180» december samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag"

Transkript

1 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

2 Deadline: Blad nr. 181: Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise Bach Christianslundsvej Nyborg Tlf / Priser: Abonnement 300,00 kr./år Enkelteksemplar kr. 80,00 Indhold Fra bestyrelsen FALS: Bestyrelsens beretning 2009/ Nyt fra fagkonsulenten 8 Referat fra Generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand 11 Ny bestyrelse for FALS 15 Referat af FALS bestyrelsesmøde FALS på Facebook igen 18 Annonceekspedition: Forlaget Columbus og Annoncer: 1/4 side kr. 500,00 1/2 side kr ,00 1/1 side kr ,00 Bagsiden kr ,00 Farvetillæg + 100% Udgivere: FALS og Forlaget Columbus Fond Produktion: Forlaget Columbus og Clemenstrykkeriet Manuskripter til Samfundsfagsnyt sendes pr. (vedhæftet som rtf-fil) til Artikler Tale til Marlene Wind GFK 19 BogForum Landbrugets store fallit 24 Stemningsrapport fra kurset om dansk Mellemøstenpolitik 34 Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? 36 KS-udviklingskursus oktober Kort og godt om den skriftlige hjemmeopgave 43 Anmeldelser 50 Bestyrelsen 57 Øvrige adresser 58 Forsidefoto: Johnny Anthon Wichmann 2

3 FALS: Bestyrelsens beretning 2009/2010 I det sidste år har bestyrelsen levet et relativt roligt liv uden lærerplanjusteringer og uden flere markante forslag til reformer af gymnasieskolen eller samfundsfag som sådan. Det er egentlig ret positivt, og det har betydet at vi - udover at være optaget af den daglige praksis - har haft mulighed for at bruge vores energi på at udvikle og arrangere kurser for samfundsfagslærerne. En del af de kurser er allerede afholdt i efteråret 2010 og andre er netop udbudt og afvikles senere på året. Da det kan være svært at time annonceringen af kurser med både udgivelsen af bladet og GLs kursuskatalog, opfordrer vi til at følge med på der jævnligt opdateres i forhold til kursusudbud, og hvor det også er muligt at finde relevant kursusmateriale uanset om man har deltaget i kurset eller ej. Fagets vejledninger Vi har i år haft fokus på de planlagte justeringer af vejledningerne, hvor vi har haft en konstruktiv debat med fagkonsulent Bent Fisher-Nielsen og sparret med ham om beskrivelsen af diskursanalyse. Vi diskuterede desuden indgående hvorvidt vejledningerne skal være fagudviklende (hvor er faget på vej hen?) eller fagbevarende (hvor faget er?). Vejledningerne er dog uden diskussion vigtige i forhold til den daglige undervisning og i forhold til at gøre samfundsfagslærere bevidste om, hvad de skriftlige eksamensopgaver kan forventes at indeholde. Regionssamarbejdet FALS har de sidst år haft et godt samarbejde med regionerne. I de fleste regioner afholdes der arrangementer som ofte kører efter Columbusmodellen, hvor det sædvanligvis er sådan, at en af forlagets forfattere holder et oplæg, ligesom fagkonsulenten også ofte er til stede. En anden væsentlig del af samarbejdet mellem regionssekretærerne og bestyrelsen er det årligt fælleskursus. Igen i år blev det holdt i Horsens. Kurset var meget vellykket med to rigtig gode indlæg dels om BRIK-landene ved Mette Skak og dels om politisk kommunikation ved Rune Slothuus begge fra Statskundskab ved Aarhus Universitet. Desuden var der på kurset besøg af Per Rasmussen fra Forlaget Columbus, der præsenterede nyudgivelser og diskuterede fremadrettede tanker om forlagets virksomhed med regionsrepræsentanterne. Fagkonsulenten deltog med nyt fra fagkonsulenten og udvidet debat. Kurser Udviklingskurser: Klima: FALS har haft en repræsentant med i et udviklingskursus om klimaforandringer. Kurset var i samarbejde med kemi, biologi, matematik, naturgeografi og fysiklærerforeningen, og mundede ud i en række undervisningsforløb, som er tilgængelige på samt to kurser på henholdsvis Frederiksberg og Egå gymnasium. samfundsfagsnyt december

4 fals bestyrelsens beretning Udviklingskursus i Kultur- og Samfundsfagsgruppen FALS har i samarbejde med Historielærerforeningen og Religionslærerforeningen ansøgt om UVM om midler til at udvikle KS på baggrund af læreplansændringerne - herunder historieopgaven, den ændrede eksamensform samt at alle tre fag skal indgå i fællesfaglige forløb. Arbejdsgruppen har bestået af to repræsentanter fra Historielærerforeningens bestyrelse, en repræsentant fra Religionslærerforeningens bestyrelse samt Marie-Louise Bach fra FALS bestyrelse. I arbejdsgruppen har der været enighed om at udviklingskurset skulle fokusere på at nytænke det fællesfaglige i samarbejdet og de strukturelle aspekter af KS samarbejdet. Kurset blev afviklet primo oktober 2010 med en deltagerskare på 20 engagerede HF-lærere, som i workshops arbejdede med emnerne KS og almendannelse, lektielæsning, eksamen, skriftlighed, anvendelsesorientering samt forløbsplanlægning og emnebank. Resultatet af kurset formidles via EMU en ved årets udgang samt på regionalkurser i foråret 2011, hvis der skulle være interesse for det. Ny skriftlighed 2010 FALS bestyrelse søgte sidste år UVM om midler til et udviklingsprojekt med ny skriftlighed som tema og fik det bevilget i december I februar 2010 startede en gruppe der udover koordinator Janne Bisgaard Wikman også talte Marie-Louise Bach fra FALS bestyrelse, samt Morten Hansen Thorndal, vicerektor på Studenterkurset i Sønderjylland, Morten Winther Bülow, lektor fra Aarhus Katedralskole samt Lasse Ørum Wikman, adjunkt fra Silkeborg Gymnasium. Arbejdsgruppen har løbende mødtes og vil på årets generalforsamling kort introducere hovedresultaterne. Endvidere vil resultaterne af udviklingsprojektet udmunde i en temadag om ny skriftlighed i samfundsfag for alle interesserede samfundsfagslærere d. 14. december på Nyborg Gymnasium. Se mere på Temadagen vil blive tilrettelagt som en kombination af præsentationer af de nye konkrete værktøjer, arbejdsgruppen har udviklet det sidste år, samt eksempler på anvendelse af disse og diskussion af løsningerne med kursusdeltagerne. Fokus vil blive på den praktiske tilrettelæggelse af det skriftlige arbejde herunder konkrete øvelser. Der tages udgangspunkt i følgende 4 problemfelter: y Effektiv retning, feedback og digital eksamen y Genrebevidsthed og progression via stilladsering y Differentiering og ny skriftlighed Endvidere vil materialerne fra kurset samt en afslutningsrapport være at finde på EMU en fra omkring januar Samarbejde mellem matematik, biologi og samfundsfag FALS er repræsenteret i et udviklingskursus med MAT-SAM BIO, hvor der foregår et arbejde med henblik på at udvikle undervisningsmateriale og - ideer, hvori især matematik spiller sammen med de to øvrige fag. Dette udmønter sig f.eks. i Kursus i Internationalt samarbejde om forvaltningen de reproducerbare naturressourcer - Forår 2011 I dette tilfælde drejer det sig om hele arbejdet og forhandlingsspillet omkring fastsættelserne af de årlige fiskerikvoter. Det er en god platform for samarbejde omkring statistik og fremskrivninger mellem biologi, matematik og samfundsfag, samtidig med at samfundsfag får sin faglighed sikret omkring et interesseorganisations og EU 4 samfundsfagsnyt december 2010

5 fals bestyrelsens beretning perspektiv på sagen. Kurset vil blive udbudt i efteråret Der arbejdes desuden med brug af spørgeskema i samarbejde mellem matematik og samfundsfag, hvilket vil tage sit udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse om unge i senmoderniteten udarbejdet mellem to gymnasier Øvrige kurser Kursus i diskursanalyse oktober Med et nyt læreplansmål i samfundsfag er kravet om at kunne undersøge processer omkring magt og meningsdannelse blevet betonet. I vejledningen foreslås dette opfyldt ved anvendelse af diskursanalyse. FALS har på den baggrund arrangeret et kursus med det formål at forberede deltagerne på at kunne inddrage diskursanalyse i undervisningen. Oplæggene på kurset fokuserede på henholdsvis teori, empiri og didaktik og fungerede delvist efter Columbus-modellen med deltagelse af blandt andet Kjeld Mazanti Sørensen, lektor på Ordrup Gymnasium og forfatter til lærebogen Ideologier og diskurser - sprog, magt og politik (Columbus 2010) Vi sigter mod at gentage kurset flere steder i landet i løbet af foråret. Mellemøstkursus oktober 2010 Udenrigsministeriet, FALS, Religionslærerforeningen og Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF har i efteråret arrangeret en række tværfaglige temadage om dansk udenrigspolitik, med fokus på Mellemøsten og formidling af emnet i undervisningen. Dagene gav et fagligt input og inspiration til temaer og undervisningsforløb for de tre fag. Kurset blev afholdt i Odense, Århus og København. Generalforsamlingskursus november 2010 Generalforsamlingskurset har temaet; Samfundsfag som faget i midten. Det fokus skal ses i lyset af, at konsekvensen af den sidste gymnasiereform blandt andet er, at samfundsfag i høj grad også er blevet et samarbejdsfag. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at faget samarbejder inden for de enkelte studieretninger i AT, SRO og SRP. Kurset sigter mod at synliggøre nye muligheder i samspillet med de andre fakulteter og deres fag. EU efteruddannelse FALS har udvidet samarbejdet med oplysningsforbundet DEO (Demokrati i Europa) og planlægger at afholde efteruddannelseskurser i EU i foråret Se mere om DEO og deres allerede eksisterende undervisningsmaterialer på www. deo.dk. SamfundsCup FALS og forlaget har i år støttet SamfundsCup og er en del af styregruppen bag projektet. Initiativet er taget af Thomas Schausen og Rune Valentin Gregersen fra Egå gymnasium og sigter mod - i en skriftlig sammenhæng - at udvikle elevernes innovative kompetencer i krydsfeltet mellem skole, offentlige og private aktører samt at styrke elevernes engagement i samfundet og demokratiet. SamfundsCup har i år gemmelevet en lokalt forankret pilotfase, men sigter mod i det kommende år at være en åben og national konkurrence. Samfundsfagsnyt 2010 status Bladet er udkommet 3 gange (marts, maj og september) i næste deadline er umiddelbart efter GFK (d. 15. november) Der har endnu ikke været nogen temanumre, men dette er et ønske hos redaktøren og mulige temaer tages op på det kommende bestyrelsesmøde. samfundsfagsnyt december

6 fals bestyrelsens beretning Samarbejdet med Columbus fungerer fint og alle henvendelser vedrørende annoncer rettes til forlaget, som tager sig af denne del. Dog går der ofte lidt lang tid inden medlemmerne har bladet i hænderne. Dette skyldes blandt andet at bladet udsendes som B-post, hvilket betyder at Post Danmark skal have et hul i omdelingen for at sende bladet rundet i landet. Samarbejde med Columbus Samarbejdet med forlaget har også i år fungeret godt. Ud over de formelle relationer, der er mellem forlaget og FALS, foregår den praktiske sparring på det årlige fællesmøde i januar. På mødet gennemgår bestyrelsen og redaktører fra forlaget det sidste års udgivelser, ligesom vi taler om forlagets fremtidige udgivelser og profil. Forlaget er på flere områder kommet længere med udviklingen af den digitale platform. Blandt nyhederne er, at det nu er lettere at finde figurer fra bøgerne, ligesom der i endnu højere grad er knyttet digitalt materiale til udgivelserne. Her er blandt andet den nye C-niveau bog Luk samfundet op! et udmærket eksempel. Se mere på Med håbet om stadig at styrke den faglige identitet og igangsætte didaktiske debatter, udleverer forlaget et eksemplar af bogen Samfundsfagsdidaktik til alle de samfundsfaglige pædagogikumkandidater. Fagligt Forum Fagligt forum har i år blandt andet diskuteret de nye reviderede bekendtgørelser samt drøftet hvilke indsatsområder, der kunne være interessant for faget. I forhold til indsatsområder har der været fokus på Cooperative Learning, diskursanalyse samt medborgerskab. Hensigten med de fokusområder er at udvikle materiale om, hvordan CL bedst muligt anvendes i samfundsfag - herunder hvordan begreber og teorier læres og anvendes. Desuden blev der lagt vægt på at udvikle materiale med mere om, hvordan diskursanalyse kan anvendes til at undersøge processer omkring magt og meningsdannelse. Det sidste indsatsområde skal ses i relation til det nye faglige mål i samfundsfag. FALS ønsker også i det kommende år at være involveret i udviklingskurserne. Økonomi og lmfk FALS har gennem længere tid arbejdet på at få udliciteret kassererposten, idet arbejdsbyrden for kassereren har været meget stor. Arbejdsbyrden har været stor, særligt på grund af øget udskiftning af medlemmer (mangen nye kandidater i faget og mange der går på pension) I den forbindelse har FALS etableret et samarbejde med LMFK, som er sammenslutning af Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen, der i modsætningen til os, har deres eget sekretariatet og dermed administrative medarbejdere. I foråret mødtes FALS kasserer med LMFKsekretariatet, og fik i fællesskab overført det aktuelle medlemskartotek. Hensigten var herefter, at LMFK i første omgang skulle vedligeholde medlemskartoteket og opkræve betalinger. Nye medlemmer tilmelder sig fortsat til FALS kasserer via mail, som så videresender oplysningerne til LMFK, der indenfor 3 uger udsender det seneste blad samt velkomst til foreningen. Der har naturligvis været en overgangsperiode, som i enkelte tilfælde har medført ekstraordinær lang ventetid, hvilket vi naturligvis beklager. Samarbejdet med LMFK betyder endvidere, at både FALS, og regionssekretærerne, har mulighed for at anvende sekretariatet til at administrere kurser. Oplysninger om priser samt kontakten til LMFK skal fortsat foregå gennem FALS kasserer. Endvidere vil LMFK i fremti- 6 samfundsfagsnyt december 2010

7 fals bestyrelsens beretning den håndtere regnskabet i FALS og dermed foretage en professionel revision. Kontingentændringer Det blev under sidste års generalforsamling vedtaget, at FALS fremover giver alle nye medlemmer et års gratis medlemskab, og herefter opkræver 350 kr. for alle medlemmer. Foreningen gjorde opmærksom på dette i Samfundsfagsnyt, men ved kontingentopkrævningen afstedkom ændringen en del spørgsmål til foreningens kasserer. Så vi vil igen gerne gøre opmærksom på de nye kontingentregler. Anmeldelser I FALS arbejder vi stadig hårdt for at finde anmeldere til de mange nyudgivelser. Det er en stor udfordring og der er stadig mange bøger der ikke bliver anmeldt. Der kan desværre ikke tilbydes betaling for anmeldelserne, men man modtager naturligvis et eksemplar af bogen. Hvis man er interesseret i at anmelde, kan man henvende sig til Janne Bisgaard Wikman på fals digitalt Foreningen har stadig sin egen hjemmeside der blandt andet gemmer på foreningens historie samt på informationer og materialer om aktuelle kurser. Siden rummer som sådan ikke en ambition om at fungere som et socialt, interaktivt og debatskabende medie. Det gjorde derimod foreningens Facebook profil, der på et tidspunkt talte mere end 100 medlemmer. Den blev slettet på grund af en Facebookfejl men er vendt tilbage. Søg på fals eller find den via Har du informationer der bør lægges på fals. info, kan du kontakte vores webmaster Anders Hassing på Bestyrelsen sammensætning For første gang i flere år har det ikke været nødvendigt at lave en aktiv søgning efter nye kandidater, da der i år kun har været en lille afgang fra bestyrelsen kombineret med at flere ønsker at blive i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Anders Hassing fra Ørestad Gymnasium & Janne Bisgaard Wikman fra Aarhus katedralskole (begge genopstiller) Jens Folke Harrits fra Aalborg Katedralskole har i år fungeret som aktiv suppleant og opstiller til bestyrelsen. Ditte Kristine Nørtoft Nielsen fra Aarhus Katedralskole har i år været barselsvikar og opstiller til bestyrelsen eventuelt som aktiv suppleant. FALS siger farvel og tak til Diana Trankjær fra Køge Gymnasium, der ikke genopstiller. I bestyrelsen lægger vi vægt på at signalere, at vi ikke er en lukket klub. Alle der har lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller har lyst til at stille op, er velkomne til at tage kontakt. På vegne af bestyrelsen, Michael Bang Sørensen samfundsfagsnyt december

8 Nyt fra fagkonsulenten af Bent Fischer-Nielsen Skriftlig prøve 2010 Bedømmelsesvejledninger (rettevejledninger) for de to ordinære opgaver i 2010 har i en periode ligget på fagkonsulentens side på emu en, men er efter lærerønske fjernet herfra. I stedet blev de lige inden efterårsferien sendt til alle skoler/rektorer med anmodning om at sende det videre til lærerne i samfundsfag. Jeg skrev til skoler med særlig højt gennemsnit og fik bl.a. et svar fra Torben Stener Nielsen med gode råd om hjemmeopgaven. Se om det er med i dette blad. I sidste nummer af Samfundsfagsnyt omtalte jeg den skriftlige prøve 2010, og jeg har i Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen tilføjet: I sæt 1 optrådte for første gang opgavetypen opstil en model: 1c. Opstil en model, der indeholder de faktorer, der er afgørende for, hvordan den enkelte vælger stemmer ved et folketingsvalg. I modellen må der maksimalt indgå fem faktorer. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser. Kravene til opgavetypen er beskrevet i Opgavetyper og kvalitetskriterier til skriftlig prøve i samfundsfag. Desuden er det i Vejledning for Samfundsfag A juli 2010 vist, hvordan man i Word kan opstille en model med kasser/tekstbokse og pile. Der var store forskelle i elevernes evne til at opstille en model, og der er derfor grund til at træne eleverne i, hvad der menes med at opstille en model. I sæt 2 indeholdt opgaven med krav om beregninger absolutte tal for beskæftigede, arbejdsløse, uden for arbejdsstyrken og i alt for årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 1998, 2003 og Opgaven gav mulighed for mange slags beregninger: Indekstal, procentvis andel, procentvis stigning og beregning af tal for faglige begreber som arbejdsløshed, erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens. Der var ikke mange, der beregnede tal for de faglige begreber, men det var positivt, at de øvrige beregningstyper alle blev brugt til at tydeliggøre udviklingen. Det er tydeligt, at eleverne nu lærer at foretage beregningerne rigtigt og anvende resultaterne relevant. I sæt 2 optrådte argumentationsopgavetypen i den variant, at man skulle argumentere for: 1b. Argumentér ud fra idealistisk teori for Erik Boels syn på EU s mulige udvidelse med Tyrkiet Det viste sig at være lidt sværere at argumentere for end at argumentere imod. Men det fungerede fortsat godt med, at der var krav til hvilken teori, der skulle argumenteres ud fra. Alle skoler har modtaget it-opgaven Risikosamfund august I tabel 1 til spørgsmål 1c skal CO2-udledning i mio. tons ændres til CO2-udledning i 1000 tons. 8 samfundsfagsnyt december 2010

9 nyt fra fagkonsulenten Elevernes studieforberedende skrivekompetencer Det nye bilag 4 til stx-bekendtgørelsen handler om elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Hvert fag skal bidrage hertil, og der står i læreplanerne, at samfundsfag bidrager med faglig formidling på fagets taksonomiske niveauer (fagets opgavetyper) og dermed anvendelse af begreber, teori, empiri og metode i et præcist og nuanceret sprog. I figur 1 nedenfor kan man se de studieforberedende skrivekompetencer ifølge bilag 4, og et forslag til hvordan samfundsfag kan bidrage hertil. Man kan bruge forslaget som udgangspunkt, når man på skolerne skal lave en samlet plan for samarbejdet mellem fagene. Man er naturligvis velkommen til at udvikle bedre og mere detaljerede bud på, hvordan samfundsfag kan bidrage til skolens plan for elevernes studieforberedende skrivekompetencer. SRP Når man bedømmer studieretningsprojekter, skal man naturligvis gøre det ud fra de faglige mål for SRP. Hvis en elev klager over sin karakter, og man af rektor bliver bedt om skriftligt at udtale sig om klagen, skal man huske dels at forholde sig til elevens klagepunkter, og dels at begrunde sin karakter eksplicit ud fra de faglige mål for SRP. It-forsøg It-forsøget er blevet evalueret af følgegruppen. Deres konklusion om samfundsfag er: Det er følgegruppens opfattelse, at den nye eksamensform er velegnet til at evaluere elevernes opnåelse af samfundsfags faglige mål. Denne eksamensform giver mulighed for at evaluere elevernes evne til at bearbejde statistisk materiale med brug af regneark, målrettet finde relevant materiale på nettet og anvende klip fra elektroniske medier f. eks. i en diskussion. Følgegruppen anbefaler derfor, at forsøgets eksamensform gøres til standard. Hele rapporten ligger på Figur 1 Stx-bkg bilag 4: Genrebevidsthed Sproglig korrekthed Disposition Argumentation Anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. Præsentationer Relevante henvisninger, noter og litteraturliste Forslag til tilgang i samfundsfag: Bevidsthed om opgavetyper og kvalitetskriterier Præcist og nuanceret sprog. Korrekt brug af begreber mm Strukturere ud fra opgavetype. Stilladsering. Faglig argumentation ud fra viden, begreber og teori. Fokuseret træning i projekter, synopser, AT, SRO og SRP. Undersøgelse, opstil/anvend model, skemaer til sammenligning og diskussion. Udarbejdelse og anvendelse af figurer. Fremlæggelse af powerpoint og synopsis Fokuseret træning i projekter, synopser, AT, SRO og SRP. samfundsfagsnyt december

10 nyt fra fagkonsulenten Til maj 2011 vil mange hold gå til prøve på samme vilkår som i it-forsøget, dvs. hvor opgaven udleveres digitalt, og eleverne har mulighed for at bruge nettet. Hold, der har tilmeldt sig disse vilkår, har fået tilsendt klassesæt af skriftlig prøve maj og august Alle skoler har fået de to sæt og tidligere it-sæt i et eksemplar. Der vil forhåbentlig snart blive skrevet ud til skolerne om mulighed for at gå til prøve på itvilkår for de nuværende 2.g ere og 1.g ere. Innovativ undervisning Uddannelse er som bekendt en vigtig faktor for Danmarks produktivitet og konkurrenceevne. Det er også velkendt, at der her er plads til forbedringer. Et forslag til at fremme elevernes kompetencer i den globale konkurrence er at forsøge sig med innovativ undervisning. Innovation forstås her som konkretisering af en ny idé, så den kan blive til glæde for andre, dvs. for mennesker uden for klasserummet som fx elever i 9. klasse eller en organisation. Der foregår forsøg med innovativ undervisning på en række skoler, som man fx kan se på Forsøgene tager udgangspunkt i bogen: Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kroman-Andersen: KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne. Erhvervsskolernes Forlag Hvis vi kan fremme elevernes innovative kompetencer, kan det både styrke elevernes handle- og studiekompetence og fremme innovationen i organisationer og virksomheder. Det kan desuden styrke elevernes motivation i timerne. Hvis eleverne f.eks. skal fremlægge en præsentation om integration for 9.klasseelever, forældre eller mennesker i lokalområdet, vil elevernes ansvarlighed formentlig skærpes sammenlignet med en fremlæggelse i klassen. På fagkonsulentens side på emu en kan man se en præsentation med eksempler og ideer til innovativ undervisning i samfundsfag. Kurser og konferencer 14/12. Skriftlighed. Nyborg. Resultat af udviklingskursus. 26/1 Høje-Taastrup og 3/2 Fredericia. Lære beregninger, diagrammer, lineær regression og chi 2 -test i regneark. Se program her i bladet. 10/2. Regionsmøde. Aalborg Katedralskole I foråret 2011 vil der være udviklingskurser om Diskursanalyse og Aktiverende pædagogik i samfundsfag. Det vil føre frem til kurser herom og materiale på emu en. Hold selv øje med kurser på Tilmeld dig Fagkonsulentens Nyhedsbrev Du kan du tilmelde dig Fagkonsulentens nyhedsbrev på min side på emu en: > Gymnasiale fag > Samfundsfag > Fagkonsulenten Bent Fischer-Nielsen 10 samfundsfagsnyt december 2010

11 Referat fra Generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand torsdag d. 4. november 2010 Dagsorden: Valg af ordstyrer og referent Forslag til ordstyrer: Morten Winther Bülow. Godkendt. Forslag til referent: Maiken Baltzer Løsmar. Godkendt. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Ingen tilføjelser. Kort præsentation af bestyrelsen Bestyrelsen præsenterede sig selv kort og fortalte om deres opgaveporteføljer i bestyrelsen. Beretningen Kort gennemgang af året se s. i bladet for den fulde beretning. FALS- Digitalt: Foreningens hjemmeside fals.info eksisterer stadig og er sammen med Samfundsfagsnyt stadig den primære formidlingskilde. Vi har haft en facebookprofil, men den er forsvundet og kan ikke genetableres. Der er dog genoprettet en ny profil der sættes link på hjemmesiden til denne. Derfor er de primære kommunikationskilder hjemmesiden og Samfundsfagsnyt. Forlaget Columbus også digitalt: Forlaget har stadig en stor mængde bøger og reflekterer fagets mangfoldighed. Forlaget har stadig fokus på en digital satsning. Har det forløbende år fungeret godt og det har været fint med en repræsentant hos Columbus fondsbestyrelse. På den møde kan vi gensidigt orienterer hinanden gensidigt, hvilket bl.a. sker via det årlige møde mellem FALS og Colombus. Regionssamarbejdet: Det går godt og der er aktiviteter i hele landet. Lokalt arrangeres en del aktiviteter ud fra columbus-modellen. Det primære fokus har det sidste år været at sikre, at alle regioner har en regionsrepræsentant, hvilket er lykkedes. Derudover arbejdes der på, at alle regioner i løbet af dette skoleår (2010/2011) skal udbyde kurser i regionalt regi. Kursusaktiviteter Udviklingskurser. FALS har iværksat en række udviklingskurser. Se den skriftlige beretning for uddybning. Efteruddannelseskurser. Der har været en række kurser i løbet af det sidste år: Kursus i diskursanalyse; Mellemøstkursus; EU-efteruddannelse og endelig generalforsamlingskurset. samfundsfagsnyt december

12 referat FALS agter at søge om udviklingskurser næste år i diskursanalyse og cooperative learning, da der har været stor interesse for disse to felter. Samfundsfagsnyt Vi arbejder på at gøre bladet mere tematisk. FALS ønsker at, bladet skal indeholde nye viden fra bl.a. forskere, der arbejder indenfor relevante emneområder for samfundsfagslærere. Derudover ønsker FALS, at der kommer flere temanumre i fremtiden. Beretningen er godkendt. Regnskab & budget v/kasser Jon Urskov Der er lavet en hel del om, da FALS har ansat LMFK til at administrere vores medlemshåndtering, udarbejdelse af regnskab, kurser mv. Dette vil selvfølgelig fremover smitte af på vores regnskaber i fremtiden. Regnskabet: Sidste fik FALS kritik for, at foreningen havde for stort overskud ( kr), hvilket ikke er tilfældet i år. Indtægter: Kontingent: indtægten er kr. mindre i 2010 end 2009, hvilket skyldes, der først er sendt rykkere ud efter august. Pt. er der indhentet i rykkere, hvilket betyder at kontingentindtægten reelt er kr højere i år end sidste år. Derudover får nye medlemmer det første år gratis, mens de resterende medlemmer betaler 350 kr. Det betyder, at vi først får indtægter fra de nye medlemmer næste år. FALS får pt. næsten ingen renter af de penge som står på kontoen FALS foreslår, derfor at der indkøbes nogle lavrisiko obligationer, da disse giver et langt højere afkast end de nuværende renter, hvilket ikke mødte protester. Salg af annoncer er der lavet en aftale om, at Columbus får indtægterne fra. Columbus trykker bladet gratis og derfor er denne aftale indgået. Udgifter: Generelt faldet. Bestyrelsesarbejdet intet at bemærke Kursusudgifter er meget lavere, hvilket især skyldes det lavere deltagertal på GFK sidste år. Dette giver derfor også udslag i lavere kursus indtægter. Udgifter til websiden er uændrede Overskuddet for år 2010: 1016,43 kr., hvilket er et fald fra Konto: ca kr. pr. 1/ Regnskabet for 2009/2010 er godkendt Budget for kommende år. Indtægter Kontingent: kr. Renteindtægter: ,01 kr. (dog kun, hvis det besluttes at optage lavrisiko obligationer) Labels: 5000kr Kursus: kr I alt: ca Udgifter: Samfundsfagsnyt: kr Bestyrelsesarbejde: kr Administration (LMFK): kr Regionsarbejde: kr Kursusudgifter: kr. Samfundsfagsdidaktik: 5000 kr. Gaver: 4500 kr. Web hotel: kr I alt: kr. Balance: , 01kr Der blev diskuteret, hvorvidt FALS skal investere i lavrisko obligationer eller i aktier. Bestyrelsens forslag om lavrisiko obligationer blev vedtaget. 12 samfundsfagsnyt december 2010

13 referat Det blev diskuteret, hvorvidt det er ok, at FALS har en stor egenkapital ( kr.). Generalforsamlingen pegede på, at bestyrelsen gerne fremadrettet må bruge flere midler på aktiviteter. Det blev besluttet, at der i budgettet 2011 skal indføres en ny post: Andre aktiviteter bl.a. et kroophold eller lignende til bestyrelsen, hvor der afsættes kr. Bestyrelsen er forpligtet på at bruge disse penge på aktiviteter. Budgettet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent: Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret. Forlaget Columbus: Præsentation af forlagets arbejde ved Anders Hassing og Per Rasmussen. Regnskabet: et fornuftigt år, hvor omkostninger har været lavere i år, samt nettoomsætningen er øget. Resultat 2009/2010 er blevet , 00 kr. efter skat. Resultatet for 2008/2009 er blevet: , 00 kr. efter skat. Fondsuddelinger i løbet af det sidste budgetår: y Columbusprisen: kr. y Historielærerforeningen: kr. y FLE: kr. y Latinamerika-bog: kr y SamfundsCup: kr. y Magasinet Øst: kr. y Humanity in Action: kr. y MiddleEast: kr. y AEEE: kr. y EU-patruljen: kr. ysamfundsfag.dk? y Afvikling af BogForum ( november 2010). y Columbus nye udgivelser: y Digitale udgivelser y En opdatering af forlagets hjemmeside y Boghjemmesider med arbejdsopgaver og interaktive opgaver. ysamfundsfagsleksikon y Ny C-niveau bog + hjemmeside til bogen. y Papir bøger samfundsfagsnyt december

14 referat y Tre nye bøger om internationale politik (kan ses i Columbus bogkatalog og på forlagets hjemmeside) y En ny bog omkring ideologier og diskurser y Derudover en række bøger indenfor andre gymnasiale fag. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår at LMFK vælges som ekstern revisor. Godkendt Bestyrelsen foreslår at Steffen Christensen vælges som politisk revisor Godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer Anders Hassing fra Ørestad gymnasium & Janne Bisgaard Wikman fra Aarhus Katedralskole er begge på valg og begge genopstiller Jens Folke Harrits fra Aalborg Katedralskole har i år fungeret som aktiv suppleant og opstiller til bestyrelsen. Ditte Nørtoft Nielsen fra Aarhus Katedralskole har i år været barselsvikar og opstiller til bestyrelsen Eventuelt som aktiv suppleant. Alle de opstillede blev valgt. Ditte Nørtoft Nielsen bliver valgt ind som aktiv suppleant. FALS siger farvel og tak til Diana Trankjær fra Køge Gymnasium, der ikke genopstiller. Herfra og hvortil? y Hvordan kan FALS bidrage med til videndeling indenfor forskellige udviklingsprojekter y Måske FALS skal hyre nogle til at lave denne videndeling for os. y Kursus hos Jesper Tunél omkring talmagi og y Fokus på studieretningerne, hvor samfundsfag og engelsk er sammen der mangler noget her. Eventuelt Intet til eventuelt. 14 samfundsfagsnyt december 2010

15 Ny bestyrelse for FALS På FALS generalforsamlingen i Nyborg den 4. november, blev der valgt en ny bestyrelse. Det vil sige, at nyhedsværdien var til at overskue, da der i år var genvalg til alle, der valgte at genopstille. På det kommende bestyrelsesmøde den 21. november, (efter dette blads deadline) vil vi fordele roller og arbejdsopgaver. Se mere om den nye konstituering på Bestyrelsens sammensætning for det kommende er: Anders Hassing, Ørestad Gymnasium Janne Bisgaard Wikman, Aarhus Katedralskole Jens Folke Harrits, Aalborg Katedralskole Jon Urskov Pedersen, Egå Gymnasium Jørgen Lassen, Sct. Knuds Gymnasium Lisbeth Basballe, Mariager Fjord Gymnasium Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium Michael Bang Sørensen, Det frie Gymnasium & HF Susan Pauli Petersen, Egedal Gymnasium & HF Suppleant: Ditte Kristine Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole FALS siger farvel og tak til Diana Trankjær fra Køge Gymnasium, der efter eget ønske træder ud af bestyrelsen. / Michael samfundsfagsnyt december

16 Referat af FALS bestyrelsesmøde Tilstede: Jens, Marie Louise, Jon, Michael, Lisbeth, Jørgen, Janne og Susan Punkt 1: Godkendelse af referat: Referat godkendt Punkt 2: Valg af ordstyrer + referent: Marie Louise og Susan Punkt 3 + 4: Arbejdsopgaver i FALS + konstituering Formandspost: Michael Næstformandspost: Jørgen Kasserer: Jon Bladet: Ansvarshavende redaktør: Marie Louise Anmeldelsesredaktør: Janne Temaredaktør: Ditte Webredaktør: Lisbeth Fondsrepræsentant: Michael Kursuskoordinator: Marie Louise Regionskoordinatorer: Jens og Jon GFK koordinatorer: Ditte og Lisbeth Netværkskoordinatorer: (Rektor-, ph.d. - aftagernetværk): Jens, Janne, Marie Louise, Michael Fagligt forum: Marie Louise(HF) og Lisbeth (STX) Kursusudviklere: Anders, Susan, Jørgen Punkt 5: Kommunikation - valg af ny platform Det blev debatteret, hvorvidt Grou.ps, Doodle eller Skolekom er den rette platform til FALS kommunikation. Da flere fandt det vigtigt, at platformen er synkroniseret med mail, blev Skolekom valgt som den fremtidige platform for kommunikation i FALS. Lisbeth sørger for at få lavet de nødvendige aftaler omkring administrator m.m. inden næste bestyrelsesmøde den 4/ Punkt 6: Kursusplanlægning: GFK: Primo november Regionsmøde: september på Hotel Opus Udviklingskurser: CL ( ), Diskurskursus ( ), Mat- samf- biologikursus i løbet af 2011 Skriftlighedskursus: 14/ hvis interesse kan kurset komme ud til regionsmøder/ kurser i 2011 KS udviklingskursus: Hvis interesse kommer kurset rundt til regionsmøder/kurser i 2011 Diskursanalyse: 2 kurser på vej i foråret, i Odense og Århus. Nye kurser Kursus med Jesper Tynell EU kursus: kommissionen EU kursus: DEO Rejsekursus: 2012 Punkt 7: Oversigt over året bestyrelsesmøder i 2011: 16 samfundsfagsnyt december 2010

17 referat Columbus den 4.2. Kl :bestyrelsesmøde og kl og frem: møde + middag med Columbus Søndag den 8. Maj i Århus på Egå gymnasium kl september: Opus i Horsens kl GFK: den 2/11 kl i Nyborg 20. november, kl på Columbus, KBH Punkt 8: Samfundsfagsnyt i fremtiden: Redaktionsgruppen taler om og gennemtænker samfundsfagsnyt i fremtiden og vender tilbage med et oplæg til næste bestyrelsesmøde den 4/ Punkt 8: Hjemmesiden: Lisbeth har overtaget posten som webredaktør. Bestyrelsesmedlemmerne husker derfor at sende materiale m.m. til Lisbeth, som opdaterer hjemmesiden. Punkt 9: Pjece til fagdidaktisk kursus: Jon og Jens arbejder videre med udvikling af pjece til fagdidaktisk kursus. samfundsfagsnyt december

18 FALS på Facebook igen Som supplement til vores egen hjemmeside oprettede vi for ca. to år siden en Facebookprofil for foreningen. Profilen, med lidt mere end 100 medlemmer, blev desværre slettet på grund af en Facebook fejl! Der er nu oprettet en ny profil for foreningen, som man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at være en del af den verden. Du kan finde FALS på Facebook, hvis du søger efter Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS). / Michael 18 samfundsfagsnyt december 2010

19 Tale til Marlene Wind GFK Lone Bentzens (medlem af Fondsbestyrelsen) tale til Marlene Wind, modtager af Columbus-prisen 2010 EU hvordan EU hvorfor EU? Gør EU noget for Danmark, gør Danmark noget for EU? Kan vi undvære EU? Det bliver mere og mere nødvendigt at beskæftige sig med EU, og samtidig bliver det måske mere og mere komplekst. Der er ikke politisk enighed om, hvordan Danmarks forhold til EU skal være, og ovennævnte spørgsmål (og mange flere) er relevante at stille. Det er spørgsmål som ovennævnte, som vi kan stille vores elever, og så kan de forsøge at få svar fra dig, for de søger jo bl.a. på internettet og du er (næsten) overalt på internettet. Der kommer, når man googler EU og Marlene Wind, resultater på 0,07 sekunder, så der er håb for eleverne Du er professor og centerleder på Institut for statskundskab ved Københavns Universitet, dit forskningsområde er EU, ikke sådan alt hvad der vedrører EU, men især, som der står på din officielle hjemmeside; diskussionen om EU s legitimitet. Har EU et demokratisk underskud eller ligger det i virkeligheden i medlemsstaterne? Og netop dette fokus i din forskning er en væsentlig grund til at give dig dette års Columbuspris, idet din forskning passer som fod i hose til en del af det, som vi skal arbejde med i samfundsfagsundervisningen, vores læreplan i samfundsfag på A-niveau anfører nemlig, at vi skal y undersøge og dokumentere betydningen af EU og globale forhold y undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse y forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed Og det er kernestof, som vi kalder det at beskæftige sig med aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt. samfundsfagsnyt december

20 columbus-prisen 2010 EU er jo ellers ikke det, de fleste danskere muntrer sig med. EU opfattes af rigtig mange som noget fjernt, uoverskueligt og måske lidt skræmmende, og hvis man undersøger sine elevers umiddelbare viden om EU, er den ikke så forfærdelig stor, så det er noget af en udfordring, vi som lærere har foran os, når vi skal sørge for at opfylde læreplanens mål. Vi tyr så også til dig, og det du har bedrevet, for dine faglige og forskningsmæssige meritter er mangfoldige. Jeg vil slet ikke nævne dem her, jeg tror, mine kolleger kender til en del af det, du har lavet, i forvejen. Du evner på enestående vis og meget overbevisende at gøre komplicerede EU- spørgsmål mere forståelige, og du tør bruge dig selv til at give diskussionen en kant, der kalder på argumenter. Du er så at sige Europaformidleren og gør det således lidt nemmere for os at få indsigt i de temmelig komplekse institutionelle forhold i dette samarbejde, en indsigt, som også er yderst nødvendig, hvis vi skal forholde os kvalificeret til et samarbejde, som har stadig mere betydning for vores hverdag. Nu er du jo ikke helt alene på EU-debatscenen, du mødes af andre synspunkter end dine egne, f.eks. fra Mikael Jalving fra Berlingske Tidende, som i en blog i august 2008 skrev om dig, at du er: Ekspert i at få EU til at glide ned som levertran eller blodpølse og det var ikke venligt ment, han problematiserede EF-domstolens evne til at være til gavn for almindelige mennesker, når denne domstol, ifølge Jalving, underminerede den gældende udlændingepolitik i Danmark. Dette eksempel blot for at understrege, at EU endnu ikke samler os, og så meget desto mere, er det nødvendigt med kvalificeret debat. Du lægger ikke skjul på din egen opfattelse af EU, du sagde således i februar 2010 i en EUstafetsamtale på Altinget.dk: 20 samfundsfagsnyt december 2010

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

samfundsfagsnyt Debat: Regnedrengene har vundet! Viden(s)deling i spil Digital ekamen en helt naturlig udvikling 177» marts 2010

samfundsfagsnyt Debat: Regnedrengene har vundet! Viden(s)deling i spil Digital ekamen en helt naturlig udvikling 177» marts 2010 177» marts 2010 samfundsfagsnyt Debat: Regnedrengene har vundet! Viden(s)deling i spil Digital ekamen en helt naturlig udvikling foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 178: 15.04.2010 Redaktion:

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Projektnummer 127766 Næstved Gymnasium og HF Kontaktperson: Henrik Nevers Næstved dec. 2012 Projektets formål At eleverne/kursisterne opnår højere karakterer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere