Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD"

Transkript

1 Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen. 2. Valg af stemmetællere og referent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer er stemmetællere. Bestyrelsen foreslår, at sekretariatet er referent. 3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Bestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt i bilagsmappen. 4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode Bestyrelsen vedlægger skriftlig beretning. Formanden aflægger mundtlig beretning på mødet. 5. Eventuelt forslag til udtalelse 6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport Resultatopgørelse og balance for år 2014 er vedlagt i bilagsmappen. 7. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode Forslaget er vedlagt i bilagsmappen. 8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år Budget for år 2015 samt budgetoverslag for 2016 og 2017 er vedlagt i bilagsmappen. 9. Indkomne forslag Forslag fra Silkeborg og Norddjurs ældreråd til ændring af vedtægtens 11. Forslaget er vedlagt i bilagsmappen. Bestyrelsen støtter forslaget. 10. Fastsættelse af kontingent for 2016 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 11. Præsentation af nyvalgt bestyrelse Oversigt er vedlagt i bilagsmappen. 12. Valg af formand Bent Aa. Rasmussen genopstiller til formandsposten og bakkes op af bestyrelsen. 13. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 14. Eventuelt

2 Bilag til pkt. 3 Bestyrelsens forslag til Forretningsorden ved DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde mandag d. 11. maj ) Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 2) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk skik overholdes. Repræsentantskabsmødets deltagere må i alle forhold rette sig efter dirigentens anvisninger og afgørelser. 3) Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren - efter dirigentens afgørelse - når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4) Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge ændringsforslag sættes til afstemning. 5) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægtens 15, hvorefter ændring af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor. Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, bortfalder forslaget, jf. vedtægtens 7, stk. 3. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller et flertal af repræsentantskabsmødets deltagere kræver det, jf. vedtægtens 7, stk. 4. 6) Af hensyn til mødets afvikling fastsættes en taletid på max. 5 min. pr. taler med yderligere mulighed for to korte replikker efter dirigentens anvisning. På bordene ligger talersedler, der skal benyttes efter dirigentens anvisning. Indbudte gæster har taleret efter dirigentens anvisning. Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 11. maj Underskrives af dirigenten:

3

4

5 Bilag til pkt. 7 DANSKE ÆLDRERÅDS HANDLEPLAN FOR UDGANGSPUNKT: DANSKE ÆLDRERÅDS FORMÅLSPARAGRAF At varetage ældrerådenes interesser overfor Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer. At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. DANSKE ÆLDRERÅD skal virke som bindeled mellem ældreråd og Regering, Folketing, KL, Danske Regioner, samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer. DANSKE ÆLDRERÅD vil arbejde for en styrkelse af sekretariatet via en øget finanslovsbevilling (tilføjelse). Sekretariatet har behov for sundhedsfaglig ekspertise samt for styrkelse af kommunikationsdelen. DANSKE ÆLDRERÅD skal, som høringspart ved ny eller ændret lovgivning, være parat til at afgive høringssvar med kort varsel. Høringssvaret afgives af formandskabet/sekretariatet efter forelæggelse for bestyrelsen DANSKE ÆLDRERÅD skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler herpå kunne være: 1. Sundheds- og socialområdet herunder rehabilitering, forebyggelse af ensomhed, madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient. 2. Ældre- og plejeboligområdet herunder visitation og brug af velfærdsteknologi, så ældre fortsat har et værdigt liv. 3. Kultur- og trafikområdet herunder visiteret kørsel og regional transport. 4. Digitalisering og velfærdsteknologi herunder grænser for tiltag og finansiering af ydelser. 5. Frivilligområdet herunder brug af frivillige og deres forhold. 6. Brugerbetaling på visiterede ydelser. 7. Aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat i lovgivningen). 8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. ældremilliarden ). DANSKE ÆLDRERÅD skal kunne kommentere nye lovinitiativer ikke beslutningsforslag fra enkelte partier. DANSKE ÆLDRERÅD skal være parat til at kommentere ældrepolitiske emner af generel karakter rejst af landsdækkende ældreforeninger. DANSKE ÆLDRERÅD søger dialog med Folketingets partier. DANSKE ÆLDRERÅD søger repræsentation i relevante udvalg/kommissioner/råd, der nedsættes af Regering, Folketing, KL, Danske Regioner og af de enkelte ministre. DANSKE ÆLDRERÅD skal sikre vidensformidling til medlemmer gennem afholdelse af temadage/konferencer, nyhedsbreve, mailservice og hjemmeside. Vidensformidlingen støtter op om ældreråd og kan skabe debat lokalt og nationalt. DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder for formænd/næstformænd i ældre- og seniorråd, samt for medlem og stedfortræder af patientinddragelsesudvalg der er valgt fra Regionsældreråd.(tilføjelse). DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab afholder årlige møder med formænd/næstformænd for regionsældreråd. DANSKE ÆLDRERÅD skal inspirere til et godt ældrerådsarbejde samt arbejde for at fastholde de resultater, der er opnået lokalt og landspolitisk. DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for at regionsældrerådenes grundlag sikres økonomisk og lovfæstes.

6 DANSKE ÆLDRERÅD FORSLAG TIL VIRKSOMHEDSBUDGET Kontonavn Budget 2014 Regnsk Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 INDTÆGTER Finanslovsbevilling Kontingent Temadage (inkl. eksterne) Repræsentantskabsmøde Konferencer Udstillere og leje udstillinger DKDK Husleje/faglig/ adm. bistand DGS Husleje/adm. bistand SUFO Husleje/faglig/adm. bistand INDTÆGTER I ALT Renteindtægter INDTÆGTER TOTAL UDGIFTER Personaleomkostninger Løn, pension, uddannelse, lønsum mm Overført til PR-virksomhed Medlemsrettede aktiviteter Finanskovsbev Personaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Kontorart., porto, gaver Nyhedsbreve og pjecer Rejser/møder sekretariatet EDB/telefon/internet/kopimaskine Vedligehold,webhotel,hjemmeside Revisor- og advokatbistand Bank- og datalønsgebyr Forsikringer Annoncer/Messer Medlemsrettede aktiviteter Finanskovsbev Administrationsomkostninger i alt Aktiviteter Bestyrelse: Rejse/ophold/fortæring Repræsentantskabsmøde Konferencer Temadage PR-virksomhed Medlemsrettede aktiviteter Finanslovsbev Aktiviteter i alt Renteudgifter i alt UDGIFTER TOTAL INDTÆGTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT marts 2015 / MBL 1

7 Bilag til pkt. 11 Bestyrelsen vælges i 10 geografisk opdelte valgkredse, og resultatet af vinterens gennemførte valg har sammensat bestyrelsen, der tiltræder d. 13. maj 2015, således: Bestyrelsesmedlem Erik Stagsted, Vesthimmerland Poul Gudberg, Silkeborg Stedfortrædere 1. Jørgen Linnemann, Ålborg 1. Per Toft Mouritsen, Skive Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus Hans Erik Pedersen, Vejle Mogens Rasmussen, Middelfart Jørgen Larsen, Ringsted Steen-Kristian Eriksen, Holbæk Carsten Wittus, Albertslund Hanne Vedersø, Frederikssund Kirsten Nissen, København 1. Bende Ingstrup Andersen, Syddjurs 2. Anker Andersen, Hedensted 1. Gertrud Hansen, Esbjerg 2. Jutta Bruun Kristiansen, Varde 1. John Harfeld, Nordfyn 1. Liselotte Højer, Sorø 2. Flemming Knudsen, Vordingborg 1. Merete Nielsen, Odsherred 1. Inge Jacobsen, Høje Taastrup 2. Preben Riel, Rødovre 1. Ole Høyer, Rudersdal 2. Finn Kamper Jørgensen, Fredensborg 1. Hanne Simonsen, København 2. Peter Frahm, Frederiksberg

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere