Samarbete. Speed idé dating Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning"

Transkript

1 Speed idé dating Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete med aktivitet 3.2 aktivitet 2.1 aktivitet 1.2 Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Strömstad Jan Lillelund, Mercantec Conny Reinbäck, Strömstad Karin Jørgensen, Randers Social- og Sundhedsskole Pia Svensson, Laholm

2 Branschråd Ambasadörskap Kartlägga befintliga nätverk Kombinera olika utbildningsnivåer Olika aktörer, tex. AF (arbetsförmedling) Stort & brett nätverk, offentliga & privata! Kartlägga befintliga nätverk Definiera olika branschinriktningar Avsätta tid och organisera deltagare Vara med i utvecklingen och inriktningen av ett nätverk Tydliggöra målen för nätverket (egna och andras) Ole Hylleberg & Niklas Simonsson Utveckla mötesplats och Utvecklingsmöjligheter, avkodning av trend Vara aktiva igenom att till exempel träffas i nätverk, träffa företag, ta del av rapporter Nätverkskonstellationer lokalt, regionalt och tvärnationellt Lokalt = utbildningsorganisationer, företag/verksamheter Stärker vår roll och vi kan bättre möta utbildningsbehoven från verksamheterna Maj-Britt Christiansen & Karin Edwardsen

3 Kompetensplattformar med samlade branschråd & utbildningsråd Involvera undervisande konsulent till verksamheten Kombinera olika utbildningsnivåer Pilotprojekt För exempel: En konsulent från vidareutbildning En konsulent från kortutbildning En ledningsrepresentant En medarbetare Uppdrag/uppgift: Att utarbeta en plan Kompetensutvecklingsprojekt utifrån verksamhetens kompetensbehov. Inger Karlsson Dahlström & Tony Elmstrøm Ambassadörskap och Fånga trender i branschen Fånga trender i branschen genom verksamhetsdialog och experter tex. AF/Jobbcentra, Regioner och Universitet Som alla syftar till behoven i specifika geografiska områden Utvecklas genom konsulentnätverk Mikael Nelin & Peter Gjesager

4 Kompetensutveckling Önskan om att errövra nya marknader Metodutveckling för kompetensförsörjning Etablera nya kompetensutvecklingar för Ny bransch - KREATIV NÄRING Lennart Hansson & Henrik Hassinggaard Följande personer vill samverka: Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Stömstad Veronika Palmborg, Lidköping Kåre Andersen, Arendal Kommune Pia Svensson, Laholm

5 Blended Learning Anpassa pedagogiken Studiebesök Oberoende av tid & rum Otraditionella lärmiljöer Gemensamma utbildningar Nya mötesplatser Skapa nya mötesplatser Höja IKT-kompetensen hos utbildningsanordnare, ny teknik, nya möjligheter Möta individens behov av kompetens Att hitta bästa metoder att leverera kunskap Verksamhetsidéer Utveckla digitala lärmetoder som gör utbildning LÄTTTILLGÄNGLIG Individen väljer studieform Anpassning av pedagogiken Leverera önskad utbildning oberoende av tid & rum Blended Learning Hur långt har vi kommit? Dela med oss Jobba mer tillsammans med YH-utbildningar på distans

6 Möjlighet att ta ALLA kurser som E-kurs, 1-1-undervisning Söka utbildningar tillsammans, samarbete via blended learning Gruppmöten virtuellt och Jobba vidare med blended learning Kombination av verksamhetsidéer och kompetensutvecklingsdag ang. t.ex. blended learning, utbildning, teknik, utveckla pedagogiken. Skapa tid för grupper att arbeta med idéerna. - summering av idéer - att man har någon som är ansvarig för arbetet - återkommande träffar för att genomföra idéerna - utvärdering Janka Stauber & Conny Reinbäck

7 Nätbaserade utbildningar/distansutbildningar och Speciellt behovsanpassade utbildningar utförda på spännande ställen med god mat Otraditionella lärmiljöer, tex. Kreta, sackosäckar, ute God mat, njutning, trivsel, gemenskap Behovsanpassa hela processen från behov till utbildning under en längre tid. Organisationen/utbildarna skall ha en snabbhet, vara dynamiska, när i tid och vara lyhörda på VAD. Anna Bolander & Charlotte Jenssen Allt är möjligt Teknologi &Pedagogiska metoder Utveckla en pilot/demo på ett ställe i SkanKomp Undervisning/upplärning skall dra full nytta av den direkta utvecklingen. Lägg ett raster på ungdomar (15-25 år) Hitta den bästa applikationen i världen och är av den. Leif Andersson & Rolf Qvenild

8 Gå efter och strukturera i nya formers skapande och Undersökning av hur arbetsplatserna får kompetensbehov på tex. en verkstad och flera verkstäder. Nya samarbetsformer/undervisningsformer, mellan verksamheter och utbildningsintuitioner. Försök evaluera utveckla Kompetenshjul Christer Andersson & Jan Lillelund Besök och lär av de organisationer som arbetar med flexibel utbildning och Kompetensutveckling och studiebesök hos andra utbildningsföretag och Använd befintliga nätverk för utveckling Nätverk Verksamhetsledning utbildas och utvecklar samtidigt Facklig information Support Utbildning processupport Inget namn på förslaget? Följande personer vill samverka: Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Strömstad Marie Tveiten, Arendal Kommune Veronika Palmborg, Lidköping Pia Svensson, Laholm Linda Pepels Møller

9 TACK!!! för alla goda idéer För mer information kontakta Titti Eklund, aktivitetsansvarig 1.1 Mail: Tfn: /Titti Eklund

10

11 Utvalda punkter från resultatet av goda tips och tankar för Mobila yrkeslärare. Köpenhamn 23-25/11-11 Våra önskemål med det gränsöverskridande samarbetet! 1. Samarbeta över gränserna Studiemodellen skall prövas Att skugga en kollega, yrkeslärare i ett annat land. Gör en tydlig beskrivning av hur ni gör i ert land när det gäller: Utförande av arbetsplatsförlagt lärande. Planering och struktur. Bedömning av praktiken eller lärlingstiden Mötet med handledaren och eleven på arbetsplatsen Utbildning av handledare 2. Hur hittar vi motivations nycklar till företagen? Vi önskar bra praktikplatser för våra elever Kan yrkeslärare komma till arbetsplatsen och praktisera? Handledare och mentorer på arbetsplatsen kommer till skolan och deltar i arbetet där? Ann-Christin Extor och Gisela Nottorp

12

13 Opsamling på idé- speeddating Kompetencemægleruddannelsen 1. Ledelsesinvolvering / Ledelsesansvar Hvad skal lederne kunne og vide for at støtte kompetencemæglerne og sikre leveringen af relevant kompetenceudvikling. Miniseminar for ledere? Herunder evt. opdeling af 2012 arrangementer efter fag? Ressourcepersoner Claus Nielsen Lone Hindkær Lautrup Villy Hovard Christer Andersson Tema/stikord Problematisk at ledelsen tror, at alle kan løse kompetencemægleropgaven. Og at ledelsen, hvis der ikke er nok at lave, bare sender alle ud i marken. Kunne man øge forståelsen for den problematik / sætte fokus på, at kompetencemægling er en faglighed. Her kan en formel uddannelse måske være med til at støtte budskabet at sætte fokus på kompetencemægling som en kompetence. Behov for fagligt rettede kurser! Derfor god idé med opdeling af tilbud indenfor kompetencemægler målrettet konsulenter, ledere, administrativt personale og undervisere. Derudover behov for at kurserne for konsulenter er rettet mod forskellige brancher / fag! Det er problematisk, at der sjældent opstilles succeskriterier for det opsøgende arbejde. Hvornår er det lykkedes? Det gør det ind imellem vanskeligt for konsulenterne at skelne mellem bundlinje og hjælp Interesseret i denne overskrift. 2. Realkompetencevurdering Værktøjer og metodik erfaringsudveksling / rotation? Ressourcepersoner Tema/stikord Kerstin Oden og Fælles redskab mere videndeling Christer Andersson Blended learning, som element i metodikken omkring RKV. Henrik Hassinggaard Der er stor efterspørgsel på input til hvordan man gennemfører den praktiske del + på selve gennemførelsen af det praktiske. Modeller for hvordan man kan arbejde tværinstitutionelt med RKV / altså kan vi samarbejde om RKV? 3. At bruge deltagernes samlede viden til at skabe de værktøjer til kompetencemægling som efterspørges. I samarbejde med pakke 3.2 (strategisk kompetenceudvikling) og 2.1 (netværk) Ressourcepersoner Bente Hedegaard Anna Bolander Tony Elvstrøm Ann-Mari Jägryd Christer Andersson Tema/stikord Godt med blanding af faggrupper. Netværk CV2 djurs har gode erfaringer med netværksopbygning Hvilke værktøjer bruger vi i dag? Forfining; hvad er det vi bør komme omkring i en fælles præsentation? Skal man primært videndele (smörgåsbord) eller skal man udvikle et nyt fælles værktøj? Det skal måske være en blanding? Værktøjsdating Campus Varberg arbejder med at udvikle et nyt CRM-system måske kunne det være interessant viden at dele? Interesseret i denne overskrift.

14 4. Virkelighedsforståelse af rollen / inddragelse af virksomheder i institutionernes kompetenceudvikling. Hvad kan en god kompetencemægler? - ifølge virksomhederne. Ressourcepersoner Nicklas Simonsson Dan Skovgaard Tema/stikord Ledelsen skal være med Hvordan ser det ud at drive forretning Organisation och lagar? Hur ser det ut med kompetensutveckling i företag? Âr det trögt? Metodik og valg af løsninger bygger på hvad man tror om virksomhederne og hvis det ikke stemmer overens med virkeligheden, så bliver det mærkeligt. Bedre forståelse for virksomhedernes hverdag. Kunne man bruge omverdensanalysen som et redskab? 5. Kollegalæring / Skuggning / Sidemandsoplæring Kompetencemægleruddannelse 1:1 Ressourcepersoner Nicklas Simonsson Sheena Healy Lone Hindkær Lautrup Tema/stikord Relevansen kommer an på hvor mangt man er i processen / hvor dreven en konsulent man selv er. Kunne det måske indtænkes som en del af workshopsene Det kan være svært at have folk med ud. Dialogen med virksomhederne er baseret på tillid og den kan det være svært at etablere og fastholde hvis man medbringer en kollega. Man risikerer, at snakken bliver mere formel end ellers. Nemt at gå til og noget man virkelig kan få noget ud af. Vigtigt at dem man skal have på besøg /selv besøge er nogen som man har noget til fælles med; nogen som rent opgavemæssigt er samme sted som en selv. Vigtigt med FAGLIGT fællesskab 6. Kompetencemæglerens samarbejdsevner Evnen til at finde og skabe løsninger til virksomhederne på tværs af institutioner. Og med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Evt. samarbejde mellem skoler (internationalt) om at løse en opgave? Ressourcepersoner Tema/stikord (Umiddelbart ikke noget deltagerne havde en masse ideer til )

15 7. Mægleruddannelse som en formel uddannelse / dokumentation af konsulentkompetencer? Evt. udvikling i samarbejde med universitet eller professionshøjskole. Ressourcepersoner Claus Nielsen Villy Hovard Tema/stikord Dårlige konsulenter / manglende mæglerkompetence kan i værste fald lukke døren til virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at dem der fungerer som mæglere HAR kompetencerne (om end de måske ikke behøver formelt bevis) Det er vigtigt at man ikke akademiserer det opsøgende arbejde for meget. En eventuel uddannelse skal være MEGET operativ og praksisorienteret Opsamling på Kompetencemægleruddannelsen Ideer til indhold 2012 Ressourcepersoner Anna Bolander Marie Tveiten Pippi Müller Lennart Hansson Aage Krogsdal Tema/stikord Helheden i 2011 har været god! Og strukturen med 3 x 3 dage har givet mulighed for at få etableret et godt netværk BKA-uddannelse i Norge. Her handler 2/3 om mæglerkompetence. Måske kunne man indhente erfaringer herfra. Hvad er målet med uddanelsen? - Det må være klart! Projekt fra EGA til EDU (Udviklingsarbejde) Hvad er profilen på en god kompetencemægler? Hvad kan han/hun? For at sikre fastholdelse kunne man have hjemmeopgaver (koblet til SkanKomp målene) mellem hver workshop Vigtigt med sammenkobling/sammentænkning med TUP-projekt

16 1 Udvælgelse af de personer som skal være konsulenter Björn Hartelius & Conny Reinbäck. Kriteriet för uppdraget ska vara tydliga. Specificering av erfarenheter och kompetencer (t.ex kvaliteter som brancherfarenhet, utbildningssystem, social kompetens, pedagogiska erfarenheter, ledarskab organisatör. Post It s 1: Involvering af ledere til målrettet udvikling af egen organisation Chef-kursus! Mini kompetencemæglerseancer for ledere, konsulenter og administrative 2 Udarbejdelse af analyseredskaber udarbejdes af underviser indenfor hver branche Ole Østergaard & Ragnhild Keshavarzy Udarbejde en køreplan for afvikling af realkompetencer hos medarbejder. Afprøves i praksis. 3 Omverdensanalyse indenfor hver branche Bente Hedegaard & Marie Tveiten Udarbejde spørgeguide / lytteguide der konkretiserer hvor virksomheden er, rent strategisk. Foranalyse google + andre oplysninger Branchen hvad er trenden Lovgivningskrav/muligheder Økonomi/støttemuligheder Ens egen markedsandel. Udvikle nye produkter/ forfine produkter. Uddannelse i forhold til medarbejderkompetencer Udvikling af egne medarbejdere. Post It s 2: Værktøjskasse i forhold til realkompetencevurdering i forskellige brancher RKV organisering af arbejdet på udd. Inst. Få gode analyseredskaber Fælles Sharepoint: RKV Erfaringsudveksling af RKVforløb Post It s 3: Läxa mellan utbildningstillfällen Genomföra en analys bland samtliga deltagare inom Skankomp. Analysen skall visa best practice och påvisa hur man lyckas som mäklare. Indsamling af behov og ønsker til faglige emner blandt alle tre målgrupper Erfarenhetsutbyte mellan projektets partners

17 3a Brugerdreven behovsafdækning få virksomhederne ind i huset / fælles forum, de er ensomme Kåre Andersen, Arendal & Karin Edvardsen Gøre plads för företag / bedrifter att arbeta fysiskt i din verksamhet (se Arendal) Göra plats för möten och konferencer i organisationens lokaler Innriktningen på företagen bör vara specifik så att de ser nyttan av att arbeta på samma ställe. Viktigt med fokus på ett tema (t.ex. miljø) Man skapar förutsätningar för informallt/formellt utbyte Man får kunnskap om fåoretagens behov Man kan få personer från hela landet som arbetaer under en begrænsad tid och får då kontakter utanför kommunens gränser. 4 Fråga företagen vad som gör en bra kompetensmäklare!? Villy Hovard Pedersen & Ove Brodin Gör företagsbesök Efter besöket, kontakta företagen Fråga vad som var bra Saknar du något Vad missade jag Vad var inte så bra Gör en manual hur/vad besöken/samtalen skall innehålla Presentera mtl. för SkanKomp deltagerne Post It s 4: Fråga företagen om vad som gör en bra kompetensmäklare Dialog med virksomheder i samband med föreläsningar. 5 En annen fra kompetencemæglernetværket må kunne være en mentor for kompetencemæglere. Per & Pippi En kritisk og en vensom har sin vinkling på en kompetencemæglers opgaver. Mulige værktøjer. En kompetencenetværk hvor mæglerne er en del. Se nye behov, drøfte muligheder og egen kompetenceudvikling Post It s 5: Sidemandsoplæring / dvs. erfarinsgudveksling mellem konsulenter For en forbedret dialog med virksomheder følge en kollega fra et af de andre nordiske lande på job i nogle dage. 6 Att utveckla beställarkunskapen i företagsklustrarna Anders Brunberg & Janka Stauber Utse företrädere, ansvarsfördeling, kvalitetssäkring, rotation bland mäklare /best practice leder till en effektiv kartläggningsprocess. Post It s 6: Flere uddannelses institutioner i samarbejde om enkelte virksomheder.

18 7 Formel uddannelse Post It s 7: Vi skal kunne bevise/dokumentere at vi har en uddannelse som konsulenter Meklerutdanning som konsept i en formell utdanningsmodul.

19

20 Opsamling på idé- speeddating Netværk 1. Skandinavisk netværk for konsulenter 2. Forum for videndeling omk. eksisterende netværk 3. Netværksuddannelse For nærmere information, kontakt Charlotte Elisabeth Jensen Konsulent Vester Allé Randers C Telefon direkte mobil

21

22 Skema speed ide dating ARBEJDSPAKKE 3.1 Ide nr. Ide, samarbejdspartner, handling 1 Markedsføring Pippi Müller Larvik: Gode historier fra Norge. Ole Hylleberg sende jobrotationshåndbog til Norge. Linda P. Møller STS, Claus A. Nielsen UCRS, Lone H. Lautrup Randers SOSU, vil gerne med i jobrotationsworkshops. Lone H. Lautrup Randers SOSU har en god historie. Christer Anderson Strömstad Lärcenter ønsker at deltage. 2 Jobrotationsforløb Hanne Lund-Nielsen UCH, Beskrivelse af JR i virkeligheden tager ledige ind og giver den en chance. Cases der beskriver enkeltmandsrotation private evt. med brancheforeninger. Lone H. Lautrup Randers SOSU, JR forløb for dagplejere m/sts Peter Gjesager Herningsholm, JR ejendomsserviceteknikere. Bente Hedegaard CV2, Boligforeninger (undersøger) Christer Anderson Strömstad Lärcenter (ønsker at deltage) 3 Vidensdeling i Skan- Komp Hanne Lund-Nielsen UCH, ønsker at deltage i et nordisk netværk. Anna Bolander Campus Lidköping, opfordrede os til at lave et roadshow i Sverige. Christer Anderson Ströstad Lärcenter (ønsker at deltage) Anna Bolander Campus Lidköping, hvis enkelte arbejdsgruppe møder kunne holdes i Frederikshavn og af lidt længere varighed vil de gerne deltage. Video konference kunne være en mulighed? 4p Udveksling mellem landene Linda P. Møller STS, udveksling på tværs af faggrupper og lande grænser? (der findes en PIU ordning?) 5 Ekstern netværk Hanne Lund-Nielsen UCH, Ambassadører for jobrotation kunne være faglige organisationer A-kasser, de erhvervsdrivende og deres organisationer? Helle Bonde CFK & JR. Er i gang med at udvikle et hæfte med jobrotationsmodeller?

23

24

25

26

27

28

29

30

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun. Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 info@groupsystems.com Raw data from the Think Tank sessions carried out on august 25 th 2011 Varberg,

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014.

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Biblioteket Kongelige Tekniske Höjskola Velankommet til Stockholm mandag middag mødes vi foran biblioteket ved Kongelig Tekniske

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse

Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse Procedure for gennemførelse af aktiviteter 2 Hovedaktivitet 1 - Kompetenceudvikling 3 Aktivitet 1.1 - Metodutveckling för kompetensförsörjning 3 Aktivitet 1.1.1 Mobila Yrkeslärare

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2015. Nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse UCC.DK

Multikulturelle Skoler 2015. Nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse UCC.DK Multikulturelle Skoler 2015 Nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse UCC.DK 1 Multikulturelle Skoler 2015 nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse Dato: 16.-17. november 2015 Sted: Hotel Nyborg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012 2011 Q1 Serviceassistent Regionshospitalet Randers "Skive Tekniske Skole; CFK & Jobrotation Randers; Tradium" 180/36 (18*+18) (medarbejder/vikarer), *voksne elever. 1470/54 Undervisnings uger 750 ugers

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro Partner Aktivitet 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv) 1 1 1 1 1 1 6 4 Tradium 1 1 1 1 1 1 6 5

Læs mere

SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen

SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen EVALUERINGSHOLDET CARMA & FCE v/ Aalborg Universitet 6 forskere under ledelse af Morten Lassen & Hanne Kathrine Krogstrup i et samarbejde med Sverige og Norge

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR En berättelse om möten, mentorskap och utveckling AU HERNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. Skandinavisk Innovationskultur En berättelse om möten,

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Inkluderande undervisning i praktik och forskning. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk

Inkluderande undervisning i praktik och forskning. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk Inkluderande undervisning i praktik och forskning Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk 1 Inklusionsdiskursens omdrejningspunkter Idealverden Etisk diskurs Politisk

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU:

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: ARBEJDSRAPPORT fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: Euregio Scheldemond (Belgien og Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien, Nederlandene og Tyskland) Helsingborg maj 2005 ARBEJDSRAPPORT

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

Benchmarkingaf Facilities Management

Benchmarkingaf Facilities Management Benchmarkingaf Facilities Management DFM Benchmarking medlemsmøde 18. marts 2010 Agenda FM trends FM Benchmarking Afrunding og spørgsmål 2 Nogle af de største udfordringer vores kunder har lige nu Strategi

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 KURSKATALOG FÖR DÖVBLINDPERSONAL 2015 Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org maj 2015 Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson Grafisk produktion: Victoria

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OMPETENSMÄKLARKUNDSKABS INDHOLD

OMPETENSMÄKLARKUNDSKABS INDHOLD OMPETENSMÄKLARKUNDSKABS INDHOLD ET WORKSHOP 1 NEED TO KNOW På workshop 1 får du et indblik i virksomhedernes hverdag og prioriteringer i forhold til uddannelse og bliver introduceret til værktøjer, som

Læs mere

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet Handlingsplan til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet INLEDNING Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälsoområdet har fyra mål: 1. Säkra social trygghet

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27

Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Nyhedsbrev Oktober 2010 // Nr. 27 Hænger sundhed og uddannelse sammen? Netværkslokomotivets konference Stram op sætter fokus på sammenhængen mellem uddannelse og sundhed. Det er ikke morsomt at blive betragtet

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

ESKILTUNA FREDERICIA KRISTI- ANSAND LILLESTRÖM LINKÖ- PING LUND NORRKÖPING GÖ- TEBORG STAVANGER TROMSÖ TRONDHEIM UMEÅ UPPSALA JUBILEUMSSKRIFT

ESKILTUNA FREDERICIA KRISTI- ANSAND LILLESTRÖM LINKÖ- PING LUND NORRKÖPING GÖ- TEBORG STAVANGER TROMSÖ TRONDHEIM UMEÅ UPPSALA JUBILEUMSSKRIFT ALBORG AARHUS SKILTUNA FREDERI- CIA KRISTIANSAND LIL- LESTRÖM LINKÖPING LUND NORRKÖPING GÖTEBORG STAVANG- ER TROMSÖ TROND- HEIM UMEÅ UPPSALA VASA SÖNDERBORG MAL- MÖ ODENSE AALBORG AARHUS ESKILTUNA FRE-

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Lördagen den 20. augusti 2005 kl. 10:00 Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (plenarmöte) Debattledare: Høyesteretsdommer

Læs mere