Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik. FETA-studiet. Version 3, 23/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik. FETA-studiet. Version 3, 23/03-2012"

Transkript

1 Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik i fast-track regime FETA-studiet Version 3, 23/ Christoffer Jørgensen, Læge

2 2 1. Forsøgets formål Primære formål Hypotese Forsøgspersoner og metoder Design Udvælgelse af patienter Inklusionskriterier Plan: Udskrivelseskriterier Statistik Budget Sikkerhedsanalyse Varighed af forsøg Interimanalyse Indhentning af data Forfattere Forsøgskomitéer Styringskomiteen Klinisk Event Komité Etiske og legale aspekter Etisk Komité (EK) Etiske aspekter og perspektiver af studiet Referencer Appendix Appendix Appendix DVT Lungeemboli Myokardieinfarkt Apoplexi Kardiovaskulær død TCI Andre tromboemboliske events Appendix Protokolændringer efter studiestart... 18

3 3 Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik i fasttrack regime (FETA-studiet) Et prospektivt, deskriptivt kohorte studie med tromboseprofylakse i 3±2 dage hos patienter, der opereres elektivt med hofte- eller knæ-alloplastik Udarbejdet for Lundbeckfondcentret for fast-track hofte og knækirurgi (FTHK). Projektleder og koordinerende investigator: Christoffer C. Jørgensen, læge/klinisk assistent, Enhed for Kirurgisk patofysiologi 4074, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Blegdamsvej KBH Ø tlf Klinisk ansvarlig: Kjeld Søballe, professor, dr.med, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus, THG Henrik Kehlet, rofessor, Phd, Rigshospitalet, København Øvrige investigatorer: Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Sygehus Lillebælt Professor overlæge Torben Bæk Hansen, Regionshospitalet Holstebro Overlæge Henrik Husted, Hvidovre Hospital Overlæge Lars-Peter Jorn, Regionshospitalet Viborg Overlæge Mogens Berg Laursen, Ortopædkirurgien Nordjylland Overlæge Lars Tambour Hansen, Sydvestjysk Sygehus Grindsted/Esbjerg Statistiker: Christoffer C. Jørgensen, evt. rekvireres statistisk hjælp eksternt Undersøgelsessteder: Ortopædkirurgiske afdelinger på, Århus Sygehus THG, Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgien Nordjylland (Farsø), Regionshospitalet Holstebro, Sygehus Lillebælt, Regionshospitalet Viborg, Sydvestjysk Sygehus Grindsted.

4 4 Baggrund Kirurgiske indgreb har længe været relateret til udvikling af trombose, specielt efter store ortopædkirurgiske indgreb (1;2). Disse komplikationer defineres som venøs tromboemboli (VTE) inkluderende dyb venøs trombose (DVT) og lungeemboli (LE). Farmakologisk profylakse kan nedsætte risikoen for trombose og anbefalingerne (grad 1a) fra American College of ChestPhysicians (ACCP) er én af følgende tre antikoagulantia: 1: Low molecular weight heparin (LMWH) 2: Faktor Xa-hæmmere 3: Vitamin-K-antagonister Der anbefales op til 10 dages profylakse ved TKA (total knæ alloplastik) og helt op til 35 dage ved THA (total hofte alloplastik) (3). Ser man til USA følger hovedparten af kirurger ACCP s guidelines. Undersøgelser viser, at ca. 90 % følger disse, dog med yderligere profylaktiske tiltag, ex kompressionsstrømper(4). Nyere undersøgelser tyder dog på en noget dårligere compliance blandt kirurger på verdensplan på ca. 50 % (5). Der er dog sat spørgsmålstegn ved validiteten af ovenstående guidelines, spørgsmålstegn ved eksklusions og inklusionskriterierne til de undersøgelser, der ligger til grund for ovennævnte guidelines, samt det faktum, at thorax-kirurger dikterer ortopædkirurgers guidelines (6), hvorfor AAOS har lavet egne. Forskellen på ACCP og AAOS er primært benyttelse af kompressionsstrømper samt aspirin som eneste profylakse ved blødningstruede patienter samt en generel uenighed om sammenhængen mellem DVT og lungeemboli (7). I Danmark har Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) indført egne retningsliner med 7 dages posttrombotisk profylakse, hvilket viser stor kontroversitet på området. De få, der ikke benytter sig af ACCP guidelines, med bl.a. aspirin (og hurtig mobilisering) som eneste profylakse, viser meget lave incidenser af vaskulære events (8-11), hvorfor der stadig foreligger tvivl på området mht. den mest optimale behandling, ikke mindst grundet større mortalitet ved brug af LMWH end blandt andet aspirin(12). Præliminære ukontrollerede studier ved TKA har vist, at tidlig mobilisering (< 24 timer efter operationen) kan nedsætte risikoen for postoperative VTE signifikant hos patienter behandlet med LMWH (13), og da incidensen af DVT efter TKA har vist sig faldende over tid med warfarin (VKA) som profylakse (14), er man begyndt at interessere sig for det postoperative mobiliseringsregime. Trenden går mod accelererede patientforløb (fast-track), hvor optimal smertebehandling, tidlig mobilisering (<24 timer), præoperativ information mm sigter mod at reducere indlæggelsestiden. Opgørelser over THA og TKA patienter fra Hvidovre Hospital dokumenterer, at 92 % af patienterne var udskrevet inden for 5 dage og 41 % inden for 3 dage (15). Et ikke-publiceret præliminært studie fra Hvidovre Hospital med næsten 2000 patienter viser meget lave symptomatiske VTE-incidenser efter 90 dages follow-up med dødsfald på 0,15 %, DVT/LE/død ved TKA 0,66 %, og 0,52 % ved THA, når fast-track regime blev anvendt (16). Disse incidenser er endog lavere end den sammenlignelige litteratur med tromboseprofylaktiske regimer på 35 dage.

5 5 En ekspertgruppe har foreslået, at farmakologisk tromboseprofylakse ikke er obligat for patienter der mobiliseres hurtigt, hvilket vil resultere i færre bivirkninger i form af blødninger, færre gener for patienten samt økonomiske fordele (17). Dette har medført, at ovenstående behandling med kort-tids profylakse er standard flere steder i landet dags dato (blandt andre Hørsholm, Hvidovre og Farsø). Der er ikke tidligere publiceret studier der detaljeret beskriver risikoen for vaskulære events, herunder de arterielle komplikationer, med korttids-antitrombotisk behandling i fast-track regime efter THA/TKA samt muligheden for identifikation af præoperative risikofaktorer (2;18;19). Det skal kort nævnes, at patienter i østen (Korea, Kina mfl.) ikke har tradition for tromboseprofylakse efter THA grundet lave incidenser af VTE selv uden profylakse. Her skal genetik, ændrede kostvaner mm tages i betragtning(20;21). 1. Forsøgets formål 1.1 Primære formål At foretage et kvalitets-kohorte-studie for at belyse frekvensen af symptomatisk DVT, LE, akut myokardieinfarkt (AMI), apopleksi samt andre vaskulære events og/eller død af andre årsager hos patienter, der får foretaget elektiv uni- og bilateral THA/TKA, revisions samt uni-kai fast-track regi med kort-tids tromboseprofylaktisk behandling (3 ± 2 dage). Desuden forsøge ud fra ovenstående at identificere risikofaktorer (Se appendix 4). 1.2 Hypotese Der findes ikke forøget frekvens af symptomatiske venøse thromboemboliske events ved THA/TKA i fasttrack regime med korttids-tromboseprofylaktisk behandling. 2. Forsøgspersoner og metoder 2.1 Design Et deltaljeret, prospektivt, multicenter kvalitetskohortestudie med ca patienter > 18 år, der får foretaget elektiv uni- og bilateral THA/TKA, revisions samt uni-ka og modtager tromboseprofylakse kun under indlæggelse (3 ± 2 dage/ 72 ± 48 timer). Follow-up perioden er på 90 dage. Patienter med postoperative kliniske tegn til vaskulære events opfordres til at søge læge og få tilbudt relevant udredning og behandling (se appendix 3). 3. Udvælgelse af patienter Der inkluderes patienter fra ortopædkirurgiske afdelinger på Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, Regionshospitalet Holstebro, Hvidovre Hospital, Sydvestjysk Sygehus Grindsted, Vejle Hospital samt

6 6 Ortopædkirurgien Nordjylland (Farsø) fra ultimo december 09 til ca. december 11, til der er inkluderet 5000 patienter. Fælles for ovennævnte centre er en kort mean indlæggelsestid (LOS) med patienter udskrevet inden for dag 3 ± 2. LOS defineres som antal overnatninger postoperativt. 3.1 Inklusionskriterier Mænd og kvinder > 18 år Gennemgået primær uni/bilateral THA/TKA, revisions THA/TKA samt uni-ka i fast-track regi Udskrevet inden dag 3 ± 2/72 ± 48 timer Observationer og prøver 3.2 Plan: Dag -7 til -1: Patienten gennemgår objektiv undersøgelse og der optages demografiske data (se appendix 4). Dag 0: Defineres som operationsdagen Patienten opereres. Der gives tromboseprofylakse efter lokale retningslinjer (se appendix 1). Dag 3 ± 2: Patienten udskrives (se 4.3) og ophører med tromboseprofylakse. Dag 90 ± 5:Slutfollow-up 3.3 Udskrivelseskriterier Selvhjulpen Ind/udafseng

7 7 Op/nedafstol Uafhængig gang med hjælpemidler Er patienten ikke udskrevet inden for dag 3 ± 2 skal patienten følge Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs (DOS) retningslinjer (7 dage). Denne gruppe vil blive fulgt særskilt. Er patienten i fast acetylsalicylsyre-behandling eller anden trombocythæmmende behandling fortsætter patienten med denne efter indgrebet og der lægges tromboseprofylakse oven i denne under indlæggelse. Er patienten i fast AK-behandling bridger man, dvs. der ophøres med AK-behandlingen 4 dage præoperativt, tromboseprofylakse iværksættes postoperativt og der gives tromboseprofylakse postoperativt til patienten igen er i niveau (INR 2-3). Denne måling kan foregå ved egen læge. 4. Statistik En pre-study styrke-beregning viser nødvendigheden af min patienter (styrke (β) 82 % med signifikansniveau (α) 0,05) med forventede event-rater på 3 % (22-25) og en maksimal event-rate på 4 %. Vi forventer at inkludere ca patienter, hvorfor styrken bliver større, og der bliver større statistisk mulighed for at identificere risikofaktorer (præoperative variabler). Der vil desuden blive foretaget isoleret delanalyse på de primære indgreb. 5. Budget Studiet er del-finansieret mellem Århus Universitet ( kr) og Lundbeckfondcentret for fast-track hofte og knækirurgi (FTHK) ( kr). Dette er på plads. Der vil blive ansat projektsygeplejersker/sekretærer i Lundbeckfondcenter-regi, hvorfor der ikke kalkuleres med yderligere sekretærbistand til projektet. Der vil ikke være udgifter til medicin. Der forventes udgifter til kørsel, rejser og kursusaktiviteter på ca kr. Udtræk fra Landspatientregistret (LPR) på ca kr. Andre materialer kr. 6. Sikkerhedsanalyse At vurdere risikoen for blødningskomplikationer hos patienter der undergår THA eller TKA i fast-track regime (Se appendix 2).

8 8 7. Varighed af forsøg Den forventede forsøgsvarighed, under antagelse af det anførte deltagerantal, er 24 måneder. Alle inkluderede patienter vil efter 90 ±5 dage blive undersøgt via Landspatientregistret (LPR). Rekrutteringsperiode er estimeret til at vare cirka 20 måneder. Undersøgelsen ventes at løbe fra ultimo december 09 til december Interimanalyse Der vil blive foretaget interim-analyse efter 1500 og 3000 patienter. Formål: At vurdere, om den sande risiko for komplikationer er over (dårlig behandling) eller under (god behandling) 4 %. Der vil blive lavet 3 analyser. Ved hver analyse bliver risikoen for komplikation beregnet med tilhørende CI. Ved 1. analyse (1500 pt) beregnes et exact 99,5 % CI, ved 2. Analyse (3000 pt) et exact 99 % CI og ved 3. Analyse (5000 pt) et exact 95,2 % CI. Ved hjælp af simulering er det beregnet, at hvis den sande risiko er 3 % er den samlede power 97,6 %. Hvis den sande risiko af events er 6 % er den samlede power 99,9 %. I tilfælde af uacceptabel sikkerhedsprofil/og eller meget store antal primære events, kan Klinisk Event Komité anbefale et tidligere ophør af studiet til styringskomiteen, som herefter tager beslutningen. 9. Indhentning af data Der vil efter follow-up perioden blive trukket data fra Landspatientregistret (LPR) på diagnosekoder for vaskulære events, blødninger, indlæggelsestiden og død. Ved events vil patientens journal blive indhentet og gennemgået. Studiet er godkendt af Datatilsynet. 10. Forfattere Vil fremgå i alfabetisk rækkefølge, dog med undertegnede som 1. forfatter og Henrik Kehlet som sidste forfatter (se 13.1). 11. Forsøgskomitéer Lundbeckfondcentret for fast track hofte- og knækirurgi (FTHK) vil lede den logistiske koordinering af de forskellige forsøgskomiteer Styringskomiteen Styringskomitéen vil sikre, at alle aspekter i studiet som sikkerhed og effektivitet opretholdes og at oplysninger fra bl.a. andre komitéer kan føre til rettidige ændringer.

9 9 Medlemmer: Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Sygehus Lillebælt Overlæge Torben Bæk Hansen, Regionshospitalet Holstebro Overlæge Henrik Husted, Hvidovre Hospital Professor Henrik Kehlet, Rigshospitalet, København Overlæge Mogens Berg Laursen, Ortopædkirurgien Nordjylland Professor Kjeld Søballe, Århus Universitetshospital 11.2 Klinisk Event Komité Der vil blive oprettet en klinisk event komité, bestående af undertegnede samt overlæge Steen Husted, hvor evt tvivlsspørgsmål, specielt verificering af diagnoser, vil blive diskuteret. Se appendix Etiske og legale aspekter 12.1 Etisk Komité (EK) Undersøgelsen vil blive forelagt Videnskabsetisk Komité (VEK) og blive godkendt derfra. Er blevet foreløbigt godkendt som et kvalitetsstudie, da bl.a. Hvidovre, Hørsholm og Farsø benytter sig af regimerne til dato Etiske aspekter og perspektiver af studiet Varigheden af tromboseprofylakse efter THA og TKA er under debat, både national og international. Graden af den tromboseprofylaktiske effekt kontra gener for patienten, blødningsbivirkninger og ikke mindst udgifter mangler at blive belyst i de regimer, patienterne rent faktisk opereres under. I Danmark anbefaler Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) 7 dages behandling som et kompromis (de internationale op til 35 dage), men tillader også forlænget behandling hvis der findes indikation for dette (ikke veldefineret). Studier tyder på, at ved hurtig mobilisering og et optimalt postoperativt forløb er risikoen for VTE betydeligt nedsat. Derfor findes der ikke indikation for forlænget tromboseprofylakse med deraf forøget risiko for blødningsbivirkninger (16) hos denne gruppe. Ovenstående studie med en kortere tromboseprofylaktisk behandling for patienter der undergår THA/TKA i fast-track regi er i overensstemmelse med højeste internationale ekspertise (17). Derudover er der også uenighed i forhold til de amerikanske guidelines, hvor patienterne behandles kun med aspirin (9). Vi mener, det er et meget vigtigt studie, da det kan få indflydelse, ikke kun på ortopædkirurgiske anbefalinger, men i det hele taget på store kirurgiske indgreb som ex abdominalkirurgi, gynækologi samt andre store kirurgiske specialer, hvor også fast-track finder indpas (26;27). Vi mener litteraturen, og ikke mindst de praktiske erfaringer, danner grundlag for et studie af nævnte karakter.erfaringsmæssig går flere og flere kirurger mod de internationale anbefalinger og skaber egne retningslinjer. Anbefalingerne fra Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) er 7 dages tromboseprofylakse postoperativt (ikke de internationale anbefalinger), hvilket viser der ikke er enighed på området.

10 Opbygningen af studiet vil sikre, at alle data, samt behandling af disse, følger Helsinki-deklarationen samt lokale love og regulationer. Investigatorerne må på alle tidspunkter tillade styringskomitéen eller repræsentanter herfra at gennemgå dokumenter for at sikre ovenstående. 10

11 Referencer (1) Kakkar VV. Deep vein thrombosis. Detection and prevention. Circulation 1975; 51(1):8-19. (2) Rosendaal FR, Reitsma PH. Genetics of venous thrombosis. J Thromb Haemost 2009; 7 Suppl 1: (3) Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF, Heit JA, Samama CM, Lassen MR et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008; 133(6 Suppl):381S-453S. (4) Anderson FA, Jr., Hirsh J, White K, Fitzgerald RH, Jr. Temporal trends in prevention of venous thromboembolism following primary total hip or knee arthroplasty : findings from the Hip and Knee Registry. Chest 2003; 124(6 Suppl):349S-356S. (5) Friedman RJ, Gallus AS, Cushner FD, Fitzgerald G, Anderson FA, Jr. Physician compliance with guidelines for deep-vein thrombosis prevention in total hip and knee arthroplasty. Curr Med Res Opin 2008; 24(1): (6) Callaghan JJ, Dorr LD, Engh GA, Hanssen AD, Healy WL, Lachiewicz PF et al. Prophylaxis for thromboembolic disease: recommendations from the American College of Chest Physicians--are they appropriate for orthopaedic surgery? J Arthroplasty 2005; 20(3): (7) Eikelboom JW, Karthikeyan G, Fagel N, Hirsh J. American Association of Orthopedic Surgeons and American College of Chest Physicians guidelines for venous thromboembolism prevention in hip and knee arthroplasty differ: what are the implications for clinicians and patients? Chest 2009; 135(2): (8) Callaghan JJ, Warth LC, Hoballah JJ, Liu SS, Wells CW. Evaluation of deep venous thrombosis prophylaxis in low-risk patients undergoing total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2008; 23(6 Suppl 1): (9) Cusick LA, Beverland DE. The incidence of fatal pulmonary embolism after primary hip and knee replacement in a consecutive series of 4253 patients. J Bone Joint Surg Br 2009; 91(5): (10) Lachiewicz PF, Soileau ES. Mechanical calf compression and aspirin prophylaxis for total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2007; 464: (11) Tian H, Song F, Zhang K, Liu Y. [Efficacy and safety of aspirin in prevention of venous thromboembolism after total joint arthroplasty]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2007; 87(47): (12) Sharrock NE, Gonzalez D, V, Go G, Lyman S, Salvati EA. Potent anticoagulants are associated with a higher allcause mortality rate after hip and knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2008; 466(3): (13) Pearse EO, Caldwell BF, Lockwood RJ, Hollard J. Early mobilisation after conventional knee replacement may reduce the risk of postoperative venous thromboembolism. J Bone Joint Surg Br 2007; 89(3): (14) Xing KH, Morrison G, Lim W, Douketis J, Odueyungbo A, Crowther M. Has the incidence of deep vein thrombosis in patients undergoing total hip/knee arthroplasty changed over time? A systematic review of randomized controlled trials. Thromb Res 2008; 123(1): (15) Husted H, Holm G, Jacobsen S. Predictors of length of stay and patient satisfaction after hip and knee replacement surgery: fast-track experience in 712 patients. Acta Orthop 2008; 79(2): (16) Husted, Otte K, Kristensen B, Ørsnes T, Wong C, Kehlet H. Incidens of tromboembolic complications with fasttrack hip and knee arthroplasty Ref Type: Unpublished Work (17) Salvati EA, Sharrock NE, Westrich G, Potter HG, Valle AG, Sculco TP. The 2007 ABJS Nicolas Andry Award: three decades of clinical, basic, and applied research on thromboembolic disease after THA: rationale and clinical results of a multimodal prophylaxis protocol. Clin Orthop Relat Res 2007; 459:

12 12 (18) Seddighzadeh A, Zurawska U, Shetty R, Goldhaber SZ. Venous thromboembolism in patients undergoing surgery: low rates of prophylaxis and high rates of filter insertion. Thromb Haemost 2007; 98(6): (19) Sharma OP, Oswanski MF, Joseph RJ, Tonui P, Westrick L, Raj SS et al. Venous thromboembolism in trauma patients. Am Surg 2007; 73(11): (20) Kim YH, Kim JS. The 2007 John Charnley Award. Factors leading to low prevalence of DVT and pulmonary embolism after THA: analysis of genetic and prothrombotic factors. Clin Orthop Relat Res 2007; 465: (21) Yoo MC, Cho YJ, Ghanem E, Ramteke A, Kim KI. Deep vein thrombosis after total hip arthroplasty in Korean patients and D-dimer as a screening tool. Arch Orthop Trauma Surg 2009; 129(7): (22) Mahomed NN, Barrett JA, Katz JN, Phillips CB, Losina E, Lew RA et al. Rates and outcomes of primary and revision total hip replacement in the United States medicare population. J Bone Joint Surg Am 2003; 85- A(1): (23) Mantilla CB, Horlocker TT, Schroeder DR, Berry DJ, Brown DL. Frequency of myocardial infarction, pulmonary embolism, deep venous thrombosis, and death following primary hip or knee arthroplasty. Anesthesiology 2002; 96(5): (24) Ryge C. Epidemiology study in mayor orthopaedic surgery (ESMOS-study),København, faculty of health science, University of Copenhagen (25) Williams O, Fitzpatrick R, Hajat S, Reeves BC, Stimpson A, Morris RW et al. Mortality, morbidity, and 1-year outcomes of primary elective total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2002; 17(2): (26) Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg 2008; 248(2): (27) Schwenk W. Fast track rehabilitation in visceral surgery. Chirurg 2009; 80(8): (28) Eriksson BI, Borris LC, Friedman RJ, Haas S, Huisman MV, Kakkar AK et al. Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip arthroplasty. N Engl J Med 2008; 358(26): (29) Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR, Turpie AG. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery. N Engl J Med 2001; 345(18): (30) Revideret af DCS's arbejdsgruppe vedr. Akut Koronart Syndrom,april Ref Type: Electronic Citation (31) Aho K, Harmsen P, Hatano S, Marquardsen J, Smirnov VE, Strasser T. Cerebrovascular disease in the community: results of a WHO collaborative study. Bull World Health Organ 1980; 58(1):

13 Appendix 1 Lokale postoperative retningslinjer: Århus Sygehus: LMWH (Arixtra) i 7 dage ved THA/ 5-7 dages Fragmin ved TKA. Holstebro: LMWH (Fragmin) i 7 dage ved THA/TKA. Hvidovre: X 10a (Xarelto) 10 mg til udskrivelse ved THA/TKA. Ortopædkirurgien Nordjylland: LMWH (Fragmin) til udskrivelse ved THA/TKA Vejle: LMWH (Klexane) i 7 dage ved THA/TKA Sydvestjysk Sygehus Grindsted: LMWH (Arixtra) 2.5mg x1 i 7 dage ved THA/TKA

14 Appendix 2 Blødning: Sikkerhedsendpointet er incidencen af blødning (28) observeret ikke senere end 2 dage efter sidste indtag af tromboseprofylaksen. Blødninger senere end 2 dage efter sidste dosis tromboseprofylakse vil ikke blive betragtet som en bivirkning. Diagnose af blødning Hvis blødning opstå skal al information, ex anæstesirapport, laboratorieresultater, ultralydsfund, rapporteres i patientens journal. Alle blødninger vil blive klassificeret ud fra følgende prædefinerede kriterier: Alvorlige blødninger Mindre alvorlige blødninger Alvorlig blødning er: - Dødeligblødning - Blødning i kritisk organ (retroperitoneal, intrakraniel, intraocular, intraspinal,perikardiel med tamponade, intramuskulær med kompartmentsyndrom) - Blødning der kræver kirurgisk intervention (inkluderende aspiration fra led) - Blødning førende til infusion af > 1 portion SAGM/fuldblod - Blødningsindex 2 (defineret som antal transfunderede portioner erytrocytter + diff mellem hæmoglobin før og efter blødning målt i gram/dl). - Fald i hæmoglobin på > 30g/L (=1,9mmol/L) - Alle blødninger, der ikke klassificeres som alvorlige blødninger, klassificeres som mindre alvorlige blødninger

15 Appendix 3 Definitioner af de kliniske effektmål: 16.1 DVT Stilles ved ultralyd (hvis ikke muligt, venografi). Hovedkriteriet for en DVT er negativ kompressionstest ved ultralydsundersøgelse (9) Lungeemboli Diagnosen stilles med følgende: Spiral CT-scanning (29) Perfusions-ventilations scintigrafi (9) Patologisk fjernelse af emboli (9) 16.3 Myokardieinfarkt Diagnosen stilles ved følgende situationer (30) Stigning og/eller fald i hjertespecifikke biomarkører (fortrinsvis troponin) med mindst en værdi, der overstiger 99 percentilen af øvre referencegrænse og Evidens for myokardieiskæmi med mindst et af følgende forhold - Symptomer på iskæmi (f.eks. brystsmerter, dyspnø, akut hjerteinsufficiens, arytmier) - EKG forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller nyt venstresidigt grenblok) - Udvikling af patologisk Q takker i EKG et - Billeddannende diagnostisk evidens for nyt tab af viabeltmyokardium eller ny regional dyskinesi - Revaskularisering med PCI eller CABG Apoplexi Defineres som en akut neurologisk hændelse med fokale neurologiske udfald og en varighed over 24 timer (31), verificeret ved CT/MR-scanning. Apopleksierne vil blive inddelt i typerne iskæmiske, hæmorrhagiskeeller ukendte.hvis der sker en forværring i et tidligere kendt neurologisk udfaldssymptom skalforværringen være til stede i mere end en uge eller mere end 24 timer hvis ledsaget af nye relevante CT- eller MR- skannings fund.

16 Kardiovaskulær død Dødsfald af vaskulære årsager inkluderer kardiovaskulær, cerebrovaskulær død og død af anden vaskulær abnormalitet eller død, hvor der ikke klart kan dokumenteres ikke-vaskulær årsag. Ex: Vaskulær død: Pludselig død, MI, ustabil angina, anden KAD, apopleksi, arteriel embolisme, LE, aortadissektion, hjerteinsufficiens, kardielarrytmi eller død af blødning (ikke relateret til traume). Ikke-vaskulær død: Resp. svigt, pneumoni, cancer, traume, selvmord eller anden klart defineret årsag (f. ex. leversvigt eller nyresvigt). Død af ukendt/usikker årsag vil blive kategoriseret som vaskulær død TCI Defineres som samme symptomer som apopleksi, men er forbigående og borte <24 timer Andre tromboemboliske events Skal defineres af en speciallæge på området.

17 Appendix 4 Operations-dato Cpr.nummer Led Civil status Højde: cm Vægt: kg Hæmoglobin-niveau mmol/l (max én uge gammel) Er patienten i behandling for forhøjet kolesterol? Er patienten i behandling for forhøjet blodtryk? Type 1 sukkersyge Type 2 sukkersyge Har patienten haft et cerebralt attack? Har patienten haft et venøst tromboembolisk event? Ryger patienten? Alkohol >2 genstande pr. dag? Gangredskab ved indlæggelsen? Føler patienten sig udhvilet om morgenen? (før indlæggelsen) Højlydt snorken? (før indlæggelsen) Har patienten en behandlingskrævende hjertesygdom?(tager medicin herfor) Har patienten en behandlingskrævende lungesygdom? (tager medicin herfor) Har patienten en behandlingskrævende psykisk lidelse? (tager medicin herfor) Familiær historie med DVT/LE? Bruger patienten støttestrømper? Er patienten kontraindiceret for blodfortyndende behandling, ex hæmofili? Tager patienten blodfortyndende medicin, ex marevan, magnylosv? Blodtype? Modtager patienten standard blodfortyndende behandling under indlæggelse?

18 Protokolændringer efter studiestart 1) Projektleder og koordinerende investigator: Ændret fra Michael Kjær Jacobsen til Christoffer C. Jørgensen 2) Øvrige investigatorer: Flg. investigatorer er blevet fjernet, da studiet ikke er blevet opstartet i samarbejde med deres centre: Overlæge Steen Husted Århus Universitets Hospital, THG Århus, Overlæge Søren Mikkelsen Regionshospitalet Silkeborg. Flg. investigatorer har fået ændret oplysninger: Overlæge Søren Solgaard Gentofte Hospital Gentofte. Flg. investigatorer tilføjet: Overlæge Lars Tambour Hansen, Sydvestjysk Sygehus Grindsted/Esbjerg 3) Statistiker: Niels Trolle Andersen er ikke længere tilknyttet. Christoffer C. Jørgensen vil foretage de nødvendige analyser, evt. statistikerhjælp vil blive rekvireret ved behov. 4) Undersøgelsessteder: Følgende undersøgelsesstederer aldrig startet op: Regionshospitalet Silkeborg, Hørsholm Hospital (grundet lukning) Flg. undersøgelsesstederer tilføjet: Sydvestjysk Hospital Grindsted/Esbjerg April 2010, Gentofte Hospital, november ) Baggrund: Hørsholm Hospital nævnt at have kort-tids profylakse som standard flere steder. Dette er en fejltagelse. 6) 2.1 Design: Grundet et stort antal tilgængelige patienter er det besluttet at ændre designet således at man stræber efter ca PRIMÆRE operationer og derudover et større antal revisioner og uniknæ. 7) 3. Udvælgelse af patienter: ændring i hh. til Punkt 4. Undersøgelsessteder. 8) 3.3 Udskrivelses kriterier: Tromboseprofylakse til patienter med LOS >5 dage er ændret grundet ændringer i klinisk praksis. Dette er ændret til 7-10 dage eller under indlæggelse. Profylakse varighed kan øges hvis der findes indikation herfor. Dette skal dokumenteres. 9) 4. Statistik:Det nødvendige patientantal ved en Two-tailedone sample difference from constant test med de i protokollen angivne specifikationer er Samme test får at 2076 patienter er nødvendige for at kunne detektere 1% stigning i incidensen af symptomatisk VTE, med α: 0.05, β: 82 og en baseline risiko på 1% ved 35 dages behandling med LMWH. 10) 7. Varighed af forsøg: Da den i forbindelse med studiet oprettede databaser er grundstenen i talrige selvstændige studier ang. co-morbiditet øges studievarigheden for database delen til antageligt ultimo ) 9. Indhentning af data: Dette ændret fra kun at være baseret på ICD-10 koder for vaskulære events til at inkludere ALLE genindlæggelser inden for 90 dage. Disse vil blive undersøgt for vaskulære events ved gennemgang af epikriser og journaler mhp. at øge datakvalitet. Herudover vil yderligere detaljer ang. regelmæssig AK-behandling 6 mdr. præ- og 3 mdr. postoperativt blive indhentet gennem et samarbejde med Den Danske Database for Recepter med Tilskud for at øge data kvaliteten. 1 12) 10. Forfattere: Christoffer Calov Jørgensen vil være 1. Forfatter, Michael Kjær Jacobsen 2. Forfatter og Henrik Kehlet sidste forfatter. De øvrige investigatorer vil fremgå som medforfattere i tilfældig rækkefølge såfremt deres centre har inkluderet patienter i de aktuelle studieperioder. 13) 11.1 Styringskomiteen: Følgende personer er ikke medlemmer: Overlæge Steen Husted, Overlæge Lars-Peter Jorn, Overlæge Søren Mikkelsen, Overlæge Søren Solgaard. 14) 11.2 Klinisk event Komité: Består af Christoffer Calov Jørgensen og Henrik Kehlet. 15) 12.1 Etisk Komité: Studiet blev finalt vurderet som kvalitetssikrings studie, hvorfor Videnskabsetisk Komité ikke vurderede, at studiet skulle godkendes hos dem. 16) Appendix 1: Der skal ses bort fra retningslinjer for flg. afdelinger: Hørsholm og Silkeborg. Retningslinjer for de tilføjede afdelinger Gentofte Hospital er: X 10a inhibitor (Xarelto) 10 mg x 1 Til både THA/TKA indtil udskrivelse. Sydvestjysk Sygehus Grindsted: LMWH (Arixtra) 2.5mg x 1 i 7 dage. Flg. retningslinjer er blevet ændretefter studiestart: Hvidovre Hospital: X 10a inhibitor (Xarelto) 10 mg to discharge THA/TKA. Viborg Hospital: LMWH (Fragmin) 5000 ie x 1 i 10 dage. 1 Johannesdottir SA, Horváth-Puhó E, Schmidt M, Ehrenstein V, Pedersen L, Sørensen HT. Existing data sources for clinical epidemiology:the Danish National Database of Reimbursed Prescriptions. Clin Epidemiol 2012;4:1-11.

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Klinisk retningslinje for anvendelse af graduerede kompressionsstrømper præ - og peroperativt hos udvalgte voksne patientgrupper*, som forebyggelse af postoperativ dyb venetrombose (DVT)

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Overlæge Hans Trier, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1. marts 2010 Baggrund Initiativet Safe Surgery Saves Lives (Sikker Kirurgi) er i 2008 lanceret af

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2009 38. ÅRGANG ÅRSMØDET 2009.............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS............. 4 ABSTRACTS OG POSTERE......................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE.......................

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN LØBESKADER SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN KAN SKADESMÆNGDEN REDUCERES? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN Fysioterapeut, Sundhedsfaglig kandidat, Ph.D. Post Doc på Aarhus Universitet

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere