Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004"

Transkript

1 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat lektor, overlæge Michael Andreassen, ansat Psykiatrisk Afdeling i Viborg. Den lægefaglige følgegruppe består af: Overlæge Annette Egander Grøn, Psykiatrisk Sygehus i Viborg Ledende overlæge Birgitte Aagaard, Psykiatrisk Afdeling, Herning Sygehus Ledende overlæge Inge Lund Pedersen, Psykiatrisk Afdeling, Holstebro Sygehus Overlæge Runa Sturlason, Afdeling Nord, Psykiatrisk Hospital i Risskov Ledende overlæge Jørgen Achton Nielsen, Afdeling Syd, Psykiatrisk Hospital i Risskov Overlæge Kirsten Abelskov, Gerontopsykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Hospital i Risskov Ledende overlæge Ulla Just Morgensen, Psykiatrisk Afdeling i Randers Overlæge Preben Friis, Psykiatrisk Afdeling i Silkeborg Ledende overlæge Erik Høyer, Afdeling Ø, Aalborg Psykiatrisk Sygehus Overlæge Inger Juul Gade, Psykiatrisk Afdeling, Brønderslev Sygehus Afdelingslæge Jens Ivar Larsen, Afdeling V, Aalborg Psykiatrisk Sygehus Subsidiært overlæge Ib Scheel Thomsen, Afdeling V, Aalborg Psykiatrisk Sygehus Fra yngre læger: Kursuslæge Lisbeth Uhrskov Sørensen, Neurologisk Afdeling, Århus Kommunehospital Dimensionering Introduktionsuddannelsen Fra Sundhedsstyrelsen er der udmeldt 28 I-forløb, herudover et ukendt antal stillinger til sideuddannelse i blandt andet neurologi, børne- og ungepsykiatri, embedslæge mm. Den aktuelle kapacitet for introduktionsuddannelsen er 29 stillinger i regionen. Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen har fremover udmeldt 14 hoveduddannelsesforløb i Region Nord, dette svarer til det nuværende antal hoveduddannelsesforløb. Herudover har psykiatrien haft en del puljestillinger, men de sidste 2-3 år har end ikke de normerede kursusstillinger kunnet besættes fuldt ud, hvorfor vi har et stort efterslæb med deraf følgende aktuel speciallægemangel. Så snart det er muligt at besætte de nuværende speciallægestillinger, anmoder psykiatrien om udvidelse af kursusstillingerne, da der, især i Region Nord er en udtalt mangel på speciallæger, og aldersgennemsnittet på de nuværende speciallæger er så højt, at man må befrygte alvorlige vanskeligheder med overhovedet at få den basale drift til at hænge sammen om få år.

2 Speciallægestillinger i Region Nord, antal normerede stillinger Afdeling Overlæger Afdelingslæger Aalborg Vest 10,5 (7*) 6 (3) Aalborg Øst 7 (2) + Retspsyk. Afd Retspsyk. Afd. 3 Brønderslev 8 5 (3) Herning 7 (5) - Holstebro 6 (4,5) - Viborg 19 (12) 2 (2,6) Randers 8 (5) 3 Silkeborg 7 (6) 2 (1) Århus Nord 14 (12) 12 (7) Århus Syd 13 5 (3) * Note: Tallene i parentes angiver faktisk besatte stillinger Uddannelsesforløb Introduktionsuddannelsen Kan foregå på samtlige 10 almenpsykiatriske afdelinger i Region Nord, idet alle afdelinger modtager et uselekteret patientmateriale, såvel planlagt som akut, samt varetager bred almenpsykiatrisk behandling, såvel under indlæggelse som ambulant. Stillingerne er fordelt efter speciallægekapaciteten, dvs. faktisk besatte stillinger. Tallene som er status for november 2003 fremgår af ovennævnte tabel. Lægerne i introduktionsstilling indgår i forvagtslaget og skal varetage tjeneste på almenpsykiatriske sengeafdelinger og kun i begrænset omfang ambulant behandling. Der er i specialet udarbejdet en speciel logbog til introduktionsuddannelsen, hvori man specielt fokuserer på 11 delkompetencer inden for de 7 roller. I I-stillingen skal lægen foruden de tværfaglige kommunikations- og vejlederkurser, på specialespecifikt introduktionskursus på 10 x 1 dag i basale psykiatriske temaer og begynder på psykoterapeutisk uddannelse.. Hoveduddannelsen Hoveduddannelsen tænkes placeret med basis i en almenpsykiatrisk afdeling og foregår dels på en universitetsafdeling, dels på en centralsygehusafdeling. Rækkefølgen er underordnet, da uddannelsen er målstyret, og de fleste kompetencer kan opnås på begge typer afdeling. 1. Afdeling (fase 1), ansættelse 2½ år Stuelægearbejde på sengeafdeling med diagnostik, behandling og efterbehandling af forskellige patientkategorier. Ambulant arbejde, idet der i målbeskrivelsen indgår patientforløb af forskellige patientkategorier. Lægen skal have behandlingserfaring med hoveddiagnosegrupperne og have fulgt patienter over mindst to år. Følgende diagnosekategorier skal være repræsenteret: F10, F20, F30, F60, desuden patienter med retspsykiatrisk foranstaltning. Vagt og akutte tilsyn på somatisk afdeling (visitationsopgaver) Planlagte tilsyn og tilsyn på sociale institutioner inkl. samarbejdet med socialpsykiatrien.

3 Fokuserede ophold: Dagtjeneste mens vagten stadig varetages på stamafdelingen Retspsykiatri, 14 dage til 1 måned med mentalobservation og efterfølgende supervision på erklæring og ambulante patientforløb, dette ophold tænkes lagt i begyndelse af fase 1-tiden af hensyn til opstart af de ambulante patientforløb. Længerevarende ophold er mulige, hvis ressourcer og administrative forhold tillader dette, efter aftale med de postgraduate kliniske lektorer. Gerontopsykiatri, 1 måned, her skal der særligt fokuseres på diagnostik, behandling og samarbejde med pårørende og plejepersonale på såvel sengeafdeling som plejehjem af forskellige demenstyper og depressionstyper hos gamle samt håndtering af specielle gerontopsykiatriske medikamentelle problemer. Længerevarende ophold er mulige, hvis ressourcer og administrative forhold tillader dette, efter aftale med de postgraduate kliniske lektorer. Valgfri måned mhp. opstart af forskningsopgave (liason-afdeling, alkoholambulatorium, oligofreniklinik, grundforskningsafdeling e.a. afdeling, også gerne egen afdeling i samråd med forskningsvejleder) Kurser og andet i hoveduddannelsesforløbet (fase 1) Kursus i forskningsmetodik 1 uge Specialespecifikke kurser (tidligere U-kursus) 6 uger Pædagogisk kursus 2 (tværfagligt) 3 dage Kursus i ledelse, administration og samarbejde (tværfagligt) 3 +1 dage Psykoterapiuddannelse er påbegyndt under I-tiden, men fortsættes inkl. det teoretiske kursus, i alt 60 timer og supervision, i alt 60 timer. Sideuddannelse ½ år på neurologisk afdeling, ansættelse med vagt. Gennemførelse af modificeret uddannelsesprogram med dele af den neurologiske I-læge uddannelse. 2. Afdeling (fase 1), 1 år Afdelingsarbejde som beskrevet under 1, men med bagvagtsfunktion (tidligere R1). Hovedfokus på ledelsesopgaven i sengeafdeling og distrikt (ambulatorium), vejlederfunktion i forhold til yngre kolleger, undervisningsopgaver over for kolleger (kurser mm), afslutte psykoterapiuddannelsen (typisk gruppeterapi), afslutte ambulante patienter, afslutte forskningsprojekt inkl. supervision, planlægge evt. snusedag mhp. senere ansættelse og valg af ekspertområde. Kurser (fase 2) Sundhedsstyrelsens SOSA-kursus, valgfrie specialkurser og faglige kongresser i samråd med vejleder. Introduktionsuddannelse (1 år) H fase 1 (2½ år) S (½ år) H Fase 2 (1 år) Hvis hoveduddannelsen påbegyndes på en centralsygehusafdeling, afsluttes den på en universitetsafdeling. Afdelinger, som ikke har specialfunktioner i form af gerontopsykiatri eller retspsykiatri, laver fokuserede ophold i samarbejde med den anden afdeling, idet stillingerne er sammensat sådan, at ethvert forløb rummer alle elementer, jfr. målbeskrivelsen.

4 Uddannelsesgivende afdelinger De psykiatriske afdelinger i Region Nord består af: Almenpsykiatriske afdelinger på de to universitetssygehuse I Århus på Afdeling Nord og Afdeling Syd. Herudover er der en del specialafdelinger, retspsykiatrisk, gerontopsykiatrisk og højt specialiserede ambulante klinikker. I Aalborg på Afdeling Øst og Afdeling Vest. Herudover er der retspsykiatrisk afdeling. Den gerontopsykiatriske funktion i Nordjyllands Amt ligger på Brønderslev Sygehus, og læger der er ansat her i fase 1 af hoveduddannelsesforløbet, skal derfor have fokuseret ophold på Brønderslev Sygehus. Afdeling Øst har pt. mangel på speciallæger, og deres funktion som uddannelsesafdeling i hoveduddannelsesforløbet er betinget af, at de 5 retspsykiatrisk speciallæger indgår som vejledere i almenuddannelsen. Almenpsykiatriske afdelinger, alle med akut modtagelse på centralsygehusene Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvorunder hører Hjørring og Frederikshavn. De har gerontopsykiatrisk funktion for hele Nordjyllands Amt og kan modtage læger til fokuserede ophold her. Til gengæld skal Brønderslevs fase 1 læger på fokuserede ophold i Aalborg på Retspsykiatrisk Afdeling. Herning har fuld funktion, inkl. gerontopsykiatri, men mangler retspsykiatri, der kan klares ved fokuseret ophold i Viborg eller Aalborg. Holstebro har fuld funktion, inkl. gerontopsykiatri. Deres fase 1 læger skal, ligesom Hernings, have retspsykiatri som fokuseret ophold i Viborg eller Aalborg. Søndersøparken i Viborg er én administrativ enhed bestående af mange specialfunktioner. De kan klare hele fase 1 uddannelsen alene. Randers og Silkeborg er akutte almenpsykiatriske afdelinger, der mangler geronto- og retspsykiatri. Hvorfor lægerne skal på fokuseret ophold på Psykiatrisk Hospital i Århus for at indhente disse kompetencer. For yderligere detaljer om de enkelte afdelinger henvises til Rapport om de psykiatriske uddannelsesmuligheder i Region Nord, oktober 2002, Ulla Bartels og Michael Andreassen. Rapporten kan rekvireres hos forfatterne. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb Model Der er 2 modeller for hoveduddannelsesforløb: FBE: Funktionsbærende enhed, HSE: Højt specialiseret enhed. Alle hoveduddannelsesforløb betragtes som ligeværdige uanset sammensætning og fordeling af tid på henholdsvis HSE og FBE. I Psykiatrien har man ikke egentlig højt specialiserede enheder som beskrevet i Speciallægekommissionens betænkning. Psykiatrien er organiseret således, at man har funktionsbærende enheder både på centralsygehusniveau og på universitetshospitalerne. Herudover har man nogle højt specialiserede klinikker, fortrinsvis organiseret som ambulatorier, med specialfunktion på universitetshospitalerne. 2½ år FBE (H1) (fase 1) ½ år neurologi 1 år HSE (H2) (fase 2) 2½ år HSE (H1) (fase 1) ½ år neurologi 1 år FBE (H2) (fase 2)

5 Forløb Specialet er dimensioneret til 13,5 hoveduddannelsesforløb årligt. Der planlægges 14 hoveduddannelsesforløb årligt. Forløb 1-7 opslås til besættelse i efteråret (pr.1. september) Forløb 8-14 opslås til besættelse i foråret (pr.1. marts) Oversigt over hoveduddannelsesforløb: Forløb 1 Silkeborg - Århus(neurologi) - Århus, Syd Forløb 2 Herning Holstebro(neurologi) Århus, Syd Forløb 3 Holstebro Viborg(neurologi) Århus, Nord Forløb 4 Århus, Syd Århus(neurologi) - Viborg Forløb 5 Brønderslev Aalborg(neurologi) Aalborg, Vest Forløb 6 Århus, Nord Aalborg(neurologi) - Randers Forløb 7 Randers Aalborg(neurologi) Aalborg, Vest Forløb 8 Viborg Viborg(neurologi) Århus, Nord Forløb 9 Århus, Nord Holstebro(neurologi) Herning/Holstebro* Forløb 10 Århus, Nord Århus(neurologi) - Viborg Forløb 11 Århus, Syd Århus(neurologi) - Silkeborg Forløb 12 Viborg Aalborg(neurologi) Aalborg, Øst Forløb 13 Aalborg, Vest Aalborg(neurologi) - Brønderslev Forløb 14 Aalborg, Øst Aalborg(neurologi) - Brønderslev Note. Neurologisk afdeling i Viborg planlægges flyttet til Skive i løbet af 2004 * Den sidste ansættelse (H2) i forløb 9 går på skift mellem Herning og Holstebro, således at Herning har stillingerne når de slås op i lige år og Holstebro har stillingerne når de slås op i ulige år. Fokuserede klinisk ophold Der planlægges: 1 fokuseret klinisk ophold i gerontopsykiatri. Varighed 4 uger i alt. Indhold: Her skal der særligt fokuseres på diagnostik, behandling og samarbejde med pårørende og plejepersonale på såvel sengeafdeling som plejehjem af forskellige demenstyper og depressionstyper hos gamle samt håndtering af specielle gerontopsykiatriske medikamentelle problemer. Placeres i slutningen af de første 2½ år af hoveduddannelsen. 1 fokuseret klinisk ophold i retspsykiatri. Varighed 2-4 uger i alt. Indhold: Mentalobservation og efterfølgende supervision på erklæring og ambulante patientforløb. Placeres i begyndelsen af de første 2½ år af hoveduddannelsen af hensyn til opstart af de ambulante patientforløb. Stillinger Specialet er dimensioneret til I-stillinger. Følgegruppen anbefaler 28 I-stillinger i Region Nord. På baggrund af ovenstående model for hoveduddannelsen og følgegruppens forslag vedr. I-stillinger opnås følgende forslag til fordeling af stillinger årligt. Stillinger til AP-læger i ½-års psykiatrisk ansættelse er ligeledes medtaget i tabellen:

6 Stillinger til uddannelse i Region Nord, (årsværk) Sygehus og afdeling Herning Centralsygehus, Psykiatrisk afd. E. Holstebro Centralsygehuse, fordeling introduktionsuddannelse (1 år) fordeling hoveduddannelse (2½ år) (1 år) H1 H2 fordeling APlæger (½ år) behov for normerede stillinger årligt (årsværk) i alt (I+H+AP) Aktuelle * klass. stil. reelt benyttet i uddannelsen 2003 I U+R AP Aktuelt * 2003 årligt (årsværk) I alt 3 2,5 0, ,5 0, Psykiatrisk afd. Voksenpsykiatrien, Viborg Amt Aalborg Psykiatriske Sygehus, Vest 3 2, ,5 2 6, ,75 Aalborg Psykiatrisk Sygehus, Øst 2 2, ,5 2 6, ,75 Brønderslev Sygehus, Psykiatrisk 2 2, , afd. Randers Centralsygehus, 3 2, , Psykiatrisk afd. E Silkeborg Centralsygehus, 2 2, , psykiatrisk afd. Psykiatrisk Hospital i Århus, Nord-region 4 7, , Psykiatrisk Hospital i Århus, Syd-region I alt årligt (årsværk) ,5 * Viser det antal af de klassificerede stillinger til uddannelse, der aktuelt reelt benyttes til uddannelsen. Baseret på tal fra Sundhedsstyrelsens Enkeltstillingsklassifikation og oplysninger fra afdelingerne. Videreuddannelsessekretariatet har ikke overblik over hvor mange af de aktuelt klassificerede stillinger til uddannelse, der er normerede og finansierede. De første hoveduddannelsesforløb efter ny bekendtgørelse forventes besat 1. september Afsluttende bemærkninger Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsesforløbene fremsendes til godkendelse i Det Regionale Videreuddannelsesråds martsmøde Uddannelsesprogrammerne for I-forløbene vedlagt indstillingen. Ulla Bartels overlæge, klinisk lektor Psykiatrisk Hospital i Risskov Michael Andreassen overlæge, klinisk lektor Søndersøparken, Viborg

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN

ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN - Diskussionsoplæg om den fremtidige organisering og samarbejdet mellem specialerne Maj 2014 1. Indledning De lægelige specialer arbejdsmedicin og samfundsmedicin har

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital (1.år) Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Beskrivelse af specialet intern medicin : hæmatologi Hæmatologi er læren om blodsygdomme. Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere