Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet"

Transkript

1 Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og Struer Kommune har gennemgået Region Midtjyllands spareplan og afgiver hermed et fælles høringssvar. Grundlæggende anerkender Struer Kommune og Holstebro Kommune den vanskelige økonomiske udfordring, som sparekataloget er et resultat af, og som er pålagt Region Midtjylland Det noteres endvidere, at der er tale om et administrativt sparekatalog, som regionsrådet herefter skal forholde sig til. I den forbindelse forventer Holstebro og Struer kommuner naturligvis, at Regionsrådet i Region Midtjylland står ved de aftaler, der er indgået omkring sundheds- og akutbetjeningen i Nordvestjylland. Det er dels aftaler, der er indgået af regionsrådet, og som er bundet sammen med beslutningen om etablering og placeringen af supersygehuset i Gødstrup. Dels er det aftaler, der er indgået i enighed mellem de tre nordvestjyske kommuner, regionsrådet i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeren (i 2011). Desuden vil der senere i dette høringsbrev blive udtrykt en stor forundring over, at der i det administrative sparekatalog lægges op til så massivt at flytte opgaver fra den vestlige til den østlige del af regionen, samt at der pålignes hospitalerne i vest og midt så forholdsmæssigt store besparelser i forhold til hospitalerne i den østlige del af regionen. Øget utryghed for borgerne i Nordvestjylland Den administrative spareplan indeholder dels et forslag om nedlæggelse af lægebilerne i Holstebro og Lemvig, dels et forslag om, at akutklinikken i Lemvig alligevel ikke etableres, og at den besluttede akutklinik i Holstebro i realiteten fjernes ved at ændre akutklinikken til en diagnostisk enhed (røntgenoptagelse og blodprøve). Dette står helt klart i modsætning til regionens egen Plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland. I denne blev det klargjort, at der som følge af beslutningen om etableringen af et nyt hospital i Side 1

2 Gødstrup skulle etableres en akutklinik i Holstebro + et akuthus i Lemvig samt en akutlægebil i Lemvig. Det står ligeledes i modsætning til aftale af 3. marts 2011, der blev indgået mellem de tre nordvestjyske borgmestre, regionsrådsformanden for Region Midtjylland og den daværende indenrigsog sundhedsminister. Aftalen havde afsæt i den pulje på 600 mio. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti havde afsat til udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordninger. I aftalen af 3. marts 2011 blev det jf. ministerens pressemeddelelse påpeget, at de økonomiske midler til Nordvestjylland skulle sikre et reelt og permanent løft i forhold til 2010-situationen. Uddybende baggrund: Det danske sundhedsvæsen er aktuelt under omstilling. Der implementeres en ny sygehusstruktur med såkaldte supersygehuse, som vil tilgodese befolkningens behov for udredning og behandling på et højt kvalificeret niveau. Region Midtjylland blev, som opfølgning på Finanslovsaftalen for 2010, hvor der blev afsat midler til etablering af det nye hospital i Gødstrup, anmodet om at udarbejde en plan for akutbetjeningen m.v. i Nordvestjylland, som kunne sikre en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. På den baggrund vedtog Regionsrådet i Region Midtjylland i maj 2010 Plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland. Héri fremgår det bl.a.: At det i forbindelse med beslutningen af placeringen af det kommende hospital i Gødstrup blev besluttet, at etablere en døgndækket lægebemandet akutbil med base i Lemvig. At etablere et akuthus i Lemvig At der Som erstatning for RH Herning og RH Holstebro vil der blive etableret et nyt hospital i Gødstrup. Afstanden fra Holstebro til den fælles akutmodtagelse i Gødstrup vil herefter være ca. 35 km.( ) Der vil derfor blive ibrugtaget en døgnåben akutklinik i Holstebro, når det nye hospital i Gødstrup står klart. Efterfølgende afsatte den daværende VK regering og Dansk Folkeparti i juni 2010 en pulje på 600 mio. kr. til en Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordninger. I denne aftale indgik der 2 bilag, hvor bilag 1 havde overskriften Akutberedskab i Nordvestjylland. I bilaget står der bl.a.: Regeringen og Dansk Folkeparti vil gerne bidrage til at understøtte denne plan (Region Midtjylland i maj 2010 Plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland ). På nogle områder finder regeringen og Dansk Folkeparti dog, at der kan være behov for at supplere planen med yderligere initiativer, fx: Etablering af et udviklingsprojekt mellem region og kommune(r) om et fuldt udbygget sundheds- og akuthus i Holstebro Midler til etablering af moderne og tidssvarende lægehuse Forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup Styrket præhospital indsats i Nordvestjylland Målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle samt uddannelse af særlige førstehjælpere. Side 2

3 Regeringen og Dansk Folkeparti er således indstillet på, at en del af midlerne i denne aftale kan anvendes til, efter ansøgning jf. aftalen, at styrke de nære sundhedstilbud og den præhospitale indsats i Nordvestjylland. Som del af dette bilag blev der lagt op til at styrke den præhospitale indsats ved at indsætte en ekstra ambulance (i Struer) bemandet med en paramediciner som en.. flydende ressource (der vil) kunne nedsætte responstiden i særligt ø-lignende områder som Thorsminde, Thyholm og Thyborøn ved at aflaste de eksisterende lægebiler i Lemvig og Holstebro. Efterfølgende indgik de tre nordvestjyske borgmestre, regionsrådsformanden og daværende sundhedsminister en aftale den 3. marts 2011, som politisk bilagde den lange konfliktsituation omkring lukningen af hospitalet i Holstebro og placeringen af supersygehuset i Midt- og Vestjylland. På den baggrund udsendte Sundhedsminister Berthel Haarder en pressemeddelelse, hvori der stod: På mødet var der enighed om, at: Borgerne i Nordvestjylland sikres et godt og sammenhængende sundhedstilbud i den nye sygehusstruktur, herunder et betryggende akutberedskab. Parterne konstaterer, at det nuværende præhospitale beredskab i Region Midtjylland opretholdes med regionens budgetforlig. Omstillingen af sundhedsvæsenet i Nordvestjylland skal tilrettelægges på en sådan måde, at der sikres faglig kvalitet og tryghed om sygehusplanen og akutberedskabet i Nordvestjylland. De midler, som regeringen og Dansk Folkeparti har reserveret til projekter i Region Midtjylland med særlig fokus på den nordvestlige del af regionen, indebærer et reelt og permanent løft i forhold til den nuværende indsats og er et godt fundament for etablering af sundhedstilbud i Nordvestjylland. Det står altså helt klart, at regeringens og Dansk Folkepartis økonomi skal sikre et reelt og permanent løft i forhold til 2010-situationen. Desuden står det klart, at aftalen omkring etablering af hospitalet i Gødstrup hænger uforeneligt sammen med opgradering af akutberedskabet i Nordvestjylland. Efter indgåelse af aftalen mellem de 3 nordvestjyske borgmestre, regionsrådsformanden i Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeren den 3. marts 2011 blev der afholdt en lang række forhandlingsmøder om udmøntningen af denne aftale. Nogle af disse forhandlingsmøder var mellem de 3 nordvestjyske kommuner, regionen og ministeriet. De fleste af møderne blev dog afholdt mellem Region Midtjylland, Holstebro Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af disse forhandlingsmøder blev der fremsendt bilaterale ansøgninger fra hhv. Lemvig Kommune + Region Midtjylland og Struer Kommune + Region Midtjylland til midler fra puljen på 600 mio. kr. Desuden fremsendtes en fællesansøgning fra Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og Region Midtjylland om økonomiske midler til kompetence- og teknologiløft fra puljen på de 600 mio. kr. Side 3

4 Endelig fremsendte Holstebro Kommune og Region Midtjylland i fælles ansøgning af 17. maj 2011 ansøgning om midler til et fælles sundheds- og akuthus/center for Sundhed. I denne ansøgning blev sporene lagt for, hvilke tilbud/funktioner der skal indgå i den fremtidige regionale sundhedsbetjening i Holstebro, som primært er målrettet borgerne i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. I ansøgningens bilag 3 står der anført hvilke funktioner, der planlægges placeret i Center for Sundhed, bl.a. en akutklinik og en akutlægebil. Efterfølgende godkendte Regionsrådet i Region Midtjylland og Holstebro Byråd i juni 2011 den fremsendte ansøgning til ministeriet, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendte bevillingsskrivelse til Holstebro Kommune og Region Midtjylland den 11. juli Ansøgningen er efterfølgende konkretiseret og omsat til konkrete byggeplaner for det kommende Center for Sundhed i Holstebro, hvor embedsmænd fra Region Midtjylland, repræsentanter fra Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune nu har arbejdet med denne planlægning af byggeriet i ca. 3 år. Byggeprojektet er nu så langt fremme, at det hen på året 2015 er klar til at blive sendt i udbud, bl.a. indeholdende en regional akutklinik og sovepladser + garage og særskilt udkørselsvej for akutlægebilen (og naturligvis de øvrige regionale og kommunale funktioner, der er lagt op til i ansøgningen fra 17. maj 2011). Ansøgningen (og den efterfølgende bevilling) bygger således på, at der skulle placeres de funktioner, der er indeholdt i ansøgningen af 17. maj Ligeledes bygger Indenrigs- og Sundhedsministeriets efterfølgende bevilling på ansøgningens indhold og forudgående på den indgåede aftale af 3. marts 2011 mellem de tre nordvestjyske borgmestre, regionsrådsformanden i Region Midtjylland samt Indenrigs- og Sundhedsministeren. Det er desuden vigtigt at påpege, at der som en del af aftalen er blevet etableret et ekstra ambulanceberedskab i Struer med tilknyttet paramediciner. Dette henvises der også til i den præsentation af puljen på de 600 mio. kr., som blev præsenteret af regeringen og Dansk Folkeparti den 8. juni 2010 og indgik også som en del af den aftale, der blev indgået den 3. marts 2011 mellem de tre nordvestjyske borgmestre, regionsrådsformanden i Region Midtjylland samt Indenrigs- og Sundhedsministeren. Det fremsendte besparelsesforslag, hvor der lægges op til at nedlægge akutklinikken i Holstebro og reducere antallet af akutbiler og akutlægebiler fra 4 til 1, står således i skærende kontrast til de indgåede aftaler, og vil såfremt Regionsrådet skulle godkende dem være et brud på de indgåede aftaler, og de vil indebære en betydelig øget utryghed for borgerne i Nordvestjylland, hvilket de indgåede aftaler netop skulle modgå. Side 4

5 I den forbindelse har Struer og Holstebro kommuner særligt bemærket, at det af spareplanen fremgår at: Til grund for nogle af forslagene ligger derudover, at det præhospitale område siden 2009 har gennemgået en markant udvikling og udbygning. Dette giver mulighed for, at præhospitalet kan aflaste hospitalerne ved, at der flyttes udvalgte opgaver fra hospitalerne til dele af det præhospitale beredskab. Struer og Hostebro kommuner er helt uforstående over for, hvordan der kan overdrages yderligere opgaver til det præhospitale område med den begrundelse, at det har gennemgået en udbygning, når det samtidigt foreslås nedskåret. Det virker usammenhængende og ugennemtænkt. Det skal i øvrigt kort nævnes, at regionsrådsformanden for Region Midtjylland og borgmesteren i Holstebro Kommune den 5. november 2012 underskrev en Samarbejdsaftale for Center for Sundhed/Sundheds- og Akuthus Holstebro mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Aftalen bygger videre på ansøgningen af 17. maj 2011 og nævner også bl.a. akutklinikken som en af de regionale funktioner i Center for Sundhed. Endelig skal det bemærkes, at en række af spareforslagene er baseret på, at der skal indgås nye aftaler med de praktiserende læger. Grundlaget for disse ændringer må anses for at være usikre, dels fordi der allerede i dag er dårlige prognoser for at kunne rekruttere læger til bl.a. Lemvig og 3 øvrige kommuner i regionen (p.t.), men også fordi der kan stilles berettiget tvivl om, hvorvidt det er muligt at pålægge praksislægerne så massive ekstra opgaver. En nedlæggelse af akutklinikkerne i henholdsvis Holstebro og Lemvig vil komme til at øge presset yderligere på almen praksis og på kommunerne. Lige nu forhandles der med almen praksis i Praksisplanudvalget for at sikre øget indsats fra almen praksis i forhold til de opgaveoverdragelser, der sker fra hospital til kommunerne. Trods god vilje er disse forhandlinger meget komplekse bl.a. på grund af knappe ressourcer i almen praksis. Så det er aktuelt vanskeligt at se en yderligere overdragelse af opgaver til almen praksis som realisabelt på nuværende tidspunkt. Geografisk skævvridning Udgangspunktet for en god sammenhængskraft i en region er bl.a., at man sikrer ensartede vilkår for alle borgerne i regionen. Når man i sparekataloget netto flytter flere opgaver mod øst i regionen, og når man pålægger et hospital i Vest og et hospital i Midt forholdsmæssigt større besparelser end hospitalerne i øst, så rykker dette på denne sammenhængskraft på en meget uheldig måde. Side 5

6 Holstebro og Struer kommuner vil således opfordre regionsrådet til at prioritere, at man i udmøntningen af besparelserne opnår en noget bedre balance mellem områderne i regionen end den, der er lagt op til i det administrative sparekatalog. Således kan det iagttages, at Hospitalsenheden Vest pålægges en besparelse med en budgetvirkning på 5,6 %, hvilket er næsten dobbelt så meget som den gennemsnitlige besparelse på de somatiske hospitaler (3,4 %). Hér skal endvidere påpeges det problematiske i den meget store besparelse (på budgetvirkning) på Hospitalsenheden Midt (7,2 %). Denne skævvridning for Vest og Midt i forhold til de østlige hospitaler giver anledning til dyb forundring, også selvom der tages højde for, at det er naturligt at samle en række højt specialiserede specialer AUH. Forundringen øges ved, at Hospitalsenheden Vest allerede har reduceret sin sengekapacitet til et lavere niveau end det, der skal være i Hospitalet i Gødstrup fra Dermed er der mindre at spare af, mens der på AUH fortsat forestår et arbejde med en betydelig reduktion i de kommende år. Det kan i øvrigt også forundre, at der ikke (i hvert fald ikke eksplicit) er inddraget overvejelser om de demografiske og sociodemografiske faktorer i denne del af besparelsesoplægget. Et andet aspekt i den geografiske skævvridning er flytningen af specialer. Hér er facit også, at flere specialer flyttes fra vest mod øst. Bl.a. kan det forundre, at patologien flyttes med den nævnte begrundelse, da der også på Regionshospitalet i Holstebro er et stærkt fagligt miljø. Som Holstebro og Struer kommuner ser det, bør denne del af spareplanen gennemføres med en anden geografisk balance. Det kan konstateres, at der flyttes specialer (og dermed en del af styrken) væk fra det kommende supersygehus i Gødstrup. Dette bør kunne prioriteres anderledes uden, at det forrykker besparelsespotentialet. Overflytning af opgaver (økonomisk byrde) fra region til kommuner Det er naturligvis på nuværende tidspunkt ikke muligt at kunne give et klart bud på, i hvilket omfang der overflyttes opgaver fra regionen til kommunerne som følge af besparelseskataloget. Holstebro og Struer kommuner har dog noteret sig, at der med stor sandsynlighed vil blive flyttet opgaver og økonomisk byrde, såfremt følgende dele af besparelsesforslaget gennemføres: Omlægning af indsatsen omkring nefrologien. Det skønnes (med udgangspunkt i det kendte mønster for hjemmedialyse), at der bliver behov for øget kommunal assistance ved hjemme- Side 6

7 dialyse. En sådan omlægning vil være omfattet af sundhedsaftalen og bør forudgående belyses yderligere fra regional side. Yderligt er det også uigennemsigtigt, hvilke konsekvenser det får for kommunerne, hvis forslaget om at reducere variationen i liggetid for ortopædkirurgi og neurorehabilitering gennemføres. Struer Kommune og Holstebro Kommune ser i forhold til reduktionen af liggetiden for ortopædkirurgi, at de plejekrævende borgere hurtigere overdrages til kommunerne, og derigennem forårsager et øget pres på de kommunale ydelser, da borgerne stadig har brug for pleje efter udskrivelse. Omfanget er uklart, og området ønskes nærmere uddybet. Dette er ligeledes tilfældet for neurorehabilitering, hvor kommunerne ved sammenlægningen kan forvente, at patienterne udskrives tidligere til et kommunalt tilbud. Hvilke konsekvenser får det for borgerens rehabilitering og opgaverne for kommunen? Sammenlægning af neurorehabilitering betyder også store afstande for borgere i den vestlige del af regionen og især for de pårørende. En indlæggelse til neurorehabilitering er ofte af længere varighed, og det omfatter et tæt samarbejde med de pårørende, som er i en svær situation med ægtefælle/samlever med senhjerneskade, og hvor familiens samlede livssituation er væsentligt forandret. I forhold til spareforslaget omkring diætister og socialrådgivere, er det for Struer Kommune og Holstebro Kommune utydeligt, hvilke konsekvenser dette får. Afgrænsningen af den specialiserede sygdomsspecifikke forebyggelsesindsats, som bl.a. i henhold til Sundhedsaftalen er Region Midtjyllands ansvar, er uklar. Omlægning af 12 af de 29 psykiatriske senge på Regions Hospitalet i Holstebro til hotelsenge lyder umiddelbart som en god idé. Samtidig er forslaget dog kun meget begrænset udfoldet, og det er derfor svært at forholde sig til afgrænsning af målgrupper, visitation, snitflader til andre tilbud mv. Det er dog klart, at nedlæggelse af sengepladser og ovegang til hotelpladser alt andet lige vil øge presset på kommunale tilbud herunder botilbud og udvidet beredskab til alvorligt syge. Det vil dermed også indebære øgede kommunale udgifter. Herudover er det væsentligt, at region og kommuner i fællesskab drøfter de ambulante tilbud, så de er sammentænkte med de kommunale tilbud. Endelig er det helt afgørende, at det fortsat er Region Midtjyllands ansvar at sikre, at der fortsat er tilbud til sindslidende i det Nordvestjyske område. Spareplanen belyser ikke konsekvenserne for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Region Midtjylland forventer mindre ændringer i den kommunale medfinansiering, men forventer dog stadig at nå indtægtsloftet på trods af spareplanen. Dette bekymrer Struer og Hostebro kommuner, da regionen således forventer samme aktivitetsniveau og dermed samme kommunale Side 7

8 medfinansiering samtidig med, at der forventes betydelige besparelser. Set fra et kommunalt perspektiv synes besparelserne således kun at kunne hentes ved, at plejeindsatsen på hospitalerne reduceres og glider ud til kommunerne uden udsigt til reduktion i den kommunale medfinansiering. Dette vil medføre et massivt pres på den kommunale økonomi. Holstebro og Struer kommuner gør i denne forbindelse opmærksom på de politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen , hvoraf det bl.a. fremgår: Et grundlæggende princip for opgaveoverdragelse bør derfor være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser, og at der er enighed mellem region og kommune. Endvidere fremgår det af Sundhedsaftalen , at kvalitetsudvikling sker ved at anvende Triple Aim tilgangen. Holstebro Kommune og Struer Kommune vurderer at den igangsatte besparelsesproces let konflikter i forhold hertil. I det omfang regionen fastholder besparelser, som indebærer opgaveoverdragelse til kommuner, vil Struer og Holstebro kommuner påkalde nødvendigheden af, at disse opgaveoverdragelser vil blive Triple Aim-vurderet med henblik på at afdække konsekvenserne for borgeres sundhedstilstand, klinisk og brugeroplevet kvalitet og omkostninger per capita. Med venlig hilsen p.b.v. Mads Jakobsen Borgmester Struer Kommune H. C. Østerby Borgmester Holstebro Kommune Side 8

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Ansøgninger til facilitering af løsninger på det præhospitale område

Ansøgninger til facilitering af løsninger på det præhospitale område Sundhedsudvalget i Stru Kommune den 16. august 2012 Ansøgning til faciliting af løsning på det præhospitale område EMNE FORMÅLET ANSØGT BELØB I første omgang blev d ansøgt om 17.08 mio. kr. 1. Lægehus

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan 2015-19 Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan 2015-2019 i høring.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 Bilag 1 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 2 Indholdsfortegnelse 2. Rammer og udfordringer

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3. Randers Kommune 9. Bilag 11

Indholdsfortegnelse. 3. Randers Kommune 9. Bilag 11 Høringssvar og henvendelser fra kommuner i Region Midtjylland - Del 2. Indholdsfortegnelse Side 1. Favrskov Kommune 2 2. Lemvig Kommune 5 3. Randers Kommune 9 Bilag 11 4. Ringkøbing-Skjern Kommune 15 5.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd. Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune

Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd. Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om TripleAim TripleAim er et universelt metoderedskab, skal overordnet set

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Else Rose Hjortbak, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest Mail: else.hjortbak@vest.rm.dk Merete Kjærsgaard, Sygeplejechef, Holstebro

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland Marts 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 1. Resume...3 2. Planens ramme og disposition...4 3. Afstandsmæssige udfordringer...6 4.

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

En læsevejledning. Ansøgningen fra Holstebro Kommune består af 3 overordnede dele:

En læsevejledning. Ansøgningen fra Holstebro Kommune består af 3 overordnede dele: Ansøgning Holstebro Kommunes ansøgning om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets 600 mio. kroners pulje til facilitering af nære sundhedsløsninger Side 1 Indledning Indenrigs- og sundhedsministeren

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben?

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL s Sundhedskonference 2015 Indledning Denne pjece Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Bent Hansen oplæg den 26. maj 2009, arrangeret af Socialpolitisk Forening. www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Budgetforliget

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde Socialstyrelsen Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader Att. Sanne Dragholm, kontorchef Den 7. september 2015 Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere