Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, på Hotel Comwell, Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde."

Transkript

1 Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Svend Ulrich Jensen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Niels Petersen, Marianne Riis, Leni Møllsøe og Jytte Malmos. Afbud:. Jens Olav Holm Christensen, Jahn Legarth, samt suppleanterne : Ditte, Helena, Søren, Claus, Mette og Raghad. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden: godkendt som udsendt 2. konstituering: næstformand og sekretær: Flemming FU : Poul, Jan, Susanne Kr og Flemming. STF- info: Poul, Charlotte, Kleist og Marianne. Kollegahjælp: Ulla og Thomas Kofoed. Kursusudvalget :Svend Ulrich, Dan, Christian (og Poul). Web : Poul, Niels og Dan. Derudover nedsættes udvalg ad hoc. 3. fastlæggelse af årets mødedatoer: onsdag den mandag den torsdag den tirsdag den fredag den som internatmøde kgf den Dette fastlægges endeligt på mødet i januar. 4. orientering : Poul om de 8 spørgsmål vedr ejerforhold i prv praksis. Og om de kommende medlemsmøder. Kirsten om den reducerede sygesikring der medfører et tab på ca 4 mio kr. i Tryghedsordningerne. Sanne om karrieredag på Tandlægeskolen med begrænset fremmøde. Svend Ulrich om langtrukken klagesagsbehandling i region H. Charlotte om kontingentudvalget der endnu ikke er kommet i gang. Vi foreslår Marianne til udvalget. Om internatmødet til september på Lisegården, Liseleje. Christian om klubmøde om pædodonti. Suanne A om tandlægevagten i region H. Fortsat forhandlinger. Om møde i CED om tdl.uddannelsen, hvor de danske undervisningstimer er under 4000 i alt og EU målet er på 5000 timer. Det efterfølgende forprang refereres ikke. Referent : Flemming.

2 Referat fra bestyrelsesmøde d i hotel Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Dan Besjakov, Christian Eggers- Lura, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Svend Ulrich Jensen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis samt Lotte Junggreen og Helena Holm. Afbud : J.O.Holm Christensen, Jan Frederiksen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : Godkendt som udsendt. 2. Konstituering : Næstformand og sekretær : Flemming FU : Poul, Susanne Kr, Jan og Flemming STF- info : Poul, Charlotte, Kleist og Marianne Kursusudvalg : Kleist, Svend Ulrich, Dan og Poul. Web : Poul, Niels og Dan. Derudover nedsættes ad hoc udvalg efter behov. 3. årets mødedatoer : februar 2012 kl 16 til kl 16 Mandag d. 19. marts 2012 Tirsdag d. 1. maj 2012 Torsdag d. 14. juni 2012 Onsdag d. 22. august 2012 Tirsdag d. 9. oktober 2012, kgf Deadline for STF- info : samt orientering : Poul havde på forhånd orienteret pr mail. Christian om avisartikel og articain. Charlotte om PATU og ny formand. Kleist om stor tilmelding til klinikejerdagen i Odense, næsten udsolgt. Svend Ulrich om arbejdet i klagesagssystemet i region H. Marianne om klagesagsmødet den for alle i klagesagssystemet. Stor tilslutning. Flemming om regionsbestyrelsesmøde i region Sj samt om vagten i region Sj. Kirsten om udpegning til rådgivende praksisudvalg. Der refereres som sædvanligt ikke fra forprang. Alle bedes venligst i den kommende tid komme med forslag til emner, der kunne være interessante at få debatteret under det kommende internatmøde. I løbet af aftenens debat blev flg emne foreslået : TF kurser og priser, bl.a. +/- overskud, samarbejdspartnere, ideer, ønsker etc Referent : Flemming Juul

3 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den på Slangerupgård, Fakse ladeplads. Deltagere: Dan, Christian, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte (om lørdagen), Leni, Søren, Helena. Desuden Allan og Bent fra 3. kreds. Afbud : Susanne A, Jens Olav, Kirsten og Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning fra HGF : a. der ønskes lettere registrering af efteruddannelse. Foreløbig ingen planer om at lægge de ikke- registrerende kolleger på nettet. Der vil blive lavet stikprøver for at belyse årsager til, at ca 400 ikke registrerer. b. LOKE, koster fortsat penge, men enighed om at sagen er afsluttet. c. Tandlægeskolerne. Sundhedsfakulteterne i København er nu lagt sammen. TF støt- ter tandlægeinstituttet hvor muligt. d. Emner til strategidag i stedet for HGF i 2013? Jan undersøger hvilke deadlines der er for mødet i november e. Trusler og risici for TF? Kort drøftet. Fortsættes lørdag. f. TF medlemsmøder? Bredt drøftet senere under punkt 4. g. Regionstandpleje: Drøftelse af at hele denne afdeling efterhånden langt overvejende udføres i off regi. Poul og Allan tager emnet op i SU. Kirsten kan evt gøre det samme i region H. TFs formand opfordres til at tage det op med partiernes sundhedsformænd. 3. orientering: Poul: Asger Bindslev træder ud af SU. Nyvalg i morgen i regionsbestyrelsen. Christian: avisartikler om skærpet tilsyn. Taget ad notam. Jahn: RegionH har overfor Tandlægeforeningen ( Københavns Tandlægevagt og Sjællands Tandlægeforening) opsagt samarbejdsaftalerne omkring tandlægevagterne i København og Nordsjælland. Nuværende samarbejdsaftale for Tandlægevagten Nordsjælland er ikke opsagt overfor samarbejds- kommunerne i Nordsjælland. Det betyder, at RegionH overfor kommunerne er kontraktlig forpligtiget til at videreføre nuværende ordning indtil udgangen af 2013 med mindre de 3 aftale parter bliver enige om en ny samarbejdsaftale aftale. Praksisforsikringen og LTN om ex af tænder der kunne have været bevaret: Disse døm- mes fremover som mangelfuldt arbejde, hvor der ikke er forsikringsdækning. Kleist: kort om verserende sag vedr aktindsigt i sygesikringsstatistikkerne. Retningslinier vedr indkald og PA skal være klar ultimo Om udlicitering af børne- og ungdomstandpleje. Nyt site under KEU med regler etc for klinikejere. Kort fra klinikejerkonferencen den Svend Ulrich: om max grænsen vedr klinikejerforsikringen. Om 65 års alder og dagpengeforsikringen. Om tandplejere og forsikring. Marianne: er udpeget til Tandskadeankenævnet. Endnu ikke første møde. Susanne Kr: er trådt ud af PTOs bestyrelse. Ulla : om regionsmøde vedr utilsigtede hændelser for alle sundhedspersoner. Godt 200

4 fremmødte. Se : for nærmere. Under den følgende debat oplystes, at Sysifo for år tilbage udarbejdede en liste med mulige eksempler på UTH. Jan : om vagten i region Sj. Fremlagde omsætningstallene fra forslag til kredskurser : uprioriteret: klagesager / implantater om pension (skønnes mest relevant for klubberne) om facts og fælder i forhold til Skat. om markedsføring via sociale medier (var på KEU mødet) gerne et socialt arrangement. Har ikke været prøvet i år. kirurgisk rekonstruktion efter cancerbehandling journal / gabestok suprastrukturen på implantater. Opdatering. 5. STF- info: Susanne A, indlæg om overgangen fra formandshvervet Poul om SU og indkaldeintervaller Niels om tandklage.dk Ulla om UTH (utilsigtede hændelser) Kleist om KEU Kliniejer anonymt om UDG sagen. FJ spørger. Flemming, anonymt om akut oplukning Deadline : pr mail til Poul men gerne meget før. 6. STF regnskab : foreløbig opstilling uddelt. Taget til efterretning. Videre emner udskudt til lørdagens internatmøde. Referent : Flemming. 2

5 Referat fra internatmødet den mellem 2. og 3. kreds i Slangerupgård, Fakse Ladeplads. I forhold til deltagerne i bestyrelsesmødet d : Lotte Junggreen deltog i lørdagens internatmøde. Ditte, Jan og Susanne Kleist måtte forlade internatmødet ved frokost på grund af andre aftaler. Klagesagssystemet: Hvem betaler for forbrugerrepræsentanterne? Der er eenstemmigt nej til at betale for dem fra TF. Sagen beror i ministerium og Danske Regioner. Derefter en længere drøftelse af fordele og ulemper ved at overlade klagesystemet til off myndighed. TFs formand har lovet, at hvis myndighederne overtager klagesystemet, så vil TF hjælpe med at overføre de bedste elementer. Pro vedr nuværende system: Kort sagsbehandlingstid. Enkelte regioner oplyses at kunne stramme en del op her. Det er almindelige kolleger og ikke ansatte konsulenter, der er aktive i systemet. Tilbagebetaling. Contra : Flertallet beklager at defensiv tandpleje / journalføring reelt er nødvendig. Tandlægestandens image lider ved nuværende system. Mange sager vil ende i retten ved det evt nye system. Af debatten fremgik, at alle tilstedeværende med aktive poster i klagesagssystemet minus 1 person er positive overfor at droppe det nuværende klagesagssystem. Det evt sparede beløb anbefales anvendt til støtte for de kolleger, der rammes af en klage.

6 Overenskomstkrav på alle områder: Tandplejerne : der er en ½ fridags diskrepans på Grundlovsdag at forhandle med. KEU: mange klinikejere har sat sig i kontraktmæssig klemme ved personlige tillæg til grundlønnen. Problemet kan alene løses af den enkelte klinikejer. Klinikker med tandplejere er i stort tal urentable. KEU er ved at lave en skabelon på nettet, så den enkelte klinikejer kan sætte sine egne tal ind og derved blive vejledt. For samtlige områder gælder, at forhandlingerne vil spejle resultaterne på det store arbejdsmarked. Sygesikringen: generelt er us honoraret for lavt set i lyset af, hvad der administrativt er omfattet. Ideelt set bør us- ydelsen vurderes så højt, at det alene er en tandlæge, der kan være gate keeper. Gerne tilskud til recepter Større tilskud til plast. Gruppearbejde om forslag til TF generelt: Emnerne er uprioriterede og kun overfladisk drøftet ved det efterfølgende plenum. Gruppe 1: a. Hjemmesiden skal forbedres rigtig meget. Bedre søgeord. b. Scandefa, frokosten er for kort for visse kurser og frokosten er rigelig dyr. For lidt tid til udstillerne. Læg gerne buffeten i udstillingsområdet. c. Via hjemmesiden skal linkes til kredsenes decentrale kurser. d. Flere roadshows. e. Salg af Amaliegade. f. Standens image promoveres via de sociale medier. g. a second opinion system for patienter i TFs regi. h. Honorar for blanket 701 skal modregnes hvis bevilling. Ikke rimeligt. i. Skær kontingentmodellerne ned fra 16 til 2. j. Evaluer om den obligatoriske efteruddannelse har effekt. 2

7 Gruppe 2 ; a. Gerne endnu flere nyhedsmails. b. Reducere Tandlægebladet til f.eks. 6 numre. c. Hjemmesiden kræver mange forbedringer. d. Amaliegade sælges når muligt til fordel for et mere rationelt alternativ. e. TFs administration skal slankes gradvist, der hvor det skader mindst. f. Opprioritere moderne teknologi, da det er de unges verden. g. HB skal være mere synlig ude i kredsene, både i kredsbestyrelserne men især ved kredsmøderne. Gruppe 3 : a. Imageforbedring for TF. Bl.a. en patienttelefon 1 x om ugen. b. Kredsene kan bruge TFs pressetjeneste så f.eks. lokale kurser får lokal omtale. c. Det politiske element i TF bruger ca 36 % af kontingentet. Det skal slankes betydeligt. d. Hvis klagesystemet lægges i det off, så opprioritering af støtte (retshjælp) til kollegerne. e. Opprioritering af nyheder pr mail; også hyrdebreve, anonymiserede sager og andet af almen interesse til læring. f. Forbedring af hjemmesiden. g. TFs markedsandel af kurser skal være større. h. Nyt domicil med rationel plads, mere P, let adgang til lufthavn og metro. Gruppe 4 : a. Hele det poliske aflønningsniveau er for højt. b. Maksimalt 1 repræsentant pr 100 medlemmer. c. KEU og KFU lægges sammen med tilsvarende reduktion i bemandingen. d. Skift Amaliegade ud. Giv HB mandat til at handle. e. Nedlæg Sundhedsudvalget og læg ansvaret i HB og hos kredsbestyrelserne. f. Nedlæg efteruddannelsesudvalget og læg ansvaret i HB og kredsbestyrelserne. g. Tandlægebladet alene som elektronisk medie og med tilsvarende reduktion i bemandingen. h. Ethvert udvalg skal maksimalt have 6 medlemmer. i. 50 % reduktion af det internationale område. Referent : Flemming.

8 Referat fra regionsgeneralforsamling den i region Sjælland. Deltagere : Christan Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis, Allan Bo Svendsen, Bent Torp Jensen, Ditte Lund, Leni Møllsøe. 1. valg af dirigent: Poul valgt. 2. godkendelse af dagsorden: godkendt som udsendt. 3. valg af formand: genvalg af Flemming. 4. nyt fra regionen: Asger Bindslev træder ud af SU. Susanne Kleist valgt i stedet. RTN : Anni Rønmann overtager pladsen efter Henning Kristensen nu hvor Henning er gået på pension. Det besluttes at anmode TF om sammen med Danske Regioner at ændre reglerne så udvalgene kan have et føl til oplæring ved møderne uden stemmeret og i en kortere periode som f.eks. 1 år. Derudover er der allerede mulighed for at vælge suppleanter. FJ spørger TF. 5. evt.: intet. Referent : Flemming.

9 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A,, Jens Olav, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Leni, Søren, Claus. Afbud : Dan, Christian, Susanne Kr, Ditte, Lotte, Helena. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning fra STF internatmødet : Klagesystemet ønskes yderligere debatteret. Lægeforeningen deltager ikke i klage system, og de går ind og forsvarer de enkelte medlemmer uanset hvad. Vores nuværende system har 2 instanser. Det har et system i off regi næppe. Som minimum anbefales, at TF etablerer en empatisk rådgivning. Det oplyses, at HB er indstillet på at hjælpe med at overføre klagesystemet på bedste og mest rimelige vis, når sundhedsmyndighederne måtte ønske det. Der bør laves en tilfredshedsundersøgelse blandt indklagede kolleger og indhentes inspiration fra vore nabolande til et evt nyt klagesystem. Konklusion: Hvis klagesystemet ændres, skal TF straks etablere en rådgivningsgruppe med empatisk rådgivning og juridisk støtte. Der er fortsat overvældende flertal i kredsbestyrelsen for at acceptere klagesystemet overført til det off. 3. orientering: Kleist: også tandplejeroverenskomsten er færdigforhandlet. Niels: LTN har nu adresse hos Danske Regioner. RTN skal forholde sig til autorisationsloven i enhver klagesag. Om muligt svigt ved indberetning til sundhedsmyndighederne af klagesager, når en behandler flytter mellem flere regioner. At der skal være datoangivelse på eller ved digitale røntgen. Flemming: Om SU i region Sj og hvilke emner der skal drøftes. Susanne A: Om vagten i region H nord. Skal den ændres, så skal betalingen fra privat praksis godkendes på et møde med de omhandlede kolleger. Om det internationale arbejde. Om journalføringskursus med Charlotte Bonde. Kirsten : Om SU i region H hvor man koncentrerer sig om +/- 40 % samt 5 praksis med enkeltydelser. I alt spørges 14 praksis. Jan : Om fornuftigt TF regnskab for Om arbejdsgruppen vedr politikervilkår, der er færdig med en rapport. Om facebook gruppen fra især Århus. Om værdierne for TF : faglighed, respekt, troværdighed og engagement. Om kimtal i unitvand måske skal slækkes i forhold til nuværende grænser. Svend Ulrich : Om hjælpefonden, hvor der p.t. mangler ansøgninger. Marianne : Om møde i råd om videreuddannelse vedr evt nye specialer. Om møde i tandskadeankenævnet. Om snarligt møde som kritisk revisor.

10 4. STF- info: Kort orientering Poul sender ud pr mail med link til STFnet i morgen. 5. Nye specialer i DK? : MR refererede fra mødet om dette. I mødet deltog en prv praktiserende kollega fra et tilsvarende udvalg i England. Han mente, at grunduddannelsen er meget vigtig. At den almene tandpleje gør det godt. At kun nogle af specialerne kan anbefales og der er ikke brug for ret mange specialister. Det koster p.t. ca 2,6 mio kr at uddanne en specialtandlæge i DK. Jan fortalte fra HB, at man fornemmer, at der ikke er penge til specialtandlægeuddannelsen. Jahn fortalte, at spc.tdl.uddannelsen har udvandet uddannelsen af almene tandlæger i Sverige. Konklusion : gerne specialister på tandlægeskolerne, men ikke behov derudover. 6. Sygesikringsoverenskomsten, forlængelse af indkaldeintervaller contra reduceret ramme: Kollegerne skal lære at bruge overenskomsten alsidigt og ikke bruge ydelserne kritikløst. F.eks. ikke en undersøgelsesydelse i forbindelse med en kontrol af en PA ydelse. Det oplyses, at sygesikringsrammen i 2011 ikke tegner til at blive sprængt men måske endda ender med et mindreforbrug. 7. Facebook gruppen : Er tidligere forsøgt indkaldt til samråd med PATU. Det hvilede dengang på manglende viden om facta hos de involverede. Ingen mødte op hos PATU. Nu vil HB søge kontakt. 8. Næste års internatmøde: Charlotte, Kirsten, Svend Ulrich og Susanne A finder sted og tids- punkt. Datoen besluttes flyttet tilbage til eftersommeren Kreds 3 skal fortsat inviteres. 9. Evt.: Næste møde ønskes Tandlægebladets frihedsbrev drøftet samt emnet markedsføring. Referent : Flemming, 2

11 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Charlotte, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte, Leni, Helena, Søren, Afbud: Ulla, Svend Ulrich, Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : orientering som punkt 3 2. opfølgning af referat fra : I.a. 3. orientering: Poul : a. SU og LSU har oplevet diskrepans vedr brev fra region Sj om indkaldeinter- valler. Forløbet blev drøftet. Mailen om ikke at svare på dette brev skulle sendes ud fra TF/LSU. Mange har ikke modtaget denne mail. Det oplyses, at et flertal af yder- numrene allerede har sendt svar til regionen. SU opfordres til fremover ikke at lade sig køre rundt i manegen! b. skal være kursusgiver om privat praksis. Christian: a. om ledelseskursus. Kan varmt anbefales. b. kan anbefale en ung slægtning( nyuddannet tdl) til job i region Sj. Er nogen interesseret? Kleist: a. KEU, ideen om sammenlægning blev ikke positivt modtaget i KEU. Et flertal i kredsbestyrelsen ønsker, at oplægget om sammenlægning fremsættes til TF som lovforslag. Kleist sender dette forslag ud til godkendelse pr mail. b. har været på medietræningskursus. c. har møde med forhandlingsudvalget den Ideer og forslag udbedes senest d til Kleist. d. om personsagsmøde i TF i morgen. e. Søren Bach- P har første møde om nationale retningslinier som basis for over- enskomsten d.9.maj. f. større diæter for vanskelige klagesager? Nej, det udlignes ved at der er lette sager. Jan: a. der er skader for 38 mio kr sidste år i Praksisforsikringen. b. vagten i region Sj fungerer. Marianne : om møde i tandskadeankenævnet. Susanne A : a. om tdl.vagten i gamle F amt. Mødet om videre skæbne er udskudt. b. EU har foreslået stop for amalgam i Der arbejdes på at lave en lempelig overgang/udfasning. c. EU har besluttet nye regler vedr tandblegning (lavere konc.). Retningslinier kom- mer i efteråret. d. svensk tdl.forening er splittet op i 2. Jens Olav : TF s hjemmeside er fortsat langt fra optimal. Ingen større forbedring.

12 Søgefunktionen er fortsat langt fra acceptabel. Niels : om møde i LTN forleden: aflønning af forbrugerrepræsentanterne fortsat usikker. Der tales om lovforslag, hvor Danske Regioner skal betale. 4. Opgavefordeling mellem HB og kredse: Poul har sendt mail ud om dette emne forud for mødet. Bred accept af flere sager til drøftelse i kredsbestyrelserne. Udspil fra HB imødeses. 5. Mest mulig politik for pengene : ses som arbejdspolitik for HB. Herunder skemaet for politikervilkår. 6. Økonomi, kontingent og tegningsret: emnerne blev drøftet på mødet med HB. Der er ikke stemning for at opdele kontingentet i en erhvervsdel og en fagpolitisk del, da der så pålægges 25 % moms. 7. Medlemsmøder : TF arrangerer medlemsmøder i 11/ kreds værdsætter, at HB er positiv for afholdelse af 2 møder i regionen, i nord og i syd så også 3. kreds inddrages. Facebook gruppen : TF har fået kontakt med en af initiativtagerne. 8. RTLN overenskomst: a. klagesager : info pr mail fra Poul forud for mødet. Patientombuddet har en anden opfattelse af journaler og klager, hvorved de er i modsætning til Sundhedsstyrelsens nuværende praksis (og LTN s praksis). Bestyrelsen mener, der kan sættes spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsens konsulents habilitet. Bestyrelsen finder det betænkeligt, at Sundhedsstyrelsens konsulent dels er med til at sætte normerne for for, hvornår en tandlæge skal pilles ud for nærmere eftersyn, dels driver en virksomhed, der efterstående underviser tandlæger i journalføring. Problemet tages op af TF. Ovenfor beskrevne forhold taler til fordel for at opgive det nuværende klagesystem, da TF s medlemmer behandles bedre i Patientombuddet end i LTN. b. Ydernummer og tildeling: info pr mail fra Poul forud for mødet. c. UTH : info pr mail fra Poul forud for mødet. d. Kontrolstatistikken: behandlet under punkt Tryghedsordningerne: a. sygedagpenge : trækket er hævet 0,25 % til 2,5%. Ca 200 tdl modtager hjælp pr år. Udbetalingerne er i fortsat stigning. b. Erhvervsudygtighed: for dyrt (og umuligt) at lave reglerne om. 4 klinikejere og 2 ansatte blev ramt af nuværende topgrænse i mio kr ca blev udbetalt til ca 200 tdl i c. Interaktion mellem TF og Tryghedsordningernes hjemmesider : der arbejdes på sagen. 10. evt.: aktindsigt og kontrolstatistikker : kommer snart på Tdlnet. Tandlægebladet drøftes på næste bestyrelsesmøde. Næste møde : torsdag den Referent : Flemming.

13 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte, Leni og Claus. Afbud: Helena og Søren. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat fra : I.a. 3. årsrapport : Overordnet ved Poul. Regionerne ved Kirsten, Flemming og Svend Ulrich. Vagten ved Sus A (F. amt) og Jens Olav vedr region Sj. SU, region Sj ved Poul og SU region H ved Kirsten Klubberne ved Flemming Kurser ved Kleist KEU ved Kleist KATU ved Lotte Krisehjælp ved Ulla PATU ved Charlotte. 4. STF regnskab. Kassereren redegjorde. Ros for fin oversigt og flot regnskab. Ønske om opstilling hvor regnskabet sammenholdes med forrige år. Enighed om uændret kontingent og ikke kortvarig nedsættelse. Aftalt at kasserer tegner en netbankforsikring. 5. Indledende drøftelse af opstillingsliste: Alle nuværende er positive for genopstilling. Lotte (suppleant) flytter til 1. kreds. Øvrige genopstilles. Gerne flere nye suppleanter. 6. Poul : har solgt sin klinikandel pr Afskedsreception d Er åben for ny(e) ansættelser. Sekretæren skal udarbejde et årshjul for standarder og aktiviteter i STF senest foråret 2013 for at lette fremtidige sekretærer i funktionen. 7. Tandlægebladet: Frihedsbrevet drøftet. Desuden drøftet om mere plads til det fagpolitiske i Tandlægebladet. Der er ingen ønsker om større ændringer af kvaliteten af Tandlægebladet. Ej heller alternativer til papirformen. Frihedsbrevet er fint i det omfang, at Tandlægebladet selv og uafhængigt af HB / TF kan tage emner op, men der er enighed om, at information fra TF udvalg etc skal kunne bringes i Tandlægebladet. Enighed om at bladet skal fungere uden censur men alligevel være TF s organ. 89 stk 4 i TF s love åbner for debatindlæg ubegrænset. Det skønnes at medlemmerne værdsætter bladet. Jobannoncerne i bladet er for dyre. Dette er uholdbart. Marianne påpegede som personlig holdning, at selv om Tandlægebladet i en periode giver underskud, er det et meget væsentligt medlemstilbud, som bør fastholdes. Dette tilslutter kredsbestyrelsen sig. Poul tager emnet op til august med kredsformændene. Bl.a om emnet skal berøres på HGF. 8. orientering: Poul : a. lav svarprocent i medlemsundersøgelsen.

14 b. STF s lovændringsforslag er afsendt rettidigt til TF. Skal vurderes af den juridiske konsulent. Jens Olav erindrede om den dissens, han havde givet til dette lovforslag. En dissens som han fortsat fastholdt. c. medlemsmøderne har krævet megen mailkorrespondance. Mødet i Næstved ønskes et sted med mere plads. Muligheder: Vinhuset til ca 100 deltagere. Ridehuset til rigtig mange. Vandrehjemmet til ca 75 deltagere. Poul aftaler med TF. Kleist: a. uddelegering af arbejde i forhold til autorisationsloven. Skal drøftes af overenskomstparterne. b. om den nye ansættelseskontrakt i prv praksis. Niels: LTN s formand har forholdt sig til praksis i LTN, hvor ikke påklagede emner tages op i direkte modsætning til praksis i f.eks. Patientombuddet. TF er ved at undersøge problemet. Der er enighed i kredsbestyrelsen om, at det er urimeligt, at klagesagsarbejdet overvejende vurderes juridisk. Det anbefales, at såfremt dette skal være fremtidens praksis, da skal TF direkte modarbejde tendensen og i stedet støtte praksis i Patientombuddet og Disciplinærnævnet. Sus A: har orienteret pr mail om vagten i region H forud for mødet. Charlotte : a. om kontrakterne i prv praksis set fra PATU. Er nu på plads. b. Fastlønskontrakt og introforløb diskuteres fortsat. c. om udvalg vedr udkantsdanmark. d. om næste internatmøde: Tisvilde Hegn i eftersommeren Kirsten : a. om kommunikationsrådgiver i Tryghedsordningerne. b. om artikel i Tandlægebladet om erhvervsudygtighedsforsikringen. c. om nyt råd med extern sparring. d. om overtagelse af hele huset ude i Hellerup. e. om at dagpengeudbetalingerne løber løbsk. Jan : a. om sag vedr uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar. b. om forbrugerrepræsentanterne i klagesagssystemet: Nu lovforslag om at regionerne og TF i fællesskab skal betale. TF protesterer p.g.a habilitetsproblemet. Svend Ulrich : a. om at region H har ansat 4 unge jurister som konsulenter i klage- sagsbehandlingen. b. om at ca 50 klagesager ud af ca 250 blev gennemført i Flemming: a. om administrationen af de nye 39 diagnoser og Sundhedslovens 166, hvor Videnscentrene er en hurdle for at komme i gang. b. om SU og kontrolstatistikarbejdet i region Sj, hvor det hele er landet blidt. 9. Evt. : i.a. Næste møde : onsdag den Referent : Flemming,. 2

15 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten, Poul, Niels, Marianne, Leni, Helena og Søren samt Allan. Afbud: Ulla, Ditte, Lotte og Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : kgf tilføjes under punkt opfølgning af referat fra : I.a. 3. valg til SU i region Sjælland: Birgit Haargaard, Ringsted, udpeges som afløser for Poul. 4. STF- info med deadline d : A. Skabelonen kan printes ud i A5 B. Allan og Kleist kommer med rettelser til Poul vedr SU i region Sj. C. Regnskab og budget: godkendt som fremlagt, dog skal tilføjes flere medlemskurser og teamkurser. Uændret kontingent. D. Enighed om at der skal stræbes efter flere medlemstilbud. E. Kgf: dirigent: FJ spørger i aftalt prioriteret rækkefølge. Revisorer blev aftalt. PATU som KATU: FJ spørger. 5. Alderdomssag: Kirsten forklarede baggrund og betingelser. Enighed om at opfordre Tryghedsordningerne til at kommunikere herom i Tandlægebladet hvis muligt. Alternativt gennem kredsbladene. Allan og Poul tager emnet op på kommende kredsformandsmøde. 6. KFM mødet næste weekend: De kommende kredsmøder blev drøftet. Herunder en evt nedre grænse for deltagerantal. Enighed om kraftigere markedsføring af kommende medlemsmøder. Aldrig tørre emner alene men altid suppleret af noget attraktiv information. 7. Orientering: Jan om tal fra vagten i region SJ ; om TF s økonomi; om seneste emner i TF. Flemming om ændring af egen stilling i region Sj. Kirsten om møde i TF; om Advisory Board; om drøftelser med PFA. Charlotte om kommende møde med facebookgruppen; om kontingentgruppearbejdet; om research vedr kommende kredsinternatmøde september 2013 blev fastlagt. Sus A om vagten i region H. Der forhandles fortsat. Helena om Sicca projektet på Rigshospitalet lukker pr og kun dele af de omfattede undersøgelser kan udføres på RH. Egen læge vil fremover være henvisende. Niels om LTN- formand tilbyder en rundtur i regionerne for kalibrering ; om EU og nationale krav f.eks. til journalskrivning. Dette drøftet i EU (CED). Kleist om LTN tager initiativet op i TF; om ny vejledning vedr klagesager; om alternative reklamer fra kolleger, der er uhensigtsmæssige men lovlige; om drøftelserne vedr kommende forhandlinger vedr sygesikringsoverenskomsten; om prognoseudvalget frem til 2025; om Tandlægebladet der roses for at være mere praksisrelevant og aktuelt den senere tid. Poul om kredskurserne. 8. Kommende initiativer i STF: Udsættes til næste møde. 9. Evt.: i.a. Næste møde: kredsgeneralforsamling tirsdag d kl 18 hos Comwell. Referent : Flemming

16

17

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere