DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj Referat (Final )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )"

Transkript

1 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund Jensen (SLJ) og Claus Munk Jensen (CMJ) Fraværende: Per Kjærsgaard-Andersen, Niels Wisbech Pedersen, Martin Lind, Henrik Palm og Gitte Eggers. 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden anmærkninger 2. Godkendelse af referat fra møde 31. marts i Århus: Udsættes til mødet 21.6.på Gentofte 3. Orientering fra formand og medlemmer, ikke til drøftelse a. Oplæg til handlingsplan om en styrket lægemiddelovervågning BD orienterede. b. Danske regioner inviterer til RADS informationsmøde den BD orienterede c. Høringssvar vedr. Ventilation på operationsstuer (Svar afsendt d ) SO orienterede om DOS høringssvar. Bestyrelsen forventer, at den justerede vejledning kommer til kommentering hos DOS. d. Ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet (udsendt d ) CMJ orienterede. DOS har ikke nogen kommentarer til vejledningen, og svarer derfor ikke på henvendelsen. e. Ansøgning om midler til videreførelse af NIP (svar afsendt d ) BD orienterede. DOS støtter, at man viderefører NIP. f. Deltagelse i SICOT 2011 (Prag), CMJ deltager (udsendt ) SICOT betaler deltagelse for CMJ, DOS betaler ophold og forplejning for CMJ. Boardref_2011_05:_04_Final Side 1

2 g. Høringssvar PRAB (Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling) Selskabet har fået bekræftet at det fremsendte høringssvar er taget til efterretning, og afventer udgivelse af endelig vejledning vedrørende Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling. h. Ny kontrakt med medicin.dk (udsendt ) Martin Lind er stoppet som referant Bestyrelsen peger på Benny Dahl som ny referent. Han har accepteret og Lægemiddelstyrelsen er orienteret. i. Thrombose/haemostase invitation til visionsseminar (udsendt ) Ole Ovesen er udpeget til at repræsentere DOS. Vi afventer referat fra mødet. j. Acta Ortopaedica online Udsendt Prøveversion er tilgængelig og endelig udgave vil formentlig være tilgængelig inden for kortere tid. k. Styrket indsats for den ældre medicinske patient (udsendt ) BD orienterede. l. Det strategiske forskningsråd indkalder forslag til medlemmer (udsendt ) SO orienterede om at man ønsker en repræsentant fra et af de medicinske specialer, så bestyrelsen har valgt ikke at indstille nogen. m. Høring vedrørende regionernes telemidicinstrategi (udsendt ) Bestyrelsen har ingen væsentlige input, og har derfor valgt ikke at kommentere emnet. n. Høring om nationale infektionshygiejniske retningslinjer (udsendt ) Har været rundsendt til bestyrelsen, som ikke har kommentarer. 4. Meddelelser og henvendelser til behandling/drøftelse a. Politik, besparelser og kriterier for knæ- og hoftealloplastik Bestyrelsen har fået henvendelse fra Anders Odgaard, som via BOA (British Orthopaedic Association) er blevet opmærksom på, at man i England fra politisk side ønsker at påvirker og styre den kliniske beslutningsproces. Dette førte til en generel diskussion af kliniske retningslinjer, og den lægefaglige rolle heri. Fedmeoperationer og rygoperationer er eksempler på behandlinger, hvor der har været en politisk/adminstrativ indblanding i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer med en dagsorden, der er en anden end den rent lægefaglige. SLJ nævnte den netop offentliggjorte MTV vedr. kirurgisk behandling af visse skulderlidelsen, som evt. vil kunne danne basis for lignende tiltag fra politisk hold. Det var ved mødet enighed om, at kliniske retningslinjer skal være lægefagligt funderet. Endvidere at udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer skal udarbejdes på opdrag af og Boardref_2011_05:_04_Final Side 2

3 styres af SST, at de videnskabelige selskaber skal inddrages i udarbejdelsen, og at regionerne alene skal stå for implementeringen af de kliniske retningslinjer. CMJ gjorde opmærksom på, at der allerede eksisterer en sådan beskrivelse af kliniske retningslinjer. CMJ udarbejder i fællesskab med Kvalitetsudvalget en skrivelse vedrørende DOS politik i forhold til kliniske retningslinjer. Denne forlægges bestyrelsen til mødet b. Landsdækkende multitraumedatabase DOS er af formanden for DOT, Morten Schultz Larsen, blevet bedt om at give skriftligt tilsagn til oprettelse af en landsdækkende traumedatabase, samt at udpege repræsentant til styreruppen. Det blev besluttet at DOS uændret støtter oprettelsen af en sådan database. Ansøgningsskemaet til Danske Regioner og SST blev gennemgået. Det bør fremgå, at databasen er fagligt forankret i DOS og ikke DOT. DOS vil uddelegere valget af stryregrupperepræsentant til DOT. BD svarer Morten Schultz Larsen i henhold til ovenstående c. Faglig bedømmelse af ansøgere til stilling som sagkyndig speciallægekonsulent i ortopædkirurgi i Patientombuddets Patientklagecenter SO har forespurgt om ikke ansøgere skal vurderes mere formaliseret. BD har forespurgt Agnes Hauberg. DOS skal bedømme ansøgernes almindelige faglige omdømme og respekt/agtelse blandt kolleger, hvilket det kan være meget vanskeligt at opstille formaliserede regler for. BD har bedt om ændring i opslagene, således at der står, at der vil blive lagt vægt på disse forhold. d. Repræsentant til Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe vedr. rusmidler Bestyrelsen peger på Bengt Erling Lindblad. BD skriver til Bengt Erling Lindblad Efter evt. accept noterer SLJ valget på hjemmesiden. 5. UDDANNELSESUDVALGET 6. KVALITETSUDVALGET CMJ orienterede. Det kan pga. det store antal medlemmer af udvalget være svært at finde mødetidspunkter. Næste møde er CMJ forventer, at arbejdet med Kliniske Retningslinjer vil tage en del tid i den nærmeste tid. 7. VIDENSKABELIGT UDVALG a. Behandles på mødet i juni Boardref_2011_05:_04_Final Side 3

4 8. Årsmødet a. b. On site tilmelding, pris: En pris på 500 kr. for on-site tilmelding (gallamiddag) blev vedtaget. Invitation af Guildalforelæser Efter en del problemer med kommunikationen har bestyrelsen nu modtaget endelig bekræftelse fra Richard Villar. 9. DOS Fonden Der har været indvendinger fra ansøgere, som ikke er tildelt støtte, bl.a. om felter i ansøgningsskemaet, som skulle være krydset af, men ikke er blevet registreret. DOS opbevarer al dokumentation omkring ansøgningsskemaerne, så det kan til enhver tid afgøres, hvad der er sendt ind. Det blev besluttet, at evt. indvending mod en afgørelse bør afvente, at det officielle svar er udsendt. 10. Nyt vedr. selskabets web-site a. Strategi for reklamer SLJ s oplæg til strategi for at øge reklameindtægterne blev gennemgået. Det blev besluttet: Firmaerne har på nuværende tidspunkt mulighed for at læse vores Nyhedsbreve ved tilmelding på hjemmesiden. Fremover skal dette kobles til et firma log-in på hjemmesiden til de lukkede områder, så industrien ad den vej ser egne og især andres reklamer. Denne service skal fremadrettet være betinget af et gebyr. Da vi samtidig er blevet spurgt om mulighederne for reklamer i enkelte nyhedsbreve, blev det besluttet at koble abonnementet på nyhedsbreve og hjemmeside med en reklame i et enkelt Nyhedsbrev til en pris af 4000 kr. (SLJ vil forslå, at dette starter efter sommerferien, så industrien kan købe reklamer i Nyhedsbrevet op til Årsmødet). Det blev endvidere besluttet at udpege en enkelt abonnent med henblik på at demonstrere de interaktive muligheder, for derigennem at øge interessen hos de øvrige. Bestyrelsen fastholder beslutningen vedr. de nuværende lukkede områder, men vil løbende overveje ændringer. Reklamer på de helt åbne områder, som det f.eks. ses hos selskabets norske kolleger, er ikke umiddelbart aktuelt, da selskabets forhold til industrien vil bliv eksponeret tydeligere, og kan give anledning til misforståelser. Bestyrelsen skal overveje den interne konkurrence, som er på hjemmesiden, jf. YODAS s firmalinks på deres første side, som måske er mere interessant for industrien end på selve DOS-siden. SLJ og Torben Uhrenholt (TU) vil iværksætte ovennævnte Alle bedes i deres kontakt med industrien spørge til reklamer og evt. ønsker omkring disse. Boardref_2011_05:_04_Final Side 4

5 11. DOS Bulletinen Bulletin 2011/1 er lige på trapperne. Webudgaven lige så. 12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi BD orienterede om vanskelighederne ved at monitorere Specialeplanen, idet de specialiserede indgreb ikke er SKS-kode specifikke. SST overvejer, hvorledes man skal gribe det an. Det ser ud til, at SST i første omgang vil teste kontrolfunktionen i udvalgte specialer, herunder ortopædisk kirurgi, med start april Endelig monitorering vil forventeligt starte op april Strategiplan a. SO redegjorde for status og for skabelon for udarbejdelse af strategiplanens enkelte punkter. SO gennemgik sine egne to udkast vedr. industrien og nationale samarbejdsorganisationer. Bestyrelsen fandt, at den anvendte skabelon er en god model for de øvrige bestyrelsesmedlemmers bidrag til strategiplanen. De enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til strategiplanen skal være Gitte i hænde senest en uge før næste bestyrelsesmøde den 21.6, d.v.s. tirsdag Økonomi Placering af selskabets likvide midler HP har undersøgt mulighederne for at opnå en bedre forrentning af selskabets likvide midler hos Lægernes Pensionsbank. Det er blevet besluttet, at man fastholder den nuværende bank, idet selskabet får den mest fordelagtige rente her mod en foreløbig binding af midlerne det næste ½ år. Derefter vil forrentningen af DOS formue blive revurderet. 15. a NOF BD refererede fra NOF bestyrelsesmødet EFORT a. Deltagelse i EFORT generalforsamling SO og BD deltager denne gang. fremadrettet vil pastpresident + president deltage. b. Commission Report on the Innovation Partnership on Activ and Healthy Ageing BD orienterede. Boardref_2011_05:_04_Final Side 5

6 c. EFORT foundation visiting fellowships host centers Bestyrelsen er blevet spurgt om man i DK har afdelinger, som kan hoste disse fellowships (4 uger eller 3-6 mdr) og om de afdelinger, vi allerede har på listen, fortsat vil kunne hoste (p.t. kun Odense ved Morten Schultz Larsen). BD vil forespørge Morten Schultz Larsen, om afdelingen fortsat vil kunne hoste fellowships. BD vil derudover rundspørge alle afdelinger i DK, om de er interesserede i at hoste fellowships og i bekræftende fald, om at returnere et udfyldt ansøgningsskema til DOS. Bestyrelsen vil herefter, efter en vurdering, indstille host centre til EFORT. d. EFORT Journal EOTR DOS er blevet forespurgt af EFORT om selskabet kan angive to editorer til EOTR. Mulige kandidater blev foreslået. Det besluttes at indstille Søren Overgard og Michael Mørk Petersen. Når svar foreligger skal navnene noteres på hjemmesiden (SLJ). 17. Eventuelt a. SO er af DRG udvalget blevet orienteret om, at SST ansøges om kode til kollagenase (Xiapex) behandling af Dupuytrens kontraktur. Medicinen koster kr pr. behandling (der skal gives tre behandlinger i serie), og er kun dokumenteret i et enkelt RCT. Det er bestyrelsen opfattelse, at man skal være tilbageholdende med at indføre en ny DRG kode for en relativt udokumenteret og ny behandling alene på baggrund af et enkelt nyt og dyrere præparat. Der findes allerede en kode for injektionsbehandling, som kan anvendes indtil behandlingen bliver veletableret. SO skriver til Svend Østgaard. Næste møde finder sted tirsdag d. 21. juni 2011 på Gentofte Hospital. Boardref_2011_05:_04_Final Side 6

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere