Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: John Flarup Tlf Knuds Alle Lyngby Suppleant: Bente Henriksen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til Tlf / havnekontoret i kontortiden Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Lis Villadsen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps.

3 Formanden har ordet Vi har haft en dejlig og aromatisk fiskefrokost, hvor mange kom med fantastiske lækkerier. Anna og HP fortalte på en klubaften om deres rejse til Rusland. Skolestuen var stuvende fuld af medlemmer og vi fik lov til at smage russisk vodka på 13%, mente Anna. John Flarup viste os på en anden klubaften, hvordan vi bruger vores Ipad som GPS, hvilket er lidt fantastisk når man får gennemskuet vidunderet. Café en var fyldt denne aften med medlemmer fra både SHS og HBK. Rigtig godt nytår til alle. Lad os håbe, det nye år vil bringe os på vandet mange, gode og rolige timer med en masse dejlige oplevelser. Siden sidst har vi haft nytårskur, hvor mange fandt vej til klubhuset, hvilket var hyggeligt og dejligt! Skipperlabskovs Lis har lovet at lave skipperlabskovs til os kl den 22. marts. I skal blot ringe til Lis på og melde jer til. Prisen er 65,. kr. på. næse og ring gerne et par dage 6. marts kommer Ken og fortæller om sin tur til Caribien, den 22. har vi generalforsamling, hvor vi får Lis til at lave skipperlabskovs til os og den 13. april hejser vi standeren for sæson Jeg håber, rigtig mange møder op til disse arrangementer, for at mødes med andre sejlere, men også for at vise, vi vil, og vi gider sejlklubben SHS. Rigtig god sæson rigtig god vind fremover. Marianne i forvejen, så Lis ved, hvor meget hun skal lave. Deadline for stof til næste blad 18. april

4 Generalforsamling 2013 SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling Fredag den 22. marts, kl i klubhuset på Havneø Mågen Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for året Regnskab Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår en ændring i klubbens vedtægter i forbindelse med forslag om sammenlægning af Ø-udvalget og I/S Trivsel. (Se forslaget og begrundelsen herfor andetsteds i bladet) 5. Budget og kontingent for Valg af formand (Marianne Pedersen - genopstiller ikke) 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Svend Röttig - genopstiller) 8. Valg af 1 suppleant (Yvonne Lundgren - genopstiller) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Jørgen Løvendahl, Inger Lind og Hans Otto Thøgersen - alle genopstiller) 10. Valg til udvalg. På valg er: Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Svend Röttig og John Flarup (Alle genopstiller) Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen Klubhusudvalg: Hans Kofoed, John Flarup og Svend Röttig Svømmeudvalg: Udvalget hviler i øjeblikket Idrætsunionen: Marianne Pedersen (Genopstiller ikke) Standerudvalg: Yvonne Lundgren Aktivitetsudvalg: Marianne Pedersen med flere Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen (Genopstiller) John Flarup, suppleant (Genopstiller) 11. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 4

5 Bestyrelsens beretning for 2012 Standerhejsning Standerhejsningen blev igen i år et hyggeligt gensyn med nye og gamle medlemmer, der troppede op til nogle hyggelige timer, med dejlig mad og snakken og planlægning for sommeren. Klubaftener Klubaftenerne blev afholdt fra maj til september kun afbrudt af sommertiden i juli, med gode snakke om alt mellem himmel og jord. Fælles sejlture Pinseturen blev afkortet og affolket og gik denne gang til Bøgeskoven i smukt vejr. Vejret lovede ikke alt for godt for drengeturen, hvilket gjorde, at ikke mange både kom af sted, men de, der kom af sted, havde som sædvanligt en god tur. Afriggerfest Vores afriggerfest blev som sædvanlig hyggelig, med dejlig mad, fin stemning og harmonikaspil. Søforklaring Klubbens medlemsblad, Søforklaring udkom i 2012 med fire flotte numre i farver. Udflugter Den 3. juni besøgte en flok af klubbens medlemmer Stevnsfortet. Fortet, der er gravet dybt ned i kalken på Stevns Klint, var under den kolde krig den yderste vagtpost mød øst. hyggede forsamlingen sig på havnegrillen i Rødvig havn. Vedtægtsændring I/S Trivsel har arbejdet med et forslag om at sammenlægge Ø-udvalget og I/S Trivsel. Bliver forslaget godkendt på forårets generalforsamlinger i de to klubber, kan sammenlægningen træde i kraft engang efter sommerferien. Formålet er at forenkle og sammenlægge administrationen af havneøen og klubhuset. Klubhuset Opvarmningen af toiletterne i klubhuset er meget dyr, og Trivsel arbejder med at finde en løsning, der reducerer energiforbruget. Der bliver truffet beslutning her til foråret om, hvorvidt der skal investeres i et moderne opvarmningssystem. Nytårskur Året sluttede af med nytårskur i klubhuset fælles med HBK, hvilket var en hyggelig sammenkomst, hvor mange nye medlemmer også havde fundet vej. Medlemstal Medlemstallet var ved årets slutning: 89 aktive (enkeltmedlemskaber) 24 familie 7 passive I alt 120 medlemmer, hvilket er en fremgang på 8 medlemmer. Besøget gav kolde gysninger ned ad ryggen ved tanken om, hvad der kunne være sket, hvis ballonen var gået op. Bagefter 5

6 Resultatopgørelse pr Budget Regnskab Indtægter Kontingent , ,00 Indskud 1.000, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 100,00 133,15 Medlemstilskud 0,00 253,00 I alt , ,15 Omkostninger Sejlunion , ,55 Stander 500,00 949,69 Kontor 2.500, ,25 Gaver 500,00 0,00 Møder/tlf 1.500,00 905,00 Trivsel , ,00 Information , ,55 Akt.udv , ,85 I alt , ,89 Årsresultat over/under 3.124, ,26 6

7 Balance pr

8 Budgetforslag for år 2013 Regnskab 2012 Budget 2013 Kontingent , ,00 Indskud 3.400, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 133,15 100,00 Medlemstilskud 253,00 0, , ,00 Sejlunion , ,00 Stander 949, ,00 Kontor 1.952, ,00 Gaver 0,00 500,00 Møder/tlf 905, ,00 Trivsel , ,00 Info , ,00 Akt.udvalg 2.694, , , ,00 Årsresultat , ,00 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem Familiemedlem Passivt medlem Nye medlemmer klubhusbidrag 650,00 Kr. 750,00 Kr. 300,00 Kr. 200,00 Kr. 8

9 I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen 9

10 Nuværende organisation på Mågen Der er følgende forskellige spillere på banen: Havnebestyrelsen og Ø-udvalget I/S Trivsel Hundige Bådeklub (HBK) Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Havnebestyrelsen og Ø-Udvalget: Den samlede havnebestyrelse varetager fællesopgaverne i Hundige Havn. De to havneøers repræsentanter varetager hver for sig lokale opgaver på de respektive havneøer. Havnebestyrelsens fire repræsentanter fra havneø Mågen danner således et Ø udvalg, der suverænt varetager Mågens lokale interesser i forhold til Hundige Havn. Ø-udvalgets opgaver: Daglig ledelse, anlægsarbejder, vedligeholdelse Regnskaber og revision Personaleledelse Sikkerhedsforhold Reglementer, kontrakter, udlejning, indskud Kontakt til kommunen I/S Trivsel I/S Trivsel ejer klubhuset, beliggende på matr. nr. 42g, Havneø Mågen. I/S Trivsel ejes af HBK og SHS i fællesskab, og er derfor fælles klubhus for alle medlemmer. Klubhusets daglige drift ledes af klubhusudvalget, der sammensættes af et lige stort antal medlemmer for de to klubber. I/S Trivsels anlægs- og driftsudgifter betales af samtlige medlemmer. Ved årets udgang foretages en omkostningsfordeling på grundlag af det aktuelle medlemstal i de to klubber. I/S Trivsels arbejdsopgaver: Regnskaber og revision Daglig drift af klubhuset incl. mastehuset, vedligeholdelse Myndighedsforhold Kontrakt med kantinebestyrer Sejlklubberne De to klubber ledes af selvstændige klubbestyrelser. Klubberne er selvstændige økonomiske enheder, og de driver hver for sig - og uafhængigt af hinanden - klubaktiviteter. Klubaktiviteterne drives blandt andet fra det fælles klubhus. Ekstraordinær Generalforsamling SHS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling Lørdag d. 13. april, kl i klubhuset på Havneø Mågen 1. Valg af dirigent 2. Afstemning om vedtægtsændringer ang. Sammenlægning af Ø-udvalget og I/S Trivsel 3. Eventuelt 10

11 Forslag til ny organisation på Mågen Et fællesmøde mellem de to klubbestyrelser og I/S Trivsel, afholdt den 9.oktober 2012, besluttede at anbefale et forslag til forenklet organisation. Forslaget, der er udarbejdet af medlemmer fra de to klubbestyrelser, går ud på følgende: Fællesadministration for Havneøen og I/S Trivsel, dvs. kun et udvalg Fælles regnskabsfunktion, men to separate regnskaber for henholdsvis Havneøen og for I/S Trivsel Havnefogeden varetager daglige rutiner på såvel havneøen som i klubhus Den øvrige organisation er uforandret. Begrundelse Ulemper ved den nuværende organisation, der afhjælpes. Usikkerhed om fordeling af arbejdsopgaverne. Eksempler herpå: - Havnen og dermed havnefogeden har ansvaret for det nye, men ikke det gamle mastehus. Det er inkonsekvent - Usikkerhed om, hvem der rengør toiletterne i klubhuset - Svært at få praktiske opgaver løst vedrørende klubhusets daglige drift - Svært at udnytte havnefogedens arbejdstid om vinteren - Mange møder samt besvær forbundet med en todelt administration - Besværlig at formidle information mellem parterne Bliver forslaget vedtaget på vores generalforsamling, den22. marts, kræver gennemførelsen af forslaget en mindre revision af klubbens vedtægter. Bestyrelsen foreslår følgende ændringsforslag af vedtægternes 11 Næstsidste punktum i de nuværende vedtægter lyder: Bestyrelsen lader sig repræsentere af 1 medlem af klubhusudvalget. Denne tekst udgår og erstattes med følgende tekst: Det klubvalgte medlem af havnebestyrelsen er samtidigt foreningens repræsentant i I/S Trivsel. Godkendelse af ændringsforslaget Såfremt der er det fornødne antal stemmer til stede på generalforsamlingen, kan vedtægtsændringen, såfremt det nyder fremme, umiddelbart vedtages. I modsat fald skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har reserveret følgende tidspunkt: Lørdag, den 13. april, kl i klubhuset. Svend Forslaget skal, for at træde i kraft, vedtages på de kommende generalforsamlinger i begge klubber på havneø Mågen. 11

12 Fiskefrokost Søndag den 3. februar fandt 30 fiskglade mennesker vej til klubhuset, til årets traditionelle fiskefrokost. Frokosten blev blæst i gang på jagthorn, hvorefter alle søgte til fællesbordet med de mange lækre retter. Det blev nogle hyggelige timer, med lækker mad, høj stemning, billeder fra nogle af turene, samt nogle af de sædvanlige løgnehistorier fra drengeturen. Dejligt, at så mange medlemmer finder vej til klubhuset på en kold vinterdag dog med varme i huset. Tak for dejlig mad til alle. Sejlerhilsen fra Marianne Set i mågeperspektiv En passende fisk til mig 12

13 13

14 Til St. Petersborg med Trine I sidste nr. af Søforklaring bragte vi en spændende artikel af Anna og Hans Peders tur til St. Petersborg. Vi havde i denne forbindelse fået Hans Peder og Anna til at holde et foredrag i vores klubhus om hele turen. De var startet St. Hans aften og sejlede ca.2000 sm og var hjemme igen i Hundige den 19.september Turen gik først til Simrishamn, hvor 38 tursejlere fra hele landet skulle mødes før den lange tur. Første stop var Gotland og herfra sejlede de videre til St. Petersborg og hjem via Ålandsøerne og Gøtakanalen. Anna betroede os, at hun havde været noget beklemt ved tanken om at skulle ud på denne lange tur, hvilket vi tilhørere godt kunne forstå. Vi fulgte turen på et søkort og Hans Peder viste spændende billeder, som blev projiceret op på det store lærred. Anna supplerede med beskrivelser af områderne. Hans Peder afsluttede med at fortælle, at dette års sommertogt med langturssejlerne vil gå til Sognefjorden i Norge, en tur som Hans Peder var medinitiativtager til. Hvis der således skulle være nogle, der kunne tænke sig at deltage, kan I kontakte Anna og Hans Peder. Vi siger tusind tak til Hans Peder og Anna for det store forarbejde og flotte foredrag og deres smagsprøver på 3 forskellige slags Vodka, som de havde hjembragt fra Rusland. Det blev en rigtig hyggelig og interessant aften bravo! Ib 14

15 SHS Infomøde 14. februar 2013 (hos Svend) Deltagere: Ib, Svend og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af sidste nummer. Ingen kritiske kommentarer 2. Stof til næste nr. Billede til forsiden. Vi leder efter en havn i vintertøj. Marianne har sendt Formanden har ordet, Beretning, Fiskefrokost og Skipperlabskovs. Svend har sendt indbydelse til generalforsamling, begrundelse for vedtægtsændringer og 2 artikler. Ib har skrevet om Hans Peders og Annas lysbilledaften. Der er regnskaber fra Kjeld og Hans. Der skal laves små indlæg om Johns ipad aften, søndagstur på stranden, Duelighedsklubben. (Ib og Jørgen) 3. Kalender Kalenderen ajourføres med de planlagte aktiviteter i foråret. Husk ekstraordinær generalforsamling d. 13. april. 4. Diverse Der sendes en mail til alle om Ø-udvalgets orienteringsmøde d. 20.februar. 5. Næste møde: Næste møde er den 23. april 2013, kl hos Jørgen. 15

16 Duelighedsklubben Hvad er Duelighedsklubben for en størrelse? Ikke en klub jeg har kendt noget til, men de har henvendt sig til bl.a. vores klub med opfordring til at besøge deres hjemmeside: De skriver flg. om sig selv: Dette websted administreres af foreningen Duelighedsklubben, ved hjælp af initiativrige læsere og frivillig arbejdskraft. Hjemmesiden er et gratis tilbud til alle, som ønsker at vedligeholde og udbygge deres viden om at færdes på havet. Foreningen driver ligeledes et kampagneskib. Vi ønsker alle besøgende, en rigtig god fornøjelse. Det, der kunne være rigtig interessant for os, er deres tilbud om et gratis kursus i den teoretiske del af duelighedsprøven: JUBILÆUMSGAVEN For at fejre Duelighedsklubbens 10-års jubilæum, vil vi gerne tilbyde alle, som betalte kontingent til foreningen i 2012 et gratis online-duelighedskursus. Denne jubilæumsgave giver vi også med glæde til medlemmer af maritime foreninger, som efter aftale viser Dueligh e d s k l u b b e n s nyhedslink på forsiden af deres h j e m m e s i d e. Vores tilbud gælder for hele jubilæumsåret Se nyhedslinket på vores egen hjemmeside Jørgen 16

17 ipad som søkortplotter Som opfølgning på John s artikel i Søforklaring fra oktober 2012, blev der arrangeret en klubaften, hvor John fortalte og demonstrerede, hvad der skulle til for at få en ipad med GPS til at fungere som kortplotter. Først forklarede John, hvilke hardware komponenter han havde valgt. Det gengives bedst ved at citere fra ovennævnte artikel: Jeg har en ipad 3 uden sim kort, og i dag koster den ca kr. Det er sådan, at en ipad har indbygget en GPS, men den virker desværre kun, når man er på et netværk. Det er jo ikke alle, der har et trådløst net i deres båd, og så er det jo heller ikke alle steder ude på vandet, man kan få fat i et netværk. Så der skulle købes en ekstern GPS. Mit valg faldt på den lille GPS der hedder XGPS150 fra Dual, fordi jeg fandt mange anbefalinger på nettet om denne lille trådløse GPS med indbygget batteri. En XGPS150 kan købes på nettet for små 1000 kr. Jeg mener, at den er alle pengene værd og den kan også benyttes som GPS til bilen og div. løbe apps. Der findes en lille app, som skal installeres på din ipad for at kunne læse GPS data, og den downloades gratis fra Apps store og hedder Bluetooth GPS Status Tool. Men først skulle jeg vælge en søkorts plotter apps, og der er flere af dem i forskellige prislejer. Jeg valgte den apps, der hedder Transas isailor. Den er gratis at downloade fra App store. Dog skal man betale for kortene, og det er ganske b i l - ligt,mindre end 200 kr. for alle søkort til hele Skandinavien. Opdateringer hentes a utoma tisk og koster ikke noget. Da flere af de fremmødte havde medbragt en ipad, var der rig lejlighed til at lege med mulighederne. Vi fik set, hvordan man afsætter waypoints og laver ruter plus meget mere. Hvis den skal med på båden, vil det være en god ide at anskaffe et cover til beskyttelse mod slag og fugt. John havde brugt en ipad, men han mente, at det også kunne lade sig gøre at bruge andre billigere tablets med Android eller Windows styresystemer. Der findes tilsvarende plotter apps, men så må man selv gå i gang med at undersøge markedet. Jeg tror, at de fleste blev overbevist om, at en tablet kan være et brugbart alternativ til en typisk søkortplotter, og så til en noget lavere pris. Tak til John for en super gennemgang Jørgen 17

18 DieselHouse Vi har arrangeret fællestur til DieselHouse. Det er et museum, der indeholder en kæmpestor B&W Dieselmotor på HK. Medlemmer af klubben, familier og venner er inviteret med til et besøg på museet. Der er gratis adgang Mødested og -tid DieselHouse, Elværksvej 50, 2450 København SV (ved H.C. Ørstedsværket) Der er gode parkeringsforhold på stedet. (følg pilen på kortet) Mødetidspunkt Søndag, den 7. april i receptionen på 1.sal, kl , således at vi kan se opstart af den store motor kl H.C. Ørsted Værket ligger i Københavns Sydhavn. Fra det blev sat i drift i 1920 og til 1994 var kul det vigtigste brændsel. Så blev værket ombygget til at fyre med naturgas. I dag fremstår værket som et moderne kraftvarmeværk, hvis primære opgave er at levere fjernvarme til Storkøbenhavn. Værkets kæmpe B&W dieselmotor fra 1932 er nu hovedattraktion i museet DieselHouse. Motoren er så stor, at den bygning, som den står i, måtte bygges op rundt om den og ikke omvendt. I 30 år var det verdens største dieselmotor. Vi kan overvære opstart af verdens største dieselmotor ( ). Denne B&Wkæmpe på hk forsynede Københavnerne med el-energi under spidslast (morgen og aften) før den første energikrise i Ved en stor strømafbrydelse i september 2003 kom den pensionerede dieselmotor på arbejde igen. Det var nemlig det eneste kraftanlæg, der kunne starte ved egen kraft. I DieselHouse fortælles - i autentiske omgivelser - historien om dieselmotoren, som er en af industrisamfundets centrale teknologier. Rudolf Diesel havde i 1893 udviklet den epokegørende motor, som siden har båret 18

19 Historiens første dieselskib til sejlads på verdenshavene var Selandia fra danske ØK. Fragtskibet blev taget i tjeneste i 1912 samme år, som den kendte damper Titanic, der som bekendt stødte på et isbjerg og sank på jomfrurejsen fra England til New York. hans navn. I forhold til datidens kulslugende dampmaskiner udnyttede Diesels opfindelse brændstoffets energi bedre. Østasiatisk Kompagni, ØK, i Danmark var det første rederi til at tage springet og bestille dieselskibe til at sejle til Fjernøsten. Erfaringerne fra byggeriet af Selandia og søsterskibene Fionia og Jutlandia gjorde værftet Burmeister & Wain i København til verdens førende producent af dieselmotorer til skibe. Svend. Søndagsturen fortsætter! 19

20 Sejlads for galninge 20 monster-sejlbåde har været en tur rundt om jorden. Den første båd krydsede mållinjen, den 27. januar, og der blev dermed sat ny hastighedsrekord for sejladsen. 8 både udgik undervejs Det handlede om en verdensomspændende sejlads, med start og opløb ved den franske atlanterhavskyst ved en lokalitet benævnt Vendee. Stedbetegnelsen har lagt navn til begivenheden - Vendee Globe Race. Starten på racet havde samlet intet mindre en tilskuere. Turen gik fra Frankrig, syd om Afrika, langs med de brølende fyrretyvende breddegrader, syd om Sydamerika, og tilbage over Atlanterhavet til Frankrig. - Det må være den ultimative udfordring for galninge af begge køn. Der var nemlig også kvindelige skippere med. Vendee Globe Race er en non-stop sejlads, altså ikke noget med at gå i havn, og ikke noget med at modtage hjælp undervejs af nogen art. Det er også en solosejlads, en og kun en person pr. båd, der så sejler muttersalene jorden rundt, i alt sømil. 20

21 Længde 18,3 m Bredde 5,8 m Skrogdybde 1,8 m Længde af køl 4,5 m Mastehøjde 25,0 m Sejlareal, bidevind 270 m 2 Sejlareal, rumskøds 490 m 2 Ekstrem konstruktion Båden er ekstremt konstrueret med et meget let skrog af kulfiber og andet godt. Agterskibet er meget bredt, så båden er oppe af plane på et øjeblik. Kølen, der er svingbar, er meget dyb og smal, og ender i en tung torpedo. Under bidevindsejlads svinges kølen ud til luv for at skabe størst mulig stabilitet. Desuden er der monteret to smalle, dybe stiksværd på båden. Kun sværdet i læ side er virksom, i luv side er sværdet trukket helt op af vandet. Endvidere er der to dybe balanceror. Igen er det kun roret til læ, der er virksomt. I den modsatte side er roret næsten fri af vandet (Se foto). Bemærk også den særprægede sideafstivning af masten, der rager lang ud over skroget. Svend. 21

22 Aktivitetskalender Februar Søndagsturen langs stranden fortsætter Start fra parkeringspladsen kl februar Orienteringsmøde for Mågen 6. marts Kenn fortæller om Anakondas tur til Caribien. Kl. 19 i klubhuset 22.marts SHS generalforsamling, kl april Besøg på DieselHouse, se side april Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13 Se side april Standerhejsning, kl. 14 Orientering senere 24. april Hundige Havns generalforsamling Kl. 19 på Arena skolen (Gersager) 8. maj Klubaftener begynder kl. 19 i klubhuset Vi ønsker vores læsere og annoncører en god påske 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (webmaster) Jørgen Lind Tlf Louis Svane Tlf Svend Röttig Tlf John Flarup Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Klubhusudvalg Svend Röttig Tlf Trivsel: Hans Kofoed Tlf John Flarup Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf (Suppleant) John Flarup (SHS) Tlf SHS s hjemmeside: Søforklaring s mail: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm

Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Toftebroen bliver testet ikke alle har fået»sø-ben«endnu. Foto: Jens Lindholm NR. 231. ÅRGANG APRIL - 2015 Indhold: Lederen side 3 Vagtskifte på Ballonen side

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere