Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune."

Transkript

1 Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens formål er at virke for udbredelse af og kendskab til amatørradio, ved afholdelse af foredrag og anden form for dygtiggørelse i amatørradioarbejde. 3. Medlemsoptagelse: STK. 2: foreningen er uafhængig af partipolitik. Som medlem kan optages enhver amatørradiointeresseret, der er optaget i landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører. Undtagen herfra er tidligere medlemmer, der er i kontingentrestance. 4. Kontingent: STK. 2: Alle medlemmer er registrerede i EDR og EDR Vestfyns Afdelingens medlemskartotek. Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentets størrelse. STK. 2: Kontingentet indbetales med årlig eller halvårlig rate, og opkræves af EDR Vestfyn Afdeling. STK. 3: Der findes tre kontingentkategorier, A, B og C, som følger: A: Fuldt kontingent. Betales af alle, der ikke henføres under kategori B eller C. B: Halvt kontingent. Betales af pensionister og medlemmer under 21 år. C: Sjettedel kontingent. Betales af familiemedlemmer af samme husstand. STK. 4: Findes der inden for samme husstand mindst ét medlem, der ikke tilhører B eller C, dvs. står til rådighed for arbejdsmarkedet, betaler denne kontingent i kategori A, og øvrige familiemedlemmer i kategori B eller C. STK. 5: Bestyrelsen og foreningens Æresmedlemmer er kontingentfri.

2 5. Kontingentrestance: Undlader et medlem at betale kontingent senest 10 dage efter afsendt rykkerskrivelse kan bestyrelsen slette medlemmet uden yderligere varsel. Behandles efter landforeningens vedtægter. 6. Udmeldelse: STK. 2: Slettes et medlem i medfør 5, kan vedkommende genoptages, når restancen er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1. maj henholdsvis 1. november. Udmeldelser før disse datoer berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent. 7. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen, består af fire medlemmer og formanden. I den samlede bestyrelse må der ikke forekomme mere end én person af samme husstand. Formanden er på valg hvert år, mens den øvrige bestyrelse vælges for en toårig periode, således at to afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. STK. 2: Alle medlemmer er valgbare. Dog skal formanden og næstformanden have amatørradio sendetilladelse. STK. 3: Personvalg afgøres ved almindeligt flertal. Stemmelighed foretages ved lodtrækning. STK. 4: Opstillede ikke valgte kandidater indgår som suppleanter i rækkefølge efter de opnåede stemmer. STK. 5: Udtræder et bestyrelsesmedlem definitivt inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære generalforsamling. STK. 6: Er flere end to bestyrelsesmedlemmer på valg samtidig, er de to, der opnår højeste stemmetal, valgt for en toårig periode og de øvrige for et år. 8. Ordinær Generalforsamling: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Herefter benævnes Ordinær Generalforsamling. Den afholdes én gang om året, på sidste møde onsdag i maj. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling bekendtgøres i OZ for april, samt på klubbens hjemmeside. Indkomne forslag lægges på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab samt budgetforslag for indeværende år fremlægges på generalforsamlingen. STK. 2: Forslag der ønskes behandlet på Ordinær Generalforsamling, fremsendes til formanden senest 21 dage før Ordinær Generalforsamling.

3 STK. 3: Adgang til Ordinær Generalforsamling har ethvert medlem, der har betalt skyldigt kontingent. STK. 4: Hvert medlem har én stemme. STK. 5: Ordinær Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. STK. 6: Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem begærer dette. STK. 7: Ordinær Generalforsamling afgør alle sager ved almindeligt flertal. Undtaget herfra er sager der vedrører vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. STK. 8: Dagsorden for Ordinær Generalforsamling skal mindst omfatte: 9. Ekstraordinær Generalforsamling: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag og evt. vedtægtsændringer Valg af formand Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt Ekstraordinær Generalforsamling, herefter benævnes EGF, afholdes når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom. 10. Bestyrelsen: STK. 2: Begæring om afholdelse af EFG fremsendes til formanden ledsaget af dagsorden forslag for mødet. STK. 3: EGF skal afholdes senest en måned efter begæringen herom er fremsendt. Bestyrelsens medlemmer skal være aktive medlemmer af landsforeningen EDR. STK. 2: Bestyrelsen leder foreningens arbejde efter de af Ordinær Generalforsamling fastsatte retningslinjer. STK. 3: På bestyrelsens konstituerende møde, der afholdes senest fjorten dage efter en generalforsamling, vælger bestyrelsen sin næstformand, kasserer og sekretær.

4 11. Formanden: STK. 4: Sekretæren fører blandt andet protokol over møderne og udarbejder stof til OZ. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. STK. 5: Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet. Dog kan mindst tre bestyrelsesmedlemmer forlange indkaldt til møde. STK. 6: Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. STK. 7: Bestyrelsen kan indbyde andre med særlige kvalifikationer på særlige områder til at deltage helt eller delvist i et bestyrelsesmøde. STK. 8: Bestyrelses suppleanter har adgang til alle bestyrelsesmøder. STK. 9: Hvis mindst tre bestyrelses medlemmer forlanger det, skal en given sag afgøres af en generalforsamling. Formanden leder foreningens daglige arbejde i samråd med bestyrelsen. Han har ret til at handle på egen hånd i sager, der ikke kan afvente en bestyrelsesafgørelse. Formanden er altid registreret som ejer af domænenavnet samt web hotellet og har desuden ansvaret for hjemmesidens opdsatering, enten ved selv at vedligeholde siden, eller ssammmen med bestyrelsen. Ændringer af lay-out kan udføres af én uddenforstående med kendskab hertil. 12. Næstformanden: Næstformanden indtræder i alle formandens rettigheder og pligter, når denne er forhindret i at give møde. 13. Regnskab og økonomi: STK. 2: Hvis formanden afgår inden udløbet af en valgperiode, erstattes han af næstformanden valgperioden ud. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og for, at kassereren fører et klart og overskueligt regnskab, der skal være ført ajour. 14. Revisionen: STK. 2: Foreningens midler må kun anvendes til at fremme foreningens formål. STK. 3: Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. Generalforsamlingen vælger en revisor for en etårig periode.

5 15. Vedtægtsændringer: STK. 2: Revisorerne foretager en såvel talmæssig som en kritisk revision. Indkomne forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en generalforsamling- STK. 2: Ændringer i de fremsatte forslag kan kun foretages under generalforsamlingens behandling af vedtægtsændringsforslaget. STK. 3: Et vedtægtsændringsforslag er vedtaget, såfremt mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for det. 16. Foreningens opløsning: Foreningens opløsning kan kun finde sted, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor, og forslag om opløsning kan kun forelægges på en EGF, med dette ene punkt på dagsordenen. STK.2: Ved opløsning tilfalder foreningens midler foreninger eller sammenslutninger der udfører børne- og ungdomsarbejde i kommunen. Vedtægtsændringer: Ejby den 26. maj 2010

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere