180» december samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag"

Transkript

1 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

2 Deadline: Blad nr. 181: Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise Bach Christianslundsvej Nyborg Tlf / Priser: Abonnement 300,00 kr./år Enkelteksemplar kr. 80,00 Indhold Fra bestyrelsen FALS: Bestyrelsens beretning 2009/ Nyt fra fagkonsulenten 8 Referat fra Generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand 11 Ny bestyrelse for FALS 15 Referat af FALS bestyrelsesmøde FALS på Facebook igen 18 Annonceekspedition: Forlaget Columbus og Annoncer: 1/4 side kr. 500,00 1/2 side kr ,00 1/1 side kr ,00 Bagsiden kr ,00 Farvetillæg + 100% Udgivere: FALS og Forlaget Columbus Fond Produktion: Forlaget Columbus og Clemenstrykkeriet Manuskripter til Samfundsfagsnyt sendes pr. (vedhæftet som rtf-fil) til Artikler Tale til Marlene Wind GFK 19 BogForum Landbrugets store fallit 24 Stemningsrapport fra kurset om dansk Mellemøstenpolitik 34 Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? 36 KS-udviklingskursus oktober Kort og godt om den skriftlige hjemmeopgave 43 Anmeldelser 50 Bestyrelsen 57 Øvrige adresser 58 Forsidefoto: Johnny Anthon Wichmann 2

3 FALS: Bestyrelsens beretning 2009/2010 I det sidste år har bestyrelsen levet et relativt roligt liv uden lærerplanjusteringer og uden flere markante forslag til reformer af gymnasieskolen eller samfundsfag som sådan. Det er egentlig ret positivt, og det har betydet at vi - udover at være optaget af den daglige praksis - har haft mulighed for at bruge vores energi på at udvikle og arrangere kurser for samfundsfagslærerne. En del af de kurser er allerede afholdt i efteråret 2010 og andre er netop udbudt og afvikles senere på året. Da det kan være svært at time annonceringen af kurser med både udgivelsen af bladet og GLs kursuskatalog, opfordrer vi til at følge med på der jævnligt opdateres i forhold til kursusudbud, og hvor det også er muligt at finde relevant kursusmateriale uanset om man har deltaget i kurset eller ej. Fagets vejledninger Vi har i år haft fokus på de planlagte justeringer af vejledningerne, hvor vi har haft en konstruktiv debat med fagkonsulent Bent Fisher-Nielsen og sparret med ham om beskrivelsen af diskursanalyse. Vi diskuterede desuden indgående hvorvidt vejledningerne skal være fagudviklende (hvor er faget på vej hen?) eller fagbevarende (hvor faget er?). Vejledningerne er dog uden diskussion vigtige i forhold til den daglige undervisning og i forhold til at gøre samfundsfagslærere bevidste om, hvad de skriftlige eksamensopgaver kan forventes at indeholde. Regionssamarbejdet FALS har de sidst år haft et godt samarbejde med regionerne. I de fleste regioner afholdes der arrangementer som ofte kører efter Columbusmodellen, hvor det sædvanligvis er sådan, at en af forlagets forfattere holder et oplæg, ligesom fagkonsulenten også ofte er til stede. En anden væsentlig del af samarbejdet mellem regionssekretærerne og bestyrelsen er det årligt fælleskursus. Igen i år blev det holdt i Horsens. Kurset var meget vellykket med to rigtig gode indlæg dels om BRIK-landene ved Mette Skak og dels om politisk kommunikation ved Rune Slothuus begge fra Statskundskab ved Aarhus Universitet. Desuden var der på kurset besøg af Per Rasmussen fra Forlaget Columbus, der præsenterede nyudgivelser og diskuterede fremadrettede tanker om forlagets virksomhed med regionsrepræsentanterne. Fagkonsulenten deltog med nyt fra fagkonsulenten og udvidet debat. Kurser Udviklingskurser: Klima: FALS har haft en repræsentant med i et udviklingskursus om klimaforandringer. Kurset var i samarbejde med kemi, biologi, matematik, naturgeografi og fysiklærerforeningen, og mundede ud i en række undervisningsforløb, som er tilgængelige på samt to kurser på henholdsvis Frederiksberg og Egå gymnasium. samfundsfagsnyt december

4 fals bestyrelsens beretning Udviklingskursus i Kultur- og Samfundsfagsgruppen FALS har i samarbejde med Historielærerforeningen og Religionslærerforeningen ansøgt om UVM om midler til at udvikle KS på baggrund af læreplansændringerne - herunder historieopgaven, den ændrede eksamensform samt at alle tre fag skal indgå i fællesfaglige forløb. Arbejdsgruppen har bestået af to repræsentanter fra Historielærerforeningens bestyrelse, en repræsentant fra Religionslærerforeningens bestyrelse samt Marie-Louise Bach fra FALS bestyrelse. I arbejdsgruppen har der været enighed om at udviklingskurset skulle fokusere på at nytænke det fællesfaglige i samarbejdet og de strukturelle aspekter af KS samarbejdet. Kurset blev afviklet primo oktober 2010 med en deltagerskare på 20 engagerede HF-lærere, som i workshops arbejdede med emnerne KS og almendannelse, lektielæsning, eksamen, skriftlighed, anvendelsesorientering samt forløbsplanlægning og emnebank. Resultatet af kurset formidles via EMU en ved årets udgang samt på regionalkurser i foråret 2011, hvis der skulle være interesse for det. Ny skriftlighed 2010 FALS bestyrelse søgte sidste år UVM om midler til et udviklingsprojekt med ny skriftlighed som tema og fik det bevilget i december I februar 2010 startede en gruppe der udover koordinator Janne Bisgaard Wikman også talte Marie-Louise Bach fra FALS bestyrelse, samt Morten Hansen Thorndal, vicerektor på Studenterkurset i Sønderjylland, Morten Winther Bülow, lektor fra Aarhus Katedralskole samt Lasse Ørum Wikman, adjunkt fra Silkeborg Gymnasium. Arbejdsgruppen har løbende mødtes og vil på årets generalforsamling kort introducere hovedresultaterne. Endvidere vil resultaterne af udviklingsprojektet udmunde i en temadag om ny skriftlighed i samfundsfag for alle interesserede samfundsfagslærere d. 14. december på Nyborg Gymnasium. Se mere på Temadagen vil blive tilrettelagt som en kombination af præsentationer af de nye konkrete værktøjer, arbejdsgruppen har udviklet det sidste år, samt eksempler på anvendelse af disse og diskussion af løsningerne med kursusdeltagerne. Fokus vil blive på den praktiske tilrettelæggelse af det skriftlige arbejde herunder konkrete øvelser. Der tages udgangspunkt i følgende 4 problemfelter: y Effektiv retning, feedback og digital eksamen y Genrebevidsthed og progression via stilladsering y Differentiering og ny skriftlighed Endvidere vil materialerne fra kurset samt en afslutningsrapport være at finde på EMU en fra omkring januar Samarbejde mellem matematik, biologi og samfundsfag FALS er repræsenteret i et udviklingskursus med MAT-SAM BIO, hvor der foregår et arbejde med henblik på at udvikle undervisningsmateriale og - ideer, hvori især matematik spiller sammen med de to øvrige fag. Dette udmønter sig f.eks. i Kursus i Internationalt samarbejde om forvaltningen de reproducerbare naturressourcer - Forår 2011 I dette tilfælde drejer det sig om hele arbejdet og forhandlingsspillet omkring fastsættelserne af de årlige fiskerikvoter. Det er en god platform for samarbejde omkring statistik og fremskrivninger mellem biologi, matematik og samfundsfag, samtidig med at samfundsfag får sin faglighed sikret omkring et interesseorganisations og EU 4 samfundsfagsnyt december 2010

5 fals bestyrelsens beretning perspektiv på sagen. Kurset vil blive udbudt i efteråret Der arbejdes desuden med brug af spørgeskema i samarbejde mellem matematik og samfundsfag, hvilket vil tage sit udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse om unge i senmoderniteten udarbejdet mellem to gymnasier Øvrige kurser Kursus i diskursanalyse oktober Med et nyt læreplansmål i samfundsfag er kravet om at kunne undersøge processer omkring magt og meningsdannelse blevet betonet. I vejledningen foreslås dette opfyldt ved anvendelse af diskursanalyse. FALS har på den baggrund arrangeret et kursus med det formål at forberede deltagerne på at kunne inddrage diskursanalyse i undervisningen. Oplæggene på kurset fokuserede på henholdsvis teori, empiri og didaktik og fungerede delvist efter Columbus-modellen med deltagelse af blandt andet Kjeld Mazanti Sørensen, lektor på Ordrup Gymnasium og forfatter til lærebogen Ideologier og diskurser - sprog, magt og politik (Columbus 2010) Vi sigter mod at gentage kurset flere steder i landet i løbet af foråret. Mellemøstkursus oktober 2010 Udenrigsministeriet, FALS, Religionslærerforeningen og Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF har i efteråret arrangeret en række tværfaglige temadage om dansk udenrigspolitik, med fokus på Mellemøsten og formidling af emnet i undervisningen. Dagene gav et fagligt input og inspiration til temaer og undervisningsforløb for de tre fag. Kurset blev afholdt i Odense, Århus og København. Generalforsamlingskursus november 2010 Generalforsamlingskurset har temaet; Samfundsfag som faget i midten. Det fokus skal ses i lyset af, at konsekvensen af den sidste gymnasiereform blandt andet er, at samfundsfag i høj grad også er blevet et samarbejdsfag. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at faget samarbejder inden for de enkelte studieretninger i AT, SRO og SRP. Kurset sigter mod at synliggøre nye muligheder i samspillet med de andre fakulteter og deres fag. EU efteruddannelse FALS har udvidet samarbejdet med oplysningsforbundet DEO (Demokrati i Europa) og planlægger at afholde efteruddannelseskurser i EU i foråret Se mere om DEO og deres allerede eksisterende undervisningsmaterialer på www. deo.dk. SamfundsCup FALS og forlaget har i år støttet SamfundsCup og er en del af styregruppen bag projektet. Initiativet er taget af Thomas Schausen og Rune Valentin Gregersen fra Egå gymnasium og sigter mod - i en skriftlig sammenhæng - at udvikle elevernes innovative kompetencer i krydsfeltet mellem skole, offentlige og private aktører samt at styrke elevernes engagement i samfundet og demokratiet. SamfundsCup har i år gemmelevet en lokalt forankret pilotfase, men sigter mod i det kommende år at være en åben og national konkurrence. Samfundsfagsnyt 2010 status Bladet er udkommet 3 gange (marts, maj og september) i næste deadline er umiddelbart efter GFK (d. 15. november) Der har endnu ikke været nogen temanumre, men dette er et ønske hos redaktøren og mulige temaer tages op på det kommende bestyrelsesmøde. samfundsfagsnyt december

6 fals bestyrelsens beretning Samarbejdet med Columbus fungerer fint og alle henvendelser vedrørende annoncer rettes til forlaget, som tager sig af denne del. Dog går der ofte lidt lang tid inden medlemmerne har bladet i hænderne. Dette skyldes blandt andet at bladet udsendes som B-post, hvilket betyder at Post Danmark skal have et hul i omdelingen for at sende bladet rundet i landet. Samarbejde med Columbus Samarbejdet med forlaget har også i år fungeret godt. Ud over de formelle relationer, der er mellem forlaget og FALS, foregår den praktiske sparring på det årlige fællesmøde i januar. På mødet gennemgår bestyrelsen og redaktører fra forlaget det sidste års udgivelser, ligesom vi taler om forlagets fremtidige udgivelser og profil. Forlaget er på flere områder kommet længere med udviklingen af den digitale platform. Blandt nyhederne er, at det nu er lettere at finde figurer fra bøgerne, ligesom der i endnu højere grad er knyttet digitalt materiale til udgivelserne. Her er blandt andet den nye C-niveau bog Luk samfundet op! et udmærket eksempel. Se mere på Med håbet om stadig at styrke den faglige identitet og igangsætte didaktiske debatter, udleverer forlaget et eksemplar af bogen Samfundsfagsdidaktik til alle de samfundsfaglige pædagogikumkandidater. Fagligt Forum Fagligt forum har i år blandt andet diskuteret de nye reviderede bekendtgørelser samt drøftet hvilke indsatsområder, der kunne være interessant for faget. I forhold til indsatsområder har der været fokus på Cooperative Learning, diskursanalyse samt medborgerskab. Hensigten med de fokusområder er at udvikle materiale om, hvordan CL bedst muligt anvendes i samfundsfag - herunder hvordan begreber og teorier læres og anvendes. Desuden blev der lagt vægt på at udvikle materiale med mere om, hvordan diskursanalyse kan anvendes til at undersøge processer omkring magt og meningsdannelse. Det sidste indsatsområde skal ses i relation til det nye faglige mål i samfundsfag. FALS ønsker også i det kommende år at være involveret i udviklingskurserne. Økonomi og lmfk FALS har gennem længere tid arbejdet på at få udliciteret kassererposten, idet arbejdsbyrden for kassereren har været meget stor. Arbejdsbyrden har været stor, særligt på grund af øget udskiftning af medlemmer (mangen nye kandidater i faget og mange der går på pension) I den forbindelse har FALS etableret et samarbejde med LMFK, som er sammenslutning af Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen, der i modsætningen til os, har deres eget sekretariatet og dermed administrative medarbejdere. I foråret mødtes FALS kasserer med LMFKsekretariatet, og fik i fællesskab overført det aktuelle medlemskartotek. Hensigten var herefter, at LMFK i første omgang skulle vedligeholde medlemskartoteket og opkræve betalinger. Nye medlemmer tilmelder sig fortsat til FALS kasserer via mail, som så videresender oplysningerne til LMFK, der indenfor 3 uger udsender det seneste blad samt velkomst til foreningen. Der har naturligvis været en overgangsperiode, som i enkelte tilfælde har medført ekstraordinær lang ventetid, hvilket vi naturligvis beklager. Samarbejdet med LMFK betyder endvidere, at både FALS, og regionssekretærerne, har mulighed for at anvende sekretariatet til at administrere kurser. Oplysninger om priser samt kontakten til LMFK skal fortsat foregå gennem FALS kasserer. Endvidere vil LMFK i fremti- 6 samfundsfagsnyt december 2010

7 fals bestyrelsens beretning den håndtere regnskabet i FALS og dermed foretage en professionel revision. Kontingentændringer Det blev under sidste års generalforsamling vedtaget, at FALS fremover giver alle nye medlemmer et års gratis medlemskab, og herefter opkræver 350 kr. for alle medlemmer. Foreningen gjorde opmærksom på dette i Samfundsfagsnyt, men ved kontingentopkrævningen afstedkom ændringen en del spørgsmål til foreningens kasserer. Så vi vil igen gerne gøre opmærksom på de nye kontingentregler. Anmeldelser I FALS arbejder vi stadig hårdt for at finde anmeldere til de mange nyudgivelser. Det er en stor udfordring og der er stadig mange bøger der ikke bliver anmeldt. Der kan desværre ikke tilbydes betaling for anmeldelserne, men man modtager naturligvis et eksemplar af bogen. Hvis man er interesseret i at anmelde, kan man henvende sig til Janne Bisgaard Wikman på fals digitalt Foreningen har stadig sin egen hjemmeside der blandt andet gemmer på foreningens historie samt på informationer og materialer om aktuelle kurser. Siden rummer som sådan ikke en ambition om at fungere som et socialt, interaktivt og debatskabende medie. Det gjorde derimod foreningens Facebook profil, der på et tidspunkt talte mere end 100 medlemmer. Den blev slettet på grund af en Facebookfejl men er vendt tilbage. Søg på fals eller find den via Har du informationer der bør lægges på fals. info, kan du kontakte vores webmaster Anders Hassing på Bestyrelsen sammensætning For første gang i flere år har det ikke været nødvendigt at lave en aktiv søgning efter nye kandidater, da der i år kun har været en lille afgang fra bestyrelsen kombineret med at flere ønsker at blive i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Anders Hassing fra Ørestad Gymnasium & Janne Bisgaard Wikman fra Aarhus katedralskole (begge genopstiller) Jens Folke Harrits fra Aalborg Katedralskole har i år fungeret som aktiv suppleant og opstiller til bestyrelsen. Ditte Kristine Nørtoft Nielsen fra Aarhus Katedralskole har i år været barselsvikar og opstiller til bestyrelsen eventuelt som aktiv suppleant. FALS siger farvel og tak til Diana Trankjær fra Køge Gymnasium, der ikke genopstiller. I bestyrelsen lægger vi vægt på at signalere, at vi ikke er en lukket klub. Alle der har lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller har lyst til at stille op, er velkomne til at tage kontakt. På vegne af bestyrelsen, Michael Bang Sørensen samfundsfagsnyt december

8 Nyt fra fagkonsulenten af Bent Fischer-Nielsen Skriftlig prøve 2010 Bedømmelsesvejledninger (rettevejledninger) for de to ordinære opgaver i 2010 har i en periode ligget på fagkonsulentens side på emu en, men er efter lærerønske fjernet herfra. I stedet blev de lige inden efterårsferien sendt til alle skoler/rektorer med anmodning om at sende det videre til lærerne i samfundsfag. Jeg skrev til skoler med særlig højt gennemsnit og fik bl.a. et svar fra Torben Stener Nielsen med gode råd om hjemmeopgaven. Se om det er med i dette blad. I sidste nummer af Samfundsfagsnyt omtalte jeg den skriftlige prøve 2010, og jeg har i Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen tilføjet: I sæt 1 optrådte for første gang opgavetypen opstil en model: 1c. Opstil en model, der indeholder de faktorer, der er afgørende for, hvordan den enkelte vælger stemmer ved et folketingsvalg. I modellen må der maksimalt indgå fem faktorer. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser. Kravene til opgavetypen er beskrevet i Opgavetyper og kvalitetskriterier til skriftlig prøve i samfundsfag. Desuden er det i Vejledning for Samfundsfag A juli 2010 vist, hvordan man i Word kan opstille en model med kasser/tekstbokse og pile. Der var store forskelle i elevernes evne til at opstille en model, og der er derfor grund til at træne eleverne i, hvad der menes med at opstille en model. I sæt 2 indeholdt opgaven med krav om beregninger absolutte tal for beskæftigede, arbejdsløse, uden for arbejdsstyrken og i alt for årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 1998, 2003 og Opgaven gav mulighed for mange slags beregninger: Indekstal, procentvis andel, procentvis stigning og beregning af tal for faglige begreber som arbejdsløshed, erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens. Der var ikke mange, der beregnede tal for de faglige begreber, men det var positivt, at de øvrige beregningstyper alle blev brugt til at tydeliggøre udviklingen. Det er tydeligt, at eleverne nu lærer at foretage beregningerne rigtigt og anvende resultaterne relevant. I sæt 2 optrådte argumentationsopgavetypen i den variant, at man skulle argumentere for: 1b. Argumentér ud fra idealistisk teori for Erik Boels syn på EU s mulige udvidelse med Tyrkiet Det viste sig at være lidt sværere at argumentere for end at argumentere imod. Men det fungerede fortsat godt med, at der var krav til hvilken teori, der skulle argumenteres ud fra. Alle skoler har modtaget it-opgaven Risikosamfund august I tabel 1 til spørgsmål 1c skal CO2-udledning i mio. tons ændres til CO2-udledning i 1000 tons. 8 samfundsfagsnyt december 2010

9 nyt fra fagkonsulenten Elevernes studieforberedende skrivekompetencer Det nye bilag 4 til stx-bekendtgørelsen handler om elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Hvert fag skal bidrage hertil, og der står i læreplanerne, at samfundsfag bidrager med faglig formidling på fagets taksonomiske niveauer (fagets opgavetyper) og dermed anvendelse af begreber, teori, empiri og metode i et præcist og nuanceret sprog. I figur 1 nedenfor kan man se de studieforberedende skrivekompetencer ifølge bilag 4, og et forslag til hvordan samfundsfag kan bidrage hertil. Man kan bruge forslaget som udgangspunkt, når man på skolerne skal lave en samlet plan for samarbejdet mellem fagene. Man er naturligvis velkommen til at udvikle bedre og mere detaljerede bud på, hvordan samfundsfag kan bidrage til skolens plan for elevernes studieforberedende skrivekompetencer. SRP Når man bedømmer studieretningsprojekter, skal man naturligvis gøre det ud fra de faglige mål for SRP. Hvis en elev klager over sin karakter, og man af rektor bliver bedt om skriftligt at udtale sig om klagen, skal man huske dels at forholde sig til elevens klagepunkter, og dels at begrunde sin karakter eksplicit ud fra de faglige mål for SRP. It-forsøg It-forsøget er blevet evalueret af følgegruppen. Deres konklusion om samfundsfag er: Det er følgegruppens opfattelse, at den nye eksamensform er velegnet til at evaluere elevernes opnåelse af samfundsfags faglige mål. Denne eksamensform giver mulighed for at evaluere elevernes evne til at bearbejde statistisk materiale med brug af regneark, målrettet finde relevant materiale på nettet og anvende klip fra elektroniske medier f. eks. i en diskussion. Følgegruppen anbefaler derfor, at forsøgets eksamensform gøres til standard. Hele rapporten ligger på Figur 1 Stx-bkg bilag 4: Genrebevidsthed Sproglig korrekthed Disposition Argumentation Anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. Præsentationer Relevante henvisninger, noter og litteraturliste Forslag til tilgang i samfundsfag: Bevidsthed om opgavetyper og kvalitetskriterier Præcist og nuanceret sprog. Korrekt brug af begreber mm Strukturere ud fra opgavetype. Stilladsering. Faglig argumentation ud fra viden, begreber og teori. Fokuseret træning i projekter, synopser, AT, SRO og SRP. Undersøgelse, opstil/anvend model, skemaer til sammenligning og diskussion. Udarbejdelse og anvendelse af figurer. Fremlæggelse af powerpoint og synopsis Fokuseret træning i projekter, synopser, AT, SRO og SRP. samfundsfagsnyt december

10 nyt fra fagkonsulenten Til maj 2011 vil mange hold gå til prøve på samme vilkår som i it-forsøget, dvs. hvor opgaven udleveres digitalt, og eleverne har mulighed for at bruge nettet. Hold, der har tilmeldt sig disse vilkår, har fået tilsendt klassesæt af skriftlig prøve maj og august Alle skoler har fået de to sæt og tidligere it-sæt i et eksemplar. Der vil forhåbentlig snart blive skrevet ud til skolerne om mulighed for at gå til prøve på itvilkår for de nuværende 2.g ere og 1.g ere. Innovativ undervisning Uddannelse er som bekendt en vigtig faktor for Danmarks produktivitet og konkurrenceevne. Det er også velkendt, at der her er plads til forbedringer. Et forslag til at fremme elevernes kompetencer i den globale konkurrence er at forsøge sig med innovativ undervisning. Innovation forstås her som konkretisering af en ny idé, så den kan blive til glæde for andre, dvs. for mennesker uden for klasserummet som fx elever i 9. klasse eller en organisation. Der foregår forsøg med innovativ undervisning på en række skoler, som man fx kan se på Forsøgene tager udgangspunkt i bogen: Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kroman-Andersen: KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne. Erhvervsskolernes Forlag Hvis vi kan fremme elevernes innovative kompetencer, kan det både styrke elevernes handle- og studiekompetence og fremme innovationen i organisationer og virksomheder. Det kan desuden styrke elevernes motivation i timerne. Hvis eleverne f.eks. skal fremlægge en præsentation om integration for 9.klasseelever, forældre eller mennesker i lokalområdet, vil elevernes ansvarlighed formentlig skærpes sammenlignet med en fremlæggelse i klassen. På fagkonsulentens side på emu en kan man se en præsentation med eksempler og ideer til innovativ undervisning i samfundsfag. Kurser og konferencer 14/12. Skriftlighed. Nyborg. Resultat af udviklingskursus. 26/1 Høje-Taastrup og 3/2 Fredericia. Lære beregninger, diagrammer, lineær regression og chi 2 -test i regneark. Se program her i bladet. 10/2. Regionsmøde. Aalborg Katedralskole I foråret 2011 vil der være udviklingskurser om Diskursanalyse og Aktiverende pædagogik i samfundsfag. Det vil føre frem til kurser herom og materiale på emu en. Hold selv øje med kurser på Tilmeld dig Fagkonsulentens Nyhedsbrev Du kan du tilmelde dig Fagkonsulentens nyhedsbrev på min side på emu en: > Gymnasiale fag > Samfundsfag > Fagkonsulenten Bent Fischer-Nielsen 10 samfundsfagsnyt december 2010

11 Referat fra Generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand torsdag d. 4. november 2010 Dagsorden: Valg af ordstyrer og referent Forslag til ordstyrer: Morten Winther Bülow. Godkendt. Forslag til referent: Maiken Baltzer Løsmar. Godkendt. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Ingen tilføjelser. Kort præsentation af bestyrelsen Bestyrelsen præsenterede sig selv kort og fortalte om deres opgaveporteføljer i bestyrelsen. Beretningen Kort gennemgang af året se s. i bladet for den fulde beretning. FALS- Digitalt: Foreningens hjemmeside fals.info eksisterer stadig og er sammen med Samfundsfagsnyt stadig den primære formidlingskilde. Vi har haft en facebookprofil, men den er forsvundet og kan ikke genetableres. Der er dog genoprettet en ny profil der sættes link på hjemmesiden til denne. Derfor er de primære kommunikationskilder hjemmesiden og Samfundsfagsnyt. Forlaget Columbus også digitalt: Forlaget har stadig en stor mængde bøger og reflekterer fagets mangfoldighed. Forlaget har stadig fokus på en digital satsning. Har det forløbende år fungeret godt og det har været fint med en repræsentant hos Columbus fondsbestyrelse. På den møde kan vi gensidigt orienterer hinanden gensidigt, hvilket bl.a. sker via det årlige møde mellem FALS og Colombus. Regionssamarbejdet: Det går godt og der er aktiviteter i hele landet. Lokalt arrangeres en del aktiviteter ud fra columbus-modellen. Det primære fokus har det sidste år været at sikre, at alle regioner har en regionsrepræsentant, hvilket er lykkedes. Derudover arbejdes der på, at alle regioner i løbet af dette skoleår (2010/2011) skal udbyde kurser i regionalt regi. Kursusaktiviteter Udviklingskurser. FALS har iværksat en række udviklingskurser. Se den skriftlige beretning for uddybning. Efteruddannelseskurser. Der har været en række kurser i løbet af det sidste år: Kursus i diskursanalyse; Mellemøstkursus; EU-efteruddannelse og endelig generalforsamlingskurset. samfundsfagsnyt december

12 referat FALS agter at søge om udviklingskurser næste år i diskursanalyse og cooperative learning, da der har været stor interesse for disse to felter. Samfundsfagsnyt Vi arbejder på at gøre bladet mere tematisk. FALS ønsker at, bladet skal indeholde nye viden fra bl.a. forskere, der arbejder indenfor relevante emneområder for samfundsfagslærere. Derudover ønsker FALS, at der kommer flere temanumre i fremtiden. Beretningen er godkendt. Regnskab & budget v/kasser Jon Urskov Der er lavet en hel del om, da FALS har ansat LMFK til at administrere vores medlemshåndtering, udarbejdelse af regnskab, kurser mv. Dette vil selvfølgelig fremover smitte af på vores regnskaber i fremtiden. Regnskabet: Sidste fik FALS kritik for, at foreningen havde for stort overskud ( kr), hvilket ikke er tilfældet i år. Indtægter: Kontingent: indtægten er kr. mindre i 2010 end 2009, hvilket skyldes, der først er sendt rykkere ud efter august. Pt. er der indhentet i rykkere, hvilket betyder at kontingentindtægten reelt er kr højere i år end sidste år. Derudover får nye medlemmer det første år gratis, mens de resterende medlemmer betaler 350 kr. Det betyder, at vi først får indtægter fra de nye medlemmer næste år. FALS får pt. næsten ingen renter af de penge som står på kontoen FALS foreslår, derfor at der indkøbes nogle lavrisiko obligationer, da disse giver et langt højere afkast end de nuværende renter, hvilket ikke mødte protester. Salg af annoncer er der lavet en aftale om, at Columbus får indtægterne fra. Columbus trykker bladet gratis og derfor er denne aftale indgået. Udgifter: Generelt faldet. Bestyrelsesarbejdet intet at bemærke Kursusudgifter er meget lavere, hvilket især skyldes det lavere deltagertal på GFK sidste år. Dette giver derfor også udslag i lavere kursus indtægter. Udgifter til websiden er uændrede Overskuddet for år 2010: 1016,43 kr., hvilket er et fald fra Konto: ca kr. pr. 1/ Regnskabet for 2009/2010 er godkendt Budget for kommende år. Indtægter Kontingent: kr. Renteindtægter: ,01 kr. (dog kun, hvis det besluttes at optage lavrisiko obligationer) Labels: 5000kr Kursus: kr I alt: ca Udgifter: Samfundsfagsnyt: kr Bestyrelsesarbejde: kr Administration (LMFK): kr Regionsarbejde: kr Kursusudgifter: kr. Samfundsfagsdidaktik: 5000 kr. Gaver: 4500 kr. Web hotel: kr I alt: kr. Balance: , 01kr Der blev diskuteret, hvorvidt FALS skal investere i lavrisko obligationer eller i aktier. Bestyrelsens forslag om lavrisiko obligationer blev vedtaget. 12 samfundsfagsnyt december 2010

13 referat Det blev diskuteret, hvorvidt det er ok, at FALS har en stor egenkapital ( kr.). Generalforsamlingen pegede på, at bestyrelsen gerne fremadrettet må bruge flere midler på aktiviteter. Det blev besluttet, at der i budgettet 2011 skal indføres en ny post: Andre aktiviteter bl.a. et kroophold eller lignende til bestyrelsen, hvor der afsættes kr. Bestyrelsen er forpligtet på at bruge disse penge på aktiviteter. Budgettet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret. Forlaget Columbus: Præsentation af forlagets arbejde ved Anders Hassing og Per Rasmussen. Regnskabet: et fornuftigt år, hvor omkostninger har været lavere i år, samt nettoomsætningen er øget. Resultat 2009/2010 er blevet , 00 kr. efter skat. Resultatet for 2008/2009 er blevet: , 00 kr. efter skat. Fondsuddelinger i løbet af det sidste budgetår: y Columbusprisen: kr. y Historielærerforeningen: kr. y FLE: kr. y Latinamerika-bog: kr y SamfundsCup: kr. y Magasinet Øst: kr. y Humanity in Action: kr. y MiddleEast: kr. y AEEE: kr. y EU-patruljen: kr. ysamfundsfag.dk? y Afvikling af BogForum ( november 2010). y Columbus nye udgivelser: y Digitale udgivelser y En opdatering af forlagets hjemmeside y Boghjemmesider med arbejdsopgaver og interaktive opgaver. ysamfundsfagsleksikon y Ny C-niveau bog + hjemmeside til bogen. y Papir bøger samfundsfagsnyt december

14 referat y Tre nye bøger om internationale politik (kan ses i Columbus bogkatalog og på forlagets hjemmeside) y En ny bog omkring ideologier og diskurser y Derudover en række bøger indenfor andre gymnasiale fag. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår at LMFK vælges som ekstern revisor. Godkendt Bestyrelsen foreslår at Steffen Christensen vælges som politisk revisor Godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer Anders Hassing fra Ørestad gymnasium & Janne Bisgaard Wikman fra Aarhus Katedralskole er begge på valg og begge genopstiller Jens Folke Harrits fra Aalborg Katedralskole har i år fungeret som aktiv suppleant og opstiller til bestyrelsen. Ditte Nørtoft Nielsen fra Aarhus Katedralskole har i år været barselsvikar og opstiller til bestyrelsen Eventuelt som aktiv suppleant. Alle de opstillede blev valgt. Ditte Nørtoft Nielsen bliver valgt ind som aktiv suppleant. FALS siger farvel og tak til Diana Trankjær fra Køge Gymnasium, der ikke genopstiller. Herfra og hvortil? y Hvordan kan FALS bidrage med til videndeling indenfor forskellige udviklingsprojekter y Måske FALS skal hyre nogle til at lave denne videndeling for os. y Kursus hos Jesper Tunél omkring talmagi og y Fokus på studieretningerne, hvor samfundsfag og engelsk er sammen der mangler noget her. Eventuelt Intet til eventuelt. 14 samfundsfagsnyt december 2010

15 Ny bestyrelse for FALS På FALS generalforsamlingen i Nyborg den 4. november, blev der valgt en ny bestyrelse. Det vil sige, at nyhedsværdien var til at overskue, da der i år var genvalg til alle, der valgte at genopstille. På det kommende bestyrelsesmøde den 21. november, (efter dette blads deadline) vil vi fordele roller og arbejdsopgaver. Se mere om den nye konstituering på Bestyrelsens sammensætning for det kommende er: Anders Hassing, Ørestad Gymnasium Janne Bisgaard Wikman, Aarhus Katedralskole Jens Folke Harrits, Aalborg Katedralskole Jon Urskov Pedersen, Egå Gymnasium Jørgen Lassen, Sct. Knuds Gymnasium Lisbeth Basballe, Mariager Fjord Gymnasium Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium Michael Bang Sørensen, Det frie Gymnasium & HF Susan Pauli Petersen, Egedal Gymnasium & HF Suppleant: Ditte Kristine Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole FALS siger farvel og tak til Diana Trankjær fra Køge Gymnasium, der efter eget ønske træder ud af bestyrelsen. / Michael samfundsfagsnyt december

16 Referat af FALS bestyrelsesmøde Tilstede: Jens, Marie Louise, Jon, Michael, Lisbeth, Jørgen, Janne og Susan Punkt 1: Godkendelse af referat: Referat godkendt Punkt 2: Valg af ordstyrer + referent: Marie Louise og Susan Punkt 3 + 4: Arbejdsopgaver i FALS + konstituering Formandspost: Michael Næstformandspost: Jørgen Kasserer: Jon Bladet: Ansvarshavende redaktør: Marie Louise Anmeldelsesredaktør: Janne Temaredaktør: Ditte Webredaktør: Lisbeth Fondsrepræsentant: Michael Kursuskoordinator: Marie Louise Regionskoordinatorer: Jens og Jon GFK koordinatorer: Ditte og Lisbeth Netværkskoordinatorer: (Rektor-, ph.d. - aftagernetværk): Jens, Janne, Marie Louise, Michael Fagligt forum: Marie Louise(HF) og Lisbeth (STX) Kursusudviklere: Anders, Susan, Jørgen Punkt 5: Kommunikation - valg af ny platform Det blev debatteret, hvorvidt Grou.ps, Doodle eller Skolekom er den rette platform til FALS kommunikation. Da flere fandt det vigtigt, at platformen er synkroniseret med mail, blev Skolekom valgt som den fremtidige platform for kommunikation i FALS. Lisbeth sørger for at få lavet de nødvendige aftaler omkring administrator m.m. inden næste bestyrelsesmøde den 4/ Punkt 6: Kursusplanlægning: GFK: Primo november Regionsmøde: september på Hotel Opus Udviklingskurser: CL ( ), Diskurskursus ( ), Mat- samf- biologikursus i løbet af 2011 Skriftlighedskursus: 14/ hvis interesse kan kurset komme ud til regionsmøder/ kurser i 2011 KS udviklingskursus: Hvis interesse kommer kurset rundt til regionsmøder/kurser i 2011 Diskursanalyse: 2 kurser på vej i foråret, i Odense og Århus. Nye kurser Kursus med Jesper Tynell EU kursus: kommissionen EU kursus: DEO Rejsekursus: 2012 Punkt 7: Oversigt over året bestyrelsesmøder i 2011: 16 samfundsfagsnyt december 2010

17 referat Columbus den 4.2. Kl :bestyrelsesmøde og kl og frem: møde + middag med Columbus Søndag den 8. Maj i Århus på Egå gymnasium kl september: Opus i Horsens kl GFK: den 2/11 kl i Nyborg 20. november, kl på Columbus, KBH Punkt 8: Samfundsfagsnyt i fremtiden: Redaktionsgruppen taler om og gennemtænker samfundsfagsnyt i fremtiden og vender tilbage med et oplæg til næste bestyrelsesmøde den 4/ Punkt 8: Hjemmesiden: Lisbeth har overtaget posten som webredaktør. Bestyrelsesmedlemmerne husker derfor at sende materiale m.m. til Lisbeth, som opdaterer hjemmesiden. Punkt 9: Pjece til fagdidaktisk kursus: Jon og Jens arbejder videre med udvikling af pjece til fagdidaktisk kursus. samfundsfagsnyt december

18 FALS på Facebook igen Som supplement til vores egen hjemmeside oprettede vi for ca. to år siden en Facebookprofil for foreningen. Profilen, med lidt mere end 100 medlemmer, blev desværre slettet på grund af en Facebook fejl! Der er nu oprettet en ny profil for foreningen, som man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at være en del af den verden. Du kan finde FALS på Facebook, hvis du søger efter Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS). / Michael 18 samfundsfagsnyt december 2010

19 Tale til Marlene Wind GFK Lone Bentzens (medlem af Fondsbestyrelsen) tale til Marlene Wind, modtager af Columbus-prisen 2010 EU hvordan EU hvorfor EU? Gør EU noget for Danmark, gør Danmark noget for EU? Kan vi undvære EU? Det bliver mere og mere nødvendigt at beskæftige sig med EU, og samtidig bliver det måske mere og mere komplekst. Der er ikke politisk enighed om, hvordan Danmarks forhold til EU skal være, og ovennævnte spørgsmål (og mange flere) er relevante at stille. Det er spørgsmål som ovennævnte, som vi kan stille vores elever, og så kan de forsøge at få svar fra dig, for de søger jo bl.a. på internettet og du er (næsten) overalt på internettet. Der kommer, når man googler EU og Marlene Wind, resultater på 0,07 sekunder, så der er håb for eleverne Du er professor og centerleder på Institut for statskundskab ved Københavns Universitet, dit forskningsområde er EU, ikke sådan alt hvad der vedrører EU, men især, som der står på din officielle hjemmeside; diskussionen om EU s legitimitet. Har EU et demokratisk underskud eller ligger det i virkeligheden i medlemsstaterne? Og netop dette fokus i din forskning er en væsentlig grund til at give dig dette års Columbuspris, idet din forskning passer som fod i hose til en del af det, som vi skal arbejde med i samfundsfagsundervisningen, vores læreplan i samfundsfag på A-niveau anfører nemlig, at vi skal y undersøge og dokumentere betydningen af EU og globale forhold y undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse y forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed Og det er kernestof, som vi kalder det at beskæftige sig med aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt. samfundsfagsnyt december

20 columbus-prisen 2010 EU er jo ellers ikke det, de fleste danskere muntrer sig med. EU opfattes af rigtig mange som noget fjernt, uoverskueligt og måske lidt skræmmende, og hvis man undersøger sine elevers umiddelbare viden om EU, er den ikke så forfærdelig stor, så det er noget af en udfordring, vi som lærere har foran os, når vi skal sørge for at opfylde læreplanens mål. Vi tyr så også til dig, og det du har bedrevet, for dine faglige og forskningsmæssige meritter er mangfoldige. Jeg vil slet ikke nævne dem her, jeg tror, mine kolleger kender til en del af det, du har lavet, i forvejen. Du evner på enestående vis og meget overbevisende at gøre komplicerede EU- spørgsmål mere forståelige, og du tør bruge dig selv til at give diskussionen en kant, der kalder på argumenter. Du er så at sige Europaformidleren og gør det således lidt nemmere for os at få indsigt i de temmelig komplekse institutionelle forhold i dette samarbejde, en indsigt, som også er yderst nødvendig, hvis vi skal forholde os kvalificeret til et samarbejde, som har stadig mere betydning for vores hverdag. Nu er du jo ikke helt alene på EU-debatscenen, du mødes af andre synspunkter end dine egne, f.eks. fra Mikael Jalving fra Berlingske Tidende, som i en blog i august 2008 skrev om dig, at du er: Ekspert i at få EU til at glide ned som levertran eller blodpølse og det var ikke venligt ment, han problematiserede EF-domstolens evne til at være til gavn for almindelige mennesker, når denne domstol, ifølge Jalving, underminerede den gældende udlændingepolitik i Danmark. Dette eksempel blot for at understrege, at EU endnu ikke samler os, og så meget desto mere, er det nødvendigt med kvalificeret debat. Du lægger ikke skjul på din egen opfattelse af EU, du sagde således i februar 2010 i en EUstafetsamtale på Altinget.dk: 20 samfundsfagsnyt december 2010

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012

Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 Skriftlig prøve i samfundsfag 2012 af Bent Fischer-Nielsen 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel 1. Gennemsnittet blev på 6,3, og 2,4 % bestod ikke

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Petra Daryai-Hansen, Phd, lektor

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik.

Opgaverne dækkede et bredt udsnit af de faglige mål og centralt kernestof i sociologi, økonomi, politik og international politik. 02.10.2014 NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG, NYHEDSBREV NR. 24 SKRIFTLIG PRØVE I SAMFUNDSFAG 2014 1. Karakteristik af eksamenssæt Der blev stillet fire sæt til skriftlig prøve i samfundsfag 2014: 26.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen på hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere