Kriminalitet og alder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet og alder"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti år, fra 2005 til I redegørelsen indgår alene overtrædelser af straffeloven, idet lovændringer, ændringer i politiets indsats, udviklingen i brug af automatisk hastighedskontrol, ændrede bødestørrelser m.v. påvirker antallet af registrerede særlovsovertrædelser betydeligt, som dermed i højere grad afspejler lovgivernes og de retshåndhævende myndigheders indsats end borgernes tilbøjelighed til at begå kriminalitet. Eftersom mange særlovsovertrædelser alene registreres i Kriminalregisteret, når de når over en vis bødestørrelse, betyder ikke mindst ændrede bødestørrelser meget for omfanget af registrerede strafferetlige afgørelser. De forskellige lovændringer, initiativer m.v. har således haft en betydning for, at antallet af registrerede strafferetlige afgørelser for særlovsovertrædelser (ud over færdselslovsovertrædelser) er mere end fordoblet i den undersøgte periode. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik, der modtager data til brug for kriminalstatistikken fra Kriminalregisteret. Analysen omhandler alene fældende strafferetlige afgørelser. Samme person kan optræde i statistikken flere gange i løbet af et år. I notatet indgår separate analyser for aldersgrupperne år, år samt 21 år og derover. Det er alderen på afgørelsestidspunktet, der er udgangspunktet. Overordnet set er der et fald i det samlede antal fældende strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser fra 2006 til 2007 på 16 pct., hvilket givetvis er relateret til omstillingsprocesserne i forbindelse med gennemførelsen af politi- og domstolsreformen, som medførte et fald i sigtelsesprocenten samt en ophobning af straffesager i anklagemyndigheden og ved domstolene. Siden 2007 er antallet af strafferetlige afgørelser steget. Udviklingen er dog ikke ensartet i de forskellige aldersgrupper, jf. det følgende, hvilket indikerer mulige reelle forskelle i kriminalitetsudviklingen for aldersgrupperne. 1. Unge i alderen 15 til 17 år Antallet af årige er vokset med 15 pct. fra 2005 til 2011, men er faldet en smule siden, så antallet af unge i 2014 var 11 pct. større end i Alene på denne baggrund må det forventes, at antallet af lovovertrædelser begået af årige vil være stigende i den undersøgte periode. Sådan forholder det sig dog ikke. Som det fremgår af tabel 1, begår de unge forholdsvis sjældent seksualforbrydelser, og i det omfang, det sker, drejer det sig typisk om blufærdighedskrænkelser eller seksualforbrydelser mod børn i alderen år. Det lille antal voldtægter varierer betydeligt år for år, og der er ingen klare udviklingstendenser, ligesom der ikke er det for seksualforbrydelserne generelt. 1 1 Afgrænsningen af voldtægt svarer til den, der var gældende inden lovændringen i 2013 og inkluderer således ikke seksualforbrydelser med børn under 12 år. 1

2 Tabel 1. Antallet af fældende strafferetlige afgørelser for aldersgruppen år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr årige På voldsområdet, der inkluderer trusler m.v., har der fra 2005 til 2006 været en mindre stigning i antallet af sager, hvor unge er involveret. Fra 2007 til 2010 har tendensen i antallet af sager vedrørende vold været let faldende eller stagnerende, mens der herefter har været et betydeligt fald. Det betyder, at antallet af afgørelser for vold i 2014 var under det halve af det, det var 10 år tidligere. Vurderet i forhold til årgangenes størrelse var der 57 pct. færre afgørelser for vold pr unge i 2014 i forhold til Størsteparten af voldssagerne angår simpel vold ( 244), og udviklingen i antallet af disse følger ganske nøje den overordnede tendens for voldsforbrydelser frem til Derefter falder antallet af disse sager ganske meget, således at der i 2014 er registreret 62 pct. færre end i En mindre del af sagerne angår alvorligere vold ( 245). Udviklingen i disse har varieret noget, dog med et tydeligt fald de seneste år. I forhold til aldersgruppens størrelse var der i pct. færre sager om alvorligere vold, end tilfældet var i Sager vedrørende særlig alvorlig vold ( 246) forekommer meget sjældent blandt de unge. Antallet af sager vedrørende vold eller trusler om vold mod nogen i offentlig tjeneste ( 119) steg fra 2005 til 2006, hvorefter der er sket et fald. I 2009 steg antallet af disse sager dog igen og var i pct. højere end i I de seneste år har der atter været et fald, således at antallet af sager i 2014 var 17 pct. lavere end ti år tidligere (dog 26 pct. lavere beregnet pr i aldersgruppen). For manddrab samt forsøg herpå er tallene meget små og uden klare udviklingstendenser. Antallet af sager vedrørende ejendomsforbrydelser er faldet i de fleste af de undersøgte år, så det i 2014 var 36 pct. lavere end i Vurderet i forhold til antallet af årige er der tale om et fald på 43 pct. 2

3 Tabellen viser videre, at dette fald gælder såvel sager vedrørende indbrudstyveri som brugstyveri af biler, mens der ikke er sket et fald i omfanget af sager om butikstyveri. Fra 2005 til 2014 er antallet af sager vedrørende indbrudstyveri mindsket med 56 pct., mens det drejer sig om et fald på 70 pct. for brugstyveri af biler. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at flere og flere biler har startspærrer. Det har medført en generel kraftig reduktion af antallet af anmeldte biltyverier. At der de senere år har været en vækst i antallet af sager om butikstyveri, kan muligvis skyldes en vækst i aktiv brug af tv-overvågning, som kan have øget risikoen for opdagelse. 2 For så vidt angår røverisager, varierer antallet frem til 2009 mellem cirka 180 og 200, mens det i 2009 og 2010 var noget højere. Derefter har der været en faldende tendens. Især i 2014 var antallet af røverier relativt lavt, og i forhold til aldersgruppens størrelse var der 54 pct. færre røverisager i 2014 end ti år tidligere. Antallet af sager inden for kategorien Andre straffelovsovertrædelser har været ret konstant i mange år, men med faldende tendens de senere år, herunder ikke mindst i Det år var antallet af sager på dette område 25 pct. lavere end i Som det fremgår af tabellen, bidrager overtrædelser af straffelovens bestemmelser om narkotika meget lidt til omfanget af sager. De bagvedliggende tal viser, at sagerne først og fremmest drejer sig om freds- og ærekrænkelser, forbrydelser vedrørende penge og bevismateriale, og forbrydelser mod offentlig myndighed. Samlet set har antallet af afgørelser for straffelovsovertrædelser pr unge mindsket konstant, men dog med vekslende hastighed, fra 29 i 2005 til 16 i 2014, hvilket svarer til et fald på 45 pct. 2. Unge i alderen 18 til 20 år Antallet af årige i befolkningen er vokset stabilt i hele den undersøgte periode, så der i 2014 var 28 pct. flere årige end i Af tabel 2 ses, at antallet af strafferetlige afgørelser i forhold til årgangenes størrelse, jf. sidste række i tabellen, ikke helt følger samme udvikling som den, der er beskrevet ovenfor for de årige. Retsreformen fra 2007 reflekteres således i højere grad i udviklingen for de årige, idet der i årene derefter ses en vækst frem mod det niveau, der var inden retsreformen. Siden 2010 har der imidlertid været et fald i antallet af strafferetlige afgørelser i forhold til årgangenes størrelse, hvilket indebærer, at dette tal i 2014 var 38 pct. lavere end i Niveauet for voldssager er højere for de årige end for de årige. I årene frem til 2010 varierer antallet af voldssager mellem ca og 1450 pt. år, mens der derefter er et kontinuerligt fald, der dog er lidt mindre, end tilfældet er for de årige. Niveauet for voldssager i 2014 vurderet i forhold til aldersgruppens størrelse er 51 pct. lavere end i Faldet skyldes både færre sager om simpel vold ( 244) og om alvorligere vold ( 245). Antallet af sager vedrørende vold eller trusler mod nogen i offentlig tjeneste ( 119) viser ikke samme tendens med hensyn til de absolutte tal, men når der tages hensyn til væksten i aldersgruppen er der 2 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Justitsministeriet Forskningskontor, Se rapporten her. 3

4 dog tale om et fald på 23 pct. fra 2005 til Heller ikke for de årige er der tydelige udviklingstendenser i de meget alvorlige voldssager, dvs. den særligt alvorlige vold ( 246), manddrab eller forsøg herpå. Tabel 2. Antallet af fældende strafferetlige afgørelser for aldersgruppen år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr årige Udviklingen i antallet af sager vedrørende ejendomskriminalitet synes meget påvirket af retsreformen med et fald i 2007 og derefter en vækst frem til Først fra 2012 ses et tydeligt fald i disse sager, således at der i 2014 var 33 pct. færre sager om ejendomsforbrydelser pr årige end i Som for de yngre årgange beror faldet blandt andet på færre sager om indbrudstyveri og især brugstyveri af biler, mens omfanget af butikstyverisager ikke er mindsket. I forhold til aldersgruppens størrelse er brugstyverier af biler reduceret med så meget som 66 pct. fra 2005 til Butikstyverier er derimod øget med 11 pct. i forhold til antallet af årige. Antallet af røverisager varierer noget år for år og har i perioden 2009 til 2012 ligget noget højere end i de foregående år. De seneste to år er antallet af røverisager dog mindsket, således at der i forhold til aldersgruppens størrelse var der 43 pct. flere røverisager i 2014 end i Antallet af strafferetlige afgørelser for andre straffelovsovertrædelser varierer noget i den undersøgte tiårige periode, men er lavere i 2014 end i nogen af de tidligere år. Som det fremgår af tabellen, angår kun en mindre del af disse sager narkotika, og især i de seneste par år har der været få sager vedrørende narkotika. Sager vedrørende andre straffelovsovertrædelser angår primært forbrydelser mod offentlig myndighed, desuden er der en del sager vedrørende freds- og ærekrænkelser, falsk forklaring samt forbrydelser vedrørende penge og bevismaterialer. 4

5 Sammenfattende viser kriminalitetsudviklingen for de årige ikke samme konstante fald som for de årige, men alene i de seneste fire år. At faldet i kriminaliteten kommer senere for de årige kan antages at bero på en kohorteffekt, idet årgange, der ikke begår kriminalitet i meget ung alder, vil have større sandsynlighed for også at afholde sig herfra, når de bliver ældre. 3. Sammenligning med den øvrige del af befolkningen (21 år og opefter) Med henblik på at kunne se udviklingen i de unges kriminalitet i en større kontekst er der gennemført en tilsvarende analyse for personer over 20 år, jf. tabel 3. Denne del af befolkningen har i den undersøgte periode haft nogenlunde samme størrelse, idet den kun er vokset med 7 pct. fra 2005 til Tabel 3. Antallet af fældende strafferetlige afgørelser for personer over 20 år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser - heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr > 20 år Både overordnet og for de enkelte hovedkategorier for kriminalitet seksualforbrydelser, vold, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsovertrædelser ses et mønster, der er påvirket af retsreformen i 2007: Fra 2006 til 2007 sker der et fald i antallet af strafferetlige afgørelser, hvilket afløses af en vækst de følgende år, så der i 5

6 2010 registreres lidt flere strafferetlige afgørelser end i 2006, men lidt færre end i Efter 2010 er trenden for de forskellige former for kriminalitet derimod ikke helt ensartet. For voldsforbrydelser ses en faldende tendens efter 2010, hvilket indebærer, at der i 2014 blev registreret 30 pct. færre afgørelser for vold pr personer på 21 år og derover end i Faldet skyldes primært færre sager om vold mod privatpersoner, mens faldet er mindre for sager vedrørende vold og trusler mod offentlig myndighed. Sager om manddrab og forsøg herpå varierer i perioden. På ejendomsforbrydelsesområdet har der været en fortsat vækst i antallet af strafferetlige afgørelser i årene efter 2010, men med et mindre fald fra de to seneste år. Den tidligere vækst skyldes primært flere sager vedrørende butikstyveri samt fra 2010 til 2011 en del flere indbrudssager, mens faldet de seneste år gælder alle de viste former for ejendomsforbrydelser. Omfanget af sager om brugstyveri af biler er mindsket mest i perioden og lå i pct. under niveauet i Antallet af røverisager er faldet en del i især det seneste år og lå i pct. under antallet i I øvrigt viser de bagvedliggende tal, at der de seneste år har været en kraftig vækst i bedragerisager mod personer på 21 år og derover en vækst på 40 pct. siden De fleste sager vedrørende straffelovens narkotikabestemmelser angår personer over 20 år. Også på det område ses en vækst efter De øvrige former for andre straffelovsovertrædelser angår også for de ældres vedkommende primært forbrydelser mod offentlig myndighed, falsk forklaring og freds- og ærekrænkelser. Mens der som nævnt har været en betydelig faldende tendens i omfanget af strafferetlige afgørelser for årige i den undersøgte periode og for de årige primært siden 2010, er det alene det allerseneste år, der ses en klar faldende tendens for de ældre aldersgrupper, således at der i 2014 var 15 pct. færre sager end i 2005 pr i denne aldersgruppe. 4. Samlet om alder og kriminalitetsudvikling Et samlet overblik over udviklingen i kriminalitet, som den afspejler sig i omfanget af strafferetlige afgørelser, ses af figur 1, der omfatter flere alderskategorier end dem, der er omtalt ovenfor. Det fremgår for det første af figuren, at antallet af strafferetlige afgørelser pr for alle aldersgrupper er faldet fra 2005 til Dette beror ikke alene på retsreformen fra 1. januar 2007, men som nævnt også på, at Danmarks Statistiks tal vedrørende 2006 antagelig ikke er fyldestgørende. Det andet, der umiddelbart fremtræder af figuren, er, at der efter 2007 er sket en øgning i antallet af strafferetlige afgørelser for alle aldersgrupper med undtagelse af de helt unge. Efter en stagnerende tendens er de unges kriminalitetsfrekvens målt ved strafferetlige afgørelser fortsat med at falde ganske betydeligt. Fra 2013 til 2014 ses dog atter en stagnation. For de årige er der også sket et markant fald, men det påbegyndes først efter For de to følgende aldersgrupper de årige og de årige har der også siden henholdsvis 2011 og 2012 været et fald i hyppigheden af strafferetlige afgørelser, mens ændringerne for de ældre aldersgrupper er mindre markante. 3 Justitsministeriets Forskningskontor har tidligere påpeget, at der er indrapporteret for få strafferetlige afgørelser til Danmarks Statistik for 2006, da oplysninger herom blev trukket på et tidligere tidspunkt end ellers grundet retsreformen. Det forekommer derfor sandsynligt, at antallet af strafferetlige afgørelser i 2010 nogenlunde svarer til det, der reelt forekom i

7 Figur 1. Antal fældende strafferetlige afgørelser pr i aldersgrupper, Disse forandringer betyder, at de årige i dag har en kriminalitetsfrekvens, der er lavere end de åriges og relativ tæt på de åriges. Kriminaliteten har således over en tiårig periode ændret karakter fra at være præget meget af de unge til nu i højere grad også at være præget af de unge voksne. 5. Særligt om kriminalitet blandt piger og drenge Kriminalitet begås i langt større udstrækning af drenge end af piger. Det ses af tabel 4, som også viser, at forskellen mellem drenge og piger er mindsket. Forholdet mellem de årige drenges og pigers kriminalitet var således ca. 4:1 i begyndelsen af den undersøgte periode, men fra 2007 nærmere 3:1 og fortsat lidt mindskende i de følgende år. I 2014 var forholdet 2,4:1. For de årige var forholdet mellem drengenes og pigernes kriminalitet ca. 6:1 i de første år af den undersøgte periode, men i 2008 knapt 5:1. I de senere år er forholdet mellem dem mindsket yderligere, så det i 2014 var 3,7:1. Der er altså for begge aldersgrupper sket en reduktion i kønsforskellen på kriminalitetsområdet. Tabel 4. Antal fældende strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser pr i aldersgrupperne, fordelt efter alder og køn år år Piger Drenge Piger Drenge Forskellen i den kønsmæssige kriminalitetsfordeling i de to aldersgrupper skyldes primært, at andelen af drenge, der registreres for kriminalitet, er større i den ældre end i den yngre aldersgruppe, men noget af forskellen beror også på, at andelen af piger med en strafferetlig afgørelse er lidt mindre i den ældre end den yngre aldersgruppe. 7

8 Udviklingen i andelen, som har fået en strafferetlig afgørelse, viser for de yngre piger en mindskende tendens siden 2009, mens der for de ældste piger er tale om først en mindre vækst og siden 2010 et mindre fald. For de yngste drenge har været en næsten konstant faldende tendens, mens udviklingskurven for de ældste drenge afspejler effekten af retsreformen, således at der først efter 2010 ses et markant fald i antallet af strafferetlige afgørelser pr i aldersgruppen. Vedrørende udviklingen i voldskriminalitet blandt drenge og piger fremgår denne af tabel 5, som viser det absolutte antal fældende strafferetlige afgørelser for vold i perioden 2005 til Tabel 5. Antal strafferetlige afgørelser for vold ( ) fordelt efter alder og køn år år Piger Drenge Piger Drenge Det ses, at der i særlig grad har været et fald i de helt unge drenges voldskriminalitet, idet antallet af strafferetlige afgørelser for vold i 2014 var reduceret til næsten en tredjedel af det niveau, det i 2005 havde for de årige drenge. Især fra 2011 til 2012 var faldet i denne gruppes voldsdomme meget stort. Blandt de årige piger var der i begyndelsen af den undersøgte periode en stigning i antallet af strafferetlige afgørelser for vold, men fra 2010 ses et fald, der fra 2012 til 2013 er meget markant, idet der sker en halvering i antallet af strafferetlige afgørelser for vold. Fra 2013 til 2014 er reduktionen minimal. Samlet betyder udviklingen, at de unge piger i 2014 modtog 43 pct. færre strafferetlige afgørelser for vold end i Dette billede gentager sig i nogen grad for de årige piger, idet der også for dem har været en reduktion i antallet af strafferetlige afgørelser for vold de seneste år og næsten en halvering fra 2012 til Fra 2013 til 2014 ses dog en mindre vækst. Slutresultatet er, at der i 2014 sammenholdt med 2005 blev givet 14 pct. færre strafferetlige afgørelser for vold til årige piger. Også for de årige drenge har der siden 2010 været et fald i antallet af fældende afgørelser for vold. Faldet er meget markant og indebærer, at antallet af afgørelser for vold til denne aldersgruppe er næsten halveret fra 2005 til I øvrigt viser tabellen, at forholdet mellem antallet af strafferetlige afgørelser for vold til piger og drenge er noget større end forholdet mellem samtlige strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser til piger og drenge. Også for voldsforbrydelser har der dog været en mindskning i afstanden mellem drenge og piger i den undersøgte periode. 8

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Vold begået alene og sammen med andre

Vold begået alene og sammen med andre Vold begået alene og sammen med andre Udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager - MARIA LIBAK PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2015 ISBN: 978-87-92760-48-7 RESUMÉ Rapporten

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8.

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8. Ungdomskriminalitet - De mest kriminelle Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 8. februar 2018 Undersøgelserne Ungdomskriminalitet. De mest kriminelle. Årgang 1996

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 Udviklingen i kvinders kriminalitet de seneste 30 år Hvordan er det gået med kriminaliteten blandt kvinder i de seneste 30 år? Er der fortsat store forskelle

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2015 2017... 4 Sigtelser fordelt på KØN... 6 Sigtelser fordelt på ALDER... 7 Sigtelser fordelt på Gerningsstedets Lokalområde... 9 Sigtelser

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 26-217 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 218 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Børne- og ungdomskriminalitet

Børne- og ungdomskriminalitet Børne- og ungdomskriminalitet -Udvikling Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 29. April 2015 Antal sigtelser/mistanker mod 10-17-årige, 2001-2014 (straffelovsovertrædelser)

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 26-216 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 217 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation 2017

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation 2017 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK www.anklagemyndigheden.dk DATO

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 21-214 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 215 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 26-215 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 216 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere