MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY. Compliance hos MAN. Engineering the Future since MAN SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY. Compliance hos MAN. Engineering the Future since 1758. MAN SE"

Transkript

1 MAN COMPLIANCE DRIVEN BY INTEGRITY Compliance hos MAN Engineering the Future since MAN SE 02

2 Forord MAN har som verdensomspændende virksomhed med mange forretningsområder og en lang tradition et socialt ansvar over for kunderne, medarbejderne, investorerne og offentligheden. Dette sociale ansvar betyder, at MAN til enhver tid overholder de gældende love, respekterer etiske grundværdier og handler bæredygtigt overalt i verden. Compliance er på denne baggrund en fundamental del af MAN strategien, der skal efterleves på alle koncernniveauer og af alle medarbejdere, det vil sige af direktionen, af lederne og af hver enkelt ansat. MAN Compliance organisationen har indført mange andre foranstaltninger, der skal sikre, at Compliance hos MAN efterleves og implementeres i hele koncernen. Hermed ønsker vi at gøre dig bekendt med MAN Compliance organisationen og give dig et overblik over MAN-gruppens Compliance foranstaltninger. En unangribelig adfærd gælder for os alle overalt og til enhver tid. (Dr. Pachta-Reyhofen, ordførende direktør i MAN SE) Indhold Forord 01 MAN Compliance organisationen 02 MAN Compliance programmet 03 MAN's engagement for Compliance 08 Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen, CEO MAN SE 01

3 MAN Compliance organisationen MAN's Compliance organisation ledes af en Chief Compliance Officer, der rapporterer Compliance organisationen i delkoncernerne er ansvarlig for, at det af Corporate Bestyrelsens kontroludvalg direkte til den ordførende direktør i MAN SE og derudover til bestyrelsens kontroludvalg. Compliance Office udviklede Compliance program implementeres i delkoncernernes CEO MAN SE Compliance organisationen er inddelt i to koncernselskaber. Hver delkoncern har en Compliance Officer, der understøttes af Chief Compliance Officer dele: Corporate Compliance Office i koncerncentralen og Compliance organisationen i Compliance Managers i forskellige forretningsenheder eller salgsregioner. Corporate Compliance Office delkoncernerne. Corporate Compliance Office varetager Endelig varetages Compliance opgaver også af de såkaldte Compliance Champions. Compliance Awareness & Prevention Compliance Legal Compliance Data Protection Compliance Project Management & Programs centrale Compliance funktioner, som f.eks. Compliance Champions er ikke fuldtids oprettelse af Compliance Retningslinjer med gyldighed for hele koncernen, udformning af Compliance træning, identifikation af Compliance medarbejdere, men ledere i MAN, der har påtaget sig et særligt ansvar for temaet Compliance. De understøtter Compliance Compliance organisation Delkoncerner Compliance Officer TK Compliance kontroller og undersøgelse af Compliance overtrædelser. Desuden foretager Corporate Compliance Office regel organisationen, idet de eksempelvis sørger for, at Compliance foranstaltningerne også implementeres i koncernselskaber, der ikke Compliance Manager Sales Region/Business Unit mæssigt en risikoanalyse for at identificere har en egen lokal Compliance Manager på potentielle Compliance risici for koncernen stedet. og tilpasse og videreudvikle det koncernomfattende Compliance program i overensstemmelse med disse risici. Compliance Champions 02

4 MAN Compliance programmet Forebyggelse MAN Compliance programmet beskæftiger sig med temaerne økonomisk kriminalitet (her under især korruptionsbekæmpelse, 1. Forebyggelse For at forebygge Compliance overtrædelser har Compliance afdelingen truffet og imple Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere MAN forventer, at leverandører og forret fore byggelse af hvidvask), kartelret og data menteret et stort antal forskellige foranstalt ningspartnere samt deres medarbejdere beskyttelse. ninger: også handler ansvarligt og til enhver tid overholder gældende love og respekterer Afsløring Reaktion Compliance organisationen har i den forbindelse udviklet et koncernomfattende integritets- og Compliance program, som præventivt forhindrer Compliance over Code of Conduct MAN gruppens Code of Conduct, der gælder for alle MAN s medarbejdere, det vil sige etiske grundværdier overalt i verden. MAN har derfor udgivet sin egen Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere, der indeholder etiske minimumsstandarder, som trædelser (forebyggelse) og di-rektionen, ledere og hver enkelt ansat, er leverandørerne og forretningspartnerne for hurtigst muligt afslører eventuelle Compli det centrale element i MAN s virksomheds pligter sig til at overholde. ance overtrædelser, der måtte forekomme kultur. Den henvender sig direkte til MAN's på trods af de forebyggende foranstalt medarbejdere, konkretiserer virksomhedens ninger (afsløring), værdier (pålidelig, innovativ, dynamisk og og som omgående og effektivt standser åben) og fastsætter konkrete og bindende disse Compliance overtrædelser, så snart vejledninger for situationer, hvor medarbej de er afsløret (reaktion). dere skal være særligt opmærksomme på at handle ansvarligt. Ud fra eksempler beskriver den, hvordan konfliktsituationer kan håndteres i den daglige forretningsvirksomhed. 03

5 Compliance Retningslinjer taling af vederlaget skal det sikres, at det af Donationer og sponsorstøtte mebetingelser, der skal tages højde for, når MAN s Compliance organisation har udvik MAN betalte vederlag til Business Partners Også for donationer og sponsorstøtte findes en virksomhed har en såkaldt dominerende let Retningslinjer til Compliance temaerne ikke benyttes som korruptionsmiddel. der en koncernomfattende Retningslinje, markedsposition. Herved skal eventuelle korruptionsbekæmpelse, kartelret, forebyg med hvilken hver medarbejder kan identi Compliance overtrædelser på kartelrettens gelse af hvidvask og databeskyttelse. Med Integriteten af alle MAN's Business Partners ficere, om og under hvilke forudsætninger område forebygges. disse Retningslinjer er ensartede og bindende bestemmelser sat i kraft for alle med kontrolleres ved hjælp af det såkaldte Business Partner Approval Tool, hvis anven sådanne opmærksomheder kan gives på vegne af MAN. Omgang med Personoplysninger arbejdere i hele koncernen. delse er fastsat med bindende virkning af MAN tager beskyttelsen af Personoplys Retningslinjen. Business Partner Approval Overholdelse af kartelretlige forskrifter ninger alvorligt. For at sikre overholdelsen af Gaver, repræsentation og invitationer Tool er en webbaseret applikation, hvormed MAN optræder som en fair og ansvarlig de anvendelige databeskyttelsesforskrifter til arrangementer en forretningspartners integritet kan kontrol konkurrent på alle markeder. For at sikre, og garantere et højt og ensartet niveau for For at sikre at gaver, repræsentation og in leres hurtigt, gennemskueligt og omfattende. at medarbejderne er underrettet om de beskyttelsen af Personoplysninger overalt i vitationer til arrangementer holder sig inden Business Partner Approval Tool blev udviklet kartelretlige forskrifter og overholder disse, verden, har MAN udstedt en Retningslinje for rimelighedens grænser og ikke benyttes i 2010 af Compliance organisationen i sam har MAN udstedt en Retningslinje, der in om databeskyttelse. Denne Retningslinje til at påvirke forretningspartnere eller myn arbejde med salgsmedarbejdere og benyttes deholder bestemmelser om omgangen opstiller grundlæggende regler for omgang digheder, har MAN udstedt en Retningslinje. koncernomfattende. med konkurrenter, kunder og leverandører. med Personoplysninger og fastlægger Den indeholder et klart struktureret lyskurv Retningslinjen angiver også de retlige ram databeskyttelsesorganisationen inden for system, hvormed hver enkelt medarbejder MAN gruppen. eneansvarligt kan identificere og kontrollere, om og under hvilke forudsætninger han må Forebyggelse af hvidvask og terror give eller modtage en opmærksomhed. finansiering Handlen med værdifulde genstande inde Omgang med konsulenter og formid bærer en risiko for misbrug i forbindelse lere/ Business Partner Approval Tool med hvidvask eller terrorfinansiering. Også MAN har desuden udstedt en Retningslinje, MAN kan i den forbindelse blive både offer der regulerer overdragelsen af opgaver til og medskyldig uden at vide det. MAN har formidlere, repræsentanter, konsulenter eller derfor truffet forskellige foranstaltninger. andre salgsunderstøttende forretningspart Dette gælder især de generelle koncern nere (såkaldte Business Partners). Gennem retningslinjer, der indeholder minimumkrav konkrete bestemmelser om kontrol af Busi i forbindelse med omgangen med påfal ness Partners, kontraktudformning, doku dende forretningspartnere, herunder kravet mentation af forretningsforholdet og udbe om opklaring af baggrunde eller afklaring af uklare forhold før indgåelse af aftaler. 04

6 Uddannelse gennem træning med fysisk 2. Afsløring Opklaring af Compliance overtrædelser tilstedeværelse og online-træning Sker der Compliance overtrædelser inden Compliance organisationen modtager oplys Compliance organisationen afvikler træning for MAN gruppen, kan dette medføre væ ninger om mulige Compliance overtrædelser i Compliance temaer overalt i verden for sentlige risici for MAN gruppen og de be og sikrer, at sådanne oplysninger behandles MAN medarbejdere, der kan være udsat rørte medarbejdere. Integritet og lovkonform af den egnede funktion inden for koncernen. for Compliance risici. I disse træningsforløb adfærd har derfor højeste prioritet inden for Tungtvejende Compliance overtrædelser præsenteres for det første MAN Compliance MAN gruppen. For at garantere disse vær på området alvorlig økonomisk kriminalitet organisationen, og der formidles basisviden dier har MAN skabt klare og transparente samt kartel- og databeskyttelsesret under om temaerne økonomisk kriminalitet, kor processer, der sikrer, at Compliance over søges af Corporate Compliance Office som ruptionsbekæmpelse, kartelret, databeskyt trædelser internt registreres, opklares og ansvarlig funktion. Dette centrale ansvars Compliance Helpdesk telse og forebyggelse af hvidvask. Desuden standses omgående. område for modtagelse af oplysninger og Siden februar 2010 har MAN haft den såkaldte benyttes konkrete tilfælde som eksempler Compliance Helpdesk, hvor medarbejdere for at påpege risici og formidle indholdet telefonisk eller via kan stille spørgsmål af Com pliance Retningslinjerne. Medarbej om temaet Compliance. Compliance Help dere får at vide, hvordan de bør forholde desk benyttes flittigt af MAN medarbejdere. sig for ikke at krænke retsregler og undgå Hver måned modtages et stort antal fore konflikter. spørgsler om vidt forskellige temaer, der behandles indgående af advokaterne i Dertil kommer online-træning og specialud Corporate Compliance Office, og som sæd dannelse i særlige temaer for medarbejdere vanligvis besvares inden for 48 timer. inden for særligt risikobehæftede områder. Således gennemfører Compliance organisa Ud fra de forespørgsler, der fremsættes til tionen eksempelvis uddybende uddannel Compliance Helpdesk, danner Compliance sesforløb om temaet kartelret for medarbej afdelingen sig et overblik over hyppigt fore dere, der arbejder inden for konkurrence- og kommende problemstillinger. Den herved markedsanalyse. erhvervede viden benyttes til at identificere nye forebyggende Compliance foranstaltninger. 05

7 undersøgelse af tungtvejende Compliance Continuous Controls Monitoring (CCM) Speak up! Enhver medarbejder, der har oplysninger overtrædelser sikrer, at forkert adfærd afslø For at sikre, at indkøbs- og betalingsproces Oplysningsportalen Speak up! har også om Compliance overtrædelser, kan naturlig res, og risici for MAN gruppen identificeres ser hos MAN afvikles i overensstemmelse til formål at afsløre risici, der er farlige for vis også henvende sig til andre kontaktste tidligt og kan afværges. med Retningslinjerne, og at Compliance risici MAN. Med denne portal giver MAN med der i virksomheden, f.eks. til overordnede, på disse områder afsløres hurtigt, har MAN arbejdere og forretningspartnere mulighed personaleafdelingen eller Compliance orga indført et elektronisk overvågningssystem, for at give fortrolige oplysninger om tungt nisationen. Risikoanalyse og Compliance audit der supplerer kontrollerne i forbindelse med vejende Compliance overtrædelser overalt Compliance organisationen foretager re det interne kontrolsystem. Hvis bestemte i verden døgnet rundt. Oplysningsportalen gelmæssigt en koncernomfattende risiko proceskontrolpunkter ikke stemmer over Speak up! skal være en hjælp til at iden analyser for at identificere Compliance risici ens med de foreskrevne fremgangsmåder tificere og undgå væsentlige risici for virk på områderne korruption, kartelret, databe i MAN gruppens centrale Retningslinjer om somheden. Her modtages og behandles skyttelse og forebyggelse af hvidvask. Risi indkøb, bogholderi og betalingsformidling, kun oplysninger, der vedrører tungtvejende koanalysen omfatter samtlige del koncerner genererer CCM-systemet en automatisk Compliance overtrædelser, især på områ og tager hensyn til de enkelte koncernsel alarm, der afvikles ved hjælp af foruddefine derne økonomisk kriminalitet (f.eks. Kor skabers antal og størrelse, forretningsmo rede arbejdsforløb med teknisk understøt ruptionsforbrydelser og ulovlig hvidvask), dellen, kunde- og salgsstrukturen, Trans telse. Dermed sikrer CCM-systemet i MAN kartelret og databeskyttelse. Oplysninger parency Internationals korruptions indeks gruppens indkøbs- og betalingsprocesser, via Speak up! portalen sendes videre til på målmarkederne samt den lokale konkur at eventuelle Compliance risici og retnings Corporate Compliance Office, der behand rencestruktur. linjeovertrædelser afsløres tidligt. ler oplysningerne fortroligt. I forlængelse af denne risikoanalyse foretages regelmæssigt Compliance audit. Disse indeholder en systematisk dataanalyse og Mergers & Acquisitions (M&A) en gennemgang af Compliance kontrol For at forhindre at der opstår Compliance Målgruppe Intern/ekstern lerne. De identificerer svage punkter med henblik på Compliance temaer og finder mulige udgangspunkter for en forbedring af systemerne. Resultaterne af Compliance risikoanalysen og af Compliance audittene danner grundlag for Compliance organisationens struktur, for det af MAN tilpas risici for MAN på grund af køb eller salg af selskabsandele, integreres Compliance organisationen lige fra begyndelsen i MAN gruppens M&A-projekter. Compliance organisationen har fastsat specifikke krav til de berørte virksomheders Due Diligence kontrol, der skal sikre, at eventuelle Com Målsætning Adgangskanal Tidsmæssig tilgængelighed Beregnet til oplysninger om tungtvejende Compliance overtrædelser Online 24/7 sede Compliance programs behov samt yderligere foranstaltninger for at undgå pliance risici afsløres tidligt. Fortrolighed Fortrolig og sikker Compliance risici. 06

8 3. Reaktion Ud over forebyggelse af Compliance overtrædelser og afsløring af forseelser udgør en hurtig, effektiv og konsekvent reaktion på forseelser den tredje søjle i MAN Compliance programmet. Videreudvikling af MAN Compliance programmet Hvis en Compliance overtrædelse har fundet sted, analyserer de ansvarlige medarbejdere i Compliance organisationen baggrunden for og årsagerne til overtrædelsen. Den indhentede viden fra denne analyse benyttes til at afsløre eventuelle svage punkter i Compliance programmet og afhjælpe disse på en passende måde. Opdagelsen af Compliance overtrædelser benyttes dermed kontinuerligt til at videreudvikle og forbedre Compliance systemet. På denne måde sikrer MAN et vedvarende effektivt integritets- og Compliance program. Myndighedsundersøgelser MAN står for åbenhed og transparens og har derfor et tæt samarbejde med de ansvarlige myndigheder, når disse foretager undersøgelser eller fremsætter forespørgsler til virksomheden. I sådanne tilfælde står Compliance organisationen altid til rådighed som central kontaktperson for myndighederne. MAN's Compliance organisation har desuden udgivet en vejledning i adfærd ved visitationer, hvor alle medarbejdere kan se, hvordan de skal forholde sig, når undersøgelsesmyndigheder foretager undersøgelser. I denne adfærdsvejledning lægges hovedvægten på åbenhed, transparens og samarbejde. MAN har dermed klart kommunikeret til alle medarbejdere, at de i tilfælde af undersøgelser skal underrette Compliance organisationen og samarbejde med myndighederne. Sanktioner MAN tolererer ingen Compliance overtrædelser. Hvis der konstateres Compliance overtrædelser, fremsætter Compliance organisationen forslag om egnede og rimelige sanktionsforanstaltninger, hvis gennemførelse besluttes af en MAN-intern komité. Afhængigt af overtrædelsens karakter spænder sanktionsforanstaltningerne fra arbejdsretlige til civilretlige konsekvenser. Implementeringen af sanktionsforanstaltningerne overvåges internt i koncernen. 07

9 MAN's engagement for Compliance 1. Tone from the Top MAN gruppens direktion er sig sit ansvar for Compliance bevidst og varetager det i fuldt omfang. Alle Compliance Officers rapporterer regelmæssigt til MAN SE's direktion og delkoncernernes direktion samt til andre afdelingers ledere (eksempelvis Legal, Accounting, Controlling og Corporate Audit) om fremskridt i Compliance aktiviteterne, eventuelle Compliance hændelser og de for så vidt trufne foranstaltninger. MAN's direktion og ledere betragter Compliance som et integreret element i virksom heden. De fremmer en kultur, hvor nøgle ordene er transparens og integritet. Compliance overtrædelser tolereres ikke. Vi hos MAN har den fælles opfattelse, at der ikke findes kompromiser hos MAN, når det drejer sig om at gøre forretninger Compliancekonforme. Vi efterlever zero tolerance, siger Dr. Pachta-Reyhofen, ordførende direktør i MAN SE. 2. Kommunikation Compliance temaer behandles regelmæssigt i de MAN-interne nyhedsbreve og medarbejdertidsskrifter. Nye Compliance Retningslinjer kommunikeres ikke kun til medarbejderne via intranettet og via , men formidles også i forbindelse med Compliance uddannelsesforløb. Compliance organisationens kontaktdata er offentliggjort på MAN gruppens intranet. Overalt i verden benytter medarbejderne Compliance Helpdesk til at stille spørgsmål og indhente oplysninger om Compliance temaer. Både på direktionsmøder og på arrangementer for ledere står Compliance regelmæssigt på dagsordenen. I foråret 2012 har MAN Compliance organisationen gennem en uafhængig serviceudbyder endelig foretaget en anonym medarbejderundersøgelse, hvor opfattelsen og bedømmel sen af Compliance organisationen inden for koncernen blev målt. Ifølge denne er de adspurgte fortrolige med Compliance foranstaltningerne, og de kender MAN Code of Conduct og Compliance Retningslinjerne. De efterlever en etisk virksomhedskultur og opfatter Compliance organisationen som en pålidelig intern vejleder og partner. 3. Rapportering og kontrol For at sikre en vedvarende virkning af Compliance programmet kontrollerer MAN fortløbende programmets effektivitet og gyldighed. Gennem de beskrevne Com pliance kontroller og en analyse af eventuelle Compliance overtrædelser sikres det, at eventuelle svage punkter i Compliance organisationen opdages, og at der sker en hensigtsmæssig tilpasning af Compliance systemet. Desuden følger Compliance organisationen kontinuerligt op på implementeringen af Compliance foranstaltningerne og de igangværende projekter. Eksempelvis registreres og evalueres ugentligt, hvor mange forretningspartnere der er registreret i Business Partner Approval Tool, hvor mange forespørgsler der er behandlet via Compliance Helpdesk, og hvor mange oplysninger der er modtaget via Speak up! portalen. Dermed foretages en løbende kontrol af Compliance organisationens effektivitet. 08

10 4. Regelmæssig udveksling af synspunkter med eksterne eksperter MAN er også engageret i Compliance uden for koncernens egne grænser. Compliance organisationen udveksler regelmæssigt synspunkter om Compliance temaer med eksperter fra erhvervslivet og fra videnskabens verden. Medarbejdere fra Compliance organisationen holder foredrag på Compliance konferencer og arrangementer. MAN er blandt andet engageret i netværket Compliance e.v., der beskæftiger sig med diskussionen om retlige, økonomiske og organisatoriske spørgsmål om temaerne Compliance og Best Practice mellem industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber og andre interesserede personer. I foråret 2011 afholdt netværket Compliance et arrangement hos MAN, hvor godt 150 internationale Compliance eksperter diskuterede temaet Compliance i BRIC-lande og Emerging Markets. 5. Medlemskaber MAN understøtter og fremmer kampen mod korruption og er i den forbindelse sammen med andre virksomheder repræsenteret i følgende organisationer: Siden september 2010 har MAN været korporativt medlem af Transparency International, en international organisation til bekæmpelse af korruption. Derudover har MAN i 2011 tilsluttet sig De Forenede Nationers initiativ Global Compact, og i starten af 2012 tilsuttede MAN sig World Economic Forums initiativ Partnering Against Corruption (PACI). Desuden er MAN medstifter og medlem af det tyske compliance-institut (DICO). 09

11 Kolofon Hvis du vil vide mere om Compliance hos MAN, bedes du kontakte: Dr. Philip Matthey Chief Compliance Officer Tlf: Eller i MAN-koncerninternet under:

12 MAN SE Postfach München

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Complianceprogrammer i praksis

Complianceprogrammer i praksis 02/02/2017 Complianceprogrammer i praksis 2017 Commercial Contracts Day Ken B Graversen 1 Complianceprogrammer i praksis Februar 2017 Fra passiv politik til praktisk program - få liv i og værdi ud af virksomhedens

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Engineering the Future since 1758. MAN Gruppen

CODE OF CONDUCT. Engineering the Future since 1758. MAN Gruppen CODE OF CONDUCT Engineering the Future since 1758. MAN Gruppen Læs denne Code of Conduct grundigt igennem. Den er beregnet som en hjælp i dit daglige arbejde. Version: 1.0 Gyldig fra: 01.01.2011 INDHOLD

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand 2 Code of Business Conduct Forord Kære medarbejdere Vores virksomhed har udviklet sig fra at være det værksted for finmekanik og elektroteknik,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere