Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår ved ikke fysisk handel"

Transkript

1 Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

2 Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240 Park Allé Brøndby CVR: DK Definitioner 2. Samarbejdsaftalens omfang 3. Modtagelse af Diners Club kort 4. Servicekontingent 5. Provision m.m. 6. Autorisation/betalingsgaranti 7. Betalingstransaktioner 8. Kvittering ved internethandel 9. Kundens fortrydelsesret 10. Indsigelser mod betalingstransaktionen 11. Udbetaling fra Diners Club 12. Betalingsmodtagers øvrige forpligtigelser 13. Brug af og rettigheder til varemærke 14. Betalingsmodtagers website/salgssted 15. Webhoteller 16. Force majeure 17. Lovvalg og værneting 18. Kreditvurdering 19. Fortrolighed 20. Ændring af samarbejdsaftalen 2

3 1. Definitioner Autorisation Godkendelse af at en betalingstransaktion kan gennemføres. Betalingsgaranti/kontrolgrænse Det beløb, DC garanterer, såfremt retningslinier for modtagelse af kort er overholdt. Ved ikke-fysisk handel er der som udgangspunkt ingen betalingsgaranti. I den fysiske verden vil betalingsgarantien fremgå af samarbejdsaftalen. Betalingsmodtager (herefter BM): Den virksomhed, der indgår samarbejdsaftale med DC om modtagelse af DC kort som betalingsmiddel. Betalingstransaktion Gennemførelse af betaling for varer/tjenesteydelser ved hjælp af DC kortet. eservice Elektronisk tjeneste, som DC stiller til rådighed, hvor BM kan se tidligere udbetalte beløb og transaktioner, som DC har modtaget, og som ligger klar til at blive udbetalt samt få detaljerede informationer om hver enkelt transaktion. Fjernsalg/ikke-fysisk handel Betalingstransaktioner, der gennemføres uden en aflæsning af betalingskortet i kombination med kortindehavers accept i form af underskrift eller indtastning af PIN-kode. Verificering af køb sker ved aflæsning af kort eller opgivelse af kortoplysninger, udløbsdato samt kontrolcifre. Sådanne transaktioner finder f.eks. sted i forbindelse med post- og telefonordre, køb via internettet, abonnementsbetalinger og betalingsautomater. Fysisk handel Betalingstransaktioner, der gennemføres ved aflæsning af betalingskortet i kombination med kortindehavers accept i form af underskrift eller indtastning af PINkode. Indsigelse/tilbageførsel Ved en indsigelse forstås når kortindehaver reklamerer mod en given transaktion. Tilbageførsel af transaktionsbeløb kan ske på grundlag af indsigelser fra kortindehaver, kortudsteder eller kortindløser. 3

4 4 Kontrolcifre Kontrolcifre går også under betegnelsen CVC eller CVV kode og dækker over de tre sidste cifre, som er påtrykt bagsiden af kortet i underskriftsfeltet efter kortnummeret. Kontrolcifre anvendes ved fjernsalg. Kort DC kort, som kan benyttes til betaling hos BM. Kortindehaver Den person, til hvem DC kortet er udstedt. Kortindløser Diners Club Danmark, det selskab som udsteder, administrerer og indløser DC kort. Notabestilling En anmodning fra kortindehaver eller kortudsteder om dokumentation for en transaktion. PBS Service provider, der opsamler transaktioner for bl.a. DC, og som certificerer de forskellige betalingsløsninger. PIN-kode En fire cifret personlig kode, som er knyttet til kortet. Provision Et procentuelt beløb/fast beløb eller minimumsbeløb eller en kombination af disse, som BM betaler til DC for at modtage kortet. Rentetillæg Et procentuelt beløb, som BM betaler til DC for at få hurtigere udbetaling end standard, som er fem uger. Salgsnota/chargeform Det bilag, som anvendes ved manuelle transaktioner, hvor transaktionen gennemføres ved at tage et aftryk af kortet. Ved fjernsalg kan salgsnotaen udfyldes, uden at der tages et aftryk af kortet. Salgsnotaen udfyldes ved at påføre kortnummer og navn. I underskriftsfeltet skrives telefonordre/postordre/internethandel eller S.O.F. (Signature on file) se afsnit 7.4 samt brugervejledningen "Information om Diners Club" for yderligere information. Samarbejdsaftale Aftalen mellem DC og BM om betaling ved anvendelse af kort. Aftalen omfatter ud over en samarbejdsaftale nærværende "Generelle vilkår" for modtagelse af betaling med kort og eventuelle særlige regler.

5 Sammentællingskort Det bilag, som anvendes til at angive en total over de salgsnotaer, som sendes ind til DC for afregning. SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) ejer af SEB Kort, som bl.a. udsteder og indløser Diners Club kort. Service provider Et selskab, der er godkendt af DC til at opsamle og processe transaktioner på vegne af DC, og som certificerer de forskellige betalingsløsninger. Et eksempel herpå er PBS. Transaktionsdata De data, der anvendes til at gennemføre en betalingstransaktion, bestående af kortdata samt øvrige oplysninger, der er genereret i forbindelse med betalingstransaktionen. Eksempler herpå er transaktionsbeløb, transaktionsvaluta, kortindehavers navn og beskrivelse af købet. Transaktionsvaluta Den valuta, som anvendes ved kortindehavers betaling, og som fremgår af nota/kvittering. 2. Samarbejdsaftalens omfang 2.1. Samarbejdsaftalen gælder for modtagelse af betalinger med DC kort ved fjernsalg jf. definitionen. Salgsstedet skal tilhøre BM og være registeret i BM's navn. Modtagelse af DC kort i forbindelse med fysisk handel kræver separat samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen træder i kraft på datoen for oprettelse hos DC, og fortsætter indtil en af parterne bringer den til ophør jf. afsnit 12. DC er til enhver tid berettiget til at afslå anmodning om samarbejdsaftale eller ved BM's misligholdelse af forpligtelserne berettiget til at opsige et samarbejde. 3. Modtagelse af Diners Club kort 3.1. BM forpligter sig til at acceptere kort udstedt af DC og udenlandske DC selskaber som betalingsmiddel på lige fod med anden betaling for forretningsstedets varer og tjenesteydelser. 5

6 Forretningsindehaveren/bestyreren/ledende medarbejdere må kun benytte deres eget Diners Club kort (Firmakort og/eller privatkort) i egen forretning efter udtrykkelig aftale med Diners Club i hvert enkelt tilfælde. Inden transaktionen gennemføres skal der i hvert enkelt tilfælde telefonisk indhentes en authorisationskode og det skal ved indhentningen af koden oplyses at der er tale om køb i egen forretning BM forpligter sig til at overholde den af DC udarbejdede instruktion vedrørende modtagelse af kort, jf. brugervejledningen "Information om Diners Club", nedenstående regler beskrevet i afsnit 6 og 7 samt eventuelt særlige regler BM forpligter sig til ikke at forsøge at opnå kontant betaling eller betaling på anden måde fra indehaveren af DC kort BM forpligter sig til over for indehavere af DC kort at beregne de samme priser for varer og tjenesteydelser, herunder også rabatter og reduktioner, på lige fod med andre betalingsmetoder. Faktura- og/eller portoudgifter må kun tillægges i de tilfælde, hvor BM også tillægger sådanne beløb ved andre betalingsformer. Dersom BM vælger at viderefakturere den provision, som betales til DC for at håndtere og honorerer betalingstransaktionen, må det opkrævede beløb ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke overstige det beløb, som BM skal betale til DC. Kontantudbetaling på DC kort må kun ske, såfremt der er indgået særskilt aftale herom. Dette gælder også i form af at lægge et kontant beløb oven på prisen for nogle købte varer/services. Medmindre der er indgået særskilt aftale herom, er BM kun berettiget til at foretage transaktioner i lokal valuta samt at få afregning i samme. Ønsker BM at fakturere kortindehaver i andre valutaer, eller at få udbetaling foretaget i anden valuta end den transaktionen er foretaget i, skal der indgås særskilt aftale herom. 6

7 Ved returnering af varer skal betalingstransaktionen føres tilbage på kortet, alternativt skal der udstedes en DC-kreditnota - der må ikke ske returnering mod kontant udbetaling. Krediteringer kan kun indsendes, såfremt de relaterer sig til tidligere debiteringer BM skal for egen regning indgå aftale om køb, installation og eventuel service af det nødvendige tekniske udstyr og software. Aftalen skal indgås med en leverandør, hvis tekniske udstyr og software er testet og certificeret af PBS, eller anden af DC godkendt service provider. En liste over certificerede leverandører af teknisk udstyr og software findes på alternativt via DC s hjemmeside. DC hæfter på ingen måde for leverandørernes ydelser. Ligeledes er omkostninger til tele-/datakommunikation mellem DC og BM DC uvedkommende. 4. Servicekontingent 4.1. For at modtage DC kort betaler BM et servicekontingent. Herfor forpligter DC sig til at: Behandle autorisationsforespørgsler Sende autorisationssvar Registrere og behandle betalingstransaktioner Honorere gyldige betalingstransaktioner foretaget med DC kort Yde betalingsgaranti, såfremt retningslinier for modtagelse af DC kort er overholdt Markedsføre samarbejdet Levere salgsnotaer, sammentællingskort, skilte og DC-mærkater Stille eservice til rådighed for BM Sende udbetalingsopgørelser. Servicekontingentet modregnes som udgangspunkt i de udbetalinger, som DC foretager til BM for betalingstransaktioner foretaget hos BM. Servicekontingentet må ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke viderefaktureres til kortindehavere. 7

8 5. Provision m.m Af al omsætning via DC kort beregnes en provision. Størrelsen af provisionen fremgår af afsnittet "Betalingsvilkår" på samarbejdsaftalen. DC er berettiget til at ændre provisionens størrelse med en måneds varsel, jf. de til enhver tid gældende regler i Lov om visse betalingsmidler. DC's priser fremgår i øvrigt af prisbladet, som kan ses på Provision og eventuel anden betaling til DC modregnes i BM's tilgodehavende for betalingstransaktioner foretaget hos BM. 6. Autorisation/betalingsgaranti 6.1. Betalingsgarantien fremgår af samarbejdsaftalen. Overstiger en betalingstransaktion betalingsgarantien, skal BM kontakte DC for at få en autorisation for betalingstransaktionen. Autorisationen skal søges, inden betalingstransaktionen gennemføres. Der skal foretages autorisation af det totale købsbeløb, som ikke må opdeles i flere betalingstransaktioner med det formål at omgå betalingsgarantien. Ved fjernsalg, f.eks. internethandel og post- og telefonordresalg, skal alle betalingstransaktioner uanset beløbets størrelse autoriseres. Hvis BM har fået en autorisationskode, skal denne anføres på salgsnotaen eller i de transaktionsdata, som sendes til DC. Får BM derimod afslag på en autorisationsforespørgsel, må betalingstransaktionen, uanset beløbets størrelse, ikke gennemføres. Ved modtagelse af kort som betalingsmiddel forpligter BM sig til at følge de kontrolprocedurer, som er beskrevet i brugervejledningen "Information om Diners Club" 6.2. Hvis betalingstransaktionen ikke gennemføres inden syv kalenderdage efter, at autorisation er foretaget, skal BM foretage fornyet autorisationsforespørgsel ved afsendelse af ydelsen Hvis BM ikke har foretaget autorisationsforespørgsel, og kortet er spærret, eller kortindehaver har gjort berettiget indsigelse, gælder betalingsgarantien ikke, og DC vil hæve hele beløbet på BM s konto. 8

9 7. Betalingstransaktioner 7.1. Ved fjernsalg må betalingstransaktionen først gennemføres samtidig med afsendelsen af varerne. De bestilte varer skal ved fremsendelse ledsages af en faktura, alternativt skal der ved aftalens indgåelse genereres en faktura, hvoraf det fremgår, på hvilket DC kontonummer beløbet er debiteret. Dersom varerne ikke sendes til kundens privatadresse, skal der ligeledes sendes en faktura til denne adresse. BM forpligter sig endvidere til at overholde Forbrugerom-budsmandens retningslinier vedr. fjernsalg. BM skal levere betalingstransaktionen til DC senest syv kalenderdage efter transaktionsdatoen. Betalingstransaktionen må dog tidligst leveres til DC, når ydelsen er afsendt. I tilfælde af overskridelser af den angivne tidsfrist, skal BM rette henvendelse til DC. Ved væsentlige overskridelser af tidsfristen, forstået som mere end en måned efter transaktionens gennemførsel, kan DC ikke garantere, at disse transaktioner kan honoreres og administrationsomkostninger kan blive pålagt BM i forsøget på at honorere transaktionerne DC forpligter sig til at honorere samtlige autoriserede transaktioner, der modtages senest syv dage efter betalingstransaktionens gennemførelse. Undtaget herfra er: Hvis der ikke er søgt autorisation på transaktionens gennemførelse Hvis BM vidste eller burde vide, at brugeren var uberettiget til at benytte kortet Hvis kortindehaver eller andre, har gjort berettiget indsigelse mod betalingstransaktionens gennemførelse jf. afsnit Betalinger som ikke honoreres, vil blive modregnet i BM's tilgodehavende hos DC, alternativt opkrævet hos BM. Transaktionerne skal være Diners Club i hænde senest fredag morgen af hensyn til udbetalinger jf. afsnit 11. 9

10 7.3. Såfremt BM får mistanke om eller konstaterer misbrug af kort, har BM pligt til straks at meddele dette til DC. Efter anmodning fra DC skal BM afgive alle oplysninger til afhjælpning af eventuelt uberettiget brug af kort, gennemførelse af korrektioner og retshåndhævelse Ved fjernsalg kan salgsnotaer anvendes. Dette sker uden, at der tages et aftryk af kortet. Salgsnotaen udfyldes ved at påføre kortnummer, udløbsdato, navn, beløb, valuta og transaktionsdato. I stedet for kundens underskrift skrives telefonordre/postordre/internethandel eller S.O.F. (Signature on file) i underskriftsfeltet. Ved fjernsalg forpligter BM sig til i to år efter modtagelsen at opbevare kundens ordre, DC-nummer, kortets udløbsdato, privatadresse, forsendelsesadresse samt ved telefonsalg oplysning om, hvilket telefonnummer der ringes fra. 8. Kvittering ved internethandel 8.1. Når DC har meddelt BM, at betalingstransaktionen kan gennemføres, skal BM danne en elektronisk kvittering til kortindehaver. Kvitteringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1. Navnet på BM 2. Beskrivelse af de bestilte ydelser 3. Ordrenummer 4. Transaktionsdato 5. Transaktionsvaluta 6. Transaktionsbeløb* 7. Transaktionsnummer 8. Leveringsdato 9. Dele af kortnummeret * Beløbet må ikke overstige det beløb, som kortindehaver har accepteret ved bestillingen Såfremt ydelsen ikke kan afsendes senest på den fastsatte leveringsdato, skal BM sende en ordrebekræftelse, hvoraf forventet leveringstid fremgår. Ligeledes skal regler for kortindehavers fortrydelsesret, herunder hvorvidt kortindehaver skal afholde omkostninger ved returnering af ydelsen, oplyses. 10

11 9. Kundens fortrydelsesret 9.1. Ved fremsendelse af ydelsen skal BM give kortindehaver tydelig, skriftlig oplysning om en eventuel lovbestemt og/eller aftalt fortrydelsesret. Såfremt BM undlader at give oplysning om en lovbestemt fortrydelsesret, er købsaftalen ikke bindende for kortindehaver. Hvis kortindehaver eller modtageren af ydelsen benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte ydelse eller returnere denne, skal BM godtgøre kortindehaver beløbet. Er der truffet aftale om, at BM fakturerer kortindehaveren for porto for ikke afhentede forsendelser, kan dette beløb dog faktureres. 10. Indsigelse mod betalingstransaktionen Hvis kortindehaver gør indsigelse mod en betalingstransaktion, forbeholder DC sig ret til at hæve beløbet på BM's konto, medmindre DC umiddelbart kan afvise kortindehavers indsigelse som uberettiget. Tilbageføring af beløbet sker hvis: Kortindehaver gør gældende, at kortindehaver ikke har foretaget betalingstransaktionen, eller Betalingstransaktionen overstiger det beløb, der er accepteret af kortindehaver, eller Den bestilte vare eller tjenesteydelse f.eks. ikke er leveret som aftalt, eller Kortindehaver eller modtager af en vare eller tjenesteydelse i forbindelse med fjernsalg gør brug af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og BM ikke har godtgjort beløbet. Kan BM dokumentere, at indsigelsen er uberettiget, vil beløbet igen blive indsat på BM's konto. BM skal af hensyn til de internationale regler, som DC er underlagt, levere dokumentation til DC senest syv hverdage efter at have modtaget anmodningen herom. I tilfælde af at BM ikke reagerer på DC's forespørgsel om dokumentation, forbeholder DC sig ret til at tilbageføre transaktionsbeløbet fra BM's konto. Det samme gør sig gældende, hvis dokumentation ikke modtages rettidigt fra BM. Et eventuelt gebyr, som BM skal betale til DC for 11

12 behandling af berettiget indsigelse, fremgår af samarbejdsaftalen og/eller prislisten. Af hensyn til indsigelser m.v. skal BM opbevare transaktionsdokumentation herunder salgsnotaer, i mindst to år regnet fra transaktionsdatoen, såfremt disse ikke sendes til DC. Efter opbevaringsperiodens udløb skal transaktionsdokumentation destrueres på behørig vis, så uvedkommende ikke kan få adgang til de i dokumentationen indeholdte data. I øvrigt skal Bogføringslovens dokumentationsforpligtelse til enhver tid overholdes. 11. Udbetaling fra Diners Club Udbetaling til BM på grundlag af gyldige autoriserede betalingstransaktioner overføres som standard til BM's bankkonto fra DC, alternativt afsendes pr. check, fredag fem uger efter den uge, i hvilken betalingstransaktionerne er modtaget hos DC. Til grundlag for udbetalingen opsamler DC betalingstransaktioner for en uge af gangen, gående fra fredag til fredag. De opsamlede betalingstransaktioner udbetales herefter fredagen fem uger efter. Ønsker BM hurtigere udbetaling fra DC, kan dette ske mod betaling af et rentetillæg. Dette afregnes af BM's bruttoomsætning på DC kort og fratrækkes BM's tilgodehavende. Rentetillægget må ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke viderefaktureres til kortindehaver DC forbeholder sig ret til, med en måneds varsel, at forhøje eller nedsætte rentetillægget i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller DC's bankforbindelsers til enhver tid gældende udlånssatser. Endvidere forbeholder DC sig ret til at opkræve et gebyr, såfremt BM ønsker udbetaling pr. check I tilfælde af at beløb skal overføres til udenlandsk bankkonto vil eventuelle valutagebyrer, som opkræves af BM's bank, være DC uvedkommende og således ske på BM's regning. DC har endvidere mulighed for at opkræve et gebyr for overførsel til udenlandsk bankkonto. 12

13 11.4. Ved udbetaling fra DC vil BM modtage en betalingsopgørelse og får i tillæg hertil stillet informationer om hver transaktion til rådighed via eservice. Betalingsopgørelsen angiver det beløb, som udbetales til BM eservice giver BM mulighed for at se samtlige betalingstransaktioner for hver enkelt udbetaling. Information på eservice om beløb til udbetaling er alene af vejledende karakter og kan ikke danne grundlag for et eventuelt krav mod DC. Dette kan alene baseres på faktiske gennemførte gyldige betalingstransaktioner. 12. Betalingsmodtagers øvrige forpligtelser BM er forpligtet til i tilfælde af navneskift, ændret ejerskab, ændret ejerstruktur, f.eks. overgang til A/S, adresseforandringer, ændret hjemmesideadresse, ændret -adresse, ændring af bankforbindelse m.v. eller hvis man ikke længere tager imod DC kort, straks at give DC meddelelse herom. Ligeledes er BM forpligtet til at foranledige fejlagtigt udbetalte beløb returneret til DC straks. Ved ejerskifte, hvorom der ikke senest pr. overtagelsesdagen er givet DC meddelelse, er alt økonomisk mellemværende mellem tidligere og ny ejer vedrørende omsætning over DC kort alene et forhold mellem disse to parter og er DC uvedkommende. Dersom et beløb på grund af en fejl fra BM's side er overført til en fejlagtig bankkonto, er dette DC uvedkommende, og BM må selv foranledige beløbet inddrevet. Endvidere giver BM DC modregningsret i fremtidige udbetalinger for ethvert beløb, som BM måtte skylde DC. BM må ikke overdrage fordringer fra betalingstransaktioner til tredje mand. DC er berettiget til - uden BM's samtykke - at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen til andet selskab i SEB koncernen Alle oplysninger om BM's kundeforhold, herunder CVR-nr., kan videregives til og modtages fra de øvrige selskaber i SEB-koncernen, herunder SEB, SEB Invest og SEB Pension. Da DC har fælles administration med SEB Kort, udveksles alle oplysninger om kundeforholdet af administrative grunde med SEB Kort. 13

14 12.3. Ved sin underskrift på samarbejdsaftalen accepterer BM, at de af ham/hende på samarbejdsaftalen afgivne kundeinformationer herunder navn, adresse, CVR-nr. og telefonnr. kan behandles af kortindløser og anvendes som led i markedsføringen over for BM. Personer/virksomheder, der ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan give kortindløser besked herom Selv om samarbejdsaftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når aftalen ophør-er. DC kan ved opsigelse, ophør eller efter aftale kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførelseskrav fra kortindehaver BM skal på forlangende levere en revisorattesteret ledelseserklæring til DC, hvoraf det fremgår, at de i bilagene angivne sikkerhedskrav er opfyldt, at BM's forretningsgange og procedurer er betryggende, og at sikkerhedskrav, forretningsgange og procedurer har været overholdt i det forløbne år. 13. Brug af og rettigheder til varemærke BM er berettiget og forpligtet til tydeligt at vise sit samarbejde med DC over for DC kortindehavere ved synligt at placere et DC logo (varemærke) på følgende vis: Fysisk forretningssted: Ved indgang og ved kasseterminal(er) Internet forretninger: På hjemmeside i forbindelse med bestilling og betaling samt under menupunktet betalingsvilkår eller tilsvarende Automater: På selve automaten samt andre steder hvor der i øvrigt oplyses om betalingsmuligheder Annoncer/brochurer: For postordrevirksomheder eller lignende gælder, at DC logoet skal vises på bestillingskuponen sammen med andre betalingsmuligheder. DC kan levere logoer til opsætning på fysiske forretningssteder. På kan bestilles og 14

15 hentes logoer til brug for BM's eget markedsføringsmateriale. Når BM anvender varemærket til eget markedsføringsmateriale, skal varemærkerne vises i den konkrete udformning. Ved ønske om anden udformning kontakt da venligst DC for godkendelse. DC kort, der bruges i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer Ud over brugsretten opnår BM ingen former for rettigheder til varemærket, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder som følge af samarbejdsaftalen Ved samarbejdsaftalens ophør skal BM fjerne DC varemærket og ophøre med enhver anden brug af DC varemærket. 14. Betalingsmodtagers website/salgssted Af BM's website/salgssted skal følgende tydeligt fremgå: Virksomhedens navn Etableringsform (personligt ejet/selskabsform) Hvis selskab: Oplysninger om CVR-nummeret Hvis personlig ejet virksomhed: Oplysninger om navnet på indehaveren Virksomhedens fysiske adresse Virksomhedens telefonnummer Virksomhedens Inden kortindehaver accepterer betalingstransaktionen i forbindelse med sit køb, skal følgende oplysninger som minimum fremgå: Entydig beskrivelse af, og pris for, de enkelte ydelser kortindehaver har bestilt Det totalbeløb kortindehaver skal betale (inkl. specifikation af eventuelle skatter/afgifter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer) At betaling sker med DC kort I hvilken valuta betalingen sker (foretages der betalingstransaktioner i anden valuta end DKK, skal BM indgå særskilt aftale herom) 15

16 16 Forventet leveringsdato, leveringsbetingelser, inkl. regler for kortindehavers fortrydelsesret, herunder hvorvidt kortindehaver skal afholde omkostninger ved returnering af ydelsen Navnet på modtageren af ydelsen, leveringsadresse. Leveringsadressen må ikke være en postboksadresse. 15. Webhoteller Såfremt BM anvender et webhotel eller anden underleverandør til drift af sin internet forretning, indestår BM for webhotellets handlinger og undladelser på samme måde, som hvis BM selv udførte driften af sin internet forretning BM må kun anvende et webhotel, som er certificeret af PBS, eller en anden service provider, som er godkendt af DC En liste over certificerede webhoteller fremgår af alternativt 16. Force majeure Parterne er ikke ansvarlige for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, herunder hacking og virus, naturkatastrofer, brand, eksplosion, vandskader, røgskader, hærværk, arbejdsnedlæggelse, strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om parterne er part i konflikten, svigtende strømtilførsel samt fejl i EDB-anlægget og i transmissionsfaciliteterne. Det samme gælder, såfremt andre begivenheder og omstændigheder, som ligger uden for parternes kontrol, ændrer eller i væsentlig grad vanskeliggør parternes opfyldelse af sine forpligtelser. Dette gælder også i forbindelse med strejke eller anden force majeure hos service provider eller anden tredjepart, som er medvirkende til, at DC kan modtage, håndtere og afregne transaktioner foretaget hos BM. Dette gælder, selv om en af parterne er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af parternes funktioner. Det påhviler parterne uden unødigt ophold at underrette BM om sådanne forhold samt udfolde alle rime-

17 lige bestræbelser på at overvinde vanskelighederne og handle, så snart forholdene tillader det Parterne fraskriver sig ethvert ansvar over for hinanden for tab af data, forsinkelser, fejl eller mangler, medmindre der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed, jf. dog Lov om visse betalingsmidler 11 og 12. DC hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader eller tab, såsom rentetab, driftstab og lignende. 17. Lovvalg og værneting Samarbejdsaftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for retten i Glostrup Samarbejdsaftalen er undtaget fra bestemmelserne i Lov om betalingstjenester jf. Lovens 5. Undtagelsen vedrører de i Lovens 5 stk. 2 angivne paragraffer. 18. Kreditvurdering Ved sin underskrift på samarbejdsaftalen giver BM sit samtykke til, at oplysninger til vurdering af BM's kreditværdighed kan indhentes fra kreditoplysningsbureauer og pengeinstitutter såvel på tegningstidspunktet som senere i aftalens løbetid. DC forbeholder sig ret til løbende at foretage en kreditvurdering af BM herunder anmode om årsregnskab mv. Såfremt DC anser det for nødvendigt, kan DC kræve, at BM stiller en bankgaranti på de af DC forlangte vilkår. På baggrund af indhentede oplysninger forbeholder DC sig ret til at afslå/opsige en samarbejdsaftale DC overvåger løbende autorisationer og transaktioner fra betalingsmodtager, herunder antallet af tilbageførsler og krediteringer. Ved væsentlige afvigelser, f.eks. i forhold til betalingsmodtagers normale antal autorisationer, tilbageførsler og krediteringer samt i tilfælde af uregelmæssigheder, kan DC pålægge betalingsmodtager at træffe foranstaltninger, f.eks. med henblik på at nedbringe antallet af tilbageførsler 17

18 og krediteringer. DC forbeholder sig ret til midlertidigt at ændre afregningsperiode for betalingsmodtager DC er berettiget til at tilbageholde enhver udbetaling til BM, som BM har til gode i medfør af aftale indgået med DC eller tage andre skridt, som DC finder passende, hvis der efter DC's skøn er risiko for, at BM ikke vil være i stand til, eller har vilje til, at opfylde kontraktmæssige forpligtigelser i medfør af den aftale BM har indgået med DC eller i medfør af BM's aftale med kortindehaver. 19. Fortrolighed Al information fra DC, som ikke er offentligt tilgængeligt, samt samarbejdsaftale og dens vilkår skal behandles fortroligt. BM skal tage alle nødvendige skridt for at afværge overførsel eller afsløring af oplysninger om kortmedlemmer til tredjemand På kvitteringer og lignende hvor kortnummer fremgår, skal mindst fire cifre (ikke de fire første) sløres - eksempelvis erstattes af x'er. 20. Ændring og opsigelse af samarbejdsaftalen DC kan ændre samarbejdsaftalen, herunder betalingsgarantigrænsen, med tre måneders varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller væsentlige sikkerhedshensyn DC kan til enhver tid skriftligt hæve samarbejds-aftalen med omgående virkning, hvis: BM væsentligt misligholder samarbejdsaftalen og ikke på foranledning imødekommer påkrav fra DC, eller antallet af indsigelser og eller krediteringer hos BM viser sig at være uforholdsmæssigt stort, eller BM ikke reagerer på anmodning om oplysninger eller imødekommelse af foranstaltninger ved mistanke om misbrug, eller 18

19 BM udøver aktiviteter, som er i strid med gældende lovgivning eller som kan skade DC's renommé, eller kreditvurderingen af BM er utilfredsstillende, eller BM er erklæret konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og vælger at gøre dette BM kan skriftligt og uden varsel opsige samarbejdsaftalen. Medmindre der er tale om en væsentlig misligholdelse jf. ovenstående, kan DC opsige samarbejdsaftalen med tre måneders varsel. Eventuelt forudbetalt servicekontingent refunderes kun, hvis DC opsiger samarbejdsaftalen. 19

20 Diners Club Danmark Park Allé Brøndby Telefon Fax dinersclub.dk D /1010/v02

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel Generelle vilkår Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel nr. 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere