TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1"

Transkript

1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for Fugt og Indeklima og Malerfagligt Behandlings-Katalog har vist, at der er behov for videnudveksling samt videnformidling, hvilket resulterer i, at vi nu udgiver nyhedsbrevet TEK BYG. Bladet udgives af Teknologisk Instituts Byggeri-division. Malerfagligt Behandlings-Katalog har i mere end 25 år været det mest brugte og anerkendte beskrivelsesværktøj i branchen, uvildig af partsinteresser og udviklet i tæt dialog med brugerne. Det har vi gennem tiden fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på, og vi glæder os til at fortsætte udviklingen. Vi vil nu sammen rykke tættere på brugerne og formidle erfaringer, viden, resultater, nyheder og kursustilbud, der har interesse for byggeriet. Et bærende element på Teknologisk Institut er den omfattende erfaring og viden om skadesudredning samt risikoforhold ved forskellige konstruktions- og materialetyper. Forskning og udvikling er et andet bærende element på Teknologisk Institut. TEK BYG vil formidle viden om mange af Teknologisk Instituts aktiviteter. TEK BYG udarbejdes i samarbejde med Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima, og nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange årligt og henvender sig til alle i byggeriet. Velkommen til det nye TEK BYG, både her og for MBK s online-brugere. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2009, nr. 1 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Anders Halby Petersen Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Magne L. S. Hansen Frede Fruergaard Møller Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 PCB (Polychlorerede biphenyler) PCB var et industrielt fremstillet produkt, der blev anvendt i Danmark frem til 1977, hvor det blev forbudt. PCB blev tilsat byggematerialer i kraft af sine gode tekniske egenskaber som vanskeligt nedbrydeligt, ikke brændbart og elektrisk isolerende. Produktet havde en bred anvendelse i industrien såvel i Danmark som i udlandet. I byggematerialer blev PCB primært anvendt som tilsætning i fugeprodukter og termoruder, pga. at materialet var særdeles vejrbestandigt og dermed havde en høj levetid. Fugeprodukter blev derfor ofte anvendt i dilatationsfuger, elementsamlinger mv. Produktet kan også have haft anvendelse i lim og maling; dette er der dog ikke kendskab til i Danmark. PCB kan i dag spores i byggeri fra perioden , hvor det i Danmark blev forbudt i åbne anvendelser dvs. byggematerialer. Tilstedeværelse af PCB kan ikke bestemmes visuelt, men bør altid verificeres ved laboratorieundersøgelse. Desuden skal man være opmærksom på, at tilstedeværelse af PCB i fx fuger kan variere markant fra område til område. I vinduesfuger med samme orientering kan der tages samleprøver (flere delprøver, der samles i en prøve). Ved forskellige facadeorienteringer (nord, syd, øst, vest) eller stor variation i vejrpåvirkning, bør der udtages separate prøver for de enkelte delområder, da PCB-indholdet ofte vil kunne variere markant. Hvor fuger ikke har været udsat for varmepåvirkning, slagregn o.l., vil PCB-indholdet typisk være højest. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledende retningslinjer for indhold af PCB i såvel indeklima som faste materialer samt vejledning for håndtering af PCB-holdigt materiale under nedrivning. Nyt kursus for virksomheder, der ønsker at arbejde med skimmelafrensning Mange Ansvarshavende: virksomheder ønsker at udvide deres Conny arbejdsområde Vies til at omfatte affugtning og Redaktion: afrensning for skimmelsvampe. Center for Conny Fugt og Vies Indeklima udbyder nu et kursus, der Skribenter: henvender sig til virksomheder i byggebranchen, Claus Nielsen som ønsker at udvide arbejds- og serviceområdet til også at omfatte afrensning Torben af skimmelvækst Bertrum og foretage skimmelsaneringsarbejder i forbindelse med fugt- og vandskader. Anne Fries Jensen Kurset Redaktionssekkretær: er målrettet udførende medarbejdere, Jeanette som arbejder von Mehran med skimmelafrensningen i praksis Tryk: for at kvalificere dem til at kunne foretage Kopicenter en effektiv Tastrup skimmelsanering. Næste kursus afholdes den 27. august 2009 i Århus. Du kan tilmelde dig kurset online på Se også kursusoversigt bag på dette nyhedsbrev.

4 Videnkuponer Kunne du tænke dig at få løst et teknisk problem, udvikle en ny metode eller opdyrke et nyt marked for din virksomheds produkter? Forsknings- og Innovationsstyrelsen har afsat 40 mio. kr. i 2008 og 2009 til forskningsog udviklingsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder. Videnkuponer giver rabat på viden fra fx universiteter, sektorforskningsinstitutter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) som Teknologisk Institut. Initiativet er målrettet små og mellemstore virksomheder og har til formål at skabe opmærksomhed på virksomhedernes behov for viden samt at fremme samarbejdet med videninstitutionerne. Malervirksomheder og andre, der gerne vil udvikle nye ideer og løsninger, har mulighed for at søge midler til aktiviteter, der fx omhandler: Løsning af tekniske problemer Produktudvikling og kvalitetsforbedring Nye innovationsformer i virksomheden Hjemføring og implementering af nye teknologier Udvikling af markedsføringsstrategier og opdyrkning af nye markeder for virksomhedens produkter Strategiudvikling, strategisk ledelse og medarbejderudvikling Optimering af produktprocesser, forbedring og planlægning af arbejdsgange og organisationsudvikling. Videnkuponer har en værdi på minimum kr. og maksimum kr. Virksomheder kan søge enkeltvis, men har også mulighed for at samle deres videnkuponer og i samarbejde købe et større, fælles udviklingsprojekt. Videnkuponen kan dække op til 50 % af projektets samlede omkostninger. Den anden halvdel skal virksomheden selv finansiere. Virksomhedens medfinansiering kan være i form af den tid, egne medarbejdere anvender på opgaven. Ordningen administreres efter først til mølle -princippet, hvilket betyder, at der ikke er ansøgningsfrister. Der ansøges på ansøgningsskema via Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en aftale om et konkret samarbejdsprojekt. Så har du en ide til et udviklingsprojekt, der bidrager til at styrke din virksomheds innovations- og vækstpotentiale, kontakt da Teknologisk Institut, MBK-sekretariatet, på adressen:

5 MBK Online Gratis skift til MBKflerbrugerlicens via en fast IP-adresse Opkobling via en fast IP-adresse finder vej til flere og flere virksomheder. MBK-sekretariatet følger med og tilbyder nu sine kunder denne form for adgang til MBK Online. Med en flerbrugerlicens skal ingen huske på hverken brugernavn eller password, og man kobler sig blot direkte på - enten via sit intranet eller sin browser. MBK-sekretariatet skifter gratis jeres nuværende abonnement til en flerbrugeraftale i denne abonnementsperiode. Du kan købe/skifte til et IP-abonnement til det antal samtidige brugere, som du ønsker og har behov for; se priserne her: 1 bruger ad gangen DKK 1.600, samtidige brugere DKK 2.800, samtidige brugere DKK 3.900,00 Skriv til eller udfyld blanketten Gratis skift på hvor også abonnementsbetingelserne kan ses. Aftalen er bindende for et år ad gangen, og virksomheden bliver først faktureret ved næste abonnementsperiode.

6 Forsatsvægge på opfugtede ydervægge Det har været meget brugt at efterisolere kolde ydervægge indvendigt, dels for at spare på varmen og dels for at undgå det kuldenedslag, der uvægerligt vil komme fra en ikke-isoleret eller dårligt isoleret ydervæg. Efterisoleringen er ofte monteret direkte på den gamle ydervæg, uden at man forinden har fjernet tapet, fodlister mv., men har monikke er udført med helt tætte samlinger, kan det ske, at varm og fugtig rumluft siver ud i forsatsvægskonstruktionen. På grund af de lave overfladetemperaturer jo længere man kommer ud i forsatsvæggen kondenserer vanddampen i den varme rumluft på de køligere overflader. Da disse overflader kan indeholde organisk materiale (lægter, gammelt tapet, støv og snavs), er der således skabt vækstbetingelser for skimmelsvamp. En medvirkende årsag til, at skimmelvæksten opstår, kan være, at den gamle ydervæg i forvejen er opfugtet, og at der måske oven i købet er tale om en gammel grundmuret ydervæg uden fugtspærrende membran mellem ydervæg og fundament. Hidtil har væggen i et vist omfang kunnet afgive den opstigende fugt både udadtil og indadtil, men efter etablering af forsatsvæggen er fugtafgivelsen indadtil blevet reduceret væsentligt. teret trælægter direkte på den gamle pudsede og tapetserede væg. Lægteskelettet er blevet udfyldt med mineraluld, og konstruktionen er så afsluttet med plastfolie-dampspærre og gipsplader. Forsatsvægge af ældre dato kan dog også være monteret med træfiberplader (Cellutex-plader - bløde plader ). Sådanne konstruktioner har dog i mange tilfælde givet anledning til skimmelsvampevækst. Den kolde ydervæg er blevet endnu koldere som følge af isoleringen, og da forsatsvæggene og dampspærren som oftest I forbindelse med ønsket om at spare energi og undgå de kolde ydervægge bør andre løsninger til isolering af ydervæggen overvejes. Er der mulighed for hulmursisolering? Kunne udvendig isolering med mineraluld-batts og puds være en løsning? En udvendig isolering har de fordele, at man sparer plads indvendig, og at eventuelle kuldebroer i den nuværende konstruktion mindskes eller elimineres. Såfremt etablering af indvendig forsatsvæg er den eneste løsning, der står tilbage, når alle andre muligheder er dømt ude, skal etableringen ske efter anvisningerne i BYG-ERFA blad (31) om indvendig isolering af ældre ydervægge over terræn (under revision) samt iht. SBI-Anvisning 221: Efterisolering af etageboliger, 2008.

7 Fugtopstigning i ydervægge Massiv vækst bag forsatsvæg Vækst bag Cellutex-plader

8 Skimmel i nye tagkonstruktioner Et stigende antal sager om fugt og skimmel i nye tagkonstruktioner tyder på, at der i bygge- og opførelsesfasen er oversete problemer med fugt og ventilation, når det gælder tagrum og tagkonstruktioner. De eksempler, som nærværende artikel tager udgangspunkt i, er nyopførte enfamiliehuse, hvor tagkonstruktionen er udført som gitterspær eller saksespær, og hvor tagdækningen er udført som tagpap-listetækning med ventilation ved tagfod og ved tagrygning (kip). Skimmel under tagbrædder Det er positivt, at man stadig flere steder anvender høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen frem for tagkrydsfiner. Det antages, at høvlede og pløjede brædder kan opsuge eventuel fugt dybere ind i materialet end krydsfiner. Et bræt formodes derfor at kunne holde en lavere fugtighed på selve træets overflade end krydsfiner under den samme fugtmæssige belastning. Herudover har krydsfiner været udsat for pres og opvarmning under produktionen. Denne behandlings effekt på modtagelighed over for mikrobiologisk vækst kendes dog ikke. Krydsfiner er sammensat af mange tynde lag træ adskilt af lag af lim og vil blive opfugtet mere i det yderste tynde finerlag, og derved kan der opstå skimmelvækst. Anvendelse af høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen betyder dog ikke, at man kan se bort fra at kontrollere fugtigheden i byggeperioden. Det skal i denne forbindelse nævnes, at i de sager, som danner baggrund for denne artikel, er der i alle tilfælde anvendt høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen. Nedbør i byggeperioden Den traditionelle måde at isolere et loft på er at isolere oppefra, efter at forskalling er etableret. Hvis isoleringsarbejdet udføres, inden tagdækning er monteret, er der risiko for ansamling af nedbør i isolering og eventuelt på dampspærren. Opdages skaden i byggefasen, ses det ofte, at man efterfølgende dræner loftskonstruktionen for det opsamlede regnvand ved at snitte afløb i dampspærren og efterfølgende reparere opskæringerne med tape. Herved opnås ikke en forsvarlig udtørring af tagkonstruktionen. En stor del af fugten fastholdes i isoleringsmaterialet og opfugter spærfod og loftskonstruktion. Opskæringerne i dampspærren skal i øvrigt repareres ifølge anvisningerne i BYG-ERFA blad (39) En mulighed for at undgå nedbør i konstruktionen er, at man anvender en stilladsoverdækning og derved beskytter nybyggeriet optimalt mod nedbør. Det er en dyrere løsning, men samtidig mindskes risikoen for omkostningskrævende udbedringer af fugt-

9 skader senere hen. Alternativt skal der etableres sikker afdækning. Forsinket eller manglende udførelse af ventilation Det er altafgørende, at ventilationen i tagrummet etableres fra start, idet byggefugt ved utætheder i loftskonstruktionen og åbne passager mellem boligrum og tagrum kan ophobes i tagkonstruktionen. Flere steder er det konstateret, at ventilationen i f.eks. tagrygningen er udført flere uger efter, at tagkonstruktionen i øvrigt er lukket med skimmelvækst på undersiden af tagbrædderne til følge, fordi fugten i den mellemliggende periode ikke har kunnet ventileres bort. Når skaden er sket Kraftig skimmelvækst på spær, tagbrædder og gangbro skal renses af. Afhængigt af hvor kraftigt skimmelangrebet i tagkonstruktionen er, kan det være nødvendigt at fjerne isolering og foretage en grundig støvsugning eller anden form for skimmelafrensning af oversiden af loftskonstruktionen. Fastlæggelse af afrensningsomfanget bør ske på baggrund af en professionel, visuel bedømmelse af situationen, fugtmålinger samt prøveudtagning og vurdering af skimmelvæksten. Rumfugt trækker op i tagkonstruktionen I byggefasen sker der en meget stor fugtafgivelse fra bygningen. Gulvvarmen idriftsættes, og betongulvet tørrer ud, vægge bliver spartlet, primet, tapetseret og malet. I disse processer tilføres store mængder fugt til indeluften, som kan påvirke de omgivende konstruktioner. Der kan være flere årsager til, at fugt kan komme op i tagkonstruktionen: Åbentstående eller utæt loftslem Åbne og ufærdige samlinger mellem dampspærre og vægge Åbne aftrækskanaler fra ventilationsinstallation mv. Det gælder således om at få etableret en forsvarlig tætning mod tagrum og at få fugten ventileret væk, inden den når op i tagrummet. Tætningen skal udføres så tidligt som muligt. Fugtmåling i gangbro (med skimmel)

10 EnergyFlexHouse - Energieffektive betonkonstruktioner Teknologisk Institut indvier inden længe EnergyFlexHouse - en facilitet til udvikling, afprøvning og demonstration af samlede innovative energiløsninger til byggeriet. Løsninger, hvor samspillet mellem installationer, bygning, bruger og energisystem er afgørende for tilpasning, anvendelse og den reelle effekt af ellers veldokumenterede enkeltteknologier. EnergyFlexHouse som udviklingsplatform giver således også mulighed for at videreudvikle og optimere energieffektiv anvendelse og produktion af betonkonstruktioner. Faseskiftende materiale på pulverform med pcm-beton i baggrunden nen. Den akkumulerede overskudsvarme vil typisk afgives fra bygningselementerne ved hjælp af ventilation om natten. PCM-beton og højteknologisk betonproduktion Betonens termiske lagringsegenskaber kan forbedres på en række områder. Som et led i PSO-projektet Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger er der blevet udviklet en beton med faseskiftende materialer. PCM-betonen, som den kaldes, er indbygget som en del af gulvkonstruktionen i EnergyFlexHouse og vil med markante forbedringer i varmeakkumuleringsevnen indgå som en aktiv del af energisystemet. Betonkonstruktion med en forbedret termisk lagring tilvejebragt med alternativ overfladeudformning Det er almindelig kendt, at beton har formidable varmeakkumulerende egenskaber (termisk lagring). Bygninger opført i beton har et varmeakkumuleringspotentiale, som kan udnyttes mere eller mindre, og som oftest vil resultere i et reduceret energiforbrug til opvarmning. Dette skyldes, at det er muligt at akkumulere solvarmen i betonelementerne og afgive denne varme i løbet af nattetimerne. I sommerhalvåret vil der ofte være færre timer med overophedning. I en kontorbygning vil den forøgede varmeakkumuleringsevne primært resultere i en besparelse på elforbruget til mekanisk køling. Ansvarshavende: Karakteristisk for moderne kontorbyggeri er Redaktion: problemer med overophedning på grund af intern Skribenter: varmebelastning og stort solindfald igennem glasfacader. Ved indførelsen og korrekt anvendelse af betonelementer med en god varmeakkumuleringsevne er det muligt at fjerne Redaktionssekkretær: en del af overskudsvarmen ved at akkumulere Tryk: overskudsvarmen i konstruktio- En anden måde at forbedre de termiske lagringsegenskaber på er ved at udføre konstruktioner med specielle overfladestrukturer, som øger overfladearealet i forhold til konstruktionernes volumen. Disse optimerede strukturer samt strukturer, der bidrager til et arkitektonisk udtryk, kan opnås ved anvendelse af digitalt fremstillet forskalling i det højteknologiske betonlaboratorium og er også planlagt til at indgå i EnergyFlexHouse. Conny Vies Conny Vies Endelig skal det nævnes, at anvendelse af termoaktive Claus Nielsenkonstruktioner, dvs. betonkonstruktioner Torben Bertrum med indstøbte pexrør, er tænkt ind Anne i EnergyFlexHouse Fries Jensen og skal være med til at forbedre de termiske lagringsegenskaber for Jeanette dermed von at Mehran opnå et bedre indeklima og minimere Kopicenter behovet Tastrup for mekanisk køling.

11 Kontrolmetode - Fugtmåling FAKTA Navn: Formål: Hvornår: Hvorfor: Elektronisk kapacitiv/ højfrekvensbaseret fugtmåler Retningsgivende vurderinger af fugtindhold i materialeoverflader som fx beton og murværk. Der måles i ca. 1,5 cm s dybde af materialet. Når der ønskes en vejledende indikation af fugt i materialeoverflader. Metoden egner sig specielt til at afsløre forskelle i fugtniveauer målt på samme materiale. Fugtmåleren er et let anvendeligt nondestruktivt håndholdt instrument, der kan give et hurtigt overblik over fugtforholdene. Hvordan: Fugtmålerens målehoved anbringes retvinklet på overfladen. Der foretages flere sammenlignende målinger på samme materiale. Det er vigtigt at sammenligne målingerne med en tør referencemåling fra samme materiale. Måleresultatet angives som et tælletal, ikke et eksakt fugtindhold. Målingerne bør ikke stå alene som målemetode, da resultatet kan være behæftet med store fejlkilder. Vær opmærksom på, at fugtmåleren: ikke må anbringes i huller eller hjørner giver forkerte oplysninger:» ved tvangsudtørring, da overfladen kan fremstå tør, selvom dybere lag er fugtige» ved begrænset fugtpåvirkning af overflader, da overfladen kan fremstå våd, selvom den er tør. Ses fx ved regnpåvirkning af klimaskærm, badning, vand som følge af rengøring» på overflader, hvor der findes stålrigler og søm» på overflader med løbesod» på overflader, hvor der findes alukraft eller stanniol bag tapet» på overflader, hvor der findes salte i tidligere opfugtet murværk» på overflader, hvor der findes armeringsstål, befæstelser eller trådnet i puds kun måler fugt i overfladen, og skal man kende fugtindholdet, bør metoden kombineres med fx troxler eller veje/tørre-metoden kan give udslag, hvor tapet er opfugtet som følge af temperaturrelateret fugt på kolde konstruktioner, hvilket kan lede til fejlkonklusioner, hvor der fx fejlagtigt kan antages at være indtrængende fugt i facade giver stor variation i tælletal, afhængig af hvilket materiale der måles på

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf KURSUSKALENDER: Gregersensvej DK-2630 Taastrup Tel Fax KURSUSTITEL DATO STED Grundlæggende betonteknologi 20/8-09 Kolding 16/9-09 Århus Udtørring og affugtning af vandskadede 25/8-09 Århus bygninger Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 26/8-09 Århus og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 27/8-09 Århus og bygningskonstruktioner (udførende) Projektledelse - Grundlæggende 15-16/9-09 Århus 18-19/11-09 Århus OBS på skimmelvækst i lejeboliger 24/9-09 Århus Trænedbrydende svampe og insekter 7/10-09 Tåstrup CE-mærkning på byggepladsen 20/10-09 Århus Farver i byggeriet - identifikation og betydning 26/10-09 Århus Juridiske aftaler og kontraktstyring 28/10-09 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 4/11-09 Taastrup Natursten: geologi, egenskaber og lovkrav 5/11-09 Århus Kommunikation - Den glemte faktor i 10/11-09 Århus produktudvikling Renovering af bygninger med skimmelvækst 18/11-09 Tåstrup Risikostyring i byggerier 24/11-09 Århus Tjen penge på energirenovering 9/12-09 Tåstrup 15/12-09 Århus

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION N I E L S - J Ø R G E N A A G A A R D F O R S K N I N G S C H E F, B YGGERI OG SUNDHED B Y G G E - / A N L Æ G S K O N F E R E N C E V E J E N T I L D E

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P Notat Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P 30. januar 2015 Projekt nr. 318384 Udarbejdet af LA Kontrolleret af BEH Godkendt

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2010.11.16 v/ Peter F. Collet 1 Introduktion til, civ.ing. ing Ansat på Teknologisk Institut i 1972

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere