Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør"

Transkript

1 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, tlf / Nyhedsbrev, februar 2015 Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør Turen går til museet»skibsklarerergaarden«, Borgerkroen og M/S Museet for Søfart. Vi kører fra Torvet i Sorø kl Kl skal vi være ved Skibsklarerergaarden med Danmarks ældste butik, hvor der er guidet rundvisning. Læs i dette nyhedsbrev om Skibsklarerergaarden, som er en afdeling af Helsingør Kommunes Museer. Derefter går vi til Borgerkroen, hvor vi nyder frokosten 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand en times tid fra kl Omkring kl går vi hen til det nye M/S Museet for Søfart, hvor vi skal være klar kl Der er 1 times rundvisning på søfartsmuseet. Kl serveres der kaffe/te og lagkage i M/S Café på museet. Vi vil så begive os til bussen, som kører os til Sorø igen. Vi regner med at være hjemme ca. kl AFGANG FRA SORØ TORV: Søndag den 14. juni 2015 kl HJEMKOMST TIL TORVET: Ca. kl DELTAGERPRIS: 450 KR. alt inklusive medbringes kontant DELTAGERANTAL: 40 TILMELDING TIL FORMANDEN SENEST den 4. juni 2015 på eller telefon BEMÆRK SIDE 3: GENERALFORSAMLING I MARTS PÅ SORØ MUSEUM MEDLEMSKORT OG INDBETALINGSKORT MEDSENDT

2 FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111 FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ ONSDAG DEN 8. APRIL 2015 KL Danefæ på Nationalmuseet eventyrlige oldtidsfund gennem 200 år ved museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet Det danske Nationalmuseum rummer samtlige betydningsfulde fund af oldtidsguld og -sølv, der er fremkommet inden for Danmarks grænser gennem de sidste 200 år. Det er loven om danefæ, som har sikret, at særligt værdifulde oldtidsfund havnede i museets samling. I 1970 erne begyndte metaldetektorer til hobbybrug at vinde udbredelse, og Nationalmuseet indledte et frugtbart samarbejde med folk, der dyrkede detektorarkæologi som hobby. Rigsantikvaren, Olaf Olsen, erkendte, at detektorarkæologi let kunne føre til konflikter med de antikvariske myndigheder, og Olaf Olsens effektive løsning på problemet var en administrativ justering af loven, således at næsten alle oldtids- og middelaldergenstande af metal blev opfattet som danefæ. I dag kan vi konstatere, at denne elektrificerede form for amatørarkæologi bærer hovedansvaret for de fleste nyere opdagelser inden for udforskningen af yngre jernalder og tidlig middelalder. Med danefæfund følger ofte en del detektivarbejde, og en stor del heraf udføres i dag af lokalmuseerne. Herfra sendes fundene til danefævurdering på Nationalmuseet, og i museumsinspektør Peter Vang Petersens foredrag omtales et udvalg af de fineste fund og de ofte kuriøse fundhistorier, som er knyttet til danefæ. Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet. Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe, og kage kan købes for 20 kr. 2 Sorø Museumsforening

3 Til medlemmerne af Sorø Museumsforening Der indkaldes til GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL på SORØ MUSEUM, indgang fra Storgade 17, 4180 SORØ Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og budget for år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Alan Tomlinson, Ulla Hansen, Henning Fischer, Henning Bussenius- Larsen 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. 7. Valg af revisorer. På valg er Preben Lemann. 8. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden senest 10. marts Evt. uden beslutninger. Museumsleder Ea Matzon orienterer om Sorø Museum og Museum Vestsjælland. Der serveres øl/vand senere kaffe med brød. Med venlig hilsen p.b.v. Niels G. Sørensen, formand Nyhedsbrev, februar

4 FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111 FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 KL Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år ved tidligere sognepræst i Munke Bjergby, Stephen Egede Glahn, Humlebæk Hans Egede og Gertrud Rasch er Stephen Egede Glahns tip, tip, tip, tipoldeforældre. Hans Egede er kendt som Grønlands apostel og Gertrud Rasch omtales således i P. G. Lindhardts 8 binds Kirkehistorie:»Hun vil for eftertiden stå som en af de tapreste og mest uselviske kvindeskikkelser i dansk-norsk historie«. Hvem var de to mennesker egentlig og hvordan var forholdene i Grønland, da de i 1721, efter en dramatisk sejlads, ankom til Håbets ø ved mundingen af Godthåbsfjorden? Hvad nåede Hans Egede og Gertrud Rasch og deres to sønner, Poul Egede og Niels Egede, at udrette i deres tid i Grønland, og hvordan har eftertiden set på resultaterne af Hans Egedes virke? Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet. Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe, og kage kan købes for 20 kr. I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings medlemmer 10% ved køb bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer. 4 Sorø Museumsforening

5 Lidt om Øresundstolden og Skibsklarerergaarden af bestyrelsesmedlem i Sorø Museumsforening Henning Vincentz Fischer Skrivepulten i Skibsklarerergaarden Museumsforeningens studietur går i år til Helsingør. Vi skal selvfølgelig se det nye søfartsmuseum, men vi har også fået arrangeret en guidet rundvisning i Skibsklarerergaarden. En rundvisning for»særligt historieinteresserede«, og det er jo lige netop os. Skibsklarerergaarden er et vigtigt symbol på de danske kongers pengemaskine: Øresundstolden, der var en af Danmarks vigtigste indtægtskilder fra den blev indført af Erik af Pommern i 1326, til den ophørte i Ethvert skib, der skulle passere igennem de danske farvande, skulle betale en afgift. Nyhedsbrev, februar

6 Øresundstolden var nok en pengemaskine, men den var også årsagen til mange ulykker for Danmark. Det kvælertag, som Danmark kunne tage på forbindelsen mellem østersølandene og Europas stormagter, blev nemlig årsagen til, at skånelandene ikke kunne genvindes. Ingen ville hjælpe Danmark til igen at få magten over begge sider af Øresund. Den oplagte mulighed, der opstod i forbindelse med fredsforhandlingerne ved afslutningen af Store Nordiske Krig, kunne ikke udnyttes. Danmark kunne som fredsvilkår få penge, accept af en tættere tilknytning af Sønderjylland til Danmark, samt retten til igen at opkræve sundtold af svenskerne, som havde været fritaget siden Roskildefreden i 1658, men skånelandene forblev tabt! Da freden var indgået, investerede kongen de resterende penge, der var afsat til krigen, i et slot. Han kaldte det Fredensborg, sikkert i forvisning om, at skånelandene nu var tabt for stedse. Øresundstolden stod dog ved magt helt frem til 1857, hvor Danmark indgik en aftale med verdens søfarende nationer; Danmark fik en engangsbetaling på 33,5 mio. Rigsdaler, svarende til 12 års indtægter. Eneste land, der ikke betalte, var Brasilien, her eftergav statsminister Anders Fogh Rasmussen dog den ubetalte regning ved et statsbesøg i Skibsklarerergaarden er altså stedet, hvor skibene frem til 1857, afregnede deres afgifter. Gården står i dag som et unikt velbevaret hus med interiør fra Øresundstoldtiden. I Skibsklarerergaarden skal vi se, hvordan der så ud omkring 1780, i en af de forretninger hvor skippere fra alverdens lande provianterede og betalte deres Øresundstold. I huset, der er i tre etager, skal vi se en butik med toldkontor, Skibsklarererens privatbolig og Skipperherberget, hvor kaptajnerne kunne købe en rolig overnatning. 6 Sorø Museumsforening

7 Danske gårde har meget ofte haft skiftende ejere Nyrupgård i Stenmagle Sogn hed oprindelig Marienlund af tidligere overlærer ved Stenmagle Skole Holger Jørgensen, Sorø Nyrupgårds avlsbygninger er netop genopført efter branden i 1935 I 1686 beskrives Nyrup som en by med 5 gårde og 0 huse. I 1782 består byen af 5 gårde og 4 huse. Af disse 5 gårde ligger nu kun 2 tilbage i byen: Matr.nr.1 Sandtoftegård og nr. 5, Langhavegård. Matr. nr. 2, Ledbjerggård, lå nær baneoverskæringen og blev flyttet Nyhedsbrev, februar

8 ud på marken syd for byen i Sandtoftegård brændte i 1932 og blev flyttet væk fra Nyrupvej og gadekærspladsen lidt mod vest ud ad den oprindelige vej til Stenmagle. Nr. 4, Waaseholmsgård, lå i trekanten mellem Nyrupvej, Bygaden og Rolighedsvej. Den må være flyttet ud på marken omkring udskiftningen, da den ses afsat på et kort fra 1808 angående udskiftningen. Marienlund Gården, matr.nr. 3, Marienlund lå indtil den brændte i 1885, der, hvor Nyrup Baptistkirke ligger i dag. Den 4. oktober 1809 oprettedes et fæstebrev»mellem Jens Eriksen, Gaardmand i Nyerup under Sorøe Academis Gods og Lars Peder Malling af Meerløse Mølle, hvorefter første overdrager til sidste den af ham i fæste havende Gaard med de til samme henlagte Jorder, der står for Hartkorn Ager og Eng, 8 Tønder 6 Skæpper 3 Fjerding og 1/5 Album og Skovskyld 1 Skæppe 2 Fjerding og 1 1/5 Album.«Jens Eriksen var fæster fra den 29. december 1794 og fratrådte altså i 1809 og»overleverer samme til Hr. Malling, alt til samme henhørende Besætning og Inventarium, Sæd og Foder Korn med videre «Jens Eriksen blev aftægtsmand Jens Eriksen er nu aftægtsmand, og kontrakten opremser alle de rettigheder, han har og ligeledes de pligter, der hviler på efterfølgeren. Derefter»beholder ieg mig til fri Beboelse for mig og Konen så længe nogen af os lever, det norden for Gaarden af mig, Jens Eriksen, opbyggede 6 Fag Huus, uden nogen Betaling «L. P. Malling blev så den næste fæster på Marienlund. I 1819 blev der imidlertid udstedt et»arvefæste og Skiødebrev for Gaardmand Lars Peder Malling paa Gaarden Marienlund af Hartkorn Ager og Eng 8 Tønder 4 Skæpper, Fjerdingkar, 1 7/10 Album og Skovskyld 1 Skæpper 2 Fjerding 1 Album«. Beskrivelsen fylder 18 ark det meste var fortrykt til udfyldning. Arvefæsteren skulle udrede 11 tønder rug, 11 tønder Byg, 11 tønder havre samt 24 skilling sølv. Han skulle ikke gøre hoveri. Der er dog undtagelser: Betaling til forbryderes (arrestanters) underhold, også når de skal køres. Endvidere doctorgage, mestermands- 8 Sorø Museumsforening

9 penge, stokkemandspenge (retsvidner), dommerkorn, skoleholders og jordemoders løn, penge til skolekassen, til sygehuset, fourage til skoleholder og jordemoder (bl.a. tørv) mv. I 1829 underskrives en mageskiftekontrakt mellem Lars Peder Malling, Marienlund, og Jens Pedersen, Fæster af Maltes Kro i Ågerup Sogn ved Holbæk. En brændevinsbrænder og en enkemadam I 1831 sælger Jens Pedersen gården videre til brændevinsbrænder Jens Nielsen af København. Jens Nielsen sælger gården videre til enkemadam Charlotte Friderice Hansen af Stege allerede året efter i Grundlaget for handelen er stadig arvefæsteskødet udstedt til Malling. Prisen er dog nu 2400 rigsdaler. I 1837 sælger enkemadammen gården til forvalter S. Jørgensen Copmann. Gården er stadig en arvefæstegård, men har nu 3 husmandshuse, hvoraf det ene ligger i Bagmarken. Aftægtsmand siden 1809 Jens Eriksen lever stadig. Prisen for gården er nu 3000 rigsdaler. Skødet er underskrevet på Stenmagle Mølle, hvor mølleren er i familie med enkemadam Charlotte Friderice Hansen. I 1839 sælger examineret jurist S. Jørgensen Copmann gården til Ferdinand Leonhardt Lüders af København. Gården sælges med besætning og inventarium for 5500 rigsdaler. Auktion på Stenlille Kro Ved en offentlig auktion i 1849 på Stenlille Kro sælger Sorø Akademi gården Waaseholm, matr. nr. 4a af Nyrup By med tilliggende jordlod nr. 4b af Nyrup By (gårdspladsen i byen), og senest besiddet af afdøde fæster Hans Danielsen. Gården og dens bygninger (som nu ligger ude på marken) sælges til»fuldstændig selvejendom«med undtagelse af den fraflyttede gårdsplads og det på denne liggende hus. Køberen af Waaseholm var F. L. Lüders på Marienlund, som fik tilladelse til at sammenlægge de to ejendomme, hvoraf den ene var en arvefæsteejendom og den anden en selvejendom, da de tilsammen ikke udgjorde mere end 16 tønder hartkorn. Overtagelsen skete i Ved overtagelsen var der kun 1 længe tilbage af Waaseholms bygninger. Nyhedsbrev, februar

10 Det var svinelængen. Er ejendommen brændt, eller er den måske misligholdt, eller er ikke hele ejendommen flyttet ud? Den sammenlagte gård vurderedes ved en taxationsforretning i 1851 til 4823 rigsbankdaler. Marienlunds bygninger beskrives som vel vedligeholdte. Til den sammenlagte gård er der nu 11 huse. Marienlunds bygninger med stråtag var i 1851 på 1 stuehus og 2 udlænger med i alt 60 fag. F. L. Lüders dør i 1866, og ejendommen arves af to døtre, som begge ved dødsfaldet boede på gården: Christine Frederikke Caroline, 40 år, og Augusta Louise på 20 år. I 1872 afhændes gården til Jens Fangel Brandt for kr. Folk og dyr boede i udlængerne En vurdering fra 1878 viser, at der er 234 tønder land foruden en på matr. nr. 3 opført huslod på 3 tønder land. Matr.nr. 3 er stadig en arvefæsteejendom, mens nr. 4 er en selvejendom. Stuehuset er på 18 fag i egebindingsværk og fyrreovertømmer og med stråtag. Bræddeloft over det hele. Den vestre længe med pigekammer, røgterkammer, 2 foderloer, heste- og kostald er med stråtag og på 25 fag. Østre længe på 22 fag har tørvehus, karlekammer, fårehus, gennemkørselsport, brændehus, værksted, hønsehus, hakkelsesrum, ostekammer, mælkestue og bryggers. Der er bræddeloft over hele den stråtækte længe. Ladelængen på 24 fag er i kampesten og med spåntag. Den er 22 alen dyb (ca. 13½ m) og 5½ alen til bjælkelag (ca. 3½ m). Den er opført i 1873/74. Et svinehus findes vest for staldlængen. Besætningen består af 10 heste, 3 plage og 1 føl. Dertil 48 køer, 2 tyre og 6 kalve samt 2 ungsvin, 3 søer og 23 pattegrise. Desuden er der 5 får og 4 lam. Der er altså i fag mod 60 fag i 1859 en moderne og velholdt gård. 10 Sorø Museumsforening

11 Brand i 1885 Gården brændte i Ilden blev opdaget kl. ca. 3.30, og den bredte sig hurtigt til alle bygninger. Mange dyr indebrændte. Det meste af indboet og ligeledes gårdens maskiner blev også flammernes bytte. Til alt held for byen bar vinden fra ellers var hele byen brændt, da gården lå, hvor kirken fra 1909 nu ligger, nemlig midt i byen. Gården blev genopbygget sydøst for landsbyen på den vej, der nu hedder Kannikevej. I 1887 bliver enkefrue Marie Schrader ejer af gården for kr. inklusive besætning. Til ejendommen hører 10 huse, nogle med jord. Enkefruen forpagter ejendommen ud til sin svigersøn fra Det bemærkes, at bygningerne er nyopførte. I 1899 blev gården afhændet til Jens Voss Schrader fra Søllested. Gårdens areal var da på 219 tønder land. Der var 10 leje- og fæstehuse, heraf 7 med jordlod. I 1924 solgte Jens Voss Schrader gården til Jens Peter Jensen. Havemann moderniserede og istandsatte I 1935 brændte gården igen. Tre år efter branden solgtes gården videre til Søren Jacobsen. Dennes arvinger solgte i 1951 til Paul Axel Havemann, som moderniserede og istandsatte det hele. Havemann solgte gården til Poul Erik Petersen i P. E. Petersen havde ikke dyr på gården, og han lejede stuehuset ud. I dag ejes gården af Lissi Petersen, som bor i det store stuehus, der blev opført i I 1985 frastykkedes noget af jorden til 33 parceller, som fik adressen Marienlunden. Det tidligere gårdnavn var blevet erstattet med navnet Nyrupgård omkring året 1938, da Søren Jacobsen købte den. Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg, Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården). Nyhedsbrev, februar

12 Nye medlemskort Bakkekammen 45 i Holbæk en del af Museum Vestsjælland Formændene for de 8 museumsforeninger»under«museum Vestsjælland har sammen med museets direktør Eskil Vagn Olsen drøftet muligheden for, at alle medlemmer af museums- og venneforeningerne kunne få udleveret et medlemskort. Medlemmerne kunne så langt nemmere bevise, at de skal have gratis adgang til alle afdelinger under Museum Vestsjælland, når og hvis de dukker op ved indgangen. Resultatet af sidste års drøftelser er blevet således, at vi allerede i år kan udlevere medlemskort. Nyt gyldigt kort I Sorø Museumsforening har vi af praktiske grunde valgt at udsende gyldigt medlemskort sammen med indbetalingskortet og nyhedsbrevet i februar. Medlemmer, der på forhånd har tilkendegivet, at de gerne vil udmeldes, får selvfølgelig intet. Alle andre medlemmer betaler, som de altid plejer, selv om de altså får et gyldigt kort»på forhånd«. 12 Sorø Museumsforening

13 Medlemskortet beholdes, og næste år (februar 2016) vil man så modtage en ny label med året 2016, som man selv sætter på plastkortet. To i en husstand I vores forening er der to i en husstand om ét medlemskab. Derfor udsendes der to kort til de adresser, hvor vi ved, at der er to personer, der bor sammen. Skulle der mangle enkelte kort, så vil de blive eftersendt, hvis man melder»sagen«og det manglende personnavn til formanden på Vi gør opmærksom på, at kortet er personligt. Man må ikke overdrage det til andre. Ligeledes får man ikke to kort, hvis der kun bor én person på adressen. Det understreges, at ét kort giver adgang til én person. 11 besøgssteder På den nye flotte hjemmeside, som Museum Vestsjælland åbnede i 2014, kan man finde alle de informationer, man kan ønske sig om afdelingernes adresser, åbningstider, særudstillinger, nyheder, arkæologi, m.v. Har man ikke været inde på hjemmesiden, kan det stærkt anbefales, at man kigger den igennem. Er man ikke»på nettet«, kan man få hjælp på biblioteket eller evt. ved skranken på Sorø Museum i åbningstiden. Besøgsstederne er fra nord til syd følgende: Odsherreds Museum, Odsherreds Kunstmuseum, Malergården, Bakkekammen 45 i Holbæk, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Ringsted Museum og Arkiv, Sorø Museum, Slagelse Museum, Flakkebjerg Museum og Skælskør Bymuseum. Niels G. Sørensen Som medlem af Sorø Museumsforening har du fri adgang til alle afdelinger af Museum Vestsjælland. Du skal kunne fremvise dit personlige medlemskort. Nyhedsbrev, februar

14 Lokalhistorie i gamle aviser Forleden fik jeg foræret nogle gamle eksemplarer af Sorø Folketidende (17. årgang). Ansvarshavende redaktør var højskolelærer Frederik Martin. Aviserne var fra januar 1893, og jeg gik straks i gang med at kigge i dem. Spændende og underholdende er det at læse aviser, der er langt over 100 år. Man er hurtigt klar over, at det var en streng vinter. Jeg har her gengivet nogle eksempler fra de gamle lokale dagblade, der udsendtes om aftenen. Jeg har ikke her i nyhedsbrevet anvendt gotiske bogstaver (krøllede bogstaver), således som man dengang gjorde i avisen, - dog ikke i alle tekster. I de store annoncer og i visse opfordringer blev der anvendt latinsk skrift. Navneord var med stort bogstav det har jeg bibeholdt; jeg har brugt å og ikke aa. Niels G. Sørensen Den 19. januar: Annonce: Skal de holde udkig på borgen? For to udvendige piger er plads til 1ste Maj på Simonsborg ved Alsted. Fra Erindringslisten: Med hest og vogn: Deligencerne. Ringsted Næstved. Fra Ringsted Kl. 10 Form. Fra Næstved Kl Eftm. Ringsted Holbæk. Fra Ringsted Kl. 10 Form. Fra Holbæk Kl Form. Dyrt at være Sladderhank i Slagelse: Endnu en Slagelse-Sladderhank har i F.»Sorø Amtstidende«for sin ondskabsfulde Mund måttet bøde 25 Kr. for at opnå Forlig. Alle de indkomne Sladderbøder er gået i Hjælpeforeningens Kasse. På den Måde kommer Sladderen også til at gøre Nytte. Den kolde vinter: isbåde i brug: Sidste nyt. Trafikken. De 4 Isbåde, der afgik fra Korsør i Går bemandet med 21 mand og en assistent, ved man endnu intet om. Annonce: Det kan højskolelæreren også: Fugle og mindre Pattedyr udstoppes af Højskolelærer Christensen, Axelhus, Sorø. Annonce: Parcellisten rydder stuen: Undertegnede agter Søndag den 22. Januar at begynde en Danseskole hos parcellist Chr. Hansen, Stenlille. Øvelsen begynder Kl. 6 Aften. Ærbødigst J. Jensen. I gamle dage var det rigtig vinter: Nyheder fra Indlandet. Trafikken. R.B. telegraferer: I Aftes og i Nat var samtlige Statsbanestrækninger i Jylland og Fyn ufarbare med Undtagelse af Nyborg- Odense og Aarhus-Vamdrup. Den 21. januar: Ud i kulden og så til bal i Tersløse: Kanefart. Beboerne i Tersløse og nærliggende Byer gæstede i Dag Kl. 1½ Sorø i et Antal af henved 80, fordelt på 24 Kaner. Efter en lille Forsfriskning i»ørnbergs Hotel«kørte man tilbage Kl. 3½. Kanefarten slutter med Fællesspisning og Bal hos Gårdejer Søren Jensen, Tersløse. 14 Sorø Museumsforening

15 Pas på det glatte føre: Gik over Bord Løbske Heste. Forleden løb et Par Heste forspændt en Slæde, løbsk gjennem Glumsø ud på Marken til den Gård, hvor de hørte hjemme. Slæden væltede og Kusken gik over bord. Skade skete der ellers ikke. Der var nok en fejl ved Forspændingen. Det var sandelig vinter dengang: Afstikker: Over Isen. At spadsere over Isen fra Sverrig til Kjøbenhavn hører nu næsten til Dagens Orden. En hel Familie på Mand, Kone og to Børn foretog således i Onsdags en lille Afstikker fra Malmø til Kjøbenhavn til Fods over Sundet. Eftermiddags en Kanetur til Sorø. Der deltog 30 kaner. I Aften danser Deltagerne i»ørnbergs Hotel«. Husk hestene - opfordring fra redaktionen: Læg Bidslet på Hestene inde i Stalden! Det iskolde Jærn ødelægger Hestenes Tunge og Mundviger. Den 26. januar: Flere med i kaneløjerne: Et Kanetog på 30 Kaner fra Kindertofte og Ottestrup Sogne gæster i Dag Byen og holder i aften Bal i Klubben. Den 23. januar: Bal på Postgården men først i kanen: Sorø Sangforening foretog i går en Kanefart omkring Sorø Sø. Der deltog en halv Snes Kaner. Om Aftenen var der Bal på Postgården. Færre i»brummen«: Arrestdagenes Antal i Sorø Købstads og Sorø samt Baroniet Holberg Birks Jurisdiktioner har i Året 1892 været 2052 mod 2201 i Året 1891.»Hvad kan man få for 1 krone?«: Undertegnedes Tyr står til bedækning a 1 Kr. pr. Ko. Jørgen Ibsen, Slaglille Den 25. januar: Flere ud i kulden og siden ind i varmen: Kanefart i Tøvejr. Andelshavere fra Døjringe og Klakkebro Andelsmejerier foretog i Den 28. januar: 200 på kanetur og selvfølgelig en svingom: Kanetur. Andelshaverne i Haverup Mejeri foretog, som før omtalt, i Dag en Kanetur til Sorø. Deltagerne, i et Antal af henved 200, får sig en Svingom i Aften i Ørnbergs Hotel. Den 1. februar: 11 øre i kassen og animeret stemning: Fremskridtsforeningen for Sorø By holdt i går sin årlige Generalforsamling, til hvilken der var mødt 15 Medlemmer. Til Bestyrelse valgtes Skomager N. Chr. Povlsen, Fuldmægtig Jensen og Møllersvend C. Jensen. Til Repræsentant valgtes Skomager N. Chr. Povlsen. Regnskabet udviste en Kassebeholdning af 11 øre. Stemningen var meget animeret. Annonce: så kan maskeraden begynde: Masker og Dragter fås meget billigt hos Bogb. Haslund Nyhedsbrev, februar

16 Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 200 kr. årligt, medens et firmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firmanavnene bringes på vores hjemmeside og nævnes i nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere et link fra vores hjemmeside til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse, støtte og økonomiske hjælp. Niels G. Sørensen SORØ VVS ApS DANSKE BANK, Sorø EMILS CHOKOLADE JUL I SORØ BANG & OLUFSEN, Sorø THIELE, Sorø ARKIPLUS A/S SORØ APOTEK SORØ CAMPING NORDEA, Sorø PETER DUE BOLIG CHRIS JENSEN A/S ELEKTROGÅRDEN SORØ APS NYRUP INSTALLATION A/S MULTILINE A/S, Sorø afd. SORØ BLOMSTERCENTER ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, Sorø RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS COMWELL SORØ STORKRO STIFTELSEN SORØ AKADEMI LEMANN GRAFISK, Stenmagle Find informationerne her: Museum Vestsjælland: Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Sorø Museumsforening: Sorø Museumsforenings bestyrelse: Niels G. Sørensen, formand Ulla Hansen, næstformand Niels Karup, kasserer Flemming Hansen, sekretær Henning Fischer, webmaster Alan Tomlinson, foredrag Henning Bussenius-Larsen Adresser, telefon, se Nyt fra historie online: Forside Vedtægter Bestyrelse Bliv medlem Artikler m.v. Links Om hjemmesiden Følgende firmaer støtter Sorø Museumsforening ved medlemskab: ADVODAN Sorø DANSKE BANK Sorø EMILS CHOKOLADE JUL I SORØ BANG & OLUFSEN Sorø THIELE Sorø SKÆLSKØR BANK Sorø SORØ BLOMSTERCENTER SORØ APOTEK SORØ CAMPING NORDEA Sorø SUPERBEST Holberg Arkaden PETER DUE BOLIG KOPP SORØ A/S SORØ VVS Aps RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS CHRIS Nyhedsbrevet JENSEN A/S COMWELL SORØ STORKRO er STIFTELSEN trykt SORØ hos AKADEMI LINDRUP BYG APS Ansvarlig Nyhedsbrev fra Se medlemsbladet som PDFfil klik for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen her Sammenslutningen af Musumsforeninger december 2008 PDF fil klik her Til kalenderen: Generalforsamling i Sognegården, Sorø, onsdag den 11. marts 2009 kl

Nyhedsbrev, februar 2010. Første nyhedsbrev i 2010

Nyhedsbrev, februar 2010. Første nyhedsbrev i 2010 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2010 Første nyhedsbrev i 2010 Hermed udsendes det første

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Så blev det september 2015

Så blev det september 2015 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, september 2015 Så blev det september 2015 Hermed udsender Sorø Museumsforening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere