Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår ved ikke fysisk handel"

Transkript

1 Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

2 Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240 Park Allé Brøndby CVR: DK Definitioner 2. Samarbejdsaftalens omfang 3. Modtagelse af Diners Club kort 4. Servicekontingent 5. Provision m.m. 6. Autorisation/betalingsgaranti 7. Betalingstransaktioner 8. Kvittering ved internethandel 9. Kundens fortrydelsesret 10. Indsigelser mod betalingstransaktionen 11. Udbetaling fra Diners Club 12. Betalingsmodtagers øvrige forpligtigelser 13. Brug af og rettigheder til varemærke 14. Betalingsmodtagers website/salgssted 15. Webhoteller 16. Force majeure 17. Lovvalg og værneting 18. Kreditvurdering 19. Fortrolighed 20. Ændring af samarbejdsaftalen 2

3 1. Definitioner Autorisation Godkendelse af at en betalingstransaktion kan gennemføres. Betalingsgaranti/kontrolgrænse Det beløb, DC garanterer, såfremt retningslinier for modtagelse af kort er overholdt. Ved ikke-fysisk handel er der som udgangspunkt ingen betalingsgaranti. I den fysiske verden vil betalingsgarantien fremgå af samarbejdsaftalen. Betalingsmodtager (herefter BM): Den virksomhed, der indgår samarbejdsaftale med DC om modtagelse af DC kort som betalingsmiddel. Betalingstransaktion Gennemførelse af betaling for varer/tjenesteydelser ved hjælp af DC kortet. eservice Elektronisk tjeneste, som DC stiller til rådighed, hvor BM kan se tidligere udbetalte beløb og transaktioner, som DC har modtaget, og som ligger klar til at blive udbetalt samt få detaljerede informationer om hver enkelt transaktion. Fjernsalg/ikke-fysisk handel Betalingstransaktioner, der gennemføres uden en aflæsning af betalingskortet i kombination med kortindehavers accept i form af underskrift eller indtastning af PIN-kode. Verificering af køb sker ved aflæsning af kort eller opgivelse af kortoplysninger, udløbsdato samt kontrolcifre. Sådanne transaktioner finder f.eks. sted i forbindelse med post- og telefonordre, køb via internettet, abonnementsbetalinger og betalingsautomater. Fysisk handel Betalingstransaktioner, der gennemføres ved aflæsning af betalingskortet i kombination med kortindehavers accept i form af underskrift eller indtastning af PINkode. Indsigelse/tilbageførsel Ved en indsigelse forstås når kortindehaver reklamerer mod en given transaktion. Tilbageførsel af transaktionsbeløb kan ske på grundlag af indsigelser fra kortindehaver, kortudsteder eller kortindløser. 3

4 4 Kontrolcifre Kontrolcifre går også under betegnelsen CVC eller CVV kode og dækker over de tre sidste cifre, som er påtrykt bagsiden af kortet i underskriftsfeltet efter kortnummeret. Kontrolcifre anvendes ved fjernsalg. Kort DC kort, som kan benyttes til betaling hos BM. Kortindehaver Den person, til hvem DC kortet er udstedt. Kortindløser Diners Club Danmark, det selskab som udsteder, administrerer og indløser DC kort. Notabestilling En anmodning fra kortindehaver eller kortudsteder om dokumentation for en transaktion. PBS Service provider, der opsamler transaktioner for bl.a. DC, og som certificerer de forskellige betalingsløsninger. PIN-kode En fire cifret personlig kode, som er knyttet til kortet. Provision Et procentuelt beløb/fast beløb eller minimumsbeløb eller en kombination af disse, som BM betaler til DC for at modtage kortet. Rentetillæg Et procentuelt beløb, som BM betaler til DC for at få hurtigere udbetaling end standard, som er fem uger. Salgsnota/chargeform Det bilag, som anvendes ved manuelle transaktioner, hvor transaktionen gennemføres ved at tage et aftryk af kortet. Ved fjernsalg kan salgsnotaen udfyldes, uden at der tages et aftryk af kortet. Salgsnotaen udfyldes ved at påføre kortnummer og navn. I underskriftsfeltet skrives telefonordre/postordre/internethandel eller S.O.F. (Signature on file) se afsnit 7.4 samt brugervejledningen "Information om Diners Club" for yderligere information. Samarbejdsaftale Aftalen mellem DC og BM om betaling ved anvendelse af kort. Aftalen omfatter ud over en samarbejdsaftale nærværende "Generelle vilkår" for modtagelse af betaling med kort og eventuelle særlige regler.

5 Sammentællingskort Det bilag, som anvendes til at angive en total over de salgsnotaer, som sendes ind til DC for afregning. SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) ejer af SEB Kort, som bl.a. udsteder og indløser Diners Club kort. Service provider Et selskab, der er godkendt af DC til at opsamle og processe transaktioner på vegne af DC, og som certificerer de forskellige betalingsløsninger. Et eksempel herpå er PBS. Transaktionsdata De data, der anvendes til at gennemføre en betalingstransaktion, bestående af kortdata samt øvrige oplysninger, der er genereret i forbindelse med betalingstransaktionen. Eksempler herpå er transaktionsbeløb, transaktionsvaluta, kortindehavers navn og beskrivelse af købet. Transaktionsvaluta Den valuta, som anvendes ved kortindehavers betaling, og som fremgår af nota/kvittering. 2. Samarbejdsaftalens omfang 2.1. Samarbejdsaftalen gælder for modtagelse af betalinger med DC kort ved fjernsalg jf. definitionen. Salgsstedet skal tilhøre BM og være registeret i BM's navn. Modtagelse af DC kort i forbindelse med fysisk handel kræver separat samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen træder i kraft på datoen for oprettelse hos DC, og fortsætter indtil en af parterne bringer den til ophør jf. afsnit 12. DC er til enhver tid berettiget til at afslå anmodning om samarbejdsaftale eller ved BM's misligholdelse af forpligtelserne berettiget til at opsige et samarbejde. 3. Modtagelse af Diners Club kort 3.1. BM forpligter sig til at acceptere kort udstedt af DC og udenlandske DC selskaber som betalingsmiddel på lige fod med anden betaling for forretningsstedets varer og tjenesteydelser. 5

6 Forretningsindehaveren/bestyreren/ledende medarbejdere må kun benytte deres eget Diners Club kort (Firmakort og/eller privatkort) i egen forretning efter udtrykkelig aftale med Diners Club i hvert enkelt tilfælde. Inden transaktionen gennemføres skal der i hvert enkelt tilfælde telefonisk indhentes en authorisationskode og det skal ved indhentningen af koden oplyses at der er tale om køb i egen forretning BM forpligter sig til at overholde den af DC udarbejdede instruktion vedrørende modtagelse af kort, jf. brugervejledningen "Information om Diners Club", nedenstående regler beskrevet i afsnit 6 og 7 samt eventuelt særlige regler BM forpligter sig til ikke at forsøge at opnå kontant betaling eller betaling på anden måde fra indehaveren af DC kort BM forpligter sig til over for indehavere af DC kort at beregne de samme priser for varer og tjenesteydelser, herunder også rabatter og reduktioner, på lige fod med andre betalingsmetoder. Faktura- og/eller portoudgifter må kun tillægges i de tilfælde, hvor BM også tillægger sådanne beløb ved andre betalingsformer. Dersom BM vælger at viderefakturere den provision, som betales til DC for at håndtere og honorerer betalingstransaktionen, må det opkrævede beløb ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke overstige det beløb, som BM skal betale til DC. Kontantudbetaling på DC kort må kun ske, såfremt der er indgået særskilt aftale herom. Dette gælder også i form af at lægge et kontant beløb oven på prisen for nogle købte varer/services. Medmindre der er indgået særskilt aftale herom, er BM kun berettiget til at foretage transaktioner i lokal valuta samt at få afregning i samme. Ønsker BM at fakturere kortindehaver i andre valutaer, eller at få udbetaling foretaget i anden valuta end den transaktionen er foretaget i, skal der indgås særskilt aftale herom. 6

7 Ved returnering af varer skal betalingstransaktionen føres tilbage på kortet, alternativt skal der udstedes en DC-kreditnota - der må ikke ske returnering mod kontant udbetaling. Krediteringer kan kun indsendes, såfremt de relaterer sig til tidligere debiteringer BM skal for egen regning indgå aftale om køb, installation og eventuel service af det nødvendige tekniske udstyr og software. Aftalen skal indgås med en leverandør, hvis tekniske udstyr og software er testet og certificeret af PBS, eller anden af DC godkendt service provider. En liste over certificerede leverandører af teknisk udstyr og software findes på alternativt via DC s hjemmeside. DC hæfter på ingen måde for leverandørernes ydelser. Ligeledes er omkostninger til tele-/datakommunikation mellem DC og BM DC uvedkommende. 4. Servicekontingent 4.1. For at modtage DC kort betaler BM et servicekontingent. Herfor forpligter DC sig til at: Behandle autorisationsforespørgsler Sende autorisationssvar Registrere og behandle betalingstransaktioner Honorere gyldige betalingstransaktioner foretaget med DC kort Yde betalingsgaranti, såfremt retningslinier for modtagelse af DC kort er overholdt Markedsføre samarbejdet Levere salgsnotaer, sammentællingskort, skilte og DC-mærkater Stille eservice til rådighed for BM Sende udbetalingsopgørelser. Servicekontingentet modregnes som udgangspunkt i de udbetalinger, som DC foretager til BM for betalingstransaktioner foretaget hos BM. Servicekontingentet må ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke viderefaktureres til kortindehavere. 7

8 5. Provision m.m Af al omsætning via DC kort beregnes en provision. Størrelsen af provisionen fremgår af afsnittet "Betalingsvilkår" på samarbejdsaftalen. DC er berettiget til at ændre provisionens størrelse med en måneds varsel, jf. de til enhver tid gældende regler i Lov om visse betalingsmidler. DC's priser fremgår i øvrigt af prisbladet, som kan ses på Provision og eventuel anden betaling til DC modregnes i BM's tilgodehavende for betalingstransaktioner foretaget hos BM. 6. Autorisation/betalingsgaranti 6.1. Betalingsgarantien fremgår af samarbejdsaftalen. Overstiger en betalingstransaktion betalingsgarantien, skal BM kontakte DC for at få en autorisation for betalingstransaktionen. Autorisationen skal søges, inden betalingstransaktionen gennemføres. Der skal foretages autorisation af det totale købsbeløb, som ikke må opdeles i flere betalingstransaktioner med det formål at omgå betalingsgarantien. Ved fjernsalg, f.eks. internethandel og post- og telefonordresalg, skal alle betalingstransaktioner uanset beløbets størrelse autoriseres. Hvis BM har fået en autorisationskode, skal denne anføres på salgsnotaen eller i de transaktionsdata, som sendes til DC. Får BM derimod afslag på en autorisationsforespørgsel, må betalingstransaktionen, uanset beløbets størrelse, ikke gennemføres. Ved modtagelse af kort som betalingsmiddel forpligter BM sig til at følge de kontrolprocedurer, som er beskrevet i brugervejledningen "Information om Diners Club" 6.2. Hvis betalingstransaktionen ikke gennemføres inden syv kalenderdage efter, at autorisation er foretaget, skal BM foretage fornyet autorisationsforespørgsel ved afsendelse af ydelsen Hvis BM ikke har foretaget autorisationsforespørgsel, og kortet er spærret, eller kortindehaver har gjort berettiget indsigelse, gælder betalingsgarantien ikke, og DC vil hæve hele beløbet på BM s konto. 8

9 7. Betalingstransaktioner 7.1. Ved fjernsalg må betalingstransaktionen først gennemføres samtidig med afsendelsen af varerne. De bestilte varer skal ved fremsendelse ledsages af en faktura, alternativt skal der ved aftalens indgåelse genereres en faktura, hvoraf det fremgår, på hvilket DC kontonummer beløbet er debiteret. Dersom varerne ikke sendes til kundens privatadresse, skal der ligeledes sendes en faktura til denne adresse. BM forpligter sig endvidere til at overholde Forbrugerom-budsmandens retningslinier vedr. fjernsalg. BM skal levere betalingstransaktionen til DC senest syv kalenderdage efter transaktionsdatoen. Betalingstransaktionen må dog tidligst leveres til DC, når ydelsen er afsendt. I tilfælde af overskridelser af den angivne tidsfrist, skal BM rette henvendelse til DC. Ved væsentlige overskridelser af tidsfristen, forstået som mere end en måned efter transaktionens gennemførsel, kan DC ikke garantere, at disse transaktioner kan honoreres og administrationsomkostninger kan blive pålagt BM i forsøget på at honorere transaktionerne DC forpligter sig til at honorere samtlige autoriserede transaktioner, der modtages senest syv dage efter betalingstransaktionens gennemførelse. Undtaget herfra er: Hvis der ikke er søgt autorisation på transaktionens gennemførelse Hvis BM vidste eller burde vide, at brugeren var uberettiget til at benytte kortet Hvis kortindehaver eller andre, har gjort berettiget indsigelse mod betalingstransaktionens gennemførelse jf. afsnit Betalinger som ikke honoreres, vil blive modregnet i BM's tilgodehavende hos DC, alternativt opkrævet hos BM. Transaktionerne skal være Diners Club i hænde senest fredag morgen af hensyn til udbetalinger jf. afsnit 11. 9

10 7.3. Såfremt BM får mistanke om eller konstaterer misbrug af kort, har BM pligt til straks at meddele dette til DC. Efter anmodning fra DC skal BM afgive alle oplysninger til afhjælpning af eventuelt uberettiget brug af kort, gennemførelse af korrektioner og retshåndhævelse Ved fjernsalg kan salgsnotaer anvendes. Dette sker uden, at der tages et aftryk af kortet. Salgsnotaen udfyldes ved at påføre kortnummer, udløbsdato, navn, beløb, valuta og transaktionsdato. I stedet for kundens underskrift skrives telefonordre/postordre/internethandel eller S.O.F. (Signature on file) i underskriftsfeltet. Ved fjernsalg forpligter BM sig til i to år efter modtagelsen at opbevare kundens ordre, DC-nummer, kortets udløbsdato, privatadresse, forsendelsesadresse samt ved telefonsalg oplysning om, hvilket telefonnummer der ringes fra. 8. Kvittering ved internethandel 8.1. Når DC har meddelt BM, at betalingstransaktionen kan gennemføres, skal BM danne en elektronisk kvittering til kortindehaver. Kvitteringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1. Navnet på BM 2. Beskrivelse af de bestilte ydelser 3. Ordrenummer 4. Transaktionsdato 5. Transaktionsvaluta 6. Transaktionsbeløb* 7. Transaktionsnummer 8. Leveringsdato 9. Dele af kortnummeret * Beløbet må ikke overstige det beløb, som kortindehaver har accepteret ved bestillingen Såfremt ydelsen ikke kan afsendes senest på den fastsatte leveringsdato, skal BM sende en ordrebekræftelse, hvoraf forventet leveringstid fremgår. Ligeledes skal regler for kortindehavers fortrydelsesret, herunder hvorvidt kortindehaver skal afholde omkostninger ved returnering af ydelsen, oplyses. 10

11 9. Kundens fortrydelsesret 9.1. Ved fremsendelse af ydelsen skal BM give kortindehaver tydelig, skriftlig oplysning om en eventuel lovbestemt og/eller aftalt fortrydelsesret. Såfremt BM undlader at give oplysning om en lovbestemt fortrydelsesret, er købsaftalen ikke bindende for kortindehaver. Hvis kortindehaver eller modtageren af ydelsen benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte ydelse eller returnere denne, skal BM godtgøre kortindehaver beløbet. Er der truffet aftale om, at BM fakturerer kortindehaveren for porto for ikke afhentede forsendelser, kan dette beløb dog faktureres. 10. Indsigelse mod betalingstransaktionen Hvis kortindehaver gør indsigelse mod en betalingstransaktion, forbeholder DC sig ret til at hæve beløbet på BM's konto, medmindre DC umiddelbart kan afvise kortindehavers indsigelse som uberettiget. Tilbageføring af beløbet sker hvis: Kortindehaver gør gældende, at kortindehaver ikke har foretaget betalingstransaktionen, eller Betalingstransaktionen overstiger det beløb, der er accepteret af kortindehaver, eller Den bestilte vare eller tjenesteydelse f.eks. ikke er leveret som aftalt, eller Kortindehaver eller modtager af en vare eller tjenesteydelse i forbindelse med fjernsalg gør brug af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og BM ikke har godtgjort beløbet. Kan BM dokumentere, at indsigelsen er uberettiget, vil beløbet igen blive indsat på BM's konto. BM skal af hensyn til de internationale regler, som DC er underlagt, levere dokumentation til DC senest syv hverdage efter at have modtaget anmodningen herom. I tilfælde af at BM ikke reagerer på DC's forespørgsel om dokumentation, forbeholder DC sig ret til at tilbageføre transaktionsbeløbet fra BM's konto. Det samme gør sig gældende, hvis dokumentation ikke modtages rettidigt fra BM. Et eventuelt gebyr, som BM skal betale til DC for 11

12 behandling af berettiget indsigelse, fremgår af samarbejdsaftalen og/eller prislisten. Af hensyn til indsigelser m.v. skal BM opbevare transaktionsdokumentation herunder salgsnotaer, i mindst to år regnet fra transaktionsdatoen, såfremt disse ikke sendes til DC. Efter opbevaringsperiodens udløb skal transaktionsdokumentation destrueres på behørig vis, så uvedkommende ikke kan få adgang til de i dokumentationen indeholdte data. I øvrigt skal Bogføringslovens dokumentationsforpligtelse til enhver tid overholdes. 11. Udbetaling fra Diners Club Udbetaling til BM på grundlag af gyldige autoriserede betalingstransaktioner overføres som standard til BM's bankkonto fra DC, alternativt afsendes pr. check, fredag fem uger efter den uge, i hvilken betalingstransaktionerne er modtaget hos DC. Til grundlag for udbetalingen opsamler DC betalingstransaktioner for en uge af gangen, gående fra fredag til fredag. De opsamlede betalingstransaktioner udbetales herefter fredagen fem uger efter. Ønsker BM hurtigere udbetaling fra DC, kan dette ske mod betaling af et rentetillæg. Dette afregnes af BM's bruttoomsætning på DC kort og fratrækkes BM's tilgodehavende. Rentetillægget må ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke viderefaktureres til kortindehaver DC forbeholder sig ret til, med en måneds varsel, at forhøje eller nedsætte rentetillægget i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller DC's bankforbindelsers til enhver tid gældende udlånssatser. Endvidere forbeholder DC sig ret til at opkræve et gebyr, såfremt BM ønsker udbetaling pr. check I tilfælde af at beløb skal overføres til udenlandsk bankkonto vil eventuelle valutagebyrer, som opkræves af BM's bank, være DC uvedkommende og således ske på BM's regning. DC har endvidere mulighed for at opkræve et gebyr for overførsel til udenlandsk bankkonto. 12

13 11.4. Ved udbetaling fra DC vil BM modtage en betalingsopgørelse og får i tillæg hertil stillet informationer om hver transaktion til rådighed via eservice. Betalingsopgørelsen angiver det beløb, som udbetales til BM eservice giver BM mulighed for at se samtlige betalingstransaktioner for hver enkelt udbetaling. Information på eservice om beløb til udbetaling er alene af vejledende karakter og kan ikke danne grundlag for et eventuelt krav mod DC. Dette kan alene baseres på faktiske gennemførte gyldige betalingstransaktioner. 12. Betalingsmodtagers øvrige forpligtelser BM er forpligtet til i tilfælde af navneskift, ændret ejerskab, ændret ejerstruktur, f.eks. overgang til A/S, adresseforandringer, ændret hjemmesideadresse, ændret -adresse, ændring af bankforbindelse m.v. eller hvis man ikke længere tager imod DC kort, straks at give DC meddelelse herom. Ligeledes er BM forpligtet til at foranledige fejlagtigt udbetalte beløb returneret til DC straks. Ved ejerskifte, hvorom der ikke senest pr. overtagelsesdagen er givet DC meddelelse, er alt økonomisk mellemværende mellem tidligere og ny ejer vedrørende omsætning over DC kort alene et forhold mellem disse to parter og er DC uvedkommende. Dersom et beløb på grund af en fejl fra BM's side er overført til en fejlagtig bankkonto, er dette DC uvedkommende, og BM må selv foranledige beløbet inddrevet. Endvidere giver BM DC modregningsret i fremtidige udbetalinger for ethvert beløb, som BM måtte skylde DC. BM må ikke overdrage fordringer fra betalingstransaktioner til tredje mand. DC er berettiget til - uden BM's samtykke - at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen til andet selskab i SEB koncernen Alle oplysninger om BM's kundeforhold, herunder CVR-nr., kan videregives til og modtages fra de øvrige selskaber i SEB-koncernen, herunder SEB, SEB Invest og SEB Pension. Da DC har fælles administration med SEB Kort, udveksles alle oplysninger om kundeforholdet af administrative grunde med SEB Kort. 13

14 12.3. Ved sin underskrift på samarbejdsaftalen accepterer BM, at de af ham/hende på samarbejdsaftalen afgivne kundeinformationer herunder navn, adresse, CVR-nr. og telefonnr. kan behandles af kortindløser og anvendes som led i markedsføringen over for BM. Personer/virksomheder, der ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan give kortindløser besked herom Selv om samarbejdsaftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når aftalen ophør-er. DC kan ved opsigelse, ophør eller efter aftale kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførelseskrav fra kortindehaver BM skal på forlangende levere en revisorattesteret ledelseserklæring til DC, hvoraf det fremgår, at de i bilagene angivne sikkerhedskrav er opfyldt, at BM's forretningsgange og procedurer er betryggende, og at sikkerhedskrav, forretningsgange og procedurer har været overholdt i det forløbne år. 13. Brug af og rettigheder til varemærke BM er berettiget og forpligtet til tydeligt at vise sit samarbejde med DC over for DC kortindehavere ved synligt at placere et DC logo (varemærke) på følgende vis: Fysisk forretningssted: Ved indgang og ved kasseterminal(er) Internet forretninger: På hjemmeside i forbindelse med bestilling og betaling samt under menupunktet betalingsvilkår eller tilsvarende Automater: På selve automaten samt andre steder hvor der i øvrigt oplyses om betalingsmuligheder Annoncer/brochurer: For postordrevirksomheder eller lignende gælder, at DC logoet skal vises på bestillingskuponen sammen med andre betalingsmuligheder. DC kan levere logoer til opsætning på fysiske forretningssteder. På kan bestilles og 14

15 hentes logoer til brug for BM's eget markedsføringsmateriale. Når BM anvender varemærket til eget markedsføringsmateriale, skal varemærkerne vises i den konkrete udformning. Ved ønske om anden udformning kontakt da venligst DC for godkendelse. DC kort, der bruges i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer Ud over brugsretten opnår BM ingen former for rettigheder til varemærket, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder som følge af samarbejdsaftalen Ved samarbejdsaftalens ophør skal BM fjerne DC varemærket og ophøre med enhver anden brug af DC varemærket. 14. Betalingsmodtagers website/salgssted Af BM's website/salgssted skal følgende tydeligt fremgå: Virksomhedens navn Etableringsform (personligt ejet/selskabsform) Hvis selskab: Oplysninger om CVR-nummeret Hvis personlig ejet virksomhed: Oplysninger om navnet på indehaveren Virksomhedens fysiske adresse Virksomhedens telefonnummer Virksomhedens Inden kortindehaver accepterer betalingstransaktionen i forbindelse med sit køb, skal følgende oplysninger som minimum fremgå: Entydig beskrivelse af, og pris for, de enkelte ydelser kortindehaver har bestilt Det totalbeløb kortindehaver skal betale (inkl. specifikation af eventuelle skatter/afgifter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer) At betaling sker med DC kort I hvilken valuta betalingen sker (foretages der betalingstransaktioner i anden valuta end DKK, skal BM indgå særskilt aftale herom) 15

16 16 Forventet leveringsdato, leveringsbetingelser, inkl. regler for kortindehavers fortrydelsesret, herunder hvorvidt kortindehaver skal afholde omkostninger ved returnering af ydelsen Navnet på modtageren af ydelsen, leveringsadresse. Leveringsadressen må ikke være en postboksadresse. 15. Webhoteller Såfremt BM anvender et webhotel eller anden underleverandør til drift af sin internet forretning, indestår BM for webhotellets handlinger og undladelser på samme måde, som hvis BM selv udførte driften af sin internet forretning BM må kun anvende et webhotel, som er certificeret af PBS, eller en anden service provider, som er godkendt af DC En liste over certificerede webhoteller fremgår af alternativt 16. Force majeure Parterne er ikke ansvarlige for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, herunder hacking og virus, naturkatastrofer, brand, eksplosion, vandskader, røgskader, hærværk, arbejdsnedlæggelse, strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om parterne er part i konflikten, svigtende strømtilførsel samt fejl i EDB-anlægget og i transmissionsfaciliteterne. Det samme gælder, såfremt andre begivenheder og omstændigheder, som ligger uden for parternes kontrol, ændrer eller i væsentlig grad vanskeliggør parternes opfyldelse af sine forpligtelser. Dette gælder også i forbindelse med strejke eller anden force majeure hos service provider eller anden tredjepart, som er medvirkende til, at DC kan modtage, håndtere og afregne transaktioner foretaget hos BM. Dette gælder, selv om en af parterne er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af parternes funktioner. Det påhviler parterne uden unødigt ophold at underrette BM om sådanne forhold samt udfolde alle rime-

17 lige bestræbelser på at overvinde vanskelighederne og handle, så snart forholdene tillader det Parterne fraskriver sig ethvert ansvar over for hinanden for tab af data, forsinkelser, fejl eller mangler, medmindre der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed, jf. dog Lov om visse betalingsmidler 11 og 12. DC hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader eller tab, såsom rentetab, driftstab og lignende. 17. Lovvalg og værneting Samarbejdsaftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for retten i Glostrup Samarbejdsaftalen er undtaget fra bestemmelserne i Lov om betalingstjenester jf. Lovens 5. Undtagelsen vedrører de i Lovens 5 stk. 2 angivne paragraffer. 18. Kreditvurdering Ved sin underskrift på samarbejdsaftalen giver BM sit samtykke til, at oplysninger til vurdering af BM's kreditværdighed kan indhentes fra kreditoplysningsbureauer og pengeinstitutter såvel på tegningstidspunktet som senere i aftalens løbetid. DC forbeholder sig ret til løbende at foretage en kreditvurdering af BM herunder anmode om årsregnskab mv. Såfremt DC anser det for nødvendigt, kan DC kræve, at BM stiller en bankgaranti på de af DC forlangte vilkår. På baggrund af indhentede oplysninger forbeholder DC sig ret til at afslå/opsige en samarbejdsaftale DC overvåger løbende autorisationer og transaktioner fra betalingsmodtager, herunder antallet af tilbageførsler og krediteringer. Ved væsentlige afvigelser, f.eks. i forhold til betalingsmodtagers normale antal autorisationer, tilbageførsler og krediteringer samt i tilfælde af uregelmæssigheder, kan DC pålægge betalingsmodtager at træffe foranstaltninger, f.eks. med henblik på at nedbringe antallet af tilbageførsler 17

18 og krediteringer. DC forbeholder sig ret til midlertidigt at ændre afregningsperiode for betalingsmodtager DC er berettiget til at tilbageholde enhver udbetaling til BM, som BM har til gode i medfør af aftale indgået med DC eller tage andre skridt, som DC finder passende, hvis der efter DC's skøn er risiko for, at BM ikke vil være i stand til, eller har vilje til, at opfylde kontraktmæssige forpligtigelser i medfør af den aftale BM har indgået med DC eller i medfør af BM's aftale med kortindehaver. 19. Fortrolighed Al information fra DC, som ikke er offentligt tilgængeligt, samt samarbejdsaftale og dens vilkår skal behandles fortroligt. BM skal tage alle nødvendige skridt for at afværge overførsel eller afsløring af oplysninger om kortmedlemmer til tredjemand På kvitteringer og lignende hvor kortnummer fremgår, skal mindst fire cifre (ikke de fire første) sløres - eksempelvis erstattes af x'er. 20. Ændring og opsigelse af samarbejdsaftalen DC kan ændre samarbejdsaftalen, herunder betalingsgarantigrænsen, med tre måneders varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller væsentlige sikkerhedshensyn DC kan til enhver tid skriftligt hæve samarbejds-aftalen med omgående virkning, hvis: BM væsentligt misligholder samarbejdsaftalen og ikke på foranledning imødekommer påkrav fra DC, eller antallet af indsigelser og eller krediteringer hos BM viser sig at være uforholdsmæssigt stort, eller BM ikke reagerer på anmodning om oplysninger eller imødekommelse af foranstaltninger ved mistanke om misbrug, eller 18

19 BM udøver aktiviteter, som er i strid med gældende lovgivning eller som kan skade DC's renommé, eller kreditvurderingen af BM er utilfredsstillende, eller BM er erklæret konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og vælger at gøre dette BM kan skriftligt og uden varsel opsige samarbejdsaftalen. Medmindre der er tale om en væsentlig misligholdelse jf. ovenstående, kan DC opsige samarbejdsaftalen med tre måneders varsel. Eventuelt forudbetalt servicekontingent refunderes kun, hvis DC opsiger samarbejdsaftalen. 19

20 Diners Club Danmark Park Allé Brøndby Telefon Fax dinersclub.dk D /1010/v02

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel Generelle vilkår Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel nr. 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

1. FORRETNINGSSTEDETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED ACCEPT AF BETALING MED KORT

1. FORRETNINGSSTEDETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED ACCEPT AF BETALING MED KORT Disse Generelle vilkår er bindende i forholdet mellem Forretningsstedet og Virksomheden samt gælder for den eller de Forretningssteder, der er angivet i ansøgningen. "Aftalen" betyder disse generelle vilkår,

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere