Økonomiudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Torsdag den 21. august 2014 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 608 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Høringssvar vedrørende ændring af lov om pligt til at indhente børneattester B Høringssvar vedrørende evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet C Destination East Greenland årsrapport D Høringssvar vedrørende videnskabelig undersøgelse omkring Ivittuut E Høringssvar vedrørende videnskabelig undersøgelse omkring Isua F Høringssvar vedrørende arbejdsprogram for et område ved Mestersvig, Traill Island og Jameson Land, i forbindelse med efterforskning af kulbrinter G Tre høringssvar vedrørende mindre råstofprojekter H Høringssvar angående ændring af lov om råstoffer I Høringssvar vedrørende lov om GeoSurvey Greenland (GSG loven) J Høringssvar vedrørende VVM om seismiske undersøgelser i Nord- og Sydøstgrønland K Høringssvar vedrørende ændring af lov om arbejdsformidling med videre L Høringssvar vedrørende lov om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre M Høringssvar vedrørende Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi , Et land et arbejdsmarked Forespørgsler Ingen Beslutninger A Ansøgning om alkoholbevilling til B-1600, Pilersuisoq i Tasiilaq B Ansøgning om afledt drift til nyetableret Husflidsværksted Nuukullak Sager til Kommunalbestyrelsen A Opkrævning af restancer for dagtilbud B Ledighedsstatistik 2. kvartal C Imaneq, Byrum 5 processen D Forslag til Kommuneplantillæg 4A5-3, Alsidige boliger, Nuuk Detailområde II E Standardvedtægt for kommunale daginstitutioner F Ombygning af tidligere skolepasning Miki, B

3 Side G Frigivelse af byggemodningsmidler Lukkede punkter Ingen Eventuelt Godkendelse af referat

4 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

5 Side Orienteringer 03A Høringssvar vedrørende ændring af lov om pligt til at indhente børneattester Til orientering J.nr.: / 30 Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Forvaltning for Børn, Familie og Skole har den 2. juni 2014 modtaget anmodning om høringssvar fra Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling vedrørende forslag til ændring af inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattester med svarfrist den 30. juni Lovforslaget har som overordnet formål at udvide anvendelsesområdet for børneattester og herved skabe grundlag for en yderligere styrkelse af indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn. Lovforslaget er muliggjort som følge af ændringer i Rigsmyndighedernes lovgivning i forhold til hvilken personkreds, der kan indhente børneattester. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 4. august Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Børn, Familie og Skole har den 2. juni 2014 modtaget anmodning om høringssvar fra Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling vedrørende forslag til ændring af inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattester med svarfrist den 30. juni Forslaget indebærer, at indhentelse af børneattester ikke længere begrænser sig til personer, der for eksempel er ansat med henblik på at arbejde eller beskæftige sig med børn. I henhold til forslaget vil der også skulle indhentes børneattester på personer, der som led i varetagelsen af deres funktioner i henhold til deres ansættelse eller beskæftigelse færdes fast blandt børn under 15 år. Løsningsforslag faglig vurdering I høringssvaret tilslutter Kommuneqarfik Sermersooq sig ændringsforslagene til lov om pligt til at indhente børneattester. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der vil være en mindre administrativ merudgift på indhentning og håndtering af attesterne. De anslås i bemærkningerne at være under ,- kr. på landsplan. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

6 Side 612 Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 4. august 2014: Taget til efterretning. Bilag 1. Høringsbrev 2. Lovforslag 3. Bemærkninger 4. Høringssvar vedrørende forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattester

7 Side B Høringssvar vedrørende evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet Til orientering J.nr.: /90 Forvaltning for Børn, Familie og Skole - Direktør Søren Valbak / SVAL Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Direktør Grethe Nielsen / GRNI Sagsresume Kommuneqarfik Sermersooq har den 14. maj 2014, med svarfrist den 16. juni 2014, modtaget anmodning om høringssvar fra KANUKOKA vedrørende evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet. Forvaltningerne for Børn, Familie og Skole og Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har gennemgået høringsmaterialet, og et høringssvar er blevet udarbejdet og derefter godkendt af formand for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv samt formand for Udvalget for Børn, Familie og Skole. Efter gennemgang af høringsmaterialet er der i høringssvaret fundet anledning til en række bemærkninger, som er fremlagt i sagsfremstillingens løsningsforlag. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 4. august 2014 samt på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og Forvaltning for Børn, Familie og Skole indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Evalueringen angiver som formål at sammenholde udviklingen efter 1. januar 2011 med følgende mål for udlægning af opgaver på handicapområdet til kommunerne: - At øge nærheden af beslutningskompetencen i forhold til den enkelte borger med forventningen om at opnå en bedre borgerbetjening - At opnå en administrativ forenkling og større gennemskuelighed i sagsbehandlingen, - At skabe størst mulig sammenhæng mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar - At skabe forbedret mulighed for en fortsat udvikling af indsatsen for personer med vidtgående handicap Evalueringen har til formål at vurdere, om opgaveplacering og opgaveløsning kan anses for at være hensigtsmæssig, i hvilken grad ovenstående formål er nået samt at fremkomme med anbefalinger i forhold til opgavevaretagelsen på handicapområdet. BDO har foretaget evalueringen på vegne af KANUKOKA og Selvstyret.

8 Side 614 Løsningsforslag faglig vurdering Efter gennemgang af høringsmaterialet, er der i høringssvaret fundet anledning til at bemærke: - at der, for så vidt angår udbedring af mangler i datagrundlag på området, foreslås periodisk afholdelse af kurser i dataindberetning; det bør så vidt muligt være kurser, som ikke alene baseres på fjernundervisning - at der foreslås løbende kompetenceudvikling både i og uden for kommunerne for at understøtte og styrke fagligheden på området samt oprettelse af en central kompetenceenhed, der kan rådgive og hjælpe kommunerne ved særlige problemstillinger i konkrete sager - at der, hvad angår aktiverings- og uddannelsestilbud, støttes op om udvikling af en national handleplan, som også kommer til at omfatte indsatser og tiltag til inklusion på arbejdsmarkedet - at mulighederne for at oprette ungdomsuddannelser som særligt tilrettelagte forløb samt flere efterskolelignende tiltag undersøges - at det, med hensyn til døgninstitutioner, anerkendes, at ansvar for blandt andet sikring af det nødvendige antal pladser foreløbigt er i Selvstyrets regi, at kommunerne antagelig kunne gøre mere brug af mulighederne for at søge Selvstyret om at etablere andre typer af hjælpeforanstaltninger, herunder forsøgsordninger og særlige socialpædagogiske tilbud, at der udarbejdes servicedeklarationer for de enkelte døgninstitutioner efter en ensartet systematik, at manglende tilgængelig ekspertise ved udredninger kan være en årsag til fejlvisitationer til enkelte døgninstitutioner, at en øget informationsindsats omkring brugen af Den Centrale Venteliste hilses velkommen - at Kommuneqarfik Sermersooq foretager gennemgang af bevillinger én gang årligt med undtagelse af støttepersontimer, som genoptages hvert halve år, og - at der med hensyn til lovgivning foreslås en revision af Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser i lyset af udviklingen med udlægning af ansvar for handicapområdet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ikke i evalueringen foretaget en økonomisk og ressourcemæssig vurdering i forhold til den fremtidige situation. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 med senere ændringer om hjælp til personer med vidtgående handicap og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 30. december 2013 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Det videre forløb BDO har udmeldt, at de vil opstille generelle principper, der bør være styrende for fremtidige overvejelser vedrørende opgaveløsning i krydsfeltet mellem kommuner og Selvstyre, hvilket afventes. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

9 Side 615 Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 4. august 2014: Taget til efterretning. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til. Bilag 1. Høringsskrivelse samt høringsmateriale modtaget fra Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 2. Høringssvar fra Kommuneqarfik Sermersooq

10 Side C Destination East Greenland årsrapport 2013 Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har den 9. juli 2014 modtaget Destination East Greenlands årsrapport for Fondens formål er at understøtte turisterhvervsudviklingen, samt skabe optimale vækstbetingelser for en bæredygtig udvikling af turisterhvervet i Østgrønland. Fondens formål er også at sælge og markedsføre østgrønlandsk kunsthåndværk, skinprodukter og turistprodukter udviklet med lokale aktører, samt generel markedsføring af destinationen og turismen i Østgrønland. Endvidere er det fondens formål at drive virksomhed på turistområdet, dog ikke på områder, hvor private virksomheder udbyder lignende produkter. Omkostningerne til markedsføring, kompetence-, produkt-, og turismeudvikling dækkes gennem en servicekontrakt med Kommuneqarfik Sermersooq på 2,4 mio. kr. årligt. Der har i 2013 været satset på større enkelt kurser og der har været gennemført et stort langsigtet markedsføringsprojekt. Årets resultat blev et underskud på kr. mod et overskud på kr i 2012, hvilket Destination East Greenlands bestyrelse ikke finder tilfredsstillende. Udviklingen omsætningen og dækningsbidraget i Destination East Greenlands butiksdel (Arcticart), der er den kommercielle aktivitet, hvor Destination East Greenland foretager køb og salg af lokalt håndværk året rundt, er utilfredsstillende. Den del af Destination East Greenlands aktiviteter er ikke selvbærende og bidrog i 2013 ikke som budgetteret til fondens økonomi. Det er revisionsselskabets opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiviteter, passiver og finansielle stilling per 31. december Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orienteringen om Destination East Greenlands årsrapport 2013 tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen har den 9. juli 2014 modtaget Destination East Greenlands årsrapport for Fondens formål er at understøtte turisterhvervsudviklingen, samt skabe optimale vækstbetingelser for en bæredygtig udvikling af turisterhvervet i Østgrønland. Fondens formål er også at sælge og markedsføre østgrønlandsk kunsthåndværk, skinprodukter og turistprodukter udviklet med lokale aktører, samt generel markedsføring af destinationen og turismen i Østgrønland. Endvidere er det fondens formål at drive virksomhed på turistområdet, dog ikke på områder, hvor private virksomheder udbyder lignende produkter.

11 Side 617 Omkostningerne til markedsføring, kompetence-, produkt-, og turismeudvikling dækkes gennem en servicekontrakt med Kommuneqarfik Sermersooq på 2,4 mio. kr. årligt, der udbetales i fire rater kvartalsvis. I henhold til årsrapporten, har der i 2013 været satset på større enkelt kurser, og der har været gennemført et stort langsigtet markedsføringsprojekt. Der har blandt andet været gjort en ekstraordinær indsats med at markedsfører Østgrønland til et bredt publikum samt gennemført et fem-dages turismekursus i alle bygder. Der har også været gennemført et søduelighedskursus for 12 personer. Årets resultat blev et underskud på kr. mod et overskud på kr. i 2012, hvilket Destination East Greenlands bestyrelse ikke finder tilfredsstillende. Underskuddet skyldes dels et mindre fald/stagnering i nettoomsætningen fra Destination East Greenlands kommercielle aktiviteter knyttet op på fondens butiksdel, sammenholdt med en markant stigning i Destination East Greenlands udgifter i forhold til 2012: 2013 t.kr. Indtægter Nettoomsætning Servicekontrakt Kommuneqarfik Sermersooq Indtægter projekter 75 0 Andre driftindtægter I alt t.kr. Udgifter Direkte udgifter (1.342) (1.234) Projekter (1.381) (599) Markedsføring (302) (289) Andre eksterne omkostninger (358) (313) Personaleomkostninger (1.562) (1.403) Afskrivninger (174) (170) Drift resultat (754) 138 Finansielle indtægter Årets resultat (753) 139 Løsningsforslag faglig vurdering Ingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Destination East Greenland. Det videre forløb Kvartalsberetningerne vil fra Forvaltningen løbende blive fremstillet til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv.

12 Side 618 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget tager orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at der ønskes en redegørelse for, hvordan selskabet vil sikre likviditet og et tilfredsstillende regnskabsresultat. Bilag 1. Fonden Destination East Greenlands årsrapport 2013

13 Side D Høringssvar vedrørende videnskabelig undersøgelse omkring Ivittuut Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har den 21. maj 2014 modtaget høring fra Råstofstyrelsen angående ansøgning om videnskabelig undersøgelse omkring Ivittuut. Undersøgelsens formål er at forstå forbindelsen mellem de bjergarter i Grønnedal-Ika-komplekset og mineralholdigt vand, der kommer op gennem Ikait-søjlerne. Høringsmaterialet er blevet behandlet administrativt og afsendt til Råstofstyrelsen. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 21. maj 2014 modtaget høring fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om videnskabelig undersøgelse omkring Ivittuut. Ansøgningen kommer fra Gabrielle Stockmann, Stockholms Universitet geologiske studier, som vil tage prøver af søer, elve og sten omkring Grønnedal-Ika-komplekset. Formålet er at indsamle stenprøver fra Grønnedal-Ika-kompleks og vandprøver fra elve og søer på land, der kan hjælpe med at forstå forbindelsen mellem de bjergarter i Grønnedal-Ika komplekset og mineralholdigt vand kommer op gennem Ikait-søjlerne. Ansøger regner med at samle omkring sten på omkring kg. Undersøgelsesperioden er fra 1. juli 2014 til 10. juli Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har ingen yderligere bemærkninger eller anmodning om oplysninger til ansøger om undersøgelsen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Grundet høringens indhold er en økonomisk og ressourcemæssig vurdering ikke relevant. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen.

14 Side 620 Det videre forløb I det tilfælde at det videnskabelige undersøgelse bliver godkendt, forventer Kommuneqarfik Sermersooq at blive orienteret om undersøgelsens resultater. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til. Bilag 1. Høringsbrev 2. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar

15 Side E Høringssvar vedrørende videnskabelig undersøgelse omkring Isua Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har den 22. maj 2014 modtaget høring fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om videnskabelig undersøgelse omkring Isua. Høringsmaterialet er blevet behandlet administrativt og afsendt til Råstofstyrelsen. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 22. maj 2014 modtaget høring fra Råstofstyrelsen vedrørende ansøgning om videnskabelig undersøgelse omkring Isua. Ansøgningen kommer fra Minik Rosing, der, sammen med fem andre, vil tage stenprøver omkring Isua. Formålet med at indsamle stenprøver er, at fremme forståelse af jordens overflades tidlige udvikling. Sten, der indsamles til prøver, er uden kommerciel værdi, og prøverne vil blive indsamlet med brug af hammer. Ansøger forventer at indsamle mindre end 300 kg. Perioden for videnskabelig undersøgelse er fra den14. juli til 26. juli Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq havde ingen yderligere bemærkninger eller spørgsmål til ansøger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Grundet høringens indhold er en økonomisk og ressourcemæssig vurdering ikke relevant. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb I det tilfælde at det videnskabelige undersøgelse bliver godkendt, forventer Kommuneqarfik Sermersooq at blive orienteret om undersøgelsens resultater. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

16 Side 622 Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til orientering. Bilag 1. Høringsbrev 2. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar

17 Side F Høringssvar vedrørende arbejdsprogram for et område ved Mestersvig, Traill Island og Jameson Land, i forbindelse med efterforskning af kulbrinter Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har modtaget den aktuelle høring pr. mail den 5. maj 2014, med høringsfrist 27. maj Høringsmaterialet er blevet gennemgået, og et svar er blevet udarbejdet og derefter godkendt af formand for Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og borgmesteren. Høringssvaret er blevet sendt til Råstofstyrelsen. Der er i høringssvaret taget forbehold for efterfølgende politisk behandling, idet det ikke har været muligt at udvalgsbehandle høringssvaret inden svarfristens udløb. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Selskabet Cambridge Arctic Shelf Programme (CASP) har ansøgt om efterforskning efter kulbrinter ved et område ved Mestersvig, Traill Island og Jameson Land. Selskabet har i sommeren 2012 samt 2013 haft efterforskning ved samme område, hvor Kommuneqarfik Sermersooq ikke havde nogen bemærkninger. Kommuneqarfik Sermersooq er yderligere opmærksom på, at selskabet har udført geologiske feltarbejde i Nordøstgrønland siden Perioden for denne sommers undersøgelser er fra 1. juni 2014 til 28. august Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq noterer sig, at Cambridge Arctic Shelf Programme igen i år vil udføre feltarbejdet til fods fra en række camps i området. Yderligere noteres det, at der også i år, er tale om aktiviteter af mindre forstyrrende art, dog opfordrer Kommuneqarfik Sermersooq til, at der tages de nødvendige forholdsregler i forbindelse med helikoptertransport flyvninger og henviser i øvrigt til den Strategiske Miljøvurdering (SMV) for Jameson Land samt kommunens høringssvar i forbindelse med Cambridge Arctic Shelf Programmes ansøgning i 2013 Kommuneqarfik Sermersooq høringssvar i forbindelse med Application for CASP to carry our geological fieldwork during summer 2013 under prospecting tilladelse nr. 2012/17, på Traill Island og Jameson Land.

18 Side 624 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering En økonomisk eller ressourcemæssig vurdering af denne høring er ikke relevant. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Råstofloven af 2009 med senere ændringer. Det videre forløb Kommunen afventer at blive informeret vedrørende eventuelle aktiviteter i projektet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til orientering i. Bilag 1. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar 2. Høringsmateriale

19 Side G Tre høringssvar vedrørende mindre råstofprojekter Ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala nr. 2014/46 i Ameralik, arbejdsprogram for True North Gems (TNG) under licens 2008/01 og 2011/07 samt Ansøgning om arbejdsprogram, licens nr. 2010/49 Greenland Gold Ressources (GGR) Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har i juni måned afsendt høringssvar til følgende tre råstofprojekter. Ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala nr. 2014/46 i Ameralik Der ansøges om en småskala efterforskningstilladelse med eneret til et område på 1 km 2 ved Ameralik/Itivdleq fjord i nærheden af Quagssugarssuaq. Det er ligeledes en ansøgning om udnyttelse af mineraler, samt godkendelse af konkret udnyttelses- og nedlukningsplan. Der eftersøges rubiner, safir og andre mineraler. Ansøgningen indeholder oplysninger om, at der ønskes at benytte et ATV-køretøj. Der findes ikke beskrivelse af fastlagte kørespor, og Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, at tilladelse til motoriseret færdsel i området kræver, at der fastlægges ruter, der må benyttes. Ansøgningsfristen for aktiviteten er ikke overholdt. Arbejdsprogram for True North Gems under licens 2008/01 og 2011/07 Der ansøges om tilladelse til arbejdsprogram, hvor True North Gems vil udføre kortlægning af potentielle forekomster under licens 2011/07 i Qeqertarsuatsiaat området. En del af efterforskningen foretages ved transport med helikopter, og desuden benyttes lokale operatører til sejlads. Der eftersøges rubiner og safirer. Ansøgningsfristen for aktiviteten er ikke overholdt. Ansøgning om arbejdsprogram, licens nr. 2010/49 Greenland Gold Ressources Der ansøges om tilladelse til arbejdsprogram af selskabet Greenland Gold Resources Ltd. under licens 2010/49. Transporten i området vil ske med helikopter, og der eftersøges guld i området. Ansøgningsfristen for aktiviteten er ikke overholdt. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at høringssvarene tages til efterretning

20 Side 626 Sagsfremstilling Ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala nr. 2014/46 i Ameralik Der ansøges om en småskala efterforskningstilladelse med eneret til et område på 1 km 2 ved Ameralik/Itivdleq fjord i nærheden af Quagssugarssuaq. Det konstateres ligeledes, at det er en ansøgning om udnyttelse af mineraler, samt godkendelse af konkret udnyttelses- og nedlukningsplan. Målet for efterforskningen, som oplyst af ansøger, er rubiner, safir og andre mineraler. Det ansøgte område er et vigtigt rekreativt område med blandt andet hytter og en højskole. Ansøgningen indeholder et ønske om at måtte benytte firhjulstrukket ATV i hele nærområdet, uden at være begrænset til kørespor. Høringsmaterialet indeholder desuden en beregning, der viser, at en ATV med bælter i stedet for hjul beskadiger vegetationen mindre end en person, der går i terrænet. Arbejdsprogram for True North Gems under licens 2008/01 og 2011/07: True North Gems ønsker at undersøge yderligere områder under licens 2008/01 og 2011/07, der ligger uden for det område, hvor der er givet udnyttelsestilladelse i Qeqertarsuatsiaat området. En del af efterforskningen foretages med helikoptertransport og desuden benyttes lokale operatører til sejlads. Feltarbejdet medfører kortlægning af området, både topografisk og kortlægning af geologiske forhold. Der eftersøges rubiner og safirer. Der er udarbejdet en opfattende sikkerhedsplan for arbejdsprogrammet. Ansøgning om arbejdsprogram, licens nr. 2010/49 Greenland Gold Ressources Greenland Gold Resources Ltd. har ansøgt om tilladelse til et mindre projekt, hvor der eftersøges guld under licens 2010/49 i Qeqertarsuatsiaat området. Der er udarbejdet en omfattende sikkerhedsplan, men ikke en miljøplan. Transporten i området vil ske med helikopter, med flyvninger fra Nuuk, og vil blive udført af 2-3 personer. Løsningsforslag faglig vurdering Ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala nr. 2014/46 i Ameralik Forvaltningen vurderer, at der kun bør gives tilladelse til projektet, hvis der fastlægges regler for, hvor der må benyttes motoriserede transportmidler. Området er et vigtigt rekreativt område med hytter og en højskole. Høringsmaterialet indeholder en beregning, der konkluderer, at en ATV med bælter påvirker terrænet mindre end en gående person. Forvaltningen er uforstående og uenig i denne konklusion, og finder bilaget useriøst. Arbejdsprogram for True North Gems under licens 2008/01 og 2011/07 True North Gems ønsker at undersøge Qeqertarsuatsiaat området yderligere med kortlægning af topografi og geologi. Dette formodes udført for at undersøge muligheden for yderligere minedrift i området.

21 Side 627 Forvaltningen støtter den videre efterforskning i området og ønsker, at der benyttes så megen lokal arbejdskraft som muligt, og at der tages mest mulig hensyn til fiskeri og fangst i området. Det bifaldes, at der benyttes lokale operatører til sejlads i projektet. Ansøgning om arbejdsprogram, licens nr. 2010/49 Greenland Gold Ressources Forvaltningen støtter, at der forskes efter guld i Qeqertarsuatsiaat området og anser dette lille projekt med 2-3 ansatte, der transporteres med helikopter til området, som uproblematisk. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Høringssvar med eventuelle ændringer fra udvalgsbehandlingen afsendes til Råstofstyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til orientering i. Bilag 1. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående Ansøgning om efterforskningstilladelse, småskala nr. 2014/46 i Ameralik 2. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående Arbejdsprogram for True North Gems under licens 2008/01 og 2011/07 3. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående Ansøgning om arbejdsprogram, licens nr. 2010/49 Greenland Gold Ressources 4. Høringsmateriale

22 Side H Høringssvar angående ændring af lov om råstoffer Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har den 13. juni 2014 modtaget høringsmateriale angående ændring af Inatsisartutlov om råstoffer. Høringsfrist var sat til den 18. juli 2014, men denne frist er dog efter henvendelser fra adskillige høringsparter forlænget til 18. august Kommuneqarfik Sermersooq har i flere tilfælde denne sommer protesteret over, at vigtige høringer udsendes i juli måned, hvilket er imod gældende aftale fra 2010 mellem Selvstyret og KANUKOKA. Ændringsforslaget ønsker at undtage udveksling af dokumenter mellem råstofmyndighederne (Råstofstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstoffer) samt dokumenter tilgået myndighederne fra muligheden for aktindsigt. Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler, at de anførte ændringer af råstofloven ikke gennemføres. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor forslag til høringssvar blev godkendt og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orientering om det godkendte forslag til kommunens høringssvar tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen har den 13. juni 2014 modtaget høringsmateriale angående ændring af Inatsisartutlov om råstoffer. Høringsfristen var oprindeligt sat til den 18. juli 2014, men efter henvendelser fra adskillige høringsparter er denne forlænget til den 18. august Ændringsforslaget ønsker at undtage udveksling af dokumenter mellem råstofmyndighederne (Råstofstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstoffer) samt dokumenter tilgået myndighederne fra muligheden for aktindsigt. Dette vil være mere restriktivt end loven om offentlighed i forvaltningen, og langt mere restriktivt, end hvad der gælder inden for miljøspørgsmål i Danmark og lande, som Grønland typisk sammenligner sig med. Forslaget indeholder en bestemmelse om, at efter, at der er truffet afgørelse i en sag under Råstofloven, kan der gives aktindsigt. Det vil således være for sent til at gøre kommunens indflydelse gældende, når en eventuel tilladelse til et råstofprojekt er givet. Det stillede ændringsforslag til råstofloven vil medføre, at det ikke vil være muligt at søge om aktindsigt i alle dokumenter udvekslet mellem råstofmyndighederne (Råstofstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstoffer) samt dokumenter tilgået myndighederne fra muligheden for aktindsigt. Det vil efterfølgende være muligt at søge om aktindsigt, efter der er truffet afgørelse i de enkelte sager.

23 Side 629 Ændringsforslaget vil desuden medføre, at 3b-3c om klageadgang i råstofloven udgår. Hermed slettes hele afsnittet om klageadgang i råstofloven, der var et vigtigt element i ændring af råstofloven i Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen har i høringssvaret udarbejdet følgende vurdering af ændringsforslaget: Ændringsforslaget vil medføre, at der kan fremkomme oplysninger, efter en eventuel tilladelse er givet, hvilke kunne have påvirket processen, hvis de var fremkommet under processen. Det vurderes, at den manglende indsigt i dokumenter under behandlingen af en ansøgning vil medføre mistillid hos befolkningen og kan kun betragtes som værende til gunst for råstofinteresser. Forvaltningen finder det bekymrende, at 3b-3c om klageadgang i råstofloven udgår, idet hele afsnittet om klageadgang i råstofloven dermed slettes. Ydermere er denne væsentlige ændring ikke belyst i bemærkningerne til lovforslaget. Den eneste bemærkning er, at som konsekvens af forslaget udgår bestemmelserne i 3a 3c. Ændringsforslaget betragtes som en forringelse af borgerinddragelse og åbenhed i forvaltningen. Det anbefales derfor, at ændringerne af råstofloven ikke vedtages. Det anbefales, at lovgivningen på råstofområdet i Grønland tværtimod åbnes op for større åbenhed, og at der arbejdes hen imod at Grønland vil følge betingelserne i Århuskonventionen, der indeholder krav om åbenhed i offentlig forvaltning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ikke lavet en økonomisk vurdering. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), med senere ændringer. Det videre forløb Høringssvar med eventuelle ændringer fra udvalgsbehandlingen afsendes til Råstofstyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget godkender forslag til høringssvar og sender sagen videre til orientering i. Bilag 1. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående ændring af Inatsisartutlov om råstoffer 2. Høringsmateriale

24 Side I Høringssvar vedrørende lov om GeoSurvey Greenland (GSG loven) Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har den 19. juni 2014 modtaget høringsmateriale vedrørende Inatsisartutlov om GeoSurvey Greenland (GSG loven). Høringsfrist er sat til den 14. august Jævnfør aftale mellem kommunerne, KANUKOKA og Naalakkersuisut fra 2010 har Kommuneqarfik Sermersooq opfordret til, at høringer vedrørende lovforslag i fremtiden udsendes med minimum fem ugers tidsfrist, ferieperioden ikke medregnet. Høringsmaterialet til lovforslag om oprettelse af GeoSurvey Greenland (GSG) indeholder beskrivelse af lovgrundlaget for GeoSurvey Greenland samt de økonomiske konsekvenser af oprettelsen af denne nye forskningsinstitution. Kommuneqarfik Sermersooq har gennemgået høringsmaterialet og vurderer overordnet, at denne nye forskningsinstitution vil medføre en betydelig merudgift for det grønlandske samfund, uden at der opnås en egentlig merværdi for Grønland. De stillede opgaver kan løses af de allerede oprettede institutioner. Lovforslaget medfører desuden, at alle dokumenter, der udveksles mellem GeoSurvey Greenland og Naalakkersuisut ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Dette er Kommuneqarfik Sermersooq stærkt modstander af og vurderer, at denne lukkethed imod borgerinddragelse og gennemsigtighed i forvaltningen vil skabe yderligere mistro til forvaltningen af råstoffer i Grønland. Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler, at loven om GeoSurvey Greenland ikke vedtages. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor forslag til høringssvar blev godkendt og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orienteringen vedrørende det godkendte forslag til kommunens høringssvar vedrørende oprettelse af GeoSurvey Greenland tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen har den 19. juni 2014 modtaget høringsmateriale vedrørende Inatsisartutlov om GeoSurvey Greenland (GSG loven). Høringsfrist er sat til den 14. august Kommuneqarfik Sermersooq har gennemgået det tilsendte høringsmateriale. Høringsmaterialet til lovforslag om oprettelse af GeoSurvey Greenland indeholder beskrivelse af lovgrundlaget for GeoSurvey Greenland samt de økonomiske konsekvenser af oprettelsen af denne nye forskningsinstitution. Opgaverne for GeoSurvey Greenland er at sikre en sammenhængende, videnskabeligt datagrundlag og en forskningsbaseret understøtning af landets forvaltning af mineral-, olie-, gas-, og vandressourcer samt territoriale interesser. Af bemærkningerne fremgår det, at GeoSurvey Greenland også skal rådgive angående miljøspørgsmål ved råstofprojekter.

25 Side 631 Ifølge lovforslaget skal forskningsorganisationen udføre myndighedsopgaver samt varetage internationale forpligtelser. På nuværende tidspunkt er geologisk forskning i Grønland ikke hjemtaget, og den danske stat finansierer en meget stor del af de nuværende udgifter. Forskningen bliver udført af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der har et budget på 100 mio. kr. om året for deres engagement i Grønland. Det formodes, at den nævnte projektbevilling på 11,5 mio. kr. fra Grønlands Selvstyre er de nuværende midler til GEUS. Hermed investerer den danske stat ca. 90 mio. kr. i udforskning af den grønlandske undergrund. Dette tilskud må forventes at falde markant, hvis GeoSurvey Greenland løbende skal overtage opgaver fra GEUS. Lovforslaget medfører, at alle dokumenter, der udveksles mellem GeoSurvey Greenland og Naalakkersuisut ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq vurderer overordnet, at oprettelsen af GeoSurvey Greenland, som ny forskningsinstitution, vil medføre en betydelig merudgift for det grønlandske samfund, uden at der opnås en egentlig merværdi for Grønland. Det anbefales, at dataindsamling og rådgivning af Naalakkersuisut forsat varetages af Råstofstyrelsen, Naturinstituttet, Miljøstyrelsen for Råstoffer, Udenrigsdirektoratet, Nunaoil, Nunaminerals og GEUS, og at der eventuelt oprettes en koordinerende funktion i Selvstyret. Desuden forekommer det uklart, hvordan en forskningsorganisation kan udføre myndighedsopgaver samt varetage internationale forpligtelser, som det fremgår af lovforslaget, når denne er uafhængig af Naalakkersuisut. Kommuneqarfik Sermersooq stiller sig overordnet undrende overfor, at Naalakkersuisut, i 3 stk. 3, foreslår, at GSG undtages fra retten til aktindsigt. Med dette lovforslag stilles borgere i det grønlandske samfund svagere i forhold til transparens i den offentlige forvaltning. Dette i en tid, hvor tendensen i demokratiet går en anden vej netop imod åbenhed, borgerinddragelse og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Kommuneqarfik Sermersooq har en bekymring angående overdragelse af den meget omfattende ekspertise og det store datagrundlag, som GEUS har opbygget i dag. Desuden vil det sandsynligvis være næsten umuligt at fastholde de internationale kontakter og tiltrække udenlandske forskningsmidler i samme omfang som nu ved en udfasning af GEUS betydning i Grønland. Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler, at lovforslag om oprettelse af GeoSurvey Greenland ikke vedtages på grund af bekymringerne fremført ovenfor, og at der i stedet koordineres bedre mellem de allerede oprettede institutioner. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Lovforslaget vurderes at koste det grønlandske samfund ca. 30 mio. kr. årligt, samt at forskningsmidler for ca. 90 mio. kr. årligt mistes fremover. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen

26 Side 632 Det videre forløb Høringssvar med eventuelle ændringer fra udvalgsbehandlingen afsendes til Råstofstyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget godkender forslag til høringssvar og sender sagen videre til orientering i. Bilag 1. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående ændring af Inatsisartutlov om GeoSurvey Greenland (GSG loven) 2. Høringsmateriale

27 Side J Høringssvar vedrørende VVM om seismiske undersøgelser i Nordog Sydøstgrønland Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har den 23. maj 2014 modtaget høringsmateriale angående VVM om seismiske undersøgelser i Nord- og Sydøstgrønland forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13 og 2012/41. Hermed følger forvaltningens forslag til høringssvar. Frist for høringssvar er sat til den 18. august Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor forslag til høringssvar blev godkendt og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orientering om det godkendte forslag til kommunens høringssvar til VVM om seismiske undersøgelser i Nord- og Sydøstgrønland tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen har den 23. maj 2014 modtaget høringsmateriale angående VVM om seismiske undersøgelser i Nord- og Sydøstgrønland forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13 og 2012/41. Høringsfrist er sat til den 18. august Forvaltningen har gennemgået det tilsendte materiale og fremlægger hermed de væsentligste punkter i vedlagte forslag til høringssvar. I høringssvaret pointeres, at afsender og modtager af høringsmaterialet er Råstofstyrelsen. Dette vækker bekymring, idet materialet omhandler en vurdering af virkninger på miljø, som siden 1. januar 2013 skal behandles i Miljøstyrelsen for Råstoffer. Det fremgår af høringen, at beskyttelseszoner for havpattedyr er udpeget af Råstofstyrelsen, hvilket ligger uden for den lovfæstede ressortfordeling. De seismiske undersøgelser foregår i områder, hvor der findes narhval, isbjørn, hvalros og grønlandshval og fordrer, at de grønlandske regler for seismik overholdes, og at der reageres, hvis der observeres negative påvirkninger af havpattedyrene. Forvaltningen noterer sig, at afleveringsfristen den 1. marts for aktiviteten i indeværende år, fastlagt ifølge BMP Guidelines, ikke er overholdt, idet VVM er udarbejdet i april måned for ansøgning 2012/41 og maj for ansøgning 2014/13. Hvis der er givet en dispensation for dette bør det fremgå af høringsmaterialet. Guide-lines to environmental impact assessment of seismic activities in Greenland Waters er implementeret i projektet.

28 Side 634 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen ser med stor bekymring på den manglende opdeling af tildeling af licenser og tilladelser og forvaltning af miljødelen af råstofområdet. Disse opgaver er adskilt i to separate departementer ifølge ændring af Råstofloven per 1. januar Denne høring viser dog, at behandling af miljøsager stadig foregår i råstofstyrelsen. Høringsfristen for begge høringer ligger efter,at efterforskningsselskabet ønsker at opstarte undersøgelserne. Hermed forekommer det umuligt at få indflydelse på vilkårene for udførelsen af undersøgelserne. Sådanne høringer bør udsendes så tilpas tidligt, at det vil være muligt at indarbejde eventuelle ændringsforslag fra høringssvar. Forvaltningen ser positivt på, at Guide-lines to environmental impact assessment of seismic activities in Greenland Waters følges i projektet og ønsker, at der sker monitering af aktiviteterne, således at eventuelle skadelige påvirkninger kan registreres og minimeres i kommende projekter. Forvaltningen vil efter dette års seismiske undersøgelser på østkysten følge op på de rapporter, der beskriver eventuelle påvirkninger af havpattedyr i området. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der laves ikke økonomisk vurdering af denne sag. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Høringssvar med eventuelle ændringer fra udvalgsbehandlingen afsendes til Råstofstyrelsen. Det formodes, at det tilsendte høringssvar vil sætte fornyet fokus på de påpegede forhold, som er imod gældende lovgivning. Forvaltningen vil følge det videre forløb. Forvaltningen vil efter dette års seismiske undersøgelser på østkysten følge op på de rapporter, der beskriver eventuelle påvirkninger af havpattedyr i området. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget godkender forslag til høringssvar og sender sagen videre til orientering i. Bilag 1. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående VVM om seismiske undersøgelser i Nordøstgrønland forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13 2. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar angående VVM om seismiske undersøgelser i Sydøstgrønland forundersøgelsestilladelse nr. 2012/41 3. Link til høringsmateriale: Sydøstgrønland Nordøstgrønland

29 Side K Høringssvar vedrørende ændring af lov om arbejdsformidling med videre Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har den 10. juni 2014 modtaget høring fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked vedrørende forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling med videre. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor forslag til høringssvar blev godkendt og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orienteringen om det godkendte forslag til høringssvar vedrørende lovændring tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen har den 10. juni 2014 modtaget høring fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked vedrørende forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling med videre. Forslaget til ændring af Landstingslov nr. 5 af 8. juni 2014 skal sikre brugen af det kommende nationale jobportal. De væsentligste ændringer: - Forslaget fastlægger, at der skal udarbejdes individuelle handlingsplaner for arbejdssøgende og personer, som indgår i et opkvalificeringsforløb - Forslaget fastlægger, at den arbejdssøgende skal anvende jobportalen - Forslaget fastlægger, at den arbejdssøgende løbende skal opdatere sit CV på jobportalen. - Forslaget fastlægger, at et dækkende CV på jobportalen er en betingelse for, at man kan anses som arbejdssøgende Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vil i høringssvaret gøre opmærksom på, at det kræver ressourcer, i det i forvejen overbebyrdede personale, når der skal udarbejdes individuelle handlingsplaner til de arbejdssøgende samt personer, der indgår i et opkvalificeringsforløb. Forvaltningen vil i høringssvaret give udtryk for bekymring angående brugen af jobportalen fra arbejdsgivernes side, da de ikke er forpligtet på samme måde som de arbejdssøgende. Der er ingen lovhjemmel til at sikre, at arbejdsgiverne skal bevise, at de har søgt hjemmehørende ufaglært arbejdskraft. Kommuneqarfik Sermersooq forudser forskellige fortolkninger fra enkelte sagsbehandlere. Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler derfor, at der udarbejdes ny vejledning til Lov om Udefrakommende Arbejdskraft, der præciserer, at arbejdsgivere skal dokumentere opslag via Jobportalen.

30 Side 636 Det er vigtigt for forvaltningen, at de arbejdssøgende har internetadgang, når de skal lægge deres CV på jobportalen. Forvaltningen finder det positivt, at der omsider etableres en landsdækkende jobportal. De arbejdssøgende skal, ifølge forslaget, have et CV på jobportalen for at komme i betragtning som arbejdssøgende. Det er vigtigt for forvaltningen at gøre opmærksom på, at der er stor forskel i arbejdsopgaver samt personaleressourcer i henholdsvis danske jobcentre og de grønlandske arbejdsmarkedskontorer. De danske jobcentre har færre arbejdsopgaver og flere ansatte i jobcentrene i forhold til antal ledige, samtidig med de har samarbejde med A-kasser med blandt andet udarbejdelse af handlingsplaner for de ledige. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes ekstra økonomiske ressourcer til personale i en implementeringsfase samt ekstra økonomiske ressourcer til afholdelse af CV kurser for de ledige. Endelig ønsker forvaltningen at tilkendegive, at man finder forslaget ambitiøst og rigtigt i forhold til at bistå de ledige med at komme i job, men at kommunerne vil får væsentlige merudgifter, som kommunerne naturligvis skal kompenseres for. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Forvaltningen vurderer, at kommunen vil bruge ekstra ressourcer, økonomisk og personalemæssigt, på de individuelle handlingsplaner samt hjælp til udarbejdelse af de arbejdssøgendes CV er. For at sikre at de arbejdssøgende kan lægges deres CV på jobportalen, skal internetadgang sikres. Dette vil ligeledes kræve ekstra ressourcer for forvaltningen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. Det videre forløb Efter behandling af forslag til høringssvar i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, vil høringssvaret blive fremsendt til Selvstyret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2014: Udvalget godkender forslag til høringssvar og sender sagen videre til orientering i. Bilag 1. Høringsmateriale 2. Udkast til Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar

31 Side L Høringssvar vedrørende lov om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Til orientering J.nr.:67.01 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har den 10. juni 2014 modtaget høring fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked vedrørende forslag til Inatsisartutlov om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. Som led i Naalakkersuisuts strategi for nedbringelse af arbejdsløshed kommer Naalakkersuisut med et forslag om at skabe et samlet grønlandsk arbejdsmarked. Forslaget skal sikre en éndørspolitik ved at samle Piareersarfiits og arbejdsmarkedskontorernes opgaver i job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 11. august 2014, hvor forslag til høringssvar blev godkendt og sagen sendt videre til orientering i. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at orientering om det godkendte forslaget til høringssvar vedrørende lovændring tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen har den 10. juni 2014 modtaget høring fra Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked vedrørende forslag til Inatsisartutlov om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. Som led i Naalakkersuisuts strategi for nedbringelse af arbejdsløshed kommer Naalakkersuisut med et forslag om at skabe et samlet grønlandsk arbejdsmarked. Forslaget skal sikre en éndørspolitik ved at samle Piareersarfiits og arbejdsmarkedskontorernes opgaver i job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. De væsentligste ændringsforslag er: - De opgaver, som Piareersarfiit og arbejdsmarkedskontorerne varetager samles i et job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Midler til drift af job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene øremærkes i serviceaftalen samt opsætning af resultatmål, hvor dette er muligt - Naalakkersuisut kan skære i midlerne, såfremt at kommunerne ikke kan løfte opgaverne i job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene og dermed nedbringe arbejdsløsheden Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vil i høringssvaret gøre opmærksom på, at forslaget til Inatsisartutlov vedrørende organiseringen af job-, vejlednings- og opkvalificeringsområdet, går i strid med Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november om kommunal styrelse. Forvaltningen anser forslag til ændring som en indblanding i retten til at organisere sig selv.

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 200 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 6. juni 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to 06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to Til beslutning J.nr.: 01.07.12. Forvaltning for Velfrd, Arbejdsmarked og Erhverv direktor Grethe H. Nielsen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Dato: 13. november Forside Referat Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 18. maj 2015, kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Naja Lund (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere