Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt og overblik. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Reassurance.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt og overblik. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Reassurance."

Transkript

1 Indhold Ledelse Koncernoversigt Femårsoversigt og overblik Ledelsens beretning Mål og strategi Fremtiden Reassurance Livsforsikring Skadesforsikring Bank og finansiering Medarbejdere og organisation Informationsteknologi Investeringsvirksomhed Risikofaktorer Aktionærforhold Økonomisk redegørelse Regnskabspraksis Regnskabspåtegninger Revisionspåtegninger Resultatopgørelse Balance Noter Pengestrømsopgørelse Nøgletalsdefinitioner Ledelsens ledelseshverv Ledende medarbejdere Selskabsoversigt Adresseliste

2 Ledelse Bestyrelse Godsejer Christian N.B. Ulrich, formand Afdelingschef Jeanne Lind, selskabsrepræsentant Assurandør Keld Støvring, selskabsrepræsentant Proprietær Jørgen Skovdal Larsen Direktør Peter Jørgensen Proprietær Flemming Fuglede Jørgensen Statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoed Personalekonsulent Else Marie Thorsen, selskabsrepræsentant Advokat Rolf Dane Gårdejer Jørgen H. Mikkelsen Fuldmægtig Lone Clausen, selskabsrepræsentant Markedschef Inge Marie Bramsen, selskabsrepræsentant Direktør Chr. G. Kjøller, næstformand Direktør Jørgen Enggaard 2

3 Direktion Administrerende direktør Bent Knie-Andersen Ansat i Alm. Brand siden 1977 Nuværende stilling siden 1980 Viceadministrerende direktør Søren Boe Mortensen Ansat i Alm. Brand siden 1987 Indtrådt i direktionen i 1998 Direktør Jan Hornsberg Ansat i Alm. Brand siden 1995 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 (Direktør i Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni) Direktør Henrik Nordam Ansat i Alm. Brand siden 1986 Indtrådt i direktionen 1. januar 2000 (Direktør i Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand Bank) 3

4 Koncernoversigt ALM. BRAND FINANS ALM. BRAND A/S Alm. Brand A/S er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdningselskab, hvorunder der er en række datterselskaber, der driver virksomhed inden for reassurance (genforsikring), livs- og pensionsforsikring, personskadesforsikring samt bankog finansieringsvirksomhed, ligesom der drives investeringsvirksomhed som et naturligt led i den primære driftsaktivitet. ALM. BRAND LEASING ALM. BRAND BANK ALM. BRAND BILKREDIT ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND LIV og PENSION ALM. BRAND LIV og PENSION II ALM. BRAND LIV og PENSION III ALM. BRAND EJENDOM ALM. BRAND SKADE ALM. BRAND ARBEJDSSKADE KJØBENHAVNSKE RE COP RE UK COP RE SINGAPORE COP RE AUSTRALIA PROVINSKREDIT Bank Livsforsikring Skadesforsikring Reassurance 4

5 1951

6 Femårsoversigt Koncern Moderselskab Mio.kr Samlede indtægter Forsikringsteknisk resultat af reassurance Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af Skadesforsikring Resultat af bank og finansiering Resultat af forsikrings- og finansiel virksomhed Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Egenkapitalforrentning før skat 8,3% 8,4% 8,9% 14,8% 17,8% Egenkapitalforrentning efter skat 7,7% 9,6% 5,0% 11,8% 13,7% Aktiver i alt ekskl. finansiel virksomhed Aktiver finansiel virksomhed Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 17,4% 19,9% 18,6% 18,8% 19,6% Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Investeringsaktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Gæld Egenkapitalforrentning før skat 7,3% 0,2% 8,8% 14,8% 17,8% Egenkapitalforrentning efter skat 6,5% 1,3% 4,8% 11,8% 13,7% Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 73,5% 80,2% 96,9% 96,8% 97,0% Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent 7% 7% 7% 7% 6% Resultat pr. aktie (hele kr.) Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,44 0,46 0,55 0,90 0,82 6

7 Overblik Samlede indtægter Koncern Årets resultat før skat Koncern Egenkapital Koncern 6000 Mio.kr. Mio.kr. 400 Mio.kr Minoritetsaktionærernes andel Alm. Brand A/S andel Egenkapitalforrentning før skat Aktiekurs og indre værdi pr. aktie Udbytteprocent 20 % Kurs/indre værdi % Indre værdi Kurs

8 Ledelsens beretning Ledelsens beretning Resultatet i 2000 for Alm. Brand A/S blev et overskud før skat på 307 mio.kr. Efter skat og minoritetsaktionærernes andel blev resultatet 184 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Resultatet af reassuranceaktiviteterne i Kjøbenhavnske Re blev et underskud på 110 mio.kr. før skat. Resultatet i 2000 af Livsforsikring blev et overskud på 52 mio.kr. før skat. Resultatet af skadesforsikringsaktiviteterne blev et overskud før skat på 124 mio.kr. Aktiviteterne i Alm. Brand Finans Koncernen, der omfatter bank- og finansieringsaktiviteterne i Alm. Brand Bank Koncernen samt afvikling af de tidligere Gefionaktiviteter, har givet et overskud på 261 mio.kr. før skat. De samlede indtægter i Alm. Brand A/S Koncernen var i 2000 på 5,6 mia.kr., mens koncernegenkapitalen udgjorde 3,7 mia.kr. ultimo 2000, hvoraf minoritetsaktionærernes andel var på 814 mio.kr. samlet salg af Koncernens produkter. De hidtidige 13 regioner blev lagt sammen til fem. Samtidig blev der oprettet en ny»region Direkte«for at sikre fokus på udviklingen af internet og partnerskaber i forbindelse med salg af Alm. Brand produkter. Derudover blev IT, marketing, økonomi, ejendomsadministration og personale m.m. samlet og varetages nu centralt for alle selskaber i Koncernen. Med omlægningen af strukturen er Alm. Brand Koncernen bedre i stand til at udnytte synergimulighederne mellem bank og forsikring via øget krydssalg samt udvikling af fælles produkter. Alm. Brand Koncernen står således stærkt rustet til at kunne imødekomme kundernes behov i fremtiden. På reassurancemarkedet har de første resultater vist sig af den store indsats og de strategiske tiltag, som blev påbegyndt i På trods af, at der stadig er vanskelige markedsvilkår og hård konkurrence, har der været fremgang på næsten alle områder. I slutningen af 2000 har der også vist sig tegn på markant stigende rater, hvilket tyder på, at det ventede skift i markedssituationen er ved at indtræde. Resultatet for 2000 er betydeligt forbedret i forhold til 1999, men fortsat præget af de mange naturkatastrofer og storskader, der indtraf i For Alm. Brand A/S er det et mål til stadighed at udbygge positionen på det danske forsikringsog bankmarked samt internationalt gennem Kjøbenhavnske Re at skabe en position som det foretrukne alternativ til de største reassurandører. Udbygningen skal finde sted gennem organisk vækst kombineret med opkøb og samarbejde med andre selskaber. Med baggrund i motiverede medarbejdere, loyalitet blandt selskabets kunder og anvendelse af tidssvarende teknologi er det målet i Alm. Brand A/S at skabe langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Der er i 2000 arbejdet videre med de strategiske tiltag, der blev sat i gang i 1999, hvor blandt andet Kjøbenhavnske Re s tegningspolitik blev ændret. De mange forbedringer og den heraf følgende strammere forretningsmæssige styring har præget resultatet i positiv retning. Ligeledes ventes de generelt stigende rater og de forbedrede markedsvilkår at føre til en forbedring af resultatet for 2001 i forhold til Aktiviteterne inden for livsforsikring har udviklet sig tilfredsstillende i 2000, om end det fortsat er vanskeligt at opnå den ønskede porteføljetilgang ved organisk vækst. Alm. Brand Koncernen gennemførte i foråret en omlægning af organisationsstrukturen med det formål yderligere at sætte fokus på kunden og I 2000 har Alm. Brand Liv erhvervet Zurich Life Insurance s danske livsforsikringsportefølje, som omfatter en samlet præmiesum på niveau 150 8

9 mio.kr. og investeringsaktiver på næsten 2 mia.kr. Integrationen af medarbejdere og overførslen til Alm. Brands IT-systemer er forløbet meget tilfredsstillende. Investeringsafkastet er påvirket af, at Alm. Brand har en stor del af investeringsaktiverne placeret i rentebærende fordringer. Inklusiv porteføljen fra Zurich Life Insurance har der været en vækst i præmieindtægterne på 27% i I oktober blev et nyt pensionskoncept Alm. Brand Link introduceret. Alm. Brand Link giver kunderne frihed til at sammenknytte linke de forskellige investerings-, opsparings- og forsikringsmuligheder, der findes indenfor pensionsopsparing på tværs af traditionelle brancheskel. Fusion På bestyrelsesmøder i Alm. Brand af 1792 G/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S blev det den 10. marts 2001 vedtaget at anbefale en fusion af de to børsnoterede selskaber Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Umiddelbart efter fusionen vil det på samme generalforsamling blive foreslået, at Alm. Brand Finans A/S skifter navn til Alm. Brand A/S. Aktiviteterne inden for skadesforsikring har udviklet sig tilfredsstillende. Dog har to højesteretsdomme medført øgede erstatningsudgifter inden for arbejdsskadesområdet. Udviklingen følges tæt med henblik på vurdering af behov for justering af præmieniveauet. Alm. Brand Finans A/S er moderselskab for Alm. Brand Bank Koncernen. Herudover varetager Alm. Brand Finans A/S afviklingsaktiviteter i det tidligere Gefion. De sidste aktiviteter i Gibraltar er i løbet af 2000 afhændet med et positivt resultat, og de resterende afviklingsaktiviteter består hovedsageligt i at inddrive tilgodehavender i forbindelse med udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber. Alm. Brand Bank Koncernen opnåede i 2000 et resultat på niveau med 1999 på trods af, at købet af ejendommene Midtermolen 1-3 og salget af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads påvirkede resultatet med en nettoudgift på 24 mio.kr. Alm. Brand Bank har i 2000 styrket sin profil som Danmarks opsparings- og investeringsbank blandt andet ved på internettet at gennemføre Danmarks største aktiespil med flere end tilmeldte. Investeringsvirksomheden, som er en del af Alm. Brands øvrige aktiviteter, fik i 2000 et tilfredsstillende forløb i forhold til den valgte risikoprofil. Reassurance Kjøbenhavnske Re har i 2000 haft fremgang på næsten alle områder, og fremgangen ventes at fortsætte i Forretningspolitikken er blevet redefineret og tager sit udgangspunkt i, at hver enkelt kunde har individuelle behov, som selskabet søger at opfylde. Kjøbenhavnske Re vil positionere sig som det foretrukne alternativ til de største reassurandører. Et yderligere element i strategien er, at Kjøbenhavnske Re skal»tættere på kunderne«. Konkret har det givet sig udslag i, at der er åbnet nye kontorer på vigtige markeder i Japan og Korea, og at der med gode resultater er overført forretning, som tidligere blev tegnet i København, til afdelingerne i London og Singapore. Der er sket markante forbedringer fra 1999 til 2000, hvilket afspejles i det forhold, at combined ratio er faldet fra 135% i 1999 til 115% i Fremgangen skyldes bedre markedsforhold, men også i betydeligt omfang de strategiske initiativer, der blev påbegyndt i Fremgangen i 2000 er endnu mere markant, end udviklingen i combined ratio viser, da resultatet stadig er påvirket af en betragtelig negativ effekt fra Resultatet for 2000 er et underskud efter skat på 75 mio.kr. sammenlignet med et underskud i 9

10 1999 på 201 mio.kr. Reassurancepræmierne er steget ultimo 2000, og Kjøbenhavnske Re forventer yderligere stigninger i Hovedårsagen til underskuddet i 2000 er en ugunstig udvikling i erstatningerne på den portefølje, som blev tegnet i 1999, mens den forretning, der blev tegnet i 2000, viser et bruttooverskud på 144 mio.kr. De høje udgifter på retrocessionsmarkedet resulterer dog i et nettounderskud på 44 mio.kr. for årgang De forbedrede forhold, som blev synlige i forbindelse med de sæsonmæssige fornyelser ved årsskiftet, ventes at føre til resultatforbedringer, således at Kjøbenhavnske Re igen i de kommende år vil vise overskud. Livsforsikring Det samlede resultat før skat i 2000 udgjorde 52 mio.kr. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8%. Efter skat udgjorde resultatet 36 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 6%. Livkoncernens resultat er sammensat af et omkostningsresultat, et risikoresultat og et investeringsresultat. I 2000 har Livkoncernen haft overskud på alle elementer. Præmier for egen regning udgjorde 693 mio.kr. i 2000 mod 540 mio.kr. i 1999 svarende til en stigning på 28%. Af de samlede præmieindtægter for egen regning kan 147 mio.kr. henføres til den portefølje, der blev overtaget fra Zurich Life Insurance. Distribution af produkter sker gennem en række forskellige tegningskanaler. Udover den primære, som er fast tilknyttede assurandører, vil der ske en stadig styrkelse af tegning via lokale Alm. Brand kontorer, pensionskonsulenter, pensionsrådgivere og bankrådgivere tilknyttet Alm. Brand Koncernen. Samarbejde med forsikringsmæglere, samarbejdende forsikringsselskaber og strategiske samarbejdspartnere udenfor Koncernen ventes ligeledes udbygget. Udover vækst gennem nytegning er det strategien at opkøbe livs- og pensionsporteføljer eller selskaber, hvis det kan ske på et kommercielt attraktivt niveau. Erhvervelsen i 2000 af Zurich Life Insurance s danske livsforsikringsaktiviteter har i væsentligt omfang bidraget til den positive udvikling i Den nye organisation var på plads før sommerferien, og sammenlægningen af porteføljerne til et fælles IT-system blev gennemført primo december, hvilket har givet en betydelig administrativ besparelse. Reglerne for beskatning af pensionsafkast blev ændret i december. Skattesatsen for obligationer blev nedsat fra 26% til 15%, mens skattesatsen for aktier blev hævet fra 5% til 15%. Selv om det forventede samlede skatteniveau for hele pensionsbranchen over tid ikke ventes ændret væsentligt som følge af den nye beskatning, giver ændringen mulighed for at lempe hensættelseskravet, da dette er baseret på renteniveauet for obligationer. For Alm. Brand Livkoncernen betyder ændringen, med den aktuelle og planlagte aktivsammensætning og risikoeksponering, at der kan ske en bedre afbalancering af aktiver og passiver. Investeringsaktiverne gav et afkast før beskatning på i alt 6,6%. Sidst på året lå Alm. Brand Livkoncernen blandt de førende udbydere med en depotrente efter realrenteafgift på 6,0% p.a. Fra 1. januar 2001 er det besluttet at forhøje depotrenten efter pensionsafkastskat for Alm. Brand Liv og Pension og Alm. Brand Liv og Pension II til 8,5%, mens depotrenten for Alm. Brand Liv og Pension er fastsat til 7,0%. Skadesforsikring Skadesforsikringsaktiviteterne under Alm. Brand A/S gav i 2000 et resultat før skat på 124 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 42%. Efter skat udgjorde resultatet 85 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 29%. 10

11 Erstatningsprocenten for egen regning udgør 73 i 2000, mens omkostningsprocenten for egen regning udgør 19. Combined ratio for egen regning i 2000 er således 92% mod 66% i Resultatet har været tilfredsstillende på ulykkesforsikringsområdet, mens erstatningsprocenten på arbejdsskade ikke har udviklet sig tilfredsstillende som følge af ændringer i Arbejdsskadestyrelsens erstatningsprincipper efter to højesteretsdomme på området. Hovedsageligt på grund af den stigende markedspris for reassurance er alle præmier på ulykkes- og arbejdsskadeforsikringer forhøjet med 4,75% i forbindelse med årsskiftet. Fra og med 1. januar 1999 er det gennem lovgivning fastsat, at erhvervssygdomsområdet ikke længere er omfattet af forsikringsvirksomhed. Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme (FFE) er derfor likvideret. Alm. Brand Skade har modtaget sin andel af det samlede likvidationsprovenu i alt knap 21 mio.kr. inklusiv renter i Overskuddet kan væsentligst henføres til Alm. Brand Bank Koncernens overskud, tilbageførte nedskrivninger m.v. i forbindelse med salget af den resterende del af Europort i Gibraltar, tilbageførte hensættelser på udlån relateret til Sanexco kommanditselskaberne og udlånene i Finansieringsselskabet Balder. Alm. Brand Bank Koncernen har fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder i Resultatet før skat blev 61 mio.kr. Heri indgår en nettoudgift på 24 mio.kr. i forbindelse med købet af ejendommene Midtermolen 1-3 og salget af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Ultimo 2000 var det samlede indlån på mio.kr., og udlånet var på mio.kr. svarende til vækst i begge poster på 10% i forhold til I 2000 lykkedes det at få solgt den resterende del af hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar. Der er i den forbindelse indtægtsført en gevinst på 38 mio.kr. Ligeledes er aktiviteterne vedrørende afhændelse af Idrætsparken afsluttet i Alm. Brand Skades konkurrencesituation vurderes at være gunstig på trods af den stadigt stigende konkurrence. Det er således vurderingen, at de mange initiativer for at styrke kundeloyaliteten, effektivisere arbejdsrutinerne samt opbygge alternative distributionsformer vil kunne fastholde og udbygge markedspositionen. Bank og finansiering Alm. Brand Finans Koncernen, hvis moderselskab på den ordinære generalforsamling i april 2000 ændrede navn fra Finansieringsselskabet Gefion A/S til Alm. Brand Finans A/S, opnåede i 2000 et resultat på 259 mio.kr. efter skat. Vedrørende afviklingsaktiviteten i det tidligere Gefion har en stor del af resthæftelsen i de skibsbaserede kommanditselskaber været overgivet til retslig inkasso. I den forbindelse har der været afventet domme i prøvesager ved 2. instans. De blev afsagt i juni. Ligesom ved 1. instans faldt dommene ud til Koncernens fordel. Efterfølgende er der givet afslag til modparten på en ansøgning om behandling ved 3. instans. Ultimo 2000 blev det besluttet, at Alm. Brand Bank pr. 1. januar 2001 køber aktierne i Alm. Brand Leasing A/S fra Alm. Brand Finans A/S. Med salget af leasingaktiviteterne til Alm. Brand Bank er hovedparten af Alm. Brand Finans Koncernens aktive forretningsområder placeret under Alm. Brand Bank Koncernen. 11

12 Mål og strategi Det er Alm. Brand Koncernens mål: at fastholde positionen som en betydende deltager på det internationale reassurancemarked at udbygge positionen inden for liv-, personog ulykkesforsikring at fastholde profilen på bankområdet som Danmarks opsparings- og investeringsbank En styrkelse af Alm. Brand Koncernens position på det danske marked og det internationale reassurancemarked skal ske via organisk vækst kombineret med opkøb og samarbejde med andre selskaber. I 2000 er den danske livsforsikringsportefølje i Zurich Life Insurance erhvervet, og senest har selskabet pr. 1. januar 2001 erhvervet Samarbejdende Liv og Pension A/S. Der vil også i 2001 blive arbejdet med mulighederne for samarbejde eller opkøb af aktiviteter, der kan sikre fortsat vækst og stordriftsfordele. at have en konkurrencedygtig omkostningsstruktur at forrente egenkapitalen med mindst pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint før skat at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads for medarbejderne og dermed være i stand til at tiltrække og fastholde markedets bedste medarbejdere Strategi Med organisationsændringen i foråret 2000 står Alm. Brand Koncernen godt rustet til at klare den skærpede konkurrence i den finansielle sektor. Ændringen giver en mere enkel organisationsstruktur med fælles servicefunktioner, en klar ansvarsfordeling mellem de enkelte forretningsdivisioner og en bedre anvendelse af det fælles distributionssystem. Det betyder, at det i endnu højere grad er muligt at sætte kunden i fokus og udbygge krydssalget af Koncernens produkter. Det er væsentligt for Koncernen konstant at øge distributionskraften. Dette sikres gennem en stærk decentral struktur med 43 lokale kontorer fordelt på 5 regioner. Endvidere er der i 2000 oprettet en ny»region Direkte«, som blandt andet skal udvikle Alm. Brand Koncernens internetaktiviteter, således at internettet på sigt bliver en betydende distributionskanal. At styrke og udvikle eksisterende partnerskaber samt at opbygge nye er en anden vigtig del af Koncernens strategi. Alm. Brand Koncernen har i dag forskellige partnerskaber. På IT-området har Alm. Brand planlagt og igangsat udviklingsaktiviteter med udskiftning af centrale produktionssystemer og videreudbygning af styrings- og rapporteringssystemer på tværs af koncernen. På kort sigt vil udviklingsaktiviteter påvirke omkostningerne, men udvikling af IT-systemer er afgørende for den fremtidige konkurrenceevne, herunder muligheden for at kunne tilbyde kunderne de rigtige produkter og services til den rigtige pris. En væsentlig del af Alm. Brand Koncernens forretningsområder er de børsnoterede aktiviteter. Målet for Alm. Brand A/S er derfor at skabe langsigtet værditilvækst for aktionærerne på grundlag af målrettet salg, motiverede medarbejdere, anvendelse af tidssvarende teknologi og loyalitet blandt selskabets kunder. Motiverede og ansvarlige medarbejdere er afgørende for, at Alm. Brand når de fastlagte mål. Alm. Brand arbejder løbende med holdninger og adfærd hos medarbejdere og ledere. Dette er betydningsfuldt, ikke mindst fordi Alm. Brand har valgt en decentral struktur, hvor der er delegeret stor kompetence til den enkelte medarbejder med det formål at kunne give kunden en hurtig, serviceminded og fleksibel betjening. 12

13 1951

14 Fremtiden I 2001 forventer Alm. Brand Koncernen et resultat i niveauet 370 mio.kr. før skat. Alm. Brand A/S resultat efter skat og minoriteter forventes at ligge i niveauet 230 mio.kr. i Forventningerne til indtjeningen vil kunne ændres ved større forandringer i renteniveauet eller kursniveauet på aktiemarkederne, ved ændringer i erstatningsniveauet inden for skadesforsikringsområdet eller ved en generel ændring i skadesantal og -størrelse inden for reassuranceområdet. Endvidere vil udviklingen i konkurrencesituationen på de enkelte forretningsområder kunne påvirke resultatet for Det er fortsat Alm. Brands mål at levere Danmarks bedste kundebetjening samt at øge kundeloyaliteten og derigennem skabe langvarige forhold til selskabets kunder. Udvikling af internetapplikationer, der kan understøtte eksisterende partnerskaber og på sigt udvikle sig til en betydelig selvstændig distributionskanal, er et andet strategisk mål i Reassurance I 2001 forventes der et positivt resultat. I de kommende år vil der fortsat blive lagt vægt på forbedring af de tekniske resultater og på indtjening fremfor vækst. Fremtidig vækst skal således leve op til de stillede mål om lønsomhed. I løbet af 2000 kunne der konstateres en tendens til markant stigende rater. Der ventes fortsat forbedring i Sammenholdt med de mange strategiske tiltag, som blev igangsat i 1999, og som nu begynder at vise resultater, vil dette afspejle sig i resultaterne i de kommende år. vil blive åbnet en ny filial i Madrid for bedre at kunne betjene det sydeuropæiske og latinamerikanske marked. Det er målet for Kjøbenhavnske Re at blive kendt som»det foretrukne alternativ«til de store reassuranceselskaber. Målet skal nås ved fortsat vægt på kundetilfredshed og kundeloyalitet samt ved at tilbyde specialviden inden for de produktområder, der tilbydes. Livsforsikring I 2001 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne svarende til bonusrenten plus 2 procentpoint. Med den nye struktur fra foråret 2000 og med integration af livsforsikringsaktiviteter og pensionsprodukter fra Banken er der mulighed for at tilbyde kunderne øget fleksibilitet, valgfrihed og individuelle løsninger. Det første resultat af denne integration er det nye»alm. Brand Link«, som giver mulighed for, på tværs af bank og forsikring, at udnytte de forskellige opsparings- og forsikringsmuligheder, der findes. For at nå den ønskede vækst på pensionsområdet vil der i 2001 blive satset på krydssalg til Alm. Brand Koncernens eksisterende kunder, hvor der findes et stort uudnyttet potentiale. Mulighederne for krydssalg er blevet bedre med den nye struktur samt med produkter som Alm. Brand Link. Skadesforsikring På skadesforsikringsområdet er målet at forrente egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. Herudover gennemføres til stadighed nye strategiske tiltag for at matche markedet, der er under konstant forandring. Et eksempel er, at der i 2001 På ulykkesforsikringsområdet ventes der ikke væsentlige ændringer i konkurrencesituationen i Præmieniveauet vurderes på markeds- 14

15 niveau, og erstatningsniveauet ventes at stabilisere sig på et lønsomt niveau. På arbejdsskadeområdet giver den seneste udvikling i erstatningsniveauet som følge af de to højesteretsdomme anledning til at følge udviklingen tæt med henblik på en eventuel revurdering af præmieniveauet. Alm. Brands position under den skærpede konkurrence på arbejdsskadeområdet vurderes som god, og omkostningsprocenten er stadig blandt de laveste på markedet. Konkurrencen stiller store krav til korrekt prisfastsættelse af de forskellige typer af risici. Derfor bliver en nyudviklet tarifferingsmodel til arbejdsskadeforsikring indført i løbet af Modellen inddrager den enkelte virksomheds risikofaktorer direkte i præmieberegningen. På syge- og ulykkesområdet ventes en stigende efterspørgsel efter produkter med bredere dækningsomfang. De ændrede markedsvilkår følges nøje, og der er ressourcer til nødvendig produktudvikling prioriteret i Der skal i de kommende år fortsat fokuseres på lønsom vækst med udgangspunkt i loyalitetsskabende aktiviteter og koncernhelkunder. Der vil ske en udbygning og optimering af salgskanalerne, og endvidere vil optimeringen af de forretningsmæssige processer fortsætte, blandt andet ved køb og implementering af et nyt standard forsikringssystem. Pr. 31. december 2000 overdrog Alm. Brand Skade A/S sine aktier i Alm. Brand Arbejdsskade A/S til Alm. Brand A/S. I den forbindelse blev der mellem Alm. Brand Arbejdsskade A/S og Alm. Brand Skade A/S indgået en aftale om, at den arbejdsskadeportefølje, der er indtegnet i Alm. Brand Arbejdsskade A/S, overtages af Alm. Brand Skade A/S med virkning fra 1. januar Denne aftale er indgået med Alm. Brand Skade A/S under forudsætning af Finanstilsynets endelige godkendelse af porteføljeoverdragelsen. Bank- og finansieringsvirksomhed I de kommende år forventes der en skærpet konkurrence på bankmarkedet. På den baggrund er målet at stabilisere Alm. Brand Bank Koncernens resultat på et niveau, der mindst svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. I alle de nuværende forretningsområder planlægges der vækst. Udlånet ventes at stige mere end indlånet, men også i Bankens handels- og seviceaktiviteter forudses der større vækst. Salget til Bankens nuværende kunder vil blive øget. Det er et overordnet mål at skabe helkunder det vil sige kunder, som benytter sig af flere tilbud blandt Alm. Brand Koncernens produkter. Investering i IT-løsninger vil fortsat ligge på et relativt højt niveau og vil blandt andet betyde tilbud om internetløsninger til kunder og samarbejdspartnere. Markedsføring vil ligeledes blive fastholdt på samme høje niveau som i de foregående år, om end en øget del af indsatsen vil blive flyttet til øget kommunikation med Koncernens eksisterende kunder. I 2001 introducerer Alm. Brand Bank U30. Begrebet dækker et produkttilbud til kunder under 30 år, og koncept og image er identisk med»ung sund fornuft«på nettet. Resultatet af afviklingsaktiviteterne i det tidligere Gefion vil falde over tid i takt med, at tilgodehavender relateret til Sanexo kommanditselskaberne inddrives. 15

16 1952

17 Reassurance Mio.kr Bruttopræmieindtægt Bruttopræmieindtægt Præmieindtægt f.e.r. i % af bruttopræmier 2000 % Konsolideringens år Der er i 2000 sket en markant vending i reassurancemarkedet, som også har haft stor betydning for Kjøbenhavnske Re. Året har desuden været et konsolideringsår, hvor selskabet så de første resultater af den store indsats og de strategiske tiltag, som blev påbegyndt i Sammenlignet med 1999 har der været fremgang på næsten alle områder, og denne fremgang ventes at fortsætte i På baggrund af det dårlige resultat i 1999, blandt andet som følge af de mange naturkatastrofer, gik den nye ledelse, der tiltrådte i 1999, i gang med en grundig revurdering af selskabets mål og strategi. Dette førte blandt andet til en revurderet forretningspolitik, der tager udgangspunkt i, at hver enkelt kunde har individuelle behov, som selskabet skal søge at opfylde. Kjøbenhavnske Re vil positionere sig som det foretrukne alternativ til de største reassurandører. Et yderligere element i strategien er, at Kjøbenhavnske Re skal»tættere på kunderne«. Konkret har det givet sig udslag i, at der er åbnet nye kontorer på vigtige markeder, og at der med gode resultater er overført forretning, som tidligere blev tegnet i København, til filialerne i London og Singapore. At Kjøbenhavnske Re har taget et stort skridt i den rigtige retning i 2000 bekræftes af det forhold, at combined ratio er forbedret fra 135% i 1999 til 115% i Fremgangen skyldes til dels bedre markedsforhold, men også i betydelig grad de initiativer, der blev påbegyndt i 1999 for at skabe en bedre position for selskabet. Fremgangen i 2000 er faktisk endnu bedre, end tallene viser, da resultatet stadig er påvirket af en betragtelig negativ effekt fra forretning indgået i De mange tiltag i 1999 og 2000 for at vende udviklingen kombineret med kompetente medarbejdere og en stor loyalitet blandt kunder og mæglere overfor Kjøbenhavnske Re verden over ventes at føre til, at der fra 2001 og frem vil være overskud i selskabet. Et af de mange enkelttiltag, som har haft og også fremover vil få stor betydning, er gennemgangen af tegningspolitikken, som nu er afsluttet. Resultatet blev at lægge større vægt på de forretningsområder, hvor Kjøbenhavnske Re har styrke på markedsleder niveau. Det har ført til en reduceret risiko på områder, hvor betingelserne er ugunstige. Kjøbenhavnske Re vil også fremover lægge vægt på tætte relationer til eksisterende såvel som nye kunder verden over som et led i en kontrolleret ekspansion af forretningen. Kjøbenhavnske Re er overbevist om, at der er et stort behov for et professionelt alternativ til de meget store reassuranceselskaber en rolle som Kjøbenhavnske Re til stadighed søger at videreudvikle. Beslutningen om at overføre betydelige andele af den forretning, der tidligere blev indgået i København, til filialerne i London og Singapore har tilført øget lokal kompetence til selskabets forretningsaktiviteter. Kommentarer til resultatet Resultatet for 2000 er præget af de mange naturkatastrofer i 1999 og af, at det stigende rateniveau først slog rigtigt igennem ultimo Combined ratio udgjorde således 115% svarende til et underskud på 75 mio.kr. efter skat. I forhold til 1999, hvor combined ratio udgjorde 135 og underskuddet 201 mio.kr. efter skat, er der tale om en markant forbedring. Resultatet i 2000 skyldes i høj grad afløb fra forretning tegnet i De mange strategiske tiltag igangsat i andet halvår 1999 og i 2000 kombineret med de stigende rater forventes således at føre til en forbedring af resultatet i Kjøbenhavnske Re s bruttopræmieindtægter steg med 12% til mio.kr. fra mio.kr. i Præmieindtægterne for egen regning steg med 18% til mio.kr. fra mio.kr. i Koncernen holdt således 83% af bruttopræmieindtægterne for egen regning i 2000, hvilket er en stigning på 4 procentpoint i forhold til året før. Den proportionale kontraktforretning udgjorde 47% af Re Koncernens samlede præmieindtægter i 2000 mod 42% i Den non-proportionale kontraktforretning udgjorde 26%, mens den fakultative forretning (proportional og non-proportional) udgjorde 27% mod henholdsvis 30% og 28% i Stigningen i den proportionale portefølje stammer fra en vækst i selskabets specialportefølje især nogle store proportionelle kontrakter tegnet i London. 17

18 Udviklingen i reassurance Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Præmier f.e.r. i % af bruttopræmier 83% 79% 76% 72% 73% Erstatningsprocent f.e.r. 77% 100% 88% 64% 62% Omkostningsprocent f.e.r. 38% 35% 36% 33% 30% Combined ratio netto 115% 135% 124% 97% 92% Hensættelser f.e.r. i % af præmier f.e.r. 185% 214% 218% 241% 237% Egenkapitalforrentning før skat 7% 19% 1% 16% 20% Egenkapitalforrentning efter skat 5% 12% 2% 14% 15% Det konstante præmieniveau i den fakultative forretning i 2000 i forhold til 1999 dækker over en gennemgribende revurdering af selskabets fakultative brandportefølje. Porteføljen tegnet i København er blevet fuldstændig omstruktureret og indeholder kun aftaler, som ikke kommer via mæglere i London. Derimod er den fakultative portefølje, som er tegnet i London, vokset betragteligt dels på grund af meget positive tendenser på London-markedet og dels ved at overtage en del forretning, som tidligere blev tegnet i København. Den danske portefølje faldt fra 247 mio.kr. til 112 mio.kr., mens London-porteføljen voksede fra 448 mio.kr. til 611 mio.kr. Geografisk fordelte bruttopræmieindtægterne i 2000 sig som følger: Europa 36%, Asien og Australien 33%, Nordamerika 18%, Latinamerika 12% og Afrika 1%. Dette er en stigning i forretning tegnet i Asien og Australien, hvilket er et resultat af de lokale kontorers stigende kompetence samt en vækst i den latinamerikanske portefølje, der kommer fra forretning tegnet i London. 18

19 % % 1996 Combined ratio, netto Egenkapitalforrentning, før skat Kjøbenhavnske Re indgik pr. 1. juli 1999 en treårig stop loss kontrakt på markedsvilkår med Alm. Brand af 1792 G/S. Formålet med denne kontrakt er at udjævne større udsving i erstatningsprocenten. Det forsikringstekniske resultat udgør 143 mio.kr. i 2000 mod 320 mio.kr. i Stop loss kontrakten bidrog med 64 mio.kr. til 2000 resultatet mod 136 mio.kr. i Det tekniske resultat viser en markant fremgang sammenlignet med Hovedårsagen til underskuddet i 2000 er en ugunstig udvikling i den portefølje, som blev tegnet i 1999, mens den forretning, der blev tegnet i 2000, viser et bruttooverskud på 144 mio.kr. De høje udgifter på retrocessionsmarkedet resulterer dog i et nettounderskud på 44 mio.kr. I forhold til 1999 er der væsentlige forbedringer på netop de to områder, som hovedsageligt bidrog til det dårlige resultat i 1999, nemlig naturkatastrofer og den fakultative brandportefølje. Naturkatastrofer og storskader påvirkede således det samlede resultat i 1999 med 385 mio.kr. mod 40 mio.kr. i I 2000 var det forsikringstekniske resultat på den fakultative brandportefølje 29 mio.kr. mod 300 mio.kr. i I 1999 svarede det til 15 procentpoint af den samlede erstatningsprocent. Forbedringen i den fakultative brandportefølje er et af de tydeligste eksempler på effekten af de forandringer, som den nye ledelse i Kjøbenhavnske Re har gennemført. Gennem andet halvår af 1999 og hele 2000 er der således lagt mange kræfter i en forbedring af porteføljen, og det er opmuntrende at se resultaterne af de ændringer, der har fundet sted. Desuden kan mere end halvdelen af underskuddet på de 29 mio.kr. tilskrives en amerikansk agenturforretning, som ikke længere tegnes i Kjøbenhavnske Re. Omkostningsprocenten steg fra 35 i 1999 til 38 i Det skyldes en stigning i provisionsudgifterne. Re Koncernens investeringsindtægter steg fra 158 mio.kr. i 1999 til 242 mio.kr. Resultatet er positivt påvirket af den faldende rente, mens aktieafkastet har været mindre tilfredsstillende med et tab på 20 mio.kr. Afdækning af Re Koncernens passivers valutasammensætning har bidraget negativt til investeringsindtægterne med 32 mio.kr. Kjøbenhavnske Re s egenkapital er steget med 125 mio.kr. fra mio.kr. ultimo 1999 til mio.kr. ultimo I 2000 blev der tilført 200 mio.kr. i ny kapital fra Alm. Brand A/S. Koncernens samlede aktiver er opgjort til mio.kr. ultimo 2000 sammenlignet med mio.kr. ultimo Aktiviteter og væsentlige begivenheder Kjøbenhavnske Re har i 2000 fastholdt sin»a«rating fra såvel Standard & Poor s som A.M. Best. De forandringer i Re Koncernens ledelse, der blev indledt i 1999, blev afsluttet med en ny struktur i kontoret i København, som nu ledes af direktør Henrik Haugaard Jensen og direktør Peter Koefod Petersen. Re Koncernens kontorer i Japan og Korea kom godt igennem deres første forretningsår. Porteføljer, som tidligere blev tegnet i København, er blevet overført til kontorerne i de lande, hvor forretningen har sin oprindelse. Den nye ledelse i filialen i Australien nåede de mål, der blev sat, om en vækst på mellem 10 og 15% og med en positiv indtjening inden for de nye strammere retningslinier for forretningen. En tilsvarende vækst ventes i Finanstilsynet færdiggjorde i 2000 sin ordinære inspektion af Kjøbenhavnske Re med et for Kjøbenhavnske Re tilfredsstillende resultat. Det blev overvejet at oprette et Lloyd s syndikat til at tegne forretning indenfor marine, finansielle institutioner og fakultativ brandforretning, som i dag tegnes i Re Koncernens afdeling i London. Efterfølgende begivenheder på Lloyd s marked har dog betydet, at denne plan er udskudt. Markedsudvikling I 2000 har der været en stigende erkendelse af, at reassurancepræmierne igennem de seneste år har været på et for lavt niveau. Ikke mindst de meget store tab i 1999 har været med til at pres- 19

20 Mio.kr Egenkapital se markante ratestigninger igennem, hvilket for alvor er blevet synligt i forbindelse med fornyelserne mod slutningen af Overalt fastlagde ledelserne i reassuranceselskaberne skrappere retningslinier, nogle trak sig tilbage fra de forretningsområder, som gav tab, mens andre helt forlod markedet. Den nye ledelse i Kjøbenhavnske Re var blandt de første, der tog udfordringen fra de foregående års dårlige resultater op i form af en grundig gennemgang af alle forretningsområder et arbejde som er fortsat i Resultatet af denne indsats begyndte at vise sig i 2000, men vil først for alvor slå igennem i Den strengere kontrol og øgede forretningsdisciplin, som blev indført i 1999, har dog markant reduceret risikoen på forskellige områder og sikret, at selskabet har et godt udgangspunkt i de kommende år. Ved den seneste fornyelse formåede Kjøbenhavnske Re at øge andelen af nordisk og europæisk forretning. Nogle af de mest vidtrækkende forandringer i forretningspolitikken fandt sted i London-filialen i Den fakultative forretning, hvor Kjøbenhavnske Re er anerkendt som markedsleder, viste en vækst på 35%. Denne vækst blev underbygget gennem beslutningen om fra København at overføre den London-baserede mæglerforretning til selskabets filial i London. Det har forbedret London-filialens konkurrencemæssige position at samle ekspertisen et geografisk sted. Sideløbende med de nye forretningsinitiativer er der fravalgt områder, som ikke passer ind i den fremtidige strategi. Et eksempel herpå er den fakultative marine forretning tegnet i London, hvor det er vurderingen, at den ikke inden for en kortere årrække vil blive profitabel. Det er derfor besluttet at stoppe tegningen på dette område. Den samlede effekt af de mange strategiske tiltag har været sikring af et fremtidigt sundt forretningsgrundlag, og en tilgang til markedet og ny forretning, der er bæredygtig i fremtiden. Fremtiden De forbedrede forhold, som blev synlige i forbindelse med de sæsonmæssige fornyelser ved årsskiftet, ventes at føre til resultatforbedringer og en tilbagevenden til en overskudssituation i Forrentningen af egenkapitalen forventes inden for en kort årrække at blive på mindst pengemarkedsrenten plus 8 procentpoint før skat. Kontoret i København er ved at udvikle et kundeinformationssystem, som skal forbedre muligheden for at lagre, analysere og hente kundedata. Dette er en del af Kjøbenhavnske Re s bestræbelser på gennem bedre kendskab til hver enkelt kunde at kunne give en bedre rådgivning og service og dermed opnå langsigtede kundeforbindelser. Det er blevet besluttet at åbne et kontor i Madrid en beslutning, som forventes at forbedre forholdene for kunder i Latinamerika, Spanien og Portugal. Madrids status som finansielt centrum for de spansk og portugisisk talende områder i hele verden er voksende, og stedet er den bedste lokalitet til betjening af Latinamerika og den iberiske halvø. Det er derfor samtidig besluttet at lukke repræsentationskontorene i Chile og Brasilien. Det nye kontor i Madrid vil være operationelt i forbindelse med fornyelsen ultimo Med etableringen af et dansk ansvarscenter vil Kjøbenhavnske Re arbejde videre med at skabe en bedre balance i porteføljen gennem mindre fokus på brandforretning Tilsvarende gælder for den amerikanske agenturforretning, et område hvor det er vanskeligt for Kjøbenhavnske Re at skille sig ud på markedet. Da det samtidig indebærer delegering af autoritet til et agentur netværk, er det ikke i overensstemmelse med Kjøbenhavnske Re s politik om at opbygge tættere forbindelser til sine kunder. Et antal IT-relaterede projekter, der allerede er sat i gang, forventes med den videre udvikling at forbedre effektiviteten samt den service, Kjøbenhavnske Re kan tilbyde sine kunder. 20

21 Livsforsikring Mål og strategi Livkoncernen varetager aktiviteterne indenfor livs- og pensionsforsikring i Alm. Brand A/S. Aktiviteterne omfatter også syge- og ulykkesforsikring. Resultatet af denne forretning er henført til skadesforsikringsaktiviteterne i Alm. Brand A/S. Syge- og ulykkesforsikring omfatter dækning ved tab af arbejdsevne og Kritisk Sygdom. For at sikre størst mulig synergi mellem aktiviteterne i Livsforsikring og pensionsprodukter i Alm. Brand Bank, er disse aktiviteter i 2000 samlet under samme forretningsenhed. Livsforsikrings- og bankprodukterne er dog fortsat placeret i separate juridiske enheder. Ved at integrere produkter og forretningsprocesser kan kundernes ønsker om fleksibilitet, tilgængelighed, overskuelighed og individuelle løsninger imødekommes langt bedre end tidligere. Livkoncernens økonomiske målsætning er at forrente egenkapitalen med depotrenten plus 2 procentpoint samtidig med vækst i porteføljen af pensionsaftaler med løbende præmieindbetalinger. Livkoncernens målgrupper er privatpersoner samt indehavere af og ansatte i mindre erhvervsvirksomheder. Strategien for Liv og Pension er at finde nicher, hvor der kan gives mere attraktive tilbud end markedslederne er i stand til, da de i kraft af deres rolle er tvunget til at dække hele spektret og typisk med traditionelle forretningsmetoder. Konsekvensen er blandt andet, at Livkoncernen fravælger visse kundesegmenter og produktområder. Målet er at blive blandt de bedste leverandører af livs- og pensionsydelser på de udvalgte segmenter og nicher. Herunder er det målet at skabe en position som den pensionsudbyder, der giver kunden det bedste overblik. Det skal ske gennem konceptudvikling, og ved at kunden oplever fuld integration mellem Bank og Forsikring. Til at understøtte denne position er det nødvendigt med effektive IT-systemer og forretningsprocesser. Livkoncernens IT-systemer er særdeles velfungerende og giver en solid platform for den videre udvikling. Distribution af produkter sker gennem en række forskellige tegningskanaler. Den primære tegningskanal er fast tilknyttede assurandører. Herudover sker der til stadighed en styrkelse af tegning via lokale Alm. Brand kontorer, pensionskonsulenter, pensionsrådgivere og bankrådgivere tilknyttet Alm. Brand Koncernen. Samarbejde med forsikringsmæglere, samarbejdende forsikringsselskaber og strategiske samarbejdspartnere udenfor Koncernen ventes ligeledes udbygget. Salgsfremmende aktiviteter vil blive suppleret med loyalitetsskabende aktiviteter i takt med, at produktiviteten forbedres. Et af de væsentlige fokusområder bliver kryds- og mersalgsaktiviteter i samarbejde med skadesforsikring og bank. Ud over vækst gennem nytegning er det strategien at opkøbe livs- og pensionsporteføljer eller selskaber, hvis det kan ske på et kommercielt attraktivt niveau. I 2000 lykkedes det at erhverve den danske livsforsikringsportefølje fra Zurich Life Insurance. Erhvervelsen har i væsentligt omfang bidraget til den positive udvikling i Kommentarer til resultatet for 2000 Præmieindtægterne for egen regning udgjorde 693 mio.kr. i 2000 mod 540 mio.kr. i Det svarer til en stigning på 28%. Af de samlede præmieindtægter for egen regning kan 147 mio.kr. henføres til den portefølje, der blev overtaget fra Zurich Life Insurance. Det samlede resultat før skat udgjorde 52 mio.kr., hvilket svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8%. Efter skat udgjorde resultatet 36 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 6%. Omfanget af forsikringer, der er tilbagekøbt, omskrevet til fripolice eller nedsat, udgjorde (eksklusiv porteføljen fra Zurich Life Insurance) 9,8% mod 11,9% året før. Livkoncernens målsætning er en afgang på under 10%, svarende til en gennemsnitlig levetid på policerne på mindst 10 år. Livkoncernens resultat er sammensat af et omkostningsresultat, et risikoresultat og et investeringsresultat. I 2000 har Livkoncernen haft overskud på alle elementer. Omkostningsoverskuddet, som er forskellen mellem opkrævede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger, udgjorde 2 mio.kr. Omkostningsprocenten (omkostninger i forhold til omsætning) 21

22 Udviklingen i livsforsikring Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Overført investeringsafkast Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Alm. Brand A/S andel af egenkapital Aktiver i alt Nøgletal for livsforsikringsselskab: Afkast før afkastskat 6,6% 6,3% 8,1% 9,4% 10,9% Afkast efter selskabets afkastskat 5,4% 6,3% 7,2% 8,7% 9,4% Afkast efter korrigeret afkastskat 5,3% 6,4% 7,2% 8,7% 9,2% Omkostningsprocent 14,1% 11,8% 11,2% 9,9% 10,3% Omkostninger beregnet som rentemarginal 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% Omkostninger pr. forsikret (hele kr.) Omkostningsresultat 0,02% 0,09% 0,41% 0,52% 0,46% Risikoresultat 0,50% 0,44% 0,51% 0,29% 0,49% Bonusreserve 5,7% 8,0% 5,7% 11,2% 8,5% Egenkapitalreserve 4,5% 5,5% 3,1% 4,4% 5,2% Solvensgrad 189% 210% 166% 187% 202% var på 14,1%, og omkostningen pr. forsikret person var 920 kr. I omkostningerne indgår udgiftsførsel af omkostninger vedrørende køb af den danske livsforsikringsportefølje fra Zurich Life Insurance. Risikooverskuddet, som er forskellen mellem opkrævede præmier til risikodækning og udgifter til erstatninger, udgjorde 51 mio.kr. Overskuddet er sammensat af et overskud på dækning ved dødsfald på 39 mio.kr. og overskud på dækning ved tab af arbejdsevne på 12 mio.kr. Det samlede risikoresultat er meget tilfredsstillende. Afkastet af investeringsaktiverne udgjorde før afkastskat i alt 6,6%. For året 2000 er kundernes pensionsopsparing indtil 1. oktober blevet forrentet med en depotrente på 4,5 % p.a. efter afkastskat og med 6,0% p.a. fra 1. oktober til 31. december. Livkoncernens negative merværdier opgjort som forskellen mellem markedsværdier og bogførte værdier udgjorde ultimo 2000 i alt 76 mio.kr. I december blev reglerne for beskatning af pensionsafkast ændret. Som følge af disse ændrin- 22

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring.

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring. Indhold 2 3 4 6 12 13 16 22 28 34 39 40 42 44 46 50 52 58 59 60 62 64 81 82 84 85 86 87 Tilsynsråd og ledelse Koncernoversigt Femårsoversigt Ledelsens beretning Mål og strategi Fremtiden Skadesforsikring

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapporten 2002 for Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab.

Hermed fremsendes halvårsrapporten 2002 for Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab. Alm. Brand Direktionen Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere