Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010."

Transkript

1 Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april Ergoterapifagligt udviklingsarbejde I begyndelsen af 2008 modtog Ergoterapifunktionen på Gentofte Hospital efter ansøgning et beløb på kr ,- til et udviklingsprojekt: Ergoterapeutisk kernefaglighed - udvikling og synliggørelse fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje. Projektets formål er: At udvikle, synliggøre og dokumentere kernefagligheden i den ergoterapeutiske indsats på GEH igennem implementering af 1) ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel og 2) en udvalgt række af standardiserede screenings- og undersøgelsesmetoder med fokus på aktivitet og deltagelse, som alene eller i kombination er relevante for de aktivitetsproblematikker, GEH s patienter typisk oplever (citat fra ansøgning til Ergoterapeutforeningens Praksispulje, februar 2008). I takt med økonomiske og organisatoriske forandringer i Ergoterapien & Fysioterapien, på Gentofte Hospital og i Region Hovedstaden har projektet undergået visse forandringer. Delaktiviteter er kommet til, delaktiviteter har fundet en anden form. Nedenstående afrapportering skal opfattes som en status over de aktiviteter, som har taget sit afsæt i projektbeskrivelsen under de givne omstændigheder. Projektet har været organiseret i en flad struktur, således at alle GEH-ergoterapeuter har været og stadig er involveret i projektet på et eller andet niveau. Det er sket enten i arbejdsgrupper med specifikke opgaver eller i den styregruppe, som blev nedsat ved projektets start. Følgende initiativer er besluttet i styregruppen, som er nedsat i forbindelse med dette ergoterapifaglige udviklingsprojekt: Individuel kompetenceudvikling igennem efteruddannelse Som konsekvens af udbud og efterspørgsel hvad angår ergoterapifaglig efteruddannelse har det ikke været muligt at få opfyldt alle de ønsker vedr. kompetenceudvikling af ergoterapeuterne, som oprindeligt var knyttet til udviklingsprojektet. Derimod blev det efter aftale med daværende faglige konsulent i Etf., Gitte Mathiasson muligt at finansiere følgende: 2 ergoterapeuter deltog i FNE-AMPS-temadag den 14. november GEH-ergoterapeuter har i løbet af gennemført AMPS-kursus (Assessment of Motor and Process Skills) og efterfølgende kalibrering 4 GEH-ergoterapeuter har i løbet af gennemført OTIPM-kursus (Occupational Therapy Intervention Process Model) 6 GEH-ergoterapeuter deltog i temadag på Hvidovre den 10. juni 2009 ang CPPF (Canadian Practice Process Framework). Indhentning af erfaringer fra andre arbejdspladser Igennem bevillingen fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje har det været muligt at betale honorar og transportudgifter for at 3 kolleger fra henholdsvis Frederiksberg Hospital og Holstebro Hospital har kunnet besøge ergoterapeuterne på Gentofte Hospital

2 og her fortælle om erfaringer fra de pågældende hospitaler mht beslutning og implementering af ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel. Derudover har 4 ergoterapeuter fra Gentofte Hospital besøgt kolleger på Hvidover Hospital og her fået orientering om deres tilsvarende erfaringer. Øvrige udgifter, som er dækket inden for bevillingen fra Praksispuljen. Ud over at lade Praksispulje-bevillingen dække udgifter i forbindelse med ovenstående, så har vi også ladet trykningen af 3 posters til 4. Symposium om forskning og udvikling i fysioterapi og ergoterapi på hospitalerne i Region Hovedstaden indgå i regnskabet (se afsnit nedenfor om dette symposium) Målsætning for ergoterapi på GEH Efter grundige overvejelser og mange diskussioner blev Ergoterapifaglig målsætning for ergoterapi på Gentofte Hospital vedtaget i februar 2009 som styringsredskab for de kommende års ergoterapifaglige arbejde. Målsætningens hovedpunkter udgøres af følgende: Begrebsramme for målsætning ICF - International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand 1 udgør i en udlægning, hvori Fisher 2 og Townsend & Polatajko 3 (2008) inddrages, den begrebsmæssige ramme for målsætningen. 1. Målsætning vedr. ergoterapi Alle patienter, som indlægges på Gentofte Hospital, skal kunne tilbydes ergoterapi 2. Målsætning vedr. ergoterapeutisk undersøgelse af patienten a. Alle indlagte og ambulante patienter, som modtager ergoterapi, undersøges med henblik på afdækning af problemer i forbindelse med o aktivitetsudøvelse o forudsætningerne for aktivitetsudøvelse og deltagelse i hverdags- og samfundsliv o deltagelse i hverdags- og samfundsliv b. Undersøgelsen foregår i videst muligt omfang ved anvendelse af evidensbaserede metoder. 3. Målsætning vedr. ergoterapeutisk intervention a. Alle indlagte og ambulante patienter, som modtager ergoterapi, hjælpes til at løse eventuelle problemer i forbindelse med aktivitet, forudsætningerne for samt deltagelse i hverdags- og samfundsliv. b. Intervention og evaluering foregår i videst muligt omfang ved anvendelse af evidensbaserede metoder. 4. Målsætning vedr. arbejdsproces Arbejdet i den ergoterapeutiske indsats (undersøgelse, intervention, evaluering) foregår efter en anerkendt arbejdsprocesmodel, som hviler på ergo- 1 Sundhedsstyrelsen, WHO (Schiøler G, Dahl T, red.). ICF, International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Munksgaard Danmark, København Fisher AG. AMPS, Assessment of Motor and Process Skills, vol 1. Three Star Press, Fort Collins, Colorado, Townsend EA, Polatajko HJ. Menneskelig aktivitet II, En ergoterapeutisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort gennem betydningsfulde aktiviteter. (oversat af Steen Christophersen). Munksgaard Danmark, København 2008

3 terapeutiske værdier, hvad angår menneskesyn, udvikling, træning, rehabilitering, medinddragelse, dokumentation, formidling, evidens etc. Beslutning om arbejdsprocesmodel I juni 2009 besluttede GEH-ergoterapeuterne enstemmigt, at den fremtidige ergoterapeutiske service skal planlægges og tilrettelægges ud fra Canadian Practice Process Framework (CPPF). Kliniske vejledninger Fra efteråret 2009 omlagdes arbejdet med det ergoterapeutiske udviklingsprojekt til at centrere sig om udarbejdelse af kliniske vejledninger og gennemførelse af mindre forskningsprojekter, som knytter sig specifikt til de to arbejdsgruppers speciale: det ortopædkirurgiske speciale og det neurologisk/medicinske speciale. De kliniske vejledninger vil blive udarbejdet med ICF som begrebsgrundlag og med CPPF som indlagt arbejdsprocesmodel (se vedlagte Masterskabelon til kliniske vejledninger samt Manual til udarbejdelse af kliniske vejledninger ). Desuden vil de undersøgelses- og interventionsmetoder, som beskrives anvendt i de kliniske vejledninger, blive valgt og beskrevet ud fra målsætningerne om at anvende standardiserede metoder. Såvel regionale som lokale anvisninger på, hvordan kliniske vejledninger skal udarbejdes, vil blive fulgt, således at ergoterapifunktionen står rustet bedst muligt i forbindelse med hospitalets akkreditering, som gennemføres i Tidsgeografisk dagbog I løbet af sommeren 2008, hvor Ergoterapien og Fysioterapien på Gentofte Hospital fusionerede endeligt, stod det klart, at fusion, geografisk flytning af ergoterapifunktionen fra egne til fysioterapifunktionens lokaler og praksisudviklingsprojektet var en stor mundfuld for ergoterapeuterne. For at følge og støtte den enkelte ergoterapeut i processen projektperioden, og for at bevidstgøre og formulere organisatoriske, faglige og arbejdsmiljømæssige problemstillinger for den enkelte, for faggruppen og for ledelsen af Ergoterapien & Fysioterapien, igangsatte undertegnede et monitorerings-projekt, hvor alle ergoterapeuter på Gentofte Hospital skrev tidsgeografisk dagbog på jobbet én dag om måneden fra september 2008 til juni Hver dagbog dækkede de timer og minutter i hvilke dagbogsskriveren udførte arbejdsrelaterede aktiviteter, idet dagbogsskriveren besvarede følgende spørgsmål: 1. Hvornår påbegynder du en ny aktivitet (tidspunkt)? 2. Hvilken betegnelse vil du give denne aktivitet? 3. Hvor befinder du dig, når du udfører denne aktivitet? 4. Hvem er du sammen med, når du udfører denne aktivitet? I forlængelse af disse 4 spørgsmål blev dagbogsskriveren bedt om, for hver patientrelaterede aktivitet at gøre rede for, hvilke af de 3 ICF-temaer han/hun havde i tankerne. (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) udgør en væsentlig del af begrebsrammen for ergoterapifunktionen ifølge Ergoterapifaglig målsætnming for ergoterapi på Gentofte Hospital (se ovenfor)). I løbet af de 9 måneder blev der skrevet i alt 120 dagbøger, som blev bearbejdet efter retningslinier angivet i tilknytning til databearbejdningsprogrammet Vardagen. På det grundlag blev der udarbejdet klassifikationer for a) ergoterapeutiske aktivitetsformer og delaktiviteter, b) geografiske steder, hvor ergoterapeutiske arbejdsrelaterede

4 aktiviteter udføres på GEH og 3) hvilke person-kategorier, GEH-ergoterapeuterne samarbejder med i dagligdagen på arbejde. I slutningen af 2009 var alle dagbøger bearbejdet og individuelle såvel som kollektive resultater forelå i form af grafer, diagrammer og frekvenstabeller. Disse resultater dannede baggrund for en invitation fra undertegnede til de dagbogsskrivende kolleger om at deltage i en individuel, semistruktureret samtale om i) flow og afbrydelser i dagligdagens arbejde, ii) fordeling og omfang af aktivitetsformer og delaktiviteter, iii) forholdet mellem patientrelateret og anden aktivitet, iv) ICF, som begrebsmæssigt arbejdsredskab og v) oplevelsen af autonomi i hverdagens arbejde. Disse samtaler blev planlagt til afholdelse i begyndelsen af 2010 og er i øvrigt beskrevet i notatet: Enhancement of job motivation and professional development through the Timegeographical diary (vedlagt). Følgende spørgsmål skal læses og forstås som resultatet af disse individuelle samtaler: Hvordan udvikler vi den daglige kliniske praksis i overensstemmelse med akkumuleret viden, ICF-klassifikationen og aktuel ergoterapi-teori og metode? Hvordan får vi tid til at udvikle kliniske vejledninger, at implementere nye metoder og til at finde evidens for vores ydelser uden produktionsnedgang? Hvordan reducerer vi tiden anvendt på patient-relaterede aktiviteter uden patientkontakt uden at det går ud over kvaliteten af disse? Hvordan kan vi implementere kollegial supervision? Hvordan får vi det bedste ud af den givne geografi? Hvordan udvikler vi ergoterapeutens autonomi i det daglige arbejde? Spørgsmålene er præsenteret for ledelsen af Ergoterapien & Fysioterapien og er aftalt at skulle drøftes i afdelingen i løbet af efteråret 2010 mhp at finde realistiske svar og løsninger på de problemstilligner, som spørgsmålene afspejler: Videreførelse af det ergoterapifaglige udviklingsprojekt: Ergoterapeutisk kernefaglighed - udvikling og synliggørelse Projektet søges videreført i løsningen af bl.a. følgende opgaver: Udarbejdelse af kliniske vejledninger for de ergoterapifaglige ydelser på GEH under hensyntagen til Ergoterapifaglig målsætning for ergoterapi på Gentofte Hospital, hvad angår implementering af ICF som begrebsgrundlag, implementering af CPPF som arbejdsprocesmodel, implementering af standardiserede undersøgelses- og interventionsmetoder etc. Fortsat drøftelse af de dilemmaer og spørgsmål, som er affødt af arbejdet med ergoterapeuternes tidsgeografiske dagbøger. Planlægning og gennemførelse af ergoterapifaglige forskningsprojekter, så som Håndkirurgiske patienters aktivitetsproblemer undersøgt vha DASH Involvering i tværfaglige projekter Formidling af resultater fra det ergoterapifaglige udviklingsprojekt WFOT kongres i Santiago, Chile Undertegnede deltog i Verdenskongressen for ergoterapeuter i Santiago i maj 2010 med to præsentationer

5 Et netværk bestående af 2 norske, 2 svenske og 2 danske ergoterapeuter bl.a. undertegnede afholdt på kongressen en workshop under titlen: Time Geographic Method - promising use in rehabilitation and health promotion. Foruden at præsentere tidsgeografien som videnskabelig disciplin med stor relevans for ergoterapi præsenterede vi 6 ergoterapeuter hver vores individuelle projekter, som er bygget på tidsgeografisk teori og metode i workshoppen. Min projekt havde titlen: Enhancement of Job Motivation and Professional Development through The Time Geographical Diary. Projektet blev formidlet dels på poster (vedlagt) dels I notat-form (også vedlagt) Symposium for ergoterapeuter og fysioterapeuter i Regionen Hovedstaden på Professionshøjskolen Metropol, 2. juni 2010 Undertegnede deltog i af 4. Symposium om forskning og udvikling i fysioterapi og ergoterapi på hospitalerne i Region Hovedstaden på Professionshøjskolen Metropol med posteren: Forbedring af job-motivation og faglig udvikling igennem Den Tidsgeografiske Dagbog en dansk udgave af posteren fra Verdenskongressen (vedlagt). Derudover deltog undertegnede og en kollega, ergoterapifaglig vejleder Camilla Thrane, fra Gentofte Hospital på symposiet med hver vores poster, som formidlede resultater fra det udviklingsprojekt, som ergoterapeutgruppen i 2008 kom med i KOL hjem igen et tværfagligt projekt, hvor den ergoterapeutiske del i høj grad består i udvikling af ergoterapeutisk interventionsmetoder til denne patientgruppe og i kortlægning af KOLpatienternes aktivitetsproblemer. Titlerne på de to posters var: Påvirkes aktivitetsniveau og/eller livskvalitet hos patienter, der har været indlagt med KOL, når de efter udskrivelse deltager i ergoterapeutisk hjemmetræning i dagligdags aktiviteter? (et evidensbaserings-studie v. ergoterapeut Camilla Thrane) (vedlagt) KOL-patienters basale aktivitetsproblemer (undersøgt vha ADL-taksonomien v/ undertegnede) (vedhæftes ikke, da analysen har vist sig at være for upålidelig til, at jeg ønsker den offentliggjort) Tidsgeografiske dage, maj Undertegnede deltog i Tidsgeografiske dage i Halmstad i maj 2008 og i Norrköping i maj Disse netværks-dage arrangeres i en nordisk, tværvidenskabelig kreds omkring humangeograferne professor Kajsa Ellegaard, universitetslektor Elin Wihlborg (begge Linköping Universitet) og professor Bo Lenntorp (Stockholm Universitet). Undertegnede deltog i 2009 med præsentationen: Motivation for udvikling igennem tidsgeografisk dagbog hvordan er det muligt? en præsentation af det tidsgeografiske dagbogsprojekt, som er beskrevet under overskriften: Tidsgeografisk dagbog her i afrapporteringen. Formålet var at hente inspiration til, hvordan jeg kunne arbejde videre med de dagbøger, som kollegerne på præsentationstidspunktet var midt i at udarbejde. Ergoterapeutforeningens Fagdatabase Jeg foreslår, at notatet: Enhancement of Job Motivation and Professional Development through The Time Geographical Diary posteren Forbedring af job-motivation og faglig udvikling igennem Den Tidsgeografiske Dagbog lægges på Fagdatabasen. posteren: Påvirkes aktivitetsniveau og/eller livskvalitet hos patienter, der har været indlagt med KOL, når de efter udskrivelse deltager i ergoterapeutisk hjemmetræning i dagligdags aktiviteter?

6 lægges på Etf.s Fagdatabase. Ergoterapien & Fysioterapien Disse tre produkter kan tilsammen udgøre den skriftlige afrapportering for midlerne fra Praksispuljen (primo 2008) til ergoterapeutgruppen på Gentofte Hospital og fra Studierejsefonden (april 2010) til undertegnedes deltagelse i Verdenskongressen, maj 2010 i Santiago, Chile. Dato: 12. juli 2010 Hans Jørgen Bendixen Forsknings- og udviklingsergoterapeut, M.Sc.OT. Ergoterapien & Fysioterapien, Medicinsk afd. C, Gentofte Hospital

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere