Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4"

Transkript

1 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg

2

3 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane- og vejnet. Derfor forventes både persontrafikken og godsmængden at stige markant frem mod Den faste forbindelse over Femern Bælt vil lukke et hul i infrastrukturen mellem Skandinavien og det øvrige Europa, og den vil medføre større fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for både persontrafikken og godstrafikken. F.eks. kan togturen fra København til Hamburg afkortes med ca. 160 km for de tog, der i dag kører over Fyn og Jylland. Og for den vej- og jernbanetrafik, der i dag bruger færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden, spares omkring en times rejsetid mellem København og Hamburg. Ud over de økonomiske gevinster, der er forbundet med den afkortede transporttid, vil den faste forbindelse også bidrage til at nedbringe CO2-udledningen fra transporten sammenlignet med fortsat færgedrift. Femern Bælt forbindelsen vil desuden indebære fordele for landsdelstrafikken, idet der frigøres jernbanekapacitet til trafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland, når de fleste godstog, der i dag kører via Fyn og Jylland til Hamburg, anvender den faste forbindelse over Femern Bælt. Tyskland og Danmark indgik i september 2008 en traktat om at etablere en fast forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden over Femern Bælt, og i april 2009 vedtog Folketinget projekteringsloven om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Som en del af aftalen En grøn transportpolitik, der blev indgået i januar 2009 af regeringen og en række forligspartier, skal der undersøges muligheder for kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen især banegodskapaciteten omkring Kastrup. Det skyldes, at risikoen for forsinkelser på Øresundsbanen bliver forøget, fordi antallet af godstog stiger, når Femern Bælt forbindelsen og de danske jernbaneanlæg er bygget. På projektet Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, der indgår i projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg, har Banedanmark gennemført indledende tekniske analyser. Det er undersøgt, hvordan banegodskapaciteten omkring Københavns Lufthavn, Kastrup Station kan forbedres. I den forbindelse er en grundløsning med en sporsluse øst for Tårnbyoverdækningen undersøgt og desuden to mulige alternativer: en jernbanebro over Øresundsmotorvejen og en jernbanebro over de eksisterende spor. Også mulige tilvalg er undersøgt, og der er foretaget miljøundersøgelser for at afdække de nye anlægs påvirkning af omgivelserne. De indledende undersøgelser for hele projektet er dokumenteret i i alt fire hæfter, som udgør høringsudgave af miljøredegørelse for Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. De fire hæfter danner grundlag for den offentlige debat i høringsperioden, hvor offentligheden har mulighed for at komme med ideer, indsigelser og kommentarer. I hæfte 1 beskrives de overordnede forhold for både strækningen Ringsted Holeby og for Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. I hæfte 2-3 beskrives strækningen Ringsted Holeby, og i hæfte 4 dette hæfte beskrives Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. For strækningen Ringsted Holeby er den offentlige høring afsluttet den 1. maj Banedanmarks frist for at modtage henvendelser vedr. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen er søndag den 31. juli 2011 kl Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil eventuelt indgå i det endelige projektforslag i det omfang, det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Som supplement til redegørelsen holder Banedanmark et borgermøde. God debat! Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling 1

4 2

5 Indhold Baggrund 4 Generelt 4 Den videre proces 4 Læsevejledning 5 Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 6 Trafikal konklusion 7 0-Alternativet 7 Grundløsning, Sporsluse 7 Alternativ 2, Bro over banen 10 Tilvalg 1, Perroner på Kastrup Station 13 Fravalgte løsningsmuligheder 14 Ikke-teknisk resumé 16 Løsningsmuligheder 16 Arealbehov 20 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 20 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 21 Anlægsøkonomi 22 Påvirkning af omgivelserne mens banen udbygges 46 Byggepladser, arbejdsveje og arbejdssteder 46 Visuelle forhold 50 Støj og vibrationer 50 Trafik i anlægsfasen 53 Natur 55 Overfladevand 55 Rekreative interesser 56 Kulturhistoriske interesser 57 Jordarbejde og jordforurening 57 Grundvand og drikkevand 59 Lokal luftkvalitet 60 Affald 61 Anlægsøkonomi 62 Deltag i debatten 63 Borgermøde 63 Henvendelser 63 Kommune- og lokalplaner 24 Den kommunale planlægning 24 Gennemgang af arealbehov 26 Permanente ekspropriationer 26 Midlertidige ekspropriationer 26 Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget 30 Visuelle forhold 30 Støj og vibrationer 31 Natur 36 Overfladevand 38 Rekreative interesser 41 Kulturhistoriske interesser 42 Grundvand og drikkevand 43 Forbrug af råstoffer og materialer 45 Indhold 3

6 Baggrund Denne del af miljøredegørelsens høringsudgave, hæfte 4, gennemgår Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, herunder projektets påvirkninger af omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen indgår i projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. Generelt I aftalen En grøn transportpolitik, der blev indgået i januar 2009 af regeringen og en række forligspartier, står der: Med henblik på at fremtidssikre banegodskapaciteten igangsættes en VVM-undersøgelse af et såkaldt slusespor i vestenden af Kastrup station således, at der vil kunne træffes beslutning om etablering heraf inden åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Der er gennemført indledende tekniske analyser på projektet Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, der indgår i projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg. Begge projekter var i offentlig høring indtil den 1. november Idéfasehøringen blev gennemført af Trafikstyrelsen og omhandlede både Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg og Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Gennemgangen af henvendelserne og Trafikstyrelsens vurdering af henvendelserne fra idéfasehøringen er beskrevet i et høringsnotat, der er offentliggjort i april Heraf fremgår det, at undersøgelsen også vil omfatte muligheden for at etablere en niveaufri udfletning og etablering af perroner ved godsshunten under Metrostationen Lufthavnen. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen En stor del af de godstog, der fremover skal benytte denne nye godsrute til Femern Bælt forbindelsen, kommer fra Sverige via Øresundsbanen. Her er kapaciteten i dag begrænset af, at østgående godstog på en kort strækning skal køre i det vestgående spor for at komme ud i godsshunten (omfartsspor for godstog), der går nord om Københavns Lufthavn, Kastrup Station i det følgende benævnt Kastrup Station. I denne del af miljøredegørelsen hæfte 4 gennemgås Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, herunder projektets påvirkninger af omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Den videre proces Banedanmark har indsamlet høringsbidrag fra offentligheden vedr. strækningen Ringsted-Holeby. Fra den 1. juni til den 31. juli indsamler Banedanmark høringsbidrag vedr. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Høringsbidragene fra det samlede projekt dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Høringssvarene indgår i den videre bearbejdning af projektet i det omfang, det er muligt under hensyn til de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer. Alle henvendelser offentliggøres med navn og evt. adresse med mindre andet ønskes. Herefter udarbejder Banedanmark den endelige miljøredegørelse, der vil indgå som en del af grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

7 Miljøvurdering af planer og programmer Banedanmark vurderer på grundlag af projektets mulige miljøpåvirkninger, at beslutningsgrundlaget til Folketinget om Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen er omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer. Et forslag til omfang og detaljeringsgrad af en miljøvurderingsrapport har været i høring hos myndigheder, hvis områder berøres af planen. Miljøvurderingsrapporten offentliggøres som et selvstændigt dokument på Banedanmarks hjemmeside - parallelt med denne høringsudgave af Miljøredegørelse for Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Tidsplan Den samlede tidsplan for Femern Bælt danske jernbanelandanlæg er: 1. juni 31. juli 2011 Offentlig høring med borgermøde om Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. Efteråret 2011 Udgivelse af høringsnotat for hele projektet. Ultimo 2011 Udgivelse af endelige miljøredegørelser. Banedanmark fremsender beslutningsgrundlag for valg af løsning til transportministeren. Læsevejledning Høringsudgaven af miljøredegørelsen består af fire hæfter Selvom hæfte 1 i stor udstrækning handler om strækningen Ringsted-Holeby, er mange af de beskrevne forhold også gældende for Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen, bl.a. principper for støjafskærmning, broanlæg, naturbeskyttelse mv. Ringsted Orehoved (hæfte 2) og Orehoved-Holeby (hæfte 3) Hæfte 2-3 omfatter de enkelte strækninger og indeholder en detaljeret beskrivelse af jernbaneanlægget og anlæggets påvirkning af omgivelserne. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen (hæfte 4) Hæfte 4 dette hæfte - omfatter en forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen ved Kastrup Station især banegodskapaciteten. Mere information Miljøredegørelsen er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. På hjemmesiden er det desuden muligt at slå op på et dynamisk kort, hvor der er informationer om strækningen Ringsted-Holeby og Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Banedanmarks pjece Jernbanen og støj. Hæfte 1: Generelle forhold Ringsted Holeby Hæfte 2: Ringsted Orehoved Hæfte 3: Orehoved Holeby Hæfte 4: Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Generelle forhold Ringsted Holeby (hæfte 1) I hæfte 1 beskrives baggrunden for projektet og den lovgivning, der danner basis for vurderingen af anlæggets påvirkninger af omgivelserne. Baggrund 5

8 Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder I Grundløsningen anlægges en sporsluse, hvor godstog mod øst kan parkeres, mens passagertog fra Kastrup kan køre forbi. Et alternativ er en bro over banen for godstog mod øst. Amager Landevej Listedvej Øresundsmotorvejen Ørestad Boulevard Øresundsbanens forløb set fra Kalveboderne. Banedanmark har undersøgt en grundløsning og to alternative løsningsmuligheder for forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen. Desuden er der undersøgt to tilvalg, som kunne være med til at forbedre kapaciteten ved Kastrup. Grundløsning, Sporsluse Alternativ 1, Bro over motorvej Alternativ 2, Bro over bane Tilvalg 1, Perroner på Kastrup Station Tilvalg 2, Overhalingsspor Ørestad Station Alternativ 1 og Tilvalg 2 er fravalgt efter de indledende undersøgelser og beskrives under Fravalgte løsningsmuligheder sidst i dette kapitel. De undersøgte løsninger og tilvalg anlægges til godstog med en længde på 750 m. De nye spor anlægges til et maksimalt akseltryk på 25 ton, og alle nye spor elektrificeres. Løsninger og tilvalg anlægges, mens det nuværende togkontrolsystem ATC er i funktion. Der er i projekteringen taget hensyn til, at der på strækningen i fremtiden skal anvendes ERTMS (European Rail Traffic Management System), som er et nyt, standardiseret system for togkontrol og sikring. 6 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

9 Sporskitse 0-Alternativ Amager Landevej Metro Amager Strandvej Mod København Veje Eksisterende spor Spor der er overdækket Mod Øresund Trafikal konklusion De indledende trafikale analyser indikerer, at Alternativ 2 kan løse kapacitetsproblemet med 16 tog i timen, mens Grundløsningen kun løser problemet med op til 14 tog i timen. Suppleres Grundløsningen med Tilvalg 1, kan denne løsning også afvikle 16 tog i timen, da enkelte østgående persontog køres til perron i spor 11 eller Alternativet Anlægsbeskrivelse 0-Alternativ 0-Alternativet er sammenligningsgrundlag for de øvrige løsninger og beskriver situationen i I 0-Alternativet sker der ikke nogen udbygning for forbedring af kapaciteten på Øresundsbanen, og det beskrevne tilvalg, i form af perroner ved godssporene nord om Kastrup Station, gennemføres ikke. I 0-Alternativet udføres følgende væsentlige ændringer til jernbanen: Banen mellem København og Ringsted etableres Femern forbindelsen etableres Øresundsbanens signalsystem opgraderes til ERTMS efter planen for signalprogrammet. Kapacitet og trafikale muligheder 0-Alternativ Etableringen af Femern forbindelsen og banen mellem København og Ringsted giver mulighed for en markant stigning i togtrafikken på Sjælland. Den øgede trafik vil også få betydning for Øresundsbanen med deraf afledte trafikale konsekvenser. De indledende trafikale analyser viser, at en forøgelse af antallet af tog fra 11 tog i timen til 14 eller 16 tog i timen vil få betydning for køreplanens robusthed. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at forøge togantallet på Sjælland uden samtidig at forholde sig til kapaciteten på Øresundsbanen. Grundløsning, Sporsluse Anlægsbeskrivelse - Grundløsning Imellem Listedvej, 400 meter øst for Tårnbyoverdækningen, og banens underføring under Øresundsmotorvejen etableres et tredje spor nord for de eksisterende to spor med en længde på ca. 1,5 km. Det nye spor skal i fremtiden anvendes som vestgående spor, mens det eksisterende nordlige spor, der nu anvendes til vestgående trafik, anvendes som sporsluse for trafik mod øst, primært godstog. Det nye vestgående spor etableres til en maksimal hastighed på 120 km/t, mens sporslusen etableres til en maksimal hastighed på 60 km/t. Sporet ligger 6,4 m fra det eksisterende spor, dog er afstanden under Amager Landevej udvidet til 14 m, af hensyn til den eksisterende bro. Den eksisterende bro, der fører Amager Landevej over banen skal forlænges med ca. 25 meter. På de steder, hvor anlæggene i Grundløsningen går ind i den eksisterende støjvold nord for banen, udføres støttevægge af varierende højde. Den samlede anlægsperiode vurderes i alt at være ca måneder. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 7

10 Grundløsning. Det midterste spor bruges som sporsluse, hvor godstog kan vente, indtil vestgående tog har passeret. Grundløsning set fra lufthavnen. 8 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

11 Sporskitse Grundløsning Amager Landevej Sporsluse 120 km/t Nyt spor Metro Amager Strandvej Spor 12 Spor 11 Mod København Veje Eksisterende spor Nye spor Spor der er overdækket Mod Øresund Kapacitet og trafikale muligheder - Grundløsning Grundløsningen har trafikalt den betydning, at godstog mod øst kan parkeres i en sporsluse (midtliggende spor), mens passagertog fra Kastrup i retning mod vest kan køre uforstyrret forbi. Samtidig har denne parkering af godstog den effekt, at efterfølgende passagertog til Kastrup ikke bliver tvunget til at holde bagved et holdende godstog, der ikke kan komme forbi Kastrup Station, fordi det skal krydse et spor med modkørende persontog. I forhold til den vestgående trafik vil sporslusen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende togveje i samme niveau, men det bliver muligt at parkere i sporslusen, indtil der er frit til at krydse det vestgående spor. Fremtidig udvidelse af Øresundsbanen Hvis banen senere udvides med flere spor, vil der kun skulle foretages mindre tilpasninger, for at det nye spor, der anlægges i Grundløsningen, kan anvendes på strækningen. Metro Hilton Terminal 3 Udenrigs Terminal 2 Udenrigs Sttibro Terminal 1 Indenrigs Amager Landevej Grundløsningens nye spor forløber bl.a. under Amager Landevej. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 9

12 Alternativ 2, Bro over banen Anlægsbeskrivelse Alternativ 2 Imellem Amager Landevej og banens underføring under Øresundsmotorvejen etableres en ny enkeltsporet bro over den eksisterende bane. Et nyt østgående godsspor starter ved Amager Landevej på sydsiden af den eksisterende bane. Ca. 350 meter øst for Amager Landevej løftes sporet via en 270 meter lang betonbro op over den eksisterende bane og ned igen. Ud for Nyhøj Allé føres sporet ind i den eksisterende støjvold nord for banen. Sporet tilsluttes den eksisterende bane omkring det sted, hvor banen går under Øresundsmotorvejen. Det nye spor etableres til en maksimal hastighed på 100 km/t. Det anlægges med et længdeprofil, der indebærer en stejlere stigning på banen, end der normalt tillades efter sporreglerne. På de steder, hvor anlæggene i Alternativ 2 går ind i den eksisterende støjvold nord for banen, udføres støttevægge af varierende højde. Den samlede anlægsperiode vurderes i alt at være ca måneder. Alternativ 2. Østgående tog kører op over de nuværende spor på en bro over banen. Alternativ 2 set fra lufthavnen. 10 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

13 Sporskitse Alternativ 2 Amager Landevej Metro Amager Strandvej Spor 12 Spor 11 Mod København Veje Eksisterende spor Nye spor Spor der er overdækket Mod Øresund Kapacitet og trafikale muligheder Alternativ 2 Alternativ 2 har trafikalt den betydning, at godstog mod øst uhindret kan køre forbi Kastrup Station og derved undgå at konflikte med passagertog mod vest. I forhold til den vestgående trafik vil broen over banen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende godstog på det korte enkeltsporede stykke ved godsshunten. Ved Tilvalg 1 (perroner på godsshunten) vil ovennævnte konflikter også være gældende for enkelte passagertog. Fremtidig udvidelse af Øresundsbanen Hvis banen i fremtiden skal udvides med flere spor, kan Alternativ 2 blive mindre fleksibelt, idet der i Alternativ 2 etableres en betonbro på en i forvejen meget begrænset plads. Herved bliver der mindre plads end i Grundløsningen til fremtidige spor. Metro Hilton Terminal 3 Udenrigs Terminal 2 Udenrigs Sttibro Terminal 1 Indenrigs Amager Landevej Det nye spor i Alternativ 2 føres over banen. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 11

14 Tilvalg 1. Adgang til de nye perroner sker via en gangbro med trapper og elevatorer i den vestlige ende af perronerne. Metro Ellehammersvej Nye perroner etableres Øresundsbanen Øresundsmotorvejen Tilvalg 1. Der etableres to nye perroner under metroens krydsning af godssporene. 12 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

15 Sporskitse Tilvalg 1 Amager Landevej Metro Amager Strandvej Nye perroner Mod København Veje Eksisterende spor Nye perroner Spor der er overdækket Mod Øresund Tilvalg 1, Perroner på Kastrup Station Tilvalg 1 omfatter anlæg af to sideperroner ved de eksisterende godsspor (spor 11 og 12). De nye perroner bliver 5,1 meter brede og etableres med en længde på 350 m, der muliggør standsning af IC4 tog med maksimal længde. Perronerne placeres under Metroens krydsning af godssporene: Anlægget starter øst for cykel- og gangbroen ved lufthavnen og slutter ud for Hotelvej. Adgang til perronerne vil ske via en gangbro med trapper og elevatorer i perronernes vestlige ende. Fra gangbroen bliver der adgangsforbindelse til områder syd for anlægget. Den samlede anlægsperiode vurderes i alt at være ca. 4-6 måneder. Kapacitet og trafikale muligheder Tilvalg 1 Trafikalt betyder Tilvalg 1 med perroner på godsshunten, at det bliver muligt at flytte enkelte persontog fra Kastrup spor 1 og 2 til godsshunten. En sådan spredning af persontogene vil skabe større robusthed på Kastrup Station som følge af færre passagertog i spor 1 og 2. De indledende trafikale analyser indikerer, at de to løsninger sporslusen og bro over banen giver stort set lige god afvikling af den forudsatte persontogstrafik, når enkelte østgående persontog køres til perron i spor 11. En perron ved spor 12 har imidlertid kun marginal betydning, da det ikke er muligt at køre til perronen fra vendespors- og klargøringsanlægget. Derved vil perronen kun kunne anvendes af passagertog fra Sverige i retning mod vest. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 13

16 Sporskitse Alternativ 1A og B, Bro over motorvej Amager Landevej Metro Amager Strandvej Mod København Nyt spor 10 Veje Eksisterende spor Nye spor Bro over motorvej Spor der er overdækket Mod Øresund Fravalgte løsningsmuligheder Alternativ 1, Bro over motorvej Alternativ 1 er et alternativ til sporslusen i Grundløsningen og broen over jernbanen i Alternativ 2. I Alternativ 1 er undersøgt en løsning, hvor der etableres en enkeltsporet forbindelse imellem sporene ved Amager Landevej og godssporene nord om Kastrup Station (ud for Hotelvej). Sporet føres over Øresundsmotorvejen på en enkeltsporet jernbanebro. Det nye spor anvendes af østgående tog, som skal nord om Kastrup Station, primært godstog, og anlægges til en maksimal hastighed på 100 km/t. I kombination med den eksisterende enkeltsporede godstunnel under motorvejen, giver løsningen dobbeltspor nord om Kastrup Station. Løsningen medfører, at rundkørslen på Lufthavnsområdet skal flyttes, og at broen med Lufthavnsstien (for enden af Kastruplundsgade) skal ombygges. Der er undersøgt to løsninger for Alternativ 1: Alternativ 1A, hvor banen i den østlige ende føres direkte ned i det eksisterende sydlige godsspor (spor 11). Alternativ 1B, hvor banen i den østlige ende føres ned i et nyt spor 10, der anlægges syd for de eksisterende to godsspor, nord for Kastrup Station. Spor 10 forbindes til spor 11 umiddelbart vest for Amager Strandvej. Alternativ 1A og 1B er fravalgt, fordi de indledende trafikale analyser indikerer, at de har næsten samme trafikale effekt som Alternativ 2, men anlægsomkostningerne er dobbelt så store. Sporskitse Tilvalg 2 Center Blvd. Ørestad Station Kongelundsvej Veje Eksisterende spor Nye spor Nye perroner Mod København Ove Arupsvej Cykel & gangsti Mod Øresund 14 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

17 Tilvalg 2, Overhalingsspor ved Ørestad Station Tilvalg 2 omfatter anlæg af to perronspor ved Ørestad Station, hvor sporene udføres som nye spor, der lægges på ydersiden af de eksisterende perroner. De eksisterende perroner, med længde på 320 m, udvides til Ø-perroner, således at de også kan anvendes for de nye spor. Adgangsforholdene til perronerne ændres ikke i forhold til den eksisterende situation. Tilvalget er undersøgt, fordi det kunne være en forudsætning for, at de undersøgte løsninger ved Kastrup Station kunne løse kapacitetsproblemet ved Kastrup Station. Da de indledende trafikale analyser viser, at kapacitetsproblemet ved Kastrup Station kan løses alene med Alternativ 2 eller Grundløsningen med Tilvalg 1, fravælges Tilvalg 2. Fravalgte løsninger Gammel Kirkevej Øresundsbanen Øresundsmotorvejen I Alternativ 1 føres banen på en bro over motorvejen. Ørestad Station Ørestad Boulevard Tilvalg 2. Overhalingsspor ved Ørestad Station. Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder 15

18 Ikke-teknisk resumé Med Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen fremlægger Banedanmark en grundløsning, et alternativ og et tilvalg, som kan forbedre kapaciteten på Øresundsbanen. I redegørelsen beskrives løsningernes fysiske forhold, deres påvirkninger af omgivelserne samt afværgeforanstaltninger. Gammel Kirkevej Øresundsbanen Øresundsmotorvejen Grundløsningen På baggrund af aftalen En grøn transportpolitik, der blev indgået i januar 2009 af regeringen og en række forligspartier, undersøger Banedanmark mulighederne for en kapacitetsforøgelse på Øresundsbanen især banegodskapaciteten omkring Kastrup. Løsningsmuligheder Undersøgelsen omfatter indledende projektering og vurdering af banens påvirkninger af omgivelserne i en grundløsning, et alternativ til Grundløsningen og et muligt tilvalg til den af de to løsninger, der vælges. Desuden er der undersøgt endnu et alternativ (Alternativ 1, Bro over motorvejen) og endnu et tilvalg (Tilvalg 2, Overhalingsspor ved Ørestad Station) på et indledende stadie. Begge disse løsninger er valgt fra og beskrives kort under Fravalgte løsningsmuligheder i afsnittet Anlægsbeskrivelse og trafikale muligheder. Trafikal konklusion De indledende trafikale analyser indikerer, at Alternativ 2 kan løse kapacitetsproblemet med 16 tog i timen, mens Grundløsningen kun løser problemet med op til 14 tog i timen. Suppleres Grundløsningen med Tilvalg 1, kan denne løsning også afvikle 16 tog i timen, da enkelte østgående persontog køres til perron i spor Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

19 Relæhus Grundløsning, Sporsluse I Grundløsningen etableres et tredje spor på Øresundsbanen nord for de eksisterende to spor imellem Listedvej, 400 meter øst for Tårnbyoverdækningen, og banens underføring under Øresundsmotorvejen. Det nye spor skal i fremtiden anvendes som vestgående spor. Det eksisterende nordlige spor, der nu anvendes til vestgående trafik, skal fremover anvendes som sporsluse for trafik mod øst, primært godstog. Det nye vestgående spor etableres til en maksimal hastighed på 120 km/t, mens sporslusen etableres til en maksimal hastighed på 60 km/t. Trafikale muligheder Grundløsningen har trafikalt den betydning, at godstog mod øst kan parkeres i en sporsluse (midtliggende spor), mens passagertog fra Kastrup i retning mod vest kan køre uforstyrret forbi. Samtidig har denne parkering af godstog den effekt, at efterfølgende passagertog til Kastrup ikke bliver tvunget til at holde bagved et holdende godstog, der ikke kan komme forbi Kastrup Station, fordi det skal krydse et spor med modkørende persontog. Grundløsning Amager Landevej Øresundsmotorvejen Metro Plan som viser grundløsningen. Pilene viser, hvor på planen snittet nedenfor er placeret. Grundløsning I forhold til den vestgående trafik vil sporslusen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende togveje i samme niveau, men det bliver muligt at parkere i sporslusen indtil der er frit til at krydse det vestgående spor. Fremtidig udvidelse af Øresundsbanen Hvis banen senere udvides med flere spor, vil der kun skulle foretages mindre tilpasninger, for at det nye spor, der anlægges i Grundløsningen, fortsat kan anvendes på strækningen. Nyt spor Eksisterende spor 0 m 25 m 50 m Ikke-teknisk resumé 17

20 R Gammel Kirkevej Jernbane Øresundsmotorvejen Alternativ 2 på en bro over banen Alternativ 2, Bro over bane Imellem Amager Landevej og banens underføring under Øresundsmotorvejen etableres en ny enkeltsporet jernbanebro over den eksisterende bane. Sporet skal primært anvendes af godstog mod øst. Sporet etableres til en maksimal hastighed på 100 km/t. På et stykke føres det nye spor ind i den eksisterende støjvold nord for banen. Der udføres støttevægge langs banen, hvor den griber ind i den eksisterende støjvold. Trafikale muligheder Alternativ 2 har trafikalt den betydning, at godstog mod øst uhindret kan køre forbi Kastrup Station og derved undgå at konflikte med passagertog mod vest. I forhold til den vestgående trafik vil broen over banen ikke fjerne konflikten mellem de krydsende godstog på det korte enkeltsporede stykke ved godsshunten. Ved Tilvalg 1 (perroner på godsshunten) vil ovennævnte konflikter også være gældende for enkelte passagertog. Alternativ 2 Amager Landevej Øresundsmotorvejen Metro Plan som viser Alternativ 2. Pilene viser hvor på planen, snittet nederst på modsatte side er placeret. 18 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

21 Tilvalg 1 med to perroner. Hilton Terminal 3 Udenrigs Parkering Metro Hverken Grundløsning eller Alternativ 2 er med på illustrationen Tilvalg 1, Perroner ved Kastrup Station Tilvalg 1 omfatter anlæg af to sideperroner til de eksisterende godsspor (spor 11 og 12). Perronerne placeres under Metroens krydsning af godssporene. Perronerne etableres med en længde på 350 meter, der muliggør standsning af IC4 tog med maksimal længde. Adgang til perronerne vil ske via en gangbro med trapper og elevatorer i perronernes vestlige ende. Trafikale muligheder Trafikalt betyder Tilvalg 1 med perroner på godsshunten, at det bliver muligt at flytte enkelte persontog fra Kastrup spor 1 og 2 til godsshunten. En sådan spredning af persontogene vil skabe større robusthed på Kastrup Station som følge af færre passagertog i spor 1 og 2. Stibro De indledende trafikale analyser indikerer, at de to løsninger sporslusen og bro over banen giver stort set lige god afvikling af den forudsatte persontogstrafik, når enkelte østgående persontog køres til perron i spor 11. En perron ved spor 12 har imidlertid kun marginal betydning, da det ikke er muligt at køre til perronen fra vendespors- og klargøringsanlægget. Derved vil perronen kun kunne anvendes af passagertog fra Sverige i retning mod vest. Alternativ 2 Nyt spor Eksisterende spor 0 m 25 m 50 m Ikke-teknisk resumé 19

22 Arealbehov Der er ikke behov for at ekspropriere arealer permanent fra naboejendommene. I anlægsperioden er det nødvendigt at ekspropriere arealer til arbejdsveje og bygge- og oplagringspladser midlertidigt Påvirkning af omgivelserne når banen er udbygget Støj I Grundløsningen vil i alt syv boliger blive belastet af støj over grænseværdien, mens der i Alternativ 2 ikke er nogen boliger, der belastes af støj over grænseværdien. De støjbelastede boliger tilbydes facadeisolering, som fuldt ud betales af anlægsprojektet. Tilvalg 1 vil ikke i sig selv medføre øget støjbelastning i forhold til de øvrige beskrevne løsninger. Natur Ingen af løsningerne får permanente konsekvenser for naturen, da projektet berører arealer, som har meget begrænsede naturinteresser. Der findes for eksempel ingen beskyttet natur i projektområdet. Det nærmeste Natura 2000-område befinder sig mere end 2,5 km vest for projektområdet. Overfladevand Øresundsbanen øst for Amager Landevej afvander til et regnvandsbassin lige syd for Kastrup Gl. Lystbådehavn. Regnvandsbassinet er i realiteten et forsinkelsesbassin, der opsamler vejvand og drænvand fra jernbanearealerne inden endelig udledning til Øresund. Grundløsningen og Alternativ 2 vurderes ikke at have nogen påvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Det skyldes, at der kun er en begrænset forøgelse af vandmængden til regnvandsbassinet og Nordre Landkanal, og at der vil være et lavt indhold af miljøfremmede stoffer i vandet. For Tilvalg 1 vil der ske en marginal ændring, fordi alt vand vil løbe til afvandingssystemet. Perronernes areal vil dog være lille i forhold til det samlede afløbsareal, og der vil derfor ikke være påvirkninger af regnvandsbassin, Øresund eller Natura 2000-området Saltholm og omliggende hav Grundvand og drikkevand Grundvandet i projektområdet er permanent sænket af hensyn til den eksisterende banestrækning og motorvej, som er nedgravet under det oprindelige terræn. Desuden bevirker Tårnby Forsynings vandindvinding en betydelig sænkning af grundvandet. Det vurderes, at der ikke i nogen af løsningerne er behov for yderligere permanente grundvandssænkninger, og at projektet ikke giver anledning til væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af grundvandet og vandindvindingen. Imidlertid er grundvandet sårbart for forureninger, og banen ligger inden for beskyttelseszonerne omkring Tårnby Forsynings indvindingsboringer. Der skal derfor udarbejdes en beredskabsplan, således at skader i forbindelse med større spild eller lignende imødegås Rekreative og kulturelle interesser De rekreative interesser i projektområdet ligger bynært og er knyttet til de grønne forbindelser og stier på tværs af byen, parkerne, kolonihaverne samt idrætsanlæg. I driftsfasen vil de rekreative forhold i området ikke blive påvirket i nogen af løsningerne. Forud for anlæggelse af Øresundsbroen blev der ved udgravninger omkring Tårnby Station fundet flere spor efter bebyggelse fra yngre bronzealder til vikingetid. Der skal ikke udføres anlægsarbejder på arealer, som ikke allerede er undersøgt eller forstyrret i den forbindelse. Der er ingen udpegede kulturmiljøer, ingen bygninger, der er fredede eller bevaringsværdige, og ingen beskyttede sten- eller jorddiger eller andre fortidsminder inden for projektområdet. 20 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave, november Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave, november Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 101 Offentligt Miljøredegørelse hæfte 4 - Endelig udgave, november 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen November 2011 ISBN: 978-87-7126-050-2 Banedanmark

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 110 Offentligt. Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 110 Offentligt. Miljøredegørelse hæfte 4. - Endelig udgave. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 110 Offentligt Miljøredegørelse hæfte 4 - Endelig udgave Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen November 2011 ISBN: 978-87-7126-050-2 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nykøbing 02.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Generelle forhold Ringsted-Holeby. Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Generelle forhold Ringsted-Holeby. Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Generelle forhold Ringsted-Holeby Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-026-7 Banedanmark

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-027-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere