TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1"

Transkript

1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for Fugt og Indeklima og Malerfagligt Behandlings-Katalog har vist, at der er behov for videnudveksling samt videnformidling, hvilket resulterer i, at vi nu udgiver nyhedsbrevet TEK BYG. Bladet udgives af Teknologisk Instituts Byggeri-division. Malerfagligt Behandlings-Katalog har i mere end 25 år været det mest brugte og anerkendte beskrivelsesværktøj i branchen, uvildig af partsinteresser og udviklet i tæt dialog med brugerne. Det har vi gennem tiden fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på, og vi glæder os til at fortsætte udviklingen. Vi vil nu sammen rykke tættere på brugerne og formidle erfaringer, viden, resultater, nyheder og kursustilbud, der har interesse for byggeriet. Et bærende element på Teknologisk Institut er den omfattende erfaring og viden om skadesudredning samt risikoforhold ved forskellige konstruktions- og materialetyper. Forskning og udvikling er et andet bærende element på Teknologisk Institut. TEK BYG vil formidle viden om mange af Teknologisk Instituts aktiviteter. TEK BYG udarbejdes i samarbejde med Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima, og nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange årligt og henvender sig til alle i byggeriet. Velkommen til det nye TEK BYG, både her og for MBK s online-brugere. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2009, nr. 1 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Anders Halby Petersen Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Magne L. S. Hansen Frede Fruergaard Møller Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 PCB (Polychlorerede biphenyler) PCB var et industrielt fremstillet produkt, der blev anvendt i Danmark frem til 1977, hvor det blev forbudt. PCB blev tilsat byggematerialer i kraft af sine gode tekniske egenskaber som vanskeligt nedbrydeligt, ikke brændbart og elektrisk isolerende. Produktet havde en bred anvendelse i industrien såvel i Danmark som i udlandet. I byggematerialer blev PCB primært anvendt som tilsætning i fugeprodukter og termoruder, pga. at materialet var særdeles vejrbestandigt og dermed havde en høj levetid. Fugeprodukter blev derfor ofte anvendt i dilatationsfuger, elementsamlinger mv. Produktet kan også have haft anvendelse i lim og maling; dette er der dog ikke kendskab til i Danmark. PCB kan i dag spores i byggeri fra perioden , hvor det i Danmark blev forbudt i åbne anvendelser dvs. byggematerialer. Tilstedeværelse af PCB kan ikke bestemmes visuelt, men bør altid verificeres ved laboratorieundersøgelse. Desuden skal man være opmærksom på, at tilstedeværelse af PCB i fx fuger kan variere markant fra område til område. I vinduesfuger med samme orientering kan der tages samleprøver (flere delprøver, der samles i en prøve). Ved forskellige facadeorienteringer (nord, syd, øst, vest) eller stor variation i vejrpåvirkning, bør der udtages separate prøver for de enkelte delområder, da PCB-indholdet ofte vil kunne variere markant. Hvor fuger ikke har været udsat for varmepåvirkning, slagregn o.l., vil PCB-indholdet typisk være højest. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledende retningslinjer for indhold af PCB i såvel indeklima som faste materialer samt vejledning for håndtering af PCB-holdigt materiale under nedrivning. Nyt kursus for virksomheder, der ønsker at arbejde med skimmelafrensning Mange Ansvarshavende: virksomheder ønsker at udvide deres Conny arbejdsområde Vies til at omfatte affugtning og Redaktion: afrensning for skimmelsvampe. Center for Conny Fugt og Vies Indeklima udbyder nu et kursus, der Skribenter: henvender sig til virksomheder i byggebranchen, Claus Nielsen som ønsker at udvide arbejds- og serviceområdet til også at omfatte afrensning Torben af skimmelvækst Bertrum og foretage skimmelsaneringsarbejder i forbindelse med fugt- og vandskader. Anne Fries Jensen Kurset Redaktionssekkretær: er målrettet udførende medarbejdere, Jeanette som arbejder von Mehran med skimmelafrensningen i praksis Tryk: for at kvalificere dem til at kunne foretage Kopicenter en effektiv Tastrup skimmelsanering. Næste kursus afholdes den 27. august 2009 i Århus. Du kan tilmelde dig kurset online på Se også kursusoversigt bag på dette nyhedsbrev.

4 Videnkuponer Kunne du tænke dig at få løst et teknisk problem, udvikle en ny metode eller opdyrke et nyt marked for din virksomheds produkter? Forsknings- og Innovationsstyrelsen har afsat 40 mio. kr. i 2008 og 2009 til forskningsog udviklingsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder. Videnkuponer giver rabat på viden fra fx universiteter, sektorforskningsinstitutter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) som Teknologisk Institut. Initiativet er målrettet små og mellemstore virksomheder og har til formål at skabe opmærksomhed på virksomhedernes behov for viden samt at fremme samarbejdet med videninstitutionerne. Malervirksomheder og andre, der gerne vil udvikle nye ideer og løsninger, har mulighed for at søge midler til aktiviteter, der fx omhandler: Løsning af tekniske problemer Produktudvikling og kvalitetsforbedring Nye innovationsformer i virksomheden Hjemføring og implementering af nye teknologier Udvikling af markedsføringsstrategier og opdyrkning af nye markeder for virksomhedens produkter Strategiudvikling, strategisk ledelse og medarbejderudvikling Optimering af produktprocesser, forbedring og planlægning af arbejdsgange og organisationsudvikling. Videnkuponer har en værdi på minimum kr. og maksimum kr. Virksomheder kan søge enkeltvis, men har også mulighed for at samle deres videnkuponer og i samarbejde købe et større, fælles udviklingsprojekt. Videnkuponen kan dække op til 50 % af projektets samlede omkostninger. Den anden halvdel skal virksomheden selv finansiere. Virksomhedens medfinansiering kan være i form af den tid, egne medarbejdere anvender på opgaven. Ordningen administreres efter først til mølle -princippet, hvilket betyder, at der ikke er ansøgningsfrister. Der ansøges på ansøgningsskema via Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en aftale om et konkret samarbejdsprojekt. Så har du en ide til et udviklingsprojekt, der bidrager til at styrke din virksomheds innovations- og vækstpotentiale, kontakt da Teknologisk Institut, MBK-sekretariatet, på adressen:

5 MBK Online Gratis skift til MBKflerbrugerlicens via en fast IP-adresse Opkobling via en fast IP-adresse finder vej til flere og flere virksomheder. MBK-sekretariatet følger med og tilbyder nu sine kunder denne form for adgang til MBK Online. Med en flerbrugerlicens skal ingen huske på hverken brugernavn eller password, og man kobler sig blot direkte på - enten via sit intranet eller sin browser. MBK-sekretariatet skifter gratis jeres nuværende abonnement til en flerbrugeraftale i denne abonnementsperiode. Du kan købe/skifte til et IP-abonnement til det antal samtidige brugere, som du ønsker og har behov for; se priserne her: 1 bruger ad gangen DKK 1.600, samtidige brugere DKK 2.800, samtidige brugere DKK 3.900,00 Skriv til eller udfyld blanketten Gratis skift på hvor også abonnementsbetingelserne kan ses. Aftalen er bindende for et år ad gangen, og virksomheden bliver først faktureret ved næste abonnementsperiode.

6 Forsatsvægge på opfugtede ydervægge Det har været meget brugt at efterisolere kolde ydervægge indvendigt, dels for at spare på varmen og dels for at undgå det kuldenedslag, der uvægerligt vil komme fra en ikke-isoleret eller dårligt isoleret ydervæg. Efterisoleringen er ofte monteret direkte på den gamle ydervæg, uden at man forinden har fjernet tapet, fodlister mv., men har monikke er udført med helt tætte samlinger, kan det ske, at varm og fugtig rumluft siver ud i forsatsvægskonstruktionen. På grund af de lave overfladetemperaturer jo længere man kommer ud i forsatsvæggen kondenserer vanddampen i den varme rumluft på de køligere overflader. Da disse overflader kan indeholde organisk materiale (lægter, gammelt tapet, støv og snavs), er der således skabt vækstbetingelser for skimmelsvamp. En medvirkende årsag til, at skimmelvæksten opstår, kan være, at den gamle ydervæg i forvejen er opfugtet, og at der måske oven i købet er tale om en gammel grundmuret ydervæg uden fugtspærrende membran mellem ydervæg og fundament. Hidtil har væggen i et vist omfang kunnet afgive den opstigende fugt både udadtil og indadtil, men efter etablering af forsatsvæggen er fugtafgivelsen indadtil blevet reduceret væsentligt. teret trælægter direkte på den gamle pudsede og tapetserede væg. Lægteskelettet er blevet udfyldt med mineraluld, og konstruktionen er så afsluttet med plastfolie-dampspærre og gipsplader. Forsatsvægge af ældre dato kan dog også være monteret med træfiberplader (Cellutex-plader - bløde plader ). Sådanne konstruktioner har dog i mange tilfælde givet anledning til skimmelsvampevækst. Den kolde ydervæg er blevet endnu koldere som følge af isoleringen, og da forsatsvæggene og dampspærren som oftest I forbindelse med ønsket om at spare energi og undgå de kolde ydervægge bør andre løsninger til isolering af ydervæggen overvejes. Er der mulighed for hulmursisolering? Kunne udvendig isolering med mineraluld-batts og puds være en løsning? En udvendig isolering har de fordele, at man sparer plads indvendig, og at eventuelle kuldebroer i den nuværende konstruktion mindskes eller elimineres. Såfremt etablering af indvendig forsatsvæg er den eneste løsning, der står tilbage, når alle andre muligheder er dømt ude, skal etableringen ske efter anvisningerne i BYG-ERFA blad (31) om indvendig isolering af ældre ydervægge over terræn (under revision) samt iht. SBI-Anvisning 221: Efterisolering af etageboliger, 2008.

7 Fugtopstigning i ydervægge Massiv vækst bag forsatsvæg Vækst bag Cellutex-plader

8 Skimmel i nye tagkonstruktioner Et stigende antal sager om fugt og skimmel i nye tagkonstruktioner tyder på, at der i bygge- og opførelsesfasen er oversete problemer med fugt og ventilation, når det gælder tagrum og tagkonstruktioner. De eksempler, som nærværende artikel tager udgangspunkt i, er nyopførte enfamiliehuse, hvor tagkonstruktionen er udført som gitterspær eller saksespær, og hvor tagdækningen er udført som tagpap-listetækning med ventilation ved tagfod og ved tagrygning (kip). Skimmel under tagbrædder Det er positivt, at man stadig flere steder anvender høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen frem for tagkrydsfiner. Det antages, at høvlede og pløjede brædder kan opsuge eventuel fugt dybere ind i materialet end krydsfiner. Et bræt formodes derfor at kunne holde en lavere fugtighed på selve træets overflade end krydsfiner under den samme fugtmæssige belastning. Herudover har krydsfiner været udsat for pres og opvarmning under produktionen. Denne behandlings effekt på modtagelighed over for mikrobiologisk vækst kendes dog ikke. Krydsfiner er sammensat af mange tynde lag træ adskilt af lag af lim og vil blive opfugtet mere i det yderste tynde finerlag, og derved kan der opstå skimmelvækst. Anvendelse af høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen betyder dog ikke, at man kan se bort fra at kontrollere fugtigheden i byggeperioden. Det skal i denne forbindelse nævnes, at i de sager, som danner baggrund for denne artikel, er der i alle tilfælde anvendt høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen. Nedbør i byggeperioden Den traditionelle måde at isolere et loft på er at isolere oppefra, efter at forskalling er etableret. Hvis isoleringsarbejdet udføres, inden tagdækning er monteret, er der risiko for ansamling af nedbør i isolering og eventuelt på dampspærren. Opdages skaden i byggefasen, ses det ofte, at man efterfølgende dræner loftskonstruktionen for det opsamlede regnvand ved at snitte afløb i dampspærren og efterfølgende reparere opskæringerne med tape. Herved opnås ikke en forsvarlig udtørring af tagkonstruktionen. En stor del af fugten fastholdes i isoleringsmaterialet og opfugter spærfod og loftskonstruktion. Opskæringerne i dampspærren skal i øvrigt repareres ifølge anvisningerne i BYG-ERFA blad (39) En mulighed for at undgå nedbør i konstruktionen er, at man anvender en stilladsoverdækning og derved beskytter nybyggeriet optimalt mod nedbør. Det er en dyrere løsning, men samtidig mindskes risikoen for omkostningskrævende udbedringer af fugt-

9 skader senere hen. Alternativt skal der etableres sikker afdækning. Forsinket eller manglende udførelse af ventilation Det er altafgørende, at ventilationen i tagrummet etableres fra start, idet byggefugt ved utætheder i loftskonstruktionen og åbne passager mellem boligrum og tagrum kan ophobes i tagkonstruktionen. Flere steder er det konstateret, at ventilationen i f.eks. tagrygningen er udført flere uger efter, at tagkonstruktionen i øvrigt er lukket med skimmelvækst på undersiden af tagbrædderne til følge, fordi fugten i den mellemliggende periode ikke har kunnet ventileres bort. Når skaden er sket Kraftig skimmelvækst på spær, tagbrædder og gangbro skal renses af. Afhængigt af hvor kraftigt skimmelangrebet i tagkonstruktionen er, kan det være nødvendigt at fjerne isolering og foretage en grundig støvsugning eller anden form for skimmelafrensning af oversiden af loftskonstruktionen. Fastlæggelse af afrensningsomfanget bør ske på baggrund af en professionel, visuel bedømmelse af situationen, fugtmålinger samt prøveudtagning og vurdering af skimmelvæksten. Rumfugt trækker op i tagkonstruktionen I byggefasen sker der en meget stor fugtafgivelse fra bygningen. Gulvvarmen idriftsættes, og betongulvet tørrer ud, vægge bliver spartlet, primet, tapetseret og malet. I disse processer tilføres store mængder fugt til indeluften, som kan påvirke de omgivende konstruktioner. Der kan være flere årsager til, at fugt kan komme op i tagkonstruktionen: Åbentstående eller utæt loftslem Åbne og ufærdige samlinger mellem dampspærre og vægge Åbne aftrækskanaler fra ventilationsinstallation mv. Det gælder således om at få etableret en forsvarlig tætning mod tagrum og at få fugten ventileret væk, inden den når op i tagrummet. Tætningen skal udføres så tidligt som muligt. Fugtmåling i gangbro (med skimmel)

10 EnergyFlexHouse - Energieffektive betonkonstruktioner Teknologisk Institut indvier inden længe EnergyFlexHouse - en facilitet til udvikling, afprøvning og demonstration af samlede innovative energiløsninger til byggeriet. Løsninger, hvor samspillet mellem installationer, bygning, bruger og energisystem er afgørende for tilpasning, anvendelse og den reelle effekt af ellers veldokumenterede enkeltteknologier. EnergyFlexHouse som udviklingsplatform giver således også mulighed for at videreudvikle og optimere energieffektiv anvendelse og produktion af betonkonstruktioner. Faseskiftende materiale på pulverform med pcm-beton i baggrunden nen. Den akkumulerede overskudsvarme vil typisk afgives fra bygningselementerne ved hjælp af ventilation om natten. PCM-beton og højteknologisk betonproduktion Betonens termiske lagringsegenskaber kan forbedres på en række områder. Som et led i PSO-projektet Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger er der blevet udviklet en beton med faseskiftende materialer. PCM-betonen, som den kaldes, er indbygget som en del af gulvkonstruktionen i EnergyFlexHouse og vil med markante forbedringer i varmeakkumuleringsevnen indgå som en aktiv del af energisystemet. Betonkonstruktion med en forbedret termisk lagring tilvejebragt med alternativ overfladeudformning Det er almindelig kendt, at beton har formidable varmeakkumulerende egenskaber (termisk lagring). Bygninger opført i beton har et varmeakkumuleringspotentiale, som kan udnyttes mere eller mindre, og som oftest vil resultere i et reduceret energiforbrug til opvarmning. Dette skyldes, at det er muligt at akkumulere solvarmen i betonelementerne og afgive denne varme i løbet af nattetimerne. I sommerhalvåret vil der ofte være færre timer med overophedning. I en kontorbygning vil den forøgede varmeakkumuleringsevne primært resultere i en besparelse på elforbruget til mekanisk køling. Ansvarshavende: Karakteristisk for moderne kontorbyggeri er Redaktion: problemer med overophedning på grund af intern Skribenter: varmebelastning og stort solindfald igennem glasfacader. Ved indførelsen og korrekt anvendelse af betonelementer med en god varmeakkumuleringsevne er det muligt at fjerne Redaktionssekkretær: en del af overskudsvarmen ved at akkumulere Tryk: overskudsvarmen i konstruktio- En anden måde at forbedre de termiske lagringsegenskaber på er ved at udføre konstruktioner med specielle overfladestrukturer, som øger overfladearealet i forhold til konstruktionernes volumen. Disse optimerede strukturer samt strukturer, der bidrager til et arkitektonisk udtryk, kan opnås ved anvendelse af digitalt fremstillet forskalling i det højteknologiske betonlaboratorium og er også planlagt til at indgå i EnergyFlexHouse. Conny Vies Conny Vies Endelig skal det nævnes, at anvendelse af termoaktive Claus Nielsenkonstruktioner, dvs. betonkonstruktioner Torben Bertrum med indstøbte pexrør, er tænkt ind Anne i EnergyFlexHouse Fries Jensen og skal være med til at forbedre de termiske lagringsegenskaber for Jeanette dermed von at Mehran opnå et bedre indeklima og minimere Kopicenter behovet Tastrup for mekanisk køling.

11 Kontrolmetode - Fugtmåling FAKTA Navn: Formål: Hvornår: Hvorfor: Elektronisk kapacitiv/ højfrekvensbaseret fugtmåler Retningsgivende vurderinger af fugtindhold i materialeoverflader som fx beton og murværk. Der måles i ca. 1,5 cm s dybde af materialet. Når der ønskes en vejledende indikation af fugt i materialeoverflader. Metoden egner sig specielt til at afsløre forskelle i fugtniveauer målt på samme materiale. Fugtmåleren er et let anvendeligt nondestruktivt håndholdt instrument, der kan give et hurtigt overblik over fugtforholdene. Hvordan: Fugtmålerens målehoved anbringes retvinklet på overfladen. Der foretages flere sammenlignende målinger på samme materiale. Det er vigtigt at sammenligne målingerne med en tør referencemåling fra samme materiale. Måleresultatet angives som et tælletal, ikke et eksakt fugtindhold. Målingerne bør ikke stå alene som målemetode, da resultatet kan være behæftet med store fejlkilder. Vær opmærksom på, at fugtmåleren: ikke må anbringes i huller eller hjørner giver forkerte oplysninger:» ved tvangsudtørring, da overfladen kan fremstå tør, selvom dybere lag er fugtige» ved begrænset fugtpåvirkning af overflader, da overfladen kan fremstå våd, selvom den er tør. Ses fx ved regnpåvirkning af klimaskærm, badning, vand som følge af rengøring» på overflader, hvor der findes stålrigler og søm» på overflader med løbesod» på overflader, hvor der findes alukraft eller stanniol bag tapet» på overflader, hvor der findes salte i tidligere opfugtet murværk» på overflader, hvor der findes armeringsstål, befæstelser eller trådnet i puds kun måler fugt i overfladen, og skal man kende fugtindholdet, bør metoden kombineres med fx troxler eller veje/tørre-metoden kan give udslag, hvor tapet er opfugtet som følge af temperaturrelateret fugt på kolde konstruktioner, hvilket kan lede til fejlkonklusioner, hvor der fx fejlagtigt kan antages at være indtrængende fugt i facade giver stor variation i tælletal, afhængig af hvilket materiale der måles på

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf KURSUSKALENDER: Gregersensvej DK-2630 Taastrup Tel Fax KURSUSTITEL DATO STED Grundlæggende betonteknologi 20/8-09 Kolding 16/9-09 Århus Udtørring og affugtning af vandskadede 25/8-09 Århus bygninger Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 26/8-09 Århus og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 27/8-09 Århus og bygningskonstruktioner (udførende) Projektledelse - Grundlæggende 15-16/9-09 Århus 18-19/11-09 Århus OBS på skimmelvækst i lejeboliger 24/9-09 Århus Trænedbrydende svampe og insekter 7/10-09 Tåstrup CE-mærkning på byggepladsen 20/10-09 Århus Farver i byggeriet - identifikation og betydning 26/10-09 Århus Juridiske aftaler og kontraktstyring 28/10-09 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 4/11-09 Taastrup Natursten: geologi, egenskaber og lovkrav 5/11-09 Århus Kommunikation - Den glemte faktor i 10/11-09 Århus produktudvikling Renovering af bygninger med skimmelvækst 18/11-09 Tåstrup Risikostyring i byggerier 24/11-09 Århus Tjen penge på energirenovering 9/12-09 Tåstrup 15/12-09 Århus

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere