Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, på Hotel Comwell, Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde."

Transkript

1 Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Svend Ulrich Jensen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Niels Petersen, Marianne Riis, Leni Møllsøe og Jytte Malmos. Afbud:. Jens Olav Holm Christensen, Jahn Legarth, samt suppleanterne : Ditte, Helena, Søren, Claus, Mette og Raghad. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden: godkendt som udsendt 2. konstituering: næstformand og sekretær: Flemming FU : Poul, Jan, Susanne Kr og Flemming. STF- info: Poul, Charlotte, Kleist og Marianne. Kollegahjælp: Ulla og Thomas Kofoed. Kursusudvalget :Svend Ulrich, Dan, Christian (og Poul). Web : Poul, Niels og Dan. Derudover nedsættes udvalg ad hoc. 3. fastlæggelse af årets mødedatoer: onsdag den mandag den torsdag den tirsdag den fredag den som internatmøde kgf den Dette fastlægges endeligt på mødet i januar. 4. orientering : Poul om de 8 spørgsmål vedr ejerforhold i prv praksis. Og om de kommende medlemsmøder. Kirsten om den reducerede sygesikring der medfører et tab på ca 4 mio kr. i Tryghedsordningerne. Sanne om karrieredag på Tandlægeskolen med begrænset fremmøde. Svend Ulrich om langtrukken klagesagsbehandling i region H. Charlotte om kontingentudvalget der endnu ikke er kommet i gang. Vi foreslår Marianne til udvalget. Om internatmødet til september på Lisegården, Liseleje. Christian om klubmøde om pædodonti. Suanne A om tandlægevagten i region H. Fortsat forhandlinger. Om møde i CED om tdl.uddannelsen, hvor de danske undervisningstimer er under 4000 i alt og EU målet er på 5000 timer. Det efterfølgende forprang refereres ikke. Referent : Flemming.

2 Referat fra bestyrelsesmøde d i hotel Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Dan Besjakov, Christian Eggers- Lura, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Svend Ulrich Jensen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis samt Lotte Junggreen og Helena Holm. Afbud : J.O.Holm Christensen, Jan Frederiksen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : Godkendt som udsendt. 2. Konstituering : Næstformand og sekretær : Flemming FU : Poul, Susanne Kr, Jan og Flemming STF- info : Poul, Charlotte, Kleist og Marianne Kursusudvalg : Kleist, Svend Ulrich, Dan og Poul. Web : Poul, Niels og Dan. Derudover nedsættes ad hoc udvalg efter behov. 3. årets mødedatoer : februar 2012 kl 16 til kl 16 Mandag d. 19. marts 2012 Tirsdag d. 1. maj 2012 Torsdag d. 14. juni 2012 Onsdag d. 22. august 2012 Tirsdag d. 9. oktober 2012, kgf Deadline for STF- info : samt orientering : Poul havde på forhånd orienteret pr mail. Christian om avisartikel og articain. Charlotte om PATU og ny formand. Kleist om stor tilmelding til klinikejerdagen i Odense, næsten udsolgt. Svend Ulrich om arbejdet i klagesagssystemet i region H. Marianne om klagesagsmødet den for alle i klagesagssystemet. Stor tilslutning. Flemming om regionsbestyrelsesmøde i region Sj samt om vagten i region Sj. Kirsten om udpegning til rådgivende praksisudvalg. Der refereres som sædvanligt ikke fra forprang. Alle bedes venligst i den kommende tid komme med forslag til emner, der kunne være interessante at få debatteret under det kommende internatmøde. I løbet af aftenens debat blev flg emne foreslået : TF kurser og priser, bl.a. +/- overskud, samarbejdspartnere, ideer, ønsker etc Referent : Flemming Juul

3 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den på Slangerupgård, Fakse ladeplads. Deltagere: Dan, Christian, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte (om lørdagen), Leni, Søren, Helena. Desuden Allan og Bent fra 3. kreds. Afbud : Susanne A, Jens Olav, Kirsten og Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning fra HGF : a. der ønskes lettere registrering af efteruddannelse. Foreløbig ingen planer om at lægge de ikke- registrerende kolleger på nettet. Der vil blive lavet stikprøver for at belyse årsager til, at ca 400 ikke registrerer. b. LOKE, koster fortsat penge, men enighed om at sagen er afsluttet. c. Tandlægeskolerne. Sundhedsfakulteterne i København er nu lagt sammen. TF støt- ter tandlægeinstituttet hvor muligt. d. Emner til strategidag i stedet for HGF i 2013? Jan undersøger hvilke deadlines der er for mødet i november e. Trusler og risici for TF? Kort drøftet. Fortsættes lørdag. f. TF medlemsmøder? Bredt drøftet senere under punkt 4. g. Regionstandpleje: Drøftelse af at hele denne afdeling efterhånden langt overvejende udføres i off regi. Poul og Allan tager emnet op i SU. Kirsten kan evt gøre det samme i region H. TFs formand opfordres til at tage det op med partiernes sundhedsformænd. 3. orientering: Poul: Asger Bindslev træder ud af SU. Nyvalg i morgen i regionsbestyrelsen. Christian: avisartikler om skærpet tilsyn. Taget ad notam. Jahn: RegionH har overfor Tandlægeforeningen ( Københavns Tandlægevagt og Sjællands Tandlægeforening) opsagt samarbejdsaftalerne omkring tandlægevagterne i København og Nordsjælland. Nuværende samarbejdsaftale for Tandlægevagten Nordsjælland er ikke opsagt overfor samarbejds- kommunerne i Nordsjælland. Det betyder, at RegionH overfor kommunerne er kontraktlig forpligtiget til at videreføre nuværende ordning indtil udgangen af 2013 med mindre de 3 aftale parter bliver enige om en ny samarbejdsaftale aftale. Praksisforsikringen og LTN om ex af tænder der kunne have været bevaret: Disse døm- mes fremover som mangelfuldt arbejde, hvor der ikke er forsikringsdækning. Kleist: kort om verserende sag vedr aktindsigt i sygesikringsstatistikkerne. Retningslinier vedr indkald og PA skal være klar ultimo Om udlicitering af børne- og ungdomstandpleje. Nyt site under KEU med regler etc for klinikejere. Kort fra klinikejerkonferencen den Svend Ulrich: om max grænsen vedr klinikejerforsikringen. Om 65 års alder og dagpengeforsikringen. Om tandplejere og forsikring. Marianne: er udpeget til Tandskadeankenævnet. Endnu ikke første møde. Susanne Kr: er trådt ud af PTOs bestyrelse. Ulla : om regionsmøde vedr utilsigtede hændelser for alle sundhedspersoner. Godt 200

4 fremmødte. Se : for nærmere. Under den følgende debat oplystes, at Sysifo for år tilbage udarbejdede en liste med mulige eksempler på UTH. Jan : om vagten i region Sj. Fremlagde omsætningstallene fra forslag til kredskurser : uprioriteret: klagesager / implantater om pension (skønnes mest relevant for klubberne) om facts og fælder i forhold til Skat. om markedsføring via sociale medier (var på KEU mødet) gerne et socialt arrangement. Har ikke været prøvet i år. kirurgisk rekonstruktion efter cancerbehandling journal / gabestok suprastrukturen på implantater. Opdatering. 5. STF- info: Susanne A, indlæg om overgangen fra formandshvervet Poul om SU og indkaldeintervaller Niels om tandklage.dk Ulla om UTH (utilsigtede hændelser) Kleist om KEU Kliniejer anonymt om UDG sagen. FJ spørger. Flemming, anonymt om akut oplukning Deadline : pr mail til Poul men gerne meget før. 6. STF regnskab : foreløbig opstilling uddelt. Taget til efterretning. Videre emner udskudt til lørdagens internatmøde. Referent : Flemming. 2

5 Referat fra internatmødet den mellem 2. og 3. kreds i Slangerupgård, Fakse Ladeplads. I forhold til deltagerne i bestyrelsesmødet d : Lotte Junggreen deltog i lørdagens internatmøde. Ditte, Jan og Susanne Kleist måtte forlade internatmødet ved frokost på grund af andre aftaler. Klagesagssystemet: Hvem betaler for forbrugerrepræsentanterne? Der er eenstemmigt nej til at betale for dem fra TF. Sagen beror i ministerium og Danske Regioner. Derefter en længere drøftelse af fordele og ulemper ved at overlade klagesystemet til off myndighed. TFs formand har lovet, at hvis myndighederne overtager klagesystemet, så vil TF hjælpe med at overføre de bedste elementer. Pro vedr nuværende system: Kort sagsbehandlingstid. Enkelte regioner oplyses at kunne stramme en del op her. Det er almindelige kolleger og ikke ansatte konsulenter, der er aktive i systemet. Tilbagebetaling. Contra : Flertallet beklager at defensiv tandpleje / journalføring reelt er nødvendig. Tandlægestandens image lider ved nuværende system. Mange sager vil ende i retten ved det evt nye system. Af debatten fremgik, at alle tilstedeværende med aktive poster i klagesagssystemet minus 1 person er positive overfor at droppe det nuværende klagesagssystem. Det evt sparede beløb anbefales anvendt til støtte for de kolleger, der rammes af en klage.

6 Overenskomstkrav på alle områder: Tandplejerne : der er en ½ fridags diskrepans på Grundlovsdag at forhandle med. KEU: mange klinikejere har sat sig i kontraktmæssig klemme ved personlige tillæg til grundlønnen. Problemet kan alene løses af den enkelte klinikejer. Klinikker med tandplejere er i stort tal urentable. KEU er ved at lave en skabelon på nettet, så den enkelte klinikejer kan sætte sine egne tal ind og derved blive vejledt. For samtlige områder gælder, at forhandlingerne vil spejle resultaterne på det store arbejdsmarked. Sygesikringen: generelt er us honoraret for lavt set i lyset af, hvad der administrativt er omfattet. Ideelt set bør us- ydelsen vurderes så højt, at det alene er en tandlæge, der kan være gate keeper. Gerne tilskud til recepter Større tilskud til plast. Gruppearbejde om forslag til TF generelt: Emnerne er uprioriterede og kun overfladisk drøftet ved det efterfølgende plenum. Gruppe 1: a. Hjemmesiden skal forbedres rigtig meget. Bedre søgeord. b. Scandefa, frokosten er for kort for visse kurser og frokosten er rigelig dyr. For lidt tid til udstillerne. Læg gerne buffeten i udstillingsområdet. c. Via hjemmesiden skal linkes til kredsenes decentrale kurser. d. Flere roadshows. e. Salg af Amaliegade. f. Standens image promoveres via de sociale medier. g. a second opinion system for patienter i TFs regi. h. Honorar for blanket 701 skal modregnes hvis bevilling. Ikke rimeligt. i. Skær kontingentmodellerne ned fra 16 til 2. j. Evaluer om den obligatoriske efteruddannelse har effekt. 2

7 Gruppe 2 ; a. Gerne endnu flere nyhedsmails. b. Reducere Tandlægebladet til f.eks. 6 numre. c. Hjemmesiden kræver mange forbedringer. d. Amaliegade sælges når muligt til fordel for et mere rationelt alternativ. e. TFs administration skal slankes gradvist, der hvor det skader mindst. f. Opprioritere moderne teknologi, da det er de unges verden. g. HB skal være mere synlig ude i kredsene, både i kredsbestyrelserne men især ved kredsmøderne. Gruppe 3 : a. Imageforbedring for TF. Bl.a. en patienttelefon 1 x om ugen. b. Kredsene kan bruge TFs pressetjeneste så f.eks. lokale kurser får lokal omtale. c. Det politiske element i TF bruger ca 36 % af kontingentet. Det skal slankes betydeligt. d. Hvis klagesystemet lægges i det off, så opprioritering af støtte (retshjælp) til kollegerne. e. Opprioritering af nyheder pr mail; også hyrdebreve, anonymiserede sager og andet af almen interesse til læring. f. Forbedring af hjemmesiden. g. TFs markedsandel af kurser skal være større. h. Nyt domicil med rationel plads, mere P, let adgang til lufthavn og metro. Gruppe 4 : a. Hele det poliske aflønningsniveau er for højt. b. Maksimalt 1 repræsentant pr 100 medlemmer. c. KEU og KFU lægges sammen med tilsvarende reduktion i bemandingen. d. Skift Amaliegade ud. Giv HB mandat til at handle. e. Nedlæg Sundhedsudvalget og læg ansvaret i HB og hos kredsbestyrelserne. f. Nedlæg efteruddannelsesudvalget og læg ansvaret i HB og kredsbestyrelserne. g. Tandlægebladet alene som elektronisk medie og med tilsvarende reduktion i bemandingen. h. Ethvert udvalg skal maksimalt have 6 medlemmer. i. 50 % reduktion af det internationale område. Referent : Flemming.

8 Referat fra regionsgeneralforsamling den i region Sjælland. Deltagere : Christan Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis, Allan Bo Svendsen, Bent Torp Jensen, Ditte Lund, Leni Møllsøe. 1. valg af dirigent: Poul valgt. 2. godkendelse af dagsorden: godkendt som udsendt. 3. valg af formand: genvalg af Flemming. 4. nyt fra regionen: Asger Bindslev træder ud af SU. Susanne Kleist valgt i stedet. RTN : Anni Rønmann overtager pladsen efter Henning Kristensen nu hvor Henning er gået på pension. Det besluttes at anmode TF om sammen med Danske Regioner at ændre reglerne så udvalgene kan have et føl til oplæring ved møderne uden stemmeret og i en kortere periode som f.eks. 1 år. Derudover er der allerede mulighed for at vælge suppleanter. FJ spørger TF. 5. evt.: intet. Referent : Flemming.

9 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A,, Jens Olav, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Leni, Søren, Claus. Afbud : Dan, Christian, Susanne Kr, Ditte, Lotte, Helena. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning fra STF internatmødet : Klagesystemet ønskes yderligere debatteret. Lægeforeningen deltager ikke i klage system, og de går ind og forsvarer de enkelte medlemmer uanset hvad. Vores nuværende system har 2 instanser. Det har et system i off regi næppe. Som minimum anbefales, at TF etablerer en empatisk rådgivning. Det oplyses, at HB er indstillet på at hjælpe med at overføre klagesystemet på bedste og mest rimelige vis, når sundhedsmyndighederne måtte ønske det. Der bør laves en tilfredshedsundersøgelse blandt indklagede kolleger og indhentes inspiration fra vore nabolande til et evt nyt klagesystem. Konklusion: Hvis klagesystemet ændres, skal TF straks etablere en rådgivningsgruppe med empatisk rådgivning og juridisk støtte. Der er fortsat overvældende flertal i kredsbestyrelsen for at acceptere klagesystemet overført til det off. 3. orientering: Kleist: også tandplejeroverenskomsten er færdigforhandlet. Niels: LTN har nu adresse hos Danske Regioner. RTN skal forholde sig til autorisationsloven i enhver klagesag. Om muligt svigt ved indberetning til sundhedsmyndighederne af klagesager, når en behandler flytter mellem flere regioner. At der skal være datoangivelse på eller ved digitale røntgen. Flemming: Om SU i region Sj og hvilke emner der skal drøftes. Susanne A: Om vagten i region H nord. Skal den ændres, så skal betalingen fra privat praksis godkendes på et møde med de omhandlede kolleger. Om det internationale arbejde. Om journalføringskursus med Charlotte Bonde. Kirsten : Om SU i region H hvor man koncentrerer sig om +/- 40 % samt 5 praksis med enkeltydelser. I alt spørges 14 praksis. Jan : Om fornuftigt TF regnskab for Om arbejdsgruppen vedr politikervilkår, der er færdig med en rapport. Om facebook gruppen fra især Århus. Om værdierne for TF : faglighed, respekt, troværdighed og engagement. Om kimtal i unitvand måske skal slækkes i forhold til nuværende grænser. Svend Ulrich : Om hjælpefonden, hvor der p.t. mangler ansøgninger. Marianne : Om møde i råd om videreuddannelse vedr evt nye specialer. Om møde i tandskadeankenævnet. Om snarligt møde som kritisk revisor.

10 4. STF- info: Kort orientering Poul sender ud pr mail med link til STFnet i morgen. 5. Nye specialer i DK? : MR refererede fra mødet om dette. I mødet deltog en prv praktiserende kollega fra et tilsvarende udvalg i England. Han mente, at grunduddannelsen er meget vigtig. At den almene tandpleje gør det godt. At kun nogle af specialerne kan anbefales og der er ikke brug for ret mange specialister. Det koster p.t. ca 2,6 mio kr at uddanne en specialtandlæge i DK. Jan fortalte fra HB, at man fornemmer, at der ikke er penge til specialtandlægeuddannelsen. Jahn fortalte, at spc.tdl.uddannelsen har udvandet uddannelsen af almene tandlæger i Sverige. Konklusion : gerne specialister på tandlægeskolerne, men ikke behov derudover. 6. Sygesikringsoverenskomsten, forlængelse af indkaldeintervaller contra reduceret ramme: Kollegerne skal lære at bruge overenskomsten alsidigt og ikke bruge ydelserne kritikløst. F.eks. ikke en undersøgelsesydelse i forbindelse med en kontrol af en PA ydelse. Det oplyses, at sygesikringsrammen i 2011 ikke tegner til at blive sprængt men måske endda ender med et mindreforbrug. 7. Facebook gruppen : Er tidligere forsøgt indkaldt til samråd med PATU. Det hvilede dengang på manglende viden om facta hos de involverede. Ingen mødte op hos PATU. Nu vil HB søge kontakt. 8. Næste års internatmøde: Charlotte, Kirsten, Svend Ulrich og Susanne A finder sted og tids- punkt. Datoen besluttes flyttet tilbage til eftersommeren Kreds 3 skal fortsat inviteres. 9. Evt.: Næste møde ønskes Tandlægebladets frihedsbrev drøftet samt emnet markedsføring. Referent : Flemming, 2

11 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Charlotte, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte, Leni, Helena, Søren, Afbud: Ulla, Svend Ulrich, Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : orientering som punkt 3 2. opfølgning af referat fra : I.a. 3. orientering: Poul : a. SU og LSU har oplevet diskrepans vedr brev fra region Sj om indkaldeinter- valler. Forløbet blev drøftet. Mailen om ikke at svare på dette brev skulle sendes ud fra TF/LSU. Mange har ikke modtaget denne mail. Det oplyses, at et flertal af yder- numrene allerede har sendt svar til regionen. SU opfordres til fremover ikke at lade sig køre rundt i manegen! b. skal være kursusgiver om privat praksis. Christian: a. om ledelseskursus. Kan varmt anbefales. b. kan anbefale en ung slægtning( nyuddannet tdl) til job i region Sj. Er nogen interesseret? Kleist: a. KEU, ideen om sammenlægning blev ikke positivt modtaget i KEU. Et flertal i kredsbestyrelsen ønsker, at oplægget om sammenlægning fremsættes til TF som lovforslag. Kleist sender dette forslag ud til godkendelse pr mail. b. har været på medietræningskursus. c. har møde med forhandlingsudvalget den Ideer og forslag udbedes senest d til Kleist. d. om personsagsmøde i TF i morgen. e. Søren Bach- P har første møde om nationale retningslinier som basis for over- enskomsten d.9.maj. f. større diæter for vanskelige klagesager? Nej, det udlignes ved at der er lette sager. Jan: a. der er skader for 38 mio kr sidste år i Praksisforsikringen. b. vagten i region Sj fungerer. Marianne : om møde i tandskadeankenævnet. Susanne A : a. om tdl.vagten i gamle F amt. Mødet om videre skæbne er udskudt. b. EU har foreslået stop for amalgam i Der arbejdes på at lave en lempelig overgang/udfasning. c. EU har besluttet nye regler vedr tandblegning (lavere konc.). Retningslinier kom- mer i efteråret. d. svensk tdl.forening er splittet op i 2. Jens Olav : TF s hjemmeside er fortsat langt fra optimal. Ingen større forbedring.

12 Søgefunktionen er fortsat langt fra acceptabel. Niels : om møde i LTN forleden: aflønning af forbrugerrepræsentanterne fortsat usikker. Der tales om lovforslag, hvor Danske Regioner skal betale. 4. Opgavefordeling mellem HB og kredse: Poul har sendt mail ud om dette emne forud for mødet. Bred accept af flere sager til drøftelse i kredsbestyrelserne. Udspil fra HB imødeses. 5. Mest mulig politik for pengene : ses som arbejdspolitik for HB. Herunder skemaet for politikervilkår. 6. Økonomi, kontingent og tegningsret: emnerne blev drøftet på mødet med HB. Der er ikke stemning for at opdele kontingentet i en erhvervsdel og en fagpolitisk del, da der så pålægges 25 % moms. 7. Medlemsmøder : TF arrangerer medlemsmøder i 11/ kreds værdsætter, at HB er positiv for afholdelse af 2 møder i regionen, i nord og i syd så også 3. kreds inddrages. Facebook gruppen : TF har fået kontakt med en af initiativtagerne. 8. RTLN overenskomst: a. klagesager : info pr mail fra Poul forud for mødet. Patientombuddet har en anden opfattelse af journaler og klager, hvorved de er i modsætning til Sundhedsstyrelsens nuværende praksis (og LTN s praksis). Bestyrelsen mener, der kan sættes spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsens konsulents habilitet. Bestyrelsen finder det betænkeligt, at Sundhedsstyrelsens konsulent dels er med til at sætte normerne for for, hvornår en tandlæge skal pilles ud for nærmere eftersyn, dels driver en virksomhed, der efterstående underviser tandlæger i journalføring. Problemet tages op af TF. Ovenfor beskrevne forhold taler til fordel for at opgive det nuværende klagesystem, da TF s medlemmer behandles bedre i Patientombuddet end i LTN. b. Ydernummer og tildeling: info pr mail fra Poul forud for mødet. c. UTH : info pr mail fra Poul forud for mødet. d. Kontrolstatistikken: behandlet under punkt Tryghedsordningerne: a. sygedagpenge : trækket er hævet 0,25 % til 2,5%. Ca 200 tdl modtager hjælp pr år. Udbetalingerne er i fortsat stigning. b. Erhvervsudygtighed: for dyrt (og umuligt) at lave reglerne om. 4 klinikejere og 2 ansatte blev ramt af nuværende topgrænse i mio kr ca blev udbetalt til ca 200 tdl i c. Interaktion mellem TF og Tryghedsordningernes hjemmesider : der arbejdes på sagen. 10. evt.: aktindsigt og kontrolstatistikker : kommer snart på Tdlnet. Tandlægebladet drøftes på næste bestyrelsesmøde. Næste møde : torsdag den Referent : Flemming.

13 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte, Leni og Claus. Afbud: Helena og Søren. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat fra : I.a. 3. årsrapport : Overordnet ved Poul. Regionerne ved Kirsten, Flemming og Svend Ulrich. Vagten ved Sus A (F. amt) og Jens Olav vedr region Sj. SU, region Sj ved Poul og SU region H ved Kirsten Klubberne ved Flemming Kurser ved Kleist KEU ved Kleist KATU ved Lotte Krisehjælp ved Ulla PATU ved Charlotte. 4. STF regnskab. Kassereren redegjorde. Ros for fin oversigt og flot regnskab. Ønske om opstilling hvor regnskabet sammenholdes med forrige år. Enighed om uændret kontingent og ikke kortvarig nedsættelse. Aftalt at kasserer tegner en netbankforsikring. 5. Indledende drøftelse af opstillingsliste: Alle nuværende er positive for genopstilling. Lotte (suppleant) flytter til 1. kreds. Øvrige genopstilles. Gerne flere nye suppleanter. 6. Poul : har solgt sin klinikandel pr Afskedsreception d Er åben for ny(e) ansættelser. Sekretæren skal udarbejde et årshjul for standarder og aktiviteter i STF senest foråret 2013 for at lette fremtidige sekretærer i funktionen. 7. Tandlægebladet: Frihedsbrevet drøftet. Desuden drøftet om mere plads til det fagpolitiske i Tandlægebladet. Der er ingen ønsker om større ændringer af kvaliteten af Tandlægebladet. Ej heller alternativer til papirformen. Frihedsbrevet er fint i det omfang, at Tandlægebladet selv og uafhængigt af HB / TF kan tage emner op, men der er enighed om, at information fra TF udvalg etc skal kunne bringes i Tandlægebladet. Enighed om at bladet skal fungere uden censur men alligevel være TF s organ. 89 stk 4 i TF s love åbner for debatindlæg ubegrænset. Det skønnes at medlemmerne værdsætter bladet. Jobannoncerne i bladet er for dyre. Dette er uholdbart. Marianne påpegede som personlig holdning, at selv om Tandlægebladet i en periode giver underskud, er det et meget væsentligt medlemstilbud, som bør fastholdes. Dette tilslutter kredsbestyrelsen sig. Poul tager emnet op til august med kredsformændene. Bl.a om emnet skal berøres på HGF. 8. orientering: Poul : a. lav svarprocent i medlemsundersøgelsen.

14 b. STF s lovændringsforslag er afsendt rettidigt til TF. Skal vurderes af den juridiske konsulent. Jens Olav erindrede om den dissens, han havde givet til dette lovforslag. En dissens som han fortsat fastholdt. c. medlemsmøderne har krævet megen mailkorrespondance. Mødet i Næstved ønskes et sted med mere plads. Muligheder: Vinhuset til ca 100 deltagere. Ridehuset til rigtig mange. Vandrehjemmet til ca 75 deltagere. Poul aftaler med TF. Kleist: a. uddelegering af arbejde i forhold til autorisationsloven. Skal drøftes af overenskomstparterne. b. om den nye ansættelseskontrakt i prv praksis. Niels: LTN s formand har forholdt sig til praksis i LTN, hvor ikke påklagede emner tages op i direkte modsætning til praksis i f.eks. Patientombuddet. TF er ved at undersøge problemet. Der er enighed i kredsbestyrelsen om, at det er urimeligt, at klagesagsarbejdet overvejende vurderes juridisk. Det anbefales, at såfremt dette skal være fremtidens praksis, da skal TF direkte modarbejde tendensen og i stedet støtte praksis i Patientombuddet og Disciplinærnævnet. Sus A: har orienteret pr mail om vagten i region H forud for mødet. Charlotte : a. om kontrakterne i prv praksis set fra PATU. Er nu på plads. b. Fastlønskontrakt og introforløb diskuteres fortsat. c. om udvalg vedr udkantsdanmark. d. om næste internatmøde: Tisvilde Hegn i eftersommeren Kirsten : a. om kommunikationsrådgiver i Tryghedsordningerne. b. om artikel i Tandlægebladet om erhvervsudygtighedsforsikringen. c. om nyt råd med extern sparring. d. om overtagelse af hele huset ude i Hellerup. e. om at dagpengeudbetalingerne løber løbsk. Jan : a. om sag vedr uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar. b. om forbrugerrepræsentanterne i klagesagssystemet: Nu lovforslag om at regionerne og TF i fællesskab skal betale. TF protesterer p.g.a habilitetsproblemet. Svend Ulrich : a. om at region H har ansat 4 unge jurister som konsulenter i klage- sagsbehandlingen. b. om at ca 50 klagesager ud af ca 250 blev gennemført i Flemming: a. om administrationen af de nye 39 diagnoser og Sundhedslovens 166, hvor Videnscentrene er en hurdle for at komme i gang. b. om SU og kontrolstatistikarbejdet i region Sj, hvor det hele er landet blidt. 9. Evt. : i.a. Næste møde : onsdag den Referent : Flemming,. 2

15 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten, Poul, Niels, Marianne, Leni, Helena og Søren samt Allan. Afbud: Ulla, Ditte, Lotte og Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : kgf tilføjes under punkt opfølgning af referat fra : I.a. 3. valg til SU i region Sjælland: Birgit Haargaard, Ringsted, udpeges som afløser for Poul. 4. STF- info med deadline d : A. Skabelonen kan printes ud i A5 B. Allan og Kleist kommer med rettelser til Poul vedr SU i region Sj. C. Regnskab og budget: godkendt som fremlagt, dog skal tilføjes flere medlemskurser og teamkurser. Uændret kontingent. D. Enighed om at der skal stræbes efter flere medlemstilbud. E. Kgf: dirigent: FJ spørger i aftalt prioriteret rækkefølge. Revisorer blev aftalt. PATU som KATU: FJ spørger. 5. Alderdomssag: Kirsten forklarede baggrund og betingelser. Enighed om at opfordre Tryghedsordningerne til at kommunikere herom i Tandlægebladet hvis muligt. Alternativt gennem kredsbladene. Allan og Poul tager emnet op på kommende kredsformandsmøde. 6. KFM mødet næste weekend: De kommende kredsmøder blev drøftet. Herunder en evt nedre grænse for deltagerantal. Enighed om kraftigere markedsføring af kommende medlemsmøder. Aldrig tørre emner alene men altid suppleret af noget attraktiv information. 7. Orientering: Jan om tal fra vagten i region SJ ; om TF s økonomi; om seneste emner i TF. Flemming om ændring af egen stilling i region Sj. Kirsten om møde i TF; om Advisory Board; om drøftelser med PFA. Charlotte om kommende møde med facebookgruppen; om kontingentgruppearbejdet; om research vedr kommende kredsinternatmøde september 2013 blev fastlagt. Sus A om vagten i region H. Der forhandles fortsat. Helena om Sicca projektet på Rigshospitalet lukker pr og kun dele af de omfattede undersøgelser kan udføres på RH. Egen læge vil fremover være henvisende. Niels om LTN- formand tilbyder en rundtur i regionerne for kalibrering ; om EU og nationale krav f.eks. til journalskrivning. Dette drøftet i EU (CED). Kleist om LTN tager initiativet op i TF; om ny vejledning vedr klagesager; om alternative reklamer fra kolleger, der er uhensigtsmæssige men lovlige; om drøftelserne vedr kommende forhandlinger vedr sygesikringsoverenskomsten; om prognoseudvalget frem til 2025; om Tandlægebladet der roses for at være mere praksisrelevant og aktuelt den senere tid. Poul om kredskurserne. 8. Kommende initiativer i STF: Udsættes til næste møde. 9. Evt.: i.a. Næste møde: kredsgeneralforsamling tirsdag d kl 18 hos Comwell. Referent : Flemming

16

17

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012.

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. TIL STEDE: AFBUD: Ellen Øster Kristina Hansen Inge Marie Behrndtz (HB-kontakt) Flemming Tolbod Leif Hansen Birgitte Riis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2013 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2013 www.stfnet.dk KREDSGENERALFORSAMLING 2013 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25 4300 Holbæk. Tlf.: 2759 1939 Næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

INFO. Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis.

INFO. Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis. SJÆLLANDS TANDLÆGE- FORENING. Formand: tlf: 2759 1939 Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk INFO Næstformand: tlf: 4635 7661 Susanne Kleist, Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde Kasserer: tlf: 5819

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere