Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne side 6 Ny direktør tiltrådt Marts 2010 Jens Vegge Bjørck er tiltrådt som direktør i DTA pr. 1. marts Hils på ham på side 12

2 » LEDER Af Søren Madsen, formand DTA På vej fremad... Her men vi ser de første spæde tegn på forår, er langt de fleste overenskomster faldet på plads på det private arbejdsmarked. For vores eget område har vi fået aftaler i hus ved lokale forhandlinger for ca. 60 % af vores medlemmers vedkommende. For de øvrige overenskomsters vedkommende er forhandlingerne blevet ført centralt med 3F Transport og DTA på hver side af bordet. Jeg er rigtig glad for at kunne sige, at forhandlingerne er blevet ført i en god og konstruktiv ånd. Der er - og har været - stor gensidig respekt for hinanden. Begge parter er gået til forhandlingerne med de samme forudsætninger. Et ord er et ord og vi snyder ikke hinanden. Vi har opnået nogle resultater, der langt hen af vejen både tilgodeser vores chaufførers ønske om at kunne fastholde deres realløn, og vognmændenes behov for at holde omkostningerne nede. Vi må jo desværre erkende, at finanskrisen har slået fuldt igennem i vores branche, og det har vi kunnet mærke hos såvel chauffører som os vognmænd. Den 5. maj afholder vi vores ordinære generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle. Der vil jeg med stor glæde kunne præsentere vores nye direktør Jens Vegge Bjørch som en del af jer allerede har snakket med. Med Jens som direktør vil vi helt klart være på forkant. Jeg vil ligeledes se frem til at mødes med gode kolleger og drøfte fremtidige ønsker og behov til forhåbentlig glæde for nuværende samt kommende medlemmer. Det er min opfattelse, at vi har 2

3 » LEDER På vej fremad... brug for en stærk og visionær arbejdsgiverforening. En forening der kan støtte op om vores branche, og bistå både med udviklingen i dagligdagen og med løsninger på de problemer, der jo altid kan opstå, når man driver en virksomhed som vores i en travl hverdag. For at det kan være tilfældet, er det nødvendigt, at vi bakker op om vores forening og aktivt giver vores bidrag til den fremtidige udvikling i en åben og saglig debat. Den debat er en del af enhver sund forening. Dagsorden til generalforsamlingen er at læse inde i bladet. På gensyn den 5. maj i Vejle. Søren Madsen Bestyrelsesformand, DTA I DETTE NUMMER Esbjerg Taxa i faglig voldgift 4 Chaufføroverenskomster forhandlet på plads 6 Velkommen til direktør Jens Vegge Bjørck 12 Generalforsamling i Vejle 5. maj Ny ATP-omregningssats 13 Optjening og afvikling af ferie - en kort guide 14 Blad i nyt format og design 16 3

4 » FAGLIG VOLDGIFT Af Ole Gaarde Kristensen Esbjerg Taxa fik medhold Esbjerg Taxa udfører som så mange andre patientbefordring. I Esbjerg har man gjort det siden Først i Ribe Amts Patientbefordring, og siden i Sydjysk Patientbefordring (SP). I Esbjerg beregnes prisen for disse ture efter taxameter, idet der i taxametrene er en særlig SP-takst der benyttes til denne form for kørsel. Når året er gået afgør SPs generalforsamling, på baggrund af årets resultat, om der skal udbetales overskud til de tilsluttede vognmænd. Det første år ordningen eksisterede blev der ikke udbetalt overskud, men det er der efterfølgende blevet hvert år. I 2008 rejste den lokale 3F-adeling i Esbjerg en sag mod Esbjerg Taxa, fordi man mente, at chaufførerne blev underbetalt når de udførte patientbefordring. I overenskomsten står anført, at chaufføren skal aflønnes med 48 % af det indkørte beløb samt at såfremt taksterne i forbindelse med licitationskørsel/ tilbudskørsel nedsættes med mere end 20 % i forhold til de kommunalt godkendte takster, skal der optages forhandlinger mellem Esbjerg Taxa, 3F Esbjerg Transport og 3F Kongeåen.. Påstanden fra 3F var, at når der blev udbetalt overskud var det ikke alene beløbet på taxameteret der skulle aflønnes ud fra. Det var ligeledes det udbetalte overskud hvoraf 48 % altså også skulle gå til chaufføren. 3F byggede den opfattelse på, at det indkørte beløb er det kunden betaler. Betaler kunden f.eks. kr. 400,- (taxameter) nu og kr. 50,- (overskud) senere, skal der beregnes løn af kr. 450,- 3F mente ligeledes at kunne dokumentere, at priserne for SPkørsel var mere end 20 % under de kommunalt godkendte takster, og dermed skulle chaufførerne kompenseres. Esbjerg Taxa argumenterede 4

5 modsat med at SP-taksten var reguleret gennem årene, at 3F aldrig tidligere heller ikke under overenskomst-forhandlinger havde rejst krav om særlig betaling for SP-kørsel, at deltagelse i SPkørsel er frivillig, og at ingen har meldt fra til denne kørsel. Da der ikke blandt voldgiftsrettens medlemmer kunne opnås flertal for en afgørelse, afgjorde opmanden sagen. Han fandt blandt andet, at Bestemmelsen i overenskomstens 4, stk. 1, om, at chaufførerne aflønnes med 48 % af indkørt beløb, må efter formuleringen af hele stk. 1 sigte til aflønningen ved almindelige kørsler, hvor taksterne fastsættes/ godkendes af kommunen, jf. herved den følgende del af stykket om beregningen af garantilønnen. Ved sådanne kørsler beregnes de 48 % af taxameterprisen, der også er det beløb, der umiddelbart betales af kunden efter kørslen. Af bestemmelsen i 4, stk. 1, sidste pkt., Såfremt taksterne i forbindelse med licitationskørsel/ tilbudskørsel nedsættes med mere end 20 % i forhold til de kommunalt godkendte takster kan udledes, at beregningen af de 48 % også ved licitationskørsel skal ske på grundlag af taxameter-prisen, der dermed angiver det i forhold til chaufføren indkørte beløb. Efter formuleringen af de to bestemmelser og efter deres indbyrdes sammenhæng må dette gælde, også selv om taxameterprisen som det tilfældet i denne sag ikke svarer til den pris, der i sidste ende betales af kunden. Opmanden frifandt derefter Esbjerg Taxa. En kendelse mod Esbjerg Taxa havde på mange måder været, hvad man vist godt kan tillade sig at kalde en bombe under systemet. Der findes mange former for kørsel, hvor det der afregnes til chaufføren ikke nødvendigvis er det samme som det vognmanden modtager for turen. Det gælder vel at mærke begge veje, fordi der også er kørsler hvor chaufføren får fuld taxameterpris, mens vognmanden/taxa får mindre for turen. Dette er typisk tilfælde ved større kontrakter, hvor der er både gode og dårlige ture. Hvis ikke de kunne få lov til at opveje hinanden, ville det være mere end svært at give fornuftige bud på sådanne kontrakter, og dermed ville branchens konkurrenceevne være alvorligt svækket. 5

6 » OK2010 Af Ole Gaarde Kristensen Chaufføroverenskomster forhandlet på plads I sammenslutningerne rundt omkring i landet, har man længe vidst at efteråret 2009 og foråret 2010 ville stå i overenskomstforhandlingernes tegn. Banen var mange steder kridtet skarpt op, idet man forventede krav der ikke før var set og en lønstigning. Specielt forventede man, at der fra chaufførerne ville komme et krav om egentlig timeløn som afløser for den provisionsbaserede model vi altid har brugt. Modsat var de fleste sammenslutninger indstillet på, at resultatet af forhandlingerne skulle være meget tæt på en nulløsning. I slutningen af 2009 begyndte de lokale parter at udveksle krav, til de kommende forhandlinger. Ganske rigtigt stod der langt de fleste steder timeløn på chaufførernes ønskeseddel. Sammen med dette krav var der de mere klassiske om højere afregningsprocent og mere i pension. De fleste steder var kravene tilsat hvad man kunne kalde "lokal kolorit", nemlig krav der rettede sig mod ting der var i overenskomsterne i forvejen. Det kunne være en forhøjelse af et anciennitetstillæg, krav om øgede opsigelsesvarsler og lignende. Langt de fleste steder blev man ret hurtigt enige om, ikke at kunne blive enige om en timelønsmodel. DTAs holdning til timeløn er helt klar. Vi skal og bør diskutere nye lønmodeller, men tiden er ikke til at skabe store faste udgifter, og derfor var anbefalingen fra DTA at man som udgangspunkt blankt afviste timeløn. I hvert fald skulle sådanne modeller virkelig "regnes efter i sømmene" for at sikre at forretningen kunne bære. Et enkelt sted blev døren åbnet på klem i forhold til timeløn. Randers Taxa og 3F Randers blev enige om en model hvor en fast 6

7 timeløn blev kombineret med provision. Parterne var enige om, at det skulle fungere som en forsøgsordning i første omgang i 1 år. Såfremt en af parterne ikke var tilfreds med ordningen i perioden, kunne den suspenderes, og erstattes af den gamle overenskomst - der så ved samme lejlighed skulle genforhandles. Modellen fandt dog ikke tilslutning hos chaufførerne i Randers, og faldt dermed til jorden. Der er dog ingen tvivl om at det har været sundt at få diskussionen i gang. Aalborg hurtigt på plads I Aalborg blev man meget hurtigt enige om en ny overenskomst. Som et nyt tiltag har man her indført en uddannelsesfond. Til den betaler vognmanden 10 øre pr. præsteret arbejdstime. Ved samme lejlighed har parterne aftalt at det svarer til kr. 170,- om året for en fuldtidsansat chauffør. Det første år betaler 3F Aalborg beløbet for samtlige chauffører. Efterfølgende overtager vognmændene forpligtelsen. Næstved skulle ned i % I Næstved var meldingen til chaufførerne klar. Der skulle en reel lønnedgang til. Udgangspunktet var en afregningsprocent på 50,68 % plus pension, 5 feriefridage o.s.v. og den model var ganske enkelt blevet så dyr, at vognmændene ikke længere kunne drive en forretning der gav overskud. Frederecia Taxa meldt ud af DTA I midten af februar måned meddelte Frederecia Taxa, at medlemmerne enstemmigt havde valgt at melde sig ud af DTA. Grunden til udmeldingen var, at man ikke fandt, at man hos DTA kunne få kvalificeret assistance i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Efterfølgende har Frederecia Taxa meldt sig ind hos Taxibranchens Arbejdsgivere (TBA). 7

8 Specielt på rent chaufførbetjente vogne var det et problem. Chaufførerne var selvsagt ikke glade for den melding, og ville i første omgang ikke høre tale om at gå ned i løn. I den forbindelse begyndte man i Næstved at interessere sig for muligheden for helt at komme ud af overenskomsten. Dette alene som en mulighed hvis en tilfredsstillende aftale ikke kunne forhandles på plads. I den forbindelse blev forholdet til DA/LO-hovedaftalen undersøgt. Det stod ret hurtigt klart, at Næstveds overenskomst, og langt de fleste andre overenskomster i DTA-regi, ikke er omfattet af hovedaftalen. Som udgangspunkt kan man derfor antage, at en overenskomst der udløber, og som det ikke har været muligt at forny selv om der har været forhandlet, reelt er bortfaldet. Ingen var dog for alvor i tvivl om at det ikke ville være så nemt at komme ud af en overenskomst. Da det flere andre steder i landet tegnede til at Taxa gerne ville ud af eksisterende overenskomster undersøgte DTA dette særdeles grundigt. Herunder hos et eksternt advokatfirma med speciale i kollektiv arbejdsret. Her var holdningen klar. En overenskomst der ikke er omfattet af hovedaftalen må som sådan ikke være omfattet af de regler der er i hovedaftalen (herunder at den gamle overenskomst gælder, til en ny er forhandlet på plads), og dermed må den være bortfaldet når den er udløbet. Er man omfattet af hovedaftalen, skal der en såkaldt frigørelseskonflikt til for at komme ud af en overenskomst. Her lockoutes chaufførerne i en periode hvorefter overenskomsten bortfalder. 3F gjorde det klart, at de ikke mente en overenskomst bare bortfaldt ved udløb - hovedaftale eller ej. Meldingen herfra var klar. Hvis man forsøgte at komme ud på den måde - altså ved "bare" at lade den bortfalde - ville 3F omgående indbringe sagen for Arbejdsretten. 8

9 Alle faktorer blev nøje vurderet, der blev foretaget grundige risikovurderinger, og samtidig fortsatte man lokalt forhandlingerne for at forsøge at opnå enighed. Efter mange og hårde forhandlinger, kom der en aftale i hus i Næstved. Den medførte en nedsættelse af lønprocenten men til gengæld indførte den flere nye ting. Blandt andet betaling af fornyelserne af køre- og førerkort. Enighed om uenighed Langt de fleste steder i landet blev man dog enige, uden helt så mange sværdslag. Tilbage stod 11 overenskomster hvor man ikke kunne blive enige lokalt. Samtidig forhandlede 3F Transport og ATD deres overenskomst på plads, og Dansk Industri og 3F forhandlede den såkaldte fællesoverenskomst på plads. Disse 2 overenskomster kom til at lægge rammerne for de forhandlinger der ventede mellem 3F Transport og DTA - og var for øvrigt "skyld i" at forhandlingerne i DTA kom sent i gang. Man skulle Aftalen mellem DI & 3F Fællesoverenskomsten 2-årig aftale Stigning i grundlønnen Anciennitetstillæg stiger Øvrige tillæg stiger 1 uges ekstra barsel Fratrædelsesgodtgørelse Værn mod løndumping Fra ,60 + 2,25 0,50 i % Til begge Efter 3 år Øget kontrol 9

10 ganske enkelt være færdig med de andre først. I mellemtiden finpudsede vi i forhandlingsudvalget (direktør Jens Vegge Bjørck, formand Søren Madsen og undertegnede) strategien for hvordan vi gerne så forhandlingerne afviklet. Samtidig blev der lavet beregningsmodeller for alle byer der skulle forhandles for, således at vi under forhandlingerne med Den første overenskomst var den sværeste, fordi vi her skulle have "oversat" rammerne fra fællesoverenskomsten til noget der kunne bruges i "vores" overenskomster. F.eks. ønskede vi ikke indført anciennitetstillæg hvis det ikke fandtes i forvejen, så stigningen her i fællesoverenskomsten skulle placeres et andet sted. I løbet af 4 dage lykkedes det at få 10 overenskomster på plads og underskrevet. Løbende blev Forligsinstitutionen holdt orienteret, således at vi kunne undgå en indkaldelse hertil så længe der blev forhandlet. Beregningsmodel år 1937 det samme kunne beregne konsekvenserne af de stillede krav. I uge 10 startede forhandlingerne så i DTAs lokaler i Vanløse. Lokalforeningerne var i den forbindelse kaldt ind, således at forhandlingsresultatet kunne vurderes med det samme. En indkaldelse der hele tiden hang over os, og som ville komme prompte hvis vi ikke kunne blive enige. Den sidste der så manglede var HRTA-overenskomsten. Da man ikke kunne blive enige bortfaldt den ganske enkelt. Dette kunne lade sig gøre fordi der var en unik paragraf i overenskomsten der ganske enkelt slog fast, at den ville bortfalde hvis enighed ikke kunne 10

11 opnås. Dette faktum er efterfølgende anerkendt af Forligsinstitutionen. Alt i alt har selve forhandlingerne efter forhandlingsudvalgets opfattelse været særdeles tilfredsstillende. Det er lykkedes at holde stigningerne på et minimum, og samtidig er der justeret på tekster og krav, så overenskomsternes "ejere" i det daglige har fået et bedre og mere præcist værktøj - netop det en overenskomst skal være. 3F Transport har hele vejen i gennem været en seriøs og konstruktiv partner, der også har ønsket at få tingene til at falde på plads. Allan Andersen, Jan Aage Hansen og Jørn Hedengran har udgjort forhandlingsudvalget for 3F Transport, og de fortjener stor ros for deres måde at forhandle på. Ikke alene har de været realistiske, de har også været ærlige og ikke mindst ordholdende. Hele vejen igennem har det været en særdeles god tone selv om vi ikke altid har været enige. Dette gode klima mellem organisationerne vil helt sikkert komme begge sider til gavn i tiden fremover. Når man efterfølgende sætter sig ned og tænker forløbet igennem, er der altid ting man gerne ville have gjort anderledes. Næste gang der skal forhandles, skal vi tidligere i gang, og vi skal klæde medlemmene bedre på til at forhandle lokalt. Dette kunne f.eks. ske med et kursus i forhandlingsteknik. Vi skal også som organisation være meget bedre til at informere gennem hele processen. Det skal ske oftere og mere målrettet. Den lektie har vi lært. Indtil næste gang vi "sætter os ved bordet" vil vi dog glæde os over at alle overenskomster denne gang kom i hus i tide. På en måde, og med resultater, som vi godt kan være stolte af. Og det er vi! 11

12 » NY DIREKTØR TILTRÅDT Af Ole Gaarde Kristensen Velkommen til Jens Vegge Bjørck 1. marts 2010 kunne DTA byde sin nyansatte direktør Jens Vegge Bjørck velkommen. Jens Vegge Bjørck er uddannet jurist fra Københavns Universitet i Han har 10 år erfaring både som leder, og som konsulent i erhvervsog arbejdsmarkedsorganisationer. Her har han rådgivet i arbejdsmarkedsjuridiske og ledelsesmæssige spørgsmål og han har ført overenskomst- og organisationsforhandlinger, samt ikke mindst taget sig af faglige voldgifter og bistået ved mæglingsmøder. Således er fagligt særdeles velfunderet til de opgaver der venter i DTA. Jens har desuden undervist i arbejdsmarkedsforhold i såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Endvidere har Jens været personalechef i en privat Direktør Jens Vegge Bjørck virksomhed, og haft chefjob i en kommune. Herudover har Jens oprindeligt en uddannelse indenfor det sociale område. Et område som stadig har hans store interesse. I sin fritid er Jens formand for Plejefamiliernes Landsforening. Privat er Jens gift, og har 4 børn, hvoraf kun det ene bor hjemme. 12

13 » VEL MØDT I VEJLE 5. MAJ 2010 Af Ole Gaarde Kristensen Ordinær generalforsamling Som allerede bekendtgjort i sidste nummer af bladet afholdes årets ordinære generalforsamling I DTA på Munkebjerg Hotel i Vejle, onsdag d. 5. maj Dagsordenens indhold er fastlagt i vedtægternes 9, stk. 4. I forhold til tidligere år, sendes selve indkaldelsen, bestyrelsens beretning samt foreningens reviderede regnskab i år særskilt ud til de enkelte medlemmer. Årets overenskomstforhandlinger har ganske enkelt været så resourcekrævende, at materialet ikke har været klar så det kunne nå at komme med i dette blad. Hold derfor øje med postkassen i den kommende tid - og vel mødt i Vejle. Ny ATP-omregningssats Når en medarbejder har det der hedder ikke kontrollabel arbejdstid skal man ved beregning af f.eks. sygeløn bruge den såkaldte ATPomregningsfaktor for at få det korrekte tal. Modellen for beregning kan ses på under Satser > Sygedagpenge. I skrivende stund arbejdes på at opdatere satserne på hjemmesiden så de er korrekte. Modellen for beregning er dog korrekt når den bruges med nedenstående satser. Læs også om hvilke krav der skal være opfyldt for at du skal udbetale dagpengene. SATSER FOR 2010 Kvinder Mænd kr. 156,71 kr. 173,53 13

14 » FÅ STYR PÅ REGLERNE Af Jens Vegge Bjørck Optjening og afvikling af ferie - en kort guide Umiddelbart foran os ligger et nyt ferieår, der starter 1. maj. Det giver lige anledning til, en kort repetition af reglerne for optjening og afvikling af ferie. Feriefridage I mange overenskomster, men ikke i alle, er der givet et antal feriefridage. Det er ikke feriedage, og de har en lidt anden status end feriedage - og dermed ofte også andre regler afhængigt af ordlyden i den enkelte overenskomst. For ikke at komme til at sammenblande reglerne vil jeg ikke omtale feriefridage i denne artikel. Nedenstående omhandler alene reglerne for ferie optjent efter ferieloven. Optjening af ferie Ferie optjenes i kalenderåret. Der optjenes 25 feriedage om året, hvilket svarer til 5 ugers ferie, hvis medarbejderen har været ansat hele året. Har medarbejderen kun været ansat en del af året, så optjenes der maksimalt 2,08 feriedag pr. måned. Har man eksempelvis haft en chauffør ansat siden 1. juni 2009, vil han/hun have optjent 7*2,08 = 14,56 feriedage. Hvis vedkommende er startet midt i måneden, så tæller man hver dag. Og der optjenes 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag, dog højest 2,08 pr måned. Det ville i eksemplet betyde, at hvis chaufføren var startet 20. maj i stedet for 1. juni, så ville han/hun have optjent yderligere 12 dage * 0,07 = 0,84 feriedag, der så skulle lægges til de 14,56 feriedage vi fik før, i alt 15,4 feriedage. Afvikling af ferie Ferie afvikles året efter fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Det betyder, at ferie optjent i kalenderåret 2009 skal afvikles fra 1. maj 2010 til 30. april

15 Medarbejderen har krav på at afvikle de tre af ugerne som sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden 1. maj til 30. september. De resterende 2 uger (restferien) kan placeres frit over året. Så vidt muligt som hele uger, men det kan sagtens være som enkeltdage. Der er i øvrigt intet i vejen for, at restferien afvikles før hovedferien. Husk i den forbindelse at det kan være en fordel at placere ferien i perioder med ringe omsætning. På den måde kan vi også sikre at bilen er på gaden når der er noget at lave. klare regler, som vil blive gennemgået nedenfor. Derfor anbefaler jeg, at man snarest aftaler afvikling af ferie, så man kan nå at varsle ferien, hvis man ikke sammen kan finde et tidspunkt der passer ind i virksomhedens drift. Varsling af ferie Arbejdsgiveren har ret til at varsle afvikling af ferie. Hovedferien (3 sammenhængende uger mellem 1. maj og 30. september) skal varsles med 3 måneders varsel. Restferien (de resterende 10 feriedage) skal varsles med 1 måneds varsel. Ferien placeres så vidt muligt efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder og under videst mulige hensyntagen til medarbejderens ønsker. Men det er arbejdsgiveren der har retten til at placere ferien. For aftalt ferie er der ingen regler for, hvor lang tid inden afviklingen, at aftalen skal indgås. For varslet ferie er der imidlertid "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 15

16 » NY INDPAKNING Af Ole Gaarde Kristensen Blad i nyt format og design Med forårets komme skifter verden omkring os farve og udseende. Efter en lang og kold vinter går det mod bedre tider. Således skulle dette medlemsblad også nu gerne have "skiftet ham" til noget bedre. Formatet er en smule mindre end tidligere. Det gør bladet billigere at trykke og ikke mindst billigere - og nemmere - at distribuere da dette format ikke kræver særlige kuverter med deraf højere porto. Layoutet er (forsøgt) holdt i rene og klare linjer, med vægt på enkelthed, for at sikre, at budskabet er nemt tilgængeligt. Annoncerne er ikke medtaget denne gang idet omlægningen af produktionen desværre har umuliggjort dette. De vil være på plads i kommende numre. God fornøjelse med det nye blad! Administration Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Bestyrelse Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Formand Søren Madsen Rantzausmindevej Svendborg Tlf.: Mobil: Næstformand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Niels Venge Olesen Vilhelmsro 150, 3480 Fredensborg Tlf.: Mobil: Hans-Henrik Petersen Ringstedgade 48, 4700 Næstved Tlf.: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter 39, 6710 Esbjerg Mobil: Blad Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Oplag: ISSN:

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Medlemsblad Marts 2009. www.dta.taxi.dk

Medlemsblad Marts 2009. www.dta.taxi.dk Medlemsblad Marts 2009 Christian Winther holdt som formand 1. marts. Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober. Læs mere inde i bladet om formandsskiftet og generalforsamlingen den 15. april.

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst . Dansk Metal Tele Øst VIL TENDENSEN FORTSÆTTE? Antallet af ansatte i TDC A/S er faldet dramatisk fra 1999 til 2014. Tendensen fortsætter med alarmerende nedgang af medarbejdere. 20.000 18.000 16.000 14.000

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere