Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 25. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth

2 Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær samt kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til sanering af skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledninger Dalgasgade, Ewaldsvej m.fl., Silkeborg Godkendelse af vedtægter for deponiselskabet "Deponi.net" samt udpegning af et medlem samt suppleant til bestyrelsen Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald Beslutning om status for nye veje i Digterparken i Kjellerup Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til anlæggelse af boldbane med lysanlæg i Voel Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til gennemførelse af byggeprojekt for nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup Godkendelse af projekteringsbevilling til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af projekteringsbevilling til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen

3 162. Godkendelse af vedtægter og vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra den 1. januar Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelser på daginstitutionsområdet i Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Kjellerup Skoles svømmehal Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af gulvet i Skægkærskolens hal, Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskaber for renovering af naturfagslokaler Godkendelse af skolestrukturændring i Alderslystområdet, Silkeborg Godkendelse af Resultatrevisionen Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-Projekter Godkendelse af regnskab for renovering af varmeanlægget på Silkeborg Rådhus Godkendelse af regnskaber for tre konkrete anlægsprojekter Beslutning om deltagelse i forsøgsordning om salg af almene boliger i en ny forsøgsperiode fra den 1. juli 2008 til den 31. december Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til Byrådet Lukket - Ejendomssag Lukket - Eventuel køb af ejendom Lukket - Eventuel køb af ejendom Underskrifter

4 145. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 08/3257 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Anders E. Andersen afleverede underskrifter mod nedlæggelse af værestederne. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 362

5 146. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3276 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 363

6 147. Godkendelse af forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Sagsnr.: 08/14072 Sagsansvarlig: dr15704 Sagsbehandler: CLCH Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt erhvervsområde på begge sider af Skærskovhedevej (A15) ved de kommende motorvejsafkørsler ved Funder. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd vedtog Strukturplan Funder i 2005 (tillæg nr. 28 til kommuneplan ), hvor et større erhvervs- og boligområder blev udlagt syd for Funder Kirkeby og Funder som en vestlig del af Ringbymodellen nord for Højmarkslinien. Boligerne var placeret syd for hovedlandevejen (A15) og erhvervsarealerne op til den kommende motorvej. Efterfølgende er den første lokalplan nr blevet vedtaget for boligområdet mellem Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej. I Funder Strukturplan blev fastlagt rammer for et erhvervsområde syd for afkørselsrampen for den kommende motorvej. Erhvervsområdet, som dette lokalplanforslag omhandler, er placeret på begge sider af hovedlandevejen, Skærskovhedevej, og afgrænses mod nord af afkørselsrampen, mod vest af Skærskovvej/Harbovad mod syd af kommende boligområde og mod øst af rundkørslen ved motorvejsafkørslen. Lokalplanens formål Side 364

7 Det er lokalplanens formål: at muliggøre lokaliseringen af forskellige typer af virksomheder på hver side af Skærskovhedevej, at sikre, at bebyggelse orienteret mod Skærskovhedevej og motorvejsafkørslen udformes med ensartet og sammenhængende facadeudtryk, at der fastlægges bestemmelser omkring beplantning, herunder beplantning mod omgivende veje og tilkørselsvej til den kommende motorvej. Forslag til tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Da lokalplanen udvides i forhold til kommuneplanens rammeområde 6191 for erhvervsformål i den sydlige del af lokalplanområdet, er der udarbejdet et tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget inddrager en mindre del af kommende boligområde til erhvervsformål med samme erhvervsbestemmelser som rammeområde Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Planerne er derfor ikke miljøvurderet. Lokalplanforslaget er tilpasset således, at der tages hensyn til sårbare vandløb i området. På baggrund af en kortlægning af nedsivningsforholdene i området, udført af Orbicon A/S, udføres en løsning så overfladevand nedsives, og derved ikke belaster Abildskovdal Bæk og Funder Å direkte. Det vurderes, at vandet uden væsentlige konsekvenser for miljøet kan nedsives i regnvandsbassiner, som er indpasset i lokalplanen. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforlaget og forslag til kommuneplantillæg vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 365

8 Bilag - Åben Samlet lokalplanforslag med kort til politisk behandling (199621/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 366

9 148. Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær samt kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 06/12158 Sagsansvarlig: dr17208 Sagsbehandler: DFM Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær og Kommuneplantillæg nr. 47. Lokalplanen giver mulighed for opførsel af 10 åben-lave boliger og 22 tæt-lave boliger på et eksisterende landbrugsareal. Sagsbeskrivelse Den 7. maj 2007 principgodkendte Plan- og Miljøudvalget en bebyggelsesplan for et nyt boligområde beliggende nordøst for krydset mellem Skægkærvej og Viborgvej i Skægkær, som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 19as, 19at, 19 au, 19av, 19ax, 19q, 19s, 31ao og del af matr.nr. 31y, Balle by, Balle. I forbindelse med sagsbehandlingen er der sket mindre justeringer af bebyggelsesplanen. Blandt andet er antallet af boliger reduceret til 32 mod før 36. Side 367

10 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at skabe et boligområde med et varieret boligudbud, at sikre gode vej- og stiforbindelser samt gode fællesarealer indenfor lokalplanområdet, at sikre vejadgang til arealet nord for lokalplanområdet med henblik på at muliggøre yderligere udlæg til bebyggelse. Kommuneplantillæg Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til boligformål er der, sideløbende med lokalplanen, udarbejdet tillæg nr. 47 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist. Kommuneplantillægget ændrer desuden områdets bebyggelsesprocent fra 25 procent for området som helhed til 30 procent for åben-lav bebyggelse og 40 procent for tæt-lav bebyggelse. Samtidig ændres etageantallet fra 1 etage med udnyttet tagetage til 2 etager. Bygningshøjden fastholdes på 8,5 m. Det skraverede areal viser udvidelse af ramme Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen og kommuneplantillægget er derfor ikke miljøvurderet. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Side 368

11 Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær og Kommuneplantillæg nr. 47 fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Forslag til lokalplan Boligområde ved Skægkærvej i Skægkær (204256/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 369

12 149. Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune Sagsnr.: 08/23368 Sagsansvarlig: dr17208 Sagsbehandler: DFM Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Them Kommuneplan Lokalplanen giver mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde til et boligområde med 21 tæt-lave boliger og 10 åben-lave boliger. Sagsbeskrivelse Den 3. september 2007 besluttede Plan- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, at nedlægge forbud mod etablering af autoophugvirksomhed på Globevænget 2-4, samt at der skulle udarbejdes lokalplan for rammeområde E1B, der præciserede områdets anvendelse til ikke genegivende erhvervsvirksomheder. I forbindelse med kommuneplanrevisionen foreslås, at området omdannes fra erhverv til boligformål. Lokalplanområdet grænser op til et eksisterende boligområde, og det er derfor en naturlig udvikling af bymønstret i Bryrup, at lokalplanområdet omdannes til boligformål. Side 370

13 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at omdanne et erhvervsområde til et boligområde, som afslutning på den naturlige boligvækst syd for Vindingvej at etablere en grøn bufferzone mod erhvervsområdet udlagt umiddelbart nord for lokalplanområdet, som skaber en fysisk og visuel afstand mellem bolig- og erhvervsområderne. Kommuneplantillæg nr. 21 Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til boligformål er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune. Tillægget udlægger et nyt rammeområde B5B. Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist. Side 371

14 Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen og kommuneplantillægget er derfor ikke miljøvurderet. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Them Kommuneplan 2000 fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 372

15 Bilag - Åben Forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup (209741/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Torben Hansen tog forbehold. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 373

16 150. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej, Silkeborg Sagsnr.: 08/33246 Sagsansvarlig: dr13613 Sagsbehandler: sdh Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til fornyelse af kloakledninger i Silkeborg i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej, Solbakkevej og strømpeforing af eksisterende hovedledning og stik i del af Søndre Ringvej og Dalgasgade. Sagsbeskrivelse Kloaksystemet i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej er i dårlig stand, og der er problemer med opstuvning i kældre og på terræn under regn. Efter det udarbejdede projekt fornyes kloaksystemet i Ewaldsvej, Solbakkevej, Heibergsvej og del af Dalgasgade ved opgravning, mens kloaksystemet i dele af Dalgasgade og Søndre Ringvej saneres opgravningsfrit ved strømpeforing af de eksisterende kloakledninger og stik. Ved samme lejlighed saneres vand- og fjernvarmeledninger i fornødent omfang. Anlægsarbejdet påregnes opstartet i august 2008 og afsluttet i maj Borgerinddragelse Der er afholdt beboermøde den 24. juni Under anlægsarbejdet vil der løbende være kontakt til grundejerne. Inden opstart uddeles der en informationsfolder til beboere i området, som beskriver tidsplan, affaldshåndtering og omlægning af busruter m.m. Økonomiske forhold Der er nu afholdt licitation over det samlede anlægsarbejde. Overslag for gennemførelse af arbejdet udgør: Entreprenørudgifter Harry Andersen & Søn A/S, = kr. opgravning Entreprenørudgifter Per Aarsleff A/S, = kr. strømpeforing Søndre Ringvej og del af Dalgasgade. Bygherreleverancer, dæksler m.v. = kr. Slidlag = kr. Side 374

17 Opmåling, TV-inspektion og geoteknisk rapport = kr. Diverse og uforudsete udgifter = kr. I alt excl. moms = kr. Økonomistaben meddeler, at anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2008 og 3,8 mio. kr. i Vandforsyningen ansøger om anlægsbevilling på særskilt bevillingssag, og etablering af fjernvarmeledninger udføres over driftsbudgettet. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 375

18 151. Godkendelse af anlægsbevilling til sanering af skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg Sagsnr.: 08/36716 Sagsansvarlig: dr10258 Sagsbehandler: NJG Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til sanering af 2 skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Inden udpumpning til forbrugerne gennemgår vandet en rensning i sandfiltre for at fjerne jern og mangan fra det oppumpede grundvand. De frafiltrerede stoffer fjernes fra sandfiltrene ved returskylning med luft og vand ca. 2 gange om ugen. Efter skylningen ledes skyllevandet til 2 udvendige skyllevandsbassiner på ca. 15 x 40 meter, hvor der sker en bundfældning af urenhederne. Den øverste klare del af skyllevandet ledes derpå langsomt til grøften langs den tidligere Kjellerupbane neden for vandværket. De bundfældede stoffer pumpes sammen med den uklare del af skyllevandet til kloaksystemet. De eksisterende bassiner fra trænger nu kraftigt til en fornyelse. Bassinerne er udgravet i jorden med skrå sider, og er beklædt med betonfliser i bunden og på siderne. Fliserne ligger meget ujævnt, og er vanskelige at holde rene for ukrudt og anden begroning i fugerne. I stedet for de gamle bassiner ønsker Vandforsyningen at etablere 2 nye bassiner af betonelementer på 33 x 14 meter, med en dybde på 2,5 meter og med bundplade støbt på stedet. Støbning af bundplade samt levering og opstilling af betonelementer udføres af betonfabrikken. Fjernelse af de gamle bassiner, udførelse af jordarbejde og afretningslag af sand, omfangsdræn og ledningsarbejder, forestås af Vandforsyningen. Økonomiske forhold Vandforsyningen har indhentet tilbud fra 2 betonfabrikker på levering og opstilling af elementbassiner. Billigste tilbud lyder på kr. ekskl. moms. Vandforsyningens egne udgifter til jordarbejder, fjernelse af gamle bassiner og udførelse af sandunderlag, rørarbejder mv. beløber sig til ca kr. Det samlede overslag for etablering af 2 nye slambassiner udgør således i alt 1,2 mio. kr. ekskl. moms. Side 376

19 Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder inden for budgettets rammer i Byrådet Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af nye skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 377

20 152. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledninger Dalgasgade, Ewaldsvej m.fl., Silkeborg Sagsnr.: 08/36172 Sagsansvarlig: dr10258 Sagsbehandler: NJG Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udskiftning af vandledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, del af Solbakkevej og Heibergsvej i Silkeborg. Sagsbeskrivelse I efteråret 2008 påbegynder Forsyningsafdelingen en sanering af forsyningsledninger for kloak, fjernvarme og vand på de ovennævnte 4 veje i området omkring Vestre Skole. Udskiftning af vandledninger omfatter ca meter forsyningsledninger og ca. 500 meter stikledninger fordelt på 95 stik til ejendommene langs vejene. Borgerinddragelse Møde mellem beboerne og repræsentanter for kommunen har været afholdt den 24. juni Inden arbejdets start udsendes orienteringsbrev til de berørte ejendomme. Økonomiske forhold Arbejdet vil, ifølge overslag på rørarbejde i eget regi og indkommet tilbud på jordarbejder og vejretablering m.v., kunne udføres for 1,3 mio. kr. ekskl. moms. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder inden for budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til anlægsarbejdets udførelse. Side 378

21 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 379

22 153. Godkendelse af vedtægter for deponiselskabet "Deponi.net" samt udpegning af et medlem samt suppleant til bestyrelsen. Sagsnr.: 08/37591 Sagsansvarlig: dr40238 Sagsbehandler: ep Sagens formål Godkendelse af vedtægter for det midtjyske deponiselskab "Deponi.net", og udpegning af et kommunalbestyrelsesmedlem til selskabets bestyrelse samt en suppleant. Sagsbeskrivelse Syv kommuner, Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg stiftede den 17. juni 2008 affaldsselskabet "Deponi.net", som fra den 16. juli 2009 skal varetage kommunernes forpligtelse på affaldsdeponiområdet. På mødet blev godkendt vedtægter og budget for Vedtægterne skal tiltrædes af de syv kommuner og Statsforvaltningen. Det fremgår af vedtægterne, at det er andelshavernes pligt at anvise alt deponeringsegnet affald i kommunen til selskabet, at den enkelte kommune skal etablere en omlastestation, at selskabet transporterer og deponerer affaldet, at en andelshaver kan efter 5 år udtræde af selskabet med 12 måneders varsel. at selskabet ledes af en bestyrelse. Hver andelshaver udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen samt en suppleant, at selskabet løser affaldshåndteringsopgaven på kommunernes vegne med selvstændig kompetence, såvel juridisk som økonomisk. Borgerinddragelse Det er vurderet, at borgerinddragelse ikke er relevant i forbindelse med dannelsen af selskabet. Økonomiske forhold Budgettet for 2009 og 2010 angiver en pris for kørsel og deponering til 288 kr. pr. ton. Hertil kommer statsafgiften på 375 kr. pr. ton. I 2008 og 2009 skal der betales bidrag på henholdsvis 0,68 og 0,67 kr. pr. indbygger til dækning af selskabets administrationsomkostninger i 2008 henholdsvis 2009 frem til den 16. juli. Side 380

23 Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at vedtægter for affaldsselskabet "Deponi.net" godkendes, og at der udpeges et bestyrelsesmedlem og en suppleant blandt byrådsmedlemmerne. Bilag - Åben Vedtægter (198377/08) - Åben Vedtægter og budget (198365/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Det anbefales at Vagn Larsen udpeges som bestyrelsesmedlem med Søren Goldmann som suppleant. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse, idet det anbefales, at Vagn Larsen udpeges som bestyrelsesmedlem med Søren Goldmann som suppleant. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 381

24 154. Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 2008 Sagsnr.: 08/39592 Sagsansvarlig: dr13128 Sagsbehandler: FKNB Sagens formål Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 2008, som regulerer den fælles affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Det foreliggende forslag til Regulativ for Erhvervsaffald 2008 er udarbejdet med baggrund i Affaldsplan 2007, som efter kommunalreformen er det fælles grundlag for affaldshåndteringen i Silkeborg Kommune. Regulativet træder i kraft den 1. september 2008, og erstatter regulativet fra 2007, som var en sammenskrivning af de gældende regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner. Regulativ for Erhvervsaffald indeholder oplysninger om: Gyldighedsområde og definitioner. Pligter og rettigheder for erhvervsvirksomhederne, herunder kontorer, forretninger, offentlige og private institutioner mv. Pligter og rettigheder for affaldstransportører. Pligter og rettigheder for affaldseksportører og importører. Bestemmelser for indsamlings- og anvisningsordninger. Bestemmelser for affaldsbehandlings- og modtageanlæg. Pligter og rettigheder for Silkeborg Kommune. Regulativ for Erhvervsaffald 2008 består af generelle bestemmelser suppleret med en række bilag, der indeholder korte beskrivelser af specielle forhold for de enkelte affaldstyper og/eller fraktioner. Der er tilknyttet følgende bilag til regulativet: Bilag 1.1 Papir- karton- og papmaterialer Bilag 1.2 Plastemballage Bilag 1.3 Madaffald fra storkøkkener Bilag 1.4 Jern og metal (metalemballage) Bilag 1.5 Bygge- og anlægsaffald Bilag 1.6 Håndtering af overskudsjord Bilag 1.7 Træemballage Bilag 2.1 Forbrændingsegnet affald Bilag 3.1 Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Side 382

25 Bilag 3.2 Særligt affald fra Sundhedssektoren Bilag 3.4 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 3.5 Skrotning af motordrevne køretøjer Bilag 3.6 Tømning og kontrol af benzin- og olieudskillere Bilag 3.7 Tømning og kontrol af fedtudskillere Bilag 4.1 Affald til deponi Med denne opbygning af regulativet, vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse regulativet til nye behandlings- og indsamlingsformer for de forskellige affaldstyper- og fraktioner. I forbindelse med selskabeliggørelse af Forsyningsafdelingen, skal der udarbejdes et nyt regulativ. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald med tilhørende bilag, jf. bilagslisten. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende nye bilag, samt tilføjelser og ændringer i eksisterende bilag. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende takster fremsendt af affaldsbehandlingsanlæg/-modtageanlæg, som efter aftale udfører en kommunal indsamlingsordning. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå aftaler med affaldsbehandlingsanlæg/-modtageanlæg, som udfører en kommunal indsamlingsordning. Regulativet træder i kraft den 1. september Bilag - Åben bilag 1,1 pap- og papiraffald (208182/08) - Åben bilag 1,2 plastaffald (208178/08) - Åben bilag 1,3 madaffald fra storkøkkener (208176/08) - Åben bilag 1,4 jern- og matalaffald (208174/08) - Åben bilag 1,5 bygge- og anlægsaffald (208170/08) - Åben bilag 1,6 jord (208169/08) - Åben bilag 1,7 træemballage (208166/08) - Åben bilag 2,1 forbrændingsegnet affald (208163/08) - Åben bilag 3,1farligt affald (208157/08) - Åben bilag 3,2 sygehusaffald (208155/08) - Åben bilag 3,4 EE affald (208141/08) - Åben bilag 3,4 EE affald sorteringsliste (208140/08) - Åben bilag 3,5 skrotning af køretøjer (208139/08) - Åben bilag 3,6 olie- og benzinudskkillere (208138/08) Side 383

26 - Åben bilag 3,7 fedtudskillere (208137/08) - Åben bilag 4.1 deponi (208135/08) - Åben bilagsfortegnelse (208244/08) - Åben forord (208249/08) - Åben generelle bestemmelser (208246/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 384

27 155. Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald Sagsnr.: 08/39590 Sagsansvarlig: dr13128 Sagsbehandler: FKNB Sagens formål Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald 2008, som regulerer den fælles affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Det foreliggende forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2008 er udarbejdet med baggrund i Affaldsplan 2007, som er det fælles grundlag for affaldshåndteringen i Silkeborg Kommune efter kommunalreformen. Regulativet træder i kraft den 1. september 2008, og erstatter regulativet fra 2007, som var en sammenskrivning af de gældende regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner. Ikrafttrædelsen den 1. september 2008 er sammenfaldende med starten af den nye entrepriseperiode for indsamling og transport af rest-affald. Herved er det regulativmæssige grundlag for en harmoniseret affaldshåndtering i Silkeborg Kommune tilstede. Regulativ for Husholdningsaffald 2008 indeholder oplysninger om: Gyldighedsområde og lovgivning, Pligter og rettigheder for husholdninger, og andre der kan og skal benytte de kommunale ordninger. Pligter og rettigheder for affaldstransportører. Silkeborg Kommunes pligter og rettigheder vedrørende håndhævelse og tilsyn m.m., udstedelse af dispensationer, behandling af klager og opkrævning af gebyrer til finansiering af ordningerne. Regulativ for Husholdningsaffald 2008 består af generelle bestemmelser suppleret med en række bilag, der indeholder korte beskrivelser af specielle forhold for de enkelte affaldstyper og/eller fraktioner. Der er tilknyttet følgende bilag til regulativet: Bilag 1.1 Dagrenovation. Bilag 1.2 Genbrugsindsamling Bilag 1.3 Storskrald og haveaffald Bilag 1.4 Miljøfarligt Affald Bilag 1.5 Emballageaffald af metal og plast Bilag 1.6 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Side 385

28 Bilag A Krav til standplads og adgangsvej Med denne opbygning af regulativet vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse regulativet til nye behandlings- og indsamlingsformer for de forskellige affaldstyper- og fraktioner. I forbindelse med selskabeliggørelse af Forsyningsafdelingen, skal der udarbejdes et nyt regulativ De vigtigste ændringer i forhold til det eksisterende regulativ er følgende: Bilag 1.1 Dagrenovation: Rest-affald indsamles hver 14. dag i beholdere på hjul og den maksimale gangafstand fra standplads til renovationsvognen er 30 meter. Håndtering af rest-affald afregnes efter størrelsen på beholderen. Bilag 1.2 Genbrugsindsamling: I sammenhængende byområder med mere end 350 indbyggere er papirindsamlingen organiseret som en henteordning med beholdere til opsamling af papiret. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald inkl. bilag, jf. bilagslisten. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende nye bilag, samt tilføjelser og ændringer i eksisterende bilag. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå aftaler med affaldstransportører eller behandlingsanlæg/-modtageanlæg om at udføre en kommunal indsamlingsordning. Regulativet træder i kraft den 1. september Bilag - Åben bialg A adgangsveje (208121/08) - Åben bilag 1,1 dagrenovation (208120/08) - Åben bilag 1,2 papir, pap og glas (208119/08) - Åben bilag 1,3 storskrald og haveaffald (208118/08) - Åben bilag 1,4 miljøfarligt affald (208117/08) - Åben bilag 1,5 Bygge- og anlægsaffald (208116/08) - Åben bilag 1,6 EE affald sorteringsliste (208114/08) - Åben bilag 1,6 EE-Affald (208115/08) - Åben forord (208122/08) - Åben generelle bestemmelser (208123/08) Side 386

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere