Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne side 6 Ny direktør tiltrådt Marts 2010 Jens Vegge Bjørck er tiltrådt som direktør i DTA pr. 1. marts Hils på ham på side 12

2 » LEDER Af Søren Madsen, formand DTA På vej fremad... Her men vi ser de første spæde tegn på forår, er langt de fleste overenskomster faldet på plads på det private arbejdsmarked. For vores eget område har vi fået aftaler i hus ved lokale forhandlinger for ca. 60 % af vores medlemmers vedkommende. For de øvrige overenskomsters vedkommende er forhandlingerne blevet ført centralt med 3F Transport og DTA på hver side af bordet. Jeg er rigtig glad for at kunne sige, at forhandlingerne er blevet ført i en god og konstruktiv ånd. Der er - og har været - stor gensidig respekt for hinanden. Begge parter er gået til forhandlingerne med de samme forudsætninger. Et ord er et ord og vi snyder ikke hinanden. Vi har opnået nogle resultater, der langt hen af vejen både tilgodeser vores chaufførers ønske om at kunne fastholde deres realløn, og vognmændenes behov for at holde omkostningerne nede. Vi må jo desværre erkende, at finanskrisen har slået fuldt igennem i vores branche, og det har vi kunnet mærke hos såvel chauffører som os vognmænd. Den 5. maj afholder vi vores ordinære generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle. Der vil jeg med stor glæde kunne præsentere vores nye direktør Jens Vegge Bjørch som en del af jer allerede har snakket med. Med Jens som direktør vil vi helt klart være på forkant. Jeg vil ligeledes se frem til at mødes med gode kolleger og drøfte fremtidige ønsker og behov til forhåbentlig glæde for nuværende samt kommende medlemmer. Det er min opfattelse, at vi har 2

3 » LEDER På vej fremad... brug for en stærk og visionær arbejdsgiverforening. En forening der kan støtte op om vores branche, og bistå både med udviklingen i dagligdagen og med løsninger på de problemer, der jo altid kan opstå, når man driver en virksomhed som vores i en travl hverdag. For at det kan være tilfældet, er det nødvendigt, at vi bakker op om vores forening og aktivt giver vores bidrag til den fremtidige udvikling i en åben og saglig debat. Den debat er en del af enhver sund forening. Dagsorden til generalforsamlingen er at læse inde i bladet. På gensyn den 5. maj i Vejle. Søren Madsen Bestyrelsesformand, DTA I DETTE NUMMER Esbjerg Taxa i faglig voldgift 4 Chaufføroverenskomster forhandlet på plads 6 Velkommen til direktør Jens Vegge Bjørck 12 Generalforsamling i Vejle 5. maj Ny ATP-omregningssats 13 Optjening og afvikling af ferie - en kort guide 14 Blad i nyt format og design 16 3

4 » FAGLIG VOLDGIFT Af Ole Gaarde Kristensen Esbjerg Taxa fik medhold Esbjerg Taxa udfører som så mange andre patientbefordring. I Esbjerg har man gjort det siden Først i Ribe Amts Patientbefordring, og siden i Sydjysk Patientbefordring (SP). I Esbjerg beregnes prisen for disse ture efter taxameter, idet der i taxametrene er en særlig SP-takst der benyttes til denne form for kørsel. Når året er gået afgør SPs generalforsamling, på baggrund af årets resultat, om der skal udbetales overskud til de tilsluttede vognmænd. Det første år ordningen eksisterede blev der ikke udbetalt overskud, men det er der efterfølgende blevet hvert år. I 2008 rejste den lokale 3F-adeling i Esbjerg en sag mod Esbjerg Taxa, fordi man mente, at chaufførerne blev underbetalt når de udførte patientbefordring. I overenskomsten står anført, at chaufføren skal aflønnes med 48 % af det indkørte beløb samt at såfremt taksterne i forbindelse med licitationskørsel/ tilbudskørsel nedsættes med mere end 20 % i forhold til de kommunalt godkendte takster, skal der optages forhandlinger mellem Esbjerg Taxa, 3F Esbjerg Transport og 3F Kongeåen.. Påstanden fra 3F var, at når der blev udbetalt overskud var det ikke alene beløbet på taxameteret der skulle aflønnes ud fra. Det var ligeledes det udbetalte overskud hvoraf 48 % altså også skulle gå til chaufføren. 3F byggede den opfattelse på, at det indkørte beløb er det kunden betaler. Betaler kunden f.eks. kr. 400,- (taxameter) nu og kr. 50,- (overskud) senere, skal der beregnes løn af kr. 450,- 3F mente ligeledes at kunne dokumentere, at priserne for SPkørsel var mere end 20 % under de kommunalt godkendte takster, og dermed skulle chaufførerne kompenseres. Esbjerg Taxa argumenterede 4

5 modsat med at SP-taksten var reguleret gennem årene, at 3F aldrig tidligere heller ikke under overenskomst-forhandlinger havde rejst krav om særlig betaling for SP-kørsel, at deltagelse i SPkørsel er frivillig, og at ingen har meldt fra til denne kørsel. Da der ikke blandt voldgiftsrettens medlemmer kunne opnås flertal for en afgørelse, afgjorde opmanden sagen. Han fandt blandt andet, at Bestemmelsen i overenskomstens 4, stk. 1, om, at chaufførerne aflønnes med 48 % af indkørt beløb, må efter formuleringen af hele stk. 1 sigte til aflønningen ved almindelige kørsler, hvor taksterne fastsættes/ godkendes af kommunen, jf. herved den følgende del af stykket om beregningen af garantilønnen. Ved sådanne kørsler beregnes de 48 % af taxameterprisen, der også er det beløb, der umiddelbart betales af kunden efter kørslen. Af bestemmelsen i 4, stk. 1, sidste pkt., Såfremt taksterne i forbindelse med licitationskørsel/ tilbudskørsel nedsættes med mere end 20 % i forhold til de kommunalt godkendte takster kan udledes, at beregningen af de 48 % også ved licitationskørsel skal ske på grundlag af taxameter-prisen, der dermed angiver det i forhold til chaufføren indkørte beløb. Efter formuleringen af de to bestemmelser og efter deres indbyrdes sammenhæng må dette gælde, også selv om taxameterprisen som det tilfældet i denne sag ikke svarer til den pris, der i sidste ende betales af kunden. Opmanden frifandt derefter Esbjerg Taxa. En kendelse mod Esbjerg Taxa havde på mange måder været, hvad man vist godt kan tillade sig at kalde en bombe under systemet. Der findes mange former for kørsel, hvor det der afregnes til chaufføren ikke nødvendigvis er det samme som det vognmanden modtager for turen. Det gælder vel at mærke begge veje, fordi der også er kørsler hvor chaufføren får fuld taxameterpris, mens vognmanden/taxa får mindre for turen. Dette er typisk tilfælde ved større kontrakter, hvor der er både gode og dårlige ture. Hvis ikke de kunne få lov til at opveje hinanden, ville det være mere end svært at give fornuftige bud på sådanne kontrakter, og dermed ville branchens konkurrenceevne være alvorligt svækket. 5

6 » OK2010 Af Ole Gaarde Kristensen Chaufføroverenskomster forhandlet på plads I sammenslutningerne rundt omkring i landet, har man længe vidst at efteråret 2009 og foråret 2010 ville stå i overenskomstforhandlingernes tegn. Banen var mange steder kridtet skarpt op, idet man forventede krav der ikke før var set og en lønstigning. Specielt forventede man, at der fra chaufførerne ville komme et krav om egentlig timeløn som afløser for den provisionsbaserede model vi altid har brugt. Modsat var de fleste sammenslutninger indstillet på, at resultatet af forhandlingerne skulle være meget tæt på en nulløsning. I slutningen af 2009 begyndte de lokale parter at udveksle krav, til de kommende forhandlinger. Ganske rigtigt stod der langt de fleste steder timeløn på chaufførernes ønskeseddel. Sammen med dette krav var der de mere klassiske om højere afregningsprocent og mere i pension. De fleste steder var kravene tilsat hvad man kunne kalde "lokal kolorit", nemlig krav der rettede sig mod ting der var i overenskomsterne i forvejen. Det kunne være en forhøjelse af et anciennitetstillæg, krav om øgede opsigelsesvarsler og lignende. Langt de fleste steder blev man ret hurtigt enige om, ikke at kunne blive enige om en timelønsmodel. DTAs holdning til timeløn er helt klar. Vi skal og bør diskutere nye lønmodeller, men tiden er ikke til at skabe store faste udgifter, og derfor var anbefalingen fra DTA at man som udgangspunkt blankt afviste timeløn. I hvert fald skulle sådanne modeller virkelig "regnes efter i sømmene" for at sikre at forretningen kunne bære. Et enkelt sted blev døren åbnet på klem i forhold til timeløn. Randers Taxa og 3F Randers blev enige om en model hvor en fast 6

7 timeløn blev kombineret med provision. Parterne var enige om, at det skulle fungere som en forsøgsordning i første omgang i 1 år. Såfremt en af parterne ikke var tilfreds med ordningen i perioden, kunne den suspenderes, og erstattes af den gamle overenskomst - der så ved samme lejlighed skulle genforhandles. Modellen fandt dog ikke tilslutning hos chaufførerne i Randers, og faldt dermed til jorden. Der er dog ingen tvivl om at det har været sundt at få diskussionen i gang. Aalborg hurtigt på plads I Aalborg blev man meget hurtigt enige om en ny overenskomst. Som et nyt tiltag har man her indført en uddannelsesfond. Til den betaler vognmanden 10 øre pr. præsteret arbejdstime. Ved samme lejlighed har parterne aftalt at det svarer til kr. 170,- om året for en fuldtidsansat chauffør. Det første år betaler 3F Aalborg beløbet for samtlige chauffører. Efterfølgende overtager vognmændene forpligtelsen. Næstved skulle ned i % I Næstved var meldingen til chaufførerne klar. Der skulle en reel lønnedgang til. Udgangspunktet var en afregningsprocent på 50,68 % plus pension, 5 feriefridage o.s.v. og den model var ganske enkelt blevet så dyr, at vognmændene ikke længere kunne drive en forretning der gav overskud. Frederecia Taxa meldt ud af DTA I midten af februar måned meddelte Frederecia Taxa, at medlemmerne enstemmigt havde valgt at melde sig ud af DTA. Grunden til udmeldingen var, at man ikke fandt, at man hos DTA kunne få kvalificeret assistance i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Efterfølgende har Frederecia Taxa meldt sig ind hos Taxibranchens Arbejdsgivere (TBA). 7

8 Specielt på rent chaufførbetjente vogne var det et problem. Chaufførerne var selvsagt ikke glade for den melding, og ville i første omgang ikke høre tale om at gå ned i løn. I den forbindelse begyndte man i Næstved at interessere sig for muligheden for helt at komme ud af overenskomsten. Dette alene som en mulighed hvis en tilfredsstillende aftale ikke kunne forhandles på plads. I den forbindelse blev forholdet til DA/LO-hovedaftalen undersøgt. Det stod ret hurtigt klart, at Næstveds overenskomst, og langt de fleste andre overenskomster i DTA-regi, ikke er omfattet af hovedaftalen. Som udgangspunkt kan man derfor antage, at en overenskomst der udløber, og som det ikke har været muligt at forny selv om der har været forhandlet, reelt er bortfaldet. Ingen var dog for alvor i tvivl om at det ikke ville være så nemt at komme ud af en overenskomst. Da det flere andre steder i landet tegnede til at Taxa gerne ville ud af eksisterende overenskomster undersøgte DTA dette særdeles grundigt. Herunder hos et eksternt advokatfirma med speciale i kollektiv arbejdsret. Her var holdningen klar. En overenskomst der ikke er omfattet af hovedaftalen må som sådan ikke være omfattet af de regler der er i hovedaftalen (herunder at den gamle overenskomst gælder, til en ny er forhandlet på plads), og dermed må den være bortfaldet når den er udløbet. Er man omfattet af hovedaftalen, skal der en såkaldt frigørelseskonflikt til for at komme ud af en overenskomst. Her lockoutes chaufførerne i en periode hvorefter overenskomsten bortfalder. 3F gjorde det klart, at de ikke mente en overenskomst bare bortfaldt ved udløb - hovedaftale eller ej. Meldingen herfra var klar. Hvis man forsøgte at komme ud på den måde - altså ved "bare" at lade den bortfalde - ville 3F omgående indbringe sagen for Arbejdsretten. 8

9 Alle faktorer blev nøje vurderet, der blev foretaget grundige risikovurderinger, og samtidig fortsatte man lokalt forhandlingerne for at forsøge at opnå enighed. Efter mange og hårde forhandlinger, kom der en aftale i hus i Næstved. Den medførte en nedsættelse af lønprocenten men til gengæld indførte den flere nye ting. Blandt andet betaling af fornyelserne af køre- og førerkort. Enighed om uenighed Langt de fleste steder i landet blev man dog enige, uden helt så mange sværdslag. Tilbage stod 11 overenskomster hvor man ikke kunne blive enige lokalt. Samtidig forhandlede 3F Transport og ATD deres overenskomst på plads, og Dansk Industri og 3F forhandlede den såkaldte fællesoverenskomst på plads. Disse 2 overenskomster kom til at lægge rammerne for de forhandlinger der ventede mellem 3F Transport og DTA - og var for øvrigt "skyld i" at forhandlingerne i DTA kom sent i gang. Man skulle Aftalen mellem DI & 3F Fællesoverenskomsten 2-årig aftale Stigning i grundlønnen Anciennitetstillæg stiger Øvrige tillæg stiger 1 uges ekstra barsel Fratrædelsesgodtgørelse Værn mod løndumping Fra ,60 + 2,25 0,50 i % Til begge Efter 3 år Øget kontrol 9

10 ganske enkelt være færdig med de andre først. I mellemtiden finpudsede vi i forhandlingsudvalget (direktør Jens Vegge Bjørck, formand Søren Madsen og undertegnede) strategien for hvordan vi gerne så forhandlingerne afviklet. Samtidig blev der lavet beregningsmodeller for alle byer der skulle forhandles for, således at vi under forhandlingerne med Den første overenskomst var den sværeste, fordi vi her skulle have "oversat" rammerne fra fællesoverenskomsten til noget der kunne bruges i "vores" overenskomster. F.eks. ønskede vi ikke indført anciennitetstillæg hvis det ikke fandtes i forvejen, så stigningen her i fællesoverenskomsten skulle placeres et andet sted. I løbet af 4 dage lykkedes det at få 10 overenskomster på plads og underskrevet. Løbende blev Forligsinstitutionen holdt orienteret, således at vi kunne undgå en indkaldelse hertil så længe der blev forhandlet. Beregningsmodel år 1937 det samme kunne beregne konsekvenserne af de stillede krav. I uge 10 startede forhandlingerne så i DTAs lokaler i Vanløse. Lokalforeningerne var i den forbindelse kaldt ind, således at forhandlingsresultatet kunne vurderes med det samme. En indkaldelse der hele tiden hang over os, og som ville komme prompte hvis vi ikke kunne blive enige. Den sidste der så manglede var HRTA-overenskomsten. Da man ikke kunne blive enige bortfaldt den ganske enkelt. Dette kunne lade sig gøre fordi der var en unik paragraf i overenskomsten der ganske enkelt slog fast, at den ville bortfalde hvis enighed ikke kunne 10

11 opnås. Dette faktum er efterfølgende anerkendt af Forligsinstitutionen. Alt i alt har selve forhandlingerne efter forhandlingsudvalgets opfattelse været særdeles tilfredsstillende. Det er lykkedes at holde stigningerne på et minimum, og samtidig er der justeret på tekster og krav, så overenskomsternes "ejere" i det daglige har fået et bedre og mere præcist værktøj - netop det en overenskomst skal være. 3F Transport har hele vejen i gennem været en seriøs og konstruktiv partner, der også har ønsket at få tingene til at falde på plads. Allan Andersen, Jan Aage Hansen og Jørn Hedengran har udgjort forhandlingsudvalget for 3F Transport, og de fortjener stor ros for deres måde at forhandle på. Ikke alene har de været realistiske, de har også været ærlige og ikke mindst ordholdende. Hele vejen igennem har det været en særdeles god tone selv om vi ikke altid har været enige. Dette gode klima mellem organisationerne vil helt sikkert komme begge sider til gavn i tiden fremover. Når man efterfølgende sætter sig ned og tænker forløbet igennem, er der altid ting man gerne ville have gjort anderledes. Næste gang der skal forhandles, skal vi tidligere i gang, og vi skal klæde medlemmene bedre på til at forhandle lokalt. Dette kunne f.eks. ske med et kursus i forhandlingsteknik. Vi skal også som organisation være meget bedre til at informere gennem hele processen. Det skal ske oftere og mere målrettet. Den lektie har vi lært. Indtil næste gang vi "sætter os ved bordet" vil vi dog glæde os over at alle overenskomster denne gang kom i hus i tide. På en måde, og med resultater, som vi godt kan være stolte af. Og det er vi! 11

12 » NY DIREKTØR TILTRÅDT Af Ole Gaarde Kristensen Velkommen til Jens Vegge Bjørck 1. marts 2010 kunne DTA byde sin nyansatte direktør Jens Vegge Bjørck velkommen. Jens Vegge Bjørck er uddannet jurist fra Københavns Universitet i Han har 10 år erfaring både som leder, og som konsulent i erhvervsog arbejdsmarkedsorganisationer. Her har han rådgivet i arbejdsmarkedsjuridiske og ledelsesmæssige spørgsmål og han har ført overenskomst- og organisationsforhandlinger, samt ikke mindst taget sig af faglige voldgifter og bistået ved mæglingsmøder. Således er fagligt særdeles velfunderet til de opgaver der venter i DTA. Jens har desuden undervist i arbejdsmarkedsforhold i såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Endvidere har Jens været personalechef i en privat Direktør Jens Vegge Bjørck virksomhed, og haft chefjob i en kommune. Herudover har Jens oprindeligt en uddannelse indenfor det sociale område. Et område som stadig har hans store interesse. I sin fritid er Jens formand for Plejefamiliernes Landsforening. Privat er Jens gift, og har 4 børn, hvoraf kun det ene bor hjemme. 12

13 » VEL MØDT I VEJLE 5. MAJ 2010 Af Ole Gaarde Kristensen Ordinær generalforsamling Som allerede bekendtgjort i sidste nummer af bladet afholdes årets ordinære generalforsamling I DTA på Munkebjerg Hotel i Vejle, onsdag d. 5. maj Dagsordenens indhold er fastlagt i vedtægternes 9, stk. 4. I forhold til tidligere år, sendes selve indkaldelsen, bestyrelsens beretning samt foreningens reviderede regnskab i år særskilt ud til de enkelte medlemmer. Årets overenskomstforhandlinger har ganske enkelt været så resourcekrævende, at materialet ikke har været klar så det kunne nå at komme med i dette blad. Hold derfor øje med postkassen i den kommende tid - og vel mødt i Vejle. Ny ATP-omregningssats Når en medarbejder har det der hedder ikke kontrollabel arbejdstid skal man ved beregning af f.eks. sygeløn bruge den såkaldte ATPomregningsfaktor for at få det korrekte tal. Modellen for beregning kan ses på under Satser > Sygedagpenge. I skrivende stund arbejdes på at opdatere satserne på hjemmesiden så de er korrekte. Modellen for beregning er dog korrekt når den bruges med nedenstående satser. Læs også om hvilke krav der skal være opfyldt for at du skal udbetale dagpengene. SATSER FOR 2010 Kvinder Mænd kr. 156,71 kr. 173,53 13

14 » FÅ STYR PÅ REGLERNE Af Jens Vegge Bjørck Optjening og afvikling af ferie - en kort guide Umiddelbart foran os ligger et nyt ferieår, der starter 1. maj. Det giver lige anledning til, en kort repetition af reglerne for optjening og afvikling af ferie. Feriefridage I mange overenskomster, men ikke i alle, er der givet et antal feriefridage. Det er ikke feriedage, og de har en lidt anden status end feriedage - og dermed ofte også andre regler afhængigt af ordlyden i den enkelte overenskomst. For ikke at komme til at sammenblande reglerne vil jeg ikke omtale feriefridage i denne artikel. Nedenstående omhandler alene reglerne for ferie optjent efter ferieloven. Optjening af ferie Ferie optjenes i kalenderåret. Der optjenes 25 feriedage om året, hvilket svarer til 5 ugers ferie, hvis medarbejderen har været ansat hele året. Har medarbejderen kun været ansat en del af året, så optjenes der maksimalt 2,08 feriedag pr. måned. Har man eksempelvis haft en chauffør ansat siden 1. juni 2009, vil han/hun have optjent 7*2,08 = 14,56 feriedage. Hvis vedkommende er startet midt i måneden, så tæller man hver dag. Og der optjenes 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag, dog højest 2,08 pr måned. Det ville i eksemplet betyde, at hvis chaufføren var startet 20. maj i stedet for 1. juni, så ville han/hun have optjent yderligere 12 dage * 0,07 = 0,84 feriedag, der så skulle lægges til de 14,56 feriedage vi fik før, i alt 15,4 feriedage. Afvikling af ferie Ferie afvikles året efter fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Det betyder, at ferie optjent i kalenderåret 2009 skal afvikles fra 1. maj 2010 til 30. april

15 Medarbejderen har krav på at afvikle de tre af ugerne som sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden 1. maj til 30. september. De resterende 2 uger (restferien) kan placeres frit over året. Så vidt muligt som hele uger, men det kan sagtens være som enkeltdage. Der er i øvrigt intet i vejen for, at restferien afvikles før hovedferien. Husk i den forbindelse at det kan være en fordel at placere ferien i perioder med ringe omsætning. På den måde kan vi også sikre at bilen er på gaden når der er noget at lave. klare regler, som vil blive gennemgået nedenfor. Derfor anbefaler jeg, at man snarest aftaler afvikling af ferie, så man kan nå at varsle ferien, hvis man ikke sammen kan finde et tidspunkt der passer ind i virksomhedens drift. Varsling af ferie Arbejdsgiveren har ret til at varsle afvikling af ferie. Hovedferien (3 sammenhængende uger mellem 1. maj og 30. september) skal varsles med 3 måneders varsel. Restferien (de resterende 10 feriedage) skal varsles med 1 måneds varsel. Ferien placeres så vidt muligt efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder og under videst mulige hensyntagen til medarbejderens ønsker. Men det er arbejdsgiveren der har retten til at placere ferien. For aftalt ferie er der ingen regler for, hvor lang tid inden afviklingen, at aftalen skal indgås. For varslet ferie er der imidlertid "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 15

16 » NY INDPAKNING Af Ole Gaarde Kristensen Blad i nyt format og design Med forårets komme skifter verden omkring os farve og udseende. Efter en lang og kold vinter går det mod bedre tider. Således skulle dette medlemsblad også nu gerne have "skiftet ham" til noget bedre. Formatet er en smule mindre end tidligere. Det gør bladet billigere at trykke og ikke mindst billigere - og nemmere - at distribuere da dette format ikke kræver særlige kuverter med deraf højere porto. Layoutet er (forsøgt) holdt i rene og klare linjer, med vægt på enkelthed, for at sikre, at budskabet er nemt tilgængeligt. Annoncerne er ikke medtaget denne gang idet omlægningen af produktionen desværre har umuliggjort dette. De vil være på plads i kommende numre. God fornøjelse med det nye blad! Administration Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Bestyrelse Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Formand Søren Madsen Rantzausmindevej Svendborg Tlf.: Mobil: Næstformand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Niels Venge Olesen Vilhelmsro 150, 3480 Fredensborg Tlf.: Mobil: Hans-Henrik Petersen Ringstedgade 48, 4700 Næstved Tlf.: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter 39, 6710 Esbjerg Mobil: Blad Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Oplag: ISSN:

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Vejle er afholdt. Læs referatet på side 6. Overenskomst Landsoverenskomsten med 3F er faldet på plads. Læs

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033): Fagligt Fælles Forbund (Advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Vejle Taxas Økonomiske Forening (Advokat Lotte Gaarn Johansen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere