En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab"

Transkript

1 A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab Ekstern Censur Faglærer Censor : Per Dahl : Afleveret 1/ af: Aksel Bech Christensen Cpr , Årskort Grusdalsvej 28, 8700 Horsens tlf , mobil ,

2 Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab Ekstern Censur Faglærer Censor : Per Dahl : Afleveret 1/ af: Aksel Bech Christensen Cpr , Årskort Grusdalsvej 28, 8700 Horsens tlf , mobil ,

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning 1 2. Overvejelser omkring sitets opbygning Vurdering af andre litterære sites Overvejelser omkring opbygning og indhold af Heinesen-site Summarisk beskrivelse af Heinesen-sitet En detaljeret beskrivelse af sitets opbygning Intro En elektronisk bibliografi Øvrige menupunkter Lancering og promovering af sitet Evaluering af sitets anvendelse Placering ved søgning med søgemaskiner Evaluering af sitets anvendelse baseret på det tilknyttede statistikmodul Anvendelsesmuligheder for sitet Sitets introduktion til forfatterskabet Biografi Om forfatterskabet (med en summarisk bibliografi) Essays om forfatterskabet indlagt på sitet Mytisk realisme Kunsten kontra det borgerlige samfund - det irrationelle kontra det rationelle Livsglæden kontra livsfornægtelsen Skæbnetro Litteratur om William Heinesen og hans forfatterskab indlagt på sitet Konklusion English summary 82 Bilag Bilag 1 Litteraturliste Bilag 2 Oversigt over litterære selskaber med website Bilag 3 Citater fra anmeldelser af William Heinesens værker Bilag 4 Værkbibliografi Bilag 5 Artikelbibliografi

4 En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab 1. Indledning I forbindelse med analyse af bestemte værker har jeg ofte savnet en opdateret oversigt over sekundær litteratur om værket og forfatteren. Der kan ganske vist søges i bibliotek.dk, men søgeresultatet er mangelfuldt, idet der mangler artikler i antologier og ældre avisartikler og anmeldelser. Der kan så suppleres med gennemgang af eventuelle bibliografier om forfatterskabet, men de trykte bibliografier er ikke opdaterede eller søgbare, og de få elektroniske bibliografier, der foreligger, som f.eks. Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi: er ofte ufuldstændige (Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi indeholder f.eks. kun artikler efter 1967) og er normalt ikke søgbare, hvis man f.eks. ønsker at søge litteratur om et bestemt værk. Denne mangel på komplette, opdaterede og søgbare bibliografier gav ideen til at etablere en sådan elektronisk søgbar bibliografi til et bestemt forfatterskab og anvende denne bibliografi som kernen i en formidling og promovering af et forfatterskab ved hjælp af internettet ved etablering af et website: om forfatterskabet. Udover den elektroniske søgemulighed i en bibliografi er fordelen ved en sådan website formidling i forhold til en formidling i en almindelig trykt bog, at websitet er offentligt og let tilgængeligt for alle uden omkostninger til trykning og distribution af et antal eksemplarer af en tekstbog. Omkostningerne til udvikling af websitet afhænger af den tekniske løsning, der vælges, men den kan i princippet udvikles alene med anvendelse af interne ressourcer i form af arbejdstimer, forudsat at redaktøren af sitet har de nødvendige tekniske færdigheder eller erhverver disse. Herudover er der omkostninger til at hoste sitet i et webhotel, men disse udgør i dag kun et par hundrede kroner om året. I forbindelse med opbygning af sitet rejser sig en række spørgsmål: Hvilken målgruppe skal sitet henvende sig til? Hvilke ophavsretlige problemer kan der opstå ved indlæggelse af materiale på sitet? Hvorledes skal sitet struktureres, og hvorledes skal formidlingen af forfatterskabet udformes på sitet for at tiltrække målgruppen? Hvilke kriterier skal der kunne søges og sortes på i den elektroniske bibliografi, og hvorledes skal 1

5 brugerfladen udformes? Hvilke værktøjer skal vælges til udvikling af sitet? Og hvorledes sikres vedligeholdelsen af sitet? Hvorledes udbredes kendskabet til sitet, og hvorledes måles kendskabet til sitet og dets værdi til formidling og promovering af forfatterskabet? Der anvendes ikke nogen egentlig videnskabelig teori, men spørgsmålene vil blive søgt besvaret på grundlag af overvejelser med udgangspunkt i et studie af andre større forfattersites, herunder en prototype foreslået af Det Kongelige Bibliotek. Som forfatterskab til website formidling er valgt William Heinesens forfatterskab, dels på grund af en personlig fascination, dels fordi det er et vægtigt og meget omfattende forfatterskab, der henregnes til den danske klassikerkanon. Ifølge en empirisk undersøgelse foretaget i 2004 ved målinger på bibliotek.dk, som jeg har beskrevet i en tidligere opgave: Dansk skønlitteratur i udlandet, figurerer Heinesen på top ti listen over de mest oversatte finlitterære forfattere efter 1980, efter Karen Blixen den mest oversatte danske forfatter med debut i perioden Forfatterskabet hørte til de mest populære i 1900 tallet, og websitet kan forhåbentlig bidrage til at udbrede kendskabet til og interessen for forfatterskabet også hos de yngre generationer. Specialet falder i to dele, hvor den første del omhandler overvejelser omkring opbygningen af sitet og en beskrivelse af dette, mens anden del gengiver den formidling af Heinesens forfatterskab, som er indlagt på sitet. Efter en indledende undersøgelse og gennemgang af eksisterende større danske forfattersites, herunder en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek, redegøres i første del for overvejelser omkring ophavsret, indhold og opbygning samt vedligeholdelse og valg af værktøj til opbygning af site. Undersøgelsen af eksisterende forfattersites er begrænset til større danske sites, idet disse forekommer repræsentative også for udenlandske sites. Overvejelserne munder ud i en afgrænsning af projektet med en mere specifik definition af formål og målgruppe, opbygning og en summarisk beskrivelse af indholdet på sitet. Herefter følger en mere detaljeret beskrivelse sitets menupunkter, deres funktion og indhold. Til måling af om website promoveringen har en effekt, vil der blive målt på anvendelsen af sitet i form af statistik over antal besøgende samt sitets placering ved søgning på William Heinesen med Google og andre søgemaskiner. 2

6 I specialets 2. del præsenteres selve formidlingen på sitet, der omfatter en biografi, en bibliografi samt en kort omtale af forfatterskabet. Herudover præsenteres dette gennem flere essays om livssyn og væsentlige temaer. Når betegnelsen essay anvendes om disse indlæg, er det for at pointere, at der er tale om en diskussion af udvalgte centrale temaer i forfatterskabet, der er holdt i en let stil, og som er åben for diskussion med henblik på at vække interessen også hos almindelige læsere uden større akademisk baggrund. Formidlingen afsluttes med en summarisk gennemgang af en række udvalgte sekundære artikler om Heinesen og hans værker. Udarbejdelsen af websitet har fundet sted over en årrække fra , idet det blev indstillet midlertidigt i 2006 i forbindelse med, at jeg etablerede eget forlag med speciel fokus på lydbøger. I indeværende år er bibliografien blevet opdateret i foråret med de seneste års udgivelser og artikler, der er blevet registreret i bibliotek.dk, herunder min egen lydbogsudgivelse af De fortabte spillemænd. 2. Overvejelser omkring sitets opbygning 2.1 Vurdering af andre litterære sites Som inspiration til sitets opbygning er andre litterære sites for afdøde forfattere undersøgt. For en række afdøde danske forfattere er der dannet litterære selskaber til formidling af forfatterskabet. Hovedparten af disse selskaber har et website om selskabet og forfatteren. En oversigt over litterære selskaber med website fremgår af sitet se bilag 2. De anførte sites er af meget varierende omfang og kvalitet. De fleste indeholder en kortfattet biografi og en værkbibliografi, men normalt ikke af et omfang som i værk-bibliografien på Heinesen-sitet, og en egentlig artikel-bibliografi findes sjældent. Her omtales normalt kun et sparsomt udvalg af artikler om forfatterskabet. Enkelte sites har dog et væsentlig større omfang med stor aktivitet. Det gælder sitene om Henrik Pontoppidan, H.C. Andersen, Kierkegaard, Kaj Munk og Gustaf Munch-Petersen. For alle disse større sites gælder, at de er forankret i et forskningsmiljø ved at være tilknyttet et universitet og ofte i samarbejde med Det Kongelige 3

7 Bibliotek. Nedenfor gives en kort gennemgang af sitene med beskrivelse af: - Hvem der er ansvarlig for sitets udvikling og vedligeholdelse. - Formål med sitet, som det angives på sitet. - En Oversigt over sitets opbygning og indhold. Citater fra sitet er anført med kursiv og ord, der betegner menupunkter på sitet, er understreget. Henrik Pontoppidan - - Sitet udvikles og vedligeholdes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Pontoppidan Selskabet. - Formål med sitet: er et arbejdsredskab for læsere og studerende, forskere og lærere til indsigt i Pontoppidans forfatterskab, dets litterære, sproglige, historiske og biografiske sammenhæng. Et kildenet med åben adgang for brugere af enhver art, der hjælpes på vej af et stadigt tættere forbindelsesnet af links mellem de sekundære og de primære tekster. Til kildematerialet knytter sig problemkataloger, forskerog diskussionsforum og fremlæggelse af forskningsresultater - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Henrik Pontoppidans værk: En oversigt over Pontoppidans bøger med link til originaludgavens tekst og en redegørelse for eventuelle ændringer i senere udgaver. Endvidere links til nogle af samtidens anmeldelser samt til udvalgt sekundær litteratur. Udover bøgerne er der indlagt en stor del af de artikler, som Pontoppidan skrev samt hans digte og dramatik. Også hans breve er indlagt, og de interviews han gav. Enkelte originale manuskripter er også indlagt. Under menupunktet er der også en diskussion af copyright og en gengivelse af den aftale, der er indgået med sitets redaktion, Pontoppidans arvinger og Gyldendal. Litteraturen omkring Pontoppidan giver en oversigt over de væsentligste bøger og artikler om Pontoppidan, hvor enkelte uddrag af bøgerne samt alle artikler er indlagt på sitet. For en fuldstændig oversigt henvises til trykte bibliografier. Der er under omtalen af Pontoppidans bøger indlagt et mindre udvalg af samtidens anmeldelser. For en fuldstændig oversigt 4

8 henvises til trykte bibliografier og bibliotek.dk. I menupunktet det biografisk leksikon ligger den altovervejende hovedvægt på at skildre relationen til Pontoppidan fra andre forfattere og kulturpersonligheder. Ofte vil man finde link til mere almene biografiske fremstillinger af vedkommende. I menupunktet Forskning gengives udvalgte forskningsprojekter samt påpeges uløste problemer. I punktet Undervisning gengives en række udvalgte universitetsspecialer. Begge menupunkter har til hensigt at vække den besøgendes interesse for forfatterskabet. Pontoppidan-sitet er inspireret af HyperNietzche-projektet, som er et projekt til brug af nettet til forskning og uddannelse i et forfatterskab, hvor man her har valgt at udvikle projektet omkring Nietzches forfatterskab. Projektet sigter på at digitalisere alle Nietzches tekster samt offentliggøre digitale udgaver af forskning i forfatterskabet. Man ønsker at skabe et åbent forskningsmiljø, hvor alle har fri adgang til primære tekster og forskning, herunder at skabe en indeksering af de indlagte tekster samt etablere links mellem primær litteratur og sekundær forskningslitteratur om forfatterskabet: It is not only a library of electronic texts made available on line, more or less well-indexed and outfitted with keyword searching capabilities. It is rather a genuine hypertext system that allows Nietzsche's texts and manuscripts to be arranged chronologically, genetically, or thematically, and what is more, allows for a systematic interconnection of primary sources and secondary literature via hyperlinks. (Se Projektet bygger på Open Source filosofien fra softwareudvikling, hvor al kode er frit tilgængeligt for alle. I dette tilfælde er målet at gøre alle tekster af og om et forfatterskab frit tilgængelige for alle. H. C. Andersen - - Der findes flere sites om H. C. Andersen, men ovenstående, der udvikles og vedligeholdes af et center under Syddansk Universitet, er det mest omfattende. - Formål med sitet: H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet. På H.C. Andersen Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer 5

9 tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Punktet Liv består af en omfattende tidstavle, en summarisk bibliografi samt en brevbase indeholdende alle breve til og fra H.C. Andersen med søgemulighed. Punktet Værk omfatter en total værkfortegnelse med en nummerering af værkerne med link til omtale af et værks forskellige udgaver, anmeldelser og sekundærlitteratur samt link til værkets tekst i Arkiv for dansk litteratur. Rundt om Andersen er sitets mest sammensatte afdeling. Her er alt det, der er svært at rubricere. Forskning indeholder en databasebaseret søgbar bibliografi, hvor der ved søgning på et givet værk fremkommer oplysning om værkets publikation, anmeldelser af og sekundær litteratur om værket. Det er en ren henvisningsbibliografi uden kildetekster. Der foreligger et par ganske få sekundære artikler online samt 32 anmeldelser. Studier henviser til Syddansk Universitetets kurser og forskningsprojekter omkring H. C. Andersen Titler oversat angiver titlerne på nogle af Andersens værker på forskellige sprog. Der er ikke tale om en egentlig bibliografi på oversættelser, men kun om udenlandske titler. Der savnes bibliografisk information vedrørende oversættelser. Links indeholder 148 links til udvalgte websites om H. C. Andersen og hans værker. Søren Kierkegaard - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet (SKC), der er en selvstændig erhvervsdrivende fond, med repræsentanter fra Danmarks Grundforskningsfond, Københavns Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Der er tilknyttet 30 medarbejdere til centret. - Formål med sitet: SKC har til formål a) at varetage og fremme tværfaglig 6

10 Kierkegaardforskning nationalt og internationalt, b) at tilvejebringe en komplet, tekstkritisk, kommenteret nyudgivelse af alt, hvad der er overleveret fra Søren Kierkegaards hånd. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: SKS: Her er anført en oversigt over de Kierkegaard-skrifter med tilhørende kommentarudgivelser, som Centret har udgivet med links til de skrifter, der også er udgivet elektronisk Øvrige menupunkter omfatter oversigt over oversættelser af Centrets udgivelser, udvalgte Kierkegaard citater samt angivelse af links til andre Kierkegaard sites. Kaj Munk - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Kaj Munk Centret, der er oprettet under Ålborg Universitet med en bevilling på 7 mio. og har købt Kaj Munk-arkivet af arvingerne. - Formål med sitet: Centrets projekter omfatter en registrering og digitalisering af Kaj Munk Forskningscentrets arkiv for at gøre dette tilgængeligt for forskning mv. samt at gøre registranten elektronisk søgbar for hele verden via internettet. Formålet er: fremme af den kritiske, interdisciplinære forskning i Kaj Munk, hans værk og hans samtid, herunder at arrangere faglige seminarer. - Bidrage og animere til udgivelser af værker om og af Kaj Munk og om hans samtid. - Formidling af viden om Kaj Munk og hans samtid bl.a. i form af seminarer artikler og foredrag. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Centrets databaser omfatter værkbibliografi med værker og artikler af Kaj Munk, korrespondance omkring værkerne og reference til personer, som Munk har haft kontakt med. Teksterne er kun i begrænset omfang tilgængelige i digitaliseret form. Søgningen fungerer effektivt og enkelt. Søg i arkivet: Database, hvor der kan søges i og bestilles dokumenter fra Kaj Munk-arkivet Om Munk: Omfatter en biografi samt et optryk af tidligere udgivne bibliografier over Kaj Munks værker og artikler. Endvidere er der linkoversigt til andre sites om Munk. 7

11 Gustaf Munch-Petersen - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Det Kongelige Bibliotek. - Formål med sitet: Sitet er en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek med henblik på at afprøve nye ideer i forbindelse med præsentation af dansk litteratur på internettet. Gustaf Munch-Petersens forfatterskab er anvendt som eksempel. Vi håber, at sitet kan inspirere til læsning af Gustaf Munch-Petersens digtning. Ved at organisere teksterne på en anden måde end i en bog og ved at supplere dem med forskellige typer af materiale håber vi at kunne bidrage til brugerens forståelse og fortolkning af litteraturen. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Om Gustaf Munch-Petersen: Består af en biografi. Temalinjerne: Omtaler de centrale temaer i forfatterskabet. For hver temalinje er udvalgt 6-10 tekster, som bidrager med varierende vinkler på temaet. Indeks: Omfatter en alfabetisk oversigt over forfatterens tekster med link til teksten. Udover selve teksten er omtalt, hvilke hovedtemaer teksten kan knyttes til. Endvidere er angivet kontekst i form af en omtale af forfatterens biografi samt kultur- og samfundsbegivenheder i det år, som teksten er fra samt referencer til andre tekster (primære eller sekundære i form af f.eks. anmeldelser) eller billeder, som teksten har forbindelse til. Bibliografi: Der er en bibliografi over udvalgt sekundær litteratur og anmeldelser. Bibliografien er ikke fuldstændig og ikke søgbar. ADL (Arkiv for dansk litteratur) - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Det Kongelige Bibliotek (teknik) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (indhold). - Formål med sitet: Sitet er et digitalt arkiv for klassiske danske forfatteres værker, der ikke er omfattet af ophavsretten (omfatter forfattere, der er døde for over 70 år siden). Hensigten med ADL er at skabe et centralt forskningsmæssigt redskab og en førsteklasses ressource til brug for undervisning i og formidling af dansk litteratur. 8

12 - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Som udgangspunkt giver ADL mulighed for at rette fokus mod forskellige elementer af forfatterskaberne, f.eks. perioder, forfatternavne eller enkelte titler. På næste niveau i ADL kan man f.eks. udpege en bestemt forfatter og blive oplyst om titelliste, få en oversigt over den anvendte udgave og hente et forfatterportræt med tilhørende bibliografi. I videst muligt omfang gengives en standardudgave af teksterne, der foreligger i en grafisk gengivelse og for 60 % af teksterne også i en digitaliseret søgbar udgave. Denne digitale udgave er autogeneret uden efterfølgende korrektur og læseren opfordres til at rapportere fejl i teksten. ADL har to former for søgning: Søgning efter titler og Fritekstsøgning i ADL's tekstsider og forfatterportræt. Søgningen forekommer enkel, idet der under titler også kan søges på en del af titlen. Sites for nulevende forfattere: Det er de færreste nulevende forfattere, der har eget site til promovering af deres forfatterskab. De nøjes normalt med den omtale forlaget giver samt den omtale, der fremgår af litterære sites som mv.. Enkelte har dog eget site, især de mere populært orienterede forfattere som f.eks. Jussi Adler-Olsen og Jane Aamund. Det er forholdsvis enkle sites med en kort biografi og en enkel værk-bibliografi. 2.2 Overvejelser omkring opbygning og indhold af Heinesen-site Ophavsretlige problemer: Primære tekster: William Heinesens tekster er fortsat ophavsretligt beskyttet indtil 70 år efter Heinesens død, det vil sige indtil udgangen af Dette betyder, at det ikke er muligt at indlægge de primære tekster på sitet, som det er gjort på Kierkegaard, Gustaf Munch-Petersen og H. C. Andersen-sitet, hvor teksterne ikke længere er ophavsretligt beskyttet. På Pontoppidan-sitet 9

13 er også indlagt en række udvalgte primære tekster efter aftale med arvingerne og Gyldendal om, at der kan indlægges ældre udgaver, som ikke længere er i boghandlen. På Kaj Munksitet er indlagt en række af Kaj Munks håndskrevne manuskripter efter at forskningscentret har købt Kaj Munk-arkivet og rettighederne af arvingerne. Der arbejdes endvidere også på at indlægge en digitaliseret udgave af de trykte tekster. Da det i modsætning til de omtalte sites ikke har været hverken ophavsretligt eller arbejdsmæssigt muligt at indlægge primære tekster eller manuskripter, er sitet ikke primært møntet på forskning i Heinesens arbejdsproces eller overvejelser omkring et værk ved studie af manuskripter eller ved studie af forskellige udgaver af et givet værk. Det sidste synes dog også mindre relevant for Heinesen, idet ændringer af den oprindelige udgave, i modsætning til f.eks. Pontoppidans udgivelser, kun er forekommet ved den væsentligt forkortede anden udgave af Blæsende Gry. Det betyder også, at projektet her ikke beskæftiger sig med hele det problemkompleks, der foreligger i forbindelse med digitalisering af primære tekster og med katalogisering af og søgning i disse. I stedet for indlæggelse af primære tekster er der til gengæld anvendt flere ressourcer på at indlægge en omfattende elektronisk søgbar bibliografi over alle Heinesens udgivelser på forskellige sprog inklusive hans artikler med mere, således at interesserede har en komplet oversigt over primære tekster, og hvor de kan søges. Denne værkbibliografi er mere omfattende og lettere tilgængelig end set på de andre sites, der normalt kun har en summarisk oversigt over de væsentligste værker på dansk og nøjes med at henvise til tidligere skriftlige bibliografier. Sekundære tekster Også indlæggelse af sekundære tekster om forfatterskabet er omfattet af ophavsrettens 70- års regel og kan således kun ske med den pågældende forfatters samtykke. På de undersøgte sites er det begrænset, hvad der er indlagt af sekundære tekster bortset fra bidrag fra de personer, der er knyttet til udvikling og vedligeholdelse af sitene som deltagere i et forskningscenter eller et litterært selskab. 10

14 Ej heller på Heinesen-sitet er der indlagt eksterne sekundære artikler om forfatterskabet. Det blev anset for for vanskeligt og for ressource krævende at indhente tilladelser og digitalisere sekundære artikler. Til gengæld er der etableret en omfattende bibliografi over sekundær litteratur, hvor der kan søges og sorteres efter forskellige kriterier. Denne søgbare bibliografi ses som en af de væsentlige styrker ved Heinesen-sitet, idet den er mere omfattende og lettere tilgængelig end på flere af de andre sites, hvor der ofte kun listes et udvalg af artikler og henvises til andre bibliografier uden mulighed for elektronisk søgbarhed. Endvidere er der indlagt et resume af udvalgte væsentlige artikler om Heinesen, ligesom der er gengivet udvalgte citater fra anmeldelser af Heinesens værker Indhold og opbygning af site Som det fremgår af studiet af de øvrige sites, indeholder de alle en mere eller mindre omfattende biografi, en værkbibliografi over forfatterens tekster samt en bibliografi over sekundær litteratur om forfatteren og forfatterskabet. På flere sites refereres under omtalen af et givet værk til sekundær litteratur i form af artikler og anmeldelser af værket og i nogle tilfælde suppleres med biografiske og periodiske data med tilknytning til værket. På Heinesen-sitet opnås krydsreferencerne mellem værk og sekundær litteratur ved søgning i den elektroniske bibliografi. Søges på et bestemt værk i Artikler om, listes alle de artikler og anmeldelser, der er registreret om det pågældende værk. I værkbibliografien Værker vil der ved søgning på et bestemt værk blive listet alle første udgaver af det pågældende værk på forskellige sprog. Endvidere er der mulighed for at få listet oversigter genreopdelt. Det Kgl. Bibliotek har med deres site om Gustaf Munch-Petersen givet et forslag til en prototype på et site til præsentation af et forfatterskab, jævnfør ovenstående omtale. Udover at der ligesom på andre sites krydsrefereres fra værk til sekundær litteratur og biografisk og periodisk information, krydsrefereres der også til en række omtalte centrale temaer i forfatterskabet, således at der under det enkelte værk er anført hvilke temaer, der berøres i værket. Omvendt kan der under de enkelte temaer listes de værker, der har tilknytning til temaet. 11

15 Også på Heinesen-sitet er i essayform omtalt nogle centrale temaer med reference til nogle af de værker de optræder i. Dog ikke på samme systematiske måde som på Gustaf Munch- Petersen sitet. Men sigtet er det samme: Nemlig at vække læserens nysgerrighed og interesse for forfatterskabet. Nedenstående er givet en summarisk beskrivelse af sitets opbygning efterfulgt af en mere detaljeret beskrivelse med en vejledning til anvendelse af den elektroniske bibliografi Sitets vedligeholdelse Som det fremgår af omtalen af de større forfattersites, er disse alle forankret på et universitet og i de fleste tilfælde med større bevillinger til drift af et forskningscenter. Selv med disse rammer og ressourcer er kun en del af de primære tekster digitaliseret og tilgængelige på sitet, ligesom der kun i et vist omfang refereres til sekundære tekster, og disse kun sjældent findes i digitaliseret form. Fastlæggelse af hvilken trykt udgave af et givet værk, der skal anvendes, og efterfølgende inscanning og digitalisering af tekster er særdeles arbejdskrævende, idet der let opstår tekstfejl i forbindelse med digitaliseringen, som efterfølgende skal rettes. På ADL-sitet udgør dette et problem, idet der gøres opmærksom på, at der ikke har været ressourcer til korrekturlæsning af den digitale version, og læseren opfordres til tilbagemelding af fejl. På sigt kan der opstå problemer med vedligeholdelse af sites, hvis de økonomiske ressourcer skæres ned eller bortfalder eller hvis centrale ildsjæle omkring sitets opdatering og vedligeholdelse falder bort. Det bør derfor sikres, at sitet kan vedligeholdes nødtørftigt med minimale ressourcer og fortsat har interesse og værdi for besøgende selv ved minimal vedligeholdelse. For at sikre en overkommelig opbygning og vedligeholdelse af Heinesen-sitet er indlæggelse af digitaliserede tekster fravalgt på grund af ophavsretlige og ressourcemæssige problemer. Sitets vedligeholdelse vil således alene omfatte vedligeholdelse af bibliografien med nye udgivelser af Heinesens værker samt nye artikler om forfatterskabet. Og selv i tilfælde af at der kun sker en nødtørftig opdatering af bibliografien, vil sitet fortsat kunne anvendes som inspiration for interesserede læsere og studerende. 12

16 Hvis sitet skal udbygges yderligere med for eksempel et interaktivt diskussionsforum og artikler fra besøgende, vil det kræve, at der dannes et egentligt litterært selskab med Heinesen-interesserede, og at der er tilstrækkeligt med frivillige ressourcer fra interesserede Valg af værktøjer til opbygning af site Det blev overvejet at anvende et standardsystem i form af et såkaldt CMS (Content Management System). Disse systemer gør opbygning og vedligeholdelse af sitet lettere og mere brugervenligt, men tvinger til gengæld ind i et bestemt format og giver nogle begrænsninger i udformningen. Specielt i forbindelse med opbygningen af den elektroniske bibliografi forekom CMS systemerne for begrænsede. Hertil kommer, at det ville belaste udviklingen økonomisk enten med et engangsbeløb eller med en årlig afgift til leverandøren af CMS systemet. Det blev derfor valgt at programmere sitet i HTML og PHP med anvendelse af en MySQLdatabase. HTML (HyperText Markup Language) er standardsproget til at strukturere indholdet på en site og få tekst og billeder til at virke som links til andre html-sider, mens PHP (Hypertext Preprocessor) er et sprog, der bl.a. bruges til webapplikationer og på webservere til at generere dynamisk indhold og tilsvarende funktioner. SQL(Structured Query Language) er det mest udbredte programmeringssprog til definition, opdatering og læsning af data i databaser. På Heinesen-sitet er PHP og SQL anvendt til programmering af den søgbare elektroniske bibliografi. Sitet hostes i et webhotel hos one.com, der stiller disse værktøjer til rådighed som en del af web hotel faciliteterne. Anvendelse af disse grundværktøjer har medført en ekstra ressourceindsats til at sætte sig ind i og beherske disse værktøjer, men har til gengæld givet den nødvendige fleksibilitet til opbygning af en bibliografisk database med de nødvendige søge- og sorteringsmuligheder. Endvidere er løsningen billigere, idet udgiften til et CMS system spares. 13

17 2.3 Summarisk beskrivelse af Heinesen-sitet: Baseret på ovenstående kan gives følgende summariske beskrivelse af Heinesen-sitet: - Sitet udvikles og vedligeholdes indtil videre af webredaktøren i form af undertegnede. Den fremtidige vedligeholdelse vil blive koncentreret omkring opdatering af den elektroniske bibliografi på grundlag af registreringer i bibliotek.dk, hvis registreringer af anmeldelser og artikler i dag er væsentlig mere omfattende end tidligere. - Formål med sitet: At formidle og promovere William Heinesens forfatterskab. Målgruppen for sitet er primært almindelige læsere og studerende, som vil kunne have gavn af den elektroniske bibliografi og artikel-resumeerne i forbindelse med analyser og artikler om Heinesens forfatterskab. Biografien, artikel resumeerne, anmeldercitaterne og essayene skulle gerne bidrage til at vække interessen hos læsere uden den store forkundskab til Heinesens forfatterskab. Herudover kan sitet anvendes af forlag, der overvejer publikation af Heinesens værker, idet alle tidligere udgivelser på forskellige sprog fremgår af værkbibliografien. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Sitet indledes med en biografi og en summarisk bibliografi efterfulgt af en omtale af de seneste udgivelser og artikler om forfatterskabet. Herefter følger en omfattende bibliografi med søge og sorteringsmuligheder med alle Heinesens udgivelser med et specielt detailsite for henholdsvis noveller og digte. Endvidere omfatter bibliografien et site med artikler om Heinesen og hans værker, jævnfør den senere omtale. For at øge interessen er biografi og bibliografi suppleret med et resume af de væsentligste artikler om forfatterskabet samt anmeldercitater for en stor del af værkerne. Endelig er der skrevet en række essays om de væsentligste temaer i forfatterskabet. 3. En detaljeret beskrivelse af sitets opbygning Sitet omfatter - En introduktion 14

18 - En elektronisk bibliografi - Resumeer af væsentlige værker/artikler om forfatterskabet - Oversigt over anmeldelser af de vigtigste værker med udvalgte citater - Essays om temaer og karakteristika i forfatterskabet - Infosider om sitet Sitet foreligger både i en dansk og en engelsk version, hvor den engelske version dog kun omfatter den elektroniske bibliografi. Nedenfor gennemgås de enkelte menupunkter mere indgående 3.1 Intro (Gengivet i afsnit 7) Intro-siden indledes med en kort redegørelse for intentionen med sitet med en efterfølgende biografi og en summarisk bibliografi. Sluttelig omtales de seneste udgivelser af Heinesens værker samt de seneste større biografier og analyser af forfatterskabet. Formålet med intro-siden er at omtale, hvad der kan findes på sitet samt at give en kort introduktion af William Heinesen og hans forfatterskab til læsere, der ikke har det store kendskab til forfatterskabet. Endelig skal omtalen af de seneste udgivelser være en appetitvækker til at fordybe sig yderligere i sitet, ligesom de nyeste artikler også kan være af speciel interesse for læsere, der tidligere har beskæftiget sig med Heinesens forfatterskab 3.2 En elektronisk bibliografi Den elektroniske bibliografi omfatter fire menupunkter: Værker - Noveller - Digte - Artikler om. Fordelen ved den elektroniske bibliografi sammenlignet med den almindelige trykte bibliografi er muligheden for at søge på forskellige kriterier samt løbende at opdatere bibliografien med nye udgivelse/artikler eller tilføje ældre, der ikke var kommet med i første omgang. 15

19 Bibliografien bygger især på : Mia Thorkenholdt og Lars Øhlenschläger - William Heinesen - en bibliografi, 1984 (suppleret med Aage Jørgensens kommentarer i hans anmeldelse af bibliografien i Bogens Verden, 1985), på bibliografidelen i Tårnet midt i Verden, 1994 redigeret af Vár i Ólavsstovu og Jan Kløvstad samt Aage Jørgensen - William Heinesen - et supplement til hans bibliografi, Fróðskaparrit, L p 57-62, Herudover er suppleret med søgning i den danske biblioteksdatabase samt i dansklærerforeningens oversigt over artikler. Og endelig hvad jeg er faldet over i forbindelse med læsning af specialer, bøger og artikler om Heinesen. Bibliografien er udarbejdet i 2005 og er blevet opdateret i foråret 2010 med de seneste registreringer i bibliotek.dk Værker Menupunktet Værker omfatter oplysninger om udgivelserne af alle William Heinesens værker på forskellige sprog i første udgaven. Endvidere forefindes der oplysninger af artikler mv. skrevet af Heinesen. Søgesidens opbygning er vist nedenstående: 16

20 Som det fremgår, kan der ved hjælp af rullemenu selekteres på: Kategori: - Alle - Skønlitteratur (default) - Faglitteratur - Billedkunst 17

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Specialreglement for evalueringen af filatelistiske litteratureksponater ved F.I.P.- udstillinger. 1: Eksponater i konkurrenceklassen I overensstemmelse

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Case: Findvej.dk. Ved Peter Brodersen, Korruption. FDIH seminar, 16. april 2008

Case: Findvej.dk. Ved Peter Brodersen, Korruption. FDIH seminar, 16. april 2008 Case: Findvej.dk Ved Peter Brodersen, Korruption FDIH seminar, 16. april 2008 30 minutters gennemgang Min baggrund Findvej.dk Korttyper Google Maps Case: mitkbh.dk Formidling Case: bibliotek.dk Forretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere