Giv vor kirke et perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv vor kirke et perspektiv"

Transkript

1 VEOK Information nr mar-2012 Giv vor kirke et perspektiv Åbent brev til verdens biskopper, april 2010 af Hans Küng Ærede biskopper, Joseph Ratzinger, nu Benedikt XVI, og jeg var i de to yngste koncilteologer. Nu er vi begge de ældste og eneste, der stadig er i fuld aktivitet. Mit teologiske virke har jeg altid set som en tjeneste for kirken. Derfor henvender jeg mig til Jer med dette åbne brev på fem årsdagen for pave Benedikts indsættelse. Jeg gør det i bekymring for vor kirke, som befinder sig i den dybeste tillidskrise siden reformationen. Nogen anden mulighed for at nå Jer, har jeg ikke. Jeg har sat stor pris på, at pave Benedikt straks efter sin indsættelse indbød mig, der er hans kritiker, til en fire timers lang samtale, som forløb venskabelig. Dette gav mig dengang håb om, at Joseph Ratzinger, min tidligere kollega på universitetet i Tübingen, ville finde en vej til en videre fornyelse af kirken og en økumenisk forståelse i Det andet Vatikanerkoncils ånd. Forpassede muligheder Infomail12008 side 1 af 6

2 Mine forhåbninger, der deles af så mange engagerede katolske mænd og kvinder, blev desværre en opfyldt, hvilke jeg ved forskellige lejligheder har ladet ham vide i vor korrespondance. Han har uden tvivl udført sine daglige pavelige pligter samvittighedsfuldt og har givet os tre nyttige encyklikaer om tro, håb og kærlighed. Men hvad angår vor tids store udfordringer, så er hans pontifikat mere kendetegnet ved forpassede muligheder end udnyttede chancer. - Forpasset er en tilnærmelse til de evangeliske kirker. De skulle i egentlig forstand slet ikke være kirker, og derfor er ingen anerkendelse af deres embeder og ingen fælles fejring af nadveren mulig. - Forpasset er en forståelse med jøderne. Paven genindfører en førkonciliær forbøn for, at jøderne må oplyses. Han optager notorisk antisemitiske og skismatiske biskopper i kirken, han presser på for at få saligkåret pave Pius XII og ser kun jødedommen som de historiske rødder for kristendommen og ikke som et stadigt eksisterende trosfællesskab med egen vej til frelse. Harmen fra alverdens jøder over Benedikts husprædikants prædiken ved den pavelige langfredagsliturgi opfattes som en kritik af paven og sammenlignes med en antisemitisk hetz. - Forpasset er den tillidsfulde dialog med muslimerne. Symptomatisk er Benedikts Regensburgtale, i hvilken han, dårligt rådført, karikerede islam som en voldens og umenneskelighedens religion og dermed fremkaldte en fortsat mistro hos muslimer. - Forpasset er en forsoning med de koloniserede urbefolkninger i Latinamerika. Paven påstår i al alvor, at de havde længtes efter de europæiske erobreres religion. - Forpasset er chancen for at hjælpe de afrikanske befolkninger: i kampen mod overbefolkning ved at tillade prævention og i kampen mod aids ved at tillade kondomer. - Forpasset er chancen for at slutte fred med de moderne videnskaber: ved utvetydig anerkendelse af evolutionslæren og ved en differentieret tilladelse til nye forskningsfelter som stamcelleforskning. - Forpasset er chancen for at gøre ånden, der herskede under Det andet Vatikanerkoncil, til den katolske kirkes og Vatikanets kompas og fortsætte konciliets reformer. Det sidste punkt, ærede biskopper, er særlig tungt vejede. Gang på gang relativerer denne pave koncilteksterne og fortolker dem bagudrettet imod koncilfædrenes hensigt. Han er endog udtrykkeligt imod det økumeniske koncil, som efter katolsk kirkeret er den højeste autoritet i den katolske kirke. Infomail12008 side 2 af 6

3 - Han har uden forbehold optaget de uden for den katolske kirke illegalt ordinerede biskopper fra det traditionalistiske Pius-Broderskab, som på centrale punkter afviser konciliet. - Han fremmer med alle midler den middelalderlige tridentiske messe og fejrer selv ved lejlighed messen på latin med ryggen til folket. - Han gennemfører ikke den i officielle økumeniske dokumenter anviste forståelse med den anglikanske kirke, men forsøger ved at se bort fra cølibatsforpligtelsen at lokke gifte anglikanske præster ind i den romersk-katolske kirke. - Han har ved indsættelsen af antikonciliære chefer i Vatikanet (Statssekretariatet, Liturgikongregation m.v.) og ved udnævnelsen af reaktionære biskopper i hele verden forstærket de antikonciliære kræfter i kirken. Benedikts restaureringsforsøg Pave Benedikt har i stigende grad fjernet sig fra det store flertal af mennesker i kirken, som mindre og mindre bekymrer sig om Rom og som i bedste fald identificerer sig med den lokale menighed og den lokale biskop. Jeg ved, at også mange blandt Jer lider derunder. Paven bliver i sin antikonciliære politik fuldt ud støttet af den romerske kurie. Denne forsøger at kvæle enhver kritik, der måtte findes blandt biskopperne og i kirken, og med alle midler at miskreditere dem. Starter vi et slideshow, har vi følgende billeder. Se venligst på dem: Gennem fornyet barok pragtudøvelse og medievirksomme manifestationer forsøger man i Rom at demonstrere en stærk kirke med en absolutistisk Kristi stedfortræder, som i sin hånd forener den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Benedikts restaureringspolitik har dog lidt skibbrud. Alle hans taler, rejser og dokumenter formår ikke at ændre de fleste katolikkers holdning i kontroversielle spørgsmål, herunder især vedrørende seksualmoralen, så den bringes i overensstemmelse med den romerske doktrin. Og selv pavelige ungdomstræf, som især samler konservative, karismatiske grupperinger, kan hverken standse udmeldelserne af kirken eller fremskaffe flere præstekald. Netop Jer som biskopper vil dybt beklage, at titusinder af præster, primært på grund af cølibatskravet, har fratrådt deres embede siden konciliet. Væksten af præster, men også af ordensfolk, søstre og lægbrødre er såvel kvantitativt som kvalitativt aftaget. Resignation og frustration breder sig blandt præsterne og blandt de mest aktive kirkemedlemmer. Infomail12008 side 3 af 6

4 I deres nød føler mange sig ladt i stikken og lider under, hvad der foregår i kirken. I mange af Jeres bispedømmer ser det sådan ud: stadig mere og mere tomme kirker, præsteseminarer, præstegårde. I mange lande bliver menigheder på grund af præstemangel og ofte imod menighedernes vilje lagt sammen til kæmpemæssige sjælesorgsenheder, hvor dens få præster er fuldstændigt overbebyrdet med arbejde. Folk foregøgles, at det er en kirkereform! Og nu kan man til de mange kriseagtige udviklinger lægge den mest himmelråbende skandale: gejstliges misbrug af børn og unge i USA, Irland, Tyskland og andre lande alt dette forbundet med en stadig stigende ledelses- og tillidskrise. Fortielsen Det bør ikke forties, at det overalt iværksatte system, der dækker over klerikale seksualforbrydelser, er styret af den romerske troslærekongregation. Under kardinal Ratzingers ledelse ( ) samlede Johannes Paul II alle sager under iagttagelse af den strengeste hemmeligholdelse. Så sent som den 18. maj 2001 sendte Ratzinger en højtidelig skrivelse om de alvorligere forbrydelser (Epistula de delictis gravioribus) til alle biskopper. Derved blev alle misbrugstilfælde placeret under den pavelige hemmeligholdelse (Secretum Pontificium), hvis krænkelse medfører alvorlige kirkestraffe. Med rette kræver derfor mange af den tidligere præfekt og nuværende pave et personligt Mea culpa (ved min skyld). Dog har han desværre forpasset den mulighed. I stedet har han i sin påskevelsignelse urbi et orbi (for byen og verden) ladet sin uskyld attestere af kardinaldekanen. Følgerne af denne skandale er ødelæggende for den katolske kirkes anseelse. Dette erkendes undertiden også af højtplacerede embedsindehavere i kirken. Talrige sjælesørgere og lærere lider under denne benægtelse af ansvar. I, ærede biskopper, må stille Jer selv det spørgsmål, om hvordan det skal gå med vor kirke og Jeres bispedømme i fremtiden. Dog vil jeg ikke skitsere et reformprogram for Jer. Det har jeg adskillige gange gjort både før og efter konciliet. Seks forslag Jeg vil kun fremkomme med seks forslag, som jeg er overbevist om deles af millioner af katolikker, som ikke har nogen stemme i kirken. 1. Ti ikke. Ved at tie gør I Jer medskyldige i de alvorlige misbrug. I skal hellere, hvor I anser bestemte love, anordninger og forholdsregler for kontraproduktive, sige det i al offentlighed. Send ikke hengivenhedsskrivelser til Rom, men reformfordringer! Infomail12008 side 4 af 6

5 2. Påbegynd reformer. Der er så mange i kirken og blandt biskopperne, som klager over Rom, uden selv at gøre noget. Men når folk i dag udebliver fra gudstjenesten i et bispedømme eller menighed, når sjælesorgen er handlingslammet, når offentligheden kun i begrænset omfang bekymrer sig om nøden i verden, når det økumeniske samarbejde er minimalt, så kan skylden ikke uden videre tilskrives Rom. Om biskop, præst eller lægmand enhver bør selv i sit større eller mindre virkefelt gøre noget for fornyelsen af kirken. Mange store tiltag er kommet i gang i menighederne og i kirken som helhed gennem enkeltpersoners og små gruppers initiativ. Som biskop bør I understøtte og hjælpe sådanne initiativer og være beredt til at tage de troendes berettigede beklagelser alvorligt. 3. Gå foran i kollegialitet. Konciliet har efter heftig debat og imod en bagstræberisk kurial opposition dekreteret en kollegialitet mellem pave og biskopper i overensstemmelse med apostelhistorie, hvor Peter ikke var virksom uden apostelkollegiet. Men paver og deres kurie har i den efterkonciliære tid ignoreret denne centrale koncilbeslutning. Da pave Paul VI allerede to år efter konciliet uden at have rådført sig med biskopperne - lod offentliggøre en encyklika for at forsvare det omstridte cølibatskrav, var det igen den gamle ukollegiale handlemåde, som kendetegnede det pavelige læreembede og dets politik før konciliet. Selv vedrørende liturgien handler paven som en autokrat (selvstyrer), over for hvem biskopperne, som han gerne omgiver sig med, virker som statister uden rettighed og stemme. Derfor bør I, ærede biskopper, ikke kun handle som enkeltpersoner, men i fællesskab med andre biskopper, med præster og med kirkefolket, mænd og kvinder. 4. Uindskrænket lydighed skylder man kun Gud. Alle har I i forbindelse med Jeres højtidelige bispevielse aflagt et uindskrænket lydighedsløfte over for paven. Men I ved også, at en menneskelig autoritet aldrig kan kræve en uindskrænket lydighed, det kan alene Gud. I bør derfor ikke ved denne ed se Jer forhindret i at sige sandheden om den nuværende krise i kirke, i Jeres bispedømme og i Jeres land. Følg apostlen Paulus eksempel, som trådte op imod Peter lige i hans åbne ansigt, fordi han havde placeret sig selv på urettens side (Gal. 2.11). Et tryk på de romerske autoriteter i en kristelig broderskabs ånd kan være legitim, når de ikke handler i overensstemmelse med evangeliets ånd og deres beføjelser. Modersmål i liturgien, ændring af misbrugsreglerne, en anerkendelse af tolerance, demokrati, menneskerettigheder, økumenisk forståelse og meget mere opnås kun ved hårdt pres fra neden. 5. Stræb efter regionale løsninger. I Vatikanet er man sjældent lydhør over for berettigede krav fra episkopatet, præsteskabet og lægfolket. Så meget desto mere bør I på fornuftig vis stræbe efter regionale løsninger. I ved, at et særligt prekært problem er det fra middelalderen stammede cølibatskrav, der overalt med rette sættes spørgsmålstegn ved som følge af misbrugsskandalerne. En ændring imod Roms vilje synes næsten umulig. Trods det er man ikke dømt til passivitet. En præst, som efter grundig overvejelse påtænker at gifte sig, burde ikke automatiske træde tilbage fra sit embede, når biskop og menighed står bag Infomail12008 side 5 af 6

6 ham. Enkelte bispekonferencer kunne gå foran med en selvstændig regional løsning. Bedre ville dog være at stræbe efter en fælles-kirkelig løsning. Derfor: 6. Kræv et koncil. Lige som det var nødvendigt med et økumenisk koncil for at realisere liturgireform, religionsfrihed, økumenisk og interreligiøs dialog, så er der også brug for et koncil for at få løst de nu så dramatisk opståede problemer. Reformkonciliet i Konstanz hundred år før reformationen besluttede, at der skulle afholdes et koncil hvert femte år, men det blev underløbet af den romerske kurie. Uden tvivl vil kurien også i dag gøre, hvad den kan for at forhindre et koncil, som den må frygte vil føre til en beskæring af dens magt. Det er Jeres ansvar, at et koncil eller i det mindste en repræsentativ biskoppelig forsamling bliver afholdt. Stående over for en kirke i krise er dette mit opråb til Jer, ærede biskopper: Lad Jeres ved et koncil genoprettede biskoppelige autoritet tale. Verdens øjne er i denne situation, der er fuld af lidelse og nød, rettet på Jer. Talrige mennesker har mistet tilliden til den katolske kirke. Kun en åben og ærlig omgang med problemerne og konsekvente reformer kan genvinde tilliden. Jeg beder Jer i al respekt om at bidrage dertil, om muligt i samarbejde med Jeres medbiskopper, men ellers alene i apostolisk frimodighed (Ap. Gern. 4.29, 31). Giv Jeres troende et håbets og opmuntringens tegn og vor kirke et perspektiv. I den kristne tros fællesskab hilser jeg Jer Jeres Hans Küng. Brevet var trykt i Süddeutsche Zeitung 15. april 2010 og blev straks oversat til hovedsprogene og refereret i aviser verden over. Selv om det snart er to år siden, han skrev det, er det stadig efter min mening aktuelt, for ingen af de problemer, han nævner i brevet, er siden blevet løst. Oversat af Kaare Rübner Jørgensen, der også har indsat overskrifterne. Infomail12008 side 6 af 6

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Katolsk Dialog følger op på historien i sidste nummer om biskop Kozons beslutning om at afsætte pastor Georg Nibler. Pastor Nibler er blevet bakket

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

All Roads Lead To Rome?

All Roads Lead To Rome? Uddrag af bogen All Roads Lead To Rome? Den økumeniske bevægelse af Michael de Semlyen På dansk ved Börje Flemming Boysen Indledning Da historietimen begyndte på en særdeles dejlig eftermiddag i sommeren

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere