Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: John Flarup Tlf Knuds Alle Lyngby Suppleant: Bente Henriksen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til Tlf / havnekontoret i kontortiden Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Lis Villadsen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps.

3 Formanden har ordet Vi har haft en dejlig og aromatisk fiskefrokost, hvor mange kom med fantastiske lækkerier. Anna og HP fortalte på en klubaften om deres rejse til Rusland. Skolestuen var stuvende fuld af medlemmer og vi fik lov til at smage russisk vodka på 13%, mente Anna. John Flarup viste os på en anden klubaften, hvordan vi bruger vores Ipad som GPS, hvilket er lidt fantastisk når man får gennemskuet vidunderet. Café en var fyldt denne aften med medlemmer fra både SHS og HBK. Rigtig godt nytår til alle. Lad os håbe, det nye år vil bringe os på vandet mange, gode og rolige timer med en masse dejlige oplevelser. Siden sidst har vi haft nytårskur, hvor mange fandt vej til klubhuset, hvilket var hyggeligt og dejligt! Skipperlabskovs Lis har lovet at lave skipperlabskovs til os kl den 22. marts. I skal blot ringe til Lis på og melde jer til. Prisen er 65,. kr. på. næse og ring gerne et par dage 6. marts kommer Ken og fortæller om sin tur til Caribien, den 22. har vi generalforsamling, hvor vi får Lis til at lave skipperlabskovs til os og den 13. april hejser vi standeren for sæson Jeg håber, rigtig mange møder op til disse arrangementer, for at mødes med andre sejlere, men også for at vise, vi vil, og vi gider sejlklubben SHS. Rigtig god sæson rigtig god vind fremover. Marianne i forvejen, så Lis ved, hvor meget hun skal lave. Deadline for stof til næste blad 18. april

4 Generalforsamling 2013 SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling Fredag den 22. marts, kl i klubhuset på Havneø Mågen Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for året Regnskab Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår en ændring i klubbens vedtægter i forbindelse med forslag om sammenlægning af Ø-udvalget og I/S Trivsel. (Se forslaget og begrundelsen herfor andetsteds i bladet) 5. Budget og kontingent for Valg af formand (Marianne Pedersen - genopstiller ikke) 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Svend Röttig - genopstiller) 8. Valg af 1 suppleant (Yvonne Lundgren - genopstiller) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Jørgen Løvendahl, Inger Lind og Hans Otto Thøgersen - alle genopstiller) 10. Valg til udvalg. På valg er: Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Svend Röttig og John Flarup (Alle genopstiller) Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen Klubhusudvalg: Hans Kofoed, John Flarup og Svend Röttig Svømmeudvalg: Udvalget hviler i øjeblikket Idrætsunionen: Marianne Pedersen (Genopstiller ikke) Standerudvalg: Yvonne Lundgren Aktivitetsudvalg: Marianne Pedersen med flere Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen (Genopstiller) John Flarup, suppleant (Genopstiller) 11. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4

5 Bestyrelsens beretning for 2012 Standerhejsning Standerhejsningen blev igen i år et hyggeligt gensyn med nye og gamle medlemmer, der troppede op til nogle hyggelige timer, med dejlig mad og snakken og planlægning for sommeren. Klubaftener Klubaftenerne blev afholdt fra maj til september kun afbrudt af sommertiden i juli, med gode snakke om alt mellem himmel og jord. Fælles sejlture Pinseturen blev afkortet og affolket og gik denne gang til Bøgeskoven i smukt vejr. Vejret lovede ikke alt for godt for drengeturen, hvilket gjorde, at ikke mange både kom af sted, men de, der kom af sted, havde som sædvanligt en god tur. Afriggerfest Vores afriggerfest blev som sædvanlig hyggelig, med dejlig mad, fin stemning og harmonikaspil. Søforklaring Klubbens medlemsblad, Søforklaring udkom i 2012 med fire flotte numre i farver. Udflugter Den 3. juni besøgte en flok af klubbens medlemmer Stevnsfortet. Fortet, der er gravet dybt ned i kalken på Stevns Klint, var under den kolde krig den yderste vagtpost mød øst. hyggede forsamlingen sig på havnegrillen i Rødvig havn. Vedtægtsændring I/S Trivsel har arbejdet med et forslag om at sammenlægge Ø-udvalget og I/S Trivsel. Bliver forslaget godkendt på forårets generalforsamlinger i de to klubber, kan sammenlægningen træde i kraft engang efter sommerferien. Formålet er at forenkle og sammenlægge administrationen af havneøen og klubhuset. Klubhuset Opvarmningen af toiletterne i klubhuset er meget dyr, og Trivsel arbejder med at finde en løsning, der reducerer energiforbruget. Der bliver truffet beslutning her til foråret om, hvorvidt der skal investeres i et moderne opvarmningssystem. Nytårskur Året sluttede af med nytårskur i klubhuset fælles med HBK, hvilket var en hyggelig sammenkomst, hvor mange nye medlemmer også havde fundet vej. Medlemstal Medlemstallet var ved årets slutning: 89 aktive (enkeltmedlemskaber) 24 familie 7 passive I alt 120 medlemmer, hvilket er en fremgang på 8 medlemmer. Besøget gav kolde gysninger ned ad ryggen ved tanken om, hvad der kunne være sket, hvis ballonen var gået op. Bagefter 5

6 Resultatopgørelse pr Budget Regnskab Indtægter Kontingent , ,00 Indskud 1.000, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 100,00 133,15 Medlemstilskud 0,00 253,00 I alt , ,15 Omkostninger Sejlunion , ,55 Stander 500,00 949,69 Kontor 2.500, ,25 Gaver 500,00 0,00 Møder/tlf 1.500,00 905,00 Trivsel , ,00 Information , ,55 Akt.udv , ,85 I alt , ,89 Årsresultat over/under 3.124, ,26 6

7 Balance pr

8 Budgetforslag for år 2013 Regnskab 2012 Budget 2013 Kontingent , ,00 Indskud 3.400, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 133,15 100,00 Medlemstilskud 253,00 0, , ,00 Sejlunion , ,00 Stander 949, ,00 Kontor 1.952, ,00 Gaver 0,00 500,00 Møder/tlf 905, ,00 Trivsel , ,00 Info , ,00 Akt.udvalg 2.694, , , ,00 Årsresultat , ,00 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Nye medlemmer klubhusbidrag 650,00 Kr. 750,00 Kr. 300,00 Kr. 200,00 Kr. 8

9 I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen 9

10 Nuværende organisation på Mågen Der er følgende forskellige spillere på banen: Havnebestyrelsen og Ø-udvalget I/S Trivsel Hundige Bådeklub (HBK) Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Havnebestyrelsen og Ø-Udvalget: Den samlede havnebestyrelse varetager fællesopgaverne i Hundige Havn. De to havneøers repræsentanter varetager hver for sig lokale opgaver på de respektive havneøer. Havnebestyrelsens fire repræsentanter fra havneø Mågen danner således et Ø udvalg, der suverænt varetager Mågens lokale interesser i forhold til Hundige Havn. Ø-udvalgets opgaver: Daglig ledelse, anlægsarbejder, vedligeholdelse Regnskaber og revision Personaleledelse Sikkerhedsforhold Reglementer, kontrakter, udlejning, indskud Kontakt til kommunen I/S Trivsel I/S Trivsel ejer klubhuset, beliggende på matr. nr. 42g, Havneø Mågen. I/S Trivsel ejes af HBK og SHS i fællesskab, og er derfor fælles klubhus for alle medlemmer. Klubhusets daglige drift ledes af klubhusudvalget, der sammensættes af et lige stort antal medlemmer for de to klubber. I/S Trivsels anlægs- og driftsudgifter betales af samtlige medlemmer. Ved årets udgang foretages en omkostningsfordeling på grundlag af det aktuelle medlemstal i de to klubber. I/S Trivsels arbejdsopgaver: Regnskaber og revision Daglig drift af klubhuset incl. mastehuset, vedligeholdelse Myndighedsforhold Kontrakt med kantinebestyrer Sejlklubberne De to klubber ledes af selvstændige klubbestyrelser. Klubberne er selvstændige økonomiske enheder, og de driver hver for sig - og uafhængigt af hinanden - klubaktiviteter. Klubaktiviteterne drives blandt andet fra det fælles klubhus. Ekstraordinær Generalforsamling SHS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling Lørdag d. 13. april, kl i klubhuset på Havneø Mågen 1. Valg af dirigent 2. Afstemning om vedtægtsændringer ang. Sammenlægning af Ø-udvalget og I/S Trivsel 3. Eventuelt 10

11 Forslag til ny organisation på Mågen Et fællesmøde mellem de to klubbestyrelser og I/S Trivsel, afholdt den 9.oktober 2012, besluttede at anbefale et forslag til forenklet organisation. Forslaget, der er udarbejdet af medlemmer fra de to klubbestyrelser, går ud på følgende: Fællesadministration for Havneøen og I/S Trivsel, dvs. kun et udvalg Fælles regnskabsfunktion, men to separate regnskaber for henholdsvis Havneøen og for I/S Trivsel Havnefogeden varetager daglige rutiner på såvel havneøen som i klubhus Den øvrige organisation er uforandret. Begrundelse Ulemper ved den nuværende organisation, der afhjælpes. Usikkerhed om fordeling af arbejdsopgaverne. Eksempler herpå: - Havnen og dermed havnefogeden har ansvaret for det nye, men ikke det gamle mastehus. Det er inkonsekvent - Usikkerhed om, hvem der rengør toiletterne i klubhuset - Svært at få praktiske opgaver løst vedrørende klubhusets daglige drift - Svært at udnytte havnefogedens arbejdstid om vinteren - Mange møder samt besvær forbundet med en todelt administration - Besværlig at formidle information mellem parterne Bliver forslaget vedtaget på vores generalforsamling, den22. marts, kræver gennemførelsen af forslaget en mindre revision af klubbens vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende ændringsforslag af vedtægternes 11 Næstsidste punktum i de nuværende vedtægter lyder: Bestyrelsen lader sig repræsentere af 1 medlem af klubhusudvalget. Denne tekst udgår og erstattes med følgende tekst: Det klubvalgte medlem af havnebestyrelsen er samtidigt foreningens repræsentant i I/S Trivsel. Godkendelse af ændringsforslaget Såfremt der er det fornødne antal stemmer til stede på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringen, såfremt det nyder fremme, umiddelbart vedtages. I modsat fald skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har reserveret følgende tidspunkt: Lørdag, den 13. april, kl i klubhuset. Svend Forslaget skal, for at træde i kraft, vedtages på de kommende generalforsamlinger i begge klubber på havneø Mågen. 11

12 Fiskefrokost Søndag den 3. februar fandt 30 fiskglade mennesker vej til klubhuset, til årets traditionelle fiskefrokost. Frokosten blev blæst i gang på jagthorn, hvorefter alle søgte til fællesbordet med de mange lækre retter. Det blev nogle hyggelige timer, med lækker mad, høj stemning, billeder fra nogle af turene, samt nogle af de sædvanlige løgnehistorier fra drengeturen. Dejligt, at så mange medlemmer finder vej til klubhuset på en kold vinterdag dog med varme i huset. Tak for dejlig mad til alle. Sejlerhilsen fra Marianne Set i mågeperspektiv En passende fisk til mig 12

13 13

14 Til St. Petersborg med Trine I sidste nr. af Søforklaring bragte vi en spændende artikel af Anna og Hans Peders tur til St. Petersborg. Vi havde i denne forbindelse fået Hans Peder og Anna til at holde et foredrag i vores klubhus om hele turen. De var startet St. Hans aften og sejlede ca.2000 sm og var hjemme igen i Hundige den 19.september Turen gik først til Simrishamn, hvor 38 tursejlere fra hele landet skulle mødes før den lange tur. Første stop var Gotland og herfra sejlede de videre til St. Petersborg og hjem via Ålandsøerne og Gøtakanalen. Anna betroede os, at hun havde været noget beklemt ved tanken om at skulle ud på denne lange tur, hvilket vi tilhørere godt kunne forstå. Vi fulgte turen på et søkort og Hans Peder viste spændende billeder, som blev projiceret op på det store lærred. Anna supplerede med beskrivelser af områderne. Hans Peder afsluttede med at fortælle, at dette års sommertogt med langturssejlerne vil gå til Sognefjorden i Norge, en tur som Hans Peder var medinitiativtager til. Hvis der således skulle være nogle, der kunne tænke sig at deltage, kan I kontakte Anna og Hans Peder. Vi siger tusind tak til Hans Peder og Anna for det store forarbejde og flotte foredrag og deres smagsprøver på 3 forskellige slags Vodka, som de havde hjembragt fra Rusland. Det blev en rigtig hyggelig og interessant aften bravo! Ib 14

15 SHS Infomøde 14. februar 2013 (hos Svend) Deltagere: Ib, Svend og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af sidste nummer. Ingen kritiske kommentarer 2. Stof til næste nr. Billede til forsiden. Vi leder efter en havn i vintertøj. Marianne har sendt Formanden har ordet, Beretning, Fiskefrokost og Skipperlabskovs. Svend har sendt indbydelse til generalforsamling, begrundelse for vedtægtsændringer og 2 artikler. Ib har skrevet om Hans Peders og Annas lysbilledaften. Der er regnskaber fra Kjeld og Hans. Der skal laves små indlæg om Johns ipad aften, søndagstur på stranden, Duelighedsklubben. (Ib og Jørgen) 3. Kalender Kalenderen ajourføres med de planlagte aktiviteter i foråret. Husk ekstraordinær generalforsamling d. 13. april. 4. Diverse Der sendes en mail til alle om Ø-udvalgets orienteringsmøde d. 20.februar. 5. Næste møde: Næste møde er den 23. april 2013, kl hos Jørgen. 15

16 Duelighedsklubben Hvad er Duelighedsklubben for en størrelse? Ikke en klub jeg har kendt noget til, men de har henvendt sig til bl.a. vores klub med opfordring til at besøge deres hjemmeside: De skriver flg. om sig selv: Dette websted administreres af foreningen Duelighedsklubben, ved hjælp af initiativrige læsere og frivillig arbejdskraft. Hjemmesiden er et gratis tilbud til alle, som ønsker at vedligeholde og udbygge deres viden om at færdes på havet. Foreningen driver ligeledes et kampagneskib. Vi ønsker alle besøgende, en rigtig god fornøjelse. Det, der kunne være rigtig interessant for os, er deres tilbud om et gratis kursus i den teoretiske del af duelighedsprøven: JUBILÆUMSGAVEN For at fejre Duelighedsklubbens 10-års jubilæum, vil vi gerne tilbyde alle, som betalte kontingent til foreningen i 2012 et gratis online-duelighedskursus. Denne jubilæumsgave giver vi også med glæde til medlemmer af maritime foreninger, som efter aftale viser Dueligh e d s k l u b b e n s nyhedslink på forsiden af deres h j e m m e s i d e. Vores tilbud gælder for hele jubilæumsåret Se nyhedslinket på vores egen hjemmeside Jørgen 16

17 ipad som søkortplotter Som opfølgning på John s artikel i Søforklaring fra oktober 2012, blev der arrangeret en klubaften, hvor John fortalte og demonstrerede, hvad der skulle til for at få en ipad med GPS til at fungere som kortplotter. Først forklarede John, hvilke hardware komponenter han havde valgt. Det gengives bedst ved at citere fra ovennævnte artikel: Jeg har en ipad 3 uden sim kort, og i dag koster den ca kr. Det er sådan, at en ipad har indbygget en GPS, men den virker desværre kun, når man er på et netværk. Det er jo ikke alle, der har et trådløst net i deres båd, og så er det jo heller ikke alle steder ude på vandet, man kan få fat i et netværk. Så der skulle købes en ekstern GPS. Mit valg faldt på den lille GPS der hedder XGPS150 fra Dual, fordi jeg fandt mange anbefalinger på nettet om denne lille trådløse GPS med indbygget batteri. En XGPS150 kan købes på nettet for små 1000 kr. Jeg mener, at den er alle pengene værd og den kan også benyttes som GPS til bilen og div. løbe apps. Der findes en lille app, som skal installeres på din ipad for at kunne læse GPS data, og den downloades gratis fra Apps store og hedder Bluetooth GPS Status Tool. Men først skulle jeg vælge en søkorts plotter apps, og der er flere af dem i forskellige prislejer. Jeg valgte den apps, der hedder Transas isailor. Den er gratis at downloade fra App store. Dog skal man betale for kortene, og det er ganske b i l - ligt,mindre end 200 kr. for alle søkort til hele Skandinavien. Opdateringer hentes a utoma tisk og koster ikke noget. Da flere af de fremmødte havde medbragt en ipad, var der rig lejlighed til at lege med mulighederne. Vi fik set, hvordan man afsætter waypoints og laver ruter plus meget mere. Hvis den skal med på båden, vil det være en god ide at anskaffe et cover til beskyttelse mod slag og fugt. John havde brugt en ipad, men han mente, at det også kunne lade sig gøre at bruge andre billigere tablets med Android eller Windows styresystemer. Der findes tilsvarende plotter apps, men så må man selv gå i gang med at undersøge markedet. Jeg tror, at de fleste blev overbevist om, at en tablet kan være et brugbart alternativ til en typisk søkortplotter, og så til en noget lavere pris. Tak til John for en super gennemgang Jørgen 17

18 DieselHouse Vi har arrangeret fællestur til DieselHouse. Det er et museum, der indeholder en kæmpestor B&W Dieselmotor på HK. Medlemmer af klubben, familier og venner er inviteret med til et besøg på museet. Der er gratis adgang Mødested og -tid DieselHouse, Elværksvej 50, 2450 København SV (ved H.C. Ørstedsværket) Der er gode parkeringsforhold på stedet. (følg pilen på kortet) Mødetidspunkt Søndag, den 7. april i receptionen på 1.sal, kl , således at vi kan se opstart af den store motor kl H.C. Ørsted Værket ligger i Københavns Sydhavn. Fra det blev sat i drift i 1920 og til 1994 var kul det vigtigste brændsel. Så blev værket ombygget til at fyre med naturgas. I dag fremstår værket som et moderne kraftvarmeværk, hvis primære opgave er at levere fjernvarme til Storkøbenhavn. Værkets kæmpe B&W dieselmotor fra 1932 er nu hovedattraktion i museet DieselHouse. Motoren er så stor, at den bygning, som den står i, måtte bygges op rundt om den og ikke omvendt. I 30 år var det verdens største dieselmotor. Vi kan overvære opstart af verdens største dieselmotor ( ). Denne B&Wkæmpe på hk forsynede Københavnerne med el-energi under spidslast (morgen og aften) før den første energikrise i Ved en stor strømafbrydelse i september 2003 kom den pensionerede dieselmotor på arbejde igen. Det var nemlig det eneste kraftanlæg, der kunne starte ved egen kraft. I DieselHouse fortælles - i autentiske omgivelser - historien om dieselmotoren, som er en af industrisamfundets centrale teknologier. Rudolf Diesel havde i 1893 udviklet den epokegørende motor, som siden har båret 18

19 Historiens første dieselskib til sejlads på verdenshavene var Selandia fra danske ØK. Fragtskibet blev taget i tjeneste i 1912 samme år, som den kendte damper Titanic, der som bekendt stødte på et isbjerg og sank på jomfrurejsen fra England til New York. hans navn. I forhold til datidens kulslugende dampmaskiner udnyttede Diesels opfindelse brændstoffets energi bedre. Østasiatisk Kompagni, ØK, i Danmark var det første rederi til at tage springet og bestille dieselskibe til at sejle til Fjernøsten. Erfaringerne fra byggeriet af Selandia og søsterskibene Fionia og Jutlandia gjorde værftet Burmeister & Wain i København til verdens førende producent af dieselmotorer til skibe. Svend. Søndagsturen fortsætter! 19

20 Sejlads for galninge 20 monster-sejlbåde har været en tur rundt om jorden. Den første båd krydsede mållinjen, den 27. januar, og der blev dermed sat ny hastighedsrekord for sejladsen. 8 både udgik undervejs Det handlede om en verdensomspændende sejlads, med start og opløb ved den franske atlanterhavskyst ved en lokalitet benævnt Vendee. Stedbetegnelsen har lagt navn til begivenheden - Vendee Globe Race. Starten på racet havde samlet intet mindre en tilskuere. Turen gik fra Frankrig, syd om Afrika, langs med de brølende fyrretyvende breddegrader, syd om Sydamerika, og tilbage over Atlanterhavet til Frankrig. - Det må være den ultimative udfordring for galninge af begge køn. Der var nemlig også kvindelige skippere med. Vendee Globe Race er en non-stop sejlads, altså ikke noget med at gå i havn, og ikke noget med at modtage hjælp undervejs af nogen art. Det er også en solosejlads, en og kun en person pr. båd, der så sejler muttersalene jorden rundt, i alt sømil. 20

21 Længde 18,3 m Bredde 5,8 m Skrogdybde 1,8 m Længde af køl 4,5 m Mastehøjde 25,0 m Sejlareal, bidevind 270 m 2 Sejlareal, rumskøds 490 m 2 Ekstrem konstruktion Båden er ekstremt konstrueret med et meget let skrog af kulfiber og andet godt. Agterskibet er meget bredt, så båden er oppe af plane på et øjeblik. Kølen, der er svingbar, er meget dyb og smal, og ender i en tung torpedo. Under bidevindsejlads svinges kølen ud til luv for at skabe størst mulig stabilitet. Desuden er der monteret to smalle, dybe stiksværd på båden. Kun sværdet i læ side er virksom, i luv side er sværdet trukket helt op af vandet. Endvidere er der to dybe balanceror. Igen er det kun roret til læ, der er virksomt. I den modsatte side er roret næsten fri af vandet (Se foto). Bemærk også den særprægede sideafstivning af masten, der rager lang ud over skroget. Svend. 21

22 Aktivitetskalender Februar Søndagsturen langs stranden fortsætter Start fra parkeringspladsen kl februar Orienteringsmøde for Mågen 6. marts Kenn fortæller om Anakondas tur til Caribien. Kl. 19 i klubhuset 22.marts SHS generalforsamling, kl april Besøg på DieselHouse, se side april Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13 Se side april Standerhejsning, kl. 14 Orientering senere 24. april Hundige Havns generalforsamling Kl. 19 på Arena skolen (Gersager) 8. maj Klubaftener begynder kl. 19 i klubhuset Vi ønsker vores læsere og annoncører en god påske 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (webmaster) Jørgen Lind Tlf Louis Svane Tlf Svend Röttig Tlf John Flarup Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Klubhusudvalg Svend Röttig Tlf Trivsel: Hans Kofoed Tlf John Flarup Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf (Suppleant) John Flarup (SHS) Tlf SHS s hjemmeside: Søforklaring s mail: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND December 2012 SØFORKLARING Glædelig Jul MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere