Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding"

Transkript

1 Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske udfordringer City Branding Dial

2 Indhold - Tønder Profilen & Tønder Place Branding 1 Samenfatning 1 Formål 2 Metode 3 Rapport Place Branding strategi: Tønder Området 6 Om Place Branding 6 Hvorfor 7 Hvorfor Tønder området 8 Målet for Place Branding Tønder 10 Strategien 11 Tidsplan Bilag Profil interview sammenskrivning Visuelle eksempler Tønders kommunikation på web og tryk. 11 Citydesign A/S - Februar 2012 Udarbejdet af : Steffen Gulmann Andreas Østerbye

3 Sammenfatning I Tønder Området anvendes omkring 20 mio. kr. årligt til den kommunikation der sammen med Jyske Vestkysten bidrager mest til at skabe omdømmet. Der foregår ingen systematisk koordinering af aktiviteterne som i stadig større grad komme til udtryk på mere end 250 websteder. Hos de væsentligste aktører er der udtalt lyst til at koordinere aktiviteterne med det formål gradvist at opbygge det Tønder image som kan overskygge Tønder sagen den står markant i vejen for erkendelsen af Tønders herlighedsværdier. 11CityDesign anbefaler at Tønder Kommune i værksætter Place Branding Tønder med det formål at ændre omdømmet sådan at Tønder Området kendes for sine mange herlighedsværdier. Tønder Kommunens bør gå foran i denne indsats, men den skal fra starten bemandes med væsentlige interessenter i Tønder Området indenfor erhverv, handel, turisme, kultur, fritid og uddannelse. Formål Tønder Profilen er en del af det analyse kompleks som omfatter: Tønder Profilen Tønder Det Kreative potentiale Tønder Stakeholder Tønder Omdømmet Tønder Sjælen. Mens Tønder Omdømmet beskriver hvorledes befolkningen i Danmark og i Schleswig ser på Tønder By og Tønder Kommune, så beskriver Tønder Profilen den kommunikation som hele tiden gennemføres i området og som tilsammen skaber omverdens opfattelse. På grundlag af analyse af resultaterne afsluttes rapporten med et forslag til strategi for Place Branding af Tønder området. Tønder Profilen kan læses som en selvstændig analyse, men værdien kommer først frem, når analysen sammenholdt med de øvrige analyser, bliver oversat til Tønder Strategien. Notat 11CityDesign 1 of 21

4 Metode. Analysen hviler på to kilder: >Interviews med 8 ledere af virksomheder som i mærkbar grad bidrager til at kommunikere Tønder Profilen >Gennemgang af eksempler på kommunikationsaktiviteter indenfor det seneste års tid. De interviewede er: Tønder Erhverv Rømø-Tønder Turistbureau Tønder festival Tønder Forum/Kulturuge Frank Hoffmann Søren Hansen Jens Gade Ove Mortensen Jacob Kirkegaard Bodil Glistrup Allan Buus Palle Guldbrandsen Tønder Handelsstandsforening Skærbæk Fritidscenter Tønder Gymnasium Tønder Museum Hvert interview har haft en varighed på omkring 30 minutter. De analyserede kommunikationsaktiviteter er dels tilvejebragt af ovenstående informanter og dels opsøgt at 11CityDesign herunder læsning af Jyske Vestkysten i det sidste halve år. Tønder Områdets samlede kommunikationsaktivitet består af ovenstående organisations aktiviteter + anden kommunikation i området. Den skriftlige rapport er fokuseret på de 8 organisationer tillagt antagelser om de øvrige virksomheders kommunikation.. Kommunikationseksemplerne særligt websites belyser aktiviteter både blandt de 8 og andre aktører. 11CityDesign er vidende om, at Erhvervsafdelingen har iværksat en analyse af områdets markedsføringsaktiviteter som de finder sted igennem et år. Når resultaterne foreligger bør de ses i sammenhæng med nærværende analyse. Forslaget til udvikling af Place Branding strategi for Tønder Området hviler på en metode udviklet af 11CityDesign. 2 of 21

5 Rapport. Hvem kommunikeres der til, med hvad og for hvor meget? Naturligt nok så kommunikerer hver aktør til sin eller sine målgrupper uden forsøg på at omtale den Tønder helhed de indgår i. De fleste har mere eller mindre klare mål for kommunikationen - f. eks.: Kommunen : at få borgerne til at anvende e-box, forklare skolelukning Turismen : at leje feriehuse ud, at få mange til dragefestival Festival : at få deltagere nok Handel : at få mange kunder til Julebyen FritidsC : at få møder, konferencer til Skærbæk Skole : at få elever Kulturuge : at få mange deltagere/gøre opmærksom på ugen Som hovedregel evaluerer aktørerne indsatsen hvordan gik det og bruger den viden de indhøster til næste gang. Hovedparten af kommunikationen finder sted i Tønder Området samt i Nordtyskland. Baseret på informanternes udtalelser er det samlede kommunikationsbudget for de 8 uvalgte aktører på omkring Mio. kr. 10. Vi antager, at de andre organisationer/virksomheder anvender nogenlunde samme beløb og at områdets samlede kommunikationsindsats derfor beløber sig til omkring Mio. kr. 20 pr.år. Rømø-Tønder Turistbureau administrerer omkring halvdelen af de 10 Mio. kr. hvilket giver en fordeling over året som svarer til forberedelserne til - og turistsæsonen. Festivalen udgør på trods af sin relativt beskedne betalte kommunikationsindsats det andet højdepunkt og Julen hvor TV anvendes i Nordtyskland er et tredje højdepunkt i kommunikationsindsatsen. Alle tre højdepunkter henvender sig hovedsageligt til turister. Det kan derfor konkluderes at langt den overvejende kommunikation i Tønder Området har til opgave at støtte turismen i området. Meget lidt kommunikation sigter imod at tiltrække borgere og virksomheder. Med en dækning på næsten 50% af husstandene i Tønder Området spiller Jyske Vestkysten en central rolle for meningsdannelsen. Tønder udgaven beskriver hver dag stort og småt i området. Det sker fra sommeren 2011 med en ny form for konstruktiv journalistik som hver dag fremhæver de positive sider af livet i kommunen. 11CityDesign har gennemlæst avisen dagligt i perioden. Det er vores opfattelse at Jyske Vestkysten støtter op om Tønder Området og at avisen kan blive en vigtig medspiller i arbejde med kommunens profil. 3 of 21

6 I 2011 er der taget en række initiativer som har til hensigt at forbedre kommunikationsindsatsen for aktørerne: Tønder Kommune har fået en væsentligt forbedret hjemmeside. Der er planlagt (og nu godkendt) ansættelse af Citychef. Der blev gennemført Kulturfestival som gentages. Rømø Tønder Turistforening har sat gang i udviklingen af et helt nyt netsted. Det er alt sammen meget positivt, men indeholder også en risiko for at hver aktør styrker sin egen position uden hensyn til helheden. Hvilke media anvendes? Der anvendes et bredt udvalg af media, men tendensen er klar : Udviklingen går fra de trykte media til web. Tønder Kommune har netop skiftet til ny hjemmeside. Tønder-Rømø turist er i gang med ny. Kommunen flytter service til nettet. TV bruges af Handelstandsforeningen og Festivalen. De sociale media (Facebook, Twitter, You Tube) anvendes endnu ikke systematisk, men udviklingen vil utvivlsomt ramme Tønder Området i løbet af et års tid. Indhold og form indhold og form er, naturligt nok, indrettet sådan at det mest effektivt kommunikerer afsenders budskab. Tønder går igen i det meste af de store aktøres kommunikaiton og i alt i 29 hjemmesider som F.eks.: > Tønder Festival > Julebyen Tønder > Kultur i Tønder > Tønder Turist, Rømø-Tønder > Hotel Tønder > Tønder Kultur > Tønder Kommune Tønder indgår ikke i hovedparten af de øvrige aktøres kommunikation: > Sønderjyllandsmuseum (tidligere Tønder Kunstmuseum) > Sort Sol > Kultur Fokus > Zeppelinmuseet Place Branding Tønder vil have til formål at samle så mange som muligt om et fælles udtryk som gradvist kan opbygge et kendskab til hele områdets attraktioner. 4 of 21

7 Place Branding Strategi Tønder Området

8 Hvordan er kommunikationsarbejdet organiseret? Hovedparten af organisationerne har meget små eller ingen kommunikationsafdeling. Arbejdet varetages typisk af lederen som uddelegere til en sekretær eller anden eller som selv påtager sig opgaven. I alt er det vores vurdering at 10 personer er beskæftiget med kommunikationsopgaver i de forskellige organisationer. Med sin kommunikationsafdeling er Tønder Kommune og til dels også Tønder Kommunes Erhvervsafdeling en undtagelse. Den netop ansatte Citychef vil få kommunikation som en hovedopgave. De 8 informanter opfatter alle at hver aktør kommunikerer uden hensyn til andre eller til hele området. Der er et vist uformelt samarbejde fordi man kender hinanden, men der er ingen organisation der systematisk påvirker områdets kommunikation i en koordineret retning. De 8 informanter udtaler samstemmende at de meget gerne ser en form for koordineret indsats som kan trække i samme retning og give Tønder Området et attraktivt omdømme. De mener at det vil gavne Tønder potentialet og at der er gode muligheder for bedre resultater, ikke kun til for Tønder, men for alle der har aktiviteter der. Alle 8 ønsker at områdets grundværdier findes og gøres til genstand for en branding. Der skal satses på få, store projekter. Man skal have mod til at fokusere og vælge fra Hvis målet er at ingen skal være sure bliver alle ligeglade. Der nævnes oplagte muligheder særligt for de der sammen har Nordtyskland som målgruppe. Kredsen skal hele tiden kunne udvides så alle har mulighed for at være med. Også de store virksomheder som har naturlige interesser i at få kvalificeret arbejdskraft. ECCO nævnes som en særlig potentiel drivkraft. Der er også fuld enighed om at kommunen skal føre an, men at alle væsentlige aktører (de 8 og måske lidt flere) skal med, så de fra første færd oplever både ejerskab og forpligtigelse. 5 of 21

9 Place Branding : Tønder Området. Om Place Branding Intet menneske flytter til en kommune. Ingen turist besøger en kommune. Nogle virksomheder flytter til en kommune. Langt de fleste flytter til et sted. De opdager så senere at de også er flyttet til en kommune. Derfor drejer Place Branding sig om et områdes kvaliteter. Af dem har kommunen kun indflydelse på nogle. Udenfor ligger f.eks.: Gode naboer, tilbud fra detailhandel og kulturliv, cafeer og restauranter og arbejdspladserne. Dermed omfatter Place Branding Tønder alt hvad der fører med til området omdømme. Et Place Brand er ikke det der er og det som stedet gør det er det der opfattes af borgere og personer udenfor området. Place Brandet er kendskabet, den viden man har og de følelser som man nærer for et område. Place Branding er stedets fortid suppleret op med alle de aktiviteter som fører til kendskabet, viden og følelserne. Place Branding er en relativt ny disciplin. Den startede i USA i 1990-erne som en reaktion på den krise der truede en række amerikanske byers eksistens. I love NYC (med hjertet) var nok den første indsats i øvrigt i scenesat af en person. Berlin, Madrid, Amsterdam København og Stockholm fulgte efter. I dag er Place Branding et anerkendt redskab i byer og steders forsøg på at holde på og skabe tilgang af borgere og erhvervsvirksomheder. Det der særligt skal fokuseres på i gennemførelsen af en Place Branding strategi er en organisering som sikrer at alle væsentlige aktører er med. Ikke kun af navn, men af gavn. At de forpligter sig til at bidrage til Place Branding. Både økonomisk og ved at synliggøre Place Brandingens symboler (logo, slogan..) i deres egen kommunikation og at være med til at koordinere aktiviteterne. Derved adskiller Place Branding sig afgørende fra kommerciel branding. Hvorfor? Kampen imellem regioner, nationer, kommuner og byer handler om at sikre væksten som i hovedsagen skabes af en tilpas mængde af borgere som, sammen med pendlere fra tætliggende kommuner udgør den arbejdskraft som nutidens og fremtidens virksomheder efterspørger. Sagt på en anden måde så er det bestanden og tilflytningen af resursestærke borgere der på både kort og langt sigt sikrer kommunens konkurrencekraft og dermed den velstand der skal til for at sikre borgerne gode livsbetingelser. Det er Place Brandings formål sammen med andre aktiviteter at sikre fastholde og tiltrække resursestærke borgere. 6 of 21

10 Hvorfor Tønder Området? At standse afvandingen af resursestærke borgere anser 11CityDesign som den største strategiske opgave i Tønder Kommune. Omdømme analysen har påvist at den opfattelse af Tønder Området som hersker udenfor området i meget stor grad er negativt præget af Tønder sagen. Kendskabet til Tønder attraktioner så som natur, kultur og Tønder By er ganske stort, men overskygges af kendskabet til sagen. Det er derfor hovedopgaven for Place Branding Tønder at optone kendskabet til Tønder herligheden og at nedtone kendskabet til Tønder sagen. I det omfang det lykkes vil sandsynligheden for at standse udvandringen øges væsentligt og måske kunne vendes til tilvækst af resursestærke borgere. Forskning viser, at det ikke kan lade sig gøre at udraderer et negativt omdømme ved kommunikation der er indrettet på at ændre opfattelsen af det negative. Det er endda sandsynligt at det modsatte bliver resultatet af en sådan strategi. Derimod kan det lade sig gøre, gradvist, at opbygge en anden opfattelse som overskygger det negative. I 2000 svarede omkring 60% af den danske befolkning statsfængsel, fanger osv.. på spørgsmålet om hvad de forbandt med Horsens. På det tidspunkt satte Horsens gang i kultur/event aktiviteter som på det tidspunkt kun 5% af befolkningen forbandt med Horsens. I dag forbinder ca. 60% Horsens med kultur/event. 35% forbinder Horsens med fængsel. Målet for Place Branding Tønder Place Branding Tønder afventer kommunes strategiske afgørelse om hvorvidt området syd for grænsen skal inddrages i strategien. Derfor omhandler Place Branding strategien hovedsageligt Danmark med undtagelse af den kommunikation som området aktører i forvejen lægger i det tyske område (turisme og handel). Målene skal være vejledning og ramme for kampagner og løbende kommunikation for Tønder Området. 11CityDesign vil anbefale følgende mål: > støtte om alle aktiviteter som har til formål at vende afvandringen af resursestærke personer d.v.s. at reducere fraflytning og øge tilflytning. > øge selvværdet, glæden og stoltheden ved at bo i Tønder området. > engagere så mange borgere og virksomheder som muligt i aktiviteter som kan vende udviklingen. > fokusere al kommunikation på Tønder områdets herligheder for dermed at opbygge et image, uden for området som, som kan overskygge Tønder sagen. Målgrupperne: 7 of 21

11 Borgerne i Tønder Kommune er langt den mest betydningsfulde målgruppe. De optræder i fire roller: >De er målgruppe i sig selv >De er en del af brandet (åbne/lukkede, venlige/uvenlige, imødekommende) >De er ambassadører og rygtespredere >De er borgere de ejer kommunen og afgør hvem der skal styre den. Virksomhederne kommer lige efter i betydning. De er en vigtig del af omdømmet og de skal engageres i co-branding. Dermed er vellykket intern branding forudsætningen for at Place Branding Tønder får den positive indflydelse som den er tiltænkt. Udenfor Tønder området: Fokus: Potentielle tilflyttere i alderen år Hele Danmarks befolkning Regionens politikere og administration Statens politikere og administration Viden om Målgrupperne: Omdømmeanalysen giver et indgående kendskab til målgruppernes kendskab til Tønder Området. I Tønder området er opfattelsen : Positivt : Hyggelig by, godt sted at bo, naturen Negativt: Udkants Danmark, recession, afvikling Udenfor Tønder området er opfattelsen : Positivt: Grænsehandel, natur, Kongehuset m. Schackenborg, samt en usædvanlig stor del af befolkningen der kan forbinde Tønder med: Tønder Festival Tønder Juleby Kniplinger Sort Sol Højer Sluse/Diget ECCO Højer Pølser 8 of 21

12 Løgum Kloster Rømø Negativt: Tønder sagen. Der er med andre ord et stort antal attraktioner som er kendt i en relativt stor del af befolkningen (i forhold til andre byer). Hvis disse herlighedsværdier lægges sammen og arrangeres i helheder i stedet for hver for sig, indebærer de et solidt grundlag for Place Branding Tønder Place Branding argumentation og form. Udgangspunktet for bestemmelse om hvilken form for argumentation og brug af billeder/tekst der skal tages i anvendelse, er en konstatering af at de fleste mennesker er positivet motiverede overfor byer/områder, men at de ikke er synderligt interesserede i at læse om dem. Den viden fører til at kommunikationen skal anlægges emotionelt mere end fakta-orienteret. Det betyder at billeder tillægges større vægt end ord og at sammenhængende temaer der gentages på overraskende måder er nødvendige for at skabe engageret kontakt til målgrupperne. Det betyder i praksis at Place Branding Tønder skal finde en fælles paraply som så mange som muligt kan føle sig hjemme under samtidig med at den kan øge kendskabet til områdets positive attraktioner. Mennesket oplever ikke en by eller et sted opdelt i emner på samme måde som de der står bag attraktionerne. Kultur,kunst, shopping, restaurationsbesøg smelter sammen til en helhedsorienteret opfattelse og skal derfor kommunikeres som helheder. Museet skal f.eks. være med i en by-event. Strandgæster skal vide at der er andet at opleve og lokale fødevarer skal kunne købes i butikker og spises i restauranter. Der er tale om rige Tønder oplevelser og ikke om en række af hinanden uafhængige tilbud. For at påkalde sig opmærksomhed og for at virke troværdig skal stilen både være autentisk, båret af empati og samtidig sådan at borgerne kan genkendes sig selv. Det er opgaven at samle store dele af området kommunikationsindsats i en stil, en argumentation og med det slogan der i kort form fortæller om Tønder attraktionerne. 9 of 21

13 Strategien: Forudsætningen for at Place Branding Tønder kan medvirke til at standse udvandringen er, at alle der i væsentlig grad kommunikere fra Tønder området kan samle sig om at koordinere kommunikationsaktiviteterne og give dem en grad af fælles præg. Både i den selvstændige Tønder kommunikation og i cobranding hvor Tønder står sammen med områdets virksomheder. Engagement blandt så mange som muligt er forudsætningen for at det lykkes. Engagement opnås ved indflydelse og fornemmelsen af at være med. Lysten mangler ikke den kom meget tydeligt frem i Stakeholder analysen. Men det er ingen let opgave. Som gennemgangen af områdets kommunikation viser, så dominerer forskellighederne langt over fælles træk. Der forestår en ikke ubetydelig organisatorisk opgave, som har til formål at samle så mange som muligt om Tønder Place Branding Media: 11CityDesign anser Tønder Områdets borgere og virksomheder som de vigtigste budbringere. De skal være områdets ambassadører og fortælle andre om den gode Tønder historie. Det kan ske personligt, på en website og på Facebook og andre sociale media. Fælles website. Profilanalysen dokumenterer at der i Tønder området sandsynligvis findes mere end 250 websites som fortæller om steder og tilbud. 11CityDesign anbefaler at alle Tønder områdets oplevelser samles i en fælles website med en indgang, oversigt over det meste og links til de der ønsker det. Hensigten er at udvikle denne website således at den kan indeholde både kulturelle og kommercielle aktiviteter (en koncert, dagens ret til lav pris og tilbud på cykler..) blandet med nyheder fra området. I løbet af nogen tid skal denne website være selvfinansierende. Som eksempel kan henvises til Sønderborg, men også til en række udenlandske by websites. Facebook, YouTube og andre sociale media anvendes til at skabe en Tønder venneforening udenfor Tønder området. Bidragyderne er alle virksomheder og borgere der opfordres til at sende invitationer til venner og bekendte. Aviser mv.: Der indrykkes annoncer der både i format (1/1 side i farver) og indhold virker overraskende og som fortæller om Tønder områdets herligheder og hvordan man kan få del i dem. Tønder kulturtilbud vises jævnligt i kulturmedia Information,Weekendavisen, Politiken. 10 of 21

14 Jyske Vestkysten. Der anbefales at der indledes samarbejde med Jyske Vestkysten der i sin nyerklærede redaktionelle politik fremhæver positivt livssyn og konstruktivt samarbejde. Organisationen: 11CityDesign anbefaler at der etableres en Tønder Alliancen organisation som har til opgave at gennemføre Tønder Place Branding og eventuelt andre udviklingsaktiviteter som vedtages af kommunalbestyrelsen. Organisationen skal repræsentere erhverv, handel, turisme, kultur, fritid, uddannelse og kommunen. Hvert område skal være repræsenteret af en absolut ledende og toneangivende person der besidder magt til at gennemføre de handlinger som besluttes. Formanden skal være en person udenfor det kommunale system. Borgmesteren foreslås som næstformand og et medlem af kommunens direktion som sekretær. Tønder kommune bidrager med sekretariat, et beløb til grundlæggende arbejde og et beløb til aktiviteter i de næste 3 år. Der søges yderligere finansiering blandt virksomheder, men det væsentligste bidrag er at deltagerne eksponerer Tønder profil/slogan i deres kommunikation. Der oprettes en klub for alle der deltager. Det anbefales at organisationen tilknyttes en rådgiver med erfaring i udvikling af Place Branding og at aktiviteterne, så videt muligt, udføres af lokale virksomheder/personer. Tidsplan Tidsplan. 11CityDesign anbefaler, at der bygges videre på den gode stemning som blev konstateret i stakeholder interview og i opfølgningen idet det er i denne persongruppe at de der skal bære Place Branding findes. Endvidere er der i den resterende del af året en række naturlige events som vil kunne vise samarbejdsevne og Place Branding i praksis: Tønder Festival, Kulturugen og Julebyen. I det lys anbefales følgende ramme tidsplan: April : Place Branding strategi og budget indstilles til Tønder Kommunalbestyrelse. Primo maj : Place Branding organisationen etableres og indleder sit arbejde. > Strategien konkretiseres til handlingsplan > Der vælges leverandør af design, website etc.. > Opstilling af partnerskabsaftaler co-branding 11 of 21

15 Juni : Første aktiviteter klargøres (Festival og.) : Møder med alle potentielle aktører i centerbyer mv.. August: Første aktiviteter realiseres (Festival..) Test af website September : Kampagne i nationale media Oktober :Kulturugen? November : Julebyen De nævnte aktiviteter andre som kommunikerer Tønder Place branding. 12 of 21

16 Tønder Profilen & Tønder Place Branding Bilag

17 Tønder Profilen interviews samlet. 1: Målgrupper: Hvilke målgrupper kommunikerer i til? A: I Tønderområdet B: I Danmark C: Udenfor Danmark A Tønder området Tønder Festival (TF), har etableret en folkemusik klub for de inkarnerede fans. Her bliver der jævnligt opdateret med nyheder. Der er en pladebutik med speciale i FM (folkemusik). Men der er ingen direkte målinger af effekten. Det er for svært og for dyrt. Til de der har brug for konferencefaciliteter : erhvervslivet.. Vi har ingen udadvendt effektiv kommunikation. Det har vi ikke penge til. Vi har alligevel besøgende. Kun mund til øre og avisen. Det er en bevidst strategi vi skal have besøgende fra hele Danmark.. Vi vil ikke love mere end vi kan holde. De der kommer her skal gerne blive positivt overraskede.. Vi er et overraskelsesmoment. Det meste, og bedste, er at nuværende elever fortæller gode historier til kommende elever. De gode historier kommer af et godt undervisningsmiljø på trods af de lidt trange lokaliteter. TG har store ambitioner. Der er et godt samarbejde Jyske Vestkysten. De får de gode historier. F.eks. om det lektiefrie HF. Man fokuserer også mod forældrene, så de er trygge ved at deres børn skal gå der. Tønderkulturuge blev kommunikeret via hjemmeside og via annoncering i Jyske i hele regionen. Der ud over i samtlige lokalaviser i området. Ikke meget Interesseorganisationer og til den almindelige borger og ikke mindst egne politikere. B - Danmark Indenfor Danmark er markedsføringen meget traditionel med plakater og flyers på spillesteder o.l. 13 of 21

18 I stedet for en større overhaling af hjemmesiden har man oprettet en FB side. Den fungerer rigtigt godt da alle der trykker like får nyheder direkte frem på deres egen FB forside. Erhvervslivet kurser og konferencer... Vi kommunikerer om Tønder og Rømø til det meste af Danmark. Også sammen med VisitDenmark og andre i regionen.. To gange i Flegaard avisen (hele Jylland) TV i Sønderjyllandsområdet. Fx ved bosætning : Politiker på Christiansborg Nej, men dog ud i regionen. Ikke systematisk, men blev heller ikke skønnet relevant, bl.a. pga. økonomi. C Udenfor Danmark Der bliver lavet nogle få flyerfremstød i nordtyskland, men ellers ikke rigtigt noget. Mange steder langt ude i verden, hvor folkemusik er større, et ganske godt kendskab til festivalen. TF vil ikke bruge mange penge her da det alligevel kun er entusiaster der tager turen hele vejen til Tønder. Vi gør meget for feriehusene og sammen med kommunen markedsfører vi området særligt overfor tyskere som er vores store kundekreds. Man markedsfører diskret over grænsen til det danske mindretal. Omkring 100 elever tager dagligt over grænsen for at komme i skole. Det er vi meget stolte af! Tyskland, Hollændere og skandinaver. Vi er nok de eneste der kommunikerer udenfor Danmark. Afhænger af situationen. Ikke meget.. Ja.. Vi har flere mål : Udlejning af feriehusene, campingpladserne men også enkelte kampagner som fx Dragefestivalen. Ikke denne gang, men næste gang vil vi gerne ud i Schleswig. Alle kampagner var målrettede mod alle segmenter, men dog et større fokus mod unge. Respondenten blev bl.a. interviewet til alle lokalradioer o.l. 14 of 21

19 Julemarkedet bliver annonceret i Tyskland. Også i Woche Show i Tyskland. 2: Mål: Hvad vil i særlig gerne opnå? 1- Grunden til at TF eksisterer er for at udbrede kendskabet til folkemusik i alle dens genrer. Folkemusik er i mange tilfælde grundlaget for mere populære genrer, det skal TF arbejde for at man husker. 2- TF vil vokse som organisation for at kunne opfylde/forbedre krav nr 1. Alt er direkte målrettet nye elever, deres forældre (og politikere). Flere feriegæster og større forbrug pr gæst.. Fx skolestrukturen. Vi skulle lukke 7 skoler, men vi kom igennem med det. Der blev opnået en opfattelse af at de fleste kom med. Eller overgang til e-box.. Flytte holdninger i sparetider Flere forbrugere. Målet er kendskab til TKU og til kultur generelt i Tønder. Både internt i Tønder, men også eksternt. Sigter mod større deltagelse og kendskab. Et aktivt sted vi ligger centralt mere over grænsen 3: Mål Opstiller i konkrete mål for kommunikationen og måler i effekten Opstiller I mål Ja Vi kender vores målgruppe indgående. Via DK statistik kan vi jo se hvor mange der er i den rigtige alder. På den måde kan vi jo måle hvor mange af dem vi så ender med at få. Ja. I april åler vi os selv. Vi har mål på d større Nej Der bliver ikke rigtigt sat nogle mål, det er ikke kutyme. Indtil nu har man gjort det så godt som man kunne og håbet på det bedste til en vis grad, men ikke præcise mål, vi kender retningen. 15 of 21

20 Måler I effekten ting. større kendskab til TKU og kulturelle begivenheder hele året. To gange har vi været bedste handelsby, det vil vi gerne igen. Vi vil gerne være Danmarks mest servicemindede indkøbssted. Vi uddanner personalet til det. Når vi holder informationsmøder spørger vi til hvor man har hørt om TG, og det er stort set gennem mund til mund. Vi har aktivt fravalgt at bruge FB. Det ender hurtigt useriøst og rodet. Det valg er vi meget glade for. Nogle gange. Fx flytte borgerhenvendelser til digital i løbet af. Ja. Det gør vi på den måde at vi ser om husene er udlejet om der kommer flere til arrangementerne og så igennem de officielle tal fra VisitDenmark. Der er både kendskab og tal som vi kan sammenligne med andre.. Ja det gør vi på antal Man måler ikke resultaterne. Det er meget svært og det virker omkostningstungt. Det er typisk at koncerterne bliver udsolgt, men det er ikke målet i sig selv. Man vil udbrede kendskabet til folkemusik og det er meget sværere at måle. Der var mere end 120 aktiviteter spredt ud i byerne, og det er for omstændeligt at måle den direkte effekt af markedsføringen. 16 of 21

21 kunder og omsætning. Generelle kommentarer I år vil man fokusere langt mere på selve festivalpladsen end tidligere hvor der har været ligevægt på pladsen og bymidten. AM har hyret en landskabsarkitekt til at lave et helt nyt layout for festivalpladsen. Det er dog stadig svært at sige om resultatet vil blive målt på andre måder end at skønne sig til om der er en god stemning eller ej. Vi er ved at ansætte i City chef, det venter vi os meget af. 4: Kampagner Nævn tre kampagner som indenfor de seneste par år har været en succes. Julebyen er det helt store. Festivalen (men den udnytter ikke potentialet) Vi har aktiviteter hver måned planlagt i aktivitetskalender Vi har søndagsåbent med 80% opbakning Vandtårnet er et guldæg. I 2010 fik vi den danske museumspris fordi det nærmest er lykkedes på trods. Hvert år en stor udstilling.. Sidste år blev der for første gang lanceret en tv- og radio kampagne. På trods af et udsolgt koncertprogram var omsætningen den laveste nogensinde. Man skønnede at det var pga. af det dårlige vejr, og formodede at kampagnen trods alt havde trukket nogle ekstra til. Men man har ikke kunnet måle ordentligt på det. Man har hyret en pressesekretær der organiserede en kobling mellem musikkerne og pressen. På den måde var der en langt bedre dækning af TF. Det har givet en større dækning, hvor bla. Alex Nyborg Madsen sendte live fra næsten hele festivalen. Lektiefrit HF Elitehold i tysk. Skolelukning E. box Bosætning mest i erhvervsafdelingen 17 of 21

22 Det er første gang der har været TKU, så der er ikke så mange kampagner at køre efter. Reklame for TKU internt i TK skal være bedre. Næste år skal annoncer i ugeaviserne være mere lokalspecifikke. Nej overhovedet ikke. Dragefestival. Vi vil gerne have deltagere så er der fyldt op. Vi udvider festivalen til også at give gæsterne mulighed for at lave deres egen drage. Til festivalen er 98% tyske gæster. Dragefestivalen viser vejen der er der stort døgnforbrug. Det er en aktivitet for voksne. Knipling Festival den kunne være meget, meget større. Julebyen udvikler sig ikke nok, jeg ser frem til Citychefen. Sort sol kunne blive til grå sol, hvid sol Vadehav og Nationalpark bliver næste store fremstød der skal sikre turismen. Vi skal have ruter : Gå på opdagelse i Tønder Marske 5: Organisation Arbejder i sammen med andre organisationer om kommunikationen? og hvilke og hvordan? Ikke særlig meget. Ikke så meget som vi kunne ønske. Der er intet bevidst, systematisk arbejde. Der er nyt netværk med det Sønderjyske, men der kunne være mere i Vestkommunerne. Det burde være mere formaliseret. I lokalområdet er der et fælles ønske om fælles optræden. men alle skal have ejerskab. Vi ville gerne arbejde tættere sammen med turismen. Og ville gerne profilere Tønder kommune som et sted med erhvervsliv. Vi taler sammen, men der er intet systematisk arbejde i samme retning. Turismen er jo noget for sig, men vi kunne godt arbejde mere sammen. Der er ikke noget formelt. Vi kunne godt bruge ECCO mere aktivt. Her er en del uformelt, der er noget på vej og lysten fejler ikke noget.. Men vi venter på hinanden og noget at samles om. Alt arbejde udføres af interne, aflønnede, kræfter fra sekretariatet. Det kunne være rart med nogle udefra, men det er for dyrt man prioriterer pengene anderledes. Har prøvet, men det lykkedes ikke. Vi mangler en Tønderprofil lige som Sønderborg. Der burde være mindst en der tog sig af det. Husk at alt er brugerbetalt. 18 of 21

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud

Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud version 11-3-14 Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud Formål Denne handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud er en del af Temaplan for Sundhed,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Kys frøen og få det halve kongerige

Kys frøen og få det halve kongerige Kys frøen og få det halve kongerige I Tønder Kommune har vi meget mere end ægte prinser og prinsesser. Er du til oplevelser, foreninger, natur, jazz eller? Vi har det hele! Prøv selv! Kys frøen og få det

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere