Samarbete. Speed idé dating Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning"

Transkript

1 Speed idé dating Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete med aktivitet 3.2 aktivitet 2.1 aktivitet 1.2 Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Strömstad Jan Lillelund, Mercantec Conny Reinbäck, Strömstad Karin Jørgensen, Randers Social- og Sundhedsskole Pia Svensson, Laholm

2 Branschråd Ambasadörskap Kartlägga befintliga nätverk Kombinera olika utbildningsnivåer Olika aktörer, tex. AF (arbetsförmedling) Stort & brett nätverk, offentliga & privata! Kartlägga befintliga nätverk Definiera olika branschinriktningar Avsätta tid och organisera deltagare Vara med i utvecklingen och inriktningen av ett nätverk Tydliggöra målen för nätverket (egna och andras) Ole Hylleberg & Niklas Simonsson Utveckla mötesplats och Utvecklingsmöjligheter, avkodning av trend Vara aktiva igenom att till exempel träffas i nätverk, träffa företag, ta del av rapporter Nätverkskonstellationer lokalt, regionalt och tvärnationellt Lokalt = utbildningsorganisationer, företag/verksamheter Stärker vår roll och vi kan bättre möta utbildningsbehoven från verksamheterna Maj-Britt Christiansen & Karin Edwardsen

3 Kompetensplattformar med samlade branschråd & utbildningsråd Involvera undervisande konsulent till verksamheten Kombinera olika utbildningsnivåer Pilotprojekt För exempel: En konsulent från vidareutbildning En konsulent från kortutbildning En ledningsrepresentant En medarbetare Uppdrag/uppgift: Att utarbeta en plan Kompetensutvecklingsprojekt utifrån verksamhetens kompetensbehov. Inger Karlsson Dahlström & Tony Elmstrøm Ambassadörskap och Fånga trender i branschen Fånga trender i branschen genom verksamhetsdialog och experter tex. AF/Jobbcentra, Regioner och Universitet Som alla syftar till behoven i specifika geografiska områden Utvecklas genom konsulentnätverk Mikael Nelin & Peter Gjesager

4 Kompetensutveckling Önskan om att errövra nya marknader Metodutveckling för kompetensförsörjning Etablera nya kompetensutvecklingar för Ny bransch - KREATIV NÄRING Lennart Hansson & Henrik Hassinggaard Följande personer vill samverka: Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Stömstad Veronika Palmborg, Lidköping Kåre Andersen, Arendal Kommune Pia Svensson, Laholm

5 Blended Learning Anpassa pedagogiken Studiebesök Oberoende av tid & rum Otraditionella lärmiljöer Gemensamma utbildningar Nya mötesplatser Skapa nya mötesplatser Höja IKT-kompetensen hos utbildningsanordnare, ny teknik, nya möjligheter Möta individens behov av kompetens Att hitta bästa metoder att leverera kunskap Verksamhetsidéer Utveckla digitala lärmetoder som gör utbildning LÄTTTILLGÄNGLIG Individen väljer studieform Anpassning av pedagogiken Leverera önskad utbildning oberoende av tid & rum Blended Learning Hur långt har vi kommit? Dela med oss Jobba mer tillsammans med YH-utbildningar på distans

6 Möjlighet att ta ALLA kurser som E-kurs, 1-1-undervisning Söka utbildningar tillsammans, samarbete via blended learning Gruppmöten virtuellt och Jobba vidare med blended learning Kombination av verksamhetsidéer och kompetensutvecklingsdag ang. t.ex. blended learning, utbildning, teknik, utveckla pedagogiken. Skapa tid för grupper att arbeta med idéerna. - summering av idéer - att man har någon som är ansvarig för arbetet - återkommande träffar för att genomföra idéerna - utvärdering Janka Stauber & Conny Reinbäck

7 Nätbaserade utbildningar/distansutbildningar och Speciellt behovsanpassade utbildningar utförda på spännande ställen med god mat Otraditionella lärmiljöer, tex. Kreta, sackosäckar, ute God mat, njutning, trivsel, gemenskap Behovsanpassa hela processen från behov till utbildning under en längre tid. Organisationen/utbildarna skall ha en snabbhet, vara dynamiska, när i tid och vara lyhörda på VAD. Anna Bolander & Charlotte Jenssen Allt är möjligt Teknologi &Pedagogiska metoder Utveckla en pilot/demo på ett ställe i SkanKomp Undervisning/upplärning skall dra full nytta av den direkta utvecklingen. Lägg ett raster på ungdomar (15-25 år) Hitta den bästa applikationen i världen och är av den. Leif Andersson & Rolf Qvenild

8 Gå efter och strukturera i nya formers skapande och Undersökning av hur arbetsplatserna får kompetensbehov på tex. en verkstad och flera verkstäder. Nya samarbetsformer/undervisningsformer, mellan verksamheter och utbildningsintuitioner. Försök evaluera utveckla Kompetenshjul Christer Andersson & Jan Lillelund Besök och lär av de organisationer som arbetar med flexibel utbildning och Kompetensutveckling och studiebesök hos andra utbildningsföretag och Använd befintliga nätverk för utveckling Nätverk Verksamhetsledning utbildas och utvecklar samtidigt Facklig information Support Utbildning processupport Inget namn på förslaget? Följande personer vill samverka: Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Strömstad Marie Tveiten, Arendal Kommune Veronika Palmborg, Lidköping Pia Svensson, Laholm Linda Pepels Møller

9 TACK!!! för alla goda idéer För mer information kontakta Titti Eklund, aktivitetsansvarig 1.1 Mail: Tfn: /Titti Eklund

10

11 Utvalda punkter från resultatet av goda tips och tankar för Mobila yrkeslärare. Köpenhamn 23-25/11-11 Våra önskemål med det gränsöverskridande samarbetet! 1. Samarbeta över gränserna Studiemodellen skall prövas Att skugga en kollega, yrkeslärare i ett annat land. Gör en tydlig beskrivning av hur ni gör i ert land när det gäller: Utförande av arbetsplatsförlagt lärande. Planering och struktur. Bedömning av praktiken eller lärlingstiden Mötet med handledaren och eleven på arbetsplatsen Utbildning av handledare 2. Hur hittar vi motivations nycklar till företagen? Vi önskar bra praktikplatser för våra elever Kan yrkeslärare komma till arbetsplatsen och praktisera? Handledare och mentorer på arbetsplatsen kommer till skolan och deltar i arbetet där? Ann-Christin Extor och Gisela Nottorp

12

13 Opsamling på idé- speeddating Kompetencemægleruddannelsen 1. Ledelsesinvolvering / Ledelsesansvar Hvad skal lederne kunne og vide for at støtte kompetencemæglerne og sikre leveringen af relevant kompetenceudvikling. Miniseminar for ledere? Herunder evt. opdeling af 2012 arrangementer efter fag? Ressourcepersoner Claus Nielsen Lone Hindkær Lautrup Villy Hovard Christer Andersson Tema/stikord Problematisk at ledelsen tror, at alle kan løse kompetencemægleropgaven. Og at ledelsen, hvis der ikke er nok at lave, bare sender alle ud i marken. Kunne man øge forståelsen for den problematik / sætte fokus på, at kompetencemægling er en faglighed. Her kan en formel uddannelse måske være med til at støtte budskabet at sætte fokus på kompetencemægling som en kompetence. Behov for fagligt rettede kurser! Derfor god idé med opdeling af tilbud indenfor kompetencemægler målrettet konsulenter, ledere, administrativt personale og undervisere. Derudover behov for at kurserne for konsulenter er rettet mod forskellige brancher / fag! Det er problematisk, at der sjældent opstilles succeskriterier for det opsøgende arbejde. Hvornår er det lykkedes? Det gør det ind imellem vanskeligt for konsulenterne at skelne mellem bundlinje og hjælp Interesseret i denne overskrift. 2. Realkompetencevurdering Værktøjer og metodik erfaringsudveksling / rotation? Ressourcepersoner Tema/stikord Kerstin Oden og Fælles redskab mere videndeling Christer Andersson Blended learning, som element i metodikken omkring RKV. Henrik Hassinggaard Der er stor efterspørgsel på input til hvordan man gennemfører den praktiske del + på selve gennemførelsen af det praktiske. Modeller for hvordan man kan arbejde tværinstitutionelt med RKV / altså kan vi samarbejde om RKV? 3. At bruge deltagernes samlede viden til at skabe de værktøjer til kompetencemægling som efterspørges. I samarbejde med pakke 3.2 (strategisk kompetenceudvikling) og 2.1 (netværk) Ressourcepersoner Bente Hedegaard Anna Bolander Tony Elvstrøm Ann-Mari Jägryd Christer Andersson Tema/stikord Godt med blanding af faggrupper. Netværk CV2 djurs har gode erfaringer med netværksopbygning Hvilke værktøjer bruger vi i dag? Forfining; hvad er det vi bør komme omkring i en fælles præsentation? Skal man primært videndele (smörgåsbord) eller skal man udvikle et nyt fælles værktøj? Det skal måske være en blanding? Værktøjsdating Campus Varberg arbejder med at udvikle et nyt CRM-system måske kunne det være interessant viden at dele? Interesseret i denne overskrift.

14 4. Virkelighedsforståelse af rollen / inddragelse af virksomheder i institutionernes kompetenceudvikling. Hvad kan en god kompetencemægler? - ifølge virksomhederne. Ressourcepersoner Nicklas Simonsson Dan Skovgaard Tema/stikord Ledelsen skal være med Hvordan ser det ud at drive forretning Organisation och lagar? Hur ser det ut med kompetensutveckling i företag? Âr det trögt? Metodik og valg af løsninger bygger på hvad man tror om virksomhederne og hvis det ikke stemmer overens med virkeligheden, så bliver det mærkeligt. Bedre forståelse for virksomhedernes hverdag. Kunne man bruge omverdensanalysen som et redskab? 5. Kollegalæring / Skuggning / Sidemandsoplæring Kompetencemægleruddannelse 1:1 Ressourcepersoner Nicklas Simonsson Sheena Healy Lone Hindkær Lautrup Tema/stikord Relevansen kommer an på hvor mangt man er i processen / hvor dreven en konsulent man selv er. Kunne det måske indtænkes som en del af workshopsene Det kan være svært at have folk med ud. Dialogen med virksomhederne er baseret på tillid og den kan det være svært at etablere og fastholde hvis man medbringer en kollega. Man risikerer, at snakken bliver mere formel end ellers. Nemt at gå til og noget man virkelig kan få noget ud af. Vigtigt at dem man skal have på besøg /selv besøge er nogen som man har noget til fælles med; nogen som rent opgavemæssigt er samme sted som en selv. Vigtigt med FAGLIGT fællesskab 6. Kompetencemæglerens samarbejdsevner Evnen til at finde og skabe løsninger til virksomhederne på tværs af institutioner. Og med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Evt. samarbejde mellem skoler (internationalt) om at løse en opgave? Ressourcepersoner Tema/stikord (Umiddelbart ikke noget deltagerne havde en masse ideer til )

15 7. Mægleruddannelse som en formel uddannelse / dokumentation af konsulentkompetencer? Evt. udvikling i samarbejde med universitet eller professionshøjskole. Ressourcepersoner Claus Nielsen Villy Hovard Tema/stikord Dårlige konsulenter / manglende mæglerkompetence kan i værste fald lukke døren til virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at dem der fungerer som mæglere HAR kompetencerne (om end de måske ikke behøver formelt bevis) Det er vigtigt at man ikke akademiserer det opsøgende arbejde for meget. En eventuel uddannelse skal være MEGET operativ og praksisorienteret Opsamling på Kompetencemægleruddannelsen Ideer til indhold 2012 Ressourcepersoner Anna Bolander Marie Tveiten Pippi Müller Lennart Hansson Aage Krogsdal Tema/stikord Helheden i 2011 har været god! Og strukturen med 3 x 3 dage har givet mulighed for at få etableret et godt netværk BKA-uddannelse i Norge. Her handler 2/3 om mæglerkompetence. Måske kunne man indhente erfaringer herfra. Hvad er målet med uddanelsen? - Det må være klart! Projekt fra EGA til EDU (Udviklingsarbejde) Hvad er profilen på en god kompetencemægler? Hvad kan han/hun? For at sikre fastholdelse kunne man have hjemmeopgaver (koblet til SkanKomp målene) mellem hver workshop Vigtigt med sammenkobling/sammentænkning med TUP-projekt

16 1 Udvælgelse af de personer som skal være konsulenter Björn Hartelius & Conny Reinbäck. Kriteriet för uppdraget ska vara tydliga. Specificering av erfarenheter och kompetencer (t.ex kvaliteter som brancherfarenhet, utbildningssystem, social kompetens, pedagogiska erfarenheter, ledarskab organisatör. Post It s 1: Involvering af ledere til målrettet udvikling af egen organisation Chef-kursus! Mini kompetencemæglerseancer for ledere, konsulenter og administrative 2 Udarbejdelse af analyseredskaber udarbejdes af underviser indenfor hver branche Ole Østergaard & Ragnhild Keshavarzy Udarbejde en køreplan for afvikling af realkompetencer hos medarbejder. Afprøves i praksis. 3 Omverdensanalyse indenfor hver branche Bente Hedegaard & Marie Tveiten Udarbejde spørgeguide / lytteguide der konkretiserer hvor virksomheden er, rent strategisk. Foranalyse google + andre oplysninger Branchen hvad er trenden Lovgivningskrav/muligheder Økonomi/støttemuligheder Ens egen markedsandel. Udvikle nye produkter/ forfine produkter. Uddannelse i forhold til medarbejderkompetencer Udvikling af egne medarbejdere. Post It s 2: Værktøjskasse i forhold til realkompetencevurdering i forskellige brancher RKV organisering af arbejdet på udd. Inst. Få gode analyseredskaber Fælles Sharepoint: RKV Erfaringsudveksling af RKVforløb Post It s 3: Läxa mellan utbildningstillfällen Genomföra en analys bland samtliga deltagare inom Skankomp. Analysen skall visa best practice och påvisa hur man lyckas som mäklare. Indsamling af behov og ønsker til faglige emner blandt alle tre målgrupper Erfarenhetsutbyte mellan projektets partners

17 3a Brugerdreven behovsafdækning få virksomhederne ind i huset / fælles forum, de er ensomme Kåre Andersen, Arendal & Karin Edvardsen Gøre plads för företag / bedrifter att arbeta fysiskt i din verksamhet (se Arendal) Göra plats för möten och konferencer i organisationens lokaler Innriktningen på företagen bör vara specifik så att de ser nyttan av att arbeta på samma ställe. Viktigt med fokus på ett tema (t.ex. miljø) Man skapar förutsätningar för informallt/formellt utbyte Man får kunnskap om fåoretagens behov Man kan få personer från hela landet som arbetaer under en begrænsad tid och får då kontakter utanför kommunens gränser. 4 Fråga företagen vad som gör en bra kompetensmäklare!? Villy Hovard Pedersen & Ove Brodin Gör företagsbesök Efter besöket, kontakta företagen Fråga vad som var bra Saknar du något Vad missade jag Vad var inte så bra Gör en manual hur/vad besöken/samtalen skall innehålla Presentera mtl. för SkanKomp deltagerne Post It s 4: Fråga företagen om vad som gör en bra kompetensmäklare Dialog med virksomheder i samband med föreläsningar. 5 En annen fra kompetencemæglernetværket må kunne være en mentor for kompetencemæglere. Per & Pippi En kritisk og en vensom har sin vinkling på en kompetencemæglers opgaver. Mulige værktøjer. En kompetencenetværk hvor mæglerne er en del. Se nye behov, drøfte muligheder og egen kompetenceudvikling Post It s 5: Sidemandsoplæring / dvs. erfarinsgudveksling mellem konsulenter For en forbedret dialog med virksomheder følge en kollega fra et af de andre nordiske lande på job i nogle dage. 6 Att utveckla beställarkunskapen i företagsklustrarna Anders Brunberg & Janka Stauber Utse företrädere, ansvarsfördeling, kvalitetssäkring, rotation bland mäklare /best practice leder till en effektiv kartläggningsprocess. Post It s 6: Flere uddannelses institutioner i samarbejde om enkelte virksomheder.

18 7 Formel uddannelse Post It s 7: Vi skal kunne bevise/dokumentere at vi har en uddannelse som konsulenter Meklerutdanning som konsept i en formell utdanningsmodul.

19

20 Opsamling på idé- speeddating Netværk 1. Skandinavisk netværk for konsulenter 2. Forum for videndeling omk. eksisterende netværk 3. Netværksuddannelse For nærmere information, kontakt Charlotte Elisabeth Jensen Konsulent Vester Allé Randers C Telefon direkte mobil

21

22 Skema speed ide dating ARBEJDSPAKKE 3.1 Ide nr. Ide, samarbejdspartner, handling 1 Markedsføring Pippi Müller Larvik: Gode historier fra Norge. Ole Hylleberg sende jobrotationshåndbog til Norge. Linda P. Møller STS, Claus A. Nielsen UCRS, Lone H. Lautrup Randers SOSU, vil gerne med i jobrotationsworkshops. Lone H. Lautrup Randers SOSU har en god historie. Christer Anderson Strömstad Lärcenter ønsker at deltage. 2 Jobrotationsforløb Hanne Lund-Nielsen UCH, Beskrivelse af JR i virkeligheden tager ledige ind og giver den en chance. Cases der beskriver enkeltmandsrotation private evt. med brancheforeninger. Lone H. Lautrup Randers SOSU, JR forløb for dagplejere m/sts Peter Gjesager Herningsholm, JR ejendomsserviceteknikere. Bente Hedegaard CV2, Boligforeninger (undersøger) Christer Anderson Strömstad Lärcenter (ønsker at deltage) 3 Vidensdeling i Skan- Komp Hanne Lund-Nielsen UCH, ønsker at deltage i et nordisk netværk. Anna Bolander Campus Lidköping, opfordrede os til at lave et roadshow i Sverige. Christer Anderson Ströstad Lärcenter (ønsker at deltage) Anna Bolander Campus Lidköping, hvis enkelte arbejdsgruppe møder kunne holdes i Frederikshavn og af lidt længere varighed vil de gerne deltage. Video konference kunne være en mulighed? 4p Udveksling mellem landene Linda P. Møller STS, udveksling på tværs af faggrupper og lande grænser? (der findes en PIU ordning?) 5 Ekstern netværk Hanne Lund-Nielsen UCH, Ambassadører for jobrotation kunne være faglige organisationer A-kasser, de erhvervsdrivende og deres organisationer? Helle Bonde CFK & JR. Er i gang med at udvikle et hæfte med jobrotationsmodeller?

23

24

25

26

27

28

29

30

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 info@groupsystems.com Raw data from the Think Tank sessions carried out on august 25 th 2011 Varberg,

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin Evaluering af CITYAKADEMIN April 2011 CityAkademin Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Projektbeskrivelse... 1 1.2 Målsætninger...2 2. Hovedkonklusioner... 4 3. Metode... 5 3.1 Desk research...5

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING RAPPORT FRA DIALOGSEMINAR DEN 5. MAJ 2010 OPLÆG TIL DEN SOCIALE TEMADEBAT PÅ MØDET FOR MINSTERRÅDET FOR SOCIAL OG HELSE DEN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere