmodet om udvidelse af rammen til undervisning, samt mere lokaletilskud (medtages under budgetønsker 2011) Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 1,6 mio. kr. 35

36 Nr. KF Folkeoplysning Start- og udviklingspuljen Kultur og Fritidsudvalget Forslag om nedlæggelse af Start og Udviklingspuljen fra kr. Konsekvensen ved denne besparelse er, at Folkeoplysningsudvalget ikke har nogen midler til opstart af foreninger og igangsætning af nye aktiviteter. Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) 0,05 mio. kr. 36

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG SAMLET

MULIGHEDSKATALOG SAMLET MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg Samlede forslag for Tværgående Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere