MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY. Compliance hos MAN. Engineering the Future since MAN SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY. Compliance hos MAN. Engineering the Future since 1758. MAN SE"

Transkript

1 MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY Compliance hos MAN Engineering the Future since MAN SE 02

2 Forord MAN har som verdensomspændende virksomhed med mange forretningsområder og en lang tradition et socialt ansvar over for kunderne, medarbejderne, investorerne og offentligheden. Dette sociale ansvar betyder, at MAN til enhver tid overholder de gældende love, respekterer etiske grundværdier og handler bæredygtigt overalt i verden. Compliance er på denne baggrund en fundamental del af MAN strategien, der skal efterleves på alle koncernniveauer og af alle medarbejdere, det vil sige af direktionen, af lederne og af hver enkelt ansat. MAN Compliance organisationen har indført mange andre foranstaltninger, der skal sikre, at Compliance hos MAN efterleves og implementeres i hele koncernen. Hermed ønsker vi at gøre dig bekendt med MAN Compliance organisationen og give dig et overblik over MAN-gruppens Compliance foranstaltninger. En unangribelig adfærd gælder for os alle overalt og til enhver tid. (Dr. Pachta-Reyhofen, ordførende direktør i MAN SE) Indhold Forord 01 MAN Compliance organisationen 02 MAN Compliance programmet 03 MAN's engagement for Compliance 08 Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen, CEO MAN SE 01

3 MAN Compliance organisationen MAN's Compliance organisation ledes af en Chief Compliance Officer, der rapporterer Compliance organisationen i delkoncernerne er ansvarlig for, at det af Corporate Bestyrelsens kontroludvalg direkte til den ordførende direktør i MAN SE og derudover til bestyrelsens kontroludvalg. Compliance Office udviklede Compliance program implementeres i delkoncernernes CEO MAN SE Compliance organisationen er inddelt i to koncernselskaber. Hver delkoncern har en Compliance Officer, der understøttes af Chief Compliance Officer dele: Corporate Compliance Office i koncerncentralen og Compliance organisationen i Compliance Managers i forskellige forretningsenheder eller salgsregioner. Corporate Compliance Office delkoncernerne. Corporate Compliance Office varetager Endelig varetages Compliance opgaver også af de såkaldte Compliance Champions. Compliance Awareness & Prevention Compliance Legal Compliance Data Protection Compliance Project Management & Programs centrale Compliance funktioner, som f.eks. Compliance Champions er ikke fuldtids oprettelse af Compliance Retningslinjer med gyldighed for hele koncernen, udformning af Compliance træning, identifikation af Compliance medarbejdere, men ledere i MAN, der har påtaget sig et særligt ansvar for temaet Compliance. De understøtter Compliance Compliance organisation Delkoncerner Compliance Officer TK Compliance kontroller og undersøgelse af Compliance overtrædelser. Desuden foretager Corporate Compliance Office regel organisationen, idet de eksempelvis sørger for, at Compliance foranstaltningerne også implementeres i koncernselskaber, der ikke Compliance Manager Sales Region/Business Unit mæssigt en risikoanalyse for at identificere har en egen lokal Compliance Manager på potentielle Compliance risici for koncernen stedet. og tilpasse og videreudvikle det koncernomfattende Compliance program i overensstemmelse med disse risici. Compliance Champions 02

4 MAN Compliance programmet Forebyggelse MAN Compliance programmet beskæftiger sig med temaerne økonomisk kriminalitet (her under især korruptionsbekæmpelse, 1. Forebyggelse For at forebygge Compliance overtrædelser har Compliance afdelingen truffet og imple Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere MAN forventer, at leverandører og forret fore byggelse af hvidvask), kartelret og data menteret et stort antal forskellige foranstalt ningspartnere samt deres medarbejdere beskyttelse. ninger: også handler ansvarligt og til enhver tid overholder gældende love og respekterer Afsløring Reaktion Compliance organisationen har i den forbindelse udviklet et koncernomfattende integritets- og Compliance program, som præventivt forhindrer Compliance over Code of Conduct MAN gruppens Code of Conduct, der gælder for alle MAN s medarbejdere, det vil sige etiske grundværdier overalt i verden. MAN har derfor udgivet sin egen Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere, der indeholder etiske minimumsstandarder, som trædelser (forebyggelse) og di-rektionen, ledere og hver enkelt ansat, er leverandørerne og forretningspartnerne for hurtigst muligt afslører eventuelle Compli det centrale element i MAN s virksomheds pligter sig til at overholde. ance overtrædelser, der måtte forekomme kultur. Den henvender sig direkte til MAN's på trods af de forebyggende foranstalt medarbejdere, konkretiserer virksomhedens ninger (afsløring), værdier (pålidelig, innovativ, dynamisk og og som omgående og effektivt standser åben) og fastsætter konkrete og bindende disse Compliance overtrædelser, så snart vejledninger for situationer, hvor medarbej de er afsløret (reaktion). dere skal være særligt opmærksomme på at handle ansvarligt. Ud fra eksempler beskriver den, hvordan konfliktsituationer kan håndteres i den daglige forretningsvirksomhed. 03

5 Compliance Retningslinjer taling af vederlaget skal det sikres, at det af Donationer og sponsorstøtte mebetingelser, der skal tages højde for, når MAN s Compliance organisation har udvik MAN betalte vederlag til Business Partners Også for donationer og sponsorstøtte findes en virksomhed har en såkaldt dominerende let Retningslinjer til Compliance temaerne ikke benyttes som korruptionsmiddel. der en koncernomfattende Retningslinje, markedsposition. Herved skal eventuelle korruptionsbekæmpelse, kartelret, forebyg med hvilken hver medarbejder kan identi Compliance overtrædelser på kartelrettens gelse af hvidvask og databeskyttelse. Med Integriteten af alle MAN's Business Partners ficere, om og under hvilke forudsætninger område forebygges. disse Retningslinjer er ensartede og bindende bestemmelser sat i kraft for alle med kontrolleres ved hjælp af det såkaldte Business Partner Approval Tool, hvis anven sådanne opmærksomheder kan gives på vegne af MAN. Omgang med Personoplysninger arbejdere i hele koncernen. delse er fastsat med bindende virkning af MAN tager beskyttelsen af Personoplys Retningslinjen. Business Partner Approval Overholdelse af kartelretlige forskrifter ninger alvorligt. For at sikre overholdelsen af Gaver, repræsentation og invitationer Tool er en webbaseret applikation, hvormed MAN optræder som en fair og ansvarlig de anvendelige databeskyttelsesforskrifter til arrangementer en forretningspartners integritet kan kontrol konkurrent på alle markeder. For at sikre, og garantere et højt og ensartet niveau for For at sikre at gaver, repræsentation og in leres hurtigt, gennemskueligt og omfattende. at medarbejderne er underrettet om de beskyttelsen af Personoplysninger overalt i vitationer til arrangementer holder sig inden Business Partner Approval Tool blev udviklet kartelretlige forskrifter og overholder disse, verden, har MAN udstedt en Retningslinje for rimelighedens grænser og ikke benyttes i 2010 af Compliance organisationen i sam har MAN udstedt en Retningslinje, der in om databeskyttelse. Denne Retningslinje til at påvirke forretningspartnere eller myn arbejde med salgsmedarbejdere og benyttes deholder bestemmelser om omgangen opstiller grundlæggende regler for omgang digheder, har MAN udstedt en Retningslinje. koncernomfattende. med konkurrenter, kunder og leverandører. med Personoplysninger og fastlægger Den indeholder et klart struktureret lyskurv Retningslinjen angiver også de retlige ram databeskyttelsesorganisationen inden for system, hvormed hver enkelt medarbejder MAN gruppen. eneansvarligt kan identificere og kontrollere, om og under hvilke forudsætninger han må Forebyggelse af hvidvask og terror give eller modtage en opmærksomhed. finansiering Handlen med værdifulde genstande inde Omgang med konsulenter og formid bærer en risiko for misbrug i forbindelse lere/ Business Partner Approval Tool med hvidvask eller terrorfinansiering. Også MAN har desuden udstedt en Retningslinje, MAN kan i den forbindelse blive både offer der regulerer overdragelsen af opgaver til og medskyldig uden at vide det. MAN har formidlere, repræsentanter, konsulenter eller derfor truffet forskellige foranstaltninger. andre salgsunderstøttende forretningspart Dette gælder især de generelle koncern nere (såkaldte Business Partners). Gennem retningslinjer, der indeholder minimumkrav konkrete bestemmelser om kontrol af Busi i forbindelse med omgangen med påfal ness Partners, kontraktudformning, doku dende forretningspartnere, herunder kravet mentation af forretningsforholdet og udbe om opklaring af baggrunde eller afklaring af uklare forhold før indgåelse af aftaler. 04

6 Uddannelse gennem træning med fysisk 2. Afsløring Opklaring af Compliance overtrædelser tilstedeværelse og online-træning Sker der Compliance overtrædelser inden Compliance organisationen modtager oplys Compliance organisationen afvikler træning for MAN gruppen, kan dette medføre væ ninger om mulige Compliance overtrædelser i Compliance temaer overalt i verden for sentlige risici for MAN gruppen og de be og sikrer, at sådanne oplysninger behandles MAN medarbejdere, der kan være udsat rørte medarbejdere. Integritet og lovkonform af den egnede funktion inden for koncernen. for Compliance risici. I disse træningsforløb adfærd har derfor højeste prioritet inden for Tungtvejende Compliance overtrædelser præsenteres for det første MAN Compliance MAN gruppen. For at garantere disse vær på området alvorlig økonomisk kriminalitet organisationen, og der formidles basisviden dier har MAN skabt klare og transparente samt kartel- og databeskyttelsesret under om temaerne økonomisk kriminalitet, kor processer, der sikrer, at Compliance over søges af Corporate Compliance Office som ruptionsbekæmpelse, kartelret, databeskyt trædelser internt registreres, opklares og ansvarlig funktion. Dette centrale ansvars Compliance Helpdesk telse og forebyggelse af hvidvask. Desuden standses omgående. område for modtagelse af oplysninger og Siden februar 2010 har MAN haft den såkaldte benyttes konkrete tilfælde som eksempler Compliance Helpdesk, hvor medarbejdere for at påpege risici og formidle indholdet telefonisk eller via kan stille spørgsmål af Com pliance Retningslinjerne. Medarbej om temaet Compliance. Compliance Help dere får at vide, hvordan de bør forholde desk benyttes flittigt af MAN medarbejdere. sig for ikke at krænke retsregler og undgå Hver måned modtages et stort antal fore konflikter. spørgsler om vidt forskellige temaer, der behandles indgående af advokaterne i Dertil kommer online-træning og specialud Corporate Compliance Office, og som sæd dannelse i særlige temaer for medarbejdere vanligvis besvares inden for 48 timer. inden for særligt risikobehæftede områder. Således gennemfører Compliance organisa Ud fra de forespørgsler, der fremsættes til tionen eksempelvis uddybende uddannel Compliance Helpdesk, danner Compliance sesforløb om temaet kartelret for medarbej afdelingen sig et overblik over hyppigt fore dere, der arbejder inden for konkurrence- og kommende problemstillinger. Den herved markedsanalyse. erhvervede viden benyttes til at identificere nye forebyggende Compliance foranstaltninger. 05

7 undersøgelse af tungtvejende Compliance Continuous Controls Monitoring (CCM) Speak up! Enhver medarbejder, der har oplysninger overtrædelser sikrer, at forkert adfærd afslø For at sikre, at indkøbs- og betalingsproces Oplysningsportalen Speak up! har også om Compliance overtrædelser, kan naturlig res, og risici for MAN gruppen identificeres ser hos MAN afvikles i overensstemmelse til formål at afsløre risici, der er farlige for vis også henvende sig til andre kontaktste tidligt og kan afværges. med Retningslinjerne, og at Compliance risici MAN. Med denne portal giver MAN med der i virksomheden, f.eks. til overordnede, på disse områder afsløres hurtigt, har MAN arbejdere og forretningspartnere mulighed personaleafdelingen eller Compliance orga indført et elektronisk overvågningssystem, for at give fortrolige oplysninger om tungt nisationen. Risikoanalyse og Compliance audit der supplerer kontrollerne i forbindelse med vejende Compliance overtrædelser overalt Compliance organisationen foretager re det interne kontrolsystem. Hvis bestemte i verden døgnet rundt. Oplysningsportalen gelmæssigt en koncernomfattende risiko proceskontrolpunkter ikke stemmer over Speak up! skal være en hjælp til at iden analyser for at identificere Compliance risici ens med de foreskrevne fremgangsmåder tificere og undgå væsentlige risici for virk på områderne korruption, kartelret, databe i MAN gruppens centrale Retningslinjer om somheden. Her modtages og behandles skyttelse og forebyggelse af hvidvask. Risi indkøb, bogholderi og betalingsformidling, kun oplysninger, der vedrører tungtvejende koanalysen omfatter samtlige del koncerner genererer CCM-systemet en automatisk Compliance overtrædelser, især på områ og tager hensyn til de enkelte koncernsel alarm, der afvikles ved hjælp af foruddefine derne økonomisk kriminalitet (f.eks. Kor skabers antal og størrelse, forretningsmo rede arbejdsforløb med teknisk understøt ruptionsforbrydelser og ulovlig hvidvask), dellen, kunde- og salgsstrukturen, Trans telse. Dermed sikrer CCM-systemet i MAN kartelret og databeskyttelse. Oplysninger parency Internationals korruptions indeks gruppens indkøbs- og betalingsprocesser, via Speak up! portalen sendes videre til på målmarkederne samt den lokale konkur at eventuelle Compliance risici og retnings Corporate Compliance Office, der behand rencestruktur. linjeovertrædelser afsløres tidligt. ler oplysningerne fortroligt. I forlængelse af denne risikoanalyse foretages regelmæssigt Compliance audit. Disse indeholder en systematisk dataanalyse og Mergers & Acquisitions (M&A) en gennemgang af Compliance kontrol For at forhindre at der opstår Compliance Målgruppe Intern/ekstern lerne. De identificerer svage punkter med henblik på Compliance temaer og finder mulige udgangspunkter for en forbedring af systemerne. Resultaterne af Compliance risikoanalysen og af Compliance audittene danner grundlag for Compliance organisationens struktur, for det af MAN tilpas risici for MAN på grund af køb eller salg af selskabsandele, integreres Compliance organisationen lige fra begyndelsen i MAN gruppens M&A-projekter. Compliance organisationen har fastsat specifikke krav til de berørte virksomheders Due Diligence kontrol, der skal sikre, at eventuelle Com Målsætning Adgangskanal Tidsmæssig tilgængelighed Beregnet til oplysninger om tungtvejende Compliance overtrædelser Online 24/7 sede Compliance programs behov samt yderligere foranstaltninger for at undgå pliance risici afsløres tidligt. Fortrolighed Fortrolig og sikker Compliance risici. 06

8 3. Reaktion Ud over forebyggelse af Compliance overtrædelser og afsløring af forseelser udgør en hurtig, effektiv og konsekvent reaktion på forseelser den tredje søjle i MAN Compliance programmet. Videreudvikling af MAN Compliance programmet Hvis en Compliance overtrædelse har fundet sted, analyserer de ansvarlige medarbejdere i Compliance organisationen baggrunden for og årsagerne til overtrædelsen. Den indhentede viden fra denne analyse benyttes til at afsløre eventuelle svage punkter i Compliance programmet og afhjælpe disse på en passende måde. Opdagelsen af Compliance overtrædelser benyttes dermed kontinuerligt til at videreudvikle og forbedre Compliance systemet. På denne måde sikrer MAN et vedvarende effektivt integritets- og Compliance program. Myndighedsundersøgelser MAN står for åbenhed og transparens og har derfor et tæt samarbejde med de ansvarlige myndigheder, når disse foretager undersøgelser eller fremsætter forespørgsler til virksomheden. I sådanne tilfælde står Compliance organisationen altid til rådighed som central kontaktperson for myndighederne. MAN's Compliance organisation har desuden udgivet en vejledning i adfærd ved visitationer, hvor alle medarbejdere kan se, hvordan de skal forholde sig, når undersøgelsesmyndigheder foretager undersøgelser. I denne adfærdsvejledning lægges hovedvægten på åbenhed, transparens og samarbejde. MAN har dermed klart kommunikeret til alle medarbejdere, at de i tilfælde af undersøgelser skal underrette Compliance organisationen og samarbejde med myndighederne. Sanktioner MAN tolererer ingen Compliance overtrædelser. Hvis der konstateres Compliance overtrædelser, fremsætter Compliance organisationen forslag om egnede og rimelige sanktionsforanstaltninger, hvis gennemførelse besluttes af en MAN-intern komité. Afhængigt af overtrædelsens karakter spænder sanktionsforanstaltningerne fra arbejdsretlige til civilretlige konsekvenser. Implementeringen af sanktionsforanstaltningerne overvåges internt i koncernen. 07

9 MAN's engagement for Compliance 1. Tone from the Top MAN gruppens direktion er sig sit ansvar for Compliance bevidst og varetager det i fuldt omfang. Alle Compliance Officers rapporterer regelmæssigt til MAN SE's direktion og delkoncernernes direktion samt til andre afdelingers ledere (eksempelvis Legal, Accounting, Controlling og Corporate Audit) om fremskridt i Compliance aktiviteterne, eventuelle Compliance hændelser og de for så vidt trufne foranstaltninger. MAN's direktion og ledere betragter Compliance som et integreret element i virksom heden. De fremmer en kultur, hvor nøgle ordene er transparens og integritet. Compliance overtrædelser tolereres ikke. Vi hos MAN har den fælles opfattelse, at der ikke findes kompromiser hos MAN, når det drejer sig om at gøre forretninger Compliancekonforme. Vi efterlever zero tolerance, siger Dr. Pachta-Reyhofen, ordførende direktør i MAN SE. 2. Kommunikation Compliance temaer behandles regelmæssigt i de MAN-interne nyhedsbreve og medarbejdertidsskrifter. Nye Compliance Retningslinjer kommunikeres ikke kun til medarbejderne via intranettet og via , men formidles også i forbindelse med Compliance uddannelsesforløb. Compliance organisationens kontaktdata er offentliggjort på MAN gruppens intranet. Overalt i verden benytter medarbejderne Compliance Helpdesk til at stille spørgsmål og indhente oplysninger om Compliance temaer. Både på direktionsmøder og på arrangementer for ledere står Compliance regelmæssigt på dagsordenen. I foråret 2012 har MAN Compliance organisationen gennem en uafhængig serviceudbyder endelig foretaget en anonym medarbejderundersøgelse, hvor opfattelsen og bedømmel sen af Compliance organisationen inden for koncernen blev målt. Ifølge denne er de adspurgte fortrolige med Compliance foranstaltningerne, og de kender MAN Code of Conduct og Compliance Retningslinjerne. De efterlever en etisk virksomhedskultur og opfatter Compliance organisationen som en pålidelig intern vejleder og partner. 3. Rapportering og kontrol For at sikre en vedvarende virkning af Compliance programmet kontrollerer MAN fortløbende programmets effektivitet og gyldighed. Gennem de beskrevne Com pliance kontroller og en analyse af eventuelle Compliance overtrædelser sikres det, at eventuelle svage punkter i Compliance organisationen opdages, og at der sker en hensigtsmæssig tilpasning af Compliance systemet. Desuden følger Compliance organisationen kontinuerligt op på implementeringen af Compliance foranstaltningerne og de igangværende projekter. Eksempelvis registreres og evalueres ugentligt, hvor mange forretningspartnere der er registreret i Business Partner Approval Tool, hvor mange forespørgsler der er behandlet via Compliance Helpdesk, og hvor mange oplysninger der er modtaget via Speak up! portalen. Dermed foretages en løbende kontrol af Compliance organisationens effektivitet. 08

10 4. Regelmæssig udveksling af synspunkter med eksterne eksperter MAN er også engageret i Compliance uden for koncernens egne grænser. Compliance organisationen udveksler regelmæssigt synspunkter om Compliance temaer med eksperter fra erhvervslivet og fra videnskabens verden. Medarbejdere fra Compliance organisationen holder foredrag på Compliance konferencer og arrangementer. MAN er blandt andet engageret i netværket Compliance e.v., der beskæftiger sig med diskussionen om retlige, økonomiske og organisatoriske spørgsmål om temaerne Compliance og Best Practice mellem industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber og andre interesserede personer. I foråret 2011 afholdt netværket Compliance et arrangement hos MAN, hvor godt 150 internationale Compliance eksperter diskuterede temaet Compliance i BRIC-lande og Emerging Markets. 5. Medlemskaber MAN understøtter og fremmer kampen mod korruption og er i den forbindelse sammen med andre virksomheder repræsenteret i følgende organisationer: Siden september 2010 har MAN været korporativt medlem af Transparency International, en international organisation til bekæmpelse af korruption. Derudover har MAN i 2011 tilsluttet sig De Forenede Nationers initiativ Global Compact, og i starten af 2012 tilsuttede MAN sig World Economic Forums initiativ Partnering Against Corruption (PACI). Desuden er MAN medstifter og medlem af det tyske compliance-institut (DICO). 09

11 Kolofon Hvis du vil vide mere om Compliance hos MAN, bedes du kontakte: Dr. Philip Matthey Chief Compliance Officer Tlf: Eller i MAN-koncerninternet under:

12 MAN SE Postfach München

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007

Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007 Dispute and Forensic Services Virksomhedskriminalitet i 25-2 Uddrag fra Global Economic Crime Survey 25-2 2 Introduktion I sommeren 2 har Pricewaterhouse- Coopers for fjerde gang gennemført en global undersøgelse

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere