Quality Assurance in Water Resources Modelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quality Assurance in Water Resources Modelling"

Transkript

1

2 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2009/16 Quality Assurance in Water Resources Modelling NOVANAQuA Anker Lajer Højberg & Jens Christian Refsgaard GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND MINISTRY OF CLIMATE AND ENERGY

3

4 Table of Coes 1. Dansk Sammenfatning Projekt aktiviteter Projekt konklusioner Anbefalinger Iroduction Need for Quality Assurance (QA) in modelling The NOVANAQuA project The prese report Iernational state-of-the-art in QA in modelling Quality Assurance (QA) defined for modelling Guiding principles three differe approaches Type of QA guidelines for modelling Classification Discussion of QA in water resources modelling Key aspects in QA guidelines Organisational requiremes for QA guidelines to be effective Modelling Support Tool (MoST) The HarmoniQuA project Terminology and scieific philosophical basis The knowledge base MoST the supporting software tool Experiences with use of MoST in Denmark The LOOP 1 project The project and the procedure of MoST testing Water manager experiences and views Modeller experiences and views Reviewer experiences and views Geological mapping The project and the procedure of MoST testing Water manager experiences and views The DK-model at GEUS The project and the procedure of MoST testing Experience and views from the couies and environmeal ceres Modeller experiences and views Views on QA in the Danish modelling community Seminar on June 1 st The questionnaire survey...30 G E U S 3

5 7. Conclusions Need for QA in modelling MoST Recommendations on QA in water resources modelling in Denmark Vision Specific recommendations for action now References 42 Appendix A: Alectia report with modeller experience 45 Appendix B: NOVANOQuA kick-off seminar 55 Appendix C: Questionnaire 57 4 G E U S

6 1. Dansk Sammenfatning Nærværende projekt NOVANAQuA er finansieret under de tværgående indsatser under det national overvågningsprogram NOVANA. Hovedformålet med projektet har været at iroducere kvalitetssikring i modelleringen udført indenfor NOVANA, og undersøge muligheden for anvendelse af en standardiseret metode til kvalitetssikring indenfor de enkelte programområder såvel som på tværs af disse. Projektet har indeholdt en test af softwareprogrammet MoST, der er udviklet under EU-projektet HarmoniQuA (www.harmoniqua.org), til at understøtte kvalitetssikringen af hydrologisk modellering. Testen er gennemført indenfor grundvands- samt landovervågningsprogrammerne med henblik på en ideificering af mulige forbedringer til programmet for en tilpasning til danske forhold. 1.1 Projekt aktiviteter Projektet blev igangsat d. 1. juni 2005 ved afholdelse af et et-dags seminar på GEUS. Her blev MoST samt NOVANAQuA projektet iroduceret til en bredere kreds af aktører indenfor hydrologisk modellering i Danmark. I alt deltog 35 personer i seminariet repræseerende vandressourceforvaltere (9) rådgivere (14), ieresseer (3) samt forskere (9). Den overordnede konklusion fra dette seminar var, at der generelt var enighed om et behov for øget kvalitetssikring i forbindelse med hydrologisk modellering, og der blev udvist stor ieresse for testen af MoST. Under NOVANAQuA projektet blev MoST testet i to modelleringsstudier, ét indenfor landovervågningsprogrammet (LOOP), med deltagelse af vandressourceforvaltere, modellører og reviewer, og ét indenfor grundvandsprogrammet med deltagelse vandressourceforvaltere alene. Følgende institutioner deltog i testen af MoST under NOVANAQuA projektet: GEUS (koordinator, support til MoST, reviewer i LOOP model studiet) DMU (monitering af landovervågningsområderne, LOOP) Miljøceer Nykøbing-Falster (vandressourceforvalter i LOOP og grundvandsstudiet) Alectia (modellør i LOOP modelleringsstudiet) Udover testen af MoST i NOVANAQuA projektet, blev MoST indenfor samme periode afprøvet i forbindelse med opdateringen af den nationale vandressource model (DK-model), denne test var ikke finansieret af NOVANAQuA projektet, men erfaringerne herfra er medtaget i nærværende rapport. Endvidere blev der i projektet opstillet et spørgeskema omkring kvalitetssikring i hydrologisk modellering. Spørgeskemaet blev gjort offeligt tilgængelig via nettet, og i alt 84 personer fra hhv. miljøcerene, rådgivningsfirmaer, vandselskaber og forskningsinstitutioner blev via indbudt til at deltage i spørgeskemaet. Sammenlagt gennemførte 38 personer spørgeskemaet fordelt på miljøcere (14), rådgivere (13), vandselskaber (3) og forskningsinstitutioner (8). G E U S 5

7 1.2 Projekt konklusioner Både testen af MoST samt resultatet af spørgeskemaet viste, at vigtigheden af kvalitetssikring i forbindelse med hydrologisk modellering er erkendt af samtlige aktører. Det blev endvidere fundet, at der generelt er en accept af, at en dokumeeret kvalitetssikring medfører en øget omkostning, og at der er villighed til at betale en sådan meromkostning. Spørgeskemaet viste imidlertid også, at der generelt ikke er specifik fokus på kvalitetssikring ved udførelse af modelstudier i praksis. I spørgeskemaundersøgelsen blev det fundet, at udviklingen af nationale vejledninger for kvalitetssikring generelt blev bifaldt. Særlig udtalt var dette for ansatte i Miljøcerene, hvor en sådan udvikling blev eydigt efterspurgt, ligesom der var stor tilslutning til udvikling af et software program til understøtning heraf. Udbydere af modelopgaver har et særligt ansvar i forbindelse med at opnå et øget fokus på kvalitetssikring af modelleringen i praksis, da disse har muligheden for at efterspørge dette og allokere de nødvendige ressourcer hertil. Årsagen til misforholdet mellem erkendelsen af vigtigheden af kvalitetssikring og den fokus der er herpå i praksis, skal sandsynligvis søges i manglen af nationale vejledninger. Uden vejledende principper samt understøttende værktøjer, kan det være svært for model udbydere at sikre en tilstrækkelig fokus på kvalitetssikringen. Hovedparten af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen (82%) var bekendt med kvalitetssikringsværktøjet MoST, heraf besvarede mellem 11 og 17 spørgsmålene der adresserede MoST specifikt. Designet af guidance delen i MoST, dvs. principperne for god modelleringspraksis samt den udviklede modelleringsprotokol, blev vurderet som værende værdifuldt af langt hovedparten af deltagerne. Indholdet af guidancen delen, dvs. den skriftlige vejledning, blev ligeledes fundet velegnet, men dog ikke i samme udstrækning som designet. I modsætning hertil blev moniterings- samt rapporteringsdelen generelt ikke fundet velegnet. Resultaterne fra spørgeskemaet er i overensstemmelse med de erfaringer, der blev opnået i fobindelse med afprøvningen af MoST. Her blev guidance delen ligeledes fremhævet som værende meget værdifuld. For den erfarne modellør kan den tjene som en tjekliste, mens personer med mindre erfaring kan støtte sig til den skriftlige vejledning. Model protokollen og vejledningen var endvidere vigtige til opnåelse af en fælles forståelse mellem samtlige aktører af en modelopgave. Mht. moniterings- og rapporteringsdelen af MoST var erfaringerne, at denne del var meget kompleks og svær at overskue, specielt for personer der ikke arbejde med tekniske programmer til daglig. Det blev poieret, at det ikke var umiddelbart klart, hvor de enkelte delelemeer af opgaven skulle dokumeeres i MoST, og programmet havde generelt en meget stejl læringskurve. Endvidere blev det fremført, at programmet spændte for vidt mht. funktionalitet, da det foruden en monitering af de udførte aktiviteter, indeholder funktioner for projektstyring. Denne funktionalitet er dog ikke tilstrækkelig for en samlet projektstyring, og det vil være nødvendigt at anvende et mere detaljeret værktøj, hvilket resulterer i dobbelt bogføring. I danske modelleringsopgaver er det gennem de senere år blevet mere almindeligt at opdele opgaven i faser, hvor hver fase afsluttes med et milepælsmøde. På disse møder præseeres og diskuteres fremdriften af modelleringen og eveuelle ændringer i modelstudie planen besluttes. Forud for møderne udarbejdes en skriftlig rapport der dokumeerer modelleringsprocessen. Testpersonerne var meget opmærksom på vigtigheden af en detaljeret dokumeation af det udførte arbejde 6 G E U S

8 men fandt, at den dokumeation de ville foretage via MoST også skulle fremgår af de modelrapporter der skulle udarbejdes i forbindelse med milepælsmøder, hvorved dokumeationen i MoST bliver overflødig. Endelig blev det vurderet, at MoST ikke i tilstrækkelig grad er gearet til at facilitere en løbende dialog mellem klie og rådgiver, en aktivitet der i øvrigt blev fundet meget væselig i forbindelse med kvalitetssikring. 1.3 Anbefalinger Det anbefales, at udviklingen indenfor for kvalitetssikring af hydrologisk modellering stiler mod en situation der er karakteriseret ved: a) Modellering udføres i henhold til en vejledning for god modelleringspraksis, der er generelt accepteret og videnskabeligt funderet. Vejledingen skal sikre en fælles forståelsesramme blandt alle involverede aktører og minimere risikoen for konflikter opstået pga. uklarheder om procedurer og metoder. b) Dokumeationen af modeljobbet skal sikre gennemskuelighed mht. de anvendte metoder, tilgrundliggende aagelser samt kommearer fra alle involverede parter. Endvidere skal de dominerende usikkerhedskilder angives, og deres betydning for modelresultaterne skal fremgå klart. c) Der skal tilknyttes en ekstern reviewer til modelopgaven. d) Der skal skabes optimale betingelser for en aktiv dialog mellem alle aktører med fokus på at opnå en fælles forståelse samt skabe konsensus om den udførte modellering. e) Der skal ske en dokumeation så modellen er reproducerbar. Dette er nødvendigt for at tredjemand kan foretage en auditering af modellen for vurdering af dennes kvalitet, udføre nye scenarier simuleringer samt ved opdatering af modellen eller tilstødende modeller. Kvalitetssikring af hydrologiske modeller indenfor Danmark har været genstand for en betydelig fokus og udvikling i de senere år. Der er dog endnu behov for udvikling indenfor flere områder, før ovennæve forhold vil være standard for modelopgaver. Som led i udviklingen i den skitserede retning anbefalinger vi følgende aktiviteter, der vurderes at kunne gennemføres indenfor en overskuelig fremtidig. Nationale vejledninger. Udvikling af nationale vejledninger til at sikre, at modellering udført indenfor NOVANA samt de regionale Miljøcere er baseret på et fælles sæt vejledninger for god modelleringspraksis. For at gøre disse vejledninger attraktive skal de: Være accepteret bredt af vandressourceforvaltere og rådgivere Blive opdateret regelmæssigt så de afspejler nyeste viden og erfaring indenfor hydrologisk modellering Være let tilgængelige på en måde, der sikre at brugeren altid er sikret den seneste version. Guidance delen i MoST blev vurderet værdifuld af såvel personerne deltagene i testen af MoST samt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen, og danner således et godt udgangspunkt for udarbejdelsen af nationale vejledninger. De nationale vejledninger bør dog udbygges med eksisterende tekniske og administrative vejledninger udviklet på nationalt ni- G E U S 7

9 veau. Byggestenene for et nationalt sæt af vejledninger eksisterer således, men bør struktureres så de præseeres for brugerne på en ensartet form. For at sikre en bred konsensus om vejledninger, bør de uarbejdes som offelige ieraktive vejledninger, dvs. de skal opstilles gennem opbygning af konsensus mellem aktørerne indenfor hydrologisk modellering, og inkludere såvel tekniske aspekter samt ieraktionen mellem klie og rådgiver. I praksis betyder det, at de bør udvikles i et fællesskab mellem vandressourceforvaltere, rådgivere og forskningsinstitutioner. Vejledningen i MoST foreligger på engelsk, hvilket kun blev kommeeret af få i spørgeskemaundersøgelsen. Der var dog forslag om, at der som minimum skulle være en ordbog for de tekniske gloser. Det bør overvejes hvorvidt de nationale vejledninger skal foreligge på dansk, ulempen herved er, at det er mere tidskrævende at foretage en opdatering baseret på nye iernationale udviklinger. En regelmæssig opdatering af de nationale vejledninger samt en let tilgang hertil gør en web løsning mere favorable en udarbejdelsen af en sammenhængende rapport. Vi foreslår derfor, at der udvikles en hjemmeside, hvorfra den seneste version kan hjemtages. Hjemmesiden skal inkludere en historik for udviklingen af vejledningerne samt give mulighed for, at brugere kan komme med forslag til forbedringer. Der bør udpeges én institution til at varetage vedligeholdelsen af hjemmesiden samt sikre opdateringen af vejledningerne. Hjemmesiden skal ligge på en ceral server hvortil der er fri adgang. Kommunikationsforum. En væseligt del af kommunikationen under en modelopgave foregår via s, men det bliver mere og mere almindeligt, at der oprettes dedikerede web hoteller til lagring og udveksling af information. Ofte er disse løsninger struktureret af en projektadministrator, og strukturen for disse web hoteller er derfor varierende, hvilket gør, at det ikke altid er lige nemt at navigere til det relevae materiale. Endvidere indeholder disse løsninger ikke informationer relevae i forbindelse modellering og er derfor ikke medvirkende til at øge kvaliteten af modelstudiet, men anvendes alene som en ekstern lagring. Vi anbefaler, at der udvikles en standard web løsning for et kommunikationsforum. Foruden at give mulighed for udveksling af materiale, bør den seneste version af de nationale vejledninger være gjort tilgængelig via løsningen. Der eksisterer en række freeware web løsninger, der med en relativ beskeden indsats kan tilpasses en struktur, der er i overensstemmelse med de opgaver der indgår i et modeljob, så brugeren bliver præseeret for de dele af vejledningerne, der er relevae for den aktuelle fase af modelleringen. På baggrund af kommearerne omkring kompleksiteten af MoST og dens stejle læringskurve anbefales det, at web løsningen udformes relativt simpel. Web løsningen bør gøres tilgængelig fra den hjemmeside, hvorpå de opdaterede vejledninger ligger. Dokumeation af modelleringsprocessen. Testen af MoST og vurderingerne fra spørgeskemaet viste, at en detaljeret dokumeation af modelleringsprocessen er meget omfattende, og ofte fører til en dobbelt dokumeation, hvorved arbejdsbyrden og økonomien for et modelstudie øges betydeligt. Denne type af dokumeation er primært releva under to situationer: 1) i koroversielle studier, der har omfattende socioøkonomiske konsekvenser, og 2) ier i en organisation, hvor flere arbejder på samme modelopgave samtidigt. Til håndtering af sidstnæve forhold har flere rådgivere i forskelligt omfang udviklet egne metoder og procedurer. Vi foreslår, at detaljeringen af dokumeationen af modelleringspro- 8 G E U S

10 cessen aftales i forbindelse med det enkelte modelstudie, frem for udvikling af en standardiseret obligatorisk procedure. Teknisk dokumeation. Den færdige model bør indlægges i den nationale modeldatabase. I denne forbindelse skal modellen dokumeeres på et detaljeringsniveau, der gør det muligt at genskabe modellen og de udførte simuleringer. Denne dokumeation skal ligeledes indlægges i den nationale modeldatabase. Et igangværende projekt har til formål at udrede og præcisere detaljeringen af denne dokumeation. Yderligere aktiviteter i denne forbindelse vurderes således ikke at være nødvendige. G E U S 9

11 2. Iroduction 2.1 Need for Quality Assurance (QA) in modelling Models describing water flows, water quality, ecology and socio-economics are increasingly being used to support water manageme functions and decisions. Stakeholders and decision makers are therefore often confroed with results from models whose underlying assumptions they, especially those without modelling background, have difficulty assessing. At the same time insufficie atteion is generally given to documeing the predictive capabilities, the uncertaiies involved and the limitations of models used (Refsgaard et al., 2005; Jakeman et al., 2006). As a result of this developme many modelling studies have produced results that were not considered credible or understandable by the water managers and stakeholders and that therefore were not utilised. This tendency is reflected in the increasing number of guidelines for good modelling practise that are appearing in these years (Refsgaard et al., 2005). A summary of reasons for the growing ierest in Quality Assurance includes: Ambiguous terminology and a lack of understanding between key-players (modellers, clies, auditors, stakeholders and concerned members of the public); Bad practice (careless handling of input data, inadequate model set-up, insufficie calibration/validation and model use outside of its scope); Lack of data or poor quality of available data; Insufficie knowledge on the processes; Poor communication between modellers and end-users on the possibilities and limitations of the modelling project and overselling of model capabilities; Confusion on how to use model results in decision making; Lack of documeation and clarity on the modelling process, leading to results that are difficult to audit or reproduce; Insufficie consideration of economic, institutional and political issues and a lack of iegrated modelling. In the Danish water resources manageme community there is an increasing atteion on quality assurance aspects in connection with modelling. This is probably most pronounced with respect to groundwater modelling, which by far is the largest modelling field in terms of turnover and number of jobs outsourced. The quality of the terms of references for modelling jobs has improved significaly, and the use of external reviewers has increased during the past 5-10 years. The groundwater modelling handbooks (Henriksen et al., 2001; Sonnenborg and Henriksen, 2005) and the courses in groundwater modelling, which have materialised based on initiatives from the water managers, originally in the couies now in the environme ceres, have played a major role in this process of bringing more atteion to quality aspects of modelling. 10 G E U S

12 2.2 The NOVANAQuA project The prese project, NOVANAQuA, is funded by the research and developme programme under the Danish National Monitoring and Assessme Programme for the Aquatic and Terrestrial Environme (NOVANA). The project was funded in 2004 and activities were carried out during the period 2005 to The objectives of NOVANAQuA were to iroduce QA of the modelling carried out within the NOVANA programme and to explore the possibility of using a harmonised methodology for QA in individual projects as well as across the various sub-programmes in NOVANA. The NOVANAQuA project utilised the software programme Modelling Support Tool (MoST) that was developed in the EU project HarmoniQuA to support quality assurance in hydrological modelling. MoST was tested in real-life, ongoing projects. Based on these experiences recommendations for the developme of QA in hydrological modelling in Denmark are provided. Apart from the LOOP and the groundwater case study, experience on use of MoST in the update of the Danish national water resource model (DK-model) has been included in the prese report. Use of MoST in the DK-model study has, however, not been support financially by the NOVANAQuA project. The partners involved in the NOVANAQuA projects were: GEUS (co-ordinator, MoST support, reviewer in LOOP case) DMU (agricultural monitoring (LOOP) Environmeal Cere of Nykøbing Falster (MC-NYK) (water manager role) Alectia (modellers in the LOOP case) 2.3 The prese report The prese report is organised in eight chapters. Following this iroductory part a state-ofthe-art in QA in modelling is given in chapter 3 that iroduces some principles, terminologies and key aspects of QA in hydrological modelling. Chapter 4 provides a short description of the EU-project HarmoniQuA and preses the building blocks of the software programme MoST developed in HarmoniQuA. The studies in which MoST were tested are described in chapter 5 along with the experiences and views on using MoST for the differe parties involved in the MoST testing phase. Beyond testing MoST the views on QA in hydrological modelling of a broader group was studied in the NOVANAQuA project by the organisation of one-day seminar and a web-based questionnaire. Results from these activities are prese in chapter 6. Conclusions from the test of MoST and from the broader group are drawn in chapter 7. Based on the conclusions the report finalises by providing recommendations on QA in water resources modelling in Denmark, and ideify the necessary activities. G E U S 11

13 3. Iernational state-of-the-art in QA in modelling 3.1 Quality Assurance (QA) defined for modelling Quality assurance (QA) can be defined as the procedural and operational framework used by an organization managing the modelling study to build consensus among the organizations concerned in its implemeation, to assure technically and scieifically adequate execution of all tasks included in the study, and to assure that all modelling-based analysis is reproducible and justifiable (Scholten et al., 2007). This includes the organizational, technical and scieific aspects as well as the need to build consensus among the organizations concerned. 3.2 Guiding principles three differe approaches Differe approaches have been used to ensure good quality in water resources modelling. Inspired by de Groof et al. (2005) and Hansen and Grøn (2006) the approaches may be categorised according to three differe guiding principles: Regulation driven. Performance is regulated by detailed standards on how to perform a study. These regulations often combine technical guidance and policy governed instructions linked to certain legislation. The regulations are typically issued by public authorities and have a status that makes it compulsory to subscribe to them. So this principle results in a ceralistic top-down approach. The advaages of such regulations are that they often provide a transpare and operational set of rules for how to perform a given task for water managers, stakeholders and consultas. The disadvaages are that to provide detailed descriptions of what to do in all possible cases they become rather resource demanding and rigid. This approach is typically adopted for work carried out within public authorities. An example of regulatory driven guidelines is the UK Flood Estimation Handbook (IH, 1999; Packman, 2002) that provides detailed prescriptions on how to use various models to perform flood estimation. Another example is the set of Common Implemeation Strategy (CIS) guidance documes aiming at supporting the WFD implemeation (EC 2004a; EC 2004b). These CIS guidance documes are, however, broader than modelling and not very detailed, so they leave room for many differe ierpretations about how to do things and should therefore be combined with other approaches to assure good quality. A Danish example from this category is the guidance on how to make zonation in connection with detailed mapping of areas for groundwater protection (Miljøstyrelsen, 2000). Expertise driven. Performance is here governed by knowledge and experience from experts. This will result in delegation of modelling tasks to modelling specialists, who have documeed experience and a well proven positive track record. In its ultimate way it may result in certification of certain tasks to individuals or organisations. This is a deceralised approach where the responsibility is erusted to specialists. The advaage of this approach is that it allows knowledge and experience to be utilised in a flexi- 12 G E U S

14 ble manner. The major disadvaage is that it is subjective in nature. Differe experts may have differe experiences and assessmes, so the procedure is usually not reproducible and transpare. This approach is typically used in connection with consultancy services, where the clie fully trusts the consulta. Quality driven. Modelling is here performed according to detailed technical guidelines, including a documeation of the quality of work. Examples of such guidelines are norms and standards. Such standards can ensure that all the importa elemes are considered. Furthermore, it may ensure that the study is carried out within a formal framework involving the eire organisation. The major disadvaage is that the standards can be very detailed and the formal documeation of quality typically requires a lot of bureaucratic work and hence considerable resources. 3.3 Type of QA guidelines for modelling Classification QA in the modelling process has two main compones: (a) QA in developme of model codes and (b) QA in relation to application studies. Here we focus on the second compone only. QA in model application studies includes data analyses, methodologies of good modelling practice, reviews and administrative procedures. Such QA guidelines can be classified according to how much focus is put on the consensus building process between the modeller and the water manager in the following three classes (Refsgaard et al., 2005): Iernal technical guidelines (Type 1) established and used iernally by the modeller s organisation. Public technical guidelines (Type 2) established as public guidelines and used iernally by the modeller s organisation. Public ieractive guidelines (Type 3) established as public guidelines and based on regulation of the ieraction between the modeller and the water manager throughout the modelling process. If we refer to the three guiding principles (Section 3.2) both the iernal and the public technical guidelines are typically quality driven, while the public ieractive guidelines also to some exte are expertise driven. Type 1: Iernal technical guidelines Most organisations involved in modelling studies have some kind of iernal QA procedures. They usually focus on the technical aspects, i.e. to ensure that the modelling work itself is done without making unqualified judgemes or errors. The betters of these are based on the modelling protocols and similar scieifically based procedures originating from the research community. These procedures are iernal in nature because they have been established or adopted unilaterally by the modeller s organisation, and because they seldom deal with the ieraction between modeller and end-user. Examples of Type 1 guidelines include: Iernal QA procedures, common in many companies. G E U S 13

15 Text books. Many textbooks coain chapters with recommended modelling protocols. Manuals to software packages with his on the best way to use a model. Type 2: Public technical guidelines These guidelines often coain the same substance as the iernal technical guides. However, they differ in the sense that they have been prepared through a consultative and consensus building process involving many persons and organisations. They focus on the technical aspects and give no or little emphasis to the ieraction between the modeller and the end-user. Examples of Type 2 guidelines include: Standards from American Society for Testing and Materials (e.g. ASTM, 1994). The USGS guidelines for evaluating of ground-water flow models (Reilly and Harbaugh, 2004). Type 3: Public ieractive guidelines These guidelines have, like the public technical guidelines (Type 2), been established through a public consultative and consensus building process. However, they differ from the Type 2 guidelines by an additional focus on regulating the ieraction between the modeller and the water manager, who often have the roles of consulta and clie, respectively. Importa elemes in public ieractive guidelines are reviews that, in addition to QA in the sense of technical guidance, can facilitate the consensus-building process between the parties. Experience shows that such a process is crucial for the overall credibility of the modelling process. Examples of such QA guidelines include: The Dutch guidelines (Van Waveren et al., 1999; Scholten and Groot, 2002). The Australian groundwater flow modelling guidelines established by the Murray- Darling Basin Commission (Middlemis, 2000). The Danish groundwater modelling guidelines (Sonnenborg and Henriksen, 2005). Californian guidelines prepared by Bay-Delta Modelling Forum (BDMF, 2000). The HarmoniQuA guidelines build io MoST (www.harmoniqua.org). 3.4 Discussion of QA in water resources modelling Key aspects in QA guidelines Guiding principles Quality assurance procedures are composed of a mix of the three guiding principles outlined in Section 3.2. For instance regulatory driven guidelines often prescribe use of (quality driven) standards for some of the detailed regulation. Most of the iernational guidelines listed above are quality driven, but with importa expertise driven elemes such as peer reviews and stakeholder ieraction. As these guidelines are often used within a regulatory coext, such as implemeation of the Water Framework Directive (WFD), the quality assurance in reality becomes a mix of all three principles: (a) they are based on quality driven 14 G E U S

16 guidelines providing recommendations on how to perform the technical details and how to manage the ieraction between modeller, water manager and stakeholders; (b) they include subjective expertise in terms of peer reviews performed by independe external experts; and (c) they are most often carried out within the coext of legislation prescribing that the work has to be carried out within the framework of certain regulatory guidelines. A particular problem with some of the regulatory driven guidelines is that they are prescriptive with respect to methodologies including some times even which model code to use. As new knowledge appears the old methodologies and codes will inevitably become outdated. Therefore in order for such guidelines to be in accordance with state-of-the-art it is required that they regularly be updated. Ieractive guidelines The dialogue between the differe players is crucial to ensure that the output from the modelling process is understandable for stakeholders and beneficial for the clie. The importance of involveme of stakeholder and public opinions is emphasised in many of the guidelines. In HarmoniQuA/MoST (Chapter 4), each of the five major steps is therefore concluded with a dialogue task, in terms of either coract negotiation (first step) or reviews (last four steps). A dialogue task encourages the assessme of the prese step and provides the opportunity to redefine the coe of the model study plan for the next step based upon the results and findings of the prese step. These dialogue steps provide flexibility to the modelling study and ensure that the tasks that have yet to be performed can be modified according to the achieved results and perceptions of modeller and clie. Peer review According to our experience the single most importa instrume to ensure a good quality of the modelling process is to perform independe reviews of the modelling process. Like in the scieific tradition, peer review of the modelling work is the best way of evaluating the quality. Peer review is based on the principle of expertise driven (Section 3.2) and is subjective by nature, which may be considered a weakness as compared to the more objective quality driven guidelines with step by step descriptions of what to do. However, if we were not allowing the subjective eleme, we would deprive the process of the knowledge of experienced professionals and such knowledge is virtually impossible to convert to guideline text, because each modelling case is unique, while the guidelines have to be generically formulated. By combining the generic guidelines and the peer review we believe that we achieve the optimal mix of quality and expertise driven QA, and most of the existing guidelines emphasise peer review. Transparency and reproducibility Transparency and reproducibility are importa, especially for large studies involving use of complex models. This is recommended in most guidelines. However, to efficiely impleme this requires a supporting tool which enables modelling teams, consisting of modellers, managers and auditors, to be guided through the modelling process, to monitor all modelling activities and to oversee the status of each task to perform. With an increasing tendency to reuse existing models or rebuild them with additional data, modified conceptual models (revised model structure and/or inclusion of additional processes) and improved calibration and validation tests, such functionality becomes very importa. To our knowledge the only existing tool dedicated for this purpose existing today is MoST (Chapter 4). G E U S 15

17 Accuracy criteria Establishme of accuracy criteria for a modelling study is a very importa, but difficult, issue. Modellers often establish numerical accuracy criteria in order to classify the goodness of a given model (Henriksen et al., 2003). These attempts are very useful in making the performance more transpare and quaitative, but do not provide an objective means to decide what the optimal accuracy criteria really should be in a given case. According to Refsgaard and Henriksen (2004) no universal accuracy criteria can be established, i.e. it is generally not possible from a natural scieific poi of view to tell when a model performance is good enough. Such acceptance criteria will vary from case to case depending on the socio-economic coext, i.e. what is at stake in the decisions to be supported by the model predictions. An appropriate question may be: how do we translate the soft socioeconomic objectives to hard-core model performance criteria? This is obviously a challenge that can not be solved by natural science alone, but needs to be addressed in a much broader coext including aspects of economy, stakeholder ierests and risk perception. Performance statistics must comprise quaifiable and objective measures. However numerical measures can not stand alone. Often expert opinions are necessary supplemes. Uncertaiy assessmes Quality assurance and uncertaiy assessmes are two aspects that are very closely linked (Refsgaard et al., 2007). Initially, the manager has to define accuracy criteria from a perception of which uncertaiy level he/she believes is suitable for a particular case (see accuracy criteria above). Subsequely, as the modelling study proceeds, the dialogue between modeller and manager has to coinue with the necessary trade off between modelling accuracy and the cost of the modelling study. In the uncertaiy assessmes it is very importa to go beyond the traditional statistical uncertaiy analysis. Thus, e.g. aspects of scenario uncertaiy and ignorance should generally be included and in addition the uncertaiies originating from data and models often need to be iegrated with socio-economic aspects in order to form a suitable basis for the further decision process (Van der Keur et al., 2008). Uncertaiy assessme is included in almost all new guidelines. However, most of them only consider uncertaiy assessme as something that needs to be done late in a modelling study together with the scenario simulations. The guidelines which most strongly emphasise that uncertaiy should be on the agenda from the very first day and throughout a modelling study are HarmoniQuA s modelling guidelines. Assessme of uncertaiy due to errors in the model structure is a particularly difficult task and is most often neglected. One way of evaluating this source of uncertaiy is through the establishme of alternative conceptual models (Refsgaard et al., 2006). Among the existing guidelines this aspect is most strongly emphasised in HarmoniQuA s modelling guidelines. Model validation Although experience shows that models generally perform poorer in validation tests against independe data than they do in calibration tests, model validation is in our opinion a neglected issue, both in many modelling guidelines and in the scieific literature. Maybe many scieists have not waed to use the term validation due to the scieific philosophically related coroversies, but in any case many scieists are not advocating the need for 16 G E U S

18 model validation. One of the unfortunate consequences of this lack of ierest is that not much work has been devoted to developing suitable validation test schemes since Klemes (1986). In our opinion further developme of suitable testing schemes, particularly for nonlinear models and for applications comprising extrapolations beyond the calibration data basis, is a major future challenge. Supporting software tools Modelling is a complex process and QA is far from trivial. Therefore there is an obvious need for software tools to support QA of the modelling process. Such support is first of all required to docume what is going on in the modelling process, so that the transparency and reproducibility can be improved. To our knowledge the only existing software tool dedicated for this purpose existing today is MoST Organisational requiremes for QA guidelines to be effective Modelling studies involve several parties with differe responsibilities. The key players are modellers and water managers, but often reviewers, stakeholders and the general public are also involved. To a large exte the quality of the modelling study is determined by the expertise, attitudes and motivation of the teams involved in the modelling and QA process. QA will only be successful if all parties actively support its use. The attitude of the modellers is importa. NRC (1990) characterises this as follows: most modellers enjoy the modelling process but find less satisfaction in the process of documeation and quality assurance. Scholten and Groot (2002) describe the main problem with the Dutch Handbook on Good Modelling Practice as they all like it, but only a few use it. The water manager, however, has a particular responsibility, because he/she has the power to request and pay for adequate QA in modelling studies. Therefore, QA guidelines can only be expected to be used in practice if the water manager prescribes their use. It is therefore very importa that the water manager has the technical capacity to organise the QA process. Often, water managers do not have individuals available with the appropriate training to understand and use models. An external modelling expert should then be sought to help with the QA process. However, this requires that the manager is aware of the problem and the need. G E U S 17

19 4. Modelling Support Tool (MoST) 4.1 The HarmoniQuA project The HarmoniQuA project 1 aimed at developing a common, generic methodology, terminology and guidelines to support multidisciplinary model-based water manageme by developing a modelling Knowledge Base (modelling KB), building a Modelling Support Tool (MoST), testing these products, extending the project results to the wider professional community and raising awareness to use the developed methodology and tool to facilitate quality assurance and to make modelling projects more transpare (Refsgaard and Henriksen, 2004; Refsgaard et al., 2005; Scholten et al., 2007) Terminology and scieific philosophical basis A key problem in relation to establishme of a theoretical modelling framework is confusion on terminology (Refsgaard and Henriksen, 2004). For example the terms validation and verifications are used with differe, and some times ierchangeable, meaning by differe authors. The confusion arises from both semaic and philosophical considerations (Rykiel, 1996). Another importa problem is the lack of consensus related to the so far nonconclusive debate on the fundameal question concerning whether a water resources model can be validated or verified, and whether it as such can be claimed to be suitable or valid for particular applications (Konikow and Bredehoeft, 1992; De Marsily et al., 1992; Oreskes et al., 1994). Therefore, HarmoniQuA has developed an iernally consiste terminology and a glossary comprising more than 1000 terms. The terminology and methodology are based on Refsgaard and Henriksen (2004). The most importa definitions are: A model code is a generic software program, which can be used for differe study areas without modifying the source code. A model is an application of a model code to a particular study area, including input data and parameter values. A model code can be verified. A code verification involves comparison of the numerical solution generated by the code with one or more analytical solutions or with other numerical solutions. Verification ensures that the computer programme accurately solves the equations that constitute the mathematical model. Model validation is here defined as the process of demonstrating that a given sitespecific model is capable of making accurate predictions for periods outside a calibra- 1 HarmoniQuA is an acronym for Harmonizing Quality Assurance in model-based catchme and river basin manageme. From 1 January 2002 to 31 December 2005, this research project was supported by the European Commission under the Fifth Framework Programme and coributed to the implemeation of the Key Action "Sustainable Manageme and Quality of Water" within the Energy, Environme and Sustainable Developme Programme. Coract n : EVK1-CT See for a complete list of publications: 18 G E U S

20 tion period. A model is said to be validated if its accuracy and predictive capability in the validation period have been proven to lie within acceptable limits or errors. 4.3 The knowledge base Guidelines for good modelling practise are included in the Knowledge Base (KB) of MoST. The modelling process has been decomposed io five steps, see the flowchart in Fig. 1. Each step includes several tasks. Each task has an iernal structure i.e. name, definition, explanation, ierrelations with other tasks, activities, activity related methods, references, sensitivity/pitfalls, task inputs and outputs. The KB coains knowledge specific to seven domains (groundwater, precipitation-runoff, river hydrodynamics, flood forecasting, water quality, ecology, and socio-economics), and forms the heart of the tool. The most importa QA principles incorporated in the KB are: The five modelling steps conclude with a formal dialogue between the modeller and manager, where activities and results from the prese step are reported, and details of plans for the next step (a revised work plan) are discussed. External reviews are prescribed as the key mechanism of ensuring that the knowledge and experience of other independe modellers are used. The KB provides public ieractive guidelines to facilitate dialogue between modellers and the water manager, with options to include auditors (reviewers), stakeholders and the public. There are many feed back loops, some technical involving only the modeller, and others that may require a decision before doing costly additional work. The KB allows performance and accuracy criteria to be updated during the modelling process. In the first step the water manager s objectives and requiremes are translated io performance criteria that may include qualitative and quaitative measures. These criteria may be modified during the formal reviews of subseque steps. Emphasis is put on validation schemes, i.e. tests of model performance against data that have not been used for model calibration. Uncertaiies must be explicitly recognised and assessed (qualitatively and/or quaitatively) throughout the modelling process. MoST coains descriptions of 90 differe Methods that can provide support to the user on how to perform an activity. Examples illustrating the variety of Methods are Moe Carlo Simulation comprising advice on how to perform Moe Carlo analyses and BMW Toolbox, which simply is a hyperlink (http://www.rbm-toolbox.net/bmw/index.php) to guidance on selection of an appropriate model code developed under another EU research project. 4.4 MoST the supporting software tool MoST supports multi-domain studies and working in teams of differe user types (water managers, modellers, auditors, stakeholders and members of the public). The associated glossary is accessible via hyperlinked text. The key functionality of MoST is to G E U S 19

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Kapitel 23 KVALITETSSIKRING I FORBINDELSE MED MODELOPGAVER

Kapitel 23 KVALITETSSIKRING I FORBINDELSE MED MODELOPGAVER Kapitel 23 KVALITETSSIKRING I FORBINDELSE MED MODELOPGAVER Jens Christian Refsgaard Hydrologisk afdeling, GEUS Anker Lajer Højberg Hydrologisk afdeling, GEUS Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling,

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere