EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 17. december 2003 FORELØBIG 2003/0171(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF (KOM(2003) 425 C5-0438/ /0171(CNS)) Rådgivende ordfører: Patricia McKenna PA\ rtf PE

2 PA_Leg PE /14 PA\ rtf

3 PROCEDURE På mødet den 2. oktober 2003 valgte Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Patricia McKenna til rådgivende ordfører. På mødet/møder den... behandlede udvalget udkastet til udtalelse. På dette/sidstnævnte møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for:...; imod:...; hverken/eller:.../vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag. Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand/næstformænd),... (næstformand/næstformænd), Patricia McKenna (rådgivende ordfører),...,... (for...),... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... PA\ rtf 3/14 PE

4 KORT BEGRUNDELSE Indledning Hvert år transporteres omkring tre mio. husdyr over særdeles lange afstande inden for EU's egne grænser eller til eller fra tredjelande. Transporternes varighed er på mellem 30 og 90 timer. Dyrene lider ofte meget, især på grund af meget høje temperaturer om sommeren, alt for tæt sammenstuvning, utilstrækkelig frihøjde, vandmangel, dårlig ventilation, skader og sygdom samt transporternes blotte varighed. Behov for et generelt loft for transporternes varighed I 2001 vedtog Parlamentet en betænkning, hvori der krævedes indførelse af et generelt loft på otte timer eller 500 km for transporter til slagterier eller til bedrifter, hvor der sker yderligere opfedning. Det er skuffende, at Kommissionens forslag slet ikke indeholder noget generelt loft for transporternes varighed. I stedet foreslås det, at dyrene kan transporteres i ni timer, hvorefter de skal hvile i 12 timer. Denne sekvens kan gentages i det uendelige. I henhold til Kommissionens forslag vil det stadig være muligt at transportere dyr fra den ene ende af Europa til den anden. Forskellen mellem Parlamentets betænkning fra 2001 og Kommissionens forslag er ikke forskellen mellem otte og ni timer, men forskellen mellem Parlamentets ønske om et generelt loft for transporternes varighed og Kommissionens forslag om en transport-hvile-sekvens, der kan gentages lige så ofte, som transportvirksomheden måtte ønske. Både forskning og praktisk erfaring viser, at lange transporter er uløseligt forbundet med lidelser. I sin rapport fra marts 2002 konkluderede Kommissionens Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel, at der er en tendens til, at dyrenes velfærd aftager i takt med transporternes længde, og at transporterne bør være så kortvarige som muligt. Der findes en simpel løsning på disse problemer, nemlig at EU vedtager en grundlæggende reform gående ud på, at dyr skal slagtes så tæt på som muligt på den bedrift, hvor de er opdrættet, hvorefter kød og kroppe kan transporteres, hvorhen det end måtte ønskes. Lange transporter er også unødvendige for så vidt angår dyr, der transporteres til andre bedrifter med henblik på yderligere opfedning. Sammenslutningen af dyrlæger i Europa har udtalt, at dyr bør opfedes på eller nær den bedrift, hvor de er født. For at være helt specifik bør der indføres et generelt loft på ni timer eller 500 km for transporter til slagterier eller til bedrifter, hvor der sker yderligere opfedning, idet der dog bør gælde en undtagelse for fjerntliggende områder. PE /14 PA\ rtf

5 Hvile om bord på køretøjer skader dyrs velfærd Hvis Rådet vedtager et generelt loft på ni timer eller 500 km, vil dyr ikke have brug for hvile under transport. Hvis der imidlertid tillades længere transporttider (hvilket vil være tilfældet i det mindste for avlsdyr), vil dyr have brug for hvile. Kommissionen har foreslået, at dyr kan hvile om bord på køretøjerne. Dette er yderst skadeligt for dyrs velfærd. Erfaringen viser, at det er meget vanskeligt at give alle dyr vand, så længe de forbliver om bord på køretøjerne; de må læsses af. Man kan vanskeligt tro, at det i varmt vejr vil være muligt for ventilationssystemer at holde temperaturerne nede på udholdelige niveauer under hvileperioder på stillestående køretøjer. Endvidere er de af Kommissionen foreslåede pladskrav for kvæg og får under lange transporter langt ringere end de pladskrav, der er foreslået af Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel. Hvis dyr forbliver om bord på køretøjer, vil det desuden være umuligt at muge ud i hvileperioder. Kommissionens forslag vil kort sagt få den konsekvens, at dyr må tilbringe lange perioder om bord på køretøjer uden at kunne hvile i ordets egentlige forstand og vil komme til at lide under meget høje temperaturer, for tæt sammenstuvning, mangel på vand og mere og mere snavsede og uhygiejniske forhold. For at dyr kan hvile, er det meget vigtigt, at de læsses af. Endvidere må det i modsætning til, hvad Kommissionen foreslår, sikres, at dyr kan hvile på et godkendt sted, da det ellers vil være umuligt at kontrollere, om bestemmelserne overholdes, og at gennemføre veterinærkontrol til sikring af, at dyr forbliver sunde og egnede til transport. Eksport af kvæg til tredjelande EU eksporterer gennemsnitligt stykker levende kvæg om året til Mellemøsten og Nordafrika. De lange transporttider samt de brutale aflæsnings- og slagtemetoder i Mellemøsten gør dette til en særdeles grusom handel, hvortil der ydes stor støtte. Årligt udbetales der omkring 60 mio. euro i eksportrestitutioner for at fremme eksporten af levende kvæg til tredjelande. I januar 2003 vedtog Kommissionen en forordning, der satte en stopper for eksportrestitutioner for kvæg, der eksporteres med henblik på slagtning, men med den vigtige undtagelse, at der stadig udbetales restitutioner for kvæg, der eksporteres til Egypten og Libanon. Eftersom næsten alt EU-kvæg, der eksporteres med henblik på slagtning, eksporteres til Libanon, har Kommissionens forordning praktisk talt ikke medført nogen forbedringer. Som det gjorde i 2001 bør Parlamentet kræve, at der sættes en stopper for alle eksportrestitutioner for levende kvæg, der transporteres til tredjelande med henblik på slagtning. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: PA\ rtf 5/14 PE

6 Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag Ændringsforslag 1 ARTIKEL 2, LITRA h h) "transport": hele transportforløbet fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet, herunder eventuel aflæsning, opstaldning og pålæsning ved mellemstationer under transporten h) "transport": hele transportforløbet fra pålæsningen af det første dyr på afgangsstedet til aflæsningen af det sidste dyr på bestemmelsesstedet, herunder eventuel aflæsning, opstaldning og pålæsning ved mellemstationer under transporten For at undgå, at dyr beholdes om bord på køretøjer i alt for lang tid, bør det i definitionen af "transport" gøres klart, at en transport begynder ved pålæsningen af det første dyr og først slutter, når det sidste dyr er aflæsset. Ændringsforslag 2 ARTIKEL 2, LITRA a a (nyt) aa) ingen person må transportere eller lade dyr transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller påføres unødig lidelse Denne vigtige bestemmelse optræder i artikel 5, litra A, nr. 1, litra b, i det eksisterende direktiv 91/628/EØF. På en måde er den udgangspunktet for lovgivningen om transport af dyr, og den bør derfor inkorporeres i den foreslåede forordning. Ændringsforslag 3 ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA a (nyt) a) De ansvarlige for samlesteder skal påse, at dyr hele tiden har let adgang til rent ferskvand. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PE /14 PA\ rtf

7 Kommissionen lader i sit forslag visse bestemmelser vedrørende samlesteder omfatte husdyrmarkeder. Dette er glædeligt, men et krav om vandforsyning er vigtigt, eftersom dyr ofte må undvære vand i lang tid på husdyrmarkeder. Ændringsforslag 4 ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA b (nyt) Dyr, især får, er ofte stuvet særdeles tæt sammen på husdyrmarkeder. b) De ansvarlige for samlesteder skal påse, at dyr har tilstrækkelig plads til, at de alle kan ligge ned samtidig. Ændringsforslag 5 ARTIKEL 14 Den kompetente myndighed efterprøver på vilkårlige tidspunkter under fjerntransporten ved en passende kontrol, enten i form af stikprøver eller med målrettede kontrolundersøgelser, om de angivne transporttider er troværdige og i overensstemmelse med denne forordning. Den kompetente myndighed skal først og fremmest kontrollere, at de i kapitel V i bilag I fastsatte regler om transporttid og hvileperioder er overholdt. Den kompetente myndighed efterprøver på vilkårlige tidspunkter under fjerntransporten ved en passende kontrol, enten i form af stikprøver eller med målrettede kontrolundersøgelser, om de angivne transporttider er troværdige, og om transporten er i overensstemmelse med denne forordning. Den kompetente myndighed skal først og fremmest kontrollere, at de i kapitel V i bilag I fastsatte regler om transporttid og hvileperioder er overholdt. I sin nuværende form kræver artikel 14 kun, at den kompetente myndighed efterprøver, om transporttider og hvileperioder er i overensstemmelse med forordningen. Bestemmelserne bør udvides til at omfatte krav om gennemførelse af kontrol med det formål at undersøge, om alle forordningens bestemmelser er overholdt, f.eks. bestemmelserne vedrørende plads, frihøjde og køretøjsstandarder. Ændringsforslag 6 ARTIKEL 19 a (ny) Skibe til transport af levende dyr - PA\ rtf 7/14 PE

8 bestemmelser vedrørende vejrforhold 1. Forud for afsejling skal kaptajnen på et skib til transport af levende dyr eller for et ro-ro skib den gældende vejrudsigt for farvandene på skibets rute. 2. Kaptajnen må ikke lade skibet afsejle, hvis vejrudsigten lover ugunstige sø- og vindforhold af en sådan art, at dyrene kan påføres lidelser eller komme til skade, og navnlig ikke hvis den lover vindstyrke 6 eller derover på Beaufort-skalaen for farvande på skibets rute. Skibe, der transporterer dyr, bør ikke sejle under sø- og vindforhold, der sandsynligvis vil skade dyrene. Ændringsforslag 7 ARTIKEL 20, STK. 1, LITRA f a (nyt) fa) at transportvirksomheden i tilfælde af import medbringer en logbog, hvoraf det fremgår, hvilket tredjeland dyrene er afgået fra, på hvilken dato og på hvilket tidspunkt transporten afgik, hvor transporten forventes at ankomme, og hvor lang tid den planlagte transport forventes at vare. Ved dyrs ankomst til EU er det meget vigtigt, at tjenestemændene ved grænsekontrolstederne gives klare oplysninger om, hvor lang tid dyrene allerede har været undervejs, således at det kan sikres, at de gives passende hvile, inden de transporteres videre. Ændringsforslag 8 ARTIKEL 20, STK. 2 a (nyt) 2a. Dyr, der har været undervejs i ni timer eller mere, og som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på import i EU, aflæsses, fodres og vandes samt gives mindst 12 timers hvile på eller i umiddelbar nærhed af PE /14 PA\ rtf

9 grænsekontrolstedet. Dyr, der har været undervejs i mindre end ni timer inden ankomsten til et grænsekontrolsted, aflæsses, vandes og fodres og gives mindst seks timers hvile på eller i umiddelbar nærhed af grænsekontrolstedet. Det er vigtigt, at dyr, der importeres i EU fra tredjelande, aflæsses og gives hvile, foder og vand, inden de transporteres videre inden for EU. Ændringsforslag 9 ARTIKEL 25, STK Konstaterer en kompetent myndighed, at en transportvirksomhed ikke har overholdt bestemmelserne i denne forordning, eller at et transportmiddel ikke opfylder kravene heri, underretter den omgående den kompetente myndighed, der har udstedt autorisationen til den pågældende transportvirksomhed eller godkendelsescertifikatet for det pågældende transportmiddel. Indberetningen skal indeholde alle relevante oplysninger og dokumenter. 2. Konstaterer en kompetent myndighed, at en transportvirksomhed ikke har overholdt bestemmelserne i denne forordning, eller at et transportmiddel ikke opfylder kravene heri, underretter den omgående den kompetente myndighed, der har udstedt autorisationen til den pågældende transportvirksomhed eller godkendelsescertifikatet for det pågældende transportmiddel og, hvis føreren af transportmidlet er involveret i den manglende overholdelse af denne forordning, den kompetente myndighed, der har udstedt førerens uddannelsescertifikat. Indberetningen skal indeholde alle relevante oplysninger og dokumenter. I mange tilfælde vil den manglende overholdelse af forordningen involvere transportmidlets fører såvel som transportvirksomheden selv. Følgelig bør der i givet fald også ske indberetning til den kompetente myndighed, der har udstedt førerens uddannelsescertifikat. Ændringsforslag 10 ARTIKEL 33 Bilag A, del 2, punkt 3 (direktiv 93/119/EF) 3. Dyrene skal flyttes med varsomhed. Drivgangene skal være udformet således, at risikoen for, at dyrene kommer til skade, 3. Dyrene skal flyttes med varsomhed. Drivgangene skal være udformet således, at risikoen for, at dyrene kommer til skade, PA\ rtf 9/14 PE

10 mindskes mest muligt, og indrettet således, at deres socialadfærd udnyttes. Der må kun anvendes redskaber til at styre dyrene og kun i korte perioder." mindskes mest muligt, og indrettet således, at deres socialadfærd udnyttes. Der må kun anvendes redskaber til at styre dyrene og kun i korte perioder. Det er forbudt at anvende instrumenter, der giver elektrisk stød." Det hedder i betragtning 21, at direktiv 93/119/EF om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet bør ændres for at tilpasse det til den foreslåede forordning om transport af dyr, som forbyder anvendelse af elektriske pigkæppe. Imidlertid forbyder ordlyden i artikel 33 om ændring af direktiv 93/119/EF ikke klart og udtrykkeligt anvendelsen af elektriske pigkæppe. Ændringsforslag 11 ARTIKEL 33 a (ny) I artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 indføjes som stk. 9a: "Der ydes ikke eksportrestitutioner for levende dyr, der eksporteres til tredjelande med henblik på slagtning." Det er etisk uacceptabelt at anvende offentlige midler til fremme af en handelsform, der rutinemæssigt påfører dyr store lidelser. Ændringsforslag 12 ARTIKEL 33 b (ny) I artikel 130, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 udgår ordene "eller ved udførsel af dem til et tredjeland". I henhold til artikel 130, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 ydes der ikke blot slagtepræmie for kvæg, der slagtes i EU, men også for levende kvæg, der udføres til tredjelande. Ændringsforslaget betyder, at slagtepræmien ikke længere kan udbetales for kvæg, der udføres til tredjelande, eftersom offentlige midler ikke bør anvendes til fremme af særdeles langvarige transporter. PE /14 PA\ rtf

11 Ændringsforslag 13 BILAG I, KAPITEL I, punkt 6 6. Diegivende kvæg, får og geder, som ikke befordres sammen med deres unger, skal malkes med højst 12 timers mellemrum. 6. Diegivende kvæg, får og geder, som ikke befordres sammen med deres unger, skal malkes kort inden pålæsningen på et transportmiddel og derefter med højst 12 timers mellemrum under transporten. Med dette formål for øje aflæsses dyrene på et passende sted, og malkningen foretages af en uddannet og erfaren person. Hvis dyr ikke malkes kort inden transportens begyndelse, er der risiko for, at de må vente meget længere end 12 timer på at blive malket igen. Ændringsforslag 14 BILAG I, KAPITEL I, PUNKT 6 a (nyt) 6a. Dette kapitel finder, med de nødvendige tilpasninger, også anvendelse på behandlingen af dyr på samlesteder. Det hedder i artikel 9, at dyr på samlesteder skal behandles i overensstemmelse med kapitel I i bilag I. Imidlertid er ordvalget i kapitel I koncentreret om transport, hvorfor det ikke altid passer på samlesteder. Den foreslåede tilføjelse ville gøre det klart, således som fastsat i artikel 9, at kapitel I også finder anvendelse på samlesteder. Ændringsforslag 15 BILAG I, KAPITEL II, PUNKT Skillevægge skal være tilstrækkeligt solide til at modstå presset fra dyrenes vægt. Alt udstyr skal kunne betjenes hurtigt og nemt. 1.4 For at forhindre dyr i at blive kastet omkring under transport opsættes der skillevægge for at foretage en underopdeling af store grupper af dyr eller for at foretage en underopdeling af et areal, hvor der transporteres færre dyr end normalt. Skillevægge skal være tilstrækkeligt solide til at modstå presset fra dyrenes vægt. Alt udstyr skal kunne betjenes hurtigt og nemt. Skillevægge skal udformes og opsættes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade, fordi PA\ rtf 11/14 PE

12 deres ben kommer i klemme mellem skillevæggenes bund og køretøjets gulv eller mellem skillevæggenes tremmer. Der er behov for en bestemmelse, hvori det udtrykkeligt kræves, ikke blot at der opsættes skillevægge, men også at de bruges i praksis. Dyrene kan komme til skade, hvis deres ben kommer i klemme mellem skillevæggenes bund og køretøjets gulv eller mellem skillevæggenes tremmer. Ændringsforslag 16 BILAG I, KAPITEL II, PUNKT 1.6 a (nyt) 1.6a Gulvet i et transportmiddel eller en container skal være stærkt nok til at bære vægten af de transporterede dyr; hvis gulvet har mellemrum eller huller, skal det være konstrueret uden ujævnheder, således at dyrene ikke kommer til skade. Gulvet skal være dækket af tilstrækkelig strøelse til at absorbere ekskrementer, medmindre der træffes andre foranstaltninger, der er mindst lige så hensigtsmæssige, eller ekskrementerne bortskaffes med regelmæssige mellemrum. Ovenstående nyttige ordlyd optræder i punkt 5 i kapitel I i bilaget til det nugældende direktiv og bør medtages i den foreslåede forordning. Ændringsforslag 17 BILAG I, KAPITEL III, PUNKT Hældningsgraden på ramper må ikke overstige 33,3 % horisontalt for svin, kalve og heste eller 50 % for får og kvæg, dog ikke for kalve, med den betingelse, at ramperne er forsynet med lister eller klamper placeret med ikke over 30 centimeters mellemrum. 1.4 Hældningsgraden på ramper må ikke overstige 33,3 % horisontalt for svin, kalve og heste eller 36 % for får og kvæg, dog ikke for kalve, med den betingelse, at ramperne er forsynet med lister eller klamper placeret med ikke over 30 centimeters mellemrum. PE /14 PA\ rtf

13 Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel har henstillet, at hældningsgraden for ramper ikke overstiger 20 eller, med andre ord, 36%. Ændringsforslag 18 BILAG I, KAPITEL III, DEL 1, PUNKT 1.12 a (nyt) 1.12a Punkt finder, med de nødvendige tilpasninger, også anvendelse på behandlingen af dyr på samlesteder. Det hedder i artikel 9, at dyr på samlesteder skal behandles i overensstemmelse med kapitel III, del 1, i bilag I. Imidlertid er ordvalget i kapitel III, del 1, koncentreret om transport. Den foreslåede tilføjelse ville gøre det klart, således som fastsat i artikel 9, at kapitel III, del 1, også finder anvendelse på samlesteder. Ændringsforslag 19 BILAG I, KAPITEL V, PUNKT a a) "hvileperiode": et uafbrudt tidsrum under en transport, inden for hvilket dyr vandes og fodres uden at blive flyttet i et transportmiddel og har mulighed for at hvile; hvis køretøjer eller vogne indlades på et roro-skib, betragtes den tid, der tilbringes om bord på skibet, som et tidsrum, inden for hvilket dyret ikke flyttes i et transportmiddel og har mulighed for at hvile. a) "hvileperiode": et uafbrudt tidsrum under en transport, inden for hvilket dyr aflæsses fra køretøjet på en godkendt mellemstation og vandes og fodres uden at blive flyttet i et transportmiddel og har mulighed for at hvile; hvis køretøjer eller vogne indlades på et roro-skib, betragtes den tid, der tilbringes om bord på skibet, som en del af transporttiden. I henhold til Kommissionens forslag skal dyr forblive om bord på køretøjet under deres hvileperiode. Dette er fuldstændig uacceptabelt set fra et velfærdssynspunkt. Et længere tidsrum om bord på et stillestående køretøj under overfyldte forhold og ofte i stærk hede kan ikke betragtes som en hvileperiode. Især heste vil lide under lange ophold om bord på et køretøj uden mulighed for at bevæge sig. I henhold til den nugældende lovgivning skal hvileperioden finde sted på en godkendt mellemstation, og dette bør fortsat være tilfældet. Hvis dyr ikke gives hvile på et godkendt sted, vil det være umuligt at kontrollere, om forordningen overholdes. PA\ rtf 13/14 PE

14 I henhold til det gældende direktiv betragtes den tid, der tilbringes om bord på et ro-ro skib, som en del af transporttiden, mens den i henhold til Kommissionens foreliggende forslag betragtes som hvile. Der er ingen grund til at antage, at den tid, der tilbringes om bord på et ro-ro-skib, er mindre stressende eller trættende end landevejstransport, navnlig hvis der er tale om for tæt sammenstuvning, mangelfuld ventilation, manglende vandforsyning eller dårlige søforhold. Ændringsforslag 20 BILAG I, KAPITEL V, LITRA b a (nyt) ba) For tamdyr af hestefamilien samt tamkvæg, tamfår, tamgeder og tamsvin bestemt til slagtning eller yderligere opfedning må transporten ikke overstige ni timer eller 500 km. Denne transporttid eller transportstrækning kan ikke gentages under en transport. For at tage hensyn til fjerntliggende landdistrikter, hvor afstanden fra opdrætsstedet til det nærmeste slagteri eller den nærmeste opfedningsbedrift, som håndterer den type og det antal dyr, der skal transporteres, overstiger ni timer eller 500 km, kan den kompetente myndighed give tilladelse til, at transporten af dyrene overstiger ni timer eller 500 km, forudsat at bestemmelsesstedet er det nærmeste slagteri eller den nærmeste opfedningsbedrift, som håndterer den type eller det antal dyr, der skal transporteres. I sin betænkning fra 2001 krævede Parlamentet indførelse af et generelt loft på otte timer eller 500 km for transporter til slagterier eller til bedrifter, hvor der sker yderligere opfedning. Imidlertid har Kommissionen nu foreslået, at dyr kan transporteres i ni timer, hvorefter de skal hvile i 12 timer, og at denne sekvens kan gentages i det uendelige, hvorfor det stadig vil være muligt at transportere dyr over særdeles lange afstande fra den ene ende af Europa til den anden. Der bør gælde et generelt loft på ni timer eller 500 km for transporter til slagterier eller til bedrifter, hvor der sker yderligere opfedning, og der fastsættes en undtagelse for fjerntliggende landdistrikter. PE /14 PA\ rtf

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.1.2005 L 3/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORBEREDENDE 2001/0021(CNS) 5. april 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

generelle bestemmelser vedrørende beskyttelsen af c) hunde og katte, der holdes som husdyr (kapitel

generelle bestemmelser vedrørende beskyttelsen af c) hunde og katte, der holdes som husdyr (kapitel Nr. L 200/ 10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 8. 8. 77 RÅDETS DIREKTIV af 18. juli 1977 om beskyttelse af dyr under international transport (77/489/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. om beskyttelse af dyr under transport

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET. om beskyttelse af dyr under transport KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2003 KOM(2003) 425 endelig 2003/0171 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om beskyttelse af dyr under transport

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 1 )

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport 1 ) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 140 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 29. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2002-5401-0038 Dok.: LTH20775 Datasammenskrivning af Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 4. december 2002 FORELØBIG 2002/0206(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport(* 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport(* 1) BEK nr 201 af 16/04/1993 (Gældende) Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport(* 1) I medfør af 4a, 12, stk. 1, 24 a samt 28, stk. 5 og stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.1.2014 PE528.088v02-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere