Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015"

Transkript

1 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Fastsættelse af kontingent og indskud 6. listen 7. Resenbro grundejerforening 8. Indkomne forslag (indsendes skriftligt til formanden, Bianca Lehd Lauesen, Hvidsværmervej 32, 2610 Rødovre, senest 7 dage før generalforsamlingen) 9. Valg af bestyrelse: a. Formand (Bianca Lauesen afgår efter tur - 2 års periode) genopstiller b. Bestyrelsesmedlem (Henriette afgår efter tur 2 års periode) genopstiller ikke c. Bestyrelsessuppleant (Niels Møller Larsen afgår efter tur 1 årig periode) d. Revisor (Liss Rose afgår efter tur 2 års periode) genopstiller e. Revisorsuppleant (Ib Ragborg afgår efter tur 1 årig periode) genopstiller 10. Eventuelt Referat: Ca. 20 deltagere uden bestyrelsen. 1. bestyrelsen foreslår Steen Skovlind, som bliver valg. 2. Ingen bemærkninger. 3. Formandens beretning 2015 Såfremt der er nye beboere tilstede vil jeg gerne byde dem velkommen til vores grundejerforening. Jeg håber, at I vil føle jer godt tilrette her sammen med os, - velkommen. I år gentager vi ikke vores lodtrækning af 2 gavekort til Rødovre Centrum, da vi har evalueret på forsøget, idéen var at tiltrække flere grundejere til generalforsamlingen. Og selvom der var glade vindere så har det ikke gjort nogen forskel for antallet af medlemmer som kommer til generalforsamlingen. I stedet har vi besluttet at trække lod bland dem som tilmelder sig vores mailliste, for at se om vi kan få flere til at tilmelde sig. Vinderne vil blive trukket på næste generalforsamling, bland dem som har tilmeldt sig listen inden 1. februar Jeg vil også gøre opmærksom på at bestyrelsen ikke er med i denne lodtrækning. Jeg kommer til at uddybe dette under punkt listen. Igen i år er der et par påmindelser, først - at hundeejere samler deres hundes efterladenskaber op. - at byggematerialer som bliver afleveret til en grundejer ikke bliver liggende mere end et par dage, derefter skal det ind på grunden. Indtil byggematerialet er fjernet skal det afmærkes forsvarligt, evt. med orange-kegler med reflekser eller tilsvarende. Det skal helst fjernes samme dag. - at man holder div. buske og træer inde, så de ikke stritter ud over fortovet og er til gene. - at vi hjælpes ad med at bekæmpe de såkaldte dræbersnegle. - at få ryddet sne, men det har der jo ikke været meget af denne vinter. Jeg vil også gerne understrege at har man spørgsmål eller andre ting man gerne vil have bestyrelsen hjælper med, så er det ikke nok at ringe, eller sige det til en i bestyrelsen. Hvis man ønsker vi skal hjælpe, har vi brug for en skriftlig henvendelse, og det kan også være på e- mail. Det er jo ikke alt vi kan hjælpe med, men det er vigtigt for os dokumentationen er i orden. Så der ikke er tvivl om sagen senere. 1

2 Angående bump på Hvidsværmervej, vil der i den nærmeste fremtid blive tegnet streger omkring. Det er ikke nemt at gøre alle glade, men ifølge kommunen kan de ikke placeres andre steder og stadig overholde reglerne. Indenfor de næste 3 år vil de bliver skriftet ud til permanente bump. Jeg var til det årlige møde med Kommunen og Sammenslutningen af grundejerforeninger. 23. oktober Her er hovedpunkterne. Hvis hovedstadsudligning mellem kommunerne forsvinder, kan Rødovre kommune miste omkring 50 millioner kroner. Penge som mest bliver flyttet rundt i hovedstadsområdet. Udviklingsområder i Rødovre er SPF grunden og Irma grunden, dog er Irma grunden ikke vedtaget endnu. Der skal også spares i kommunen, 2% i 2015 og 2% mere i 2016, de penge skal findes på alle områder. Kommunen påtager sig et større økonomisk ansvar med øget befolkning, højere udgifter i krisetider, medfinansiering af sygehuse, samt større indsats over for børn og udsatte. Og Ørbygaard får 22 ekstra pladser. Renovering af Roskildevej og Damhus Torvet skal til debat. Og her i området køre der et forsøg med biler kan køre under tunnelen til Islev Torv. Det har vi ikke noget resultat af endnu. Så deltog jeg også i Sammenslutning af grundejerforeningers generalforsamling (Sagir). Den 19. februar 2015 på Rødovregaard. Sagir har arbejdet med kommunen på følgende punkter, affaldsordningen, opstemning af vand i kloaker og veje til tung trafik i forbindelse med større byggerier. Efter den 1. januar må man nemlig ikke udskifte sit oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for naturgas eller fjernvarme. Det sker som led i regeringens energiaftale fra 2012 Kommunen oplyste, at den nye affaldsordning er kommet rigtig fint fra start. Allerede nu er der opnået en stigning til 50 % af det genanvendelige affald, hvilket var målet i Bestyrelsen ønsker en anden løsning på levering af affaldsposer til haveaffald, da disse flyver rundt på gaderne, når det blæser. Teknisk Forvaltning ville følge op på en løsning. Grundejerforeningerne opfordres til at kontakte Teknisk Forvaltning, såfremt der konstateres fejl eller mangler i forbindelse med renovationsselskabets udførelse af deres arbejde. I samarbejde med Arbejdernes Landsbank, vil bestyrelsesmedlemmerne kunne deltage i et kursus i, hvordan forholder det sig med ansvar for en bestyrelse, og det enkelt bestyrelses medlem. Sagir s nye hjemmeside er oppe De vil arbejde for, at få alle GF med i fælles GF, så vi står endnu stærkere. Grundskyldpromillen, det er næsten kr. dyrere, at bo i Rødovre end i omegnskommunerne alene, på den skat. Det skal påpeges. Bestyrelsen spurgte om hvad der er afsat af budget i 2015 til at imødegå opstemning af vand i kloakkerne i forbindelse med skybrud og deraf følgende risiko for vand i kældre i etageejendomme og parcelhuse? Samt om der er en langsigtet plan og i givet fald hvad? Der foreligger ikke en konkret handlingsplan, men kommunen er meget opmærksomme på problemet. Ønske fra fremmødte grundejerforeningerne var, mere og bedre lokal høring vedr. evt. kommende højhuse, og fokus på klima problematikken i forbindelse med de store regnskyl/skybrud. Bestyrelsen har fortsat en ambition om at vi skal være flere medlemmer og dermed stå stærkere så vi bedre kan varetage og fremme grundejerforeningernes interesser samt samle grundejerforeningerne i fælles sager.hvis I kender nogle foreninger som ikke er medlem, så deltager formanden for SAGIR gerne i et bestyrelsesmøde eller generalforsamling, så han kan fortælle mere om foreningens arbejde. Kontingent forblev uændret. Ja, også var der valg til bestyrelsen, og jeg blev valget ind som menigt bestyrelsesmedlem. 2

3 Vi har haft en del henvendelser fra vores medlemmer siden sidste general forsamling og vi er glade for vores medlemmer gerne vil benytte sig af os. Hovedsageligt har det være problemer med byggematerialer på fortov, hække og ukrudt der fik lov at vokse uhæmmet, med det sagt vil jeg gerne opfordre til man tager hensyn til hinanden og snakker om tingene. Angående Inkasso så vil vi kikke på de grundejere som ikke har betalt for de sidste 2 år, de vil få en rykker med girokortet, samt endnu en skriftlig advarsel og herefter vil der blive oprettet en inkasso sag. Nu er det jo vores nye kasserer som gennemgår regnskabet om lidt, men jeg har lige et par informationer omkring det. Det er nemlig sådan at staten har ændret reglerne for hvordan bankerne skal registrerer foreninger. Så det lykkedes os først for lidt over en måned siden at få Christian oprettet som kasserer i banken. Det har været en lang sejt træk og Danske Bank har ikke være videre hjælpsomme. Men det er lykkedes nu, det har dog medført at flere ting er gået igennem mig fra vores tidligere kasserer, og fordi det har stået på over så lang en periode, har der været lidt rod med bilagene. Dog er flere af de manglende bilag fra services hvor jeg kan downloade vores kvitteringer, og dem har jeg med i dag. De var bare ikke med ved revisionen og er derfor påtegnet på regnskabet. Og hermed er min beretning for 2014/2015 slut, er der nogen der har spørgsmål? 4. Lis Rose bemærkede at regnskabet ikke er revideret, pga. manglende bilag. Dette pga. bank problemer pga. kasser skifte. Regnskabet er dog skrevet under med bemærkning derom. Der holdes 10 min pause for at gennemgå regnskabet igen. Der laves afstemning for regnskabet, som godkendes. 5. Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingent, det vedtages af de fremmødte. 6. Formanden opfordrer alle til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig til mail listen. Bestyrelsen har undersøgt hvad der kunne lade sig gøre og ikke mindst hvad der er nemmeste for alle grundejer. 7. Bestyrelsen har fået henvendelse fra Resenbro, som ønsker at blive indlemmet i vores grundejerforening. Formanden ønsker på nuværende tidspunkt generalforsamlingens tilkendegivelse for at bestyrelsen, for at arbejde videre med sagen. Det vil selvfølgelig blive endelig besluttet om evt. indlemmelsen ved en Generalforsamling. Bestyrelsen får Generalforsamlingens tilkendegivelse og vil arbejde videre med evt. indlemmelse. 8. Ingen indkomne forslag. 9. Valg af bestyrelse: Formand, Bianca Hvidsværmervej 32, genopstiller og vælges Både Lis Rose og Bo Dalsgaard stiller begge op. Der afholdes afstemning ved Håndsoprækning. Bo Dalsgaard vælges med 14 stemmer mod 0 Bestyrelses Bestyrelsessuppleant, Niels Møller afgår og bestyrelsen har ikke hørt fra ham. Bestyrelsen antager derfor at han ikke ønsker at genopstiller, Ervin Cortsen, Hvidsværmervej 59, opstiller og vælges. Revisor Lis Rose afgår og ønsker at genopstiller. Bestyrelsen har dog også modtaget et skriftligt tilsagn fra Bo Laugesen, Hvidsværmervej 35, som også ønsker at stille op. Der afholdes kampvalg ved håndopretning og Bo Laugesen vælges 11 mod 0. Revisorsuppleant Ib Ragborg genopstiller ikke. Benny Mørck, Hvidsværmervej 31 opstiller og bliver valgt. 10. Evt. Tobistvej 31, har 2 punker. Mange tamkatte/ræve som generer dem og andre grundejere. Erfaringer udveksles. Desuden har Tobistvej 31 også konstateret. At der er løse fliser i fortovet, bl.a. Er en pige på løbehjul faldet og brækket en arm. Næstformanden vil rette henvendelse til kommunen derom 3

4 Islehus Grundejertorening Carsten Sj0gren, Hvidsvaermervej 49, sp0rg ind til bestyrelsens overvejer vedr. darlige betaler til grundejerforeningen. Det debatteres ogsa, men afstemmes internt af bestyrelsen, nar betalingsfristen for indbetalinger af kontingent er overskredet. Johnny Kendby, Hvidsvaermervej 37. opiever meget affald som ikke havner i skralde bilen. Bianca vil tage emnet op i Sammenslutning af Grundejerforeninger i R0dovre. Tobistvej 31, opiever problemer ved papirs have affaldssaekke flyver rundt i kvarteret. Det skal bemaerkes at ikke alle opiever problemer med skraldemaendene og t0mning. Bianca ved at der bliver arbejdet pa problemet i kommunen, vedr. have affaldssaekke. Steen Skovlind, Hvidsvaermervej 34. Vi er forsat i dialog med kommunen vedr. vejbump. Efter generalforsamling modtog Henriette vin og en blomst som tak for de mange ars arbejde i bestyrelsen. Referent: Formand: Bianca Lehd Lauesen 4

5 Islehus Grundejerforenlng Regnskab 2014 Indtaegter Kontingenter (85) Restancer tidligere ar betalt ( 8 ) Forudbetaling for 2015 (1 ) Opiysninger (1 ) Indmeldelser (2) Rykkergebyr (2) Renter 8.500,00 800,00 350,00 100,00 200,00 100, ,00 Formue pr. 1. Januar2014 Kasse Bank 544, , ,27 Balance ,27 Udgifter Generalforsamling Kontorhold (bestilling af girokort m.m.) F^llesrep. af grundejerforeninger Web-hotel & dom^ne Honorar til bestyrelse Gavkort, udloddet ved OF Vingave, revision Bestyrelsesmiddag Bankgebyr & blanketter Inkassogebyr 4.116,90 651,88 221,75 180, , ,00 500,00 0,00 281,00 0, ,53 Formue pr. 31. december 2014 Kasse 444,25 Bank , ,74 Balance ,27 Samlet beholdning 1 alt ,74 Note: 104 medlemmer: Restancer (18 kontingent for 2014 samt 7 restancer vedr. tidligere ar) Ovenstaende regnskab revideret og beholdningen afsten Dato: I ^ 2015 Islehus Grundejerforenlng, kasserer Christian Falther, Hvldsva^rmen/ej 43B, 2610 Redovre Tlf.^

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere