Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet - Børne- og Ungdomspsykiatri 1 b. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord 1 c. Uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri og introduktion til målbeskrivelsen 1 d. Formål med uddannelsesforløbet 1 e. Uddannelsen i Region Nord 2. Præsentation af uddannelsesforløb og uddannelsessted 2 a. Præsentation af ansættelsessted 3. Præsentation af kompetenceudvikling 4. Læringsstrategier 5. Evalueringsstrategier 6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 8. Uddannelsesmappe/logbog Bilag 1 Skema over Centralstimulantia Bilag 2 Skema over antidepressiva Bilag 3 Skema til 360Ε evaluering Bilag 4 Skema til opsummering af 360Ε evaluering 1 a. Specialet - Børne- og Ungdomspsykiatri. 2

3 Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager forebyggelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af psykiske sygdomme og forstyrrelser hos børn og unge. Igennem hele forløbet inddrages såvel patient som familie og det omgivende netværk. Psykiske sygdomme og forstyrrelser hos børn og unge omfatter såvel medfødte som erhvervede tilstande. Hovedgrupperne af psykiatriske tilstande, der debuterer i børne- og ungdomsårene, er i følge definitionerne i ICD-10: Generelle, specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, forstyrrelser i aktivitet og opmærksomhed, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt sociale funktionsforstyrrelser. Alle de psykiatriske sygdomme, der oftest debuterer i voksenalderen, kan ligeledes debutere i børne- og ungdomsårene. Det drejer sig om misbrug, organiske lidelser, skizofreni og andre psykoser, affektive lidelser, reaktive tilstande, somatiserings- og angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, psykologiske, familiemæssige, sociale og kulturelle faktorer. Med henblik på at kunne differentiere mellem normal og patologisk udvikling er det en forudsætning at have et indgående kendskab til menneskets normale fysiologiske, sociale og psykologiske udvikling. De to sidstnævnte områder omfattes ikke af den prægraduate undervisning i medicin og må således erhverves som led i speciallægeuddannelsen. 1 b. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord udgøres af 4 afdelinger - én i hvert af de 4 amter. Afdelingerne i Ålborg og Århus er universitetsafdelinger og indgår i den prægraduate lægeuddannelse. Funktionsmæssigt er Århus, som den eneste afdeling i regionen, en højt specialiseret enhed. Aldersafgrænsningen i de 4 amter er forskellig. I Herning, Viborg og Ålborg dækker de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger aldersgruppen fra 0-18 år, medens aldersgruppen i Århus er fra 0-20 år. Center for Spiseforstyrrelsers målgruppe er fra 14 år; der er ingen øvre aldersgrænse for ambulante patienter, for indlagte patienter er den 30 år. Afdelingen i Århus har, som den eneste i regionen, totalansvar i forhold til målgruppen. Der forefindes en lukket ungdomspsykiatrisk afdeling, som udover at varetage akut funktion også modtager retspsykiatriske patienter. uddannelsen foregår på samtlige afdelinger i regionen, både når det gælder introduktions- og hoveduddannelsen. Hoveduddannelsesforløbene er sammensat således, at der i alle forløb indgår ansættelse på 2 af regionens afdelin- 3

4 ger, hvoraf den ene afdeling er Århus. 1 c. Uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Efter afsluttet turnusuddannelse er speciallægeuddannelsen fra 2004 på 60 måneder: 1 års introduktionsstilling og 4 års hoveduddannelse. Både i introduktionsstillingen og i hoveduddannelsesforløbet indgår teoretiske kurser i uddannelsesforløbet i form af Introduktionskursus i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, tværfaglige kurser, det specialespecifikke kursus, og endelig forventes der også etableret et forskningstræningsmodul. Endvidere indgår grunduddannelse i psykoterapi i såvel introduktionsuddannelse som hoveduddannelse med en klinisk og en teoretisk del. Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Ansættelse i hoveduddannelsesforløb pædiatri/ psykiatri psykiatri/ pædiatri studiebesøg I-kursus Tværfagligt kursus Specialespecifikke kurser Forskningstræning/tværfaglige kurser Grunduddannelse i psykoterapi Selvstudier Målbeskrivelsen for børne- og ungdomspsykiatri danner grundlag for udarbejdelsen af uddannelsesprogrammer på de uddannelsesgivende afdelinger, der tilsammen indgår i uddannelsesforløbet. Uddannelsesprogrammerne refererer til den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen på det enkelte uddannelsessted. Afdelingernes læringsrammer skal fremgå af uddannelsesprogrammet. På hver afdeling/afsnit udpeges en klinisk vejleder, der varetager vejledning under den uddannelsessøgende læges ophold i afdelingen, og som sammen med den uddannelsessøgende læge udarbejder en individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet. Målbeskrivelsen forefindes på nuværende tidspunkt kun i elektronisk form på specialets hjemmeside: og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 4

5 Målbeskrivelsen indeholder en mere uddybende beskrivelse af specialet og speciallægeuddannelsen og de kompetencer, som en uddannelsessøgende skal erhverve sig i henholdsvis introduktionsstilling og hoveduddannelse. En uddybende beskrivelse af grunduddannelsen i psykoterapi forefindes i den udleverede uddannelsesmappe. 1 d. Formål med uddannelsesforløbet. Formålet med ansættelsen er, at den uddannelsessøgende læge bliver introduceret til de i specialet mest almindeligt forekomne sygdomme og forstyrrelser og til specialets specifikke arbejdsform. Ansættelsen skal endvidere danne grundlag for en evaluering af den uddannelsessøgendes egnethed i forhold til specialet. Under ansættelsen skal den uddannelsessøgende under supervision modtage, diagnosticere og behandle de hyppigst forekommende patientkategorier og deltage i teoretiske kurser. 1 e. Uddannelsen i Region Nord. I Region Nord opslås årligt 8 I-stillinger og 4 hoveduddannelsesforløb. Alle hoveduddannelsesforløb og de fleste I-stillinger opslås til besættelse 1. september. Ansættelse i I-stilling sker på baggrund af skriftlig ansøgning stilet til den afdeling i regionen, som har opslået stillingen, og en ansættelsessamtale. Hoveduddannelsesforløbene i regionen opslås samlet i marts/april. Til ansøgningen skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som angiver de supplerende kriterier. Herudover er tilladelse til selvstændigt virke som læge og gennemført introduktionsstilling i specialet med dokumentation for erhvervelse af de til stillingen hørende kompetencer en forudsætning for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesforløb. Ansøgningerne vurderes i et specialespecifikt, centralt vurderingsudvalg, hvorefter de bedst kvalificerede indkaldes til samtale i et regionalt ansættelsesudvalg. Introduktionskursus i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri udbydes i alle regioner. Det er en fordel for ansatte i Region Nord at deltage i Introduktionskursus Vest. Det tværfaglige kursus i kommunikationstræning udbydes til introduktionslæger inden for alle specialer i Region Nord. Den teoretiske del af grunduddannelsen i psykoterapi kan med fordel påbegyndes i 2. halvdel af introduktionsstillingen. Kurset udbydes lokalt på de enkelte afdelinger - 5

6 ofte i samarbejde med psykiatrien. Herning har på nuværende tidspunkt ikke fået etableret det teoretiske kursus. Uddannelseskoordinatorer: På afdelingerne i Ålborg og Århus findes uddannelseskoordinatorer, som er yngre læger, der som led i deres ansættelse varetager uddannelsesfunktioner på afdelingen. Uddannelseskoordinator i Ålborg er: Reservelæge Judith Becker Nissen, Ålborg Sygehus, Mølleparkvej 10, 9100 Aalborg. Tlf , Uddannelseskoordinator i Århus er: Afdelingslæge Britta Lassen, Center for Spiseforstyrrelser, Harald Selmersvej 66, 8240 Risskov. Tlf , Uddannelsesansvarlige overlæger er: Bente Lund, Herning Elisabeth Thorgaard, Aalborg Torben Carlsen, Viborg Hans Ulrik Mikkelsen, Århus PKL - postgraduat klinisk lektor: Den postgraduate kliniske lektor er en speciallæge, der har til opgave bl.a. at koordinere speciallægeuddannelsen i Region Nord. Den postgraduate kliniske lektor er: Overlæge Meta Jørgensen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, afsnit B, Harald Selmersvej 66, 8240 Risskov. Tlf , 2. Præsentation af uddannelsesforløb og uddannelsessted. I-stillingen består af en ansættelse på én børnepsykiatrisk afdeling i 12 måneder. For at erhverve de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer skal der i uddannelsesplanen indgå supplerende patientforløb i ungdomspsykiatrisk regi. 2 a. Præsentation af ansættelsessted. Århus Universitetshospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital Organisation Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital er placeret under Amtsrådets Udvalg for Børn, Kultur og Uddannelse sammen med amtets øvrige institutioner på børne- og ungeområdet. 6

7 Ledelsen varetages af en ledende overlæge, en hospitalschef og en sygeplejechef. Under hospitalsledelsen findes 8 afsnitsledelser svarende til hvert af hospitalets afsnit. Disse afsnitsledelser udgøres af en overlæge og for hovedparten af afsnittene en afdelingssygeplejerske. Afsnittene er opdelt primært ud fra alders- og sygdomskriterier og består af $ to afsnit for småbørn i alderen 0-6 år (et alment og et specialafsnit, A og B) $ to afsnit for skolebørn i alderen 7-13 år (et alment og et specialafsnit, C og D) $ to sengeafsnit for unge i alderen år (et åbent og et lukket afsnit, E og F) $ et Center for Spiseforstyrrelser, alder år for stationær undersøgelse/behandling og ingen øvre aldersgrænse for ambulant undersøgelse/behandling (afsnit G) $ et ungeambulatorium med dagafsnit for unge i alderen år (afsnit I) Derudover findes et forskningsafsnit (afsnit H) under ledelse af en professor. Hospitalet har omkring 250 ansatte. De største faggrupper er sygeplejersker, pædagoger, læger, psykologer og sekretærer. Afdelingen er normeret med i alt 29 læger, heraf 1 ledende overlæge, 11 overlæger, 8 afdelingslæger, 9 læger i hoveduddannelsesforløb, 4 I- læger. Aktivitet Hospitalet har 37 døgnpladser og 32 dagpladser. Der er godt 1300 patienter i behandling på hospitalet, hvoraf hovedparten af patienterne behandles ambulant. I 2003 modtog hospitalet ca henvisninger. 7

8 Målgruppe Hospitalet har ansvaret for Århus Amts indsats overfor 0-20-årige børn og unge med psykiatriske problemer samt for al ambulant behandling af spiseforstyrrede patienter og døgnbehandling for 0-30 årige. Hospitalet har lands- og landsdelsfunktioner i forhold til børn og unge med komplicerede psykiatriske tilstande. Patienterne lider generelt af sygdomme inden for følgende diagnosekategorier: Svære trivsels- og udviklingsproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, svære emotionelle og sociale vanskeligheder, svær angst og OCD, depression og andre affektive tilstande, psykoser, spiseforstyrrelser. Herudover varetager hospitalet den retspsykiatriske funktion inden for området. Yderligere information kan fås på hjemmesiden: 3. Præsentation af kompetenceudvikling. Det efterfølgende skema udgør den del af målbeskrivelsen for børne- og ungdomspsykiatri, som beskriver de minimumskompetencer, der skal opnås i introduktionsstillingen inden for de 7 kompetenceområder/lægeroller - 1. Medicinsk ekspert. 2. Kommunikator. 3. Samarbejder. 4. Leder/administrator. 5. Sundhedsfremmer. 6. Akademiker. 7. Professionel. I skemaet er anført 5 kolonner - en talkolonne, hvor det første tal refererer til kompetenceområde/lægerolle; det andet til nummeret på kompetencen. De følgende kolonner vedrører hhv. kompetence, konkretisering, læringsstrategier og evalueringsstrategier. 8

9 SKEMA: INTRODUKTIONSUDDANNELSE I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI MEDICINSK EKSPERT KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 1.1 Kunne beskrive basale faktorer, der har indflydelse på individets normale og patologiske psykosociale udvikling Kunne redegøre for psykodynamiske udviklingsteorier Kunne redegøre for miljømæssige faktorers indflydelse på individets udvikling og helbred Selvstudium Teoretisk kursus 1.2 Kunne indhente relevante oplysninger vedrørende børn/unge Kunne optage anamnese ved samtale med forældrene, patienten og andre dele af netværket Kunne indhente, sammenfatte og vurdere relevante supplerende oplysninger Kursus i Kommunikationstræning Feed-back fra tværfaglige team Audit af anamnestiske oplysninger i journaler/skadestueark på 10 patienter Registrering i logbog af alle anamneseoptagelser med dato og fødselsdato på patienterne i introduktionsår 1.3 Kunne udføre objektiv psykiatrisk undersøgelse af børn/unge Kunne observere og beskrive barnet/den unge i dets naturlige miljø under anvendelse af psykopatologiske grundbegreber Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse af en objektiv psykiatrisk undersøgelse af patienter indenfor diagnosegrupperne: Hyperkinetisk forstyrrelse, affektiv forstyrrelse (barn og ung), personlighedsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse og OCD - i alt 10 bedømmelser 9

10 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 1.4 Kunne gennemføre objektiv somatisk undersøgelse af børn/unge Kunne udføre somatisk undersøgelse Kunne udføre funktionsneurologisk undersøgelse Færdighedskursus Struktureret kollegial bedømmelse af minimum 2 undersøgelser. Audit af somatiske og funktionsneurologisk undersøgelser af 4 børn og 4 unge 1.5 Kunne foretage diagnostisk formulering og videregive denne til patient og forældre Kunne foretage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og objektiv undersøgelse og foreslå diagnostisk formulering i følge gældende WHO retningslinjer samt multiaksial diagnostik Feed-back fra tværfaglige team Audit af diagnostisk formulering i 8 journaler. Audit af diagnoseforslag i 10 epikriser, alternativt 5 epikriser og 5 skadestueark. 1.6 Kunne redegøre for relevante love og forordninger vedrørende patienters forhold Kunne redegøre for Lov om Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Teoretisk kursus Kunne redegøre for relevante paragraffer i Lov om Social Service og Myndighedsloven 10

11 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATETIER 1.7 Kunne foretage skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere Kunne udfærdige udtalelser til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor Vurdering af skriftligt Arbejde 1.8 Kunne redegøre for og anvende psykofarmakologisk behandling af børn og unge med centralstimulantia og antidepressiva Kunne redegøre for rationale og principper for behandling med centralstimulantia samt anvende disse til hyperkinetiske patienter Kunne redegøre for rationale og principper for behandling med antidepressiva samt anvende disse til patienter med affektive lidelser og OCD Farmakologisk behandling i overensstemmelse med bilag 1 Teoretisk kursus Struktureret klinisk bedømmelse af journaler omhandlende iværksættelse af psykofarmakologisk behandling af 1 barn med centralstimulantia, 1 barn med antidepressiva og 1 ung med antidepressiva 1.9 Kunne redegøre for grundprincipper i psykoterapeutisk behandling ud fra de mest almindeligt anvendte teorirammer Kunne redegøre for psykodynamiske og kognitivt/adfærdsterapeutiske grundprincipper Selvstudium Teoretisk kursus 11

12 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 1.10 Kunne varetage undersøgelse og behandling af typiske patienter med hyperkinetiske forstyrrelser Kunne stille klinisk diagnose ved typiske hyperkinetiske tilstande Kunne henvise til relevante psykologiske tests og supplerende somatiske/neurologiske undersøgelser Teoretisk kursus Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse af journal - minimum 2 patienter Kunne rådgive patient, familie og samarbejdspartnere Vedrørende medicinsk behandling: se Kunne varetage undersøgelse af typiske patienter med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Kunne stille klinisk diagnose ved typiske gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos børn/unge Kunne henvise til relevante psykologiske tests og strukturerede psykiatriske interviews/observationer Teoretisk kursus Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse af minimum 2 journaler 12

13 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 1.12 Kunne varetage undersøgelse af patienter med adfærdsforstyrrelser og udføre rådgivning til patient, familie og samarbejdspartnere Kunne stille klinisk diagnose ved adfærdsforstyrrelser hos børn/unge Kunne rådgive patient, familie og samarbejdspartnere Teoretisk kursus Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse Audit af minimum 2 patienter 1.13 Kunne varetage undersøgelse af obsessiv/kompulsive forstyrrelser hos patienter samt udføre medicinsk behandling og rådgivning til patient og familie Kunne stille klinisk diagnose ved obsessiv/kompulsive forstyrrelser hos børn/unge Kunne henvise til relevante psykologiske og somatiske undersøgelser Teoretisk kursus Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse Audit af 1 journal 1.14 Kunne varetage undersøgelse af patienter med affektive forstyrrelser, udføre rådgivning til patient og familie samt varetage medicinsk behandling Kunne stille klinisk diagnose ved affektive lidelser hos børn/unge Kunne henvise til relevante psykologiske tests og somatiske undersøgelser Kunne rådgive patient og familie Teoretisk kursus Feed-backj fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse på minimum 1 barn og 1 ung af journal - 2 patienter Vedr. medicinsk behandling: Se

14 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 1.15 Kunne varetage undersøgelse af personlighedsforstyrrelser hos unge og kunne rådgive patient, familie og samarbejdsparter Kunne diagnosticere personlighedsforstyrrelser hos unge Kunne henvise til relevante psykiatriske interviews, psykologiske tests Teoretisk kursus Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse af 1 journal 14

15 KOMMUNIKATOR KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 2.1 Kunne etablere en god og hensigtsmæssig kontakt til patient og pårørende Kunne etablere en atmosfære af tryghed og velkommenhed i forbindelse med den aktuelle undersøgelse/behandling Kursus i Kommunikationstræning Struktureret kollegial bedømmelse Kunne kommunikere med patient/familie således, at disse oplever at blive hørt og respekteret ud fra egne livsvilkår og øvrige forudsætninger e Feed-back fra tværfaglige team Kunne synliggøre gensidige forventninger til undersøgelse/behandling 2.2 Kunne informere patient og pårørende om forløb og formål med undersøgelse/behandling og sikre, at patient/familie har forstået det meddelte Kunne informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling, således at patient/familie tilkendegiver at have forstået indholdet heraf Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse Forældre/patientevaluering Kunne indhente informeret samtykke til undersøgelse/behandling 15

16 SAMARBEJDER KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 3.1 Kunne udarbejde behandlingsplan for patienten i samarbejde med det tværfaglige team Kunne sammenfatte relevante oplysninger fra anamnese, konferencebeslutning mm. til en behandlingsplan Kunne informere og indhente samtykke fra patient og forældre vedrørende behandlingsplan Feed-back fra tværfaglige team Struktureret kollegial bedømmelse Audit af behandlingsplaner 3.2 Kunne fungere i det tværfaglige team med respekt for de øvrige medlemmers faglige og personlige ressourcer og begrænsninger samt bidrage med egen specialespecifikke ekspertise Kunne lytte aktivt og respektfuldt til bidrag fra andre teammedlemmer Kunne formulere egen viden og holdninger i det tværfaglige samarbejde Feed-back fra tværfaglige team 360Ε evaluering LEDER/ADMINISTRATOR 16

17 KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 4.1 Kunne fungere effektivt indenfor den organisationsmæssige opbygning af den aktuelle sundhedsorganisation Kunne beskrive organisationens struktur på afdelings-, hospitals- og forvaltningsniveau Kunne fungere effektivt i den givne struktur Teoretisk kursus Struktureret vejlederinterview SUNDHEDSFREMMER KOMPETENCER KONKRETISERING LÆRINGESTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 5.1 Kunne beskrive principper og indsatsområder for primær og sekundær profylakse og kunne identificere disse i forhold til patienter Kunne beskrive væsentlige faktorer, der kan gøres til genstand for profylakse indenfor børne- og ungdomspsykiatrien Teoretisk kursus Struktureret vejlederinterview Kunne identificere disse faktorer, hvor de er til stede hos patienten og dennes familie 17

18 AKADEMIKER KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 6.1 Kunne indhente viden om et afgrænset område og formidle denne viden til kolleger og andre faggrupper Kunne udføre litteratursøgning vedrørende et afgrænset område Kunne sammenfatte den indhentede viden Kunne formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Kursus i litteratursøgning Deltage i litteraturkonference Afholde litteraturkonference Feed-back fra vejleder Feed-back fra peer-gruppen Litteratursøgning i forbindelse med minimum 1 undervisningsforløb af egen faggruppe Registrering i logbog af deltagelse i minimum 10 litteraturkonferencer PROFESSIONEL KOMPETENCER KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER 7.1 Kunne agere i henhold til gældende lovgivning for egen praksis (Lov om udøvelse af Lægegerning, Lægeløftet og Etiske regler for læger) Kende og kunne anvende administrative regler og love i sundhedssystemet gældende for egen arbejdspraksis Struktureret vejlederinterview 18

19 2. Læringsstrategier. Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. I skemaet angives de anvendte læringsstrategier med kortfattet beskrivelse. For uddybende beskrivelse henvises til litteraturlisten. Læringsstrategier Feed-back fra tværfagligt team Færdighedskursus Selvstudium Teoretisk kursus Beskrivelse Feed-back fra tværfaglige team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af lægens daglige arbejde og holdninger Fokuseret kursus med henblik på at indlære specifikke færdigheder Kompetencer opnås gennem gensidigt forpligtende arbejdsfællesskab med mere erfaren kollega over tid Supplerende til den teoretiske undervisning Supervision af dagligt arbejde og holdninger ved udpeget vejleder Teoretisk undervisning på I-kursus i børne- og ungdomspsykiatri (og psykiatri) og på tværfagligt kursus i kommunikationstræning 3. Evalueringsstrategier. Der er anvendt følgende evalueringsstrategier i forhold til introduktionsuddannelsen: Evalueringsstrategi Audit af journaler Forældre/patientevaluering Struktureret kollegial bedømmelse Beskrivelse Systematisk registrering af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Patienter/forældre Struktureret observation, hvor en eller flere erfarne kolleger ud fra på forhånd 19

20 fastlagte kriterier vurderer lægens færdigheder Struktureret vejledersamtale 360Ε bedømmelse Vurdering af logbog Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdninger Tværfaglig vurdering af lægens viden, færdigheder og holdninger Forskellige dele af logbogen kan inddrages i evaluering, herunder lægens beskrivelse af udvalgte patientforløb samt checkliste til optælling af aktiviteter Audit Den uddannelsessøgende indsamler kopi af det nødvendige antal journaler, epikriser mv. til brug for Audit. Mhp. evaluering af psykofarmakologisk behandling må det sikres, at de vurderede journaler omfatter begge grupper. Der skal opstilles en oversigt over, hvilke kriterier, der skal indgå i bedømmelsen, ligesom der skal udarbejdes en bedømmelsesskala. Registrering af forløb til Audit sker i logbog. 360Ε evaluering I introduktionsuddannelsen anbefales det, at 360Ε evaluering gennemføres forud for midtvejsevalueringen. Patient/forældreevaluering Anbefales gennemført i sidste halvdel af introduktionsuddannelsesforløbet. Feed-back fra tværfagligt team Kan med fordel gennemføres i tilslutning til f.eks. ambulatorie- eller afdelingskonferencer, men det er vigtigt, at det tværfaglige team på forhånd er orienteret om den efterfølgende feed-back og om, at der skal være tale om en konstruktiv kritik mhp. fortsat læring. Struktureret kollegial bedømmelse Foretages i hele uddannelsesforløbet med registrering i logbog. Klinisk uddannelse i psykofarmakologi. Anvendte kompetenceniveauer, kendskab: Lejlighedsvis behandling under tæt vejledning/supervision. Erfaring: Behandling under regelmæssig vejledning/supervision. 20

21 Rutine: Selvstændig behandling under sporadisk vejledning/supervision. Beherskelse: Selvstændig behandling under undtagelsesvis vejledning/supervision. Mestring: Selvstændig vejledning. På hvert af de anførte præparatgrupper er der anført det krævede kompetenceniveau ved afslutning af hhv. introduktionsuddannelse og hoveduddannelse. Kendskab kan opnås i forbindelse med introduktionskursus eller teoretisk undervisning i afdelingerne i det omfang, det ikke er en del af det prægraduate pensum. De øvrige grader af kompetencer forudsætter praktisk oplæring under relevant supervision. Det er op til de enkelte afdelinger at tilrettelægge psykofarmakologisk supervision, således at de forudsatte kompetencer kan opnås og dokumenteres. Der henvises i øvrigt til afdelingernes behandlingsinstrukser. 6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet. I AVejledning og Evaluering i den Lægelige Sundhedsstyrelsen, 1998, er opstillet kriterier for evaluering af den kliniske videreuddannelse. Evalueringen omfatter et sæt evalueringssamtaler med introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale. Der er udarbejdet et sæt skemaer, som skitserer indholdet af de enkelte samtaler. Disse skemaer forefindes i uddannelsesmappen. Introduktionssamtalen skal finde sted senest 14 dage efter ansættelse i introduktionsstilling. Samtalen danner grundlag for udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan. Justeringssamtalen skal finde sted midtvejs i uddannelsesforløbet og danner dels grundlag for justering af uddannelsesplanen, men også for vurdering af det hidtidige uddannelsesforløb. Slutevalueringssamtalen finder sted ved afslutning af uddannelsen. Her sker den endelige evaluering af, om uddannelseselementet kan godkendes, men også evalueringen af uddannelsessøgende og uddannelsessted. Den uddannelsessøgende skal også vurdere den enkelte afdelings uddannelsestilbud, uddannelsesprogram og uddannelsesplan. Skemaer til brug herfor forefindes ligeledes i uddannelsesmappen. Skemaerne indsendes til afdelingsledelse/og videreuddannelsesråd. Papirgangen kan variere fra afdeling til afdeling. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt iht. uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen, har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Ved utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende og vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge. 21

22 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse. I introduktionsstillingen foregår vejledning om videreuddannelsen til speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri dels på introduktionskursus i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, dels ved samtaler med den kliniske vejleder. 8. Uddannelsesmappe/logbog Introduktionsprogrammet indgår i en uddannelsesmappe, der som minimum skal indeholde: 1. Uddannelsesprogram for I-stilling 2. Skemaer til brug ved evalueringssamtaler 3. Skemaer til brug for den uddannelsessøgendes vurdering af uddannelsesstedet 4. Oversigt og information om grunduddannelsen i psykoterapi samt skema til brug for godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi 5. Registreringsark til brug for registrering af de kompetencer, hvor der er anført, at disse skal registreres i logbog 6. Vagtvejledning Bilag 1 Skema over centralstimulantia Centralstimulantia Kendskab Efaring Rutine Beherskelse Mestring Indikationer I-stilling 22

23 Præparatvalg Præparatfaktor Patientfaktor I-stilling Behandlingsstart Kontraindikationer Initialdosering Administrationsmåde Patientinformation I-stilling Monitorering og optimering Effekt Bivirkninger I-stilling Behandlingsvarighed Indikation Gennemførelse I-stilling Behandlingsafslutning Indikation Interaktioner I-stilling Kombinationsbehandling I-stilling Intervention ved utilstrækkelig effekt trods optimering Bilag 2 Skema over antidepressiva Antidepressiva Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring Indikationer I-stilling 23

24 Præparatvalg Præparatfaktor I-stilling Patientfaktor Behandlingsstart Kontraindikationer I-stilling Sikkerhedsforanstaltninger Initialdosering Administrationsmåde Patientinfomation Monitorering og optimering Effekt Bivirkninger og toxicitet I-stilling Terapeutisk drug Monitorering Behandlingsvarighed Akut behandlingsfase I-stilling Vedligeholdelsesfase Profylaksefase Behandlingsafslutning Indikation Gennemførelse I-stilling Kombinationsbehandling Indikationer Interaktioner I-stilling Intervention ved utilstrækkelig effekt trods optimering I-stilling Bilag 3 Skema til 360Ε evaluering Disse informationer vil blive vist til den uddannelsessøgende. Kryds af i relevante kolonner. Hvis du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i Akan ikke Uddannelsessøgende:... Kan ikke bedømmes Utilfredsstillende* Behov for forbedringer Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende 24

25 Behandler patienter/forældre høfligt og hensynsfuldt Involverer patienter/forældre i beslutninger om deres behandling Respekterer patienters privatliv og værdighed Overholder tavshedspligt Svarer og kommer, når det ønskes at en patient skal bedømmes/drøftes Kontakter kolleger ved behov for diskussion om patientbehandling Samarbejder i team Accepterer kritik og er i stand til at reagere konstruktivt Fører journaler af acceptabel kvalitet Varetager til tiden (f.eks. epikriser, breve) Er bevidst om egne faglige grænser og søger hjælp, når der er behov for det Kan anvende den tid, der er til rådighed på en effektiv måde Kommentarer: Dato: Navn: Stilling: Signatur: (* skal udfyldes, hvis der er krydset af i utilfredsstillende, brug bagsiden) Bilag 4 Skema til opsummering af 360Ε evaluering Uddannelsessøgendes navn: Dato: Total antal skemaer med 360Ε evaluering modtaget: Middelværdier beregnet nedenfor 25

26 Uddannelsessøgende:... Middelværdi Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt Involverer patienter i beslutninger om deres behandling Respekterer patienters privatliv og værdighed Overholder tavshedspligt Svarer og kommer, når det ønskes, at en patient skal bedømmes Kontakter kolleger ved behov for diskussion om patientbehandling Samarbejder i team Accepterer kritik og er i stand til at reagere konstruktivt Fører journaler af acceptabel kvalitet Varetager til tiden (f.eks. epikriser, breve) Er bevidst om egne faglige grænser og søger hjælp, når der er behov for det Kan anvende den tid, der er til rådighed, på en effektiv måde Alle kommentarer fra forrige skemaer: 26

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Uddannelsesforløb 1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 BESKRIVELSE

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Afsnit A-B Aarhus Universitetshospital (AUH) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Risskov Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 12.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose Børne- og ungdomspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital Målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

360 graders evaluering

360 graders evaluering 360 graders evaluering Metoden egner sig til bedømmelse af uddannelseslægens kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde, leder/administrator/organisator og professionel. Dette er roller, der kræver

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Skolebørnsafsnit Herning-Viborg/ Ungdomspsykiatrisk afsnit Herning Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Region Midtjylland Målbeskrivelse

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Oktober 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark August 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- ungdomspsykiatri

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008

UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 VUU, Dansk Psykiatrisk Selskab, marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INDLEDNING

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen

UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen UDDANNELSESPLAN for studerende ved Sygehusundervisningen Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Skolen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er en del af Sygehusundervisningen som foregår på henholdsvis

Læs mere