TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1"

Transkript

1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for Fugt og Indeklima og Malerfagligt Behandlings-Katalog har vist, at der er behov for videnudveksling samt videnformidling, hvilket resulterer i, at vi nu udgiver nyhedsbrevet TEK BYG. Bladet udgives af Teknologisk Instituts Byggeri-division. Malerfagligt Behandlings-Katalog har i mere end 25 år været det mest brugte og anerkendte beskrivelsesværktøj i branchen, uvildig af partsinteresser og udviklet i tæt dialog med brugerne. Det har vi gennem tiden fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på, og vi glæder os til at fortsætte udviklingen. Vi vil nu sammen rykke tættere på brugerne og formidle erfaringer, viden, resultater, nyheder og kursustilbud, der har interesse for byggeriet. Et bærende element på Teknologisk Institut er den omfattende erfaring og viden om skadesudredning samt risikoforhold ved forskellige konstruktions- og materialetyper. Forskning og udvikling er et andet bærende element på Teknologisk Institut. TEK BYG vil formidle viden om mange af Teknologisk Instituts aktiviteter. TEK BYG udarbejdes i samarbejde med Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima, og nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange årligt og henvender sig til alle i byggeriet. Velkommen til det nye TEK BYG, både her og for MBK s online-brugere. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2009, nr. 1 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Anders Halby Petersen Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Magne L. S. Hansen Frede Fruergaard Møller Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 PCB (Polychlorerede biphenyler) PCB var et industrielt fremstillet produkt, der blev anvendt i Danmark frem til 1977, hvor det blev forbudt. PCB blev tilsat byggematerialer i kraft af sine gode tekniske egenskaber som vanskeligt nedbrydeligt, ikke brændbart og elektrisk isolerende. Produktet havde en bred anvendelse i industrien såvel i Danmark som i udlandet. I byggematerialer blev PCB primært anvendt som tilsætning i fugeprodukter og termoruder, pga. at materialet var særdeles vejrbestandigt og dermed havde en høj levetid. Fugeprodukter blev derfor ofte anvendt i dilatationsfuger, elementsamlinger mv. Produktet kan også have haft anvendelse i lim og maling; dette er der dog ikke kendskab til i Danmark. PCB kan i dag spores i byggeri fra perioden , hvor det i Danmark blev forbudt i åbne anvendelser dvs. byggematerialer. Tilstedeværelse af PCB kan ikke bestemmes visuelt, men bør altid verificeres ved laboratorieundersøgelse. Desuden skal man være opmærksom på, at tilstedeværelse af PCB i fx fuger kan variere markant fra område til område. I vinduesfuger med samme orientering kan der tages samleprøver (flere delprøver, der samles i en prøve). Ved forskellige facadeorienteringer (nord, syd, øst, vest) eller stor variation i vejrpåvirkning, bør der udtages separate prøver for de enkelte delområder, da PCB-indholdet ofte vil kunne variere markant. Hvor fuger ikke har været udsat for varmepåvirkning, slagregn o.l., vil PCB-indholdet typisk være højest. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledende retningslinjer for indhold af PCB i såvel indeklima som faste materialer samt vejledning for håndtering af PCB-holdigt materiale under nedrivning. Nyt kursus for virksomheder, der ønsker at arbejde med skimmelafrensning Mange Ansvarshavende: virksomheder ønsker at udvide deres Conny arbejdsområde Vies til at omfatte affugtning og Redaktion: afrensning for skimmelsvampe. Center for Conny Fugt og Vies Indeklima udbyder nu et kursus, der Skribenter: henvender sig til virksomheder i byggebranchen, Claus Nielsen som ønsker at udvide arbejds- og serviceområdet til også at omfatte afrensning Torben af skimmelvækst Bertrum og foretage skimmelsaneringsarbejder i forbindelse med fugt- og vandskader. Anne Fries Jensen Kurset Redaktionssekkretær: er målrettet udførende medarbejdere, Jeanette som arbejder von Mehran med skimmelafrensningen i praksis Tryk: for at kvalificere dem til at kunne foretage Kopicenter en effektiv Tastrup skimmelsanering. Næste kursus afholdes den 27. august 2009 i Århus. Du kan tilmelde dig kurset online på Se også kursusoversigt bag på dette nyhedsbrev.

4 Videnkuponer Kunne du tænke dig at få løst et teknisk problem, udvikle en ny metode eller opdyrke et nyt marked for din virksomheds produkter? Forsknings- og Innovationsstyrelsen har afsat 40 mio. kr. i 2008 og 2009 til forskningsog udviklingsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder. Videnkuponer giver rabat på viden fra fx universiteter, sektorforskningsinstitutter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) som Teknologisk Institut. Initiativet er målrettet små og mellemstore virksomheder og har til formål at skabe opmærksomhed på virksomhedernes behov for viden samt at fremme samarbejdet med videninstitutionerne. Malervirksomheder og andre, der gerne vil udvikle nye ideer og løsninger, har mulighed for at søge midler til aktiviteter, der fx omhandler: Løsning af tekniske problemer Produktudvikling og kvalitetsforbedring Nye innovationsformer i virksomheden Hjemføring og implementering af nye teknologier Udvikling af markedsføringsstrategier og opdyrkning af nye markeder for virksomhedens produkter Strategiudvikling, strategisk ledelse og medarbejderudvikling Optimering af produktprocesser, forbedring og planlægning af arbejdsgange og organisationsudvikling. Videnkuponer har en værdi på minimum kr. og maksimum kr. Virksomheder kan søge enkeltvis, men har også mulighed for at samle deres videnkuponer og i samarbejde købe et større, fælles udviklingsprojekt. Videnkuponen kan dække op til 50 % af projektets samlede omkostninger. Den anden halvdel skal virksomheden selv finansiere. Virksomhedens medfinansiering kan være i form af den tid, egne medarbejdere anvender på opgaven. Ordningen administreres efter først til mølle -princippet, hvilket betyder, at der ikke er ansøgningsfrister. Der ansøges på ansøgningsskema via Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. På ansøgningstidspunktet skal der foreligge en aftale om et konkret samarbejdsprojekt. Så har du en ide til et udviklingsprojekt, der bidrager til at styrke din virksomheds innovations- og vækstpotentiale, kontakt da Teknologisk Institut, MBK-sekretariatet, på adressen:

5 MBK Online Gratis skift til MBKflerbrugerlicens via en fast IP-adresse Opkobling via en fast IP-adresse finder vej til flere og flere virksomheder. MBK-sekretariatet følger med og tilbyder nu sine kunder denne form for adgang til MBK Online. Med en flerbrugerlicens skal ingen huske på hverken brugernavn eller password, og man kobler sig blot direkte på - enten via sit intranet eller sin browser. MBK-sekretariatet skifter gratis jeres nuværende abonnement til en flerbrugeraftale i denne abonnementsperiode. Du kan købe/skifte til et IP-abonnement til det antal samtidige brugere, som du ønsker og har behov for; se priserne her: 1 bruger ad gangen DKK 1.600, samtidige brugere DKK 2.800, samtidige brugere DKK 3.900,00 Skriv til eller udfyld blanketten Gratis skift på hvor også abonnementsbetingelserne kan ses. Aftalen er bindende for et år ad gangen, og virksomheden bliver først faktureret ved næste abonnementsperiode.

6 Forsatsvægge på opfugtede ydervægge Det har været meget brugt at efterisolere kolde ydervægge indvendigt, dels for at spare på varmen og dels for at undgå det kuldenedslag, der uvægerligt vil komme fra en ikke-isoleret eller dårligt isoleret ydervæg. Efterisoleringen er ofte monteret direkte på den gamle ydervæg, uden at man forinden har fjernet tapet, fodlister mv., men har monikke er udført med helt tætte samlinger, kan det ske, at varm og fugtig rumluft siver ud i forsatsvægskonstruktionen. På grund af de lave overfladetemperaturer jo længere man kommer ud i forsatsvæggen kondenserer vanddampen i den varme rumluft på de køligere overflader. Da disse overflader kan indeholde organisk materiale (lægter, gammelt tapet, støv og snavs), er der således skabt vækstbetingelser for skimmelsvamp. En medvirkende årsag til, at skimmelvæksten opstår, kan være, at den gamle ydervæg i forvejen er opfugtet, og at der måske oven i købet er tale om en gammel grundmuret ydervæg uden fugtspærrende membran mellem ydervæg og fundament. Hidtil har væggen i et vist omfang kunnet afgive den opstigende fugt både udadtil og indadtil, men efter etablering af forsatsvæggen er fugtafgivelsen indadtil blevet reduceret væsentligt. teret trælægter direkte på den gamle pudsede og tapetserede væg. Lægteskelettet er blevet udfyldt med mineraluld, og konstruktionen er så afsluttet med plastfolie-dampspærre og gipsplader. Forsatsvægge af ældre dato kan dog også være monteret med træfiberplader (Cellutex-plader - bløde plader ). Sådanne konstruktioner har dog i mange tilfælde givet anledning til skimmelsvampevækst. Den kolde ydervæg er blevet endnu koldere som følge af isoleringen, og da forsatsvæggene og dampspærren som oftest I forbindelse med ønsket om at spare energi og undgå de kolde ydervægge bør andre løsninger til isolering af ydervæggen overvejes. Er der mulighed for hulmursisolering? Kunne udvendig isolering med mineraluld-batts og puds være en løsning? En udvendig isolering har de fordele, at man sparer plads indvendig, og at eventuelle kuldebroer i den nuværende konstruktion mindskes eller elimineres. Såfremt etablering af indvendig forsatsvæg er den eneste løsning, der står tilbage, når alle andre muligheder er dømt ude, skal etableringen ske efter anvisningerne i BYG-ERFA blad (31) om indvendig isolering af ældre ydervægge over terræn (under revision) samt iht. SBI-Anvisning 221: Efterisolering af etageboliger, 2008.

7 Fugtopstigning i ydervægge Massiv vækst bag forsatsvæg Vækst bag Cellutex-plader

8 Skimmel i nye tagkonstruktioner Et stigende antal sager om fugt og skimmel i nye tagkonstruktioner tyder på, at der i bygge- og opførelsesfasen er oversete problemer med fugt og ventilation, når det gælder tagrum og tagkonstruktioner. De eksempler, som nærværende artikel tager udgangspunkt i, er nyopførte enfamiliehuse, hvor tagkonstruktionen er udført som gitterspær eller saksespær, og hvor tagdækningen er udført som tagpap-listetækning med ventilation ved tagfod og ved tagrygning (kip). Skimmel under tagbrædder Det er positivt, at man stadig flere steder anvender høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen frem for tagkrydsfiner. Det antages, at høvlede og pløjede brædder kan opsuge eventuel fugt dybere ind i materialet end krydsfiner. Et bræt formodes derfor at kunne holde en lavere fugtighed på selve træets overflade end krydsfiner under den samme fugtmæssige belastning. Herudover har krydsfiner været udsat for pres og opvarmning under produktionen. Denne behandlings effekt på modtagelighed over for mikrobiologisk vækst kendes dog ikke. Krydsfiner er sammensat af mange tynde lag træ adskilt af lag af lim og vil blive opfugtet mere i det yderste tynde finerlag, og derved kan der opstå skimmelvækst. Anvendelse af høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen betyder dog ikke, at man kan se bort fra at kontrollere fugtigheden i byggeperioden. Det skal i denne forbindelse nævnes, at i de sager, som danner baggrund for denne artikel, er der i alle tilfælde anvendt høvlede og pløjede brædder som underlag for tagpapdækningen. Nedbør i byggeperioden Den traditionelle måde at isolere et loft på er at isolere oppefra, efter at forskalling er etableret. Hvis isoleringsarbejdet udføres, inden tagdækning er monteret, er der risiko for ansamling af nedbør i isolering og eventuelt på dampspærren. Opdages skaden i byggefasen, ses det ofte, at man efterfølgende dræner loftskonstruktionen for det opsamlede regnvand ved at snitte afløb i dampspærren og efterfølgende reparere opskæringerne med tape. Herved opnås ikke en forsvarlig udtørring af tagkonstruktionen. En stor del af fugten fastholdes i isoleringsmaterialet og opfugter spærfod og loftskonstruktion. Opskæringerne i dampspærren skal i øvrigt repareres ifølge anvisningerne i BYG-ERFA blad (39) En mulighed for at undgå nedbør i konstruktionen er, at man anvender en stilladsoverdækning og derved beskytter nybyggeriet optimalt mod nedbør. Det er en dyrere løsning, men samtidig mindskes risikoen for omkostningskrævende udbedringer af fugt-

9 skader senere hen. Alternativt skal der etableres sikker afdækning. Forsinket eller manglende udførelse af ventilation Det er altafgørende, at ventilationen i tagrummet etableres fra start, idet byggefugt ved utætheder i loftskonstruktionen og åbne passager mellem boligrum og tagrum kan ophobes i tagkonstruktionen. Flere steder er det konstateret, at ventilationen i f.eks. tagrygningen er udført flere uger efter, at tagkonstruktionen i øvrigt er lukket med skimmelvækst på undersiden af tagbrædderne til følge, fordi fugten i den mellemliggende periode ikke har kunnet ventileres bort. Når skaden er sket Kraftig skimmelvækst på spær, tagbrædder og gangbro skal renses af. Afhængigt af hvor kraftigt skimmelangrebet i tagkonstruktionen er, kan det være nødvendigt at fjerne isolering og foretage en grundig støvsugning eller anden form for skimmelafrensning af oversiden af loftskonstruktionen. Fastlæggelse af afrensningsomfanget bør ske på baggrund af en professionel, visuel bedømmelse af situationen, fugtmålinger samt prøveudtagning og vurdering af skimmelvæksten. Rumfugt trækker op i tagkonstruktionen I byggefasen sker der en meget stor fugtafgivelse fra bygningen. Gulvvarmen idriftsættes, og betongulvet tørrer ud, vægge bliver spartlet, primet, tapetseret og malet. I disse processer tilføres store mængder fugt til indeluften, som kan påvirke de omgivende konstruktioner. Der kan være flere årsager til, at fugt kan komme op i tagkonstruktionen: Åbentstående eller utæt loftslem Åbne og ufærdige samlinger mellem dampspærre og vægge Åbne aftrækskanaler fra ventilationsinstallation mv. Det gælder således om at få etableret en forsvarlig tætning mod tagrum og at få fugten ventileret væk, inden den når op i tagrummet. Tætningen skal udføres så tidligt som muligt. Fugtmåling i gangbro (med skimmel)

10 EnergyFlexHouse - Energieffektive betonkonstruktioner Teknologisk Institut indvier inden længe EnergyFlexHouse - en facilitet til udvikling, afprøvning og demonstration af samlede innovative energiløsninger til byggeriet. Løsninger, hvor samspillet mellem installationer, bygning, bruger og energisystem er afgørende for tilpasning, anvendelse og den reelle effekt af ellers veldokumenterede enkeltteknologier. EnergyFlexHouse som udviklingsplatform giver således også mulighed for at videreudvikle og optimere energieffektiv anvendelse og produktion af betonkonstruktioner. Faseskiftende materiale på pulverform med pcm-beton i baggrunden nen. Den akkumulerede overskudsvarme vil typisk afgives fra bygningselementerne ved hjælp af ventilation om natten. PCM-beton og højteknologisk betonproduktion Betonens termiske lagringsegenskaber kan forbedres på en række områder. Som et led i PSO-projektet Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger er der blevet udviklet en beton med faseskiftende materialer. PCM-betonen, som den kaldes, er indbygget som en del af gulvkonstruktionen i EnergyFlexHouse og vil med markante forbedringer i varmeakkumuleringsevnen indgå som en aktiv del af energisystemet. Betonkonstruktion med en forbedret termisk lagring tilvejebragt med alternativ overfladeudformning Det er almindelig kendt, at beton har formidable varmeakkumulerende egenskaber (termisk lagring). Bygninger opført i beton har et varmeakkumuleringspotentiale, som kan udnyttes mere eller mindre, og som oftest vil resultere i et reduceret energiforbrug til opvarmning. Dette skyldes, at det er muligt at akkumulere solvarmen i betonelementerne og afgive denne varme i løbet af nattetimerne. I sommerhalvåret vil der ofte være færre timer med overophedning. I en kontorbygning vil den forøgede varmeakkumuleringsevne primært resultere i en besparelse på elforbruget til mekanisk køling. Ansvarshavende: Karakteristisk for moderne kontorbyggeri er Redaktion: problemer med overophedning på grund af intern Skribenter: varmebelastning og stort solindfald igennem glasfacader. Ved indførelsen og korrekt anvendelse af betonelementer med en god varmeakkumuleringsevne er det muligt at fjerne Redaktionssekkretær: en del af overskudsvarmen ved at akkumulere Tryk: overskudsvarmen i konstruktio- En anden måde at forbedre de termiske lagringsegenskaber på er ved at udføre konstruktioner med specielle overfladestrukturer, som øger overfladearealet i forhold til konstruktionernes volumen. Disse optimerede strukturer samt strukturer, der bidrager til et arkitektonisk udtryk, kan opnås ved anvendelse af digitalt fremstillet forskalling i det højteknologiske betonlaboratorium og er også planlagt til at indgå i EnergyFlexHouse. Conny Vies Conny Vies Endelig skal det nævnes, at anvendelse af termoaktive Claus Nielsenkonstruktioner, dvs. betonkonstruktioner Torben Bertrum med indstøbte pexrør, er tænkt ind Anne i EnergyFlexHouse Fries Jensen og skal være med til at forbedre de termiske lagringsegenskaber for Jeanette dermed von at Mehran opnå et bedre indeklima og minimere Kopicenter behovet Tastrup for mekanisk køling.

11 Kontrolmetode - Fugtmåling FAKTA Navn: Formål: Hvornår: Hvorfor: Elektronisk kapacitiv/ højfrekvensbaseret fugtmåler Retningsgivende vurderinger af fugtindhold i materialeoverflader som fx beton og murværk. Der måles i ca. 1,5 cm s dybde af materialet. Når der ønskes en vejledende indikation af fugt i materialeoverflader. Metoden egner sig specielt til at afsløre forskelle i fugtniveauer målt på samme materiale. Fugtmåleren er et let anvendeligt nondestruktivt håndholdt instrument, der kan give et hurtigt overblik over fugtforholdene. Hvordan: Fugtmålerens målehoved anbringes retvinklet på overfladen. Der foretages flere sammenlignende målinger på samme materiale. Det er vigtigt at sammenligne målingerne med en tør referencemåling fra samme materiale. Måleresultatet angives som et tælletal, ikke et eksakt fugtindhold. Målingerne bør ikke stå alene som målemetode, da resultatet kan være behæftet med store fejlkilder. Vær opmærksom på, at fugtmåleren: ikke må anbringes i huller eller hjørner giver forkerte oplysninger:» ved tvangsudtørring, da overfladen kan fremstå tør, selvom dybere lag er fugtige» ved begrænset fugtpåvirkning af overflader, da overfladen kan fremstå våd, selvom den er tør. Ses fx ved regnpåvirkning af klimaskærm, badning, vand som følge af rengøring» på overflader, hvor der findes stålrigler og søm» på overflader med løbesod» på overflader, hvor der findes alukraft eller stanniol bag tapet» på overflader, hvor der findes salte i tidligere opfugtet murværk» på overflader, hvor der findes armeringsstål, befæstelser eller trådnet i puds kun måler fugt i overfladen, og skal man kende fugtindholdet, bør metoden kombineres med fx troxler eller veje/tørre-metoden kan give udslag, hvor tapet er opfugtet som følge af temperaturrelateret fugt på kolde konstruktioner, hvilket kan lede til fejlkonklusioner, hvor der fx fejlagtigt kan antages at være indtrængende fugt i facade giver stor variation i tælletal, afhængig af hvilket materiale der måles på

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf KURSUSKALENDER: Gregersensvej DK-2630 Taastrup Tel Fax KURSUSTITEL DATO STED Grundlæggende betonteknologi 20/8-09 Kolding 16/9-09 Århus Udtørring og affugtning af vandskadede 25/8-09 Århus bygninger Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 26/8-09 Århus og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 27/8-09 Århus og bygningskonstruktioner (udførende) Projektledelse - Grundlæggende 15-16/9-09 Århus 18-19/11-09 Århus OBS på skimmelvækst i lejeboliger 24/9-09 Århus Trænedbrydende svampe og insekter 7/10-09 Tåstrup CE-mærkning på byggepladsen 20/10-09 Århus Farver i byggeriet - identifikation og betydning 26/10-09 Århus Juridiske aftaler og kontraktstyring 28/10-09 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 4/11-09 Taastrup Natursten: geologi, egenskaber og lovkrav 5/11-09 Århus Kommunikation - Den glemte faktor i 10/11-09 Århus produktudvikling Renovering af bygninger med skimmelvækst 18/11-09 Tåstrup Risikostyring i byggerier 24/11-09 Århus Tjen penge på energirenovering 9/12-09 Tåstrup 15/12-09 Århus

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 4. MBK fylder 30 år. Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR. Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010

TEK BYG. 2010, nr. 4. MBK fylder 30 år. Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR. Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010 TEK BYG MBK fylder 30 år Analyse af maling med infrarød spektroskopi, IR Malerfagligt-Behandlingskatalog 1980-2010 Er der en sammenhæng mellem skimmelsvamp og fugtige bygningsmaterialer Træbeskyttelsesprodukter,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere