En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab"

Transkript

1 A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab Ekstern Censur Faglærer Censor : Per Dahl : Afleveret 1/ af: Aksel Bech Christensen Cpr , Årskort Grusdalsvej 28, 8700 Horsens tlf , mobil ,

2 Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab Ekstern Censur Faglærer Censor : Per Dahl : Afleveret 1/ af: Aksel Bech Christensen Cpr , Årskort Grusdalsvej 28, 8700 Horsens tlf , mobil ,

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning 1 2. Overvejelser omkring sitets opbygning Vurdering af andre litterære sites Overvejelser omkring opbygning og indhold af Heinesen-site Summarisk beskrivelse af Heinesen-sitet En detaljeret beskrivelse af sitets opbygning Intro En elektronisk bibliografi Øvrige menupunkter Lancering og promovering af sitet Evaluering af sitets anvendelse Placering ved søgning med søgemaskiner Evaluering af sitets anvendelse baseret på det tilknyttede statistikmodul Anvendelsesmuligheder for sitet Sitets introduktion til forfatterskabet Biografi Om forfatterskabet (med en summarisk bibliografi) Essays om forfatterskabet indlagt på sitet Mytisk realisme Kunsten kontra det borgerlige samfund - det irrationelle kontra det rationelle Livsglæden kontra livsfornægtelsen Skæbnetro Litteratur om William Heinesen og hans forfatterskab indlagt på sitet Konklusion English summary 82 Bilag Bilag 1 Litteraturliste Bilag 2 Oversigt over litterære selskaber med website Bilag 3 Citater fra anmeldelser af William Heinesens værker Bilag 4 Værkbibliografi Bilag 5 Artikelbibliografi

4 En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab 1. Indledning I forbindelse med analyse af bestemte værker har jeg ofte savnet en opdateret oversigt over sekundær litteratur om værket og forfatteren. Der kan ganske vist søges i bibliotek.dk, men søgeresultatet er mangelfuldt, idet der mangler artikler i antologier og ældre avisartikler og anmeldelser. Der kan så suppleres med gennemgang af eventuelle bibliografier om forfatterskabet, men de trykte bibliografier er ikke opdaterede eller søgbare, og de få elektroniske bibliografier, der foreligger, som f.eks. Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi: er ofte ufuldstændige (Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi indeholder f.eks. kun artikler efter 1967) og er normalt ikke søgbare, hvis man f.eks. ønsker at søge litteratur om et bestemt værk. Denne mangel på komplette, opdaterede og søgbare bibliografier gav ideen til at etablere en sådan elektronisk søgbar bibliografi til et bestemt forfatterskab og anvende denne bibliografi som kernen i en formidling og promovering af et forfatterskab ved hjælp af internettet ved etablering af et website: om forfatterskabet. Udover den elektroniske søgemulighed i en bibliografi er fordelen ved en sådan website formidling i forhold til en formidling i en almindelig trykt bog, at websitet er offentligt og let tilgængeligt for alle uden omkostninger til trykning og distribution af et antal eksemplarer af en tekstbog. Omkostningerne til udvikling af websitet afhænger af den tekniske løsning, der vælges, men den kan i princippet udvikles alene med anvendelse af interne ressourcer i form af arbejdstimer, forudsat at redaktøren af sitet har de nødvendige tekniske færdigheder eller erhverver disse. Herudover er der omkostninger til at hoste sitet i et webhotel, men disse udgør i dag kun et par hundrede kroner om året. I forbindelse med opbygning af sitet rejser sig en række spørgsmål: Hvilken målgruppe skal sitet henvende sig til? Hvilke ophavsretlige problemer kan der opstå ved indlæggelse af materiale på sitet? Hvorledes skal sitet struktureres, og hvorledes skal formidlingen af forfatterskabet udformes på sitet for at tiltrække målgruppen? Hvilke kriterier skal der kunne søges og sortes på i den elektroniske bibliografi, og hvorledes skal 1

5 brugerfladen udformes? Hvilke værktøjer skal vælges til udvikling af sitet? Og hvorledes sikres vedligeholdelsen af sitet? Hvorledes udbredes kendskabet til sitet, og hvorledes måles kendskabet til sitet og dets værdi til formidling og promovering af forfatterskabet? Der anvendes ikke nogen egentlig videnskabelig teori, men spørgsmålene vil blive søgt besvaret på grundlag af overvejelser med udgangspunkt i et studie af andre større forfattersites, herunder en prototype foreslået af Det Kongelige Bibliotek. Som forfatterskab til website formidling er valgt William Heinesens forfatterskab, dels på grund af en personlig fascination, dels fordi det er et vægtigt og meget omfattende forfatterskab, der henregnes til den danske klassikerkanon. Ifølge en empirisk undersøgelse foretaget i 2004 ved målinger på bibliotek.dk, som jeg har beskrevet i en tidligere opgave: Dansk skønlitteratur i udlandet, figurerer Heinesen på top ti listen over de mest oversatte finlitterære forfattere efter 1980, efter Karen Blixen den mest oversatte danske forfatter med debut i perioden Forfatterskabet hørte til de mest populære i 1900 tallet, og websitet kan forhåbentlig bidrage til at udbrede kendskabet til og interessen for forfatterskabet også hos de yngre generationer. Specialet falder i to dele, hvor den første del omhandler overvejelser omkring opbygningen af sitet og en beskrivelse af dette, mens anden del gengiver den formidling af Heinesens forfatterskab, som er indlagt på sitet. Efter en indledende undersøgelse og gennemgang af eksisterende større danske forfattersites, herunder en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek, redegøres i første del for overvejelser omkring ophavsret, indhold og opbygning samt vedligeholdelse og valg af værktøj til opbygning af site. Undersøgelsen af eksisterende forfattersites er begrænset til større danske sites, idet disse forekommer repræsentative også for udenlandske sites. Overvejelserne munder ud i en afgrænsning af projektet med en mere specifik definition af formål og målgruppe, opbygning og en summarisk beskrivelse af indholdet på sitet. Herefter følger en mere detaljeret beskrivelse sitets menupunkter, deres funktion og indhold. Til måling af om website promoveringen har en effekt, vil der blive målt på anvendelsen af sitet i form af statistik over antal besøgende samt sitets placering ved søgning på William Heinesen med Google og andre søgemaskiner. 2

6 I specialets 2. del præsenteres selve formidlingen på sitet, der omfatter en biografi, en bibliografi samt en kort omtale af forfatterskabet. Herudover præsenteres dette gennem flere essays om livssyn og væsentlige temaer. Når betegnelsen essay anvendes om disse indlæg, er det for at pointere, at der er tale om en diskussion af udvalgte centrale temaer i forfatterskabet, der er holdt i en let stil, og som er åben for diskussion med henblik på at vække interessen også hos almindelige læsere uden større akademisk baggrund. Formidlingen afsluttes med en summarisk gennemgang af en række udvalgte sekundære artikler om Heinesen og hans værker. Udarbejdelsen af websitet har fundet sted over en årrække fra , idet det blev indstillet midlertidigt i 2006 i forbindelse med, at jeg etablerede eget forlag med speciel fokus på lydbøger. I indeværende år er bibliografien blevet opdateret i foråret med de seneste års udgivelser og artikler, der er blevet registreret i bibliotek.dk, herunder min egen lydbogsudgivelse af De fortabte spillemænd. 2. Overvejelser omkring sitets opbygning 2.1 Vurdering af andre litterære sites Som inspiration til sitets opbygning er andre litterære sites for afdøde forfattere undersøgt. For en række afdøde danske forfattere er der dannet litterære selskaber til formidling af forfatterskabet. Hovedparten af disse selskaber har et website om selskabet og forfatteren. En oversigt over litterære selskaber med website fremgår af sitet se bilag 2. De anførte sites er af meget varierende omfang og kvalitet. De fleste indeholder en kortfattet biografi og en værkbibliografi, men normalt ikke af et omfang som i værk-bibliografien på Heinesen-sitet, og en egentlig artikel-bibliografi findes sjældent. Her omtales normalt kun et sparsomt udvalg af artikler om forfatterskabet. Enkelte sites har dog et væsentlig større omfang med stor aktivitet. Det gælder sitene om Henrik Pontoppidan, H.C. Andersen, Kierkegaard, Kaj Munk og Gustaf Munch-Petersen. For alle disse større sites gælder, at de er forankret i et forskningsmiljø ved at være tilknyttet et universitet og ofte i samarbejde med Det Kongelige 3

7 Bibliotek. Nedenfor gives en kort gennemgang af sitene med beskrivelse af: - Hvem der er ansvarlig for sitets udvikling og vedligeholdelse. - Formål med sitet, som det angives på sitet. - En Oversigt over sitets opbygning og indhold. Citater fra sitet er anført med kursiv og ord, der betegner menupunkter på sitet, er understreget. Henrik Pontoppidan - - Sitet udvikles og vedligeholdes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Pontoppidan Selskabet. - Formål med sitet: er et arbejdsredskab for læsere og studerende, forskere og lærere til indsigt i Pontoppidans forfatterskab, dets litterære, sproglige, historiske og biografiske sammenhæng. Et kildenet med åben adgang for brugere af enhver art, der hjælpes på vej af et stadigt tættere forbindelsesnet af links mellem de sekundære og de primære tekster. Til kildematerialet knytter sig problemkataloger, forskerog diskussionsforum og fremlæggelse af forskningsresultater - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Henrik Pontoppidans værk: En oversigt over Pontoppidans bøger med link til originaludgavens tekst og en redegørelse for eventuelle ændringer i senere udgaver. Endvidere links til nogle af samtidens anmeldelser samt til udvalgt sekundær litteratur. Udover bøgerne er der indlagt en stor del af de artikler, som Pontoppidan skrev samt hans digte og dramatik. Også hans breve er indlagt, og de interviews han gav. Enkelte originale manuskripter er også indlagt. Under menupunktet er der også en diskussion af copyright og en gengivelse af den aftale, der er indgået med sitets redaktion, Pontoppidans arvinger og Gyldendal. Litteraturen omkring Pontoppidan giver en oversigt over de væsentligste bøger og artikler om Pontoppidan, hvor enkelte uddrag af bøgerne samt alle artikler er indlagt på sitet. For en fuldstændig oversigt henvises til trykte bibliografier. Der er under omtalen af Pontoppidans bøger indlagt et mindre udvalg af samtidens anmeldelser. For en fuldstændig oversigt 4

8 henvises til trykte bibliografier og bibliotek.dk. I menupunktet det biografisk leksikon ligger den altovervejende hovedvægt på at skildre relationen til Pontoppidan fra andre forfattere og kulturpersonligheder. Ofte vil man finde link til mere almene biografiske fremstillinger af vedkommende. I menupunktet Forskning gengives udvalgte forskningsprojekter samt påpeges uløste problemer. I punktet Undervisning gengives en række udvalgte universitetsspecialer. Begge menupunkter har til hensigt at vække den besøgendes interesse for forfatterskabet. Pontoppidan-sitet er inspireret af HyperNietzche-projektet, som er et projekt til brug af nettet til forskning og uddannelse i et forfatterskab, hvor man her har valgt at udvikle projektet omkring Nietzches forfatterskab. Projektet sigter på at digitalisere alle Nietzches tekster samt offentliggøre digitale udgaver af forskning i forfatterskabet. Man ønsker at skabe et åbent forskningsmiljø, hvor alle har fri adgang til primære tekster og forskning, herunder at skabe en indeksering af de indlagte tekster samt etablere links mellem primær litteratur og sekundær forskningslitteratur om forfatterskabet: It is not only a library of electronic texts made available on line, more or less well-indexed and outfitted with keyword searching capabilities. It is rather a genuine hypertext system that allows Nietzsche's texts and manuscripts to be arranged chronologically, genetically, or thematically, and what is more, allows for a systematic interconnection of primary sources and secondary literature via hyperlinks. (Se Projektet bygger på Open Source filosofien fra softwareudvikling, hvor al kode er frit tilgængeligt for alle. I dette tilfælde er målet at gøre alle tekster af og om et forfatterskab frit tilgængelige for alle. H. C. Andersen - - Der findes flere sites om H. C. Andersen, men ovenstående, der udvikles og vedligeholdes af et center under Syddansk Universitet, er det mest omfattende. - Formål med sitet: H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet. På H.C. Andersen Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer 5

9 tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Punktet Liv består af en omfattende tidstavle, en summarisk bibliografi samt en brevbase indeholdende alle breve til og fra H.C. Andersen med søgemulighed. Punktet Værk omfatter en total værkfortegnelse med en nummerering af værkerne med link til omtale af et værks forskellige udgaver, anmeldelser og sekundærlitteratur samt link til værkets tekst i Arkiv for dansk litteratur. Rundt om Andersen er sitets mest sammensatte afdeling. Her er alt det, der er svært at rubricere. Forskning indeholder en databasebaseret søgbar bibliografi, hvor der ved søgning på et givet værk fremkommer oplysning om værkets publikation, anmeldelser af og sekundær litteratur om værket. Det er en ren henvisningsbibliografi uden kildetekster. Der foreligger et par ganske få sekundære artikler online samt 32 anmeldelser. Studier henviser til Syddansk Universitetets kurser og forskningsprojekter omkring H. C. Andersen Titler oversat angiver titlerne på nogle af Andersens værker på forskellige sprog. Der er ikke tale om en egentlig bibliografi på oversættelser, men kun om udenlandske titler. Der savnes bibliografisk information vedrørende oversættelser. Links indeholder 148 links til udvalgte websites om H. C. Andersen og hans værker. Søren Kierkegaard - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet (SKC), der er en selvstændig erhvervsdrivende fond, med repræsentanter fra Danmarks Grundforskningsfond, Københavns Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Der er tilknyttet 30 medarbejdere til centret. - Formål med sitet: SKC har til formål a) at varetage og fremme tværfaglig 6

10 Kierkegaardforskning nationalt og internationalt, b) at tilvejebringe en komplet, tekstkritisk, kommenteret nyudgivelse af alt, hvad der er overleveret fra Søren Kierkegaards hånd. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: SKS: Her er anført en oversigt over de Kierkegaard-skrifter med tilhørende kommentarudgivelser, som Centret har udgivet med links til de skrifter, der også er udgivet elektronisk Øvrige menupunkter omfatter oversigt over oversættelser af Centrets udgivelser, udvalgte Kierkegaard citater samt angivelse af links til andre Kierkegaard sites. Kaj Munk - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Kaj Munk Centret, der er oprettet under Ålborg Universitet med en bevilling på 7 mio. og har købt Kaj Munk-arkivet af arvingerne. - Formål med sitet: Centrets projekter omfatter en registrering og digitalisering af Kaj Munk Forskningscentrets arkiv for at gøre dette tilgængeligt for forskning mv. samt at gøre registranten elektronisk søgbar for hele verden via internettet. Formålet er: fremme af den kritiske, interdisciplinære forskning i Kaj Munk, hans værk og hans samtid, herunder at arrangere faglige seminarer. - Bidrage og animere til udgivelser af værker om og af Kaj Munk og om hans samtid. - Formidling af viden om Kaj Munk og hans samtid bl.a. i form af seminarer artikler og foredrag. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Centrets databaser omfatter værkbibliografi med værker og artikler af Kaj Munk, korrespondance omkring værkerne og reference til personer, som Munk har haft kontakt med. Teksterne er kun i begrænset omfang tilgængelige i digitaliseret form. Søgningen fungerer effektivt og enkelt. Søg i arkivet: Database, hvor der kan søges i og bestilles dokumenter fra Kaj Munk-arkivet Om Munk: Omfatter en biografi samt et optryk af tidligere udgivne bibliografier over Kaj Munks værker og artikler. Endvidere er der linkoversigt til andre sites om Munk. 7

11 Gustaf Munch-Petersen - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Det Kongelige Bibliotek. - Formål med sitet: Sitet er en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek med henblik på at afprøve nye ideer i forbindelse med præsentation af dansk litteratur på internettet. Gustaf Munch-Petersens forfatterskab er anvendt som eksempel. Vi håber, at sitet kan inspirere til læsning af Gustaf Munch-Petersens digtning. Ved at organisere teksterne på en anden måde end i en bog og ved at supplere dem med forskellige typer af materiale håber vi at kunne bidrage til brugerens forståelse og fortolkning af litteraturen. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Om Gustaf Munch-Petersen: Består af en biografi. Temalinjerne: Omtaler de centrale temaer i forfatterskabet. For hver temalinje er udvalgt 6-10 tekster, som bidrager med varierende vinkler på temaet. Indeks: Omfatter en alfabetisk oversigt over forfatterens tekster med link til teksten. Udover selve teksten er omtalt, hvilke hovedtemaer teksten kan knyttes til. Endvidere er angivet kontekst i form af en omtale af forfatterens biografi samt kultur- og samfundsbegivenheder i det år, som teksten er fra samt referencer til andre tekster (primære eller sekundære i form af f.eks. anmeldelser) eller billeder, som teksten har forbindelse til. Bibliografi: Der er en bibliografi over udvalgt sekundær litteratur og anmeldelser. Bibliografien er ikke fuldstændig og ikke søgbar. ADL (Arkiv for dansk litteratur) - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Det Kongelige Bibliotek (teknik) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (indhold). - Formål med sitet: Sitet er et digitalt arkiv for klassiske danske forfatteres værker, der ikke er omfattet af ophavsretten (omfatter forfattere, der er døde for over 70 år siden). Hensigten med ADL er at skabe et centralt forskningsmæssigt redskab og en førsteklasses ressource til brug for undervisning i og formidling af dansk litteratur. 8

12 - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Som udgangspunkt giver ADL mulighed for at rette fokus mod forskellige elementer af forfatterskaberne, f.eks. perioder, forfatternavne eller enkelte titler. På næste niveau i ADL kan man f.eks. udpege en bestemt forfatter og blive oplyst om titelliste, få en oversigt over den anvendte udgave og hente et forfatterportræt med tilhørende bibliografi. I videst muligt omfang gengives en standardudgave af teksterne, der foreligger i en grafisk gengivelse og for 60 % af teksterne også i en digitaliseret søgbar udgave. Denne digitale udgave er autogeneret uden efterfølgende korrektur og læseren opfordres til at rapportere fejl i teksten. ADL har to former for søgning: Søgning efter titler og Fritekstsøgning i ADL's tekstsider og forfatterportræt. Søgningen forekommer enkel, idet der under titler også kan søges på en del af titlen. Sites for nulevende forfattere: Det er de færreste nulevende forfattere, der har eget site til promovering af deres forfatterskab. De nøjes normalt med den omtale forlaget giver samt den omtale, der fremgår af litterære sites som mv.. Enkelte har dog eget site, især de mere populært orienterede forfattere som f.eks. Jussi Adler-Olsen og Jane Aamund. Det er forholdsvis enkle sites med en kort biografi og en enkel værk-bibliografi. 2.2 Overvejelser omkring opbygning og indhold af Heinesen-site Ophavsretlige problemer: Primære tekster: William Heinesens tekster er fortsat ophavsretligt beskyttet indtil 70 år efter Heinesens død, det vil sige indtil udgangen af Dette betyder, at det ikke er muligt at indlægge de primære tekster på sitet, som det er gjort på Kierkegaard, Gustaf Munch-Petersen og H. C. Andersen-sitet, hvor teksterne ikke længere er ophavsretligt beskyttet. På Pontoppidan-sitet 9

13 er også indlagt en række udvalgte primære tekster efter aftale med arvingerne og Gyldendal om, at der kan indlægges ældre udgaver, som ikke længere er i boghandlen. På Kaj Munksitet er indlagt en række af Kaj Munks håndskrevne manuskripter efter at forskningscentret har købt Kaj Munk-arkivet og rettighederne af arvingerne. Der arbejdes endvidere også på at indlægge en digitaliseret udgave af de trykte tekster. Da det i modsætning til de omtalte sites ikke har været hverken ophavsretligt eller arbejdsmæssigt muligt at indlægge primære tekster eller manuskripter, er sitet ikke primært møntet på forskning i Heinesens arbejdsproces eller overvejelser omkring et værk ved studie af manuskripter eller ved studie af forskellige udgaver af et givet værk. Det sidste synes dog også mindre relevant for Heinesen, idet ændringer af den oprindelige udgave, i modsætning til f.eks. Pontoppidans udgivelser, kun er forekommet ved den væsentligt forkortede anden udgave af Blæsende Gry. Det betyder også, at projektet her ikke beskæftiger sig med hele det problemkompleks, der foreligger i forbindelse med digitalisering af primære tekster og med katalogisering af og søgning i disse. I stedet for indlæggelse af primære tekster er der til gengæld anvendt flere ressourcer på at indlægge en omfattende elektronisk søgbar bibliografi over alle Heinesens udgivelser på forskellige sprog inklusive hans artikler med mere, således at interesserede har en komplet oversigt over primære tekster, og hvor de kan søges. Denne værkbibliografi er mere omfattende og lettere tilgængelig end set på de andre sites, der normalt kun har en summarisk oversigt over de væsentligste værker på dansk og nøjes med at henvise til tidligere skriftlige bibliografier. Sekundære tekster Også indlæggelse af sekundære tekster om forfatterskabet er omfattet af ophavsrettens 70- års regel og kan således kun ske med den pågældende forfatters samtykke. På de undersøgte sites er det begrænset, hvad der er indlagt af sekundære tekster bortset fra bidrag fra de personer, der er knyttet til udvikling og vedligeholdelse af sitene som deltagere i et forskningscenter eller et litterært selskab. 10

14 Ej heller på Heinesen-sitet er der indlagt eksterne sekundære artikler om forfatterskabet. Det blev anset for for vanskeligt og for ressource krævende at indhente tilladelser og digitalisere sekundære artikler. Til gengæld er der etableret en omfattende bibliografi over sekundær litteratur, hvor der kan søges og sorteres efter forskellige kriterier. Denne søgbare bibliografi ses som en af de væsentlige styrker ved Heinesen-sitet, idet den er mere omfattende og lettere tilgængelig end på flere af de andre sites, hvor der ofte kun listes et udvalg af artikler og henvises til andre bibliografier uden mulighed for elektronisk søgbarhed. Endvidere er der indlagt et resume af udvalgte væsentlige artikler om Heinesen, ligesom der er gengivet udvalgte citater fra anmeldelser af Heinesens værker Indhold og opbygning af site Som det fremgår af studiet af de øvrige sites, indeholder de alle en mere eller mindre omfattende biografi, en værkbibliografi over forfatterens tekster samt en bibliografi over sekundær litteratur om forfatteren og forfatterskabet. På flere sites refereres under omtalen af et givet værk til sekundær litteratur i form af artikler og anmeldelser af værket og i nogle tilfælde suppleres med biografiske og periodiske data med tilknytning til værket. På Heinesen-sitet opnås krydsreferencerne mellem værk og sekundær litteratur ved søgning i den elektroniske bibliografi. Søges på et bestemt værk i Artikler om, listes alle de artikler og anmeldelser, der er registreret om det pågældende værk. I værkbibliografien Værker vil der ved søgning på et bestemt værk blive listet alle første udgaver af det pågældende værk på forskellige sprog. Endvidere er der mulighed for at få listet oversigter genreopdelt. Det Kgl. Bibliotek har med deres site om Gustaf Munch-Petersen givet et forslag til en prototype på et site til præsentation af et forfatterskab, jævnfør ovenstående omtale. Udover at der ligesom på andre sites krydsrefereres fra værk til sekundær litteratur og biografisk og periodisk information, krydsrefereres der også til en række omtalte centrale temaer i forfatterskabet, således at der under det enkelte værk er anført hvilke temaer, der berøres i værket. Omvendt kan der under de enkelte temaer listes de værker, der har tilknytning til temaet. 11

15 Også på Heinesen-sitet er i essayform omtalt nogle centrale temaer med reference til nogle af de værker de optræder i. Dog ikke på samme systematiske måde som på Gustaf Munch- Petersen sitet. Men sigtet er det samme: Nemlig at vække læserens nysgerrighed og interesse for forfatterskabet. Nedenstående er givet en summarisk beskrivelse af sitets opbygning efterfulgt af en mere detaljeret beskrivelse med en vejledning til anvendelse af den elektroniske bibliografi Sitets vedligeholdelse Som det fremgår af omtalen af de større forfattersites, er disse alle forankret på et universitet og i de fleste tilfælde med større bevillinger til drift af et forskningscenter. Selv med disse rammer og ressourcer er kun en del af de primære tekster digitaliseret og tilgængelige på sitet, ligesom der kun i et vist omfang refereres til sekundære tekster, og disse kun sjældent findes i digitaliseret form. Fastlæggelse af hvilken trykt udgave af et givet værk, der skal anvendes, og efterfølgende inscanning og digitalisering af tekster er særdeles arbejdskrævende, idet der let opstår tekstfejl i forbindelse med digitaliseringen, som efterfølgende skal rettes. På ADL-sitet udgør dette et problem, idet der gøres opmærksom på, at der ikke har været ressourcer til korrekturlæsning af den digitale version, og læseren opfordres til tilbagemelding af fejl. På sigt kan der opstå problemer med vedligeholdelse af sites, hvis de økonomiske ressourcer skæres ned eller bortfalder eller hvis centrale ildsjæle omkring sitets opdatering og vedligeholdelse falder bort. Det bør derfor sikres, at sitet kan vedligeholdes nødtørftigt med minimale ressourcer og fortsat har interesse og værdi for besøgende selv ved minimal vedligeholdelse. For at sikre en overkommelig opbygning og vedligeholdelse af Heinesen-sitet er indlæggelse af digitaliserede tekster fravalgt på grund af ophavsretlige og ressourcemæssige problemer. Sitets vedligeholdelse vil således alene omfatte vedligeholdelse af bibliografien med nye udgivelser af Heinesens værker samt nye artikler om forfatterskabet. Og selv i tilfælde af at der kun sker en nødtørftig opdatering af bibliografien, vil sitet fortsat kunne anvendes som inspiration for interesserede læsere og studerende. 12

16 Hvis sitet skal udbygges yderligere med for eksempel et interaktivt diskussionsforum og artikler fra besøgende, vil det kræve, at der dannes et egentligt litterært selskab med Heinesen-interesserede, og at der er tilstrækkeligt med frivillige ressourcer fra interesserede Valg af værktøjer til opbygning af site Det blev overvejet at anvende et standardsystem i form af et såkaldt CMS (Content Management System). Disse systemer gør opbygning og vedligeholdelse af sitet lettere og mere brugervenligt, men tvinger til gengæld ind i et bestemt format og giver nogle begrænsninger i udformningen. Specielt i forbindelse med opbygningen af den elektroniske bibliografi forekom CMS systemerne for begrænsede. Hertil kommer, at det ville belaste udviklingen økonomisk enten med et engangsbeløb eller med en årlig afgift til leverandøren af CMS systemet. Det blev derfor valgt at programmere sitet i HTML og PHP med anvendelse af en MySQLdatabase. HTML (HyperText Markup Language) er standardsproget til at strukturere indholdet på en site og få tekst og billeder til at virke som links til andre html-sider, mens PHP (Hypertext Preprocessor) er et sprog, der bl.a. bruges til webapplikationer og på webservere til at generere dynamisk indhold og tilsvarende funktioner. SQL(Structured Query Language) er det mest udbredte programmeringssprog til definition, opdatering og læsning af data i databaser. På Heinesen-sitet er PHP og SQL anvendt til programmering af den søgbare elektroniske bibliografi. Sitet hostes i et webhotel hos one.com, der stiller disse værktøjer til rådighed som en del af web hotel faciliteterne. Anvendelse af disse grundværktøjer har medført en ekstra ressourceindsats til at sætte sig ind i og beherske disse værktøjer, men har til gengæld givet den nødvendige fleksibilitet til opbygning af en bibliografisk database med de nødvendige søge- og sorteringsmuligheder. Endvidere er løsningen billigere, idet udgiften til et CMS system spares. 13

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere