Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding"

Transkript

1 Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske udfordringer City Branding Dial

2 Indhold - Tønder Profilen & Tønder Place Branding 1 Samenfatning 1 Formål 2 Metode 3 Rapport Place Branding strategi: Tønder Området 6 Om Place Branding 6 Hvorfor 7 Hvorfor Tønder området 8 Målet for Place Branding Tønder 10 Strategien 11 Tidsplan Bilag Profil interview sammenskrivning Visuelle eksempler Tønders kommunikation på web og tryk. 11 Citydesign A/S - Februar 2012 Udarbejdet af : Steffen Gulmann Andreas Østerbye

3 Sammenfatning I Tønder Området anvendes omkring 20 mio. kr. årligt til den kommunikation der sammen med Jyske Vestkysten bidrager mest til at skabe omdømmet. Der foregår ingen systematisk koordinering af aktiviteterne som i stadig større grad komme til udtryk på mere end 250 websteder. Hos de væsentligste aktører er der udtalt lyst til at koordinere aktiviteterne med det formål gradvist at opbygge det Tønder image som kan overskygge Tønder sagen den står markant i vejen for erkendelsen af Tønders herlighedsværdier. 11CityDesign anbefaler at Tønder Kommune i værksætter Place Branding Tønder med det formål at ændre omdømmet sådan at Tønder Området kendes for sine mange herlighedsværdier. Tønder Kommunens bør gå foran i denne indsats, men den skal fra starten bemandes med væsentlige interessenter i Tønder Området indenfor erhverv, handel, turisme, kultur, fritid og uddannelse. Formål Tønder Profilen er en del af det analyse kompleks som omfatter: Tønder Profilen Tønder Det Kreative potentiale Tønder Stakeholder Tønder Omdømmet Tønder Sjælen. Mens Tønder Omdømmet beskriver hvorledes befolkningen i Danmark og i Schleswig ser på Tønder By og Tønder Kommune, så beskriver Tønder Profilen den kommunikation som hele tiden gennemføres i området og som tilsammen skaber omverdens opfattelse. På grundlag af analyse af resultaterne afsluttes rapporten med et forslag til strategi for Place Branding af Tønder området. Tønder Profilen kan læses som en selvstændig analyse, men værdien kommer først frem, når analysen sammenholdt med de øvrige analyser, bliver oversat til Tønder Strategien. Notat 11CityDesign 1 of 21

4 Metode. Analysen hviler på to kilder: >Interviews med 8 ledere af virksomheder som i mærkbar grad bidrager til at kommunikere Tønder Profilen >Gennemgang af eksempler på kommunikationsaktiviteter indenfor det seneste års tid. De interviewede er: Tønder Erhverv Rømø-Tønder Turistbureau Tønder festival Tønder Forum/Kulturuge Frank Hoffmann Søren Hansen Jens Gade Ove Mortensen Jacob Kirkegaard Bodil Glistrup Allan Buus Palle Guldbrandsen Tønder Handelsstandsforening Skærbæk Fritidscenter Tønder Gymnasium Tønder Museum Hvert interview har haft en varighed på omkring 30 minutter. De analyserede kommunikationsaktiviteter er dels tilvejebragt af ovenstående informanter og dels opsøgt at 11CityDesign herunder læsning af Jyske Vestkysten i det sidste halve år. Tønder Områdets samlede kommunikationsaktivitet består af ovenstående organisations aktiviteter + anden kommunikation i området. Den skriftlige rapport er fokuseret på de 8 organisationer tillagt antagelser om de øvrige virksomheders kommunikation.. Kommunikationseksemplerne særligt websites belyser aktiviteter både blandt de 8 og andre aktører. 11CityDesign er vidende om, at Erhvervsafdelingen har iværksat en analyse af områdets markedsføringsaktiviteter som de finder sted igennem et år. Når resultaterne foreligger bør de ses i sammenhæng med nærværende analyse. Forslaget til udvikling af Place Branding strategi for Tønder Området hviler på en metode udviklet af 11CityDesign. 2 of 21

5 Rapport. Hvem kommunikeres der til, med hvad og for hvor meget? Naturligt nok så kommunikerer hver aktør til sin eller sine målgrupper uden forsøg på at omtale den Tønder helhed de indgår i. De fleste har mere eller mindre klare mål for kommunikationen - f. eks.: Kommunen : at få borgerne til at anvende e-box, forklare skolelukning Turismen : at leje feriehuse ud, at få mange til dragefestival Festival : at få deltagere nok Handel : at få mange kunder til Julebyen FritidsC : at få møder, konferencer til Skærbæk Skole : at få elever Kulturuge : at få mange deltagere/gøre opmærksom på ugen Som hovedregel evaluerer aktørerne indsatsen hvordan gik det og bruger den viden de indhøster til næste gang. Hovedparten af kommunikationen finder sted i Tønder Området samt i Nordtyskland. Baseret på informanternes udtalelser er det samlede kommunikationsbudget for de 8 uvalgte aktører på omkring Mio. kr. 10. Vi antager, at de andre organisationer/virksomheder anvender nogenlunde samme beløb og at områdets samlede kommunikationsindsats derfor beløber sig til omkring Mio. kr. 20 pr.år. Rømø-Tønder Turistbureau administrerer omkring halvdelen af de 10 Mio. kr. hvilket giver en fordeling over året som svarer til forberedelserne til - og turistsæsonen. Festivalen udgør på trods af sin relativt beskedne betalte kommunikationsindsats det andet højdepunkt og Julen hvor TV anvendes i Nordtyskland er et tredje højdepunkt i kommunikationsindsatsen. Alle tre højdepunkter henvender sig hovedsageligt til turister. Det kan derfor konkluderes at langt den overvejende kommunikation i Tønder Området har til opgave at støtte turismen i området. Meget lidt kommunikation sigter imod at tiltrække borgere og virksomheder. Med en dækning på næsten 50% af husstandene i Tønder Området spiller Jyske Vestkysten en central rolle for meningsdannelsen. Tønder udgaven beskriver hver dag stort og småt i området. Det sker fra sommeren 2011 med en ny form for konstruktiv journalistik som hver dag fremhæver de positive sider af livet i kommunen. 11CityDesign har gennemlæst avisen dagligt i perioden. Det er vores opfattelse at Jyske Vestkysten støtter op om Tønder Området og at avisen kan blive en vigtig medspiller i arbejde med kommunens profil. 3 of 21

6 I 2011 er der taget en række initiativer som har til hensigt at forbedre kommunikationsindsatsen for aktørerne: Tønder Kommune har fået en væsentligt forbedret hjemmeside. Der er planlagt (og nu godkendt) ansættelse af Citychef. Der blev gennemført Kulturfestival som gentages. Rømø Tønder Turistforening har sat gang i udviklingen af et helt nyt netsted. Det er alt sammen meget positivt, men indeholder også en risiko for at hver aktør styrker sin egen position uden hensyn til helheden. Hvilke media anvendes? Der anvendes et bredt udvalg af media, men tendensen er klar : Udviklingen går fra de trykte media til web. Tønder Kommune har netop skiftet til ny hjemmeside. Tønder-Rømø turist er i gang med ny. Kommunen flytter service til nettet. TV bruges af Handelstandsforeningen og Festivalen. De sociale media (Facebook, Twitter, You Tube) anvendes endnu ikke systematisk, men udviklingen vil utvivlsomt ramme Tønder Området i løbet af et års tid. Indhold og form indhold og form er, naturligt nok, indrettet sådan at det mest effektivt kommunikerer afsenders budskab. Tønder går igen i det meste af de store aktøres kommunikaiton og i alt i 29 hjemmesider som F.eks.: > Tønder Festival > Julebyen Tønder > Kultur i Tønder > Tønder Turist, Rømø-Tønder > Hotel Tønder > Tønder Kultur > Tønder Kommune Tønder indgår ikke i hovedparten af de øvrige aktøres kommunikation: > Sønderjyllandsmuseum (tidligere Tønder Kunstmuseum) > Sort Sol > Kultur Fokus > Zeppelinmuseet Place Branding Tønder vil have til formål at samle så mange som muligt om et fælles udtryk som gradvist kan opbygge et kendskab til hele områdets attraktioner. 4 of 21

7 Place Branding Strategi Tønder Området

8 Hvordan er kommunikationsarbejdet organiseret? Hovedparten af organisationerne har meget små eller ingen kommunikationsafdeling. Arbejdet varetages typisk af lederen som uddelegere til en sekretær eller anden eller som selv påtager sig opgaven. I alt er det vores vurdering at 10 personer er beskæftiget med kommunikationsopgaver i de forskellige organisationer. Med sin kommunikationsafdeling er Tønder Kommune og til dels også Tønder Kommunes Erhvervsafdeling en undtagelse. Den netop ansatte Citychef vil få kommunikation som en hovedopgave. De 8 informanter opfatter alle at hver aktør kommunikerer uden hensyn til andre eller til hele området. Der er et vist uformelt samarbejde fordi man kender hinanden, men der er ingen organisation der systematisk påvirker områdets kommunikation i en koordineret retning. De 8 informanter udtaler samstemmende at de meget gerne ser en form for koordineret indsats som kan trække i samme retning og give Tønder Området et attraktivt omdømme. De mener at det vil gavne Tønder potentialet og at der er gode muligheder for bedre resultater, ikke kun til for Tønder, men for alle der har aktiviteter der. Alle 8 ønsker at områdets grundværdier findes og gøres til genstand for en branding. Der skal satses på få, store projekter. Man skal have mod til at fokusere og vælge fra Hvis målet er at ingen skal være sure bliver alle ligeglade. Der nævnes oplagte muligheder særligt for de der sammen har Nordtyskland som målgruppe. Kredsen skal hele tiden kunne udvides så alle har mulighed for at være med. Også de store virksomheder som har naturlige interesser i at få kvalificeret arbejdskraft. ECCO nævnes som en særlig potentiel drivkraft. Der er også fuld enighed om at kommunen skal føre an, men at alle væsentlige aktører (de 8 og måske lidt flere) skal med, så de fra første færd oplever både ejerskab og forpligtigelse. 5 of 21

9 Place Branding : Tønder Området. Om Place Branding Intet menneske flytter til en kommune. Ingen turist besøger en kommune. Nogle virksomheder flytter til en kommune. Langt de fleste flytter til et sted. De opdager så senere at de også er flyttet til en kommune. Derfor drejer Place Branding sig om et områdes kvaliteter. Af dem har kommunen kun indflydelse på nogle. Udenfor ligger f.eks.: Gode naboer, tilbud fra detailhandel og kulturliv, cafeer og restauranter og arbejdspladserne. Dermed omfatter Place Branding Tønder alt hvad der fører med til området omdømme. Et Place Brand er ikke det der er og det som stedet gør det er det der opfattes af borgere og personer udenfor området. Place Brandet er kendskabet, den viden man har og de følelser som man nærer for et område. Place Branding er stedets fortid suppleret op med alle de aktiviteter som fører til kendskabet, viden og følelserne. Place Branding er en relativt ny disciplin. Den startede i USA i 1990-erne som en reaktion på den krise der truede en række amerikanske byers eksistens. I love NYC (med hjertet) var nok den første indsats i øvrigt i scenesat af en person. Berlin, Madrid, Amsterdam København og Stockholm fulgte efter. I dag er Place Branding et anerkendt redskab i byer og steders forsøg på at holde på og skabe tilgang af borgere og erhvervsvirksomheder. Det der særligt skal fokuseres på i gennemførelsen af en Place Branding strategi er en organisering som sikrer at alle væsentlige aktører er med. Ikke kun af navn, men af gavn. At de forpligter sig til at bidrage til Place Branding. Både økonomisk og ved at synliggøre Place Brandingens symboler (logo, slogan..) i deres egen kommunikation og at være med til at koordinere aktiviteterne. Derved adskiller Place Branding sig afgørende fra kommerciel branding. Hvorfor? Kampen imellem regioner, nationer, kommuner og byer handler om at sikre væksten som i hovedsagen skabes af en tilpas mængde af borgere som, sammen med pendlere fra tætliggende kommuner udgør den arbejdskraft som nutidens og fremtidens virksomheder efterspørger. Sagt på en anden måde så er det bestanden og tilflytningen af resursestærke borgere der på både kort og langt sigt sikrer kommunens konkurrencekraft og dermed den velstand der skal til for at sikre borgerne gode livsbetingelser. Det er Place Brandings formål sammen med andre aktiviteter at sikre fastholde og tiltrække resursestærke borgere. 6 of 21

10 Hvorfor Tønder Området? At standse afvandingen af resursestærke borgere anser 11CityDesign som den største strategiske opgave i Tønder Kommune. Omdømme analysen har påvist at den opfattelse af Tønder Området som hersker udenfor området i meget stor grad er negativt præget af Tønder sagen. Kendskabet til Tønder attraktioner så som natur, kultur og Tønder By er ganske stort, men overskygges af kendskabet til sagen. Det er derfor hovedopgaven for Place Branding Tønder at optone kendskabet til Tønder herligheden og at nedtone kendskabet til Tønder sagen. I det omfang det lykkes vil sandsynligheden for at standse udvandringen øges væsentligt og måske kunne vendes til tilvækst af resursestærke borgere. Forskning viser, at det ikke kan lade sig gøre at udraderer et negativt omdømme ved kommunikation der er indrettet på at ændre opfattelsen af det negative. Det er endda sandsynligt at det modsatte bliver resultatet af en sådan strategi. Derimod kan det lade sig gøre, gradvist, at opbygge en anden opfattelse som overskygger det negative. I 2000 svarede omkring 60% af den danske befolkning statsfængsel, fanger osv.. på spørgsmålet om hvad de forbandt med Horsens. På det tidspunkt satte Horsens gang i kultur/event aktiviteter som på det tidspunkt kun 5% af befolkningen forbandt med Horsens. I dag forbinder ca. 60% Horsens med kultur/event. 35% forbinder Horsens med fængsel. Målet for Place Branding Tønder Place Branding Tønder afventer kommunes strategiske afgørelse om hvorvidt området syd for grænsen skal inddrages i strategien. Derfor omhandler Place Branding strategien hovedsageligt Danmark med undtagelse af den kommunikation som området aktører i forvejen lægger i det tyske område (turisme og handel). Målene skal være vejledning og ramme for kampagner og løbende kommunikation for Tønder Området. 11CityDesign vil anbefale følgende mål: > støtte om alle aktiviteter som har til formål at vende afvandringen af resursestærke personer d.v.s. at reducere fraflytning og øge tilflytning. > øge selvværdet, glæden og stoltheden ved at bo i Tønder området. > engagere så mange borgere og virksomheder som muligt i aktiviteter som kan vende udviklingen. > fokusere al kommunikation på Tønder områdets herligheder for dermed at opbygge et image, uden for området som, som kan overskygge Tønder sagen. Målgrupperne: 7 of 21

11 Borgerne i Tønder Kommune er langt den mest betydningsfulde målgruppe. De optræder i fire roller: >De er målgruppe i sig selv >De er en del af brandet (åbne/lukkede, venlige/uvenlige, imødekommende) >De er ambassadører og rygtespredere >De er borgere de ejer kommunen og afgør hvem der skal styre den. Virksomhederne kommer lige efter i betydning. De er en vigtig del af omdømmet og de skal engageres i co-branding. Dermed er vellykket intern branding forudsætningen for at Place Branding Tønder får den positive indflydelse som den er tiltænkt. Udenfor Tønder området: Fokus: Potentielle tilflyttere i alderen år Hele Danmarks befolkning Regionens politikere og administration Statens politikere og administration Viden om Målgrupperne: Omdømmeanalysen giver et indgående kendskab til målgruppernes kendskab til Tønder Området. I Tønder området er opfattelsen : Positivt : Hyggelig by, godt sted at bo, naturen Negativt: Udkants Danmark, recession, afvikling Udenfor Tønder området er opfattelsen : Positivt: Grænsehandel, natur, Kongehuset m. Schackenborg, samt en usædvanlig stor del af befolkningen der kan forbinde Tønder med: Tønder Festival Tønder Juleby Kniplinger Sort Sol Højer Sluse/Diget ECCO Højer Pølser 8 of 21

12 Løgum Kloster Rømø Negativt: Tønder sagen. Der er med andre ord et stort antal attraktioner som er kendt i en relativt stor del af befolkningen (i forhold til andre byer). Hvis disse herlighedsværdier lægges sammen og arrangeres i helheder i stedet for hver for sig, indebærer de et solidt grundlag for Place Branding Tønder Place Branding argumentation og form. Udgangspunktet for bestemmelse om hvilken form for argumentation og brug af billeder/tekst der skal tages i anvendelse, er en konstatering af at de fleste mennesker er positivet motiverede overfor byer/områder, men at de ikke er synderligt interesserede i at læse om dem. Den viden fører til at kommunikationen skal anlægges emotionelt mere end fakta-orienteret. Det betyder at billeder tillægges større vægt end ord og at sammenhængende temaer der gentages på overraskende måder er nødvendige for at skabe engageret kontakt til målgrupperne. Det betyder i praksis at Place Branding Tønder skal finde en fælles paraply som så mange som muligt kan føle sig hjemme under samtidig med at den kan øge kendskabet til områdets positive attraktioner. Mennesket oplever ikke en by eller et sted opdelt i emner på samme måde som de der står bag attraktionerne. Kultur,kunst, shopping, restaurationsbesøg smelter sammen til en helhedsorienteret opfattelse og skal derfor kommunikeres som helheder. Museet skal f.eks. være med i en by-event. Strandgæster skal vide at der er andet at opleve og lokale fødevarer skal kunne købes i butikker og spises i restauranter. Der er tale om rige Tønder oplevelser og ikke om en række af hinanden uafhængige tilbud. For at påkalde sig opmærksomhed og for at virke troværdig skal stilen både være autentisk, båret af empati og samtidig sådan at borgerne kan genkendes sig selv. Det er opgaven at samle store dele af området kommunikationsindsats i en stil, en argumentation og med det slogan der i kort form fortæller om Tønder attraktionerne. 9 of 21

13 Strategien: Forudsætningen for at Place Branding Tønder kan medvirke til at standse udvandringen er, at alle der i væsentlig grad kommunikere fra Tønder området kan samle sig om at koordinere kommunikationsaktiviteterne og give dem en grad af fælles præg. Både i den selvstændige Tønder kommunikation og i cobranding hvor Tønder står sammen med områdets virksomheder. Engagement blandt så mange som muligt er forudsætningen for at det lykkes. Engagement opnås ved indflydelse og fornemmelsen af at være med. Lysten mangler ikke den kom meget tydeligt frem i Stakeholder analysen. Men det er ingen let opgave. Som gennemgangen af områdets kommunikation viser, så dominerer forskellighederne langt over fælles træk. Der forestår en ikke ubetydelig organisatorisk opgave, som har til formål at samle så mange som muligt om Tønder Place Branding Media: 11CityDesign anser Tønder Områdets borgere og virksomheder som de vigtigste budbringere. De skal være områdets ambassadører og fortælle andre om den gode Tønder historie. Det kan ske personligt, på en website og på Facebook og andre sociale media. Fælles website. Profilanalysen dokumenterer at der i Tønder området sandsynligvis findes mere end 250 websites som fortæller om steder og tilbud. 11CityDesign anbefaler at alle Tønder områdets oplevelser samles i en fælles website med en indgang, oversigt over det meste og links til de der ønsker det. Hensigten er at udvikle denne website således at den kan indeholde både kulturelle og kommercielle aktiviteter (en koncert, dagens ret til lav pris og tilbud på cykler..) blandet med nyheder fra området. I løbet af nogen tid skal denne website være selvfinansierende. Som eksempel kan henvises til Sønderborg, men også til en række udenlandske by websites. Facebook, YouTube og andre sociale media anvendes til at skabe en Tønder venneforening udenfor Tønder området. Bidragyderne er alle virksomheder og borgere der opfordres til at sende invitationer til venner og bekendte. Aviser mv.: Der indrykkes annoncer der både i format (1/1 side i farver) og indhold virker overraskende og som fortæller om Tønder områdets herligheder og hvordan man kan få del i dem. Tønder kulturtilbud vises jævnligt i kulturmedia Information,Weekendavisen, Politiken. 10 of 21

14 Jyske Vestkysten. Der anbefales at der indledes samarbejde med Jyske Vestkysten der i sin nyerklærede redaktionelle politik fremhæver positivt livssyn og konstruktivt samarbejde. Organisationen: 11CityDesign anbefaler at der etableres en Tønder Alliancen organisation som har til opgave at gennemføre Tønder Place Branding og eventuelt andre udviklingsaktiviteter som vedtages af kommunalbestyrelsen. Organisationen skal repræsentere erhverv, handel, turisme, kultur, fritid, uddannelse og kommunen. Hvert område skal være repræsenteret af en absolut ledende og toneangivende person der besidder magt til at gennemføre de handlinger som besluttes. Formanden skal være en person udenfor det kommunale system. Borgmesteren foreslås som næstformand og et medlem af kommunens direktion som sekretær. Tønder kommune bidrager med sekretariat, et beløb til grundlæggende arbejde og et beløb til aktiviteter i de næste 3 år. Der søges yderligere finansiering blandt virksomheder, men det væsentligste bidrag er at deltagerne eksponerer Tønder profil/slogan i deres kommunikation. Der oprettes en klub for alle der deltager. Det anbefales at organisationen tilknyttes en rådgiver med erfaring i udvikling af Place Branding og at aktiviteterne, så videt muligt, udføres af lokale virksomheder/personer. Tidsplan Tidsplan. 11CityDesign anbefaler, at der bygges videre på den gode stemning som blev konstateret i stakeholder interview og i opfølgningen idet det er i denne persongruppe at de der skal bære Place Branding findes. Endvidere er der i den resterende del af året en række naturlige events som vil kunne vise samarbejdsevne og Place Branding i praksis: Tønder Festival, Kulturugen og Julebyen. I det lys anbefales følgende ramme tidsplan: April : Place Branding strategi og budget indstilles til Tønder Kommunalbestyrelse. Primo maj : Place Branding organisationen etableres og indleder sit arbejde. > Strategien konkretiseres til handlingsplan > Der vælges leverandør af design, website etc.. > Opstilling af partnerskabsaftaler co-branding 11 of 21

15 Juni : Første aktiviteter klargøres (Festival og.) : Møder med alle potentielle aktører i centerbyer mv.. August: Første aktiviteter realiseres (Festival..) Test af website September : Kampagne i nationale media Oktober :Kulturugen? November : Julebyen De nævnte aktiviteter andre som kommunikerer Tønder Place branding. 12 of 21

16 Tønder Profilen & Tønder Place Branding Bilag

17 Tønder Profilen interviews samlet. 1: Målgrupper: Hvilke målgrupper kommunikerer i til? A: I Tønderområdet B: I Danmark C: Udenfor Danmark A Tønder området Tønder Festival (TF), har etableret en folkemusik klub for de inkarnerede fans. Her bliver der jævnligt opdateret med nyheder. Der er en pladebutik med speciale i FM (folkemusik). Men der er ingen direkte målinger af effekten. Det er for svært og for dyrt. Til de der har brug for konferencefaciliteter : erhvervslivet.. Vi har ingen udadvendt effektiv kommunikation. Det har vi ikke penge til. Vi har alligevel besøgende. Kun mund til øre og avisen. Det er en bevidst strategi vi skal have besøgende fra hele Danmark.. Vi vil ikke love mere end vi kan holde. De der kommer her skal gerne blive positivt overraskede.. Vi er et overraskelsesmoment. Det meste, og bedste, er at nuværende elever fortæller gode historier til kommende elever. De gode historier kommer af et godt undervisningsmiljø på trods af de lidt trange lokaliteter. TG har store ambitioner. Der er et godt samarbejde Jyske Vestkysten. De får de gode historier. F.eks. om det lektiefrie HF. Man fokuserer også mod forældrene, så de er trygge ved at deres børn skal gå der. Tønderkulturuge blev kommunikeret via hjemmeside og via annoncering i Jyske i hele regionen. Der ud over i samtlige lokalaviser i området. Ikke meget Interesseorganisationer og til den almindelige borger og ikke mindst egne politikere. B - Danmark Indenfor Danmark er markedsføringen meget traditionel med plakater og flyers på spillesteder o.l. 13 of 21

18 I stedet for en større overhaling af hjemmesiden har man oprettet en FB side. Den fungerer rigtigt godt da alle der trykker like får nyheder direkte frem på deres egen FB forside. Erhvervslivet kurser og konferencer... Vi kommunikerer om Tønder og Rømø til det meste af Danmark. Også sammen med VisitDenmark og andre i regionen.. To gange i Flegaard avisen (hele Jylland) TV i Sønderjyllandsområdet. Fx ved bosætning : Politiker på Christiansborg Nej, men dog ud i regionen. Ikke systematisk, men blev heller ikke skønnet relevant, bl.a. pga. økonomi. C Udenfor Danmark Der bliver lavet nogle få flyerfremstød i nordtyskland, men ellers ikke rigtigt noget. Mange steder langt ude i verden, hvor folkemusik er større, et ganske godt kendskab til festivalen. TF vil ikke bruge mange penge her da det alligevel kun er entusiaster der tager turen hele vejen til Tønder. Vi gør meget for feriehusene og sammen med kommunen markedsfører vi området særligt overfor tyskere som er vores store kundekreds. Man markedsfører diskret over grænsen til det danske mindretal. Omkring 100 elever tager dagligt over grænsen for at komme i skole. Det er vi meget stolte af! Tyskland, Hollændere og skandinaver. Vi er nok de eneste der kommunikerer udenfor Danmark. Afhænger af situationen. Ikke meget.. Ja.. Vi har flere mål : Udlejning af feriehusene, campingpladserne men også enkelte kampagner som fx Dragefestivalen. Ikke denne gang, men næste gang vil vi gerne ud i Schleswig. Alle kampagner var målrettede mod alle segmenter, men dog et større fokus mod unge. Respondenten blev bl.a. interviewet til alle lokalradioer o.l. 14 of 21

19 Julemarkedet bliver annonceret i Tyskland. Også i Woche Show i Tyskland. 2: Mål: Hvad vil i særlig gerne opnå? 1- Grunden til at TF eksisterer er for at udbrede kendskabet til folkemusik i alle dens genrer. Folkemusik er i mange tilfælde grundlaget for mere populære genrer, det skal TF arbejde for at man husker. 2- TF vil vokse som organisation for at kunne opfylde/forbedre krav nr 1. Alt er direkte målrettet nye elever, deres forældre (og politikere). Flere feriegæster og større forbrug pr gæst.. Fx skolestrukturen. Vi skulle lukke 7 skoler, men vi kom igennem med det. Der blev opnået en opfattelse af at de fleste kom med. Eller overgang til e-box.. Flytte holdninger i sparetider Flere forbrugere. Målet er kendskab til TKU og til kultur generelt i Tønder. Både internt i Tønder, men også eksternt. Sigter mod større deltagelse og kendskab. Et aktivt sted vi ligger centralt mere over grænsen 3: Mål Opstiller i konkrete mål for kommunikationen og måler i effekten Opstiller I mål Ja Vi kender vores målgruppe indgående. Via DK statistik kan vi jo se hvor mange der er i den rigtige alder. På den måde kan vi jo måle hvor mange af dem vi så ender med at få. Ja. I april åler vi os selv. Vi har mål på d større Nej Der bliver ikke rigtigt sat nogle mål, det er ikke kutyme. Indtil nu har man gjort det så godt som man kunne og håbet på det bedste til en vis grad, men ikke præcise mål, vi kender retningen. 15 of 21

20 Måler I effekten ting. større kendskab til TKU og kulturelle begivenheder hele året. To gange har vi været bedste handelsby, det vil vi gerne igen. Vi vil gerne være Danmarks mest servicemindede indkøbssted. Vi uddanner personalet til det. Når vi holder informationsmøder spørger vi til hvor man har hørt om TG, og det er stort set gennem mund til mund. Vi har aktivt fravalgt at bruge FB. Det ender hurtigt useriøst og rodet. Det valg er vi meget glade for. Nogle gange. Fx flytte borgerhenvendelser til digital i løbet af. Ja. Det gør vi på den måde at vi ser om husene er udlejet om der kommer flere til arrangementerne og så igennem de officielle tal fra VisitDenmark. Der er både kendskab og tal som vi kan sammenligne med andre.. Ja det gør vi på antal Man måler ikke resultaterne. Det er meget svært og det virker omkostningstungt. Det er typisk at koncerterne bliver udsolgt, men det er ikke målet i sig selv. Man vil udbrede kendskabet til folkemusik og det er meget sværere at måle. Der var mere end 120 aktiviteter spredt ud i byerne, og det er for omstændeligt at måle den direkte effekt af markedsføringen. 16 of 21

21 kunder og omsætning. Generelle kommentarer I år vil man fokusere langt mere på selve festivalpladsen end tidligere hvor der har været ligevægt på pladsen og bymidten. AM har hyret en landskabsarkitekt til at lave et helt nyt layout for festivalpladsen. Det er dog stadig svært at sige om resultatet vil blive målt på andre måder end at skønne sig til om der er en god stemning eller ej. Vi er ved at ansætte i City chef, det venter vi os meget af. 4: Kampagner Nævn tre kampagner som indenfor de seneste par år har været en succes. Julebyen er det helt store. Festivalen (men den udnytter ikke potentialet) Vi har aktiviteter hver måned planlagt i aktivitetskalender Vi har søndagsåbent med 80% opbakning Vandtårnet er et guldæg. I 2010 fik vi den danske museumspris fordi det nærmest er lykkedes på trods. Hvert år en stor udstilling.. Sidste år blev der for første gang lanceret en tv- og radio kampagne. På trods af et udsolgt koncertprogram var omsætningen den laveste nogensinde. Man skønnede at det var pga. af det dårlige vejr, og formodede at kampagnen trods alt havde trukket nogle ekstra til. Men man har ikke kunnet måle ordentligt på det. Man har hyret en pressesekretær der organiserede en kobling mellem musikkerne og pressen. På den måde var der en langt bedre dækning af TF. Det har givet en større dækning, hvor bla. Alex Nyborg Madsen sendte live fra næsten hele festivalen. Lektiefrit HF Elitehold i tysk. Skolelukning E. box Bosætning mest i erhvervsafdelingen 17 of 21

22 Det er første gang der har været TKU, så der er ikke så mange kampagner at køre efter. Reklame for TKU internt i TK skal være bedre. Næste år skal annoncer i ugeaviserne være mere lokalspecifikke. Nej overhovedet ikke. Dragefestival. Vi vil gerne have deltagere så er der fyldt op. Vi udvider festivalen til også at give gæsterne mulighed for at lave deres egen drage. Til festivalen er 98% tyske gæster. Dragefestivalen viser vejen der er der stort døgnforbrug. Det er en aktivitet for voksne. Knipling Festival den kunne være meget, meget større. Julebyen udvikler sig ikke nok, jeg ser frem til Citychefen. Sort sol kunne blive til grå sol, hvid sol Vadehav og Nationalpark bliver næste store fremstød der skal sikre turismen. Vi skal have ruter : Gå på opdagelse i Tønder Marske 5: Organisation Arbejder i sammen med andre organisationer om kommunikationen? og hvilke og hvordan? Ikke særlig meget. Ikke så meget som vi kunne ønske. Der er intet bevidst, systematisk arbejde. Der er nyt netværk med det Sønderjyske, men der kunne være mere i Vestkommunerne. Det burde være mere formaliseret. I lokalområdet er der et fælles ønske om fælles optræden. men alle skal have ejerskab. Vi ville gerne arbejde tættere sammen med turismen. Og ville gerne profilere Tønder kommune som et sted med erhvervsliv. Vi taler sammen, men der er intet systematisk arbejde i samme retning. Turismen er jo noget for sig, men vi kunne godt arbejde mere sammen. Der er ikke noget formelt. Vi kunne godt bruge ECCO mere aktivt. Her er en del uformelt, der er noget på vej og lysten fejler ikke noget.. Men vi venter på hinanden og noget at samles om. Alt arbejde udføres af interne, aflønnede, kræfter fra sekretariatet. Det kunne være rart med nogle udefra, men det er for dyrt man prioriterer pengene anderledes. Har prøvet, men det lykkedes ikke. Vi mangler en Tønderprofil lige som Sønderborg. Der burde være mindst en der tog sig af det. Husk at alt er brugerbetalt. 18 of 21

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ECO-Life: Socioøkonomisk Workpaper

ECO-Life: Socioøkonomisk Workpaper ECO-Life: Socioøkonomisk Workpaper Muligheder for at ændre beboernes klima/energi adfærd - With a summary in English 25 10 2010 ECO-Life i Høje-Taastrup Kommune Steffen Gulmann, adj. Professor Indholdsoversigt:

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere