Byrådet Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 25. august kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth

2 Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær samt kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til sanering af skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledninger Dalgasgade, Ewaldsvej m.fl., Silkeborg Godkendelse af vedtægter for deponiselskabet "Deponi.net" samt udpegning af et medlem samt suppleant til bestyrelsen Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald Beslutning om status for nye veje i Digterparken i Kjellerup Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til anlæggelse af boldbane med lysanlæg i Voel Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til gennemførelse af byggeprojekt for nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af anlægstilskud til Arena Midt, Kjellerup Godkendelse af projekteringsbevilling til etablering af en parkeringskælder på Bindslevs Plads, Silkeborg Godkendelse af projekteringsbevilling til yderligere omklædningsrum i Voel Hallen

3 162. Godkendelse af vedtægter og vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fra den 1. januar Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelser på daginstitutionsområdet i Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Kjellerup Skoles svømmehal Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af gulvet i Skægkærskolens hal, Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskaber for renovering af naturfagslokaler Godkendelse af skolestrukturændring i Alderslystområdet, Silkeborg Godkendelse af Resultatrevisionen Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-Projekter Godkendelse af regnskab for renovering af varmeanlægget på Silkeborg Rådhus Godkendelse af regnskaber for tre konkrete anlægsprojekter Beslutning om deltagelse i forsøgsordning om salg af almene boliger i en ny forsøgsperiode fra den 1. juli 2008 til den 31. december Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til Byrådet Lukket - Ejendomssag Lukket - Eventuel køb af ejendom Lukket - Eventuel køb af ejendom Underskrifter

4 145. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 08/3257 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Anders E. Andersen afleverede underskrifter mod nedlæggelse af værestederne. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 362

5 146. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3276 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 363

6 147. Godkendelse af forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Sagsnr.: 08/14072 Sagsansvarlig: dr15704 Sagsbehandler: CLCH Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan nr for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt tillæg nr. 52 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt erhvervsområde på begge sider af Skærskovhedevej (A15) ved de kommende motorvejsafkørsler ved Funder. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd vedtog Strukturplan Funder i 2005 (tillæg nr. 28 til kommuneplan ), hvor et større erhvervs- og boligområder blev udlagt syd for Funder Kirkeby og Funder som en vestlig del af Ringbymodellen nord for Højmarkslinien. Boligerne var placeret syd for hovedlandevejen (A15) og erhvervsarealerne op til den kommende motorvej. Efterfølgende er den første lokalplan nr blevet vedtaget for boligområdet mellem Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej. I Funder Strukturplan blev fastlagt rammer for et erhvervsområde syd for afkørselsrampen for den kommende motorvej. Erhvervsområdet, som dette lokalplanforslag omhandler, er placeret på begge sider af hovedlandevejen, Skærskovhedevej, og afgrænses mod nord af afkørselsrampen, mod vest af Skærskovvej/Harbovad mod syd af kommende boligområde og mod øst af rundkørslen ved motorvejsafkørslen. Lokalplanens formål Side 364

7 Det er lokalplanens formål: at muliggøre lokaliseringen af forskellige typer af virksomheder på hver side af Skærskovhedevej, at sikre, at bebyggelse orienteret mod Skærskovhedevej og motorvejsafkørslen udformes med ensartet og sammenhængende facadeudtryk, at der fastlægges bestemmelser omkring beplantning, herunder beplantning mod omgivende veje og tilkørselsvej til den kommende motorvej. Forslag til tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Da lokalplanen udvides i forhold til kommuneplanens rammeområde 6191 for erhvervsformål i den sydlige del af lokalplanområdet, er der udarbejdet et tillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget inddrager en mindre del af kommende boligområde til erhvervsformål med samme erhvervsbestemmelser som rammeområde Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Planerne er derfor ikke miljøvurderet. Lokalplanforslaget er tilpasset således, at der tages hensyn til sårbare vandløb i området. På baggrund af en kortlægning af nedsivningsforholdene i området, udført af Orbicon A/S, udføres en løsning så overfladevand nedsives, og derved ikke belaster Abildskovdal Bæk og Funder Å direkte. Det vurderes, at vandet uden væsentlige konsekvenser for miljøet kan nedsives i regnvandsbassiner, som er indpasset i lokalplanen. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforlaget og forslag til kommuneplantillæg vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder samt forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Silkeborg Kommuneplan fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 365

8 Bilag - Åben Samlet lokalplanforslag med kort til politisk behandling (199621/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 366

9 148. Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær samt kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 06/12158 Sagsansvarlig: dr17208 Sagsbehandler: DFM Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær og Kommuneplantillæg nr. 47. Lokalplanen giver mulighed for opførsel af 10 åben-lave boliger og 22 tæt-lave boliger på et eksisterende landbrugsareal. Sagsbeskrivelse Den 7. maj 2007 principgodkendte Plan- og Miljøudvalget en bebyggelsesplan for et nyt boligområde beliggende nordøst for krydset mellem Skægkærvej og Viborgvej i Skægkær, som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 19as, 19at, 19 au, 19av, 19ax, 19q, 19s, 31ao og del af matr.nr. 31y, Balle by, Balle. I forbindelse med sagsbehandlingen er der sket mindre justeringer af bebyggelsesplanen. Blandt andet er antallet af boliger reduceret til 32 mod før 36. Side 367

10 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at skabe et boligområde med et varieret boligudbud, at sikre gode vej- og stiforbindelser samt gode fællesarealer indenfor lokalplanområdet, at sikre vejadgang til arealet nord for lokalplanområdet med henblik på at muliggøre yderligere udlæg til bebyggelse. Kommuneplantillæg Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til boligformål er der, sideløbende med lokalplanen, udarbejdet tillæg nr. 47 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist. Kommuneplantillægget ændrer desuden områdets bebyggelsesprocent fra 25 procent for området som helhed til 30 procent for åben-lav bebyggelse og 40 procent for tæt-lav bebyggelse. Samtidig ændres etageantallet fra 1 etage med udnyttet tagetage til 2 etager. Bygningshøjden fastholdes på 8,5 m. Det skraverede areal viser udvidelse af ramme Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen og kommuneplantillægget er derfor ikke miljøvurderet. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Side 368

11 Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde ved Skægkærvej i Skægkær og Kommuneplantillæg nr. 47 fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Forslag til lokalplan Boligområde ved Skægkærvej i Skægkær (204256/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 369

12 149. Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune Sagsnr.: 08/23368 Sagsansvarlig: dr17208 Sagsbehandler: DFM Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Them Kommuneplan Lokalplanen giver mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde til et boligområde med 21 tæt-lave boliger og 10 åben-lave boliger. Sagsbeskrivelse Den 3. september 2007 besluttede Plan- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, at nedlægge forbud mod etablering af autoophugvirksomhed på Globevænget 2-4, samt at der skulle udarbejdes lokalplan for rammeområde E1B, der præciserede områdets anvendelse til ikke genegivende erhvervsvirksomheder. I forbindelse med kommuneplanrevisionen foreslås, at området omdannes fra erhverv til boligformål. Lokalplanområdet grænser op til et eksisterende boligområde, og det er derfor en naturlig udvikling af bymønstret i Bryrup, at lokalplanområdet omdannes til boligformål. Side 370

13 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at omdanne et erhvervsområde til et boligområde, som afslutning på den naturlige boligvækst syd for Vindingvej at etablere en grøn bufferzone mod erhvervsområdet udlagt umiddelbart nord for lokalplanområdet, som skaber en fysisk og visuel afstand mellem bolig- og erhvervsområderne. Kommuneplantillæg nr. 21 Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til boligformål er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2000 for Them Kommune. Tillægget udlægger et nyt rammeområde B5B. Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist. Side 371

14 Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen og kommuneplantillægget er derfor ikke miljøvurderet. Indholdet af screeningen fremgår af lokalplanen. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Økonomiske forhold Ingen bemærkninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan for et boligområde ved Globevænget i Bryrup samt tillæg nr. 21 til Them Kommuneplan 2000 fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Side 372

15 Bilag - Åben Forslag til lokalplan Boligområde ved Globevænget i Bryrup (209741/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Torben Hansen tog forbehold. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 373

16 150. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej, Silkeborg Sagsnr.: 08/33246 Sagsansvarlig: dr13613 Sagsbehandler: sdh Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til fornyelse af kloakledninger i Silkeborg i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej, Solbakkevej og strømpeforing af eksisterende hovedledning og stik i del af Søndre Ringvej og Dalgasgade. Sagsbeskrivelse Kloaksystemet i Dalgasgade, Ewaldsvej, Heibergsvej og Solbakkevej er i dårlig stand, og der er problemer med opstuvning i kældre og på terræn under regn. Efter det udarbejdede projekt fornyes kloaksystemet i Ewaldsvej, Solbakkevej, Heibergsvej og del af Dalgasgade ved opgravning, mens kloaksystemet i dele af Dalgasgade og Søndre Ringvej saneres opgravningsfrit ved strømpeforing af de eksisterende kloakledninger og stik. Ved samme lejlighed saneres vand- og fjernvarmeledninger i fornødent omfang. Anlægsarbejdet påregnes opstartet i august 2008 og afsluttet i maj Borgerinddragelse Der er afholdt beboermøde den 24. juni Under anlægsarbejdet vil der løbende være kontakt til grundejerne. Inden opstart uddeles der en informationsfolder til beboere i området, som beskriver tidsplan, affaldshåndtering og omlægning af busruter m.m. Økonomiske forhold Der er nu afholdt licitation over det samlede anlægsarbejde. Overslag for gennemførelse af arbejdet udgør: Entreprenørudgifter Harry Andersen & Søn A/S, = kr. opgravning Entreprenørudgifter Per Aarsleff A/S, = kr. strømpeforing Søndre Ringvej og del af Dalgasgade. Bygherreleverancer, dæksler m.v. = kr. Slidlag = kr. Side 374

17 Opmåling, TV-inspektion og geoteknisk rapport = kr. Diverse og uforudsete udgifter = kr. I alt excl. moms = kr. Økonomistaben meddeler, at anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. indenfor budgettets rammer i 2008 og 3,8 mio. kr. i Vandforsyningen ansøger om anlægsbevilling på særskilt bevillingssag, og etablering af fjernvarmeledninger udføres over driftsbudgettet. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 375

18 151. Godkendelse af anlægsbevilling til sanering af skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg Sagsnr.: 08/36716 Sagsansvarlig: dr10258 Sagsbehandler: NJG Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til sanering af 2 skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Inden udpumpning til forbrugerne gennemgår vandet en rensning i sandfiltre for at fjerne jern og mangan fra det oppumpede grundvand. De frafiltrerede stoffer fjernes fra sandfiltrene ved returskylning med luft og vand ca. 2 gange om ugen. Efter skylningen ledes skyllevandet til 2 udvendige skyllevandsbassiner på ca. 15 x 40 meter, hvor der sker en bundfældning af urenhederne. Den øverste klare del af skyllevandet ledes derpå langsomt til grøften langs den tidligere Kjellerupbane neden for vandværket. De bundfældede stoffer pumpes sammen med den uklare del af skyllevandet til kloaksystemet. De eksisterende bassiner fra trænger nu kraftigt til en fornyelse. Bassinerne er udgravet i jorden med skrå sider, og er beklædt med betonfliser i bunden og på siderne. Fliserne ligger meget ujævnt, og er vanskelige at holde rene for ukrudt og anden begroning i fugerne. I stedet for de gamle bassiner ønsker Vandforsyningen at etablere 2 nye bassiner af betonelementer på 33 x 14 meter, med en dybde på 2,5 meter og med bundplade støbt på stedet. Støbning af bundplade samt levering og opstilling af betonelementer udføres af betonfabrikken. Fjernelse af de gamle bassiner, udførelse af jordarbejde og afretningslag af sand, omfangsdræn og ledningsarbejder, forestås af Vandforsyningen. Økonomiske forhold Vandforsyningen har indhentet tilbud fra 2 betonfabrikker på levering og opstilling af elementbassiner. Billigste tilbud lyder på kr. ekskl. moms. Vandforsyningens egne udgifter til jordarbejder, fjernelse af gamle bassiner og udførelse af sandunderlag, rørarbejder mv. beløber sig til ca kr. Det samlede overslag for etablering af 2 nye slambassiner udgør således i alt 1,2 mio. kr. ekskl. moms. Side 376

19 Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder inden for budgettets rammer i Byrådet Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af nye skyllevandsbassiner ved Hvinningdal Vandværk. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 377

20 152. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vandledninger Dalgasgade, Ewaldsvej m.fl., Silkeborg Sagsnr.: 08/36172 Sagsansvarlig: dr10258 Sagsbehandler: NJG Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udskiftning af vandledninger i Dalgasgade, Ewaldsvej, del af Solbakkevej og Heibergsvej i Silkeborg. Sagsbeskrivelse I efteråret 2008 påbegynder Forsyningsafdelingen en sanering af forsyningsledninger for kloak, fjernvarme og vand på de ovennævnte 4 veje i området omkring Vestre Skole. Udskiftning af vandledninger omfatter ca meter forsyningsledninger og ca. 500 meter stikledninger fordelt på 95 stik til ejendommene langs vejene. Borgerinddragelse Møde mellem beboerne og repræsentanter for kommunen har været afholdt den 24. juni Inden arbejdets start udsendes orienteringsbrev til de berørte ejendomme. Økonomiske forhold Arbejdet vil, ifølge overslag på rørarbejde i eget regi og indkommet tilbud på jordarbejder og vejretablering m.v., kunne udføres for 1,3 mio. kr. ekskl. moms. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder inden for budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til anlægsarbejdets udførelse. Side 378

21 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 379

22 153. Godkendelse af vedtægter for deponiselskabet "Deponi.net" samt udpegning af et medlem samt suppleant til bestyrelsen. Sagsnr.: 08/37591 Sagsansvarlig: dr40238 Sagsbehandler: ep Sagens formål Godkendelse af vedtægter for det midtjyske deponiselskab "Deponi.net", og udpegning af et kommunalbestyrelsesmedlem til selskabets bestyrelse samt en suppleant. Sagsbeskrivelse Syv kommuner, Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg stiftede den 17. juni 2008 affaldsselskabet "Deponi.net", som fra den 16. juli 2009 skal varetage kommunernes forpligtelse på affaldsdeponiområdet. På mødet blev godkendt vedtægter og budget for Vedtægterne skal tiltrædes af de syv kommuner og Statsforvaltningen. Det fremgår af vedtægterne, at det er andelshavernes pligt at anvise alt deponeringsegnet affald i kommunen til selskabet, at den enkelte kommune skal etablere en omlastestation, at selskabet transporterer og deponerer affaldet, at en andelshaver kan efter 5 år udtræde af selskabet med 12 måneders varsel. at selskabet ledes af en bestyrelse. Hver andelshaver udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen samt en suppleant, at selskabet løser affaldshåndteringsopgaven på kommunernes vegne med selvstændig kompetence, såvel juridisk som økonomisk. Borgerinddragelse Det er vurderet, at borgerinddragelse ikke er relevant i forbindelse med dannelsen af selskabet. Økonomiske forhold Budgettet for 2009 og 2010 angiver en pris for kørsel og deponering til 288 kr. pr. ton. Hertil kommer statsafgiften på 375 kr. pr. ton. I 2008 og 2009 skal der betales bidrag på henholdsvis 0,68 og 0,67 kr. pr. indbygger til dækning af selskabets administrationsomkostninger i 2008 henholdsvis 2009 frem til den 16. juli. Side 380

23 Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at vedtægter for affaldsselskabet "Deponi.net" godkendes, og at der udpeges et bestyrelsesmedlem og en suppleant blandt byrådsmedlemmerne. Bilag - Åben Vedtægter (198377/08) - Åben Vedtægter og budget (198365/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Det anbefales at Vagn Larsen udpeges som bestyrelsesmedlem med Søren Goldmann som suppleant. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse, idet det anbefales, at Vagn Larsen udpeges som bestyrelsesmedlem med Søren Goldmann som suppleant. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 381

24 154. Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 2008 Sagsnr.: 08/39592 Sagsansvarlig: dr13128 Sagsbehandler: FKNB Sagens formål Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 2008, som regulerer den fælles affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Det foreliggende forslag til Regulativ for Erhvervsaffald 2008 er udarbejdet med baggrund i Affaldsplan 2007, som efter kommunalreformen er det fælles grundlag for affaldshåndteringen i Silkeborg Kommune. Regulativet træder i kraft den 1. september 2008, og erstatter regulativet fra 2007, som var en sammenskrivning af de gældende regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner. Regulativ for Erhvervsaffald indeholder oplysninger om: Gyldighedsområde og definitioner. Pligter og rettigheder for erhvervsvirksomhederne, herunder kontorer, forretninger, offentlige og private institutioner mv. Pligter og rettigheder for affaldstransportører. Pligter og rettigheder for affaldseksportører og importører. Bestemmelser for indsamlings- og anvisningsordninger. Bestemmelser for affaldsbehandlings- og modtageanlæg. Pligter og rettigheder for Silkeborg Kommune. Regulativ for Erhvervsaffald 2008 består af generelle bestemmelser suppleret med en række bilag, der indeholder korte beskrivelser af specielle forhold for de enkelte affaldstyper og/eller fraktioner. Der er tilknyttet følgende bilag til regulativet: Bilag 1.1 Papir- karton- og papmaterialer Bilag 1.2 Plastemballage Bilag 1.3 Madaffald fra storkøkkener Bilag 1.4 Jern og metal (metalemballage) Bilag 1.5 Bygge- og anlægsaffald Bilag 1.6 Håndtering af overskudsjord Bilag 1.7 Træemballage Bilag 2.1 Forbrændingsegnet affald Bilag 3.1 Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Side 382

25 Bilag 3.2 Særligt affald fra Sundhedssektoren Bilag 3.4 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 3.5 Skrotning af motordrevne køretøjer Bilag 3.6 Tømning og kontrol af benzin- og olieudskillere Bilag 3.7 Tømning og kontrol af fedtudskillere Bilag 4.1 Affald til deponi Med denne opbygning af regulativet, vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse regulativet til nye behandlings- og indsamlingsformer for de forskellige affaldstyper- og fraktioner. I forbindelse med selskabeliggørelse af Forsyningsafdelingen, skal der udarbejdes et nyt regulativ. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald med tilhørende bilag, jf. bilagslisten. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende nye bilag, samt tilføjelser og ændringer i eksisterende bilag. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende takster fremsendt af affaldsbehandlingsanlæg/-modtageanlæg, som efter aftale udfører en kommunal indsamlingsordning. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå aftaler med affaldsbehandlingsanlæg/-modtageanlæg, som udfører en kommunal indsamlingsordning. Regulativet træder i kraft den 1. september Bilag - Åben bilag 1,1 pap- og papiraffald (208182/08) - Åben bilag 1,2 plastaffald (208178/08) - Åben bilag 1,3 madaffald fra storkøkkener (208176/08) - Åben bilag 1,4 jern- og matalaffald (208174/08) - Åben bilag 1,5 bygge- og anlægsaffald (208170/08) - Åben bilag 1,6 jord (208169/08) - Åben bilag 1,7 træemballage (208166/08) - Åben bilag 2,1 forbrændingsegnet affald (208163/08) - Åben bilag 3,1farligt affald (208157/08) - Åben bilag 3,2 sygehusaffald (208155/08) - Åben bilag 3,4 EE affald (208141/08) - Åben bilag 3,4 EE affald sorteringsliste (208140/08) - Åben bilag 3,5 skrotning af køretøjer (208139/08) - Åben bilag 3,6 olie- og benzinudskkillere (208138/08) Side 383

26 - Åben bilag 3,7 fedtudskillere (208137/08) - Åben bilag 4.1 deponi (208135/08) - Åben bilagsfortegnelse (208244/08) - Åben forord (208249/08) - Åben generelle bestemmelser (208246/08) Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten og Peder Svinth. Side 384

27 155. Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald Sagsnr.: 08/39590 Sagsansvarlig: dr13128 Sagsbehandler: FKNB Sagens formål Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald 2008, som regulerer den fælles affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Det foreliggende forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2008 er udarbejdet med baggrund i Affaldsplan 2007, som er det fælles grundlag for affaldshåndteringen i Silkeborg Kommune efter kommunalreformen. Regulativet træder i kraft den 1. september 2008, og erstatter regulativet fra 2007, som var en sammenskrivning af de gældende regulativer for Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner. Ikrafttrædelsen den 1. september 2008 er sammenfaldende med starten af den nye entrepriseperiode for indsamling og transport af rest-affald. Herved er det regulativmæssige grundlag for en harmoniseret affaldshåndtering i Silkeborg Kommune tilstede. Regulativ for Husholdningsaffald 2008 indeholder oplysninger om: Gyldighedsområde og lovgivning, Pligter og rettigheder for husholdninger, og andre der kan og skal benytte de kommunale ordninger. Pligter og rettigheder for affaldstransportører. Silkeborg Kommunes pligter og rettigheder vedrørende håndhævelse og tilsyn m.m., udstedelse af dispensationer, behandling af klager og opkrævning af gebyrer til finansiering af ordningerne. Regulativ for Husholdningsaffald 2008 består af generelle bestemmelser suppleret med en række bilag, der indeholder korte beskrivelser af specielle forhold for de enkelte affaldstyper og/eller fraktioner. Der er tilknyttet følgende bilag til regulativet: Bilag 1.1 Dagrenovation. Bilag 1.2 Genbrugsindsamling Bilag 1.3 Storskrald og haveaffald Bilag 1.4 Miljøfarligt Affald Bilag 1.5 Emballageaffald af metal og plast Bilag 1.6 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Side 385

28 Bilag A Krav til standplads og adgangsvej Med denne opbygning af regulativet vil det være forholdsvis enkelt at tilpasse regulativet til nye behandlings- og indsamlingsformer for de forskellige affaldstyper- og fraktioner. I forbindelse med selskabeliggørelse af Forsyningsafdelingen, skal der udarbejdes et nyt regulativ De vigtigste ændringer i forhold til det eksisterende regulativ er følgende: Bilag 1.1 Dagrenovation: Rest-affald indsamles hver 14. dag i beholdere på hjul og den maksimale gangafstand fra standplads til renovationsvognen er 30 meter. Håndtering af rest-affald afregnes efter størrelsen på beholderen. Bilag 1.2 Genbrugsindsamling: I sammenhængende byområder med mere end 350 indbyggere er papirindsamlingen organiseret som en henteordning med beholdere til opsamling af papiret. Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald inkl. bilag, jf. bilagslisten. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at godkende nye bilag, samt tilføjelser og ændringer i eksisterende bilag. Teknik- og Forsyningsudvalget bemyndiges til at indgå aftaler med affaldstransportører eller behandlingsanlæg/-modtageanlæg om at udføre en kommunal indsamlingsordning. Regulativet træder i kraft den 1. september Bilag - Åben bialg A adgangsveje (208121/08) - Åben bilag 1,1 dagrenovation (208120/08) - Åben bilag 1,2 papir, pap og glas (208119/08) - Åben bilag 1,3 storskrald og haveaffald (208118/08) - Åben bilag 1,4 miljøfarligt affald (208117/08) - Åben bilag 1,5 Bygge- og anlægsaffald (208116/08) - Åben bilag 1,6 EE affald sorteringsliste (208114/08) - Åben bilag 1,6 EE-Affald (208115/08) - Åben forord (208122/08) - Åben generelle bestemmelser (208123/08) Side 386

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 7. til Kommuneplan Boliger på Møllevænget 5

Forslag til. Kommuneplantillæg 7. til Kommuneplan Boliger på Møllevænget 5 Forslag til Kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Møllevænget 5 Forslag til Kommuneplantillæg 7 Forslag til Kommuneplantillæg Forslag til Kommuneplantillæg 7 er udarbejdet af i samarbejde

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 2. februar 2004 Flemming Lefèvre P. 8940

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur Rådhuset 81 Århus C Tlf. 894 2384 Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. november 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 2385 Jour. nr.:

Læs mere