KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet molle-skovly.dk til klageren. Indklagedes påstande Principalt: Afvisning Subsidiært: Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. januar 2010 med seks bilag (bilag 1-6), svarskrift af 12. februar 2010 uden bilag, replik af 4. marts 2010 med seks bilag (bilag 7-12), duplik af 19. marts 2010 med tre bilag (bilag A-C), klagerens supplerende processkrift af 14. april 2010 med tre bilag (bilag 13-15), indklagedes supplerende processkrift af 15. april 2010 uden bilag samt klagerens supplerende processkrift af 12. maj 2010 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet molle-skovly.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Mølle Skovly ApS og med startdato den 1. januar Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR , hvorved følgende figurmærke er registreret som varemærke 1

2 for en række fødevarer i klasse 29 og for chokolade, i form af konsumchokolade i klasse 30, jf. bilag 5 og bilag A: Det fremgår af bilag 4, at indklagede sammen med [B] tidligere har drevet et interessentskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Mølle Skovly/[B]/[A] og med startog ophørsdato henholdsvis den 1. april 1985 og 12. september Domænenavnet molle-skovly.dk blev registreret den 31. januar 1997 som tilhørende Moelle Skovly, [A], Lyngvej 21, 8832 Skals, Denmark, jf. bilag 9. Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret en række hjemmesider på adressen fra perioden 25. januar 1999 til 16. maj Hovedparten af de hjemmesider, der er arkiveret i perioden indtil den 31. august 2001, vedrører virksomheden Mølle Skovly, Lyngvej 21, 8832 Skals. På den hjemmeside, der er arkiveret den 4. april 2001, er bl.a. anført følgende om denne virksomheds historie: Virksomheden Mølle Skovly ligger 15 km nord for Viborg i landsbyen Skringstrup. I 1975 blev landbruget Skovly, købt af [A], og omlagt efter den biodynamiske dyrkningsmetode. I 1983 etablerede [B] og [A] vegetarrestauranten "Spiseriet i det Grønne". I 1983 blev der på Mølle Skovly fremstillet verdens første økologiske chokoladekonfekt "rene lækkerier". Mølle Skovly er stadig den eneste virksomhed, der kun fremstiller økologisk chokolade. Mølle Skovly Chokolade produceres af godkendte økologisk dyrkede råvarer. I dag er chokoladeproduktionen langt den største del af Mølle Skovlys aktiviteter, og vi finder, at det er vigtigt at arbejde som ansvarlige producenter. Mølle Skovly er i dag den største udbyder af økologisk chokolade og slik i Norden. Den 31. august 2001 indgik indklagede og [B] (som sælgere) og klageren (som køber) en betinget aftale om forretningsoverdragelse, som er fremlagt som bilag 1. Det fremgår bl.a. heraf, at aftalen angår den sælgerne tilhørende forretning kaldet Mølle Skovly Chokolade, som samtidig hermed overdrages til køber i særskilt dokument. Aftalen indeholder bl.a. følgende vilkår for overdragelsen: 1.1. Det til forretningen hørende driftsinventar, driftsmateriel, maskiner og tekniske anlæg af enhver art, intet undtaget, alt som det nu er og forefindes og som besigtiget af køberen er overdraget i forbindelse med samtidig køb af den faste ejendom. 2

3 1.3. I handelen medfølger forretningens telefon, I handelen medfølger forretningens navn Mølle Skovly I handelen medfølger forretningens kundekartotek Køber overtager forretningens debitorer og kreditorer i henhold til tidligere udarbejdet fortegnelse, Overtagelsen af forretningen sker den 15. august 2001, Sælgers personale overtages af køber Overdragelsen er betinget af, at sælgers fordringshavere ikke gør indsigelse mod gennemførelsen af påtænkte disposition, jfr. konkurslovens 15, stk. 5. Indsigelsesfristen udløber den 7. september d.å Den aftalte købesum fordeles således: Varelager kr. Goodwill / afståelse kr ,00 Om denne aftale har klageren bl.a. oplyst følgende: Der var således tale om en overdragelse af den samlede virksomhed intet undtaget. Indklagede var på overdragelsestidspunktet i betalingsstandsning og gik senere konkurs, og det ses da heller ikke af aktivmassen i konkursboet, at aktiver, herunder domænenavnet molle-skovly.dk fra den tidligere forretning Mølle Skovly Chokolade skulle være beholdt af indklagede. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende om baggrunden for indgåelsen af denne aftale: I 1997 oprettedes domænenavnet Molle-Skovly.dk. Siden da har indklagede betalt årsafgiften for domænenavnet. Det bemærkes, at indklagede og [B] på dette tidspunkt drev dels ejendommen Mølle Skovly, dels chokoladefabrikation og dels spisested. I efteråret 2001 købte Lars Frederiksen, dels ejendommen, dels det varelager af chokolade, der var. Der blev samtidig indgået en mundtlig aftale om, at indklagede og [B] senere skulle overtage halvdelen af virksomheden. 3

4 Det bemærkes endvidere, at [A og B] fortsatte med at drive virksomhed fra ejendommen, idet restaurationsdriften blev fortsat. I 2002 ophørte samarbejdet mellem klageren og indklagede. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i replikken: Klager anerkender, at indklagede indtil 2001 drev virksomhed. Bl.a. en chokoladefabrik under navnet Mølle Skovly Chokolade. Det var bl.a. denne chokoladefabrik, som klager erhvervede fra indklagede ved forretningsoverdragelsesaftalen af 31. august 2001, jfr. bilag 1. Udover chokoladefabrikken drev indklagede et spisested under navnet Spiseriet I Det Grønne. Spisestedet blev tillige overtaget af klager. Klager drev således spisestedet videre og havde i en periode indklagede og dennes ægtefælle [B] som ansatte i klagers selskab, jf. [bilag 7 og 8]. Det er således ikke korrekt, når indklagede anfører, at han fortsatte med at drive virksomhed fra ejendommen, idet indklagede var ansat i klagers virksomhed. I 2002 blev indklagede og dennes ægtefælle imidlertid fyret pga. samarbejdsvanskeligheder. Klager bestrider, at parterne i 2001 udelukkende indgik aftale om overdragelse af ejendommen beliggende Lyngevej 21, 8832 Skals, og det varelager af chokolade der var på ejendommen. Klager erhvervede således såvel ejendommen beliggende Lyngevej 21, 8832 Skals, som virksomheden drevet fra ejendommen, herunder såvel chokoladefabrikken som spisestedet med alle de til virksomheden hørende aktiver. Yderligere gøres der opmærksom på, at indklagedes virksomhed er registreret i CVR-registret som ophørt , jfr. bilag 4. Klager bestrider tillige at indklagede drev ejendommen på handelstidspunktet, idet ejendommens jordtilliggende var bortforpagtet. Retten til navnet Mølle Skovly er særskilt nævnt som et af de aktiver, der medfølger i handlen mellem klager og indklagede, jfr. bilag 1 pkt Navnet Mølle Skovly har således ikke været tilknyttet indklagede siden august Det omtalte bilag 7 indeholder kopi af en ansættelseskontrakt, hvorved indklagede pr. 15. august 2001 ansættes som indkøber og produktudvikler hos klageren. Det omtalte bilag 8 indeholder to lønsedler fra december 2001, der vedrører udbetaling af løn fra klageren til henholdsvis indklagede og [B]. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: Indklagede forestod også efter overdragelsen driften af spisestedet. Indklagede var ikke ansat til at drive spisestedet. Klager opfordres til at dokumentere, at overdragelsen omfattede spisestedet, og ved fremlæggelse af ansættelsesaftale at dokumentere at indklagede var ansat til at forestå driften af spisestedet. Spisestedet blev identificeret med indklagede og Mølle Skovly. Indklagede opnåede aldrig en omsætning i spisestedet som betød, at denne virksomhed skulle momsregistreres. Dette skyldes, at indklagede blev fyret, da indklagede krævede, at klageren levede op til de tilsagn, der var meddelt i forbindelse med indgåelsen af overdragelsesaftalen. I sit supplerende processkrift har klageren bl.a. anført følgende hertil: 4

5 Klager fastholder, at spisestedet Spiseriet i det Grønne blev overdraget som en del af den indgåede handel, og at indklagede var ansat til at drive spisestedet. Indklagede erkender således tillige selv i duplikken, at indklagede forestod driften af spisestedet. Spisestedet i det Grønne blev imidlertid drevet for klagers regning og risiko, idet der var tale om en del af den virksomhed, klager havde erhvervet fra indklagede. Til dokumentation herfor vedlægges bilag 13, som er uddrag af regnskabet for Mølle Skovly ApS Som det fremgår heraf, henholdsvis under konto 1010 og 1011, er der omsætning fra restauranten medtaget under Mølle Skovly ApS omsætning, og ligeledes under konto 2054 er der varekøb vedrørende restauranten. Det omtalte bilag 13 er benævnt saldobalance med sidste års ta[l] for klageren og er dateret den 23. juli I denne saldobalance omtales en række bogføringskonti, og de tre omtalte konti (1010, 1011 og 2054) er heri benævnt henholdsvis Omsætning restaurant, kontingent restaurant og varekøb, restaurant. Konto 1010 og 1011 vedrører omsætning, mens konto 2054 vedrører vareforbrug. Klageren har oplyst, at domænenavnet molle-skovly.dk siden overdragelsen af virksomheden pr. 31. august 2001 har været anvendt af klageren til en hjemmeside og til . Sekretariatet har konstateret, at de hjemmesider, der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret i perioden efter den 31. august 2001 på adressen vedrører virksomheden Mølle Skovly. Ved opslag på en række af de arkiverede hjemmesider har sekretariatet konstateret, at selskabsbetegnelsen på hjemmesiden i december 2001 ændres fra Mølle Skovly til Mølle Skovly ApS, samt at hjemmesidens design ændres i 2004 og igen ultimo Ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 13. december 2004, har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 Ved opslag på den hjemmeside, der er arkiveret den 22. april 2008, har sekretariatet taget følgende kopi: 6

7 Klageren har oplyst, at klageren har betalt for udgifterne til webhotel for domænenavnet. Som bilag 15 er fremlagt en række fakturaer fra virksomheden NetDoctors, der bl.a. vedrører webhotel for domænenavnet molle-skovly.dk og fornyelse af woodshade.org i en væsentlig del af perioden 2004 til Klageren har desuden oplyst, at klageren i perioden efter erhvervelsen af virksomheden ikke har betalt fornyelsesgebyr til DK Hostmaster A/S, idet klageren ikke var vidende om, at der tillige skulle betales et sådant gebyr til DK Hostmaster. Dette er ifølge klageren også årsagen til, at klageren siden 2001 har benyttet domænenavnet molle-skovly.dk uden at få domænenavnet overdraget til klageren. Som bilag 3 er fremlagt en overdragelseserklæring til DK Hostmaster A/S vedrørende domænenavnet molle-skovly.dk, hvorved dette domænenavn overdrages fra den hidtidige registrant Moelle Skovly til indklagede. Erklæringen er underskrevet den 17. juni 2004 af indklagede på vegne af begge parter. Om denne overdragelse har indklagede bl.a. oplyst følgende i svarskriftet: Det var uhensigtsmæssigt for indklagede at have domænenavnet registreret under navnet Molle- Skovly ved indklagede, hvorfor indklagede i ønskede at registrere domænenavnet molle-skovly.dk i sit personlige navn, hvor det tidligere havde været registreret under firmaet Molle Skovly ved indklagede. 7

8 I replikken har klageren bl.a. opfordret indklagede til at dokumentere, at han var bemyndiget til at gennemføre denne overdragelse. I duplikken har indklagede gjort gældende, at domænenavnet molle-skovly.dk ikke er omfattet af den som bilag 1 fremlagte overdragelsesaftale. Derudover har indklagede bl.a. anført følgende: Det fremgår endvidere af sagens bilag 9, at domænenavnet er registreret i [A s] personlige navn. Årsagen til at indklagedes fulde navn ikke er anført, kan skyldes et begrænset antal skrivefelter på registreringstidspunktet, men må i øvrigt være uden betydning for sagen. Da domænenavn[et] er registreret i indklagedes personlige navn, og da navnet ikke er overdraget, og da indklagede, som den der har betalt registreringsafgiften siden registreringen, må være rette ejer til domænet, er indklagede den eneste der har ret til at foretage registreringer vedrørende domænenavnet. Det virker derfor bagvendt, når klager opfordrer indklagede til at dokumentere, at han var bemyndiget til at overdrage domænenavnet, i og med at domænenavnet slet ikke er overdraget i I forbindelse med et adresseskifte har indklagede alene præciseret, at det var et personligt domænenavn. Det burde være klageren bekendt, at intet er gratis heller ikke et domænenavn. Det gøres derfor gældende, at klageren hele tiden har været bekendt med, at domænenavn[et] tilhørte indklagede, og at klageren ikke havde retten til det, i og med at klager ikke har betalt for at bevare domænenavnets registrering. Hertil har klageren anført følgende i sit supplerende processkrift: Klager må konstatere, at indklagede ikke kan dokumentere at have været berettiget til at overdrage domænenavnet i 2004 trods klagers opfordring hertil. Det må således lægges til grund, at indklagede ikke var berettiget til overdragelsen i Dette bestyrkes tillige af vedlagte brev af 13. april 2010 fra kurator Arne Ruskjær, jfr. bilag 14. Bilag 14 indeholder kopi af et brev af 13. april 2010 fra advokat Arne Ruskjær til klagerens advokat, hvori bl.a. anføres følgende: Jeg vedlægger som vedhæftet fil redegørelse i konkursboerne Mølle Skovly I/S og de 2 interessenter samt boopgørelse, idet jeg skal oplyse, at konkursboets bilag forefindes på mit fjernarkiv. Baseret alene på min hukommelse mener jeg ikke, at domænenavnet blev registreret som et aktiv i boet. Det kan skyldes manglende kendskab til domænenavnet eller en forudsætning om, at dette medfulgte i den handel, som jeg som kurator færdiggjorde på konkursboets vegne. Domænenavnet er efter konkurslovens 32 et aktiv i boet, uagtet domænenavnet måtte være registreret eller ej. Havde domænenavnet været registreret dengang, skulle det enten sælges bedst muligt af boet eller muligt overdrages til din klient som led i handlen. Jeg kan ikke se, at [A] på nogen måde har haft ret til navnet efter konkursens indtræden. 8

9 I den vedlagte redegørelse af 10. april 2003 anføres bl.a. følgende: Kammeradvokaten indleverede herefter konkursbegæring mod Mølle Skovly I/S, og de to interessenter [B] og [A], modtaget af Skifteretten den 20. juli Konkursbegæringerne blev behandlet den 15. august 2001, hvor skyldnerne anmodede om udsættelse i medfør af Konkurslovens 24, idet der var fremkommet et købstilbud på kr. 2 mio. på den faste ejendom samt virksomhed m.m.. Der blev yderligere afholdt møde i Skifteretten den 22. august 2001, 29. august 2001 og 12. september Kreditorerne fik forelagt købstilbud, og der var ikke indvendinger mod salg af virksomheden. I Skifteretsmødet den 12. september 2001 fastholdte konkursrekvirenten konkursbegæringerne, og Skifteretten afsagde herefter dekret med undertegnede advokat Arne Ruskjær, Skive som kurator i de tre konkursboer. Kreditorerne blev underrettet om konkursen i skrivelse af Konkursen blev bekendtgjort i Statstidende den 20. september 2001, og i Statstidende den 13. oktober 2001 blev der indkaldt til prøvelse af fordringer. Kreditorerne blev i cirkulæreskrivelse nr. 3 af 20. november 2001 orienteret nærmere om handlen vedrørende salg af virksomheden. Kreditorerne er herunder blevet orienteret om en retssag mod køber af ejendommen, Mølle Skovly ApS, og efter kurators indstilling blev denne sag forligt, idet Mølle Skovly ApS s anmeldte krav i henhold til Konkurslovens 94 blev modregnet med restskyld i henhold til handelsopgørelse. Om forløbet frem til indgivelsen af klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: I sommeren 2009 ønskede klager at flytte web-hotel og opdagede i den forbindelse, at domænenavnet var administreret af DK Hostmaster A/S. Klager opdagede ved samme lejlighed, at koderne til domænenavnet ikke var fremsendt i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen i Klager henvendte sig herefter til indklagede, med anmodning om at få udleveret koderne, således at den ønskede flytning af web-hotel kunne foretages. Indklagede ønskede imidlertid ikke at medvirke til overførslen af domænenavnet med mindre der særskilt blev betalt kr ,00 herfor, jfr. indklagedes mail af den , jfr. bilag 2. I den korrespondance, der har været med indklagede, har indklagede ikke oplyst anden grund til at ville beholde det omhandlede domænenavn, end at han ønsker penge for at medvirke til en overførsel af navnet fra indklagede til klager. Det omtalte bilag 2 indeholder udskrift af en af 13. august 2009 fra indklagede til klageren, hvori bl.a. anføres følgende: Til Lars Frederiksen Vi har erfaret, gennem din hjemmeside-designer, at du er interesseret i domænenavnet molleskovly.dk. Domænet kan købes for kr ,-. Hvis det har din interesse, bedes du kontakte os inden 5 dage. 9

10 Om denne har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: I 1975 købte indklagede ejendommen Skovly. Fra ejendommen blev drevet gartneri. Som følge af indklagedes efternavn blev indklagedes person og virksomhed kendt under navnet Mølle Skovly. Siden da har navnet Mølle Skovly været tilknyttet indklagedes person. Det gøres gældende, at Mølle Skovly er et personligt firma/varemærke for indklagede. I 2009 overvejede indklagede at påbegynde virksomhed efter endt arkitektstudie under navnet Mølle Skovly. Indklagede vil etablere en hjemmeside under sit domæne. Det er korrekt, at klager henvendte sig til indklagede i sommeren 2009 med henblik på at få overdraget domænenavnet til klageren. Da indklagede ved en overdragelse ikke kunne benytte det domænenavn, som han var kendt under, men i stedet for skulle indarbejde et andet domænenavn, fandt indklagede det rimeligt, at omkostningerne herved skulle afholdes af klageren. Dette ønskede klageren ikke. I replikken har klageren bl.a. bestridt, at navnet Mølle Skovly på nogen særlig måde er eller har været knyttet til indklagedes navn. Klageren har endvidere opfordret indklagede til at redegøre for sine erhvervsaktiviteter, og herunder dokumentere at navnet Mølle Skovly til stadighed har været anvendt som et kendetegn for indklagede, samt uddybe hvilken virksomhed indklagede personligt drev og stadig driver under navnet Mølle Skovly. Klageren har desuden bl.a. anført følgende: Det bestrides, at indklagede er kendt under domænenavnet molle-skovly.dk. Alene klager har anvendt domænenavnet i perioden 2001 til december Det er således klager, der ved annoncering bl.a. på søgemaskiner har markedsført sig under domænenavnet. Domænenavnet har tillige været påført klagers brevpapir lige siden virksomhedsoverdragelsen og herved brugt i markedsføringsøjemed, hvilket indklagede har været vidende om og accepteret. Til dokumentation herfor vedlægges kopi af brev af 25. marts 2002 fra klager til indklagede som bilag 12. Såfremt indklagede i 2001 har brugt midler på at indarbejde et nyt navn, var dette en naturlig konsekvens af, at han solgte sit navn til klageren, og således alene omkostninger, som indklagede skulle afholde. Der er således tale om omkostninger, som indklagede nu, ni år efter salget af navnet Mølle Skovly, evt. måtte skulle afholde for indarbejdelse af et nyt domænenavn. Det omtalte bilag 12 indeholder kopi af et brev af 25. marts 2002 fra klageren, der er stilet til indklagede og [B], og som er udformet på et brevpapir, der øverst indeholder klagerens registrerede figurmærke (som er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor) og nederst bl.a. henviser til e- mailadressen og hjemmesideadressen I duplikken har indklagede bl.a. oplyst følgende: 10

11 Indklagede vil anvende navnet i andre vareklasser, end de klasser, hvor klageren har varemærkeret. Indklagede vil lancere den arkitektvirksomhed, som indklagede starter, når studiet er afsluttet på hjemmesiden. Derfor blev hjemmesiden lukket ned, så indklagede kunne påbegynde opbygningen af en ny hjemmeside under det navn som indklagede var kendt. Ved opslag på den 1. februar 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: Den samme hjemmeside fremkom ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 6. juni Herudover har indklagede bl.a. anført, at klagerens varer ikke længere sælges under navnet Mølle Skovly, men derimod under navnet Woodshade Organics. Indklagede har som bilag B og C fremlagt en del markedsføringsmateriale fra klageren, hvorpå anvendes betegnelsen Woodshade Organics, og indklagede har desuden henvist til klagerens hjemmeside Ved opslag på denne hjemmeside den 6. juni 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: 11

12 Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: Klager bestrider, at klagers varer ikke længere sælges under navnet Mølle Skovly. Klager markedsfører således sine produkter under navnet Mølle Skovly. Der vedlægges til illustration heraf kopi af eksempler på etiketter fra klagers produktion, jfr. bilag 10. Af disse etiketter ses det tillige, at klager har web-adressen som led i sin markedsføring. Desuden vedlægges udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf fremgår, at Mølle Skovly er klagers primære navn, mens navnet Woodshade Organics Denmark alene er registreret som et binavn, jfr. bilag 11. Navnet Woodshade Organics Denmark anvendes tillige af klager i visse sammenhænge. Efter at indklagede lukkede for domænenavnet molle-skovly.dk har klager været tvunget til i højere grad at anvende binavnet. Dette er imidlertid ganske problematisk for klager, idet klagers produkter er kendt og markedsført under navnet Mølle Skovly. Det omtalte bilag 10 indeholder kopi af 3 etiketter, hvorpå bl.a. er anført betegnelsen Mølle Skovly og Etiketterne er udaterede. Det fremgår af bilag 11, at Woodshade Organics Denmark ApS (Mølle Skovly ApS) er registreret som binavn for klageren. Ved en søgning på Mølle Skovly i Google den 6. juni 2010 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte omtale af den virksomhed, der nu drives af klageren. I duplikken har indklagede desuden bl.a. anført følgende: 12

13 Det gøres tillige gældende, at en materiel afgørelse af retten til domænenavnet Molle skovly forudsætter en bevisførelse, der ikke kan foregå for klagenævnet og at sagen derfor må afvises. Dette har indklagede fastholdt i sit supplerende processkrift, mens klageren i sit supplerende processkrift har bestridt, at dette skulle være tilfældet. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at afvise sagen fra klagenævnet, at klageren ved forretningsoverdragelsesaftale af den 31. august 2001 (bilag 1) erhvervede hele den indklagede tilhørende virksomhed Mølle Skovly Chokolade, herunder chokoladeproduktionen Mølle Skovly Chokolade og spisestedet Spiseriet I Det Grønne, at denne overdragelse også omfattede det til denne virksomhed hørende domænenavn molleskovly.dk, uanset dette ikke eksplicit fremgår af aftalen, idet dette bl.a. følger af aftalens pkt. 1.4 om retten til navnet Mølle Skovly, at dette også følger af varemærkelovens 38, stk. 2, at kurator således også har oplyst, at domænenavnet molle-skovly.dk må anses for at have været et aktiv i konkursboet, som imidlertid med kurators bistand blev overdraget til klageren, at kurator endvidere har anført, at domænenavnet molle-skovly.dk under ingen omstændigheder tilhører indklagede personligt, at klageren siden overdragelsen har benyttet domænenavnet molle-skovly.dk til en hjemmeside og til , hvilket indklagede har været bekendt med, at klageren således løbende har betalt for webhotel til dette domænenavn, at det forhold, at klageren ikke har betalt fornyelsesgebyr for domænenavnet molle-skovly.dk til DK Hostmaster A/S, alene skyldes, at klageren ikke har været opmærksom på pligten til at betale dette gebyr, at klagerens varemærke Mølle Skovly er velkendt i Danmark og i store dele af udlandet og derfor nyder beskyttelse efter såvel varemærkelovens 4, stk. 1, som varemærkelovens 4, stk. 2, at klageren gennem sin registrering og brug af navnet Mølle Skovly ApS efter markedsføringslovens 18 er beskyttet mod andres brug af kendetegn, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens selskabsnavn, at indklagedes brug af domænenavnet molle-skovly.dk er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke og selskabsnavn, at domænenavnet molle-skovly.dk er åbenbart forveksleligt med klagerens forretningskendetegn, at indklagedes tilbud om at overdrage domænenavnet molle-skovly.dk til klageren mod betaling af kr viser, at indklagedes eneste interesse i domænenavnet er ønsket om at opnå en utilbørlig berigelse, at indklagede ikke har nogen særlig individuel interesse i domænenavnet molle-skovly.dk, 13

14 at det således bestrides, at betegnelsen Mølle Skovly på nogen særlig måde er eller har været knyttet til indklagede, men derimod alene har været knyttet til den af indklagede drevne virksomhed, som klageren erhvervede ved aftale pr. 31. august 2001, at den af indklagede iværksatte overdragelse af domænenavnet molle-skovly.dk til sig selv i 2004 derfor var uretmæssig, at det er korrekt, at klageren gør brug af navnet Woodshade Organics, at klageren imidlertid fortsat også gør brug af navnet Mølle Skovly i sin virksomhed, og derfor fortsat har en væsentlig interesse i domænenavnet molle-skovly.dk, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet molle-skovly.dk er i strid med domænelovens 12, stk. 2, idet opretholdelsen alene sker med videresalg for øje, og at indklagedes omkostninger til indarbejdelse af et nyt domænenavn er klageren uvedkommende. Indklagede har gjort gældende, at sagen bør afvises fra klagenævnet og henvises til domstolene, idet sagens afgørelse forudsætter en bevisførelse, der ikke kan foregå for klagenævnet, at domænenavnet molle-skovly.dk altid har været registreret i indklagedes navn, at indklagede i alle årene har betalt udgiften til at opretholde registreringen af domænenavnet molle-skovly.dk, at der på denne baggrund består en formodning for, at domænenavnet tilhører indklagede, at klageren ikke har afkræftet denne formodning, at overdragelsesaftalen af 12. september 2001 alene vedrører klagerens erhvervelse af Mølle Skovly Chokolade, og ikke af den samlede virksomhed, som indklagede drev på daværende tidspunkt, at klageren ved denne aftale alene har fået ret til at anvende navnet Mølle Skovly for chokolade eller vareklasserne 29 og 30, at domænenavnet molle-skovly.dk ikke er omfattet af denne overdragelsesaftale, idet dette på overdragelsestidspunktet forudsatte, at domænenavnet udtrykkeligt var nævnt i aftalen på samme vis som telefonnummer og andre aktiver, at kurators brev bekræfter, at domænenavnet molle-skovly.dk ikke blev anset for at være et aktiv i konkursboet, og at det heller ikke blev registreret i boet, at domænenavnet molle-skovly.dk ikke er omfattet af begrebet formue i konkurslovens 32, herunder også fordi domænenavnet på daværende tidspunkt ikke havde nogen værdi, at aftalen om domænenavnet molle-skovly.dk i princippet er en gensidigt bebyrdende aftale, som konkursboet ikke er indtrådt i efter reglerne i konkurslovens kapitel 7, hvorfor domænenavnet også af denne grund er opgivet af konkursboet, at hverken klageren eller konkursboet har meddelt ejerskifte til DK Hostmaster A/S, hvilket også er et bevis for, at domænenavnet var opgivet af konkursboet og ikke var omfattet af overdragelsen, at det i høj grad beror på klagerens egen uforsigtighed, at klageren har opbygget en aktivitet omkring domænenavnet molle-skovly.dk, som klageren ingen rettigheder har til, at klageren har eller burde have været bekendt med, at klageren ikke betalte for opretholdelse af registreringen af domænenavnet molle-skovly.dk, jf. bilag 15, at indklagede efter overdragelsen af Mølle Skovly Chokolade til klageren har drevet personlig virksomhed under navnet Mølle Skovly, nemlig spisestedet Spiseriet i det grønne, at det bestrides, at klageren har drevet dette spisested, at spisestedet blev identificeret med indklagede og Mølle Skovly, 14

15 at indklagede derfor er så nært knyttet til navnet Mølle Skovly, at han har ret til at benytte det, jf. U H, at domænenavnet molle-skovly.dk har affektionsværdi for indklagede, at indklagede vil anvende domænenavnet molle-skovly.dk til at lancere sin arkitektvirksomhed, når studiet er afsluttet, hvilket ikke strider mod klagerens ret til at anvende navnet Mølle Skovly for chokolade o. lign., at det vil være forbundet med omkostninger at få indarbejdet et andet domænenavn, som har den samme tilknytning til indklagedes person, at det er uden betydning, at indklagede har været bekendt med klagerens brug af domænenavnet molle-skovly.dk, idet indklagede har accepteret klagerens brug, indtil indklagede selv ville bruge domænenavnet sideordnet med indklagedes rettigheder, og at klageren i dag ikke længere anvender betegnelsen Mølle Skovly som kendetegn, men derimod udbyder sine produkter under navnet Woodshade Organics. Nævnets bemærkninger: Efter de regler, der gælder for klagenævnets virke, har nævnet ikke fundet noget grundlag for at afvise sagen. Indklagedes påstand herom tages derfor ikke til følge. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet molle-skovly.dk blev registreret i 1997 som tilhørende Moelle Skovly, [A], Lyngvej 21, 8832 Skals, og at domænenavnet i hvert fald i perioden hovedsageligt har været benyttet til en hjemmeside for virksomheden Mølle Skovly, Lyngvej 21, 8832 Skals, der efter det oplyste blev drevet i interessentskabsform med indklagede og [B] som interessenter. Klagenævnet lægger endvidere på baggrund af sagens oplysninger til grund, at den som bilag 1 fremlagte aftale dannede grundlag for en virksomhedsoverdragelse fra indklagede og [B] til klageren pr. 15. august Det fremgår bl.a. af denne aftale, at overdragelsen vedrørte forretningen Mølle Skovly Chokolade, at overdragelsen omfattede forretningens navn Mølle Skovly, forretningens telefonnumre og forretningens kundekartotek, samt at en ikke ubetydelig del af den aftalte købesum var betaling for goodwill / afståelse. Det fremgår endvidere af aftalen, at klageren samtidig ved en særskilt aftale erhvervede ejendommen Lyngvej 21, 8832 Skals. Henset hertil og til, at domænenavnet molle-skovly.dk efter det oplyste i en årrække forud for denne overdragelse blev benyttet til at markedsføre virksomheden Mølle Skovly, der blev drevet fra adressen Lyngvej 21, 8832 Skals, finder klagenævnet, at der består en formodning for, at overdragelsen også omfattede domænenavnet molle-skovly.dk, jf. princippet i varemærkelovens 38, stk. 2, hvorefter varemærker automatisk overgår til køberen af en virksomhed, med mindre andet er eller må anses for at være aftalt. Klagenævnet finder endvidere, at også sagens øvrige oplysninger i høj grad understøtter denne formodning. Det fremgår således af sagens oplysninger, at Mølle Skovly I/S, indklagede og [B] kort tid efter overdragelsen blev erklæret konkurs, og at kurator i disse konkursboer i sin redegørelse af 10. april 2003 omtaler den ovennævnte overdragelse til klageren som et salg af virksomheden. Efter det oplyste indgik domænenavnet molle-skovly.dk ikke i behandlingen af konkursboerne. 15

16 Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren i hele perioden fra 2001 og frem til et tidspunkt i 2009 har disponeret over domænenavnet molle-skovly.dk, som klageren har anvendt til en hjemmeside for sin virksomhed Mølle Skovly ApS og til . Klagenævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at indklagede i hvert fald siden 2002 har været bekendt hermed, hvilket indklagede heller ikke har bestridt. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagede ikke har afkræftet den anførte formodning for, at overdragelsen af virksomheden til klageren også omfattede domænenavnet molleskovly.dk. Det følger heraf, at indklagedes egenhændige overførsel af domænenavnet molle-skovly.dk til sit eget navn i 2004 var uretmæssig, og det er derfor også åbenbart, at indklagede ikke kan støtte nogen ret på denne retsstridige transaktion. Da klageren således er den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet overført til sig. Klagenævnet finder samtidig, at indklagedes beskrevne handlemåde og indklagedes krav om betaling af et betydeligt beløb som betingelse for at overføre domænenavnet molle-skovly.dk til klageren indebærer en grov overtrædelse af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før domænelovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2 Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, [A], skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet molleskovly.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Mølle-Skovly ApS. Overførelsen skal gennemføres straks. Klagegebyret skal tilbagebetales til klageren. Dato: 2. juli 2010 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 16

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V 16 06 JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar 2011. V-42-09 1) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt)

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere