Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 25. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth

2 Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær samt kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til sanering af skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledninger Dalgasgade, Ewaldsvej m.fl., Silkeborg Godkendelse af vedtægter for deponiselskabet "Deponi.net" samt udpegning af et medlem samt suppleant til bestyrelsen Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald Beslutning om status for nye veje i Digterparken i Kjellerup Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til anlæggelse af boldbane med lysanlæg i Voel Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til gennemførelse af byggeprojekt for nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup Godkendelse af projekteringsbevilling til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af projekteringsbevilling til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen

3 162. Godkendelse af vedtægter og vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra den 1. januar Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelser på daginstitutionsområdet i Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Kjellerup Skoles svømmehal Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af gulvet i Skægkærskolens hal, Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskaber for renovering af naturfagslokaler Godkendelse af skolestrukturændring i Alderslystområdet, Silkeborg Godkendelse af Resultatrevisionen Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-Projekter Godkendelse af regnskab for renovering af varmeanlægget på Silkeborg Rådhus Godkendelse af regnskaber for tre konkrete anlægsprojekter Beslutning om deltagelse i forsøgsordning om salg af almene boliger i en ny forsøgsperiode fra den 1. juli 2008 til den 31. december Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til Byrådet Lukket - Ejendomssag Lukket - Eventuel køb af ejendom Lukket - Eventuel køb af ejendom Underskrifter

4 145. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 08/3257 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Anders E. Andersen afleverede underskrifter mod nedlæggelse af værestederne. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 362

5 146. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3276 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 363

6 147. Godkendelse af forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Sagsnr.: 08/14072 Sagsansvarlig: dr15704 Sagsbehandler: CLCH Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt erhvervsområde på begge sider af Skærskovhedevej (A15) ved de kommende motorvejsafkørsler ved Funder. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd vedtog Strukturplan Funder i 2005 (tillæg nr. 28 til kommuneplan ), hvor et større erhvervs- og boligområder blev udlagt syd for Funder Kirkeby og Funder som en vestlig del af Ringbymodellen nord for Højmarkslinien. Boligerne var placeret syd for hovedlandevejen (A15) og erhvervsarealerne op til den kommende motorvej. Efterfølgende er den første lokalplan nr blevet vedtaget for boligområdet mellem Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej. I Funder Strukturplan blev fastlagt rammer for et erhvervsområde syd for afkørselsrampen for den kommende motorvej. Erhvervsområdet, som dette lokalplanforslag omhandler, er placeret på begge sider af hovedlandevejen, Skærskovhedevej, og afgrænses mod nord af afkørselsrampen, mod vest af Skærskovvej/Harbovad mod syd af kommende boligområde og mod øst af rundkørslen ved motorvejsafkørslen. Lokalplanens formål Side 364

7 Det er lokalplanens formål: at muliggøre lokaliseringen af forskellige typer af virksomheder på hver side af Skærskovhedevej, at sikre, at bebyggelse orienteret mod Skærskovhedevej og motorvejsafkørslen udformes med ensartet og sammenhængende facadeudtryk, at der fastlægges bestemmelser omkring beplantning, herunder beplantning mod omgivende veje og tilkørselsvej til den kommende motorvej. Forslag til tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Da lokalplanen udvides i forhold til kommuneplanens rammeområde 6191 for erhvervsformål i den sydlige del af lokalplanområdet, er der udarbejdet et tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget inddrager en mindre del af kommende boligområde til erhvervsformål med samme erhvervsbestemmelser som rammeområde Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Planerne er derfor ikke miljøvurderet. Lokalplanforslaget er tilpasset således, at der tages hensyn til sårbare vandløb i området. På baggrund af en kortlægning af nedsivningsforholdene i området, udført af Orbicon A/S, udføres en løsning så overfladevand nedsives, og derved ikke belaster Abildskovdal Bæk og Funder Å direkte. Det vurderes, at vandet uden væsentlige konsekvenser for miljøet kan nedsives i regnvandsbassiner, som er indpasset i lokalplanen. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforlaget og forslag til kommuneplantillæg vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 365

8 Bilag - Åben Samlet lokalplanforslag med kort til politisk behandling (199621/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 366

9 148. Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær samt kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 06/12158 Sagsansvarlig: dr17208 Sagsbehandler: DFM Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær og Kommuneplantillæg nr. 47. Lokalplanen giver mulighed for opførsel af 10 åben-lave boliger og 22 tæt-lave boliger på et eksisterende landbrugsareal. Sagsbeskrivelse Den 7. maj 2007 principgodkendte Plan- og Miljøudvalget en bebyggelsesplan for et nyt boligområde beliggende nordøst for krydset mellem Skægkærvej og Viborgvej i Skægkær, som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 19as, 19at, 19 au, 19av, 19ax, 19q, 19s, 31ao og del af matr.nr. 31y, Balle by, Balle. I forbindelse med sagsbehandlingen er der sket mindre justeringer af bebyggelsesplanen. Blandt andet er antallet af boliger reduceret til 32 mod før 36. Side 367

10 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at skabe et boligområde med et varieret boligudbud, at sikre gode vej- og stiforbindelser samt gode fællesarealer indenfor lokalplanområdet, at sikre vejadgang til arealet nord for lokalplanområdet med henblik på at muliggøre yderligere udlæg til bebyggelse. Kommuneplantillæg Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til boligformål er der, sideløbende med lokalplanen, udarbejdet tillæg nr. 47 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist. Kommuneplantillægget ændrer desuden områdets bebyggelsesprocent fra 25 procent for området som helhed til 30 procent for åben-lav bebyggelse og 40 procent for tæt-lav bebyggelse. Samtidig ændres etageantallet fra 1 etage med udnyttet tagetage til 2 etager. Bygningshøjden fastholdes på 8,5 m. Det skraverede areal viser udvidelse af ramme Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen og kommuneplantillægget er derfor ikke miljøvurderet. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Side 368

11 Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær og Kommuneplantillæg nr. 47 fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Forslag til lokalplan Boligområde ved Skægkærvej i Skægkær (204256/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 369

12 149. Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune Sagsnr.: 08/23368 Sagsansvarlig: dr17208 Sagsbehandler: DFM Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Them Kommuneplan Lokalplanen giver mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde til et boligområde med 21 tæt-lave boliger og 10 åben-lave boliger. Sagsbeskrivelse Den 3. september 2007 besluttede Plan- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, at nedlægge forbud mod etablering af autoophugvirksomhed på Globevænget 2-4, samt at der skulle udarbejdes lokalplan for rammeområde E1B, der præciserede områdets anvendelse til ikke genegivende erhvervsvirksomheder. I forbindelse med kommuneplanrevisionen foreslås, at området omdannes fra erhverv til boligformål. Lokalplanområdet grænser op til et eksisterende boligområde, og det er derfor en naturlig udvikling af bymønstret i Bryrup, at lokalplanområdet omdannes til boligformål. Side 370

13 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at omdanne et erhvervsområde til et boligområde, som afslutning på den naturlige boligvækst syd for Vindingvej at etablere en grøn bufferzone mod erhvervsområdet udlagt umiddelbart nord for lokalplanområdet, som skaber en fysisk og visuel afstand mellem bolig- og erhvervsområderne. Kommuneplantillæg nr. 21 Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til boligformål er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune. Tillægget udlægger et nyt rammeområde B5B. Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist. Side 371

14 Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen og kommuneplantillægget er derfor ikke miljøvurderet. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Them Kommuneplan 2000 fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 372

15 Bilag - Åben Forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup (209741/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Torben Hansen tog forbehold. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 373

16 150. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej, Silkeborg Sagsnr.: 08/33246 Sagsansvarlig: dr13613 Sagsbehandler: sdh Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til fornyelse af kloakledninger i Silkeborg i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej, Solbakkevej og strømpeforing af eksisterende hovedledning og stik i del af Søndre Ringvej og Dalgasgade. Sagsbeskrivelse Kloaksystemet i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej er i dårlig stand, og der er problemer med opstuvning i kældre og på terræn under regn. Efter det udarbejdede projekt fornyes kloaksystemet i Ewaldsvej, Solbakkevej, Heibergsvej og del af Dalgasgade ved opgravning, mens kloaksystemet i dele af Dalgasgade og Søndre Ringvej saneres opgravningsfrit ved strømpeforing af de eksisterende kloakledninger og stik. Ved samme lejlighed saneres vand- og fjernvarmeledninger i fornødent omfang. Anlægsarbejdet påregnes opstartet i august 2008 og afsluttet i maj Borgerinddragelse Der er afholdt beboermøde den 24. juni Under anlægsarbejdet vil der løbende være kontakt til grundejerne. Inden opstart uddeles der en informationsfolder til beboere i området, som beskriver tidsplan, affaldshåndtering og omlægning af busruter m.m. Økonomiske forhold Der er nu afholdt licitation over det samlede anlægsarbejde. Overslag for gennemførelse af arbejdet udgør: Entreprenørudgifter Harry Andersen & Søn A/S, = kr. opgravning Entreprenørudgifter Per Aarsleff A/S, = kr. strømpeforing Søndre Ringvej og del af Dalgasgade. Bygherreleverancer, dæksler m.v. = kr. Slidlag = kr. Side 374

17 Opmåling, TV-inspektion og geoteknisk rapport = kr. Diverse og uforudsete udgifter = kr. I alt excl. moms = kr. Økonomistaben meddeler, at anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2008 og 3,8 mio. kr. i Vandforsyningen ansøger om anlægsbevilling på særskilt bevillingssag, og etablering af fjernvarmeledninger udføres over driftsbudgettet. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 375

18 151. Godkendelse af anlægsbevilling til sanering af skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg Sagsnr.: 08/36716 Sagsansvarlig: dr10258 Sagsbehandler: NJG Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til sanering af 2 skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Inden udpumpning til forbrugerne gennemgår vandet en rensning i sandfiltre for at fjerne jern og mangan fra det oppumpede grundvand. De frafiltrerede stoffer fjernes fra sandfiltrene ved returskylning med luft og vand ca. 2 gange om ugen. Efter skylningen ledes skyllevandet til 2 udvendige skyllevandsbassiner på ca. 15 x 40 meter, hvor der sker en bundfældning af urenhederne. Den øverste klare del af skyllevandet ledes derpå langsomt til grøften langs den tidligere Kjellerupbane neden for vandværket. De bundfældede stoffer pumpes sammen med den uklare del af skyllevandet til kloaksystemet. De eksisterende bassiner fra trænger nu kraftigt til en fornyelse. Bassinerne er udgravet i jorden med skrå sider, og er beklædt med betonfliser i bunden og på siderne. Fliserne ligger meget ujævnt, og er vanskelige at holde rene for ukrudt og anden begroning i fugerne. I stedet for de gamle bassiner ønsker Vandforsyningen at etablere 2 nye bassiner af betonelementer på 33 x 14 meter, med en dybde på 2,5 meter og med bundplade støbt på stedet. Støbning af bundplade samt levering og opstilling af betonelementer udføres af betonfabrikken. Fjernelse af de gamle bassiner, udførelse af jordarbejde og afretningslag af sand, omfangsdræn og ledningsarbejder, forestås af Vandforsyningen. Økonomiske forhold Vandforsyningen har indhentet tilbud fra 2 betonfabrikker på levering og opstilling af elementbassiner. Billigste tilbud lyder på kr. ekskl. moms. Vandforsyningens egne udgifter til jordarbejder, fjernelse af gamle bassiner og udførelse af sandunderlag, rørarbejder mv. beløber sig til ca kr. Det samlede overslag for etablering af 2 nye slambassiner udgør således i alt 1,2 mio. kr. ekskl. moms. Side 376

19 Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder inden for budgettets rammer i Byrådet Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af nye skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 377

20 152. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledninger Dalgasgade, Ewaldsvej m.fl., Silkeborg Sagsnr.: 08/36172 Sagsansvarlig: dr10258 Sagsbehandler: NJG Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udskiftning af vandledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, del af Solbakkevej og Heibergsvej i Silkeborg. Sagsbeskrivelse I efteråret 2008 påbegynder Forsyningsafdelingen en sanering af forsyningsledninger for kloak, fjernvarme og vand på de ovennævnte 4 veje i området omkring Vestre Skole. Udskiftning af vandledninger omfatter ca meter forsyningsledninger og ca. 500 meter stikledninger fordelt på 95 stik til ejendommene langs vejene. Borgerinddragelse Møde mellem beboerne og repræsentanter for kommunen har været afholdt den 24. juni Inden arbejdets start udsendes orienteringsbrev til de berørte ejendomme. Økonomiske forhold Arbejdet vil, ifølge overslag på rørarbejde i eget regi og indkommet tilbud på jordarbejder og vejretablering m.v., kunne udføres for 1,3 mio. kr. ekskl. moms. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder inden for budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til anlægsarbejdets udførelse. Side 378

21 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 379

22 153. Godkendelse af vedtægter for deponiselskabet "Deponi.net" samt udpegning af et medlem samt suppleant til bestyrelsen. Sagsnr.: 08/37591 Sagsansvarlig: dr40238 Sagsbehandler: ep Sagens formål Godkendelse af vedtægter for det midtjyske deponiselskab "Deponi.net", og udpegning af et kommunalbestyrelsesmedlem til selskabets bestyrelse samt en suppleant. Sagsbeskrivelse Syv kommuner, Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg stiftede den 17. juni 2008 affaldsselskabet "Deponi.net", som fra den 16. juli 2009 skal varetage kommunernes forpligtelse på affaldsdeponiområdet. På mødet blev godkendt vedtægter og budget for Vedtægterne skal tiltrædes af de syv kommuner og Statsforvaltningen. Det fremgår af vedtægterne, at det er andelshavernes pligt at anvise alt deponeringsegnet affald i kommunen til selskabet, at den enkelte kommune skal etablere en omlastestation, at selskabet transporterer og deponerer affaldet, at en andelshaver kan efter 5 år udtræde af selskabet med 12 måneders varsel. at selskabet ledes af en bestyrelse. Hver andelshaver udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen samt en suppleant, at selskabet løser affaldshåndteringsopgaven på kommunernes vegne med selvstændig kompetence, såvel juridisk som økonomisk. Borgerinddragelse Det er vurderet, at borgerinddragelse ikke er relevant i forbindelse med dannelsen af selskabet. Økonomiske forhold Budgettet for 2009 og 2010 angiver en pris for kørsel og deponering til 288 kr. pr. ton. Hertil kommer statsafgiften på 375 kr. pr. ton. I 2008 og 2009 skal der betales bidrag på henholdsvis 0,68 og 0,67 kr. pr. indbygger til dækning af selskabets administrationsomkostninger i 2008 henholdsvis 2009 frem til den 16. juli. Side 380

23 Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at vedtægter for affaldsselskabet "Deponi.net" godkendes, og at der udpeges et bestyrelsesmedlem og en suppleant blandt byrådsmedlemmerne. Bilag - Åben Vedtægter (198377/08) - Åben Vedtægter og budget (198365/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Det anbefales at Vagn Larsen udpeges som bestyrelsesmedlem med Søren Goldmann som suppleant. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse, idet det anbefales, at Vagn Larsen udpeges som bestyrelsesmedlem med Søren Goldmann som suppleant. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 381

24 154. Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 2008 Sagsnr.: 08/39592 Sagsansvarlig: dr13128 Sagsbehandler: FKNB Sagens formål Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 2008, som regulerer den fælles affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Det foreliggende forslag til Regulativ for Erhvervsaffald 2008 er udarbejdet med baggrund i Affaldsplan 2007, som efter kommunalreformen er det fælles grundlag for affaldshåndteringen i Silkeborg Kommune. Regulativet træder i kraft den 1. september 2008, og erstatter regulativet fra 2007, som var en sammenskrivning af de gældende regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner. Regulativ for Erhvervsaffald indeholder oplysninger om: Gyldighedsområde og definitioner. Pligter og rettigheder for erhvervsvirksomhederne, herunder kontorer, forretninger, offentlige og private institutioner mv. Pligter og rettigheder for affaldstransportører. Pligter og rettigheder for affaldseksportører og importører. Bestemmelser for indsamlings- og anvisningsordninger. Bestemmelser for affaldsbehandlings- og modtageanlæg. Pligter og rettigheder for Silkeborg Kommune. Regulativ for Erhvervsaffald 2008 består af generelle bestemmelser suppleret med en række bilag, der indeholder korte beskrivelser af specielle forhold for de enkelte affaldstyper og/eller fraktioner. Der er tilknyttet følgende bilag til regulativet: Bilag 1.1 Papir- karton- og papmaterialer Bilag 1.2 Plastemballage Bilag 1.3 Madaffald fra storkøkkener Bilag 1.4 Jern og metal (metalemballage) Bilag 1.5 Bygge- og anlægsaffald Bilag 1.6 Håndtering af overskudsjord Bilag 1.7 Træemballage Bilag 2.1 Forbrændingsegnet affald Bilag 3.1 Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Side 382

25 Bilag 3.2 Særligt affald fra Sundhedssektoren Bilag 3.4 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 3.5 Skrotning af motordrevne køretøjer Bilag 3.6 Tømning og kontrol af benzin- og olieudskillere Bilag 3.7 Tømning og kontrol af fedtudskillere Bilag 4.1 Affald til deponi Med denne opbygning af regulativet, vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse regulativet til nye behandlings- og indsamlingsformer for de forskellige affaldstyper- og fraktioner. I forbindelse med selskabeliggørelse af Forsyningsafdelingen, skal der udarbejdes et nyt regulativ. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald med tilhørende bilag, jf. bilagslisten. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende nye bilag, samt tilføjelser og ændringer i eksisterende bilag. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende takster fremsendt af affaldsbehandlingsanlæg/-modtageanlæg, som efter aftale udfører en kommunal indsamlingsordning. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå aftaler med affaldsbehandlingsanlæg/-modtageanlæg, som udfører en kommunal indsamlingsordning. Regulativet træder i kraft den 1. september Bilag - Åben bilag 1,1 pap- og papiraffald (208182/08) - Åben bilag 1,2 plastaffald (208178/08) - Åben bilag 1,3 madaffald fra storkøkkener (208176/08) - Åben bilag 1,4 jern- og matalaffald (208174/08) - Åben bilag 1,5 bygge- og anlægsaffald (208170/08) - Åben bilag 1,6 jord (208169/08) - Åben bilag 1,7 træemballage (208166/08) - Åben bilag 2,1 forbrændingsegnet affald (208163/08) - Åben bilag 3,1farligt affald (208157/08) - Åben bilag 3,2 sygehusaffald (208155/08) - Åben bilag 3,4 EE affald (208141/08) - Åben bilag 3,4 EE affald sorteringsliste (208140/08) - Åben bilag 3,5 skrotning af køretøjer (208139/08) - Åben bilag 3,6 olie- og benzinudskkillere (208138/08) Side 383

26 - Åben bilag 3,7 fedtudskillere (208137/08) - Åben bilag 4.1 deponi (208135/08) - Åben bilagsfortegnelse (208244/08) - Åben forord (208249/08) - Åben generelle bestemmelser (208246/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 384

27 155. Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald Sagsnr.: 08/39590 Sagsansvarlig: dr13128 Sagsbehandler: FKNB Sagens formål Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald 2008, som regulerer den fælles affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Det foreliggende forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2008 er udarbejdet med baggrund i Affaldsplan 2007, som er det fælles grundlag for affaldshåndteringen i Silkeborg Kommune efter kommunalreformen. Regulativet træder i kraft den 1. september 2008, og erstatter regulativet fra 2007, som var en sammenskrivning af de gældende regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner. Ikrafttrædelsen den 1. september 2008 er sammenfaldende med starten af den nye entrepriseperiode for indsamling og transport af rest-affald. Herved er det regulativmæssige grundlag for en harmoniseret affaldshåndtering i Silkeborg Kommune tilstede. Regulativ for Husholdningsaffald 2008 indeholder oplysninger om: Gyldighedsområde og lovgivning, Pligter og rettigheder for husholdninger, og andre der kan og skal benytte de kommunale ordninger. Pligter og rettigheder for affaldstransportører. Silkeborg Kommunes pligter og rettigheder vedrørende håndhævelse og tilsyn m.m., udstedelse af dispensationer, behandling af klager og opkrævning af gebyrer til finansiering af ordningerne. Regulativ for Husholdningsaffald 2008 består af generelle bestemmelser suppleret med en række bilag, der indeholder korte beskrivelser af specielle forhold for de enkelte affaldstyper og/eller fraktioner. Der er tilknyttet følgende bilag til regulativet: Bilag 1.1 Dagrenovation. Bilag 1.2 Genbrugsindsamling Bilag 1.3 Storskrald og haveaffald Bilag 1.4 Miljøfarligt Affald Bilag 1.5 Emballageaffald af metal og plast Bilag 1.6 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Side 385

28 Bilag A Krav til standplads og adgangsvej Med denne opbygning af regulativet vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse regulativet til nye behandlings- og indsamlingsformer for de forskellige affaldstyper- og fraktioner. I forbindelse med selskabeliggørelse af Forsyningsafdelingen, skal der udarbejdes et nyt regulativ De vigtigste ændringer i forhold til det eksisterende regulativ er følgende: Bilag 1.1 Dagrenovation: Rest-affald indsamles hver 14. dag i beholdere på hjul og den maksimale gangafstand fra standplads til renovationsvognen er 30 meter. Håndtering af rest-affald afregnes efter størrelsen på beholderen. Bilag 1.2 Genbrugsindsamling: I sammenhængende byområder med mere end 350 indbyggere er papirindsamlingen organiseret som en henteordning med beholdere til opsamling af papiret. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald inkl. bilag, jf. bilagslisten. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende nye bilag, samt tilføjelser og ændringer i eksisterende bilag. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå aftaler med affaldstransportører eller behandlingsanlæg/-modtageanlæg om at udføre en kommunal indsamlingsordning. Regulativet træder i kraft den 1. september Bilag - Åben bialg A adgangsveje (208121/08) - Åben bilag 1,1 dagrenovation (208120/08) - Åben bilag 1,2 papir, pap og glas (208119/08) - Åben bilag 1,3 storskrald og haveaffald (208118/08) - Åben bilag 1,4 miljøfarligt affald (208117/08) - Åben bilag 1,5 Bygge- og anlægsaffald (208116/08) - Åben bilag 1,6 EE affald sorteringsliste (208114/08) - Åben bilag 1,6 EE-Affald (208115/08) - Åben forord (208122/08) - Åben generelle bestemmelser (208123/08) Side 386

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere