LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Dec / Jan 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Jacob Lind Præstegårdsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidefotos Kurt Petersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2100 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Beder-Bering vejen igen igen! Mon noget stykke vej i den grad har været på dagsordenen i så lang tid som netop Beder-Bering vejen??. I det tidligere Århus Amt var den på planlægningskortet gennem mange år og den blev hver gang udsat enten p.g.a. mangel på finansiering eller manglende politisk flertal for vejstykket. Ved kommunalreformen blev det en opgave for Århus kommune og der blev i 2008 afsat penge netop til dette vejstykke mange penge rent faktisk 150 mill.kr. - Det nys udsendte materiale, som skulle ligge til grundlag for en forudgående offentlig høring har i den grad vakt både usikkerhed og vrede og igen sat vejstykket højt på den politiske dagsorden. Ikke mindst her op til kommunalvalget har den været diskuteret og helt naturligt ikke mindst den alternative linjeføring har vakt stor uro blandt de beboere, der føler deres dagligdag/næringsvej truet. Det er bestemt helt forståeligt og nu bliver det mere end spændende at se en mere sydlig linjeføring skitseret på et kort og lur mig om der så ikke kommer endnu en mediestorm, fordi det vil være umuligt at gennemføre et sådant stort vejprojekt uden gener for de, der bor i nærheden. Håbet er så at det bliver langt færre gener og at vejstykket stadig vil få en gavnlig og meget påkrævet virkning på trafikintensiteten på de små rævestier som bivejene her i området blev kaldt på et herligt velbesøgt vælgermøde i Mårslet. VVM redegørelse som skal være det tekniske grundlag for linjeføringen, vil derfor også indeholde en kulegravning af de infrastruktur problemer, som er i 8320 området. Jeg har gennem mange år i Århus Byråd været en fortaler for dette vejstykke og det glæder mig, at der på trods af al diskussionen om Beder- Bering vejen ikke på noget tidspunkt er blevet sået tvivl om, at vi trænger til en trafikaflastning i den sydlige del af Århus Kommune. Det bliver simpelthen bare en herlig dag i 2015 hvor snoren kan klippes og indtil da- ja så må vi hutle os trafikalt igennem på alle rævestierne Tryk: Werks offset A/S Bjødstrupvej Højbjerg Tlf: Fax: Margrethe Bogner Medlem Århus Byråd og teknisk udvalg Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf suppleant : Klaus Petersen Bedervej Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Stort og småt fra Fællesrådet Beder-Beringvejen I skrivende stund er kommunens udkast til VVM-undersøgelse i høring. Læs trafikudvalgets holdning andetsteds i bladet. Trafiksanering af Tandervej Trafik og Veje har længe arbejdet med forslag til en sanering af trafikforholdene på Tandervej. Opgaven har strakt sig over rigtig lang tid, men nu lysner det. Der er lavet en skitse, som er blevet godkendt af politiet og som efter bladets deadline er blevet forelagt for fællesrådet og de foreninger, der umiddelbart vil blive berørt. Ny kollektiv trafikplan Århus Kommune er sammen med Midttrafik og Region Midtjylland i gang med at lave en ny kollektiv trafikplan for Århus og omegn. Planen skal træde i kraft i sommeren Planen indebærer, at tavlen viskes ren, for alle nuværende buslinjer i Århus samt nogle af de regionale busruter. Man vil etablere en række a- busser, som hurtigt og tit skal bringe folk mellem forholdsvis få stoppesteder. Det skal 2/3 af budgettet bruges til. Den sidste tredjedel skal så bruges til at binde de mere tyndt befolkede dele sammen med det øvrige net. Baggrundsmateriale kan findes på kommunens hjemmeside: ww.aarhuskommune.dk/ktaa. Børnehaven Mirabellen Et enigt Århus Byråd har bevilget 3 mio. kroner til om- og tilbygning af Børnehaven Mirabellen. Fra salen lød der endda ros for en god ansøgning, lavet i samarbejde forældrene! Pengene kommer fra RULL midlerne (Rum til Leg og Læring). Om- og tilbygningen betyder at Mirabellen efter sommerferien 2010 vil være en integreret 0-6 års institution med plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Resten af 2009 kommer til at gå med detailplanlægning, udbudsrunde og slutteligt valg af totalentreprenør. Første spadestik er sat til uge 2 og byggeriet forventes at være færdigt i uge 25. Manglende fortove Rigtig mange i Mårslet er bekymrede for de svage trafikanters sikkerhed og med god grund. Der mangler fortove mange steder og selv om vi har mange udmærkede stier, hænger stinettet ikke rigtig sammen. FU har besluttet at fokusere på de manglende fortove nu, og er i gang med en registrering af alle manglerne, så der bliver skabt et godt grundlag for den nødvendige prioritering. Debatten på maarslet.net Debatsiden på webben har i tidens løb ændret sig ganske meget. Den var særdeles langsom at løbe i gang i begyndelsen var bidragene noget sporadiske. Senere gik der for alvor hul; det var som om vi så ketchupeffekten, hvor det i begyndelsen er vanskeligt at få noget ud af en ketchupflaske MÅRSLET FÆLLESRÅD indtil det hele pludselig kommer på én gang! På et tidspunkt fik debatten imidlertid en noget skinger klang, hvorfor mange undlod at skrive på debatten. Derfor besluttede webgruppen sammen med fællesrådet, at der skulle være en moderatorfunktion, som tog stilling til de enkelte debatindlæg inden de blev indsat på debatsiden. Det er nu to år siden, og i den forløbne tid har debatten levet et ret stille liv. Der har været så få indlæg fra endnu færre personer, at debatten slet ikke har kunnet leve op til sit navn. Om årsagen kan kun gisnes; det skyldes i hvert fald ikke antallet af afviste indlæg, som har været ganske beskedent. Fællesrådet har besluttet at give debatten fri, dvs. at sløjfe den nævnte moderatorfunktion, så enhver kan lægge sine ord direkte ind på debatsiderne; dette er imidlertid allerede genstand for så stor kritik, at beslutningen vil blive revurderet. KS/KSM

5 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR til møde om Beder-Beringvejen på Beder Skole Der var mange følelser, mange meninger og mange klapsalver til dem, da 400 mennesker den var til borgermøde i sportssalen på Beder Skole. Omdrejningspunktet var den omstridte Beder-Bering-vej, der hermed er skudt ud i sin første offentlighedsfase. Vejen, som politikerne har tilkendegivet at ville afsætte 150 mio. kr. til, og som forventes at kunne stå færdig i 2015, er tænkt både som aflastningsvej for bl.a. den lokale trafik omkring Mårslet - og som afslutningen på "ring 3" uden om Århus. Vejen skal bl.a. skabe nemmere adgang fra det sydlige Århus til motorvejen. Først blev selve den proces, der hører så stort et anlæg til, præsenteret. Første offentlighedsfase går fra nu til foråret I denne periode indkaldes ideer og forslag fra offentligheden. Dernæst går man over til at udarbejde selve VVM-redegørelsen og et planforslag. En VVM-redegørelse handler om at vurdere virkninger på natur og miljø. Det sker i perioden foråret 2010 til foråret Herunder vurderer man forudsætninger for etablering. Anden offentlighedsfase finder sted hen over 2011, hvorefter politikernes beslutning kan træffes i Projektering og arealerhvervelser frem til foråret anlæg færdigt i Dernæst fulgte en gennemgang af de to forslag, der ligger - hovedforslaget, som har ligget mere eller mindre samme sted siden 1966, og det alternative forslag, som først er blevet kendt for ganske nylig. Efter en kort pause fik salen mikrofonerne til spørgsmål og kommentarer. Den første indledte med en kritik af det kortmateriale, der er tilgængeligt på nettet der bliver henvist til et detaljeret oversigtskort, som hverken er godt eller detaljeret. Ellers blev der blandt meget andet efterlyst en klar melding om linjeføring nu og ikke årelang usikkerhed. Flere var inde på frygten for, at teknikerne ganske vist taler om en to-sporet vej, der går tæt syd om en masse nye boliger - men at vejen siden kan vokse til en motorvej med tilslutning til en kommende Kattegat-bro. Flere frygtede støj. Én gav udtryk for, at de historiske Bering-høje vil ligge i vejen/ kunne blive udsat for overgreb. En anden ville have at vide, hvad kommunen vil gøre for dem, der bliver "kørt over" af vejen. Og én ville gerne have kommunens kortmateriale stillet til rådighed, så ville han gerne udarbejde et gratis, bedre forslag. Mødets formål var ikke at finde en afklaring, men derimod at orientere og skabe grundlaget for kommentarer og forslag, der skal kvalificere processen. En række medarbejdere fra Trafik og Veje var til stede med blokke og penne for at indsamle de første kommentarer og ideer. Ellers er høringsfristen væsentlig. Den er 25. november. /BiJ Kilde: Mårslet Net

6 6 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

7 Fællesrådets trafikudvalg beskriver her, hvilke tanker det ved redaktionens slutning havde gjort sig om fællesrådets høringssvar. Formålet med VVM undersøgelsen af Beder-beringvejen er at vurdere idéer! Lige nu går alle rundt med gæt på, hvad dette eller hint forslag vil betyde - for ens egen parcel - og for ens grundejerforening, by eller landsdel. Nogle er nok bedre til at gætte end andre, men der er jo en grund til at der laves VVM. Vi kan ikke afprøve alle idéerne og så sende de dårlige retur. Derfor må ting undersøges grundigt og nogle politikere må tage ansvaret for valget. Det giver ikke altid optimale løsninger, men det er sådan vi har indrettet vores samfund. Hvis vi er enige om dette udgangspunkt - at VVM undersøgelse er til for at give et godt beslutningsgrundlag - så gælder det om at give de bedste betingelser for VVM-folkene. Det gør vi ved at bidrage til nye vinkler på den indviklede ting, det er at anlægge en ringvej. Derfor tilføjer fællesrådet ikke kvalitet ved at uddrage en konklusion af et borgermøde. Vi skal som sagt ikke indsnævre idéerne - vi skal udvide dem. Fællesrådet ser det altså ikke som et mål, at vi er enige lige nu. Målet er at få vendt de rigtige sten. Når undersøgelserne er afsluttet vil det være dejligt, hvis vi kan mødes om en løsning, som vi vil anbefale politikerne. Så nemt bliver det nok ikke. Store MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Beder-Bering vejen projekter som Beder-Beringvejen vil have store konsekvenser for nogle: Huse vil blive "kørt over", landmænd vil få vanskelig adgang til nogle jorder, naturværdier vil gå tabt, osv.. Lige nu, hvor alle mulige forslag tegnes ind på kortet, vil mange bo på én af stregerne. Og den situation kommer vi ikke ud af før politikerne vælger streg. Det er klart en bagside ved processen. Dette forhold løses heller ikke ved et borgermøde. Vi anerkender folks frustrationer, men kan ikke finde en brugbar målestok til at sammenligne folks situation. Fællesrådet vil selvfølgelig også deltage i processen med at udpege sten, som skal vendes ved VVM undersøgelsen. Lige nu diskuterer trafikudvalget tre forhold: Et lidt sydligere tilslutningspunkt til Oddervej, tilkørsel til Beder-Beringvejen fra Testrupvej samt tilslutning til Beder- Beringvejen fra en ny vej vest om Mårslet til Obstrupvej - og muligvis videre til Hørretløkken. Da kommunen behandlede sin kommuneplan 2009, forhørte fællesrådet sig om Ny-Mallings nordgrænse. Ville indtegningen i planen være afgørende for Beder-Beringvejens placering? Dengang fik vi det svar (og har for nyligt fået det konfirmeret) at nordgrænsen af Ny-Malling vil vige for Beder-Beringvejens forløb. Vi synes derfor man bør undersøge, om ikke en tilslutning ved containerstation vil være at foretrække. Dels vil der kunne gives mere plads mellem Mårslet sydøst og vejen. Dels vil Egelund med sine to haller og svømmehal blive lettere tilgængelige, hvis der føres en vej videre helt til Egelund. Der er tekniske udfordringer med at krydse Odderbanen, men det kan måske løses ved at trække Beder-Beringvejens forløb lidt vestpå - eller simpelthen at grave Odderbanens spor ned i terræn. Eller noget tredje fagfolkene kan komme op med. Fællesrådet i Beder- Malling-Ajstup synes også godt om en sådan tilslutning. Fællesrådet synes, at den lokale værdi af Beder-Beringvejen vil stige dramatisk, hvis vi får flere tilslutninger. Testrupvej kunne være et bud, som vi naturligvis ikke kan bevise klogskaben i, men som vi synes er det bedste bud ud af de småveje, som går syd og vest ud af Mårslet. En nærmere undersøgelse kunne kaste lys over, hvilke trafikmønstre dette vil give. Ligesom Egelund er interessant for os, kunne en multihal i Mårslet være interessant udenfor lokalområdet - ligesom boldbaner, skole og den eksisterende hal. Tandervej som eneste tilslutning til Beder-Beringvejen vil ikke udgøre en særlig attraktiv tilkørsel for en stor del af Mårslet. Fællesrådet synes også, det er en undersøgelse værd at give Obstrupvej, Præstegårdsvej og Hørretløkken nem adgang til Beder- Beringvejen ved at bygge en ny vej udenfor bygrænsen til Obstrupvej med retning vestpå til Beder- Beringvejen med en forlængelse nordpå, så den også betjener. Tæt ved situationer på Mårslet station Ved overgangen på Mårslet station har vore lokomotivførere rapporteret om tæt ved situationer, hvor børn cykler gennem chikanen, og i den forbindelse ikke er opmærksom på, at der kommer tog. Vore lokomotivførere er noget frustreret over de situationer, hvor folk cykler gennem chikanen, og ifølge lokomotivførerne, er personen så fokuseret på at cykle, at man ikke ser efter om der kommer tog. Dette drejer sig specielt om tog under indkørsel fra Århus-siden (maks hast 60 km/t) Vi håber gennem dette opråb i jeres blad at kunne få personer til at trække med deres cykler over sporet, således at vi undgår disse faresituationer. KSM Vi vil snarest opsætte cykling forbudt skilte på hver side af overgangen. Med venlig hilsen Lars Storgaard Driftschef Midtjyske Jernbaner Odderbanen

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Mårslets Julebryg 2009 Lancering af Mårslets Julebryg Sted: Mårslet Borgerhus Lørdag d. 28. NOVEMBER 2009 Kl Kom og vær med i Borgerhusets have. Her præsenteres den tredje årgang af byens egen øl Mårslets Julebryg. Gør denne dag til en festlig dag, hvor du sammen med familien og venner byder denne dejlige bryg velkommen. Julebryggen kan efter lanceringen købes i vores Juletelt. Der vil i teltet samtidig være mulighed for at købe Julebryggen fra fad. Priser: En ½ l Julebryg 40,- Tre ½ l Julebryg pakket i gave pose 100,- Beskrivelse: Julebryg er en uundværlig nydelse, når vi kommer til den kolde og mørke tid. Mårslets Julebryg fra ODDER Bryghus dufter og smager af hygge og højtid. Den er brygget med omtanke og kærlighed, men er frem for alt en fyldig, mørk og sød nydelse. Forudbestilling af Mårslets Julebryg: Hvis du vil sikre dig byens egen Julebryg til dit julebord kan du forudbestille På mail: Øllet vil derefter være pakket og klar til afhentning lørdag d. 29. november kl. 14:00-17:00 Vi glæder os til at se dig i Mårslet borgerhus.

9 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Lørdag d. 28. og søndag d. 29. November Borgerhusets Julestue holder åbent begge dage fra kl.10:00 17:00 Så sniger Julehyggen sig atter ind i Mårslet borgernes Julesind. Tag familien med og find flotte gaver og Juleting. I teltet i Borgerhusets have: Salg af Gløgg og æbleskiver, The og kaffe, øl, vand og pølser. Lørdag kl. 14:00 lancering af Mårslet Julebryg 2009

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Sansesjov i Spejder huset Kom og udfordrer dine motoriske sanser - Kan du ligge på maven og holde balance på en stor bold - på en lille bold - Kan du sno rundt i sansegyngen og stå helt stille bagefter - Kan du føle dig frem og gætte forskellige ting Vil du teste dig selv på sanserne og måske slutte af med boldmassage? Kom indenfor og ovenpå når spejderne sælger juletræer. Det er gratis for alle. Sanseværkstedet i Spejderhuset på Obstrupvej har åbent lørdag d. 12. og søndag d. 13. december fra kl til ca Velmødt alle er velkomne, store og små! KFUM spejderne, Camilla og Bente

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR JULETR SSALG HOS SPEJDERNE Traditionen tro, afholder De grønne spejder i Mårslet juletræssalg lørdag d. 12. december & søndag d. 13. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken Gratis udbringning af juletræer Glædelig jul

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder December Klippedag er i år fredag den 4. dec., hvor forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage. Vi henstiller dog til, at man ikke kommer i bil, da vi ikke har parkeringspladser til ret mange. Mandag den 14. december er der Luciaoptog ved pigerne i 7. kl. Den 21. december overværer børnehaveklasserne i kirken krybbespillet fremført af minikonfirmander fra 3.kl., og den 22. december er der juleafslutning for hele skolen, hvor de øvrige årgange på skift er til juleafslutning i kirken, og der hygges i klasserne. Eleverne møder igen mandag den 4. januar Indskrivning til børneklassen for skoleåret 2010/11 Der er indskrivning til kommende børnehaveklasse tirsdag den 12. januar og onsdag den 13. januar. Begge dage fra kl Vi har ændret tidspunktet, så vi starter tidligere og slutter en time før, da der sjældent kom nogen efter kl Der er 105 børn, der kan starte, men hvis antallet af børn, der søger skoleudsættelse, er nogenlunde det samme, som de foregående år, regner vi med 4 klasser med elever i hver. Trafik I brugertilfredshedsundersøgelsen var det område, hvor forældrene var mindst tilfredse, forholdene omkring skolevejene. Det er et af de områder, hvor vi som skole ikke kan løse problemerne alene. Vi har skolepatruljer ved overgangene på Obstrupvej og Testrupvej, og vi er så heldige, at frivillige voksne står vagt ved fodgængerovergangen og jernbaneoverskæringen. Det udelukker ikke behovet for, at børnene og de unge skal lære at gebærde sig hensigtsmæssig i trafikken og til stadighed være opmærksomme på den øvrige trafik. Vi får som skole ofte henvendelse fra forældre eller borgere i byen, som ser farlige situationer. Hver gang bliver vi rystede og bekymrede for, hvad der kunne være sket. Jeg vil derfor opfordre til, - at forældrene sammen med deres børn gennemgår deres skolevej og taler om de steder, hvor der kræves skærpet opmærksomhed. - at kørselen i bil til og fra skole begrænses mest muligt - at børnene står af cyklen, når de kommer ind på parkeringspladserne og trækker cyklen på fortovet - at biler kun parkeres, hvor der er afmærkede båse - at aflæsning af børn sker uden gene for andre Langt de fleste lever til fulde op til disse punkter, og dette er kun et forsøg på at beskytte de mange elever, som hver dag indenfor en kort tidsramme skal færdes på og ved de efterhånden stærkt trafikerede veje omkring skolen. Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for et godt samarbejde i 2009.

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Nyt fra Af DIDDE BERTELSEN Halloweenfest Tirsdag d. 27. oktober havde 0.klasserne en gysende halloweenfest. De havde forvandlet Overhobixen til et spøgelsestog, og havde pakket rummet ind i sorte plastiksække, edderkoppespind og andre klamme ting og sager. Børnene blev kørt rundt i en vogn, så der ikke var nogen vej tilbage, og der var masser af forskrækkede hvin undervejs.. Desuden bød aftenen på disco og spøgelsesboller, og de havde en fantastisk, skræmmende aften. Cowboys og indianere Den sidste uge i oktober havde 1.klasserne udeuge, med cowboys og indianere som tema. Der blev blandt andet lavet bål og børnene lavede økser og pistoler på værkstedet, hvilket både drenge og piger vældigt meget op i. Der var desuden guldgraverland i sandgraven, hvilket var en stor succes, der var overvejelser om, hvorvidt Fakta og Brugsen ville tage imod guldklumperne. 1.klasserne har desuden lavet et projekt i deres læringscafe, et projekt der går ud på at arbejde med Howard Gardners teori om de 9 intelligenser. De har indtil nu arbejdet med den musiske intelligens, hvor børnene har tegnet til forskellige musikgenrer. Kunst og natur I starten af november måned lavede 2.klasserne to kreative uger, hvor de tog udgangspunkt i naturens materialer. Børnene lavede blandt andet et naturlandskab, farlige kastanjemonstre og smukke kranse af blade og bær. Halloweenfest 2 Torsdag d. 5. oktober lavede 3. og 4. klasserne en fælles halloweenfest. Aftenen bød blandt andet på frygtindgydende gyserhistorier i fysiklokalet, hvor der blev bidt i negle af bare skræk.. Derudover var der et temmelig skræmmende spøgelsestog i kælderen, hvor flere af kælderens monstre dukkede op og forskrækkede børnene på livet løs. Desuden var der disco og klamme snacks i A-huset, hvor der kunne slappes af, når forskrækkelserne blev lige store nok. De fleste var klædt ud og alle bidrog til at skabe en skøn, gyselig aften. Formel 1 I uge 43 afholdte 4.klasserne Formel 1 på banerne, med både indledende heats og finale. Det foregik på banancykler og der var godt gang i den. Til finalen var der lyden af ægte Formel 1 biler over højtalerne, popcornspisning og selvfølgelig vild ræs. Der var både drenge og piger med i kampen, men det blev dog to drenge, Jens Frederik fra 4.A. og Simon fra 4.D., der vandt. Julehilsen I november måned var der godt gang i julegaveværkstederne i alle grupper, hvad børnene har lavet kan naturligvis ikke afsløres her.. Der vil også være gang i værkstederne i denne måned, og der vil blive julehygget på livet løs. Vi vil gerne slutte denne måneds bidrag af med et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer og jeres børn, vi glæder os til endnu et godt samarbejde med jer i nye år.

15 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Skolebestyrelsens indlæg v/ Erling Sørensen Skolebestyrelsesformand Her i november er det nye byråd i Århus Kommune blevet valgt og vi kender nu navnene på dem som i de næste 4 år skal styre den samlede forretning i Århus. Det er også dette byråd som overordnet står for skolepolitikken i Århus Kommune, selvfølgelig med baggrund i den til enhver tid gældende folkeskolelov. I forbindelse med det netop afholdte valgt, har det ikke skortet på løfter som; Udvikling af vores folkeskole til Danmarks bedste, en sund folkeskole, tilførsel af yderligere penge til skoleområdet med mere. Med andre ord bliver det, hvis bare en del af disse løfter bliver indfriet, et spændende område at deltage i som skolebestyrelsesmedlem i fremtiden. Går du med en tanker om at blive medlem af den nye skolebestyrelse der skal vælges i løbet af 2010 er der allerede her lidt om strukturen som står foran en fornyelse- og forandring. Byrådet godkendte den 27. juni 2007 en ny skolestyrelsesvedtægt, som indebærer forsøg i forhold til skolebestyrelserne for perioden 2010 til Forsøget var under forudsætning af dispensation fra en række bestemmelser i folkeskoleloven og skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Undervisningsministeriet har i svar af 28. oktober 2009 fuldt ud imødekommet dispensationsansøgningen. Den nye skolestyrelsesvedtægt, som Byrådet har vedtaget, indeholder derfor i hovedtræk følgende: Der oprettes klasseråd i alle klasser. Hver klasse opstiller mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget, dog har forældre ikke pligt til at lade sig opstille. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved en enkel valgprocedure. Hvervet som borgerligt ombud afskaffes. Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november. Skolebestyrelsesmøderne er åbne, med mindre der fx er tale om personsager. SFO-lederne tilforordnes skolebestyrelserne med mindre de ikke ønsker det. Godkendelse af ansøgningen i Undervisningsministeriet betyder, at det næste skolebestyrelsesvalg skal afholdes efter sommerferien 2010, således at den nye skolebestyrelse kan træde til 1. november Dette indebærer også, at de nuværende skolebestyrelsesmedlemmers valgperiode forlænges indtil 1. november Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Værestedet Flash Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Jacob Steen

16 16 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Tirsdag d. 1. december Indkøbstur kl AKTIVITETER I DECEMBER 2009 Søndag d. 13. december Banko Torsdag d. 3. december tag selv bord kl Adventsmøde i sognehus, bus kl Onsdag d. 9. december Julefrokost (husk tilmelding) Fredag d. 11. december Peter Petersens kor underholder Tirsdag d. 22. december Julegudstjeneste Fredag d. 25. december Juledag Fra ons. d. 23. dec. til tors. d. 31. dec. JULEFERIE AKTIVITETER I JAMUAR 2010 Fredag d. 1. januar Nytårsdag Onsdag d. 6. januar Gudstjeneste Søndag d. 10. januar Banko Mandag d. 11. januar Kurt Rónne fortæller om gamle kriminalsager Julefrokost på Kildevang d. 9. december. Pris 100 kr. HUSK tilmelding til Hanne Torp tlf.: senest d. 3. dec. Der er 2 mdr. med, fordi det er et fællesblad for dec. og jan. Venlig hilsen Hanne Torp Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf

17 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - DEC. 2009/JAN Kirkeskibet i Mårslet kirke I mange kirker - særligt i byer og sogne, der har tilknytning til eller grænser op til havet, ses ophængte skibsmodeller til minde om byens eller sognets forbindelse med havet, og de ophængte kirkeskibe er gledet ind som en naturlig del af kirkens udsmykning. Kirkeskibet i Mårslet kirke, en model af linieskibet Fredericus Quartus udført i størrelsesforholdet 1:50, blev på højtidelig vis ført ind i kirken pinsedag 1987 og ophængt midt i kirkerummet. Kirkeskibet blev båret af forrest orlogskommandør S. Aa. Kundby Nielsen og orlogskaptajn Sven Voxtorp, to herboende og til dagen uniformerede søofficerer, og bagest af de to ældre brødre Kristian og Holger Hansen, der sammen med søsteren Ingeborg Hansen havde doneret kirkeskibet til Mårslet kirke. Efter tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1660 havde der i årtier hersket en næsten permanent krigstilstand mellem Sverige og Danmark om magten i Østersøen. Den danske orlogsflåde udbyggedes derfor kraftigt. På Holmen var der samlet tømmer nok til at påbegynde nybygning 10, der med en planlagt udrustning på 90 kanoner skulle være flådens nye flagskib. Inden kølen blev lagt, blev planerne ændret, og der skulle nu være 110 kanoner, hvorved skibet ville blive Europas største krigsskib. Nybygning nr. 10 nåede ikke at løbe af stabelen inden kong Chr. V s død i august Da det blev søsat 19. december 1699, blev det derfor navngivet Fredericus Quartus efter landets nye konge Fr. IV. Linieskibet Fredericus Quartus blev det største sejlførende orlogsskib, der nogensinde er bygget i Danmark. Det var et tremastet skib - med fokkemast, stormast og mesanmast - med en længde på 58 meter, en bredde på 15,7 meter, og det stak 6,5 meter i søen. Udrustningen var som nævnt 110 kanoner fordelt på 2 kanonbatteridæk, og skibet krævede en besætning på 950 mand. Indtil 1709 førte skibet en relativ rolig tilværelse, men så brød den Store Nordiske Krig ud, og Fredericus Quartus blev tildelt hovedflåden som admiralskib. I både 1711 og 1712 var Fredericus Quartus til søs og havde flere træfninger med svenske orlogsskibe, men i 1712 blev skibet oplagt for aldrig mere at komme i søen. Skibets størrelse havde vist sig at være et problem. Det enorme skrog var for højt, og når det fik drift af vinden, lænede det sig nemt, så de nederste kanonporte måtte holdes lukkede - og dertil kom, at det kostede mange penge at bemande det store skib med næsten 1000 mand. I 1732 blev skibet ophugget. I 1699 var adelsmanden Jens Juel udnævnt til generaladmiral og chef for admiralitetet, og han kom til at lede klargøringen af den danske flåde og dermed også færdiggørelse og klargøring af Fredericus Quartus. Jens Juel havde i 1686 giftet sig med Regitze Sophie Vind, enke efter 1. lensbaron på Vilhelmsborg, Vilhelm Gyldenkrone. Efter Regitzes død 1692 havde Jens Juel styret godset Vilhelmsborg, indtil den ældste af Vilhelms og Regitzes sønner kunne overtage baroniet i Dermed fik Fredericus Quartus - ganske vist periferisk - også en tilknytning til Mårslet sogn. Skønt Mårslet sogn er beliggende inde i landet, har havet tidligere haft stor betydning for sognet, og ved sognedragningen havde Mårslet fået tildelt et stykke kystlinie som sognegrænse. Nogen betydning heraf kan være svær at se i dag, men det havde dengang meget stor betydning, at sognet havde adgang til havet - dengang havets veje var mere farbare, fremkommelige og sikre end de slette og usikre veje til lands. I dag vil ingen finde på at besejle Giber å, men åen har været sejlbar og således været adgangsvej fra havet ind i sognet - før vandmøllerne, vandfaldet og søen ved Vilhelmsborg blev anlagt. Jo, det lille stykke sognegrænse, der følger kystlinien ved Fiskerhuset, har tidligere haft stor betydning for sognet - meget mere end vi og sommerens badegæster ved Moesgård strand i dag tænker på. Mårslet var vendt mod havet, Mårslet sogn var afhængig af havet, og derfor er det helt naturligt, at der i dag findes ophængt et kirkeskib i Mårslet kirke. Af Hans Møller

18 18 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR JAN. MÅRSLET HYGGEKLUB: Til NORDKAP med heste og campingvogn! Nogle mennesker gør det helt usædvanlige og får på den måde oplevelser, som sætter sig spor i deres liv. Per Bové fra Jelling udlevede en mangeårig drøm, da han for 12 år siden spændte sine to nordbakker for en campingvogn og drog mod det europæiske fastlands nordligste punkt, Nordkap. Drømmeturen på over km. tog ham seks måneder at gennemføre. Ved Hyggeklubbens første møde i 2010 kommer Per Bové til Mårslet for at fortælle om og vise spændende lysbilleder fra denne fantastiske tur. Det foregår som sædvanligt i Sognehuset, Obstrupvej 4 i Mårslet, Torsdag d. 14. januar, kl Der er gratis adgang for seniorer, men husk 20 kr. til kaffe og hjemmebag! Foto: Per Bové Vil du vide mere om Hyggeklubben og de kommende arrangementer, så gå ind på Mårslet Kirkes hjemmeside maarslet-kirke.dk og klik på Mårslet Hyggeklub i spalten INDLÆG. Her finder du også mange billeder fra tidligere arrangementer. Jørgen Lauritsen KIRKETIDER I DECEMBER Tirsdag d. 1. dec. kl Julegudstjeneste for dagplejebørn HANNE DAVIDSEN Onsdag d. 2. dec. kl Julegudstjeneste for dagplejebørn HANNE DAVIDSEN Torsdag d. 3. dec. kl Adventsgudstjeneste for de seniorer HANNE DAVIDSEN Søndag d. 6. dec. kl søndag i advent Matt. 25, 1-13 ANNE VEJBÆK Søndag d. 13. dec. kl søndag i advent Om Santa Lucia HANNE DAVIDSEN Søndag d. 20. dec. kl søndag i advent Joh. 3, JETTE R. CHRISTIANSEN Mandag d. 21. dec. Krybbespil kl for 0. klasser kl for institutioner Tirsdag d. 22. dec. kl Mårslet Skoles juleafslutning i kirken med krybbespil. Torsdag den 24. dec. kl , 14.00, og Juleaften Luk. 2, 1-14 HANNE DAVIDSEN Fredag den 25. dec. kl Juledag Joh. 1, 1-14 OLE DAVIDSEN Lørdag den 26. dec. kl Anden Juledag Matt. 10, HANNE DAVIDSEN Søndag den 27. dec. Julesøndag INGEN GUDSTJENESTE KIRKETIDER I JANUAR Fredag d. 1. jan. kl Nytårsdag Matt. 6, 5-13 JETTE R. CHRISTIANSEN Søndag d. 3. jan. kl Helligtrekongers søndag Joh. 8, HANNE DAVIDSEN Søndag d. 10. jan. kl Spejdernes Nytårsoptakt 1. s.e. Helligtrekonger Mark. 10, Søndag d. 17. jan. kl s.e. Helligtrekonger Joh. 4, 5-26 JETTE R. CHRISTIANSEN Søndag d. 24. januar kl Sidste s.e. Helligtrekonger John 12, ANNE VEJBÆK Søndag d. 31. januar kl Lysgudstjeneste Søndag septuagesima Matt. 25, KILDEVANG Tirsdag d. 22. dec. kl Julegudstjeneste i dagligstuen. Ved gudstjenesten medvirker Kirkens Pigekor. Onsdag d. 6. jan. Kl Nytårs og Helligtrekongersgudstjeneste i dagligstuen. Vi begynder med en kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl Prædikant er sognepræst HANNE DA- VIDSEN. KIRKEBIL Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke og ved andre arrangementer kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Henvendelse til kirketjener Lis Nissen senest fredag kl på tlf

19 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR GUD ARBEJDER OGSÅ I HONDURAS Onsdag den 20. januar kl , får vi i Sognehuset besøg af Anette og Daniel Kjærgaard Braüner, der netop er vendt hjem fra Honduras, hvor de i ni måneder arbejdede som frivillige på børnehjemmet Emmanuel. Anette og Daniel skriver: Det anslås, at der på verdensplan er 100 mio. gadebørn. En stor del af børnene lever på gaderne i Tegucigalpa, hovedstaden i Honduras. Nogle af disse børn er heldige at komme på børnehjem. Et af disse Børnehjem er Emmanuel, som er hjem for ca. 400 børn. Her har vi arbejdet siden februar 09 og er blevet en del af den store familie, som Emmanuel er. Vi har prøvet at give børnene lidt af den kærlighed, som de mangler fra deres forældre og prøvet at være der for dem. Vi vil glæde os til at komme til Mårslet og berette om vores hverdag på Emmanuel. Vi vil fortælle lidt om, hvad vi har arbejdet med, vore oplevelser med børnene og fortælle nogle af børnenes historier. Anette og Daniel har været udsendt af organisationen Impact, der hvert år sender mange frivillige ud til hårdt belastede områder på Filippinerne, i Bangladesh, Thailand og Honduras. Her bliver dagbøgerne fyldt af slum, svære vilkår og historier fra skoler, børnehjem og landsby-projekter. Der er lidt for enhver smag, da nogle skal undervise, andre skal lave praktisk håndværkerarbejde, mens andre igen skal passe børn. Fælles for dem alle er en masse udfordringer og stærke oplevelser! IM Mårslet ADVENTSFEST FOR SENIORER Menighedsrådet indbyder til adventsfest for de ældre i Mårslet Torsdag den 3. december. Program: kl gudstjeneste i kirken, hvor Kirkens Korskolen synger og går i Luciaoptog. Prædikant: Hanne Davidsen kl adventshygge i sognehuset: - Kaffebord med julehjemmebag - Kirkens Korskole synger - Emeritus og tidligere sognepræst i Mårslet Martin Kontni fortæller om juletraditioner gennem et langt præsteliv - Udlodning af julestjerner og juledekorationer kl. ca Afslutning med en fællessang. Der kører bus fra Kildevang kl til kirken. Ønsker man transport fra hjemmet, er man velkommen til at ringe til kirketjener Lis Nissen tirsdag-fredag mellem på telefon Der vil også blive arrangeret kørsel for dårligt gående fra kirke til sognehus. Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup og Else Svendsen. NYE MINIKONFIRMANDER Fra den første uge af 2010 starter minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d op med undervisning i Sognehuset. Undervisningen løber frem til uge 15 og finder sted for 3.c på tirsdage fra til og for 3.d på onsdage fra til Forløbet afsluttes med opførelsen af et påskespil, som skal vises for elever fra 2. og 3. klasse på Mårslet Skole. Jeg håber at se rigtig mange nye glade børn til januar! Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen FAMILIEGUDSTJENESTE OM KIRKEÅRET Søndag den 29. november kl holder vi en familiegudstjeneste i Mårslet Kirke over temaet Kirkeåret. Ved gudstjenesten medvirker både efterårets minikonfirmander og Kirkens Korskole. Direkte efter familiegudstjenesten holder vi en officiel afslutning for de elever fra 3.a og 3.b, som har deltaget i sæsonens minikonfirmandundervisning. Minikonfirmanderne og deres nærmeste er i den forbindelse velkomne i Sognehuset til æbleskiver og diplomoverrækkelse. MUSIKGUDSTJENESTE i lysets og Santa Lucias tegn Søndag den 13. december kl er der musik - og lysgudstjeneste i Mårslet Kirke. Kirkens Pigekor går Luciaoptog. Den 13. december er jo netop Santa Lucias dag, så der vil blive talt om hendes liv, og hvad traditionerne om denne smukke og fromme helgen kan bruges til i en luthersk og protestantisk sammenhæng. Kirkens Pigekor synger under ledelse af korleder og organist Pia Labohn. KONFIRMANDSTART Konfirmanderne begynder igen konfirmationsundervisningen i uge 4. Temaer, der skal arbejdes med, er bl.a. kirkeåret: Vi går ind i fastetiden og nærmer os påsken; identitet: hvad er en kristen identitet; konfirmation: festens indhold og betydning. Vi får også besøg af et ungt par, der har været i Honduras og oplevet en masse spændende ting, som de brænder for at fortælle os om. Og så kommer der en ungdomsgudstjeneste, der står i lovsangens tegn.

20 20 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 LYSGUDSTJENESTE Det er vinter, og det er koldt derude, men inde i kirken vil vi varme os i lysets milde skær. Guds lys, lyset fra de håbefulde tekster, lyset fra musikkens bløde klange og lyset i hinandens øjne. Gudstjenesten fejres søndag den 31. januar kl Vi er tæt på kyndelmisse, der oprindeligt var en lysmesse. Denne tradition tager vi op igen med lystænding, bøn, sang, stille meditation og en billedprædiken. Rembrandt kaldes lysets mester, så vi vil betragte nogle af hans pragtfulde billeder og se, hvorledes han bruger lyset som virkeligmiddel til at fremhæve sit budskab. Rembrandt malede mange bibelske motiver. Jeg vælger nogle ud, der på sin egen måde forkynder et kristent budskab. Ved gudstjenesten medvirker Kirkens Pigekor under ledelse af korleder og organist Pia Labohn. BABYSALMESANG Ny sæson, nye tider For at gøre babysalmesang så børnevenlig som muligt forsøger vi os nu med en ny ugedag og et nyt tidspunkt på dagen, som ikke skulle forstyrrer hverken formiddagsluren eller mødregruppens ugentlige mødedag. Kom og vær med hver MANDAG fra kl til 14.00! Vi starter den nye sæson mandag den 1. februar i Mårslet Kirke. For yderligere info om babysalmesang se Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen STUDIEDAGE Vi Mårslet, Tiset, Astrup og Tranbjerg menighedsråd er nu igen klar med en række interessante studiedage. Temaet 2010 er: Næstekærlighed set ud fra en filosofisk, billedkunstnerisk, litterær og etisk synsvinkel. Programmet er: Lørdag 30. januar i Mårslet sognehus Kærlighed, had og identitet, ved valgmenighedspræst og dr.theol. Niels Grønkjær, Vartov Lørdag 6. februar i Tranbjerg sognegård Næstekærlighed i den kristne billedkunst, ved lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen. Lørdag 27. februar i Tiset konfirmandstue Kærlighed og kildevand - kærlighedsbilleder i moderne litteratur, ved sognepræst Gudmund Rask Pedersen. Lørdag 13. marts i Astrup Sognehus Næstekærlighed og politik, ved professor dr.theol. Svend Andersen Alle dage mødes vi kl Pris pr. foredrag er 30 kr. (inkl. kaffe). Ved deltagelse i alle foredrag er prisen 100 kr. Tilmelding: Der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og betaler i kaffepausen. Nærmer orientering om foredragenes indhold kan ses på kirkens hjemmeside og i folderen som ligger i våbenhus og sognehus. OPLEV KIRKEN TIL LOVSANGSFEST Vi er to unge, der har valgt at give Mårslet kirke en anderledes oplevelse af, hvad den store glæde ved kristendom og tro er. Glæden for os, er lovsangen til Gud. Glæden fik vi fra vores efterskole. Her var vi begge en stor del af lovsangen, der foregik én gang om ugen. Lovsangen gav os glæde, energi, kraft og styrke til at tro på Gud og blive fyldt med glæde. Hvad er lovsang? Lovsangen er sang og tilbedelse til Gud. Lovsang er ikke langt fra gospel, men er stadig anderledes. Tekst og musik er moderne og rammer både børn og unge. Lovsangen er styret af lovsangsbandet og skal prøves, før du ved hvad det er! Kom frisk! Lea og Olivia Info Julearrangement: 2. dec. på Baneleddet 6 kl Lovsangsaften: 17. Jan. i Sognehuset kl ADVENSTFEST HOS IM Onsdag den 2. december KL er der adventsfest på Baneleddet 6. Lovsangsbandet vil synge og spille nogle lovsange sammen med os. Der bliver også mulighed for at synge med på nogle adventssange og christmas-carrols. Vi skal hygge med æbleskiver og ikke mindst, vil vi afvikle vores traditionsrige amerikanske lotteri. Der vil være serier for børn, unge og voksne. Medbring selv en lille gave til lotteriet. Alle, både børn, unge og voksne, er hjerteligt velkomne.

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR 2010/11 1 Dec / Jan 2010 / 11 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER/JANUAR

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2008 / JANUAR 2009 1 Dec. 2008 Jan. 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2008

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2010 1. Februar 2010 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2010 1. Februar 2010 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2010 1 Februar 2010 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2010 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DECEMBER 2011 / JANUAR

DECEMBER 2011 / JANUAR 1 DEC 2011 JAN 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2005 Januar 2006 1 DEC/JAN 2005/2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2005 JANUAR

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2010 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2010 1 MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2010 1 Juli/August 2010 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2010 MÅRSLET-bladet

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

DECEMBER 2013 / JANUAR

DECEMBER 2013 / JANUAR MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 1 Dec. 2013 Jan. 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013

Læs mere