Ældre-info. Pårørende til demente tilbydes netværk. Næste Ældre-info. September Hverdagsrehabilitering: Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre-info. Pårørende til demente tilbydes netværk. Næste Ældre-info. September 2012. Hverdagsrehabilitering: Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer"

Transkript

1 Ældre-info Information til ældre i Sønderborg Kommune Tag indstikket ud og sæt det op på din opslagstavle. Pårørende til demente tilbydes netværk Sønderborg Kommunes demens caféer, som åbnede tidligere i år, er ble vet en succes. Den følges nu op med etablering af en pårørendegruppe, som er et tilbud til de nærmeste pårørende til borgere med demenssygdom. Cafeerne er et åbent tilbud med en månedlig åbningsdag på henholdsvis Sønderborghus, hos Borgerservice i Nordborg og i Ahlmannsparken i Gråsten. Formålet med caféerne er at give mennesker med hukommelsesproblemer og deres pårørende en mulighed for at mødes med ligestillede til uforpligtende hygge, information og debat om demens og de livsvilkår, der følger med. Caféerne drives af faguddannet personale og af frivillige hjælpere, fortæller demenskonsulent i Sønderborg Kommune, Pernille Svendsen. Caféerne er i gennemsnit besøgt af 9-15 deltagere, mennesker med en demenssygdom, deres pårørende og øvrige familiemedlemmer. Tilbagemeldingerne er meget positive: Deltagerne er begejstrede for den hyggelige stemning, hvor snakken går livligt med at drøfte hverdagslivets ud - fordringer. Vi udbygger med et nyt tilbud, nemlig pårørendegrupper, fortæller Pernille Svendsen. Det er et tilbud til de nærmeste på - rørende til mennesker med en demenssygdom. Pårørende føler sig ofte alene med deres bekymringer og pro - blemer. Etableringen af en pårørendegruppe med seks-otte deltagere iværk - sættes her i september og omfatter et månedligt møde på Sundhedscentret otte til ti gange. Det er de pårørende, der er omdrej ningspunkt på møderne. Det er dem, der ved, hvor skoen trykker, siger Pernille Svendsen. Hvis du vil høre nærmere om pårørendegrupper, så kontakt demenskoordinatorerne Lone Dall tlf eller Margit Jönsson tlf på hverdage mellem kl. 8 og 9. Hverdagsrehabilitering: Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer Alle medarbejderne på ældreområdet uddannes det kommende år til at støtte borgeren i at forbedre og bevare evnen til at klare daglig dagens gøremål. Erfaringen er nemlig, at de fleste helst vil klare sig selv så længe som muligt. Når og hvis man ikke kan selv, er det fint at få hjælp. Men det har vist sig, at rigtig mange borgere ved en aktiv indsats kan få afhjulpet det, der gør, at de er nødt til at have hjælp eller pleje. Det er baggrunden for, at alle medarbej dere på ældreområdet nu bliver ud - dannet til at tilrettelægge en mere aktiv indsats frem for passiv hjælp. De borgere, der på grund af sygdom og andet ikke umiddelbart kan genvinde tabte færdigheder, vil naturligvis sta dig få den nødvendige hjælp. De bor gere, der med små skridt kan trænes op til igen at kunne klare sig selv helt eller delvist bliver hjulpet til det. Denne måde at arbejde på kaldes hverdagsrehabilitering. Det betyder, at visitatorer, hjælpemiddelterapeuter, træningsterapeuter, sygeplejersker samt medarbejderne på dagcentre og i hjemmeplejen arbejder sammen og ser borgeren som en aktiv medspiller. Mere livskvalitet Social og Sundhed har udarbejdet en overordnet strategi for rehabilitering Pårørendegrupper Et tilbud for pårørende til borgere med demens FAKTA: Antallet af ældre med demenssygdomme er i kraftig vækst og udgør en stor andel af borgere med behov for hjælp. De nuværende ca demente i Sønderborg Kommune stiger til 2300 i for alle afdelinger og en hand leplan. Hand leplanen bygger på nogle grundlæggende antagelser, bl.a. at jo me re selvhjulpen, man er, des højere livs - kvalitet og at hvis man yder for megen hjælp, svækkes borgernes funktionsevner. Vi ønsker at implementere en ny arbejdsmetode, der sikrer borgerne hjælp til selvhjælp. Metoden skal forbedre og bevare borgernes evne til at klare sig selv og dermed få mere livskvalitet. Samtidig giver arbejdsmetoden mulighed for større faglig stolthed og arbejdsglæde. Arbejdsmetoden skal også afhjælpe den udfordring, vi står over for med en stor stigning i antallet af ældre borgere og et fald i antallet af unge, der søger ind i SOSUfaget, siger formand for socialudvalget, Jørgen Jørgensen. Medarbejderne på ældreområdet vil med andre ord i den kommende tid have øget fokus på at udvikle og bevare den enkelte borgers evne til at klare sig selv. September R j e l p Am h Sønderborg Kommunes nye plejecenter i Augustenborg, Amaliehaven, er klar til rejsegilde torsdag den 4. oktober. Det holdes kl. 14 med taler af socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen, plejecenterleder Lilly Birkebæk og en repræsentant for entreprenøren samt det klassiske traktement, pølser, øl og vand. Centret, som skal afl øse Caroline Amalie- Gården, får plads til 60 beboere. Boligerne er placeret i fem arme med 12 boliger i hver. Administrationen ligger i en sjette arm, og de er alle forbundet med hinanden af en central gang. Det ny plejecenters naboer inviteres til en rundvisning lige op til rejsegildet. Få overblik over frivillige tilbud I samarbejde med de frivillige sociale foreninger og organisationer har hjemmeplejens frivilligkoordinator i en pjece skabt et samlet overblik over de muligheder, der er for frivillig hjælp til ældre, som er tilknyttet hjemmeplejen. I pjecen findes oplysninger om en række tilbud fra besøgstjeneste og bisiddernetværk til hjælpende hænder og forskellige former for aflastning. Bag tilbuddene står Ældre Sagen, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Ældre hjælper Ældre, Dansk Folkehjælp, Omsorgsklubben, Sozialdienst Nordschleswig og en del frivillige lokale grupper uden tilknytning til organisationer. Pjecen fås ved henvendelse til frivilligkoordinator Anna Elisabeth Aagaard, mobil mail Pjecen kan også ses på under Pleje, Omsorg og hjælpemidler/kontakt til hjemmeplejen. Frivillige inviterer til åbent hus De frivillige på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg inviterer til åbent hus i aktivitetscentret onsdag den 3. oktober kl Man kan komme og høre, hvilke aktiviteter, de frivillige på Tangshave beskæftiger sig med det drejer sig om Telefonstjernen, Stol på Motionen, Wii, Motionvenner, Hjælpende Hænder, Aflastning af pårørende til demente og Lydavisen for blinde. Næste Ældre-info kommer som indstik i Sønderborg Ugeavis onsdag den 9. januar Sidste frist for at afl evere arrangementer og aktiviteter til avisens kalender er torsdag den 6. december til Bente Harboe i Social og Sundhed på mail: Indstikket er udarbejdet af Kommunikationsafdelingen, Sønderborg Kommune

2 Støtte til turen i den digitale verden Med 2,3 mio. kr. fra Social ministeriet får Sønderborg Kommune nu støtte til at hjælpe en række ældre med at blive klar til nutidens digitale udfordringer. Pengene kom mer fra puljen Klar til den digi tale verden styrkelse af ældres digitale færdigheder, og skal fordeles over fire år. Sønderborg Kommune sendte sin ansøgning til ministeriet tidligere i år og den er imødekommet med hele det søgte beløb. Projektet er rettet mod borgere over 65 år, som har begrænsede eller slet ingen IT- forudsætninger. Med de ekstra penge kan vi nu opsøge de ældre, der ikke har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i almindelige kurser. Vi har borgere i aldersgruppen over 65 år, og vi vurderer, at omkring halvdelen af dem ingen eller slet ingen IT-kendskab har, siger formand for socialudvalget Jørgen Jørgensen, Sønderborg Kommune. Med indsatsen bidrager Sønderborg til at nå målet i regeringens digitaliseringsstrategi om at det skal være slut med papirblanketter og brevpost for borgere i år 2015 De frivillige tilbyder undervisning til ældre i datastuer og på netcaféer, og de gør en fantastisk indsats. Med projektet ønsker vi at understøtte de kursus- og undervisningsforløb, som allerede eksisterer, siger formand for socialudvalget Jørgen Jørgensen. Formanden for Ældrerådet i Sønderborg Kommune, Rita Nielsen, tilføjer: I Ældrerådet er vi rigtig glade for, at der er bevilget penge til projektet, så vi kan hjælpe nogle af de ældre, der er interesseret, men ikke kan kom me hjemmefra. Samtidig bliver der mulighed for at give undervisning til de mange frivillige, der hjælper i datastuerne, siger hun. En succes udvider åbningstiden Hurtig Hjælpemiddel Service (HHS) i Vollerup har nu eksisteret i mere end et år, og det har væ ret en stor succes. Hver tirsdag kom mer man - ge borgere for at få en hurtig og effektiv sagsbehandling af ansøgninger om mindre hjæl pe midler. Derfor udvides åbnings tiden pr. 1. okt. til tirsdag kl og torsdag kl Der kommer mange for at ansøge om f.eks. en rollator, badebænk eller gribe tang. Ergo- eller fysioterapeuter sid - der klar til at foretage vurderinger inden en evt. bevilling af hjælpemidlet. Borgerne oplever det positivt, at de ikke skal vente på, at der kan kom me en sagsbehandlerterapeut på besøg, men at de i stedet selv kan komme og fortælle, hvad der er svært for dem. I langt de fleste tilfælde får de en løsning med hjem med det samme, fortæller Jytte Nørgaard, leder af Hjælpemiddelafdelingen. HHS foretager også reparationer af hjælpemidler på stedet, hvis det er muligt. Udstilling inspirerer Living Lab (LL) ligger på samme adres se Mommarkvej 5A i Vollerup. LL er en udstillingslejlighed, hvor man kan se på og høre om teknologiske hjælpemidler, og få inspiration og rådgivning til, hvordan man selv kan indrette sig hensigtsmæssig. Næsten alle mennesker vil gerne klare sig selv så længe som overhovedet muligt og det vil terapeuterne i LL gerne støtte op om. LL har åbent tirsdag og torsdag, men udvider åbningstiden torsdag, fortæller Jytte Nørgaard. LL har haft besøg af forskellige patientgrupper og pensionistforeninger, der udtrykker begejstring over, at de kan komme og få rådgivning og vejledning, når de gerne vil fortsætte med at være aktive i eget liv, men samtidig er nødt til at tage hensyn til f.eks. en I projektet er der lagt op til flere indsatser: at tilbyde undervisning i den digitale verden til ældre over 65 år i eget hjem, på offentlige institutioner og blandt frivillige at understøtte kvalitet og kontinuitet på de mange tilbud, den frivillige verden tilbyder på nuværende tidspunkt at de kommunale medarbejdere og frivillige kommer ud på biblioteker, i aktivitetshuse, på plejecentre og i borgerens eget hjem for at udbrede kendskabet til digitalisering og tilbyde læring til de ældre. FAKTA De frivillige i projektet er Bisidder netværket i Sønderborg, Æld - rerådet, Frivillighedsrådet, Frivilligcenter Sønderborg, Ældresagen og samtlige datastuer i Sønderborg Kommune De involverede i Sønderborg Kommune er digitaliseringskonsulenten, frivillighedskonsulenten samt medarbejdere fra bibliotekerne, Borgerservice, og IT-afdelingen i forvaltningen Social og Sundhed. gigtsygdom, følger efter en hjerneblødning eller bare det at blive ældre. Både i HHS og LL oplever vi bor gere, der kommer med mere komplekse problemstillinger, for eksempel kom for nylig et ægtepar, som ville høre om vi kunne hjælpe. Konen har haft sygdommen Parkinson gennem mange år, har nu oplevet en forværring af sin sygdom og nogle indskrænkninger på sine daglige gøremål. Hun var godt klar over, at det ikke ville gavne hende at holde op med at være aktiv. De snakkede og nåede frem til, at en ergoterapeut skal på hjemmebesøg for, med udgangspunkt i hjemmets indretning, at give vejledning om, hvordan hverdagen kan lettes, fortæller Jytte Nørgaard. Hvis der er lidt ventetid i HHS eller LL, er der kaffe på kanden og gode informationer om forskellige emner i både venteværelset og i Showroom ved siden af venteværelset. Tangshave har fået udendørs aktivitetsredskaber Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg har deltaget i et projekt, som har medført, at der er indkøbt forskellige aktivitetsredskaber. Aktivitetsredskaberne giver mulighed for at få motion på en sjov måde og er dermed med til at bevare, genopbygge eller styrke den enkeltes sundhed og livsmod og forbedre mulighederne for en aktiv hverdag. Aktivitetsredskaberne er placeret på græsarealerne midt mellem boligerne, hvor beboere, dagcenterbrugere og andre uden for Tangshave kan bruge dem. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bjørk Junker på tlf ÆldreSagen har oprettet en vågetjeneste Ældre Sagen tilbyder nu en vågetjeneste, hvor frivillige vågekoner sidder hos døende, så de ikke er alene, når de slipper livet. Vi giver os tid til at berolige og lytte, men først og fremmest er vi til stede og nærværende sammen med den døende. Tilbuddet skal betragtes som lidt aflastning af pårørende og nærtstående i en svær tid. Vi har alle tavshedspligt. Kontakt Rita Willesen, tlf eller Demens-afl astere vil gerne afl aste pårørende Demens-aflastere er en hjælp til de pårørende i hverdagen, så de får mulighed for lidt frihed til f.eks. at gå til frisøren, på indkøb, hygge sig med venner, dyrke fritidsinteresser m.m. Frivillige aflastere er modne motivere mennesker, der er interesseret i at støtte pårørende til demente i eget hjem. Hjælpen udføres af frivillige og er gratis. Kontakt Rita Willesen, ÆldreSagen, tlf Har du brug for en hjælpende hånd? Hjælpende Hænder er et tilbud fra Ældre- Sagen om hjælp til små praktiske opgaver i hjemmet, som f.eks. at slå et søm i væggen, hænge et billede op, fl ytte et møbel, ordne potteplanter, pynte til jul eller påske, skifte el-pærer eller andre små opgaver af omkring en times varighed. De frivillige udfører ikke decideret håndværker-arbejde. Hjælpen udføres af frivillige og er gratis. Kontakt Rita Willesen, ÆldreSagen, tlf Vær tryg kom med i en telefonstjerne Er man med i en telefonstjerne, bliver man hver morgen ringet op mellem kl. 8 og 9. Hvis borgeren ikke tager telefonen måske fordi man er syg bliver der ringet til en kontaktperson (din nabo og/eller slægtning ). Hvis det ikke lykkes at få kontakt ad den vej, kontaktes kommunen, som så tager over. ÆldreSagen har fem telefonstjerner i gang. Kontaktperson for ÆldreSagens telefonstjerner i Sønderborg: Karen Kejser, tlf , OBS vi søger frivillige til at udføre Telefonstjerne-opkald. Aktivitetskalender Aktiviteter og arrangementer i klubber og foreninger for ældre i efteråret. Aktivitetskalenderen er udarbejdet af Ældrerådet og Ældreservice ud fra de aktivitetsplaner, frivillige organisationer har indsendt. ALS Foreningen Stol på Motionen Motion til mindre mobile ældre, varer ca. en time ingen tilmelding, bare duk op Plejecenter torsdage kl. 15 Hørup Plejecenter tirsdage kl Tangshave Aktivitetscenter, Nordborg, mandage kl Dagcenter Dammen, Mølleparken, Sønderborg, onsdage kl. 10 Jørgensgård 48, motionsrummet onsdage kl. 13 Bakkehuset, Fynshav, fredage kl. 10 Knøs Gård, Høruphav, torsdage kl. 10 Gråspurvene, Sydalshallen, Tandslet, onsdage kl Aktivitetshuset Alleen Vi kører med vores faste ugeprogram: Mandage: Porcelænsmaling kl Gymnastik kl Eftermiddag: Knipling kl Billard kl Kortspil kl Tirsdage: Kreative ting kl Kort af teposer og meget andet, nogle strikker og snakker Eftermiddag: Kortspil Billard kl Lottospil kl. 13 Onsdage: Pergamano kl Gymnastik kl Stavgang kl vi mødes ved Kryb i Ly, kaffe på Alleen bagefter Eftermiddage: Knipling kl Akvarelmaling kl Strikkeklub kl Torsdage: Formiddag: Håndarbejde syning af tøj, ændring, nissetøj, håndarbejde m.m. Eftermiddage: Billard kl Seniordans Fredage: Strømpenisser kl Billard kl Fra ca. 1. maj til ca. oktober cykler vi ud i det blå. Eftermiddage: Gunver hyggeeftermiddag med kaffe og sang. Hyggelotto eller Gæt en sang kl billard kl Sønderborg Bibliotek, lokale 5 Tre forskellige kurser: Grundkursus, elektronisk post samt internet og hjemmesider. Lær desuden hvordan man tilmelder og installerer Nem-ID, som altid skal benyttes, når man kommunikerer med offentlige instanser og egen Netbank. Tilmelding til IT-koordinator Jørn Jensen, tlf , eller i Computer Caféen på Biblioteket i Sønderborg, lokale 5. Pris for hvert af de tre kursusmoduler er 75 kr., som betales på første kursusdag. Dato for de enkelte kurser annonceres. Gåtur Få motion og lær andre at kende i en afslappet atmosfære. Vi går ca. en time og afpasser hastigheden efter deltagerne. To valgmuligheder: Hver tirsdag kl Start/samlingspunkt Idrætshøjskolen p-plads. Et hold for dårligt gående og rollatorbrugere. Et andet hold går i en pæn hastighed i den fulde time. Hver onsdag kl. 10. Start/samlingspunkt Kirketorvet, Mariekirken. Her er der 1 hold, der går i en pæn hastighed i en time. Det er gratis at deltage. Dog beslutter vi nogle gange at fylde de til rådighed stående biler og her giver vi bilen en tier for kørslen. Vi kører ud i periferien af Sønderborg og finder en smuk sti. Spørgsmål: Se web-site: eller ring til formanden, Ruth Holm tlf.: Arrangør: Fodslaw-Sønderborg IT og PC- hjælp 1. og 3. onsdag i hver måned kl er Com puter-caféen åben. Sted: Sønderborg bibliotek, lokale 5 Vore PC-supportere vil være til stede i bibliotekets IT-lokale med indgang fra Hilmar Finsens Gade. Du kan medbringe din bærbare PC eller komme forbi for at få et godt råd og hjælp til de problemer som du måske døjer med i den daglige brug af din PC. Samtidig vil der også være mulighed for at få vejledning i Nem-ID, elektronisk Post, internet, netbank etc. Vore 3 PC-supportere står naturligvis fortsat til rådighed i dit hjem hvis nødvendigt. Knud Erik Pedersen, tlf , Erik B. Christensen, tlf , Preben Jørgensen Boisen, tlf , Fitness Alle ugens dage Sted: Fitness World, Alsgade 95 A. Kontakt: Ingrid Callesen, tlf , Seniordans Torsdage kl Sted: Alléen, Kirke Alle 9. Pris pr. deltager Kr. 300,00 for en hel sæson. Alle er velkomne til prøvetimer. Danseleder: Kirsten Jørgensen. Kontaktpersoner: Merete Wandal, tlf og Catharina Erzeninks, tlf , Badminton Onsdage kl Sted: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100, Kontakt: Hans Peter Nørgaard, tlf , og Bertha Dixen, tlf , Ældre Sagens Bridgeklub Mandage kl Hold 3. Grupperum 3 og 4. Tirsdage kl Hold 1. Grupperum 3 og 4. Tirsdage kl Hold 4. Grupperum 3 og 4. Torsdage kl Hold 2. Grupperum 3 og 4. Sted: Sønderborg Bibliotek. Vi starter igen i uge 36 efter sommerferien. Kontakt: Ole Lyhne, tlf , Bowling Mandage kl Sted: Fun Bowling, Damgade 106, Der trækkes lod om banerne med maks. 3 spillere pr. bane. Pris pr. bane afregnes med centeret. Kontakt: Hartvig Kjærgaard, tlf , Billard +4+ Alle hverdage fra kl. 9. Sted: Alssundgymnasiet, Grundtvigs Alle 86, kælderen, Indgang fra P-pladsen. Kontakt: Rasmus Møller, tlf Ældre Sagens Kegleklub Mandag-fredag i dagtimerne. Sted: Sønderborg Keglecenter, Damgade 110, Der spilles motionskegler fordelt på fl ere hold. Kontakt: Børge Hansen, tlf , Kortklub whist og skat Onsdage kl Sted: Biblioteket, grupperum 2, 3 og 4 - whist og skat. Mandage kl Sted: Biblioteket i grupperum 7 kun whist. Kontakt: Henrik Johansen, tlf Motionsgymnastik m/k Torsdage kl Sted: SFS-Hallen. Leder: Gunhild Schmidt. Kontakt: Grethe Callesen, tlf Motion træn dig glad Onsdage kl Sted: Alleen, Kirke Alle 9. Kontakt: Christine Clausen, tlf , Lillian Rokahr, tlf , eller Else Hedemann, tlf Petanque 2. halvår Tirsdage kl Torsdage kl Sted: Bag SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100, Kontakt: Ole Dam Frederiksen, tlf , eller Ove Møller, tlf , stofanet.dk

3 2. halvår 2. halvår Seniorbio 1. onsdag i hver måned kl. 10. Sted: Kinorama, Perlegade 5. Billetbestilling på tlf Daglig fra kl eller Cykelklub Torsdage kl. 10. Sted: Ringriderpladsen ved indgangen på Kongevej. Cykelturene foregår i moderat tempo og vil være på km. Medbring gerne kaffe, the eller andet. Kontakt: Ingelise Jeppesen, tlf , Strikkeklub Torsdage kl Sted: Christiansgården. Klubbens virke er til fordel for Mother Teresa og Letland. Kontakt: Inga Jensen, tlf , Garnrester modtages gerne LetNet Onsdag den 26. september kl Onsdag den 3. oktober kl Onsdag den 10. oktober kl Pris 395 kr. LetNet Onsdag den 24. oktober kl Onsdag den 31. oktober kl Onsdag den 7. november kl Pris 395 kr. LetNet Onsdag den 14. november kl Onsdag den 21. november kl Onsdag den 28. november kl Pris 395,- kr. Lær at sende og modtage sms er Mandag den 22. oktober kl Mandag den 29. oktober kl Mandag den 5. november kl Pris 285,- kr. Senior bilist få opdateret din færdselssikkerhed Mandag den 24. september kl Mandag den 1. oktober kl Mandag den 8. oktober kl Pris 475,- kr. Stavgang Hver onsdag kl. 10. Sted: Samkørsel fra ringridderpladsens indkørsel ved Ringriddervej. Der bliver lavet program. Vi har nogle lånestave til rådighed. Kontaktperson: Catharina Erzeninks, tlf , e- mail: og Ruth Liljenberg, tlf , Vi køber ind til en lille frokost hver anden gang. Deltagerne tager på skift kaffe med. Pris: 15 kr. Skak Hver tirsdag kl. 19. Menighedshuset, Østergade 1, Skakklubben Alssund har klubaften fra kl. 19 hver tirsdag i uge Interesserede er velkomne. Yderligere oplysninger på tlf SEPTEMBER Tangshave, Nordborg. Med Iris Sørensen. Holdet kan være overtegnet. Mandage kl , start den 10. september. Pris for 13 gange: 580 kr. Tangshave, Nordborg. Med Iris Sørensen. Holdet kan være overtegnet. Mandage kl start 10. september. Pris for 13 gange: 580,- kr. Foredrag, sang og musik om Tove Ditlevsen v. Jeannet Ulrikkeholm, tirsdag den 11. september kl aktivitetshuset, Gl. vej 31, formand: Bente Tiettje arrangør: Optimistklubben for voksne kvinder Nordborg, Borgerservicecentret tirsdag den 11. september kl Træning for lungebesværede, astma- og bronchitispatienter Humlehøj-Hallen, med fysioterapeut Joanna Wolf Fredage kl start 14. september. Pris for 10 gange: 430 kr. Tangshave, Nordborg. Med Laila Samuelsen. Holdet kan være overtegnet. Torsdage kl , start 13. september. Pris for 10 gange: 615,- kr. Tangshave, Nordborg. Med Laila Samuelsen. Holdet kan være overtegnet. Torsdage kl start 13. september. Pris for 10 gange: 615 kr. Rundvisning på Augustiana Palævej 12, Augustenborg. 13. september kl Rundvisning ved galleriejer Kim Nørballe. Pris: 60 kr. Foredrag v. Inger-Lise og Svend Aage Hansen, som fortæller levende om deres tur til Israel Torsdag den 13. september kl. 14 i Sydals-Hallen, Tandslet. Husk tilmelding. Lørdag den 15. september kl. 13 Krop og bevægelse Humlehøj-Hallen, med Inger Jacobsen. Smidighedsøvelser, styrketræning, kropsholdning, vejrtrækning, udstrækning og afspænding for kvinder. I et roligt tempo og inspireret af Helle Gotved m. fl. Mandage kl start 17. september. Pris for 11 gange: 610 kr. På cykel til Paris Mandag 17. september kl. 14 i Ulkebøl Forsamlingshus. MF Ellen Thrane Nørby kommer for at fortælle om Team Rynkeby holdets ture til Paris. Foredraget ledsages af billeder fra de spændende ture. Pris 100,- kr. inkl. kaffe/the og kage. Tilmelding til Ingrid Callesen, tlf eller på hverdage mellem kl. 9 og 11, senest 12. september. Tilmelding til alle arrangementer er bindende og efter først til mølle princippet. Evt. afbud skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. Ved sygdom samme dag inden kl. 9. Der afl yses ved utilstrækkeligt antal tilmeldte. Arrangør: Ældresagen Sønderborg Krop og bevægelse Humlehøj-Hallen. Med Inger Jacobsen. Smidighedsøvelser, styrketræning, kropsholdning, vejrtrækning, udstrækning og afspænding for kvinder. I et roligt tempo og inspireret af Helle Gotved m. fl. Onsdage kl start 19. september. Pris for 11 gange: 610 kr. Seniordans Torsdag den 20. september starter vi seniordans kl. 15 i Ulkebøl Skoles festsal. Leder Bente Lametsch. I alt 10 gange med ferie i uge 42. Pris 100 kr. Drikkevarer medbringes Udfl ugt til nationalpark Vadehavet og Mandø Lørdag den 22. september. Opsamling starter i Fynshav kl. 0.50, derefter Augustenborg, Sønderborg, Avnbøl og Søgaard. Pris 395 kr. Lørdag d. 22. september kl. 13. PC og Internet for seniorer Biblioteket Sønderborg, med Lars Lundsgaard Sørensen. Torsdage kl start 27. september. Pris for 10 gange: 840 kr. Lørdag den 29. september kl. 13 OKTOBER Teater Sønderborg Teater Comwell Mandag den 1. oktober kl Teaterforestilling Dementia med foredrag Blomstring med demens se program på Sønderborg Kommunes hjemmeside: Brug af og NemID mandag den 1. oktober kl Pris 50 kr. Brug af borger.dk mandag den 1. oktober kl Pris 50 kr. Brug af skat.dk mandag den 1. oktober kl Pris 50 kr. Brug af sundhed.dk mandag den 1. oktober kl Pris 50 kr. Seniordans i Sydals-Hallen Tirsdage fra kl starter tirsdag den 2. oktober og slutter tirsdag den 12. marts 2013, ferie i uge 42 og uge 7. Tilmelding til arrangementer og evt. kørsel senest fredag i ugen før til Tove tlf eller Ingrid tlf Kortspil i Sydals-Hallen Onsdage fra kl Starter onsdag den 3. oktober og slutter onsdag den 13. marts 2013, ferie i uge 42 og 7 Tilmelding til arrangementer og evt. kørsel senest fredag i ugen før til Tove tlf eller Ingrid tlf Skydning på 15 m. bane Onsdage kl Sted: Humlehøj-Hallen. Første gang den 3. okto ber. Kontaktpersoner Tove og Kurt Brommann, tlf / eller Sønderborg før og nu Onsdag den 3. oktober I aften kommer Sten Boye fra Lokalarkivet og fortæller og viser billedserien Sønderborg før og nu. Alle møder afholdes på Alléen, Kirkeallé 9 kl. 19. Tag selv kaffe/te og kage med. Arrangør: Club Synneborre Krigens stærke kvinder Biblioteket Sønderborg 3. oktober kl Med forfatter Anne Dorthe Holm. Pris: 90 kr. Åbent hus i Aktivitetscentret den 3. oktober kl Tema: Telefonstjernen, Stol på Motionen, Wii, Motionsvenner, Hjælpende hænder, Aflastning af pårørende til demente og Lydavisen for blinde. Arrangør: Tangshave Frivillige, Nordborg. Bustur til Café Hack i Aarhus 4. oktober med opsamling i, Augustenborg, Sønderborg, Gråsten og Aabenraa. Vær med i optagelserne til det populære radioprogram. Vi slutter af med lidt historie og en rundvisning på store scene. Pris: 600 kr. er inkl. bustur, billet, brunch og rundvisning. Lørdag den 6. oktober kl. 13 Arrangør: Lotteklubben Brikken Sønderborg Musik og lydbøger mandag den 8. oktober kl Pris 50 kr. Brug af Krak.dk, Eniro eller lign. mandag den 8. oktober kl Pris 50 kr. Søgning på Google mandag den 8. oktober kl Pris 50 kr. Oprettelse og brug af facebook mandag den 8. oktober kl Pris 50 kr. Brug af youtube.com mandag den 8. oktober kl Pris 50 kr. Borgerservicecenter Nordborg. Tirsdag den 9. oktober kl Lottospil tirsdag den 9. oktober. aktivitetshuset, Gl. vej 31. Lokalhistorisk arkiv v. Chr. Balslev Onsdag den 10. oktober kl i Ulkebøl Forsamlingshus Dias og foredrag fra det gamle Ulkebøl Prøjsen Det tyske kerneland Hohenzollernes fyrsteområde Biblioteket Sønderborg, 10. oktober kl. 19. Med seminarielektor Jørn Buch. Pris: 80 kr. Lottospil med fine gevinster i Sydals-Hallen Torsdag den 11. oktober kl. 14. Husk tilmelding. Tilmelding til arrangementer og evt. kørsel senest fredag i ugen før til Tove tlf eller Ingrid tlf Sydals Seniorhøjskole Biblioteket Hørup, 12. oktober kl. 10: Når iskalotten smelter v. overlæge Helge Genster. 2. november kl. 10: Nordlys v. astronomilærer Michael Lentfer Jensen. 23. november kl. 10: Henrik Pontoppidan v. cand. mag. Henning Steen Jensen. Pris: 265 kr. inkl. kaffe og boller med pålæg. Gæstebillet til et enkelt foredrag 100 kr.

4 r 2. halvå Lørdag den 13. oktober kl. 13 Lørdag den 20. oktober kl. 13 Hjertevenlig kost Biblioteket 22. oktober kl Med lektor og aut. klinisk diætist Marianne Skaarup Marker og Conny Brock. Pris: 80 kr. Der er efterfølgende mulighed for to aftener i køkkenet 29. oktober og 5. november på Dybbøl-Skolen til en pris: 250 kr. Hertil kommer udgifter til madvarer. Jubilæum 75 år Mandag den 29. oktober kl. 13 Jubilæumsfesten holdes på Ulkebøl Forsamlingshus. Bustransport arrangeres Syng dansk Mandag den 29. oktober kl Sted: Farverihallen, Hilmar Finsensgade 18, Ældre Sagens sangkor under ledelse af Tove Holm, vil underholde med danske sange. Der vil også være fællessange. Pris: 80 kr. inkl. kaffe/te, kage og småkager. Tilmelding til Anne Normann tlf , senest 23. oktober. Tilmelding til alle arrangementer er bindende og efter først til mølle princippet. arrangement, bliver det aflyst. Søren Ryge Petersen: Historier fra Danmark Søndag den 4. november kl. 14 på Havnbjerg Skole. 120 kr. pr. person. Arrangør: Olferts Venner (se side 7) Foredrag At ældes med ynde v/provst Lorenz Christensen Brøggeriet, Sønderborg, mandag den 22. oktober kl Pris 225 kr. inkl. brunch Fra natur til kultur Biblioteket Hørup. 23. oktober kl Med cand. mag. Henning Steen Jensen og Christian Bo Bojesen. Pris: 80 kr. Fårhuslejren Straffelejr og interneringslejr Biblioteket Sønderborg, 24. oktober kl Med seminarielektor Jørn Buch. Pris 80 kr. H. P. Hanssen Den sønderjyske statsmand med tiden, men mod strømmen Biblioteket Sønderborg, 31. oktober kl Med seminarielektor Jørn Buch. Pris 80 kr. NOVEMBER Merkur i fokus Biblioteket Sønderborg, 1. november kl Med astrofysiker Michael Linden-Vørnle. Pris: 90 kr. Lørdag den 27. oktober kl. 13 Lørdag den 3. november kl. 13 Roosevelt Den amerikanske drøm Biblioteket Sønderborg, 28. november kl Med seminarielektor Jørn Buch. Pris 80 kr. DECEMBER Sønderborghus - Mandag den 5. november kl Lørdag den 1. december kl. 13 Sirius Patruljen Biblioteket Sønderborg, 6. november kl Med tidl. pilot og slædehundefører Helge Nordholt. Pris: 90 kr. Musikskolens julekoncert Musikhuset i Sønderborg kl. 15 gratis entré Juleafslutning i Aktivitetshuset Alleen Onsdag den 5. december kl. 13 Fælleskoncert for Musik Akademiet og musikalsk grundkursus Projekt Kulturhovedstad 2017 Onsdag den 7. november Formand for Kultur og Erhverv Stephan Kleinschmidt vil komme og fortælle os om projekt Kulturhovedstad Alle møder holdes på Alléen, Kirkeallé 9, kl. 19. Tag selv kaffe/te og kage med. Arrangør: Club Synneborre Lørdag den 10. november kl. 13 Organist Stig Hansen fortæller om sit liv Mandag den 12. november kl.14, Ulkebøl Forsamlingshus Stig Hansen fortæller på en meget livsbekræftende måde om, hvordan det er at blive blind som ganske ung og om, hvordan han lever med det. Han evner at se alting fra to sider, den alvorlige og den humoristiske. Stig har et valgsprog: Det kan godt være at pessimisterne har ret; men vi andre har det sjovere. Pris: 100 kr. inkl. kaffe/the og kage Tilmelding til Karen Kejser, tlf eller senest 7. november Tilmelding til alle arrangementer er bindende og efter først til mølle princippet. arrangement, bliver det aflyst. Julefrokost Onsdag den 14. november kl i Ulkebøl Forsamlingshus Forhenværende borgmester A. P. Hansen fortæller Danskere i kz-lejren i Neuengamme Biblioteket Sønderborg, 29. oktober kl Med museumsinspektør Dennis Larsen. Pris: 90 kr. Martin med fløjten r 2. halvå Aktivitetshuset, Gl. vej 31, tirsdag den 13. november kl. 12. Tilmelding senest den 6. november på tlf.: Musikhuset Sønderborg, Skovvej, kl. 19 gratis entré Lørdag den 17. november kl. 13. Adventsfest i Aktivitetshuset Alleen Onsdag den 21. november kl. 14. Arrangør: Høreforeningen Sønderborg Modstanden valgene der skilte under besættelsen Artilleriskolen i Sønderborg Biblioteket Hørup, 5. december kl Med cand. mag. Christian Bo Bojesen. Pris 80 kr. Mandag den 10. december kl. 12 i Ulkebøl Forsamlingshus. Traditionen tro kommer Uno Wierød og synger julen ind sammen med os. Pris: 175 kr. inkl. tarteletter, andesteg med tilbehør, kaffe/te og småkager. Tilmelding senest 5. december til Anne Normann tlf , arrangement, bliver det aflyst Musikskolens julekoncert i Sct. Marie Kirke kl. 19 gratis entré. Der tages forbehold for ændringer Adventsfest Onsdag den 12. december kl i Ulkebøl Forsamlingshus. Adventsfest i det smukt pyntede forsamlingshus med Lucia-optog og julehistorier. Vi kan glæde os til en hyggelig eftermiddag først får vi kaffe med æbleskiver, boller og småkager kr. 50. Juletur til Den Gamle By i Aarhus Torsdag den 6. december. Afgang fra Kirketorvet i Sønderborg kl. 7.30, opsamling i Nybøl kl og Vester Sottrup I Den Gamle By kan man opleve den ægte jul, sådan som danskerne har fejret den i århundreder. Vi slutter opholdet i Aarhus med en gåtur i centrum på egen hånd. Forventet hjemkomst ca. kl Teknisk arrangør er Dybbøl Turist, som er medlem af Rejsegarantifonden. Biblioteket Sønderborg, 21. november kl Med forfatter Henning N. Larsen. Pris 90 kr. Heldagstur til Lübeck Mandag den 26. november. Vi skal opleve deres store julemarked. Afgang fra Sydals-Hallen kl. 8, derefter ved Tandsbusk og kirken. Pris: medlemmer 400 kr. og ikke-medlemmer 450 kr., for kørsel, middag og kaffe. Tilmelding senest den 20. november mellem kl til Tove ( ) eller Ingrid ( ). HUSK PAS! Advent Tilmelding senest 10. november til Erik Jensen tlf Pris 370 kr. ved mindst 40 personer. Beløbet indbetales på vores bankkonto , senest 10. november. Prisen er inklusiv kørsel, kaffe m. rundstykke og entre til den gamle by. arrangement, bliver det aflyst. Lørdag den 8. december kl. 13. Juleafslutningskoncert med elever på musikalsk grundkursus Musikhuset i Sønderborg kl. 15 gratis entré ÆldreSagen synger julen ind Sct. Marie Kirke, Onsdag 12. december kl. 14. Julegudstjenesten holdes i år af sognepræst Peter Grønlykke. Som sædvanlig vil ÆldreSagens sangkor, under ledelse af Tove Holm, synge kendte julesalmer og få alle i den rette julestemning. Alle er velkomne til denne højtidelighed, tilmelding ikke nødvendig Esther Fick vil vise os sit undertøj! altså sin samling af gammelt ditto. Bemærk!! Den 2. onsdag 12. december Det vil hun gøre på sin sædvanlige friske facon. Alle møder holdes på Alléen, Kirkeallé 9 kl. 19. Tag selv kaffe/te og kage med. Arrangør: Club Synneborre

5 2. halvår 2. halvår Lørdag den 15. december kl. 13 Nordals Idrætscenter Åh Abe i Sneen Julekoncert for hele familien i Nordals Idrætscenter, søndag den 16. december kl. 15. Åh Abe i Sneen Rosa fra Rouladegade, hendes mor Elisabeth, Mek Pek og bandet Habbasutterne vil jule sammen med familien. Billetpris: kr. 150 Billetsalg: Bøger og Papir, Nordborg, Dagli Brugsen, Havnbjerg, Nebeling,, Kontakt: tlf Arrangør: Olferts Venner 70 års jubilæumsfest Sydals-Hallen, lørdag den 8. december kl Nærmere herom senere. Julehygge Tirsdag den 11. december kl Julehygge, julesange, harmonikamusik og oplæsning. Salgsboder med hobbyarbejder. Klubben er vært ved kaffe og æbleskiver. Aktivitetshuset, Gl. vej 31. JANUAR Lørdag den 5. kl. 13. De klassiske modernister Biblioteket Fem aftner med start 8. januar kl Med kunsthistoriker, mag. art. Mette Smed. Pris: 520 kr. Generalforsamling og pakkelottospil Tirsdag den 8. januar kl Aktivitetshuset, Gl. vej 31 Herman Göring Hitlers forfængelige Rigsmarskal Biblioteket Sønderborg, 9. januar kl Med seminarielektor Jørn Buch. Pris: 80 kr. JYLLAND Foreningen STOL PÅ MOTIONEN Motion til mindre mobile ældre Varighed ca. en time ingen tilmelding, bare duk op. Gråsten Plejecenter vekslende ugevis tirsdag, torsdag og fredag kl Sundeved Ældrecenter torsdage kl. 15 Dagcenter Kernehuset, Broager, mandage kl Dalsmark Plejecenter, Rinkenæs, mandage kl. 11 Gråsten Keglecenter S/I Ahlmannsparken I Gråsten Keglecenter S/I er der ca. 100 personer som spiller på keglerbanerne på nedenfor nævnte tidspunkter og der er plads til fl ere. Mandage kl Tirsdage kl Onsdage kl Torsdage kl og kl Fredage kl Lørdage kl i lige uger Ud over ovennævnte tidspunkter er det muligt at bruge keglebanerne, henvendelse til: Paul Petersen, tlf , mobil efter kl Mail: eller Bendt Olesen, tlf mail: Næstformand Ib Buchbjerg, Sankelmarkvej 27, Sønderborg, mobil Mail: Arrangør: Gråsten Keglecenter S/I Krolf Onsdage kl Sæsonen slutter 17. oktober. Sted: V. Sottrup Krolfklub, Legbjergvej 8, V. Sottrup. Kontakt: Kirsten S. Christensen, tlf , Skydning på 15 m bane Onsdage kl Sted: Sundeved Skytteforening i kælderen, Nydamskolen i V. Sottrup. Kontakt: Willi Nørager, tlf , Arrangør: Ældresagen Sønderborg Vandgymnastik Sted: Marina Fiskenæs, Gråsten Vi holder ferie i uge 41 og 42. Tilmelding til: Marina Fiskenæs tlf Information: Ingrid Callesen, tlf , e- mail: Pris: 700 kr. Senior plus Golf Alle hverdage kl Sted: Benniksgaard i Rinkenæs. Rabataftaler på golf: Kontakt Ulla Jessen, tlf Sangkor Tirsdage kl. 16-ca. 18 Sted: Multisalen på Dybbøl-Skolen. Leder: Tove Holm, tlf , Der synges én- og fl erstemmige sange. Arrangør: Ældresagen Sønderborg Ahlmannsparken, Gråsten Lottospil alle fredage i lige uger kl Gråsten Ældre Sagen tilbyder følgende: NYT: Krolf Tirsdag kl Torsdag kl Krolf er en blanding af kroket, golf og godt humør. Nærmere herom v. henvendelse til Orla Kulby tlf Træning i motionscenter m/tilskud Tirsdage. Sted: Gråsten Fitness. Hold I kl. 9-10, hold II kl Træning under kyndig vejledning. Tilmelding til Poul Nielsen, tlf Pris: 485 kr. for 15 gange. Vandgymnastik m/ tilskud Mandage. Sted: Marina Fiskenæs. Hold I kl , hold II kl Her kan du i varmtvandsbassin deltage i skånsom motion med instruktør. Instruktør: Ning Hansen. Tilmelding til Ebbe Johansen, tlf , Pris: 600 kr. Kegling Sted: Gråsten Keglecenter i Ahlmannsparken. Mandage, onsdage, torsdage og fredage kl Tirsdage kl Tilmelding til Frede Jørgensen, tlf Petanque Sted: Banerne ved Ahlmannsparken. Torsdage fra kl og mandage fra kl. 14. Tilmelding til Mathilde Hansen, tlf eller Marianne Nielsen, tlf Billard Fredage kl , Sted: Ahlmannsparken (kælderen). Der er to borde til keglebillard og to til carambole. Du kan få introduktion. Tilmelding til Henning Nielsen, tlf Pris: 400 kr. (årskontingent). Skydning Tirsdage kl , Sted: Johs. Kochsvej 3 (i kælderen ved skolen). Instruktør og skydeansvarlig til stede hver skydedag. Tilmelding til Kurt Lorenzen tlf Pris: Ved betaling af skytteforeningens årskontingent på 125 kr. er patronprisen for 25 skud 20 kr. ellers 30 kr. SEPTEMBER IT-café Mandage kl Sted: Ahlmannsparken. Start mandag den 3. september Har du problemer med din pc, eller mangler du hjælp til f.eks.nemid, foto, mail? Kig ind i vores IT-café. Vi hjælper dig. Det er gratis. Sort Sol over Tøndermarsken Onsdag den 5. september, bustur med afgang fra Ahlmannsparken, Gråsten kl. 16 Rundtur med guide fra 18 til 21. Husk pas, kikkert og vandtæt siddeunderlag Arrangør: ÆldreSagen Gråsten Krobal Dybbøl Forsamlingshus Fredag den 7. september kl Musik: Totte Kejseren af Portugalien Den 12. september Hør om Kejseren af Portugalien af Selma Lagerlöf v/ Birgitte Arendt, Haderslev. I samarbejde med Gråsten/Adsbøl menighedsråd. Ahlmannsparkens caféteria Gråsten, Ahlmannsparken tirsdag den 18. september kl Foredrag af Hanne Reintoft Ahlmannsparken Onsdag 19. september kl Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage. Vær med til dette spændende foredrag af forfatteren Hanne Reintoft, som tager udgangspunkt i sine bøger Nu er det længe siden og Når dagene strenges. MANN I Æ TØN Å KUEN I Æ BALLE Foredrag den 24. september kl. 14 i mødelokalet Degnegården 2, Broager, ved den fra DR kendte journalist Flemming Nielsen emne: Mann i æ tøn å kuen i æ Balle oplev den sønderjyske humor. Kaffe og kage inkluderet. Pris medlemmer kr. 50. Ikke-medlemmer er velkomne til en pris af kr. 60. Annonceres i Gråsten Avis med tilmelding fra den 30. august til den 19. september til Carl Heinz Nowak, tlf Arrangør: ÆldreSagen Broager Løvfaldstur Tirsdag den 25. september afgang fra Ahlmannsparken, Gråsten kl til Ribe Musikeftermiddag Den 26. september i Ahlmannnsparkens caféteria Ved Tante Tuttes knævarmere, Tønder. Hanne Næsborg Andersen anmelder en god bog. Fotokursus Ahlmannsparken, Gråsten (i IT-caféen) Torsdag 27. september og de følgende to torsdage. Pris 150 kr. (for 3 gange inkl. kaffe ). Betales 1. gang. Lær hvordan du gør dine fotos tilgængelige på din pc og internettet, og hvordan du laver fotobøger. Vi bruger programmerne Picasa og Cewe, som begge er gratis. Medbring gerne dit digitalkamera samt billeder, som du kan bruge til at øve dig på. Maks. deltagere pr. hold 8. Tilmelding til Kaj Nygaard tlf Arrangør: Ældre Sagen Gråsten. OKTOBER Infl uenzavaccination Gråsten Plejecenter, Kystvej 1, Gråsten. Mandag 1. oktober kl Dalsmark Plejecenter, Dalsmark 5, Rinkenæs. Mandag 1. oktober kl Vore praktiserende læger giver gratis influenzavaccination til borgere, som er fyldt 65 år. Efterfølgende kaffe med kage. Arrangør: ÆldreSagen Gråsten Hjælpemiddelcentralen i Vollerup Sted: Mommarkvej 5A, Vollerup. Onsdag 3. oktober kl. 14. Kør selv fra Ahlmannsparken kl Rundvisning og introduktion til hurtig betjening. Maks. 60 deltagere. Tilmelding fra 5. september til Anne Køcks, tlf eller Ulla Gerber, tlf Tilmeldingsfrist 19. september. Gråsten Seniorhøjskole Ahlmannsparken, Gråsten. Den 5. oktober kl. 9.30: Sicilien i oldtiden/antikken v. pastor Jane Enna. Den 26. oktober kl. 9.30: Hvidstengruppen v. seminarielektor Jørn Buch. Den 9. november kl. 9.30: Corfi tz Ulfeldt og Leonora Christine v. cand. mag. Henning Steen Jensen og Christian Bo Bojesen. Den 30. november kl. 9.30: Bille Ruwald og Sirius Patruljen v. dyrlæge Bille Ruwald. Pris: 350 kr. inkl. kaffe og boller med pålæg. Gæstebillet til et enkelt foredrag 100 kr. Krobal i Dybbøl Forsamlingshus Fredag den 5. oktober kl Musik Robin Gigt og smerter Mandag 8. oktober kl Sted: Kong Christian X s Gigthospital, Toldbodsgade 3, Gråsten. Hospitalschef Thue Hvorslev indleder med at fortælle kort om gigthospitalet, hvorefter to af hospitalets sygeplejersker vil fortælle om den smertefulde sygdom. Tilmelding til Hans Jørgensen tlf , Pris: 50 kr. inkl. kaffe og småkager. Tilmelding til alle arrangementer er bindende og efter først til mølle princippet. arrangement, bliver det afl yst. Hygge-eftermiddag med bl.a. Bolværksmatroserne Mandag den 8. oktober kl holder vi en hyggelig eftermiddag på Almannsparken i Gråsten med god musik og underholdning af Bolværksmatroserne fra Bogense. Arrangør: Seniorrådet Jylland Husbestyrerinder Foredrag v/helle Juhl Bjer Den 10. oktober i Ahlmannsparkens caféteria arrangør: Gråsten Ældreklub Salg af modetøj Mandag den 15. oktober i Ahlmannsparken kl. 10. Gråsten Ahlmannsparken Tirsdag den 16. oktober kl Lær om de sociale medier Facebook og Skype Ahlmannsparken (i IT-caféen) Torsdag 18. oktober kl Pris: 50 kr. inkl. kaffe. Facebook er verdens største sociale netværk. Her kan du dele dine oplevelser og billeder med din familie og venner. Ring gratis til familie og venner også til udlandet på Skype (Skype anvendes til IP-telefoni mellem to computere). Maks. 8 deltagere pr. hold. Tilmelding til Birgitte Jensen tlf , Emigration til Canada Den 24. oktober i Ahlmannsparkens caféteria Emigration til Canada v/heddi Emgren, Sydals, Hanne Næsborg Andersen anmelder en god bog Lær hvordan du handler på nettet Ahlmannsparken (i IT-caféen). Torsdag 25. oktober kl Pris 50 kr. inkl. kaffe. Hvordan køber du en ferierejse, fl ybillet, DSBbillet m.v. Maks. otte deltagere pr. hold. Tilmelding til Kaj Nygaard tlf Foredrag: Mands Minde, Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Ahlmannsparken, onsdag 31. oktober kl Niels Henrik Arendt fortæller om at vokse op på landet i Vendsyssel, om at være stor dreng og ung i grænsebyen Tønder, og om hvordan teologi og mødet med mange forskellige mennesker i Danmark og i den store verden har formet hans liv og livssyn. NOVEMBER Undervisning i NemID, Borger.dk og Sundhed.dk Ahlmannsparken (i IT-caféen) Torsdag 1. november kl Pris 50 kr. inkl. kaffe. Hvad er NemID og hvordan bruges det? Få en guidet tur på de to store offentlige hjemmesider Borger.dk og Sundhed.dk. Her finder du bl.a. dine skatte-og boligoplysninger og kan se dine personlige sundhedsoplysninger. Maks. 8 deltagere pr. hold. Tilmelding til Birgitte Jensen tlf eller

6 r 2. halvå Julefrokost Lørdag den 1. november kl. 13 God musik og mad i Ahlmannsparken, Gråsten Krobal Dybbøl Forsamlingshus Fredag den 2. november kl Hvilken computer skal jeg vælge? Ahlmannsparken, Gråsten Onsdag 14. november kl Hans-Erik Andersen, Kontor Syd Bliv bedre rustet til dit næste computerkøb. Hans-Erik Andersen, Kontor Syd, fortæller om de forskellige muligheder herunder også tablets (f.eks. ipad ). Han vil komme ind på fordele og ulemper ved stationære og bærbare computere, og hvad man som minimum kan klare sig med. Livsglædens nødvendighed Mandag d. 19. november kl kommer Jytte Drejer og holder foredrag i Almannsparken, Gråsten. Arrangør: Seniorrådet Jylland Gråsten Ahlmannsparken Tirsdag den 20. november kl Kong Alkohol i spadseredragt og høje hæle v. Anna Marie Aggerholm i Ahlmannsparken. Om en kvindes kamp mod alkoholafhængighed. Onsdag 28. november kl DECEMBER Få dig rørt med motionsvennerne Motionsvenner er for dig, der er mindre mobil og derfor ikke har kræfter og mulighed for at deltage i foreningernes motionstilbud. Motionsvenner er et tilbud om træning, der hvor du bor. En frivillig instruktør kommer ud til dig efter aftale. Sammen laver I lettere motion, f.eks. gåture, trappetræning, balance- og styrketræning og andre aktiviteter, der vedligeholder kroppen. Al træning tager udgangspunkt i dine evner. Ahlmannsparken (i IT-caféen) Onsdag 31. oktober og de følgende tre onsdage kl Pris: 200 kr. (for fire gange inkl. kaffe). Betales 1. gang. Internettet er i dag en kilde, der kan besvare mange af dine spørgsmål. Vil du også være med, så hjælper vi dig et lille stykke på vej. Vi starter helt fra bunden, men snart kan du også søge oplysninger på internettet. Maks. 8 deltagere pr. hold. Tilmelding til Ejvind Svendsson, tlf Obs: Kurset gentages med begyndelse torsdag den 8. november. Der skal du tilmelde dig til Lars Branderup Hansen tlf Arrangør: Ældre Sagen Gråsten. Nordborg, Borgerservicecentret Tirsdag den 13. november kl Hvis du bor i eget hus, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskatter. Der kan ikke udbetales boligydelse samtidig. Fodpleje se under helbredstillæg (udvidet). Folkepension Den 7. december i Ahlmannsparkens caféteria Sangkoret Syng dig glad Luciaoptog v/ Rinkenæs Efterskole Hanne Næsborg Andersen anmelder en god bog Få en bisidder med til møder Romaerne, Europas store problem Den november. Kørsel i fire-stjernet bus med dansk rejseleder, tre overnatninger på Hotel Berlin Plaza i Berlins centrum (incl. tre gange morgenmad, en busmenu og tre gange aftensmad). Følgende entreer på udflugterne: Schloss Cecilienhof og Det Olympiske stadion. Ejendomsskatter (lån) Boligydelse er et tilskud, der kan søges til hjælp til betaling af boligudgifter. Der skal i husstanden være en pensionist, som skal stå som ansøgeren. Der kan søges boligydelse, uanset om man er lejer, ejer eller andelshaver. Ejere af parcelhuse og andelshavere kan få tilskud som lån. Borgerservice udbetales fra det 65. år - første gang for måneden efter det fyldte 65. år. Pensionen udbetales bagud. Pensionen udbetales på grundlag af en ansøgning. Kommunen sender meddelelse ud ca. to måneder før 65 års-dagen. Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Folkepensionens grundbeløb nedsættes kun ved personligt arbejde, f.eks. lønindkomst eller indkomst fra selvstændig virksomhed. Grundbeløbet til folkepensionister nedsættes, når indtægten overstiger kr. Pensionstillægget nedsættes, når der er indtægter ud over pensionen på kr. for enlige og kr. for gifte. Fredag den 7. december julefrokost kl Dans kl Musik: Den Glade Sønderjyde Tilmelding til julefrokost senest 1. december på tlf Udlånshjælpemidler som f.eks. kørestole og badebænke kan bevilges, hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau og et væsentligt behov i hverdagen. Du kan finde et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside eller kontakte hjælpemiddel-terapeuterne på tlf alle hverdage kl. 8-9 og kl Til pensionister kan gives et tilskud på op til 85 procent af egenbetalingen for helbredsudgiften, hvor sygesikringen i forvejen har givet tilskud. Det kan være til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik og psykologbehandling i særlige situationer. Tilskud fra andre forsikringer skal fratrækkes. Tillægget er afhængig af den personlige tillægsprocent og udbetales kun til pensionister med en formue under kr. Ansøgningsskema og oplysninger kan fås i Borgerservice eller hentes på under selvbetjeningsløsninger. Briller Helbredstillæg (udvidet) se under helbredstillæg (udvidet). Har du lyst til at få besøg af en frivillig til en snak, en kop kaffe, en gåtur eller hvad I nu bliver enige om. Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Julelottospil Kontaktpersoner: Ingelise Jeppesen, tlf , eller Kirsten S. Christensen, tlf , Demens vejledning og støtte Demenskoordinatorerne tilbyder rådgivning og støtte til demente og deres pårørende, f.eks. henvisning til kommunale tilbud og opfølgning på indlæggelser. Ring til Margit Jönsson, tlf , eller Lone Dall, tlf , træffetid kl. 8-9 på hverdage. Tilknyttet plejecentrene: Irene Holst, tlf Hurtig Hjælpemiddel Service (HHS) Tirsdage kl kan du hos HHS, Mommarkvej 5 a i Vollerup, få behandlet ukomplicerede ansøgninger om hjælpemidler som f.eks. badebænk, gribetang og rollator. Såfremt du er berettiget og hjælpemidlet er på lager, vil du kunne tage det med hjem samme dag. Living Lab (LL) Få besøg af en besøgsven Fredag 14. december kl. 19 i Ahlmannsparken. Alle er velkomne. Hjælpemidler til udlån Helbredstillæg Har du behov for støtte til f.eks. besøg i banken, skifteretten, forsikringsspørgsmål, lægen, visitation til hjemmehjælp, klager over afgørelser og andet, som er vigtigt for dig? Ahlmannsparken, Gråsten. Onsdag 12. december kl Pris og yderligere oplysninger om arrangementet annonceres i Gråsten Avis. Juleafslutning med spisning, musik og dans Yderligere oplysninger på Henvendelse fra borgere og pårørende om hjemmesygepleje foregår via egen læge, vagtlæge eller sygehus. Yderligere oplysninger på Fysioterapi Så kontakt Rita Willesen, tlf , Pris: kr. 2500,- i delt dobbeltværelse og kr. 2950,i enkeltværelse. Betaling til Broager Sparekasse, reg. nr konto. nr , med kr ,- senest 1.9. og kr ,- samt evt. enkeltværelsestillæg på kr. 450,- senest Bestil udførligt program. Mail: Tlf. Nowak Turen er åben for tilmelding kontakt Nowak tlf Arrangør: Hanstholm-Rejser, medlem af rejsegarantifonden nr. 1146; i samarbejde med ÆldreSagen Broager. Du kan se alle vore arrangementer på www. aeldresagen. dk se under Broager lokalafdeling. Arrangør: ÆldreSagen Broager Har du midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller hvis du har særlige sociale problemer, kan hjemmeplejen hjælpe dig med personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kontakt til visitationen får du på tlf Telefontid alle hverdage kl og kl Yderligere oplysninger på Kontakt til Borgerservice får du på tlf Afhængig af din forespørgsel bliver du viderestillet til rette fagområde eller borgerservicecenter. Der er borgerservicecentre i Sønderborg, Gråsten og Nordborg. Krobal Dybbøl Forsamlingshus Julearrangement Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Kontakt: Ingelise Jeppesen, tlf , JULETUR BERLIN kan du søge om, når du flytter ind i et almennyttigt boligbyggeri eller en ældrebolig. Kommunen har pligt til at yde lånet, når husstandsindkomsten er under en vis grænse, når boligen er færdigbygget 1. april 1964 eller senere, boligen har en passende størrelse, og det er nødvendigt at flytte. Lånet er rente- og afdragsfrit i fem år, hvorefter det forfalder til betaling. Der kan ikke ydes lån, hvis der er gæld på tidligere indskudslån. Julemøde I Danmark er jeg født IT for begyndere Beboerindskud Søndag den 2. december kl. 14 i Ahlmannsparken, med underholdning og stort kaffebord. Motionsvenner er et samarbejde mellem ÆldreSagen og Fagcenter Sundhed, Sønderborg Kommune. Den 21. november i Ahlmannsparkens caféteria v/hans Heinrich Hansen, Egernsund Service-oplysninger Adventsfest OBS! Træningen kan ikke erstatte genoptræning udført af en professionel terapeut. Den 7. november i Ahlmannsparkens caféteria I Danmark er jeg født v/bodil og Wolfgang Dibbern, Løgumkloster Hvad gør jeg når... Handicapkørsel Handicappede, der er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan henvende sig til Transportkontoret på tlf , hvor nærmere regler for handicapkørsel oplyses. gives til pensionister efter ansøgning til standardbriller, der afhjælper nedsat syn, eventuelt med indbygget læsebrille, tandprotesebehandling samt til fodbehandling. Tillægget er afhængig af den personlige tillægsprocent og udbetales kun til pensionister med en formue under kr. Der skal indgives ansøgning om tilskud til briller, tandprotese og fodpleje, før det ansøgte købes. Der skal vedlægges overslag på den forventede udgift til det ansøgte. Ansøgningsskema og oplysninger kan fås i Borgerservice eller hentes på under selvbetjeningsløsninger. Inkontinens ufrivillig vandladning og afføring. Omkring danskere lider af urin- eller afføringsinkontinens. For langt de fleste er inkontinens tabu. Man taler om sit mavesår, men hvem underholder om, at man ikke kan holde på vandet. Nej vel? Bor du i Sønderborg Kommune, er der hjælp at hente. For at få hjælp til at løse dit vandladnings- eller afføringsproblem, kan du kontakte kontinenssygeplejerskerne på hverdage kl og kl på tlf eller 8872 Sønderborg Kommune har etableret et laboratorium og showroom for velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler, som kan være en hjælp i hverdagen. Her kan du få inspiration og ideer til, hvordan du kan indrette dig for at kunne klare så meget som muligt selv. LL ligger på Mommarkvej 5A i Vollerup i forbindelse med HHS og Kommunens Hjælpemiddeldepot. Der er åben hver tirsdag kl og hver torsdag kl Du behøver ikke at bestille tid du møder bare op. I åbningstiden vil der være en medarbejder til stede, som kan vise dig til rette og svare på dine spørgsmål og hjælpe dig med at finde de rigtige løsninger. for bæredygtig udvikling i Sønderborg Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler er f.eks. paryk, brystproteser eller testmateriale til diabetes. Sagsbehandler skal give bevilling, inden du foretager indkøb. Sagsbehandlerne kan du kontakte dagligt mellem kl og Alssiden: Lis Jakobsen, tlf , og Karin Hoegh-Hansen, tlf Jyllandssiden: Lene Wind, tlf , og Helle Neumann, tlf

7 Hvad gør jeg når... Service-oplysninger Ældre- og handicapvenlig bolig Pensionister og førtidspensionister kan søge om en ældrebolig. Ældreboligerne er for de flestes vedkommende placeret i byer tæt på plejehjemmene. Se oversigt over ældreboliger på Ansøgningsskema kan du finde på eller få tilsendt ved at kontakte Social og Sundhed, boligteamet, på tlf / Telefontid alle hverdage kl eller Anne Marie Kold, tlf Plejehjem Ansøgning om optagelse i en plejebolig indledes ved henvendelse til Ældreservice, boligteamet, på tlf alle hverdage kl Du kan frit vælge dit plejehjem. Ældre i Sønderborg Kommune har nu 11 plejehjem at vælge imellem. Det betyder, at ældre kan vælge det plejehjem, de helst vil bo på eller sige ja til første ledige plads på ét af de 12 plejehjem. Se oversigt over plejehjem på Madordning Kørsel til læge og nærmeste speciallæge for pensionister, der af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme til læge/nærmeste speciallæge. Ring til Transportkontoret tlf for at få yderligere info om dine muligheder. Kørsel til sygehuset Pensionister, der skal behandles/indlægges på sygehuset, og som af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme dertil, kan ringe og aftale kørsel med Patientbefordringen i Aabenraa på tlf Medicinkort Varmetillæg Varmetillæg kan bevilges til pensionister, som har en årlig varmeudgift på mere end kr. for gifte/samlevende og kr. for enlige. Der kan højst beregnes varmetillæg for udgifter op til kr. årligt. Der gives også tilskud til udgiften til varmt vand. Pensionister, der har varmtvandsbeholdere, som opvarmes med el, har ligeledes ret til at få medregnet denne udgift. Varmetillæg bevilges efter ansøgning. Beregning sker ud fra gennemsnittet af de seneste tre års varmeudgifter. Tillægget er uafhængigt af formue og beregnes efter den personlige tillægsprocent. Ansøgningsskemaet kan fås ved henvendelse til Borgerservice eller hentes på under selvbetjeningsmuligheder. Prisaftale almindelige fodplejebehandlinger udvidet helbredstillæg. Sønderborg Kommune har fra 1. januar 2011 indgået prisaftale på 275 kr. pr. fodplejebehandling med følgende: Fodklinik Aida, Holger Drachmands gade 6 st, Sønderborg Den enkelte borger bestemmer selv, hvilken fodterapeut/fodplejer de ønsker at benytte. Der udbetales tilskud til fodplejebehandlinger, uanset hvilken fodterapeut/fodplejer der benyttes, beregnet på baggrund af egenbetaling til fodplejebehandling, dog af max 275 kr. pr. behandling jf. indgåede prisaftaler. Aftalen omfatter ikke fodbehandling som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedsloven (behandlinger som følge af sukkersyge, nedgroede tånegle, svær leddegigt eller arvæv efter strålebehandling) Ovennævnte fodterapeuter/fodplejer er valgt for at sikre at alle borgere uanset bopæl i kommunen har mulighed for at få forplejebehandling inden for et prisniveau op til 275 kr. pr. behandling. Levering af køle-vacuum-mad er et tilbud til borgere, der ikke selv kan eller har andre i husstanden, der kan sørge for et varmt måltid. Borgere kan blive godkendt til ordningen akut eller for en længerevarende periode. Du kan få oplyst de gældende priser på mad ved henvendelse til Social og Sundhed, visitationen, på tlf Telefontid alle hverdage kl. 8-9 og kl Høreapparater Ørelægen vurderer, om du har brug for høreapparat og henviser til høreklinikken på Sønderborg Sygehus, hvor apparatet bliver udleveret. Hvis høreapparatet, som der er fire års garanti på, går i stykker, eller du ikke bruger det mere, skal det retur til høreklinikken. Batterier kan du få ved henvendelse til Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Padborg, tlf Yderligere oplysninger på Medicintilskud Personer med store medicinudgifter på grund af varig lidelse kan søge tilskud gennem egen læge. For at få tilskuddet skal din egenbetaling til tilskudsberettiget medicin være over cirka kr. årligt. Ansøgningen vurderes og afgøres i Lægemiddelstyrelsen. Kontakt egen læge. Personligt tillæg Der kan søges om personligt tillæg, når man er i en akut økonomisk vanskelig situation. Personligt tillæg gives efter en bedømmelse i hver situation. Der ses på behovet og de økonomiske forhold. Desuden er der en formuegrænse på kr. Ansøgningsskema fås i Borgerservice. Tandbehandling Tandproteser se under helbredstillæg (udvidet). TV licens Der kan søges om nedsættelse/halvering af fjernsynslicensen. Man skal have en personlig tillægsprocent på 100. Ansøgningsskema kan fås hos Borgerservice. Ældrecheck Udbetales en gang årligt til folkepensionister, der opfylder betingelserne for folkepension inden den 1. januar i udbetalingsåret. Det er indtægts- og formueforholdene pr. 1. januar, som lægges til grund. Ældrechecken udbetales med et fast beløb, men indtægtsreguleres efter den personlige tillægsprocent. Udbetalingen sker sammen med pensionen for februar. Alle satser er gældende fra Oplyse om midlertidigt ophold i et land uden for EU/EØS og Schweiz Pensionister med fast bopæl i Danmark, skal give kommune besked om midlertidigt ophold i land uden for EU/EØS eller Schweiz, hvis opholdet strækker sig over mere end 2 måneder. Pensionister som er omfattet af meddelelsespligten skal, før afrejse give kommunen meddelelse om afrejsedato og forventet hjemkomst; efter hjemkomst oplyse den faktiske hjemkomstdato. Har du yderligere spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Borgerservice, Pensions team på telefon Har du yderligere spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Borgerservice, Pensions team på telefon Kiropraktor

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Program Marts - december 2015

Program Marts - december 2015 Fjends Karup Program Marts - december 2015 Fra 2014: Langs snapseruten, besøg på Glenholm Vingård. Har du tid og overskud til at blive et lyspunkt i et andet menneskes liv, så bliv frivillig hos os enten

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Rødekro Årsprogram April 2015 - Marts 2016

Rødekro Årsprogram April 2015 - Marts 2016 Rødekro Årsprogram April 2015 - Marts 2016 Om Ældre Sagen på landsplan Ældre Sagen er en medlemsstyret, almennyttig forening, som er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende. Ældre Sagen varetager

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Program 2014. Til medlem: Sponsorer for Ældre Sagen i Gråsten

Program 2014. Til medlem: Sponsorer for Ældre Sagen i Gråsten Sponsorer for Ældre Sagen i Gråsten APOS, Andr. Petersen & Søn, Planetvej 2, 6300 Gråsten BHJ, Ulsnæs 33, 6300 Gråsten Det Nye Hebru, Sundsnæs 4, 6300 Gråsten Euro Spar, Nygade 10, 6300 Gråsten Gråsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9 Vi håber på endnu en god sæson for vore brugere med mange hyggelige timer i et godt socialt miljø, hvor alle kan være med. Med venlig hilsen Brugerrådet. 28 Årsprogram 2014-2015 1 IT Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

ÅRSPROGRAM 2015-2016 Foto: Vestergade i Vojens

ÅRSPROGRAM 2015-2016 Foto: Vestergade i Vojens LOKALAFDELINGEN I VOJENS ÅRSPROGRAM 2015-2016 Foto: Vestergade i Vojens Kære medlem af Ældre Sagen Ældre Sagens bestyrelse i Vojens har nu lavet det nye program, som gælder for 1.8.2015 til 30.6.2016.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Oversigt over motionstilbud i aktivitetscentrenes regi. Disse tilbud henvender sig til folk, der ikke er i stand til at deltage i diverse foreningstilbud.

Læs mere

Dansk Parkinsonforening

Dansk Parkinsonforening Kredsbestyrelse: Formand: Ejner Schmidt, Vestergade 12, 6240 Løgumkloster. Tlf. 7474 3670 2752 3670 eks-eks@webspeed.dk Næstformand: Erik Kragh, Møllepold 26, 6200 Åbenrå Tlf. 7462 5091 2176 7291 kragh26@youmail.dk

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Program 2015. Medlemmer af lokalbestyrelsen i Gråsten. Til medlem: Støt vore sponsorer, de støtter jer. Gråsten Lokalafdeling

Program 2015. Medlemmer af lokalbestyrelsen i Gråsten. Til medlem: Støt vore sponsorer, de støtter jer. Gråsten Lokalafdeling Medlemmer af lokalbestyrelsen i Gråsten Ebbe Johansen tlf. 40 11 76 04 Formand e-mail ej@danskill.dk Gråsten Lokalafdeling Birgitte Jensen tlf. 28 69 02 03 Næstformand e-mail birgitte@seest.nu Anne Nygaard

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Område Syd. Lo kalcent er Tranbjerg. Aktivitetstilbu d

Område Syd. Lo kalcent er Tranbjerg. Aktivitetstilbu d Område Syd Lo kalcent er Tranbjerg Aktivitetstilbu d 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lokalcenter Tranbjerg... 3 DATASTUEN... 4 NETCAFÈEN... 4 PERGAMANO... 5 PORCELÆNSMALING... 5 SILKEMALING... 5

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere