Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30"

Transkript

1 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer og processtyrer. b. Godkendelse af dagsorden 17:05 2. Opfølgning på opgaver fra sidste møde? Plenum Mette / Astrid Ønsket resultat Godkendelse Hvordan er der arbejdet videre? / Orientering Referat/beslutninger taget Referatet blev godkendt Anne skulle følge op på om det står skrevet, om der skal afholdes kontaktforældremøde med lærerne som forberedelse til forældremøder. Anne kan ikke finde noget på skrift. 17:10 3. Drøftelser a. Info fra Børn i Bevægelse (5 min.) b. Trivselsundersøgelse Udsættes c. Forretningsorden (5 min.) d. Ansættelsesudvalg (5 min.) e. Opfølgning på elevtal (10 min.) f. Udskolingsmidlerne (15 min.) g. Principper fra januar = princip for klassesammenlægninger (10 min.) h. Timefordelingsplan (20 min.) Plenum a: Mette b: Mette c: Mette d: Anne e: Anne f: Anne / Mette g: Anne h: Anne / Mette Ad. a: Ad. b: Undersøgelsen er i gang. Fremlæggelse af resultater udsættes til juni. Ad. c: Årlig gennemgang af forretningsordenen, som er grundlaget for hvordan vi arbejder i sb. Forretningsordenen vedhæftet. Læs og notér, hvis der er punkter vi skal drøfte. Ad. d: Vi har et princip, der fortæller hvordan forløbet vil være. Princip vedhæftet. Ad. e: Marianne udtrækker tal Ad. f: Procesplan. Hvordan og hvornår skal sb involveres? Ad. g: Erfaring fra seneste sammenlægning er interessant. Princip vedhæftet. Ad. a: Orientering Ad. b: Ad. c: Drøftelse / Beslutning Ad. d: Orientering / Valg af repræsentant Ad. e: Orientering / Drøftelse / Indsats? Ad. f: Drøftelse / Beslutning Ad. g: Orientering Ad. h: Ad a Mette læste op fra modtaget information fra Børn i Bevægelse. 120 børn deltager fra Kildevældsskolen. Der har været et godt samarbejde med skolen. Anne kontakter Ann Urbrand. I samarbejde med Lavuk ønskes yderligere faciliteter Der er møde med Jesper fra B&U d. 14. maj og der ønskes meget gerne opbakning fra skolen. Ad. B Undersøgelsen er i fuld gang og punktet rykkes derfor til næste bestyrelsesmøde. Gennemgang af trivselsundersøgelsen flyttes yderligere til juni i årshjulet Ad c.

2 Ad. h: Fremlæggelse af de ting sb kan og skal forholde sig til. Drøftelse / Beslutning Bemærkninger til forretningsordenen: Anne havde følgende forslag til ændringer: 2 stk 4: Valget afholdes i slutningen af maj for elevernes vedkommende, således at de er med, når den nye bestyrelse konstitueres i begyndelsen af et nyt skoleår. Dette 6, stk 2 Ændres til at mødetidspunktet ændres fra stk 4: Der udarbejdes et referat under sb mødet, og referenten læser referatet op efter hvert punkt. Ændringerne blev vedtaget. Nina laver ændringerne d. Ansættelsesudvalg: Principperne for ansættelsesudvalg skulle drøftes. Anne havde ingen ændringer til dette. Der er givet grønt lys til, at der slås en souschefstilling op. Anne læste op fra principperne. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg. Anne foreslog at hun drøftede med sin områdechef ift. processen og vender tilbage til bestyrelsen efter denne drøftelse. Per foreslog, at bestyrelsen fik input fra de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, og

3 derefter kommer med input til stillingsopslaget. e. Punktet rykkes til næste gang. f. Udskolingsmidlerne: Helene og Anne fremlagde principperne for udskolingsmidlerne meldt ud fra B&U. Skolen ønsker at arbejde videre med de tiltag skolen allerede nu har fokus på. At løfte de fagligt svageste elever og overgangen til ungdomsuddannelser. Der arbejdes bl.a. Med gruppevejledning i 7.kl, holddannelse, procedure for UPV m.m. Skolebestyrelsen, elever og lærere skal involveres i processen. Der skal afleveres en procesplan d. 1. juni. Mette påpegede, at der er efterspørgelse på at få unge på erhvervsuddannelserne. Det kunne være gavnligt at have et fokus på dette. Der arbejdes med fagdage i udskolingen. Helene og Jakob er i gang med beregningerne. Skolebestyrelsen påpegede at det var rigtig vigtigt at kommunikere de gode tiltag ud.

4 Birgitte foreslog, at man brugte 5 min på forældremøderne på at kigge ind i skolens hjemmeside. Skolen skal være bevidste om de mange forskellige kanaler der kan bruges. I specialklasserækken arbejdes med en proces for at løfte både de fagligt svageste og fagligt dygtigste elever med henblik på at de stærkeste elever kan gennemføre FP9 i dansk og matematik. Arbejdet er i tæt samarbejde med UU-vejleder. g. Der menes klassesammenlægninger. Anne fortalte om processen for sammenlægningen af 4.kl. Denne er foretaget med udgangspunkt i principperne og erfaringerne fra sidste år. Der var efterfølgende møde med kontaktforældrene, som kom med input. Disse blev medtaget og processen for blev derefter i gangsat. Dette blev modtaget positivt. Klasserne er nu slået sammen. Erfaringerne er, at det er godt med en kort proces. Anne påpegede, at det kan være forskelligt fra årgang til årgang hvor lang og hvordan processen skal være. Det er positivt, at principperne lægger op til denne smidighed og reel medindflydelse i hvordan

5 klasser sammenlægges. Skolebestyrelsen ønsker derfor at bibeholde principperne, som de er nu. h. Timefordelingsplanen Anne udleverede et bilag, der præciserede skolebestyrelsens rolle. Anne præciserede, at skolebestyrelsens input og prioriteringerne er hørt. På dette grundlag træffes beslutningerne. Skolebestyrelsen vil gerne prioritere læsebåndet. Kristine gav lærernes input: det er et delt lærerværelse. Forslaget fra lærergruppen er at prioritere bevarelse af læsebåndet. Mette ønskede at vi til næste dialog godt ville have et bedre indblik i den understøttende undervisning. Dette tages på som et emne i kommende skoleår. Birgitte påpegede, at det ville være godt med en klar præcisering af, hvad Skolebestyrelsens beføjelser er ved punkter på dagsordenen. 18:20 4. Nyt fra elevråd Plenum 18:35 6. Nyt fra a. Forældre SB valg b. Personale/MED Orienter ing Evt. fremadrettet proces Personalemøde med deltagelsen af Brug Folkeskolen: Mette fortalte om planlægningsmødet med deltagelse

6 c. Ledelse På Kildevæld er vi dem der bliver Status byggeri af ledelsen, Mette, Kristine (medarbejderrepræsentant) og Yanaba fra Brug Folkeskolen. Mødet omhandlede den workshop der skal være d. 2. maj på personalemødet om skole/hjem samarbejdet. Yanaba har d.d. fremsendt oplægget til personalet mødet. Der var en drøftelse af, hvordan gruppearbejdet skulle organiseres, da det var uklart ud fra oplægget Anne skriver til Yanaba for en præcisering. SB valg: Anne har på nuværende tidspunkt modtaget to kandidaturer om opstillinger til skolebestyrelsen. Lise påpegede, at det kunne være gavnligt at prioritere flere suppleanter. Der er deadline for opstilling d. 21. maj. b. Personale/MED: Personalegruppen ønsker en fælles debat/drøftelse og inddragelse af hvad der skal prioriteres ift. små og store opgaver i kommende skoleåret. Skolebestyrelsen udviste interesse for at høre hvordan lærerne har det i tilfælde af en evt. lockout.

7 Anne fremlagde de centralt bestemte retningslinjer i tilfælde af en konflikt. Nana fremlagde et svar fra forvaltningen på baggrund af forældrerådets skrivelse, om at de igen vil kigge på, at man i specialrækken er blevet godkendt til 40 børn i KKFO-tilbud og dermed ikke har plads til de ældre børn. c. Ledelsen På Kildevæld er vi dem der bliver har haft arbejdsgruppemøde. Der er nedsat et lille udvalg på 2 forældre. Gruppen vil gerne lave et spørgeskema til forældregruppen. Arbejdsgruppen mødes igen til et fokusgruppemøde d. 14, maj fra Anne informerede, at det nu er besluttet, at skolen ikke kan ansætte en ny administrativ leder. Dette er centralt besluttet i Københavns Kommune. I stedet skal der være administrative fællesskaber. Pt låner skolen en administrativ leder 4 timer om ugen fra en af de andre skoler. Byggeri: Anne fortalte, at vi ikke kender det endelige tidspunkt for at flytte.

8 19:15 7. Årshjulet Hvad sker der i den næste periode Orienter ing Er der noget der skal forberedes? Opdatering Skolebestyrelsen viste interesse ift. status for opstart ift. samarbejde med Kulturcenter. Mette laver en beretning til næste gang. 19:20 8. Eventuelt Plenum Evt. fremadrettet proces Mette ønskede, at man på skolen tog højde for, at lejrskoler fremadrettet ikke faldt sammen med sidste skoledag for 9. kl. (karameldagen). 19:25 9. Mødeevaluering a. Evaluering b. Oplæsning af referat og godkendelse af referat Ledelsen meddeler, at der er truffet beslutning om, at vikarerne ikke må vise film i undervisningen. Plenum Referent Godkendelse Skolebestyrelsen var tilfreds med mødet og var enige om, at det er godt at referatet læses op løbende igennem mødet. Referatet sendes ud og der skal gives input inden 3 dage. Derefter vil referatet blive lagt på skolens hjemmeside. Evt. 5. Faste punkter a. Status byggeri b. Status Kulturcenter kildevæld c. Status elevtal d. Status Brug folkeskolen e. Status Fortæl din skole Bilag: Forretningsorden Princip for ansættelser, Anne eftersender?

9 Princip for klassedannelser, Anne eftersender? Liste over ordstyrere: Kristine, Laura, Lise, Nanna, Per, Stine, Astrid, Birgitte Næste mødes indhold fra årshjulet: Mandag 28. maj (dagsorden ude 22. maj 2018) Årsberetning Arbejdsdag? Elevfravær, status

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 31. januar :30

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 31. januar :30 Vejl. tid Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 31. januar 2018 17-19:30 Til stede:, Helene, Nina (ref.), Astrid, Lise, Stine, Sahar, Per, Birgitte, Kristine, Nanna, Mette M Emne Proces Ansvarli

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 11. DECEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Tid: Kl Dato: Tirsdag d. 25. april Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Tid: Kl Dato: Tirsdag d. 25. april Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen Utterslev Skole Skolebestyrelsen Referat Mødeindkaldelse Mødested Dato: Tirsdag d. 25. april 2017 Mødelokale ved kantinen Tid: Kl. 17.00 20.00 Medbring Deltagere: Fraværende Mødeleder Ordstyrer Referent

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr.

15/16. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Møde nr. Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé Torsdag d. 14. marts 2016 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth SFO- forældrerådet og elevrådet

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Højvangskolen Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde Mødedato den 15-05-2013 kl. 17.30 til 20.00. Mødested: Personalerummet. 12-05-2013 B = Beslutningspunkt, O = Orienteringspunkt, D = Drøftelse Klokkeskovvej

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 23. JANUAR 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Marie Elisabeth Schroll (forældrerepræsentant) Denise Robinson (forældrerepræsentant)

Læs mere

Dagsorden 25. oktober 2017

Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:00-19:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 7. Mødedato Mødested Møde start/slut Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 7. Mødedato Mødested Møde start/slut Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 15. april 2017 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk REFERAT Mødedato Mandag 23. oktober 2017 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 26-02-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Mødeleder: Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min. Godkendt,

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 30-09-2019 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Helle, Lise-Lotte, Mads Inviterede: Suppleant er indkaldt, men har desværre ikke mulighed for at deltage Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 27-08-2018 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Michael, Jack, Helle, Kristian Mødeleder: Lise-Lotte Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016:

Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Børne- og ungdomsforvaltningen Skolen på Islands Brygge Referat af skolebestyrelsens møde den 7. september 2016: Deltagere: Lene Høyer Anne Stubsgaard Jon Paludan Anne Vestergaard Jensen Sofie Lunøe Stine

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012

Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen 20. marts 2012 Indkaldte: Forældrerepræsentanter: Mette, Gitte, Hans-Erik, Lena, Jesper, Susan, Thomas, Jacob, Medarbejderrepræsentanter: Connie, Jacob Elevrepræsentanter:

Læs mere

Referat 17. juni 2015

Referat 17. juni 2015 Referat 17. juni 2015 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 4 dage inden mødet. Ønsker om punkter til dagsordenen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. FEBRUAR 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 29-04-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den på Kirkebjerg Skole, Kl

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den på Kirkebjerg Skole, Kl Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 21.09.16 på Kirkebjerg Skole, Kl. 17.00-20.00 Deltagere: Skolebestyrelsesmedlemmer: Kenneth Wolstrup, Mette Borgaard Bang,, Maja Dyrby, Charlotte Bjørn Fra kl. 17.30 Kirstine

Læs mere

Kratbjergskolen. Skolebestyrelsesmøde REFERAT SKB-møde d. 13. juni 2018 kl. 17:00 18:45 Afd. Ravnsholt. Drøftelser & beslutning

Kratbjergskolen. Skolebestyrelsesmøde REFERAT SKB-møde d. 13. juni 2018 kl. 17:00 18:45 Afd. Ravnsholt. Drøftelser & beslutning Kratbjergskolen Skolebestyrelsesmøde REFERAT SKB-møde d. 13. juni 2018 kl. 17:00 18:45 Afd. Ravnsholt Mødeleder: Mette Thrane Nielsen (formand) Forældrerepræsentanter: Mette Thrane Nielsen (formand) (fra

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89 MØDETIDSPUNKT Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 OG STED: I skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD),

Læs mere

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Mødetype: Dato og sted: 23/2 kl. 18.00 21.00 i mødelokalet ved administrationen (m. forplejning) Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Fraværende: Claus Hedegaard

Læs mere

DAGSORDEN/REFERATER DRØFTELSESPUNKTER

DAGSORDEN/REFERATER DRØFTELSESPUNKTER Skolebestyrelsesmøde 21. juni 2017 kl. 16.00 18.30 Tilstede: Charlotte Johansen, Morten Væver, Brian Matzon, Jeanette Brigsted Ruhe, Mette Schmidt, Mikkel Kälher Poulsen, Tine Steendorph, Michael Fogt,

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 25. august 2016 På afd. Nordskov

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 25. august 2016 På afd. Nordskov Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 25. august 2016 På afd. Nordskov 19.00 21.00 Deltagere: Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Nellie Bradsted, Sofie Paludan, Stine Baad, Dorthe Kvetny, Maria

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen, Lars Pano Thørs, Anna Ilsøe, Anne Marie Helmuth Tuff, Lars Harder, Thomas Berlin Hovmand,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 12. JUNI 2019, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Denise Robinson (forældrerepræsentant) Conni Elton Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Dagsorden 20. juni 2017

Dagsorden 20. juni 2017 Dagsorden 20. juni 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 17.08.2017 Referent: Kirsten Hattens Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 17.08.2017 Personalerummet 19:00/21.30 Deltagere

Læs mere

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018 1. Forretningsordenens område. - Denne forretningsorden er gældende for Vemmedrupskolens skolebestyrelse. 2. Skolebestyrelsens sammensætning. - Skolebestyrelsen sammensættes i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 27-03-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Jack Mødeleder: Mads Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

17/18. Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Møde nr. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Mandag d. 21.

17/18. Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Møde nr. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Mandag d. 21. Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé 17/18 Møde nr. 1 Mandag d. 21. august 2017 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth Deltagere i

Læs mere

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde. Dato og tid: Onsdag 11. januar :45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde. Dato og tid: Onsdag 11. januar :45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5 Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde Dato og tid: Onsdag 11. januar 2017 17:45-19:45, Frederiksstadsgade 6, byg. 5 Deltagere: Jan, Thorbjørn, Dorthe, Ditte, Tine, Sidsel, Ida, Amalie, Line, Jane,

Læs mere

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Munkevængets Skole Dato 17. juni 2014 Udsendt af Ole Wiese REFERAT Afbud til Ole Wiese Direkte telefon 79 79 78 39 E-mail olwi@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende

Læs mere

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise

Læs mere

Formøde for forældrevalgte Nytårskur Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte Nytårskur Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 23. januar 2017 Referat Formøde for forældrevalgte 18.30-19.00 Nytårskur Sandwich fra 19.00 20.00 Tid: Selve mødet er fra 20.00-21.30 Deltagere: Skolebestyrelsen samt Kirsten

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 21. marts 2017 kl

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 21. marts 2017 kl Sønderskov-Skolen, 27. marts 2017 Skolebestyrelsen: Mikkel Nyhold Bruncke Henrik Lausen Karin L. Kamstrup Susanne Andresen Camilla Rudebeck Juhl Lars Nicolaisen (afbud) Morten Vestergaard Thomas Erlandsen

Læs mere

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Referat Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Torsdag den 28. marts kl. 17.00 19.30 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Nikoline, Sol, Thomas, Theis Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV

FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ KØBENHAVN NV FORRETNINGSORDEN FOR FORÆLDRERÅDET KKFO BØRNEHUSET RØDKILDEN RØDKILDEVEJ 3 2400 KØBENHAVN NV 1 Rammer for forældrerådets virksomhed Stk. 1. Forældrerådet udøver deres virksomhed indenfor rammerne af den

Læs mere

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Version: 0.4 1. Medlemmer, konstituering m.m. Skolebestyrelsen er sammensat i henhold til Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (nr. 665 af 20.06.2014)

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde ! Dagsorden bestyrelsesmøde Dato og tidspunkt: 5. april 2017 kl. 18.30 21.30 Sted: Personalerummet Referent: Afbud: Peter og Ester 1 18.30-18.35 2 18.35-18.40 3 18.40-19.30 Godkendelse af referat Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen

DAGSORDEN. Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde - Karensmindeskolen Den 29. august 2016 kl. 18:30 21:00 Mødets formål er.... at få skabt enighed til mødestruktur/datoer (herunder fokusering på tema/drift).. at få etableret

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 6. OKTOBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Lise Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Marie Elisabeth Schroll

Læs mere

Sundbyøster Skole. Dagsorden skolebestyrelse onsdag d. 25. oktober 2017

Sundbyøster Skole. Dagsorden skolebestyrelse onsdag d. 25. oktober 2017 Sundbyøster Skole Dagsorden skolebestyrelse onsdag d. 25. oktober 2017 Medlemmer: Anette, Signe, Lasse, Karen Margrete, Sidd, David, Thomas, Michael, Line, Christina, AC, Niels og elever Afbud: Annette,

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Møde Dato Kl. Lokale

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Møde Dato Kl. Lokale smøde Rasmussen,, Kim Vestergaard, Mikkelsen,, Jan Peter Jensen. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra elevrådet Godkendt Godkendt Anders fra GR deltog:

Læs mere

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Dato: Torsdag d. 31. august Tid: Kl Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen

Utterslev Skole. Skolebestyrelsen Referat. Dato: Torsdag d. 31. august Tid: Kl Mødeindkaldelse. Mødelokale ved kantinen Utterslev Skole Skolebestyrelsen Referat Mødeindkaldelse Mødested Dato: Torsdag d. 31. august 2017 Mødelokale ved kantinen Tid: Kl. 17.00 20.00 Medbring Deltagere: Fraværende Dagsorden samt fremsendte

Læs mere

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED Dagsorden og referat Dato: Tid: 17.30- Sted: Strandskolen 21.februar 2018 20.30 Sandwich fra Kl.17.00 Ordstyrer: Elev(er): Kofi Kamil Mohamed Ismail 9Z Forældre: Marie Christoffersen Asger Schou Trine

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid:

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: 18.30-20.30 Deltagere: Skolebestyrelsen, Dorthe Lykkegaard deltog som suppleant for Nina Holm. Afbud: Nina Holm, Stine Helgstrand, Tina

Læs mere

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark

Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Referat - Skolebestyrelsesmøde Skolecenter Jetsmark Onsdag den 14. Juni 2017 klokken 18.00 21.30 Mødet afholdes på Kaas-afdelingen Deltagere : Rikke Olssen (formand), Kjeld Hedegaard (næstformand), Dina

Læs mere

5 Godkendelse Godkendt

5 Godkendelse Godkendt Gelsted Børneunivers Børnehuset Koldinghave 3 5591 Gelsted Skolen Gelstedvej 29 5591 Gelsted www.gelstedskole.skoleintra.dk Telefon +45 8888 5540 gelsted-skole@middelfart.dk Gelsted 12. januar 2017 Bestyrelsesmøde

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde 51 Onsdag d. 16. august 2017 fra kl. 18.00-21.00 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk sua@rudersdal.dk Sagsbeh.:

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. februar 2009 kl. 17.30 i mødelokalet 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen Peter

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 28. MAj 2018, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 28. MAj 2018, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 28. MAj 2018, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

a) Der er kommet en ordning med USB-stik, b) formanden som fungerer indtil sommer. Der kommer c) ledelsen

a) Der er kommet en ordning med USB-stik, b) formanden som fungerer indtil sommer. Der kommer c) ledelsen Skolebestyrelsesmøde mandag den 13.06.16 på Kirkebjerg Skole, Kl. 16.30-19.00 (efterfulgt af afslutningsmiddag fra kl. 19) Deltagere: Skolebestyrelsesmedlemmer: Kenneth Wolstrup, Mette Borgaard Bang, Christina

Læs mere

Byggeriet følger planen. Der etableres andre ovenlysvinduer end i det eksisterende byggeri.

Byggeriet følger planen. Der etableres andre ovenlysvinduer end i det eksisterende byggeri. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 7.5.2014 kha@aabenraa.dk Referat af skolebestyrelsesmødet den 5.5.2014 kl. 19.00-21.15 Fraværende: Joan Breitenkamp, Chresten

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 27-08-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Inviterede: Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 28/ Kl. 19:00-21:30 i personalerummet på Skovlunde Skole afd. Nord

Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 28/ Kl. 19:00-21:30 i personalerummet på Skovlunde Skole afd. Nord SKOVLUNDE SKOLE Skolebestyrelse Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Tlf. 4477 3960 www.skovlundeskole.dk 28. september 2017 Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 28/9-2017 Kl. 19:00-21:30 i personalerummet på

Læs mere

Referat 16. januar 2019

Referat 16. januar 2019 Referat 16. januar 2019 Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme 1. Godkendelse

Læs mere

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED Dagsorden og referat Dato: Tid: 18.30-20.30 Sted: Strandskolen 11.oktober 2017 Sandwich fra Kl.18.30-Grundet årsmødet med forældreråd Ordstyrer: Marie(Formand) Fraværende: Kofi Referent: Gitte Nielsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 2. MARTS 2016, KL. 17:30 19:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 2. MARTS 2016, KL. 17:30 19:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 2. MARTS 2016, KL. 17:30 19:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (formand) Lise Brix Pape (næstformand) Naja Sandal Legaard Rouat (forældrerepræsentant) Mai-Britt hvam

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 08.06.2017 Referent: Henrik Jørgensen Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat af Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 08.06.2017 Personalerummet 19:00/21.30

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27. februar 2018 kl I personalerummet

Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27. februar 2018 kl I personalerummet Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. februar 2018 kl.18.00 21.00 I personalerummet Tilstede: Victor (elevråd), Bente, Anja, Morten, Mette, Helle, Lisanette, Ditte, Gunni, Rikke, Marcin og Martin 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat 27. september 2017

Referat 27. september 2017 Referat 27. september 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:0019:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Mødeindkaldelse Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Møde dato 6. november 2018 Møde tidspunkt Kl. 19:00-21:30 Mødeleder Søren Storm Mødested Alminde-Viuf Fællesskole Møde nr. 4 Afbud til srsto@kolding.dk

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt og Mark Thuun Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted (9.C) og Amalie

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingsleder Casper Milandt. Dato 5. december Tidspunkt kl

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Afdelingsleder Casper Milandt. Dato 5. december Tidspunkt kl Dato 5. december 2016 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Tidspunkt kl. 18.00 21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Stensved Pernille Mantzius Peter Jørgensen, Ole Hansen

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Fremmødte: Jakob, Charles, Tina, Gitte, Carsten M., Carsten U., René, Allan, Lene, Birgit.

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Fremmødte: Jakob, Charles, Tina, Gitte, Carsten M., Carsten U., René, Allan, Lene, Birgit. SKOLEBESTYRELSESMØDE Ordstyrer: Jan Madsen. Fremmødte: Jakob, Charles, Tina, Gitte, Carsten M., Carsten U., René, Allan, Lene, Birgit. Fraværende: Frank. Dagsorden skolebestyrelsesmøde d. 8.9.2014 17-20

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d Dagsorden Skolebestyrelsesmøde d. 29.08.2017 Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen, Lars Pano Thørs, Anna Ilsøe(Afbud), Anne Marie Helmuth Tuff(Afbud), Lars Harder,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 1/2 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Annette, Frank, Troels, Anders, Lars, Kim, Helle, Tine, Charlotte, Pia og Mette Elevrådet: Kardi, Linnea, Ali, Cecilie

Læs mere

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl Dagsorden NPS bestyrelsesmøde 14.06.16 kl. 17-18.45 Sted: Lærerværelset på Nørrebro Park Skole. B = beslutning O = orientering D = drøftelse Punkter Motivering Referat Til stede: Henrik, Claus, Katja,

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders Dagsorden og referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Formål med mødet: Bestyrelsesmøde Dato: 04.10.2018 Tid: 16-18 Sted: Personalerummet Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte,

Læs mere

Referat 25. april 2017

Referat 25. april 2017 Referat 25. april 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:3019:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro 1 af 6 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro NB! Mødereferatet indskrevet i forlængelse af dagsordenspunkterne. Deltagere:

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax 15 BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk Referat Mødedato Mandag 16. maj 2018 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat Mandag den 2.-6. 2014 kl. 18 på skolens kontor Dagsorden Skolebestyrelsesmedlemmer: Tom B. Rasmussen Jakob Flarup Mikkelsen Mads Bjerregaard Jeppe D. Friis Marianne Andersen

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 15. juni2016

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 15. juni2016 Referat fra skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 15. juni2016 Mødetidspunkt: Onsdag d.15.06.2016 kl. 18.30 21.00 Referent: Lars Aagaard Nielsen Mødested: Mødelokale ved siden af kontor Afbud: Peter Buchreitz,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag d.28/ kl

Skolebestyrelsesmøde Onsdag d.28/ kl Status: Lukket 1. marts 2018 Skolebestyrelsesmøde Onsdag d.28/2 2018 kl. 19.00-21.00 Til stede: Afbud: Tina Skelgaard, Thomas Larsen, Søren Smedegaard, Jeanet Gramm, Lars-Henrik Madsen, Helle Bygholm Jensen,

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 02.05 2018 Tid: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen

Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen Referat af skolebestyrelsesmøde på Bramsnæsvigskolen Sted: Personalerummet Dato og tid: 29. januar 2019, 18.30-20.30 Deltagere: Afbud: Møderækken: 28. august 26. september 30. oktober 6. december 29. januar

Læs mere

Til orientering. Bakkevej: Danske Skolelever Schooll Yard Rock Skolevænget: Intet nyt siden sidst.

Til orientering. Bakkevej: Danske Skolelever Schooll Yard Rock Skolevænget: Intet nyt siden sidst. DAGSORDEN SB-møde Det hvide Hus 23. maj 2016 kl. 17.30-20.00 Til stede: Forældre Medarbejdere Elever Ledelse Kenneth N. Benfeldt, Torben R. Nielsen, Maria S. Thøgersen, Anja M. Jensen, Jette Bjerg Brix,

Læs mere

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED Dagsorden og referat Dato: 17.maj 2018 Tid: 19.30-21.00 Sted: Strandskolen Ordstyrer: Elev(er): Kofi Kamil Mohamed Ismail 9Z Forældre: Marie Christoffersen Asger Schou Susanne Meng Kummerfelt Ulrich Christoffer

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017 Referat fra skolebestyrelsesmøde Mandag d. 24. april 2017 Mødetidspunkt: 17.00 19.30 Referent: LAN Mødested: Mødelokale ved siden af kontor Afbud: Søren A., Alexander Guldager, Carina Alber, Ulla Riisbjerg,

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Afbud: Kenneth, Mogens. Pernille deltog fra kl. 17.15 Dato 1. juni 2017 Kl. 17-20 Ansvarlig Tid Referat 1 Godkendelse af dagsorden Alle (B) Bilag til punkt 4 har ikke været

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 4.11.2014 på Afd. Søagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Søagerskolen Møde nr.:3/2014 Dato: 4.11.2014 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag,

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Dagsorden 21. februar 2018

Dagsorden 21. februar 2018 Dagsorden 21. februar 2018 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 15. DECEMBER 2016, KL. 17:00 18:30 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl Dagsorden NPS bestyrelsesmøde 12.10.16 kl. 17-19.00 Sted: Personaleværelset på Nørrebro Park Skole. B = beslutning O = orientering D = drøftelse Punkter Motivering Referat Til stede Mai Hella 8b Blerina

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Den 23. august 2017 Møde nr. 98 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Den 23. august 2017 Møde nr. 98 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Onsdag den 23. august 2017 kl. 18.30 OG STED: i skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Sanne Lønskov (SL), Jens Darket (JD), Nikolai

Læs mere