Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende."

Transkript

1 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien: (Evt. sygemelding kl ). Klinisk underviser: Ergoterapeut Ulla Johnsen. Rehabiliteringsleder i ergoterapien: Inge Gjerrild Søgaard Tlf

2 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Sclerosehospitalet i Ry er eet af de to Sclerosehospitaler i Danmark. Det andet hospital ligger i Haslev på Sjælland. Sclerosehospitalerne er begge selvejende institutioner med fælles bestyrelse, direktør samt ledergruppe. I ergoterapien på Sclerosehospitalet i Ry er der ansat 1 rehabiliteringsleder, 6 ergoterapeuter samt 1 beskæftigelsesvejleder. På Sclerosehospitalet i Ry er der ca. 65 ansatte. På Sclerosehospitalet arbejdes der tværfagligt i faste teams bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker /sosu-ass. Alt efter patientens målsætning og problemstillinger kan teamet udvides med én eller flere andre faggrupper: ernæringsterapeut/ diætist, psykolog, neuropsykolog. Sclerosehospitalet har desuden tilknyttet faste neurologer fra Århus Universitets Hospital samt socialrådgiver, som er ansat i Scleroseforeningen. Sclerosehospitalerne i Danmark tilbyder højt specialiseret rehabilitering og behandling til alle mennesker med diagnosen Multipel Sclerose, og rummer landets største ekspertise inden for scleroserehabilitering. Der er plads til 36 patienter på Sclerosehospitalet i Ry. Et rehabiliteringsforløb på Sclerosehospitalet vil ofte vare 2 eller 4 uger. Rehabiliteringen på Sclerosehospitalerne har til formål at forbedre MS-patientens muligheder for at have en hverdag i størst mulig trivsel og med størst mulig indflydelse på og deltagelse i eget liv og ønskede aktiviteter. Rehabiliteringen foregår inden for følgende fem hovedindsatsområder: Energiniveau, Kognitiv funktion, Fysisk funktion, Psykologisk velbefindende samt Egne behov i hverdagen. Et liv med Sclerose, som er en neurologisk og kronisk sygdom med et oftest progredierende forløb, kan betyde store udfordringer både fysisk, psykisk og socialt. Udgangspunktet for at Sclerosehospitalet kan yde personer med MS optimal og meningsfuld rehabilitering er at få den enkelte patients liv med egne værdier, behov og ønsker for fremtiden i spil under en indlæggelse. En indlæggelse på Sclerosehospitalet er en helhed, hvor MS-patienten både arbejder med de fysiske og psykologiske sider af sygdommen. Der vil derfor være stor variation af interventioner, ergoterapeutiske som tværfaglige. 2

3 De uddannelsesmæssige forhold: Den studerendes 30 timer fordeles på hverdage i tidsrummet mellem kl Den studerende tilrettelægger i samarbejde med klinisk underviser relevante arbejdsopgaver uge for uge. De studerende sidder sammen med de andre ergoterapeuter i fælles kontor, når der fx skal forberedes pt. eller dokumenteres i pt-journaler. Undervisning, vejledning og andet individuelt arbejde mellem studerende og klinisk underviser foregår i andre lokaler i ergoterapien/ på hospitalet. Den studerende låner uniform af hospitalet og får navneskilt. Den studerende indgår i et tæt samarbejde med den kliniske underviser eller en anden ergoterapeut om den ergoterapeutiske intervention i.fh.t. ovennævnte opgaver. Den studerende dokumenterer desuden intervention i ergo-notat i OPUS, behandlingsplan, tværfaglig evaluering samt SKS-kodning. Den kliniske underviser er medunderskriver på det, den studerende formidler skriftligt. Den kliniske undervisningsperiode forsøges tilrettelagt, så den tilgodeser den enkelte studerendes stærke og svage sider og giver mulighed for personlig udvikling. Det forventes, at den studerende reflekterer over egen læring og udvikling ift. faglige og personlige kompetencer og faglige kvalifikationer. Dette foregår fx ved forventningssamtalen, skriftlige refleksioner ud fra CPPF, evt. dagbog, vejledende samtaler med den kliniske underviser, ugentlig evaluering og midtvejsevaluering. Undervisningen med klinisk underviser tager udgangspunkt i praksis. Det forventes, at den studerende indgår aktivt i planlægningen af undervisningen og tager stilling til egne undervisningsbehov. På Sclerosehospitalet i Ry har den studerende desuden mulighed for at deltage i en række undervisningstilbud, som gives til indlagte patienter om forskellige, relevante emner som: vandladningsproblemer, positiv psykologi, kognitive vanskeligheder, forandrede roller ift. kronisk sygdom. Den studerende vil under hele praktiktiden være tilknyttet en klinisk underviser, som sammen med den studerende tilrettelægger praktikken i henhold til modulbeskrivelsen, og de personlige ønsker og behov der er. Den ergoterapeutstuderende vil i samarbejde med kliniske underviser undersøge og behandle patienter både individuelt og på hold i henhold til den aktuelle modulbeskrivelse. Der vil være relevant undervisning og evaluering i skriftlig dokumentation i henhold til kravene for det enkelte modul. Den studerende vil få et grundigt indblik i tværfaglig neurorehabilitering til mennesker med Sclerose, og vil få et særligt kendskab til, hvordan ergoterapeutens rolle er i den tværfaglige rehabilitering. Desuden får den studerende indblik i de mange forskellige konsekvenser, sygdommen kan have for den enkelte patient. Sclerosehospitalet er i en kontinuerlig udviklingsproces både organisatorisk og i forhold til tilbuddene til patienterne og de studerende vil få et indblik i dette undervejs i praktikken. Den kliniske underviser er hovedansvarlig for afviklingen af den kliniske undervisningsperiode. Rehabiliteringslederen har det overordnede ansvar. Det kliniske undervisningssted har et formaliseret samarbejde med Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og de øvrige kliniske undervisere tilknyttet uddannelsen. 3

4 Det kliniske undervisningssteds uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår: Klinisk underviser, ergoterapeut Ulla Johnsen er normalt hovedansvarlig for den kliniske undervisning. Hun har været ansat som klinisk underviser siden Ulla har arbejdet på Sclerosehospitalet i Ry siden Udover ergoterapeut er Ulla uddannet certificeret coach, neuropædagog og AMPS tester. Er desuden i gang med en sundhedsfaglig diplomudd. indenfor Klinisk undervisning og vejlednng, hvilken forventes færdig Den kliniske underviser opkvalificerer sig løbende ved at deltage i møder for kliniske undervisere og teori-praksismøder ved ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, varetager patientarbejde, når der ikke er studerende, samt følger med i nye tiltag indenfor ergoterapifaget. Ergoterapi-afdelingen og Sclerosehospitalet råder over en del faglitteratur. Den kliniske underviser er ansat 30 t/uge, hendes arbejdsopgave er primært at varetage de studerendes kliniske undervisningsperiode, men indgår desuden i både patientarbejde og udviklingsarbejde i et vist omfang. De studerende kan ugentligt lave aftaler med den kliniske underviser om råd, vejledning, konkret feed-back eller hjælp til refleksion. Der er ugentlig evaluering mellem de studerende og den kliniske underviser. De studerendes evalueringer/tilbagemeldinger under og efter endt praktikperiode tages op til overvejelse af klinisk underviser og drøftes efter behov i afdelingen, og indgår i den løbende planlægning. De ergoterapifaglige forhold: Ergoterapiens formål er at styrke MS-patientens muligheder for at fungere og deltage aktivt i livet både i private, sociale og erhvervsmæssige sammenhænge med de ressourcer såvel som begrænsninger, patienten har. Ergoterapeuten vil sammen med pt i starten af indlæggelsen afklare, hvilke aktiviteter, der har værdi for pt i dennes hverdag, og hvilke fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger, der forhindrer pt i at gøre de ting, han/ hun gerne vil. Ud fra denne afklaring udarbejdes en behandlingsplan. Behandlingen kan foregå individuelt, på hold, i grupper og/ eller som selvtræning. Sclerosehospitalernes ergoterapeuter har en højt specialiseret viden og lang tids erfaring med behandling, træning og vejledning. Udover at være ergoterapeuter har en stor del af ergoterapiens personale en anden uddannnelse som certificeret coach og / eller neuropædagog. Der er desuden 3 uddannede AMPS testere. Ergoterapien arbejder bl.a. udfra det canadiske materiale og ICF som referenceramme. Ergoterapeuten på Sclerosehospitalet kan fx arbejde inden for områder som: 1) Undersøgelse: Undersøgelse og vurdering af behov for ergoterapeutisk indsats Observationer Samtaler 2) Ergoterapeutisk behandling/rehabilitering: -Individuel: Personlig hygiejne, ADL-træning / vurdering Spisning: vurdering samt afprøvning div. hjælpemidler Meningsfulde aktiviteter i køkken, i haven eller andet relevant. Vurdering og instruktion i hensigtsmæssige arbejdsstillinger/ og arbejdsteknikker fx i forbindelse med arbejde ved PC og i et køkken 4

5 Afprøvning og evt. ansøgning af kompenserende hjælpemidler som fx arbejdsstole, køkkenredskaber samt kørestole/elkøretøjer. Udarbejde håndtræningsprogrammer til pt samt intro til selvtræning, fx sensibilitetsog spejltræning. Håndtering af kognitive vanskeligheder og strategier i forhold til manglende energi. Eksempler kan her være fx at udarbejde et struktureret ugeprogram med patienten eller have samtaler med patienten omkring egne værdier og prioriteringer i hverdagen. Støttende samtaler med pt. omkring mestring af livet med en kronisk sygdom. -Gruppe Fysisk træning af arme og hænder via funktionstræning og aktivitetstræning. Eksempler kan være håndtræningsgruppe, kurvefletsgruppe og køkkengruppe. Energigruppe Kognitiv gruppe 3) Samarbejde: Udarbejde i samarbejde med pt og de andre fagpersoner i teamet pts målsætning for rehabiliteringsforløbet. Deltage i teamet, teammøder Kontakt til relevante parter i pts hjemkommune: visitatorer, ergoterapeuter eller sagsbehandlere. Kontakt til pårørende 4) Dokumentation: Dokumentere og registrere i OPUS Målsætninger for pt. Udarbejde tværfaglige evalueringer ved udskrivelse af pt. Den studerende skal anvende en arbejdsprocesmodel CPPF/OTIPM til at reflektere over interventionen for efterfølgende at dokumentere intervention i OPUS, samt benytte ICF til at kategorisere indsamlet data. Undersøgelse og vurdering foretages ud fra fx samtale, observation, interview, vurdering i og af daglige aktiviteter, AMPS, A-ONE, COPM m.v. Den studerende opfordres til at afprøve redskaber og modeller fra uddannelsen. Den ergoterapeutiske intervention dokumenteres ud fra International Classification of Function, Disability and Health (ICF) i OPUS. Praktiske oplysninger: Da Sclerosehospitalet i Ry ligger langt væk fra Holstebro vil der mulighed for at bo på gæsteværelser til en pris a 500 kr pr uge incl. vask af sengetøj og håndklæder. Det anbefales desuden, at de studerende køber sig til middag kl.12, da der ikke er så gode forhold til at lave varm aftensmad. Dette koster 20,00 kr. pr. middag. Der vil være adgang til ergoterapiens køkken på 2.sal og lille thekøkken på 3. sal, hvor værelserne er. For yderligere information se: 5

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Statsfængslet i Jyderup Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Oktober 2008 1 1.0 Organisatoriske forhold på praktikstedet. 1.1 Præsentation af Statsfængslet i

Læs mere