Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4"

Transkript

1 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg

2

3 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane- og vejnet. Derfor forventes både persontrafikken og godsmængden at stige markant frem mod Den faste forbindelse over Femern Bælt vil lukke et hul i infrastrukturen mellem Skandinavien og det øvrige Europa, og den vil medføre større fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for både persontrafikken og godstrafikken. F.eks. kan togturen fra København til Hamburg afkortes med ca. 160 km for de tog, der i dag kører over Fyn og Jylland. Og for den vej- og jernbanetrafik, der i dag bruger færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden, spares omkring en times rejsetid mellem København og Hamburg. Ud over de økonomiske gevinster, der er forbundet med den afkortede transporttid, vil den faste forbindelse også bidrage til at nedbringe CO2-udledningen fra transporten sammenlignet med fortsat færgedrift. Femern Bælt forbindelsen vil desuden indebære fordele for landsdelstrafikken, idet der frigøres jernbanekapacitet til trafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland, når de fleste godstog, der i dag kører via Fyn og Jylland til Hamburg, anvender den faste forbindelse over Femern Bælt. Tyskland og Danmark indgik i september 2008 en traktat om at etablere en fast forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden over Femern Bælt, og i april 2009 vedtog Folketinget projekteringsloven om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Som en del af aftalen En grøn transportpolitik, der blev indgået i januar 2009 af regeringen og en række forligspartier, skal der undersøges muligheder for kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen især banegodskapaciteten omkring Kastrup. Det skyldes, at risikoen for forsinkelser på Øresundsbanen bliver forøget, fordi antallet af godstog stiger, når Femern Bælt forbindelsen og de danske jernbaneanlæg er bygget. På projektet Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, der indgår i projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg, har Banedanmark gennemført indledende tekniske analyser. Det er undersøgt, hvordan banegodskapaciteten omkring Københavns Lufthavn, Kastrup Station kan forbedres. I den forbindelse er en grundløsning med en sporsluse øst for Tårnbyoverdækningen undersøgt og desuden to mulige alternativer: en jernbanebro over Øresundsmotorvejen og en jernbanebro over de eksisterende spor. Også mulige tilvalg er undersøgt, og der er foretaget miljøundersøgelser for at afdække de nye anlægs påvirkning af omgivelserne. De indledende undersøgelser for hele projektet er dokumenteret i i alt fire hæfter, som udgør høringsudgave af miljøredegørelse for Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. De fire hæfter danner grundlag for den offentlige debat i høringsperioden, hvor offentligheden har mulighed for at komme med ideer, indsigelser og kommentarer. I hæfte 1 beskrives de overordnede forhold for både strækningen Ringsted Holeby og for Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. I hæfte 2-3 beskrives strækningen Ringsted Holeby, og i hæfte 4 dette hæfte beskrives Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. For strækningen Ringsted Holeby er den offentlige høring afsluttet den 1. maj Banedanmarks frist for at modtage henvendelser vedr. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen er søndag den 31. juli 2011 kl Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang, det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Som supplement til redegørelsen holder Banedanmark et borgermøde. God debat! Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling 1

4 2

5 Indhold Baggrund 4 Generelt 4 Den videre proces 4 Læsevejledning 5 Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 6 Trafikal konklusion 7 0-Alternativet 7 Grundløsning, Sporsluse 7 Alternativ 2, Bro over banen 10 Tilvalg 1, Perroner på Kastrup Station 13 Fravalgte løsningsmuligheder 14 Ikke-teknisk resumé 16 Løsningsmuligheder 16 Arealbehov 20 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 20 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 21 Anlægsøkonomi 22 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 46 Byggepladser, arbejdsveje og arbejdssteder 46 Visuelle forhold 50 Støj og vibrationer 50 Trafik i anlægsfasen 53 Natur 55 Overfladevand 55 Rekreative interesser 56 Kulturhistoriske interesser 57 Jordarbejde og jordforurening 57 Grundvand og drikkevand 59 Lokal luftkvalitet 60 Affald 61 Anlægsøkonomi 62 Deltag i debatten 63 Borgermøde 63 Henvendelser 63 Kommune- og lokalplaner 24 Den kommunale planlægning 24 Gennemgang af arealbehov 26 Permanente ekspropriationer 26 Midlertidige ekspropriationer 26 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 30 Visuelle forhold 30 Støj og vibrationer 31 Natur 36 Overfladevand 38 Rekreative interesser 41 Kulturhistoriske interesser 42 Grundvand og drikkevand 43 Forbrug af råstoffer og materialer 45 Indhold 3

6 Baggrund Denne del af miljøredegørelsens høringsudgave, hæfte 4, gennemgår Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, herunder projektets påvirkninger af omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen indgår i projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. Generelt I aftalen En grøn transportpolitik, der blev indgået i januar 2009 af regeringen og en række forligspartier, står der: Med henblik på at fremtidssikre banegodskapaciteten igangsættes en VVM-undersøgelse af et såkaldt slusespor i vestenden af Kastrup station således, at der vil kunne træffes beslutning om etablering heraf inden åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Der er gennemført indledende tekniske analyser på projektet Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, der indgår i projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. Begge projekter var i offentlig høring indtil den 1. november Idéfasehøringen blev gennemført af Trafikstyrelsen og omhandlede både Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg og Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Gennemgangen af henvendelserne og Trafikstyrelsens vurdering af henvendelserne fra idéfasehøringen er beskrevet i et høringsnotat, der er offentliggjort i april Heraf fremgår det, at undersøgelsen også vil omfatte muligheden for at etablere en niveaufri udfletning og etablering af perroner ved godsshunten under Metrostationen Lufthavnen. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen En stor del af de godstog, der fremover skal benytte denne nye godsrute til Femern Bælt forbindelsen, kommer fra Sverige via Øresundsbanen. Her er kapaciteten i dag begrænset af, at østgående godstog på en kort strækning skal køre i det vestgående spor for at komme ud i godsshunten (omfartsspor for godstog), der går nord om Københavns Lufthavn, Kastrup Station i det følgende benævnt Kastrup Station. I denne del af miljøredegørelsen hæfte 4 gennemgås Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, herunder projektets påvirkninger af omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Den videre proces Banedanmark har indsamlet høringsbidrag fra offentligheden vedr. strækningen Ringsted-Holeby. Fra den 1. juni til den 31. juli indsamler Banedanmark høringsbidrag vedr. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Høringsbidragene fra det samlede projekt dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Høringssvarene indgår i den videre bearbejdning af projektet i det omfang, det er muligt under hensyn til de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer. Alle henvendelser offentliggøres med navn og evt. adresse med mindre andet ønskes. Herefter udarbejder Banedanmark den endelige miljøredegørelse, der vil indgå som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

7 Miljøvurdering af planer og programmer Banedanmark vurderer på grundlag af projektets mulige miljøpåvirkninger, at beslutningsgrundlaget til Folketinget om Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen er omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer. Et forslag til omfang og detaljeringsgrad af en miljøvurderingsrapport har været i høring hos myndigheder, hvis områder berøres af planen. Miljøvurderingsrapporten offentliggøres som et selvstændigt dokument på Banedanmarks hjemmeside - parallelt med denne høringsudgave af Miljøredegørelse for Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Tidsplan Den samlede tidsplan for Femern Bælt danske jernbanelandanlæg er: 1. juni 31. juli 2011 Offentlig høring med borgermøde om Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Efteråret 2011 Udgivelse af høringsnotat for hele projektet. Ultimo 2011 Udgivelse af endelige miljøredegørelser. Banedanmark fremsender beslutningsgrundlag for valg af løsning til transportministeren. Læsevejledning Høringsudgaven af miljøredegørelsen består af fire hæfter Selvom hæfte 1 i stor udstrækning handler om strækningen Ringsted-Holeby, er mange af de beskrevne forhold også gældende for Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, bl.a. principper for støjafskærmning, broanlæg, naturbeskyttelse mv. Ringsted Orehoved (hæfte 2) og Orehoved-Holeby (hæfte 3) Hæfte 2-3 omfatter de enkelte strækninger og indeholder en detaljeret beskrivelse af jernbaneanlægget og anlæggets påvirkning af omgivelserne. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen (hæfte 4) Hæfte 4 dette hæfte - omfatter en forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen ved Kastrup Station især banegodskapaciteten. Mere information Miljøredegørelsen er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. På hjemmesiden er det desuden muligt at slå op på et dynamisk kort, hvor der er informationer om strækningen Ringsted-Holeby og Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og støj. Hæfte 1: Generelle forhold Ringsted Holeby Hæfte 2: Ringsted Orehoved Hæfte 3: Orehoved Holeby Hæfte 4: Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Generelle forhold Ringsted Holeby (hæfte 1) I hæfte 1 beskrives baggrunden for projektet og den lovgivning, der danner basis for vurderingen af anlæggets påvirkninger af omgivelserne. Baggrund 5

8 Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder I Grundløsningen anlægges en sporsluse, hvor godstog mod øst kan parkeres, mens passagertog fra Kastrup kan køre forbi. Et alternativ er en bro over banen for godstog mod øst. Amager Landevej Listedvej Øresundsmotorvejen Ørestad Boulevard Øresundsbanens forløb set fra Kalveboderne. Banedanmark har undersøgt en grundløsning og to alternative løsningsmuligheder for forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen. Desuden er der undersøgt to tilvalg, som kunne være med til at forbedre kapaciteten ved Kastrup. Grundløsning, Sporsluse Alternativ 1, Bro over motorvej Alternativ 2, Bro over bane Tilvalg 1, Perroner på Kastrup Station Tilvalg 2, Overhalingsspor Ørestad Station Alternativ 1 og Tilvalg 2 er fravalgt efter de indledende undersøgelser og beskrives under Fravalgte løsningsmuligheder sidst i dette kapitel. De undersøgte løsninger og tilvalg anlægges til godstog med en længde på 750 m. De nye spor anlægges til et maksimalt akseltryk på 25 ton, og alle nye spor elektrificeres. Løsninger og tilvalg anlægges, mens det nuværende togkontrolsystem ATC er i funktion. Der er i projekteringen taget hensyn til, at der på strækningen i fremtiden skal anvendes ERTMS (European Rail Traffic Management System), som er et nyt, standardiseret system for togkontrol og sikring. 6 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

9 Sporskitse 0-Alternativ Amager Landevej Metro Amager Strandvej Mod København Veje Eksisterende spor Spor der er overdækket Mod Øresund Trafikal konklusion De indledende trafikale analyser indikerer, at Alternativ 2 kan løse kapacitetsproblemet med 16 tog i timen, mens Grundløsningen kun løser problemet med op til 14 tog i timen. Suppleres Grundløsningen med Tilvalg 1, kan denne løsning også afvikle 16 tog i timen, da enkelte østgående persontog køres til perron i spor 11 eller Alternativet Anlægsbeskrivelse 0-Alternativ 0-Alternativet er sammenligningsgrundlag for de øvrige løsninger og beskriver situationen i I 0-Alternativet sker der ikke nogen udbygning for forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen, og det beskrevne tilvalg, i form af perroner ved godssporene nord om Kastrup Station, gennemføres ikke. I 0-Alternativet udføres følgende væsentlige ændringer til jernbanen: Banen mellem København og Ringsted etableres Femern forbindelsen etableres Øresundsbanens signalsystem opgraderes til ERTMS efter planen for signalprogrammet. Kapacitet og trafikale muligheder 0-Alternativ Etableringen af Femern forbindelsen og banen mellem København og Ringsted giver mulighed for en markant stigning i togtrafikken på Sjælland. Den øgede trafik vil også få betydning for Øresundsbanen med deraf afledte trafikale konsekvenser. De indledende trafikale analyser viser, at en forøgelse af antallet af tog fra 11 tog i timen til 14 eller 16 tog i timen vil få betydning for køreplanens robusthed. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at forøge togantallet på Sjælland uden samtidig at forholde sig til kapaciteten på Øresundsbanen. Grundløsning, Sporsluse Anlægsbeskrivelse - Grundløsning Imellem Listedvej, 400 meter øst for Tårnbyoverdækningen, og banens underføring under Øresundsmotorvejen etableres et tredje spor nord for de eksisterende to spor med en længde på ca. 1,5 km. Det nye spor skal i fremtiden anvendes som vestgående spor, mens det eksisterende nordlige spor, der nu anvendes til vestgående trafik, anvendes som sporsluse for trafik mod øst, primært godstog. Det nye vestgående spor etableres til en maksimal hastighed på 120 km/t, mens sporslusen etableres til en maksimal hastighed på 60 km/t. Sporet ligger 6,4 m fra det eksisterende spor, dog er afstanden under Amager Landevej udvidet til 14 m, af hensyn til den eksisterende bro. Den eksisterende bro, der fører Amager Landevej over banen skal forlænges med ca. 25 meter. På de steder, hvor anlæggene i Grundløsningen går ind i den eksisterende støjvold nord for banen, udføres støttevægge af varierende højde. Den samlede anlægsperiode vurderes i alt at være ca måneder. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 7

10 Grundløsning. Det midterste spor bruges som sporsluse, hvor godstog kan vente, indtil vestgående tog har passeret. Grundløsning set fra lufthavnen. 8 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

11 Sporskitse Grundløsning Amager Landevej Sporsluse 120 km/t Nyt spor Metro Amager Strandvej Spor 12 Spor 11 Mod København Veje Eksisterende spor Nye spor Spor der er overdækket Mod Øresund Kapacitet og trafikale muligheder - Grundløsning Grundløsningen har trafikalt den betydning, at godstog mod øst kan parkeres i en sporsluse (midtliggende spor), mens passagertog fra Kastrup i retning mod vest kan køre uforstyrret forbi. Samtidig har denne parkering af godstog den effekt, at efterfølgende passagertog til Kastrup ikke bliver tvunget til at holde bagved et holdende godstog, der ikke kan komme forbi Kastrup Station, fordi det skal krydse et spor med modkørende persontog. I forhold til den vestgående trafik vil sporslusen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende togveje i samme niveau, men det bliver muligt at parkere i sporslusen, indtil der er frit til at krydse det vestgående spor. Fremtidig udvidelse af Øresundsbanen Hvis banen senere udvides med flere spor, vil der kun skulle foretages mindre tilpasninger, for at det nye spor, der anlægges i Grundløsningen, kan anvendes på strækningen. Metro Hilton Terminal 3 Udenrigs Terminal 2 Udenrigs Sttibro Terminal 1 Indenrigs Amager Landevej Grundløsningens nye spor forløber bl.a. under Amager Landevej. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 9

12 Alternativ 2, Bro over banen Anlægsbeskrivelse Alternativ 2 Imellem Amager Landevej og banens underføring under Øresundsmotorvejen etableres en ny enkeltsporet bro over den eksisterende bane. Et nyt østgående godsspor starter ved Amager Landevej på sydsiden af den eksisterende bane. Ca. 350 meter øst for Amager Landevej løftes sporet via en 270 meter lang betonbro op over den eksisterende bane og ned igen. Ud for Nyhøj Allé føres sporet ind i den eksisterende støjvold nord for banen. Sporet tilsluttes den eksisterende bane omkring det sted, hvor banen går under Øresundsmotorvejen. Det nye spor etableres til en maksimal hastighed på 100 km/t. Det anlægges med et længdeprofil, der indebærer en stejlere stigning på banen, end der normalt tillades efter sporreglerne. På de steder, hvor anlæggene i Alternativ 2 går ind i den eksisterende støjvold nord for banen, udføres støttevægge af varierende højde. Den samlede anlægsperiode vurderes i alt at være ca måneder. Alternativ 2. Østgående tog kører op over de nuværende spor på en bro over banen. Alternativ 2 set fra lufthavnen. 10 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

13 Sporskitse Alternativ 2 Amager Landevej Metro Amager Strandvej Spor 12 Spor 11 Mod København Veje Eksisterende spor Nye spor Spor der er overdækket Mod Øresund Kapacitet og trafikale muligheder Alternativ 2 Alternativ 2 har trafikalt den betydning, at godstog mod øst uhindret kan køre forbi Kastrup Station og derved undgå at konflikte med passagertog mod vest. I forhold til den vestgående trafik vil broen over banen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende godstog på det korte enkeltsporede stykke ved godsshunten. Ved Tilvalg 1 (perroner på godsshunten) vil ovennævnte konflikter også være gældende for enkelte passagertog. Fremtidig udvidelse af Øresundsbanen Hvis banen i fremtiden skal udvides med flere spor, kan Alternativ 2 blive mindre fleksibelt, idet der i Alternativ 2 etableres en betonbro på en i forvejen meget begrænset plads. Herved bliver der mindre plads end i Grundløsningen til fremtidige spor. Metro Hilton Terminal 3 Udenrigs Terminal 2 Udenrigs Sttibro Terminal 1 Indenrigs Amager Landevej Det nye spor i Alternativ 2 føres over banen. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 11

14 Tilvalg 1. Adgang til de nye perroner sker via en gangbro med trapper og elevatorer i den vestlige ende af perronerne. Metro Ellehammersvej Nye perroner etableres Øresundsbanen Øresundsmotorvejen Tilvalg 1. Der etableres to nye perroner under metroens krydsning af godssporene. 12 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

15 Sporskitse Tilvalg 1 Amager Landevej Metro Amager Strandvej Nye perroner Mod København Veje Eksisterende spor Nye perroner Spor der er overdækket Mod Øresund Tilvalg 1, Perroner på Kastrup Station Tilvalg 1 omfatter anlæg af to sideperroner ved de eksisterende godsspor (spor 11 og 12). De nye perroner bliver 5,1 meter brede og etableres med en længde på 350 m, der muliggør standsning af IC4 tog med maksimal længde. Perronerne placeres under Metroens krydsning af godssporene: Anlægget starter øst for cykel- og gangbroen ved lufthavnen og slutter ud for Hotelvej. Adgang til perronerne vil ske via en gangbro med trapper og elevatorer i perronernes vestlige ende. Fra gangbroen bliver der adgangsforbindelse til områder syd for anlægget. Den samlede anlægsperiode vurderes i alt at være ca. 4-6 måneder. Kapacitet og trafikale muligheder Tilvalg 1 Trafikalt betyder Tilvalg 1 med perroner på godsshunten, at det bliver muligt at flytte enkelte persontog fra Kastrup spor 1 og 2 til godsshunten. En sådan spredning af persontogene vil skabe større robusthed på Kastrup Station som følge af færre passagertog i spor 1 og 2. De indledende trafikale analyser indikerer, at de to løsninger sporslusen og bro over banen giver stort set lige god afvikling af den forudsatte persontogstrafik, når enkelte østgående persontog køres til perron i spor 11. En perron ved spor 12 har imidlertid kun marginal betydning, da det ikke er muligt at køre til perronen fra vendespors- og klargøringsanlægget. Derved vil perronen kun kunne anvendes af passagertog fra Sverige i retning mod vest. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 13

16 Sporskitse Alternativ 1A og B, Bro over motorvej Amager Landevej Metro Amager Strandvej Mod København Nyt spor 10 Veje Eksisterende spor Nye spor Bro over motorvej Spor der er overdækket Mod Øresund Fravalgte løsningsmuligheder Alternativ 1, Bro over motorvej Alternativ 1 er et alternativ til sporslusen i Grundløsningen og broen over jernbanen i Alternativ 2. I Alternativ 1 er undersøgt en løsning, hvor der etableres en enkeltsporet forbindelse imellem sporene ved Amager Landevej og godssporene nord om Kastrup Station (ud for Hotelvej). Sporet føres over Øresundsmotorvejen på en enkeltsporet jernbanebro. Det nye spor anvendes af østgående tog, som skal nord om Kastrup Station, primært godstog, og anlægges til en maksimal hastighed på 100 km/t. I kombination med den eksisterende enkeltsporede godstunnel under motorvejen, giver løsningen dobbeltspor nord om Kastrup Station. Løsningen medfører, at rundkørslen på Lufthavnsområdet skal flyttes, og at broen med Lufthavnsstien (for enden af Kastruplundsgade) skal ombygges. Der er undersøgt to løsninger for Alternativ 1: Alternativ 1A, hvor banen i den østlige ende føres direkte ned i det eksisterende sydlige godsspor (spor 11). Alternativ 1B, hvor banen i den østlige ende føres ned i et nyt spor 10, der anlægges syd for de eksisterende to godsspor, nord for Kastrup Station. Spor 10 forbindes til spor 11 umiddelbart vest for Amager Strandvej. Alternativ 1A og 1B er fravalgt, fordi de indledende trafikale analyser indikerer, at de har næsten samme trafikale effekt som Alternativ 2, men anlægsomkostningerne er dobbelt så store. Sporskitse Tilvalg 2 Center Blvd. Ørestad Station Kongelundsvej Veje Eksisterende spor Nye spor Nye perroner Mod København Ove Arupsvej Cykel & gangsti Mod Øresund 14 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

17 Tilvalg 2, Overhalingsspor ved Ørestad Station Tilvalg 2 omfatter anlæg af to perronspor ved Ørestad Station, hvor sporene udføres som nye spor, der lægges på ydersiden af de eksisterende perroner. De eksisterende perroner, med længde på 320 m, udvides til Ø-perroner, således at de også kan anvendes for de nye spor. Adgangsforholdene til perronerne ændres ikke i forhold til den eksisterende situation. Tilvalget er undersøgt, fordi det kunne være en forudsætning for, at de undersøgte løsninger ved Kastrup Station kunne løse kapacitetsproblemet ved Kastrup Station. Da de indledende trafikale analyser viser, at kapacitetsproblemet ved Kastrup Station kan løses alene med Alternativ 2 eller Grundløsningen med Tilvalg 1, fravælges Tilvalg 2. Fravalgte løsninger Gammel Kirkevej Øresundsbanen Øresundsmotorvejen I Alternativ 1 føres banen på en bro over motorvejen. Ørestad Station Ørestad Boulevard Tilvalg 2. Overhalingsspor ved Ørestad Station. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 15

18 Ikke-teknisk resumé Med Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen fremlægger Banedanmark en grundløsning, et alternativ og et tilvalg, som kan forbedre kapaciteten på Øresundsbanen. I redegørelsen beskrives løsningernes fysiske forhold, deres påvirkninger af omgivelserne samt afværgeforanstaltninger. Gammel Kirkevej Øresundsbanen Øresundsmotorvejen Grundløsningen På baggrund af aftalen En grøn transportpolitik, der blev indgået i januar 2009 af regeringen og en række forligspartier, undersøger Banedanmark mulighederne for en kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen især banegodskapaciteten omkring Kastrup. Løsningsmuligheder Undersøgelsen omfatter indledende projektering og vurdering af banens påvirkninger af omgivelserne i en grundløsning, et alternativ til Grundløsningen og et muligt tilvalg til den af de to løsninger, der vælges. Desuden er der undersøgt endnu et alternativ (Alternativ 1, Bro over motorvejen) og endnu et tilvalg (Tilvalg 2, Overhalingsspor ved Ørestad Station) på et indledende stadie. Begge disse løsninger er valgt fra og beskrives kort under Fravalgte løsningsmuligheder i afsnittet Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder. Trafikal konklusion De indledende trafikale analyser indikerer, at Alternativ 2 kan løse kapacitetsproblemet med 16 tog i timen, mens Grundløsningen kun løser problemet med op til 14 tog i timen. Suppleres Grundløsningen med Tilvalg 1, kan denne løsning også afvikle 16 tog i timen, da enkelte østgående persontog køres til perron i spor Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

19 Relæhus Grundløsning, Sporsluse I Grundløsningen etableres et tredje spor på Øresundsbanen nord for de eksisterende to spor imellem Listedvej, 400 meter øst for Tårnbyoverdækningen, og banens underføring under Øresundsmotorvejen. Det nye spor skal i fremtiden anvendes som vestgående spor. Det eksisterende nordlige spor, der nu anvendes til vestgående trafik, skal fremover anvendes som sporsluse for trafik mod øst, primært godstog. Det nye vestgående spor etableres til en maksimal hastighed på 120 km/t, mens sporslusen etableres til en maksimal hastighed på 60 km/t. Trafikale muligheder Grundløsningen har trafikalt den betydning, at godstog mod øst kan parkeres i en sporsluse (midtliggende spor), mens passagertog fra Kastrup i retning mod vest kan køre uforstyrret forbi. Samtidig har denne parkering af godstog den effekt, at efterfølgende passagertog til Kastrup ikke bliver tvunget til at holde bagved et holdende godstog, der ikke kan komme forbi Kastrup Station, fordi det skal krydse et spor med modkørende persontog. Grundløsning Amager Landevej Øresundsmotorvejen Metro Plan som viser grundløsningen. Pilene viser, hvor på planen snittet nedenfor er placeret. Grundløsning I forhold til den vestgående trafik vil sporslusen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende togveje i samme niveau, men det bliver muligt at parkere i sporslusen indtil der er frit til at krydse det vestgående spor. Fremtidig udvidelse af Øresundsbanen Hvis banen senere udvides med flere spor, vil der kun skulle foretages mindre tilpasninger, for at det nye spor, der anlægges i Grundløsningen, fortsat kan anvendes på strækningen. Nyt spor Eksisterende spor 0 m 25 m 50 m Ikke-teknisk resumé 17

20 R Gammel Kirkevej Jernbane Øresundsmotorvejen Alternativ 2 på en bro over banen Alternativ 2, Bro over bane Imellem Amager Landevej og banens underføring under Øresundsmotorvejen etableres en ny enkeltsporet jernbanebro over den eksisterende bane. Sporet skal primært anvendes af godstog mod øst. Sporet etableres til en maksimal hastighed på 100 km/t. På et stykke føres det nye spor ind i den eksisterende støjvold nord for banen. Der udføres støttevægge langs banen, hvor den griber ind i den eksisterende støjvold. Trafikale muligheder Alternativ 2 har trafikalt den betydning, at godstog mod øst uhindret kan køre forbi Kastrup Station og derved undgå at konflikte med passagertog mod vest. I forhold til den vestgående trafik vil broen over banen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende godstog på det korte enkeltsporede stykke ved godsshunten. Ved Tilvalg 1 (perroner på godsshunten) vil ovennævnte konflikter også være gældende for enkelte passagertog. Alternativ 2 Amager Landevej Øresundsmotorvejen Metro Plan som viser Alternativ 2. Pilene viser hvor på planen, snittet nederst på modsatte side er placeret. 18 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

21 Tilvalg 1 med to perroner. Hilton Terminal 3 Udenrigs Parkering Metro Hverken Grundløsning eller Alternativ 2 er med på illustrationen Tilvalg 1, Perroner ved Kastrup Station Tilvalg 1 omfatter anlæg af to sideperroner til de eksisterende godsspor (spor 11 og 12). Perronerne placeres under Metroens krydsning af godssporene. Perronerne etableres med en længde på 350 meter, der muliggør standsning af IC4 tog med maksimal længde. Adgang til perronerne vil ske via en gangbro med trapper og elevatorer i perronernes vestlige ende. Trafikale muligheder Trafikalt betyder Tilvalg 1 med perroner på godsshunten, at det bliver muligt at flytte enkelte persontog fra Kastrup spor 1 og 2 til godsshunten. En sådan spredning af persontogene vil skabe større robusthed på Kastrup Station som følge af færre passagertog i spor 1 og 2. Stibro De indledende trafikale analyser indikerer, at de to løsninger sporslusen og bro over banen giver stort set lige god afvikling af den forudsatte persontogstrafik, når enkelte østgående persontog køres til perron i spor 11. En perron ved spor 12 har imidlertid kun marginal betydning, da det ikke er muligt at køre til perronen fra vendespors- og klargøringsanlægget. Derved vil perronen kun kunne anvendes af passagertog fra Sverige i retning mod vest. Alternativ 2 Nyt spor Eksisterende spor 0 m 25 m 50 m Ikke-teknisk resumé 19

22 Arealbehov Der er ikke behov for at ekspropriere arealer permanent fra naboejendommene. I anlægsperioden er det nødvendigt at ekspropriere arealer til arbejdsveje og bygge- og oplagringspladser midlertidigt Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget Støj I Grundløsningen vil i alt syv boliger blive belastet af støj over grænseværdien, mens der i Alternativ 2 ikke er nogen boliger, der belastes af støj over grænseværdien. De støjbelastede boliger tilbydes facadeisolering, som fuldt ud betales af anlægsprojektet. Tilvalg 1 vil ikke i sig selv medføre øget støjbelastning i forhold til de øvrige beskrevne løsninger. Natur Ingen af løsningerne får permanente konsekvenser for naturen, da projektet berører arealer, som har meget begrænsede naturinteresser. Der findes for eksempel ingen beskyttet natur i projektområdet. Det nærmeste Natura 2000-område befinder sig mere end 2,5 km vest for projektområdet. Overfladevand Øresundsbanen øst for Amager Landevej afvander til et regnvandsbassin lige syd for Kastrup Gl. Lystbådehavn. Regnvandsbassinet er i realiteten et forsinkelsesbassin, der opsamler vejvand og drænvand fra jernbanearealerne inden endelig udledning til Øresund. Grundløsningen og Alternativ 2 vurderes ikke at have nogen påvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Det skyldes, at der kun er en begrænset forøgelse af vandmængden til regnvandsbassinet og Nordre Landkanal, og at der vil være et lavt indhold af miljøfremmede stoffer i vandet. For Tilvalg 1 vil der ske en marginal ændring, fordi alt vand vil løbe til afvandingssystemet. Perronernes areal vil dog være lille i forhold til det samlede afløbsareal, og der vil derfor ikke være påvirkninger af regnvandsbassin, Øresund eller Natura 2000-området Saltholm og omliggende hav Grundvand og drikkevand Grundvandet i projektområdet er permanent sænket af hensyn til den eksisterende banestrækning og motorvej, som er nedgravet under det oprindelige terræn. Desuden bevirker Tårnby Forsynings vandindvinding en betydelig sænkning af grundvandet. Det vurderes, at der ikke i nogen af løsningerne er behov for yderligere permanente grundvandssænkninger, og at projektet ikke giver anledning til væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af grundvandet og vandindvindingen. Imidlertid er grundvandet sårbart for forureninger, og banen ligger inden for beskyttelseszonerne omkring Tårnby Forsynings indvindingsboringer. Der skal derfor udarbejdes en beredskabsplan, således at skader i forbindelse med større spild eller lignende imødegås Rekreative og kulturelle interesser De rekreative interesser i projektområdet ligger bynært og er knyttet til de grønne forbindelser og stier på tværs af byen, parkerne, kolonihaverne samt idrætsanlæg. I driftsfasen vil de rekreative forhold i området ikke blive påvirket i nogen af løsningerne. Forud for anlæggelse af Øresundsbroen blev der ved udgravninger omkring Tårnby Station fundet flere spor efter bebyggelse fra yngre bronzealder til vikingetid. Der skal ikke udføres anlægsarbejder på arealer, som ikke allerede er undersøgt eller forstyrret i den forbindelse. Der er ingen udpegede kulturmiljøer, ingen bygninger, der er fredede eller bevaringsværdige, og ingen beskyttede sten- eller jorddiger eller andre fortidsminder inden for projektområdet. 20 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST)

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale:

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-34-3 ISBN: 978-87-93184-33-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2014

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere