Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik. FETA-studiet. Version 3, 23/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik. FETA-studiet. Version 3, 23/03-2012"

Transkript

1 Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik i fast-track regime FETA-studiet Version 3, 23/ Christoffer Jørgensen, Læge

2 2 1. Forsøgets formål Primære formål Hypotese Forsøgspersoner og metoder Design Udvælgelse af patienter Inklusionskriterier Plan: Udskrivelseskriterier Statistik Budget Sikkerhedsanalyse Varighed af forsøg Interimanalyse Indhentning af data Forfattere Forsøgskomitéer Styringskomiteen Klinisk Event Komité Etiske og legale aspekter Etisk Komité (EK) Etiske aspekter og perspektiver af studiet Referencer Appendix Appendix Appendix DVT Lungeemboli Myokardieinfarkt Apoplexi Kardiovaskulær død TCI Andre tromboemboliske events Appendix Protokolændringer efter studiestart... 18

3 3 Frekvensen af vaskulære events ved kort-tids tromboseprofylakse ved hofte- og knæalloplastik i fasttrack regime (FETA-studiet) Et prospektivt, deskriptivt kohorte studie med tromboseprofylakse i 3±2 dage hos patienter, der opereres elektivt med hofte- eller knæ-alloplastik Udarbejdet for Lundbeckfondcentret for fast-track hofte og knækirurgi (FTHK). Projektleder og koordinerende investigator: Christoffer C. Jørgensen, læge/klinisk assistent, Enhed for Kirurgisk patofysiologi 4074, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Blegdamsvej KBH Ø tlf Klinisk ansvarlig: Kjeld Søballe, professor, dr.med, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus, THG Henrik Kehlet, rofessor, Phd, Rigshospitalet, København Øvrige investigatorer: Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Sygehus Lillebælt Professor overlæge Torben Bæk Hansen, Regionshospitalet Holstebro Overlæge Henrik Husted, Hvidovre Hospital Overlæge Lars-Peter Jorn, Regionshospitalet Viborg Overlæge Mogens Berg Laursen, Ortopædkirurgien Nordjylland Overlæge Lars Tambour Hansen, Sydvestjysk Sygehus Grindsted/Esbjerg Statistiker: Christoffer C. Jørgensen, evt. rekvireres statistisk hjælp eksternt Undersøgelsessteder: Ortopædkirurgiske afdelinger på, Århus Sygehus THG, Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgien Nordjylland (Farsø), Regionshospitalet Holstebro, Sygehus Lillebælt, Regionshospitalet Viborg, Sydvestjysk Sygehus Grindsted.

4 4 Baggrund Kirurgiske indgreb har længe været relateret til udvikling af trombose, specielt efter store ortopædkirurgiske indgreb (1;2). Disse komplikationer defineres som venøs tromboemboli (VTE) inkluderende dyb venøs trombose (DVT) og lungeemboli (LE). Farmakologisk profylakse kan nedsætte risikoen for trombose og anbefalingerne (grad 1a) fra American College of ChestPhysicians (ACCP) er én af følgende tre antikoagulantia: 1: Low molecular weight heparin (LMWH) 2: Faktor Xa-hæmmere 3: Vitamin-K-antagonister Der anbefales op til 10 dages profylakse ved TKA (total knæ alloplastik) og helt op til 35 dage ved THA (total hofte alloplastik) (3). Ser man til USA følger hovedparten af kirurger ACCP s guidelines. Undersøgelser viser, at ca. 90 % følger disse, dog med yderligere profylaktiske tiltag, ex kompressionsstrømper(4). Nyere undersøgelser tyder dog på en noget dårligere compliance blandt kirurger på verdensplan på ca. 50 % (5). Der er dog sat spørgsmålstegn ved validiteten af ovenstående guidelines, spørgsmålstegn ved eksklusions og inklusionskriterierne til de undersøgelser, der ligger til grund for ovennævnte guidelines, samt det faktum, at thorax-kirurger dikterer ortopædkirurgers guidelines (6), hvorfor AAOS har lavet egne. Forskellen på ACCP og AAOS er primært benyttelse af kompressionsstrømper samt aspirin som eneste profylakse ved blødningstruede patienter samt en generel uenighed om sammenhængen mellem DVT og lungeemboli (7). I Danmark har Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) indført egne retningsliner med 7 dages posttrombotisk profylakse, hvilket viser stor kontroversitet på området. De få, der ikke benytter sig af ACCP guidelines, med bl.a. aspirin (og hurtig mobilisering) som eneste profylakse, viser meget lave incidenser af vaskulære events (8-11), hvorfor der stadig foreligger tvivl på området mht. den mest optimale behandling, ikke mindst grundet større mortalitet ved brug af LMWH end blandt andet aspirin(12). Præliminære ukontrollerede studier ved TKA har vist, at tidlig mobilisering (< 24 timer efter operationen) kan nedsætte risikoen for postoperative VTE signifikant hos patienter behandlet med LMWH (13), og da incidensen af DVT efter TKA har vist sig faldende over tid med warfarin (VKA) som profylakse (14), er man begyndt at interessere sig for det postoperative mobiliseringsregime. Trenden går mod accelererede patientforløb (fast-track), hvor optimal smertebehandling, tidlig mobilisering (<24 timer), præoperativ information mm sigter mod at reducere indlæggelsestiden. Opgørelser over THA og TKA patienter fra Hvidovre Hospital dokumenterer, at 92 % af patienterne var udskrevet inden for 5 dage og 41 % inden for 3 dage (15). Et ikke-publiceret præliminært studie fra Hvidovre Hospital med næsten 2000 patienter viser meget lave symptomatiske VTE-incidenser efter 90 dages follow-up med dødsfald på 0,15 %, DVT/LE/død ved TKA 0,66 %, og 0,52 % ved THA, når fast-track regime blev anvendt (16). Disse incidenser er endog lavere end den sammenlignelige litteratur med tromboseprofylaktiske regimer på 35 dage.

5 5 En ekspertgruppe har foreslået, at farmakologisk tromboseprofylakse ikke er obligat for patienter der mobiliseres hurtigt, hvilket vil resultere i færre bivirkninger i form af blødninger, færre gener for patienten samt økonomiske fordele (17). Dette har medført, at ovenstående behandling med kort-tids profylakse er standard flere steder i landet dags dato (blandt andre Hørsholm, Hvidovre og Farsø). Der er ikke tidligere publiceret studier der detaljeret beskriver risikoen for vaskulære events, herunder de arterielle komplikationer, med korttids-antitrombotisk behandling i fast-track regime efter THA/TKA samt muligheden for identifikation af præoperative risikofaktorer (2;18;19). Det skal kort nævnes, at patienter i østen (Korea, Kina mfl.) ikke har tradition for tromboseprofylakse efter THA grundet lave incidenser af VTE selv uden profylakse. Her skal genetik, ændrede kostvaner mm tages i betragtning(20;21). 1. Forsøgets formål 1.1 Primære formål At foretage et kvalitets-kohorte-studie for at belyse frekvensen af symptomatisk DVT, LE, akut myokardieinfarkt (AMI), apopleksi samt andre vaskulære events og/eller død af andre årsager hos patienter, der får foretaget elektiv uni- og bilateral THA/TKA, revisions samt uni-kai fast-track regi med kort-tids tromboseprofylaktisk behandling (3 ± 2 dage). Desuden forsøge ud fra ovenstående at identificere risikofaktorer (Se appendix 4). 1.2 Hypotese Der findes ikke forøget frekvens af symptomatiske venøse thromboemboliske events ved THA/TKA i fasttrack regime med korttids-tromboseprofylaktisk behandling. 2. Forsøgspersoner og metoder 2.1 Design Et deltaljeret, prospektivt, multicenter kvalitetskohortestudie med ca patienter > 18 år, der får foretaget elektiv uni- og bilateral THA/TKA, revisions samt uni-ka og modtager tromboseprofylakse kun under indlæggelse (3 ± 2 dage/ 72 ± 48 timer). Follow-up perioden er på 90 dage. Patienter med postoperative kliniske tegn til vaskulære events opfordres til at søge læge og få tilbudt relevant udredning og behandling (se appendix 3). 3. Udvælgelse af patienter Der inkluderes patienter fra ortopædkirurgiske afdelinger på Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, Regionshospitalet Holstebro, Hvidovre Hospital, Sydvestjysk Sygehus Grindsted, Vejle Hospital samt

6 6 Ortopædkirurgien Nordjylland (Farsø) fra ultimo december 09 til ca. december 11, til der er inkluderet 5000 patienter. Fælles for ovennævnte centre er en kort mean indlæggelsestid (LOS) med patienter udskrevet inden for dag 3 ± 2. LOS defineres som antal overnatninger postoperativt. 3.1 Inklusionskriterier Mænd og kvinder > 18 år Gennemgået primær uni/bilateral THA/TKA, revisions THA/TKA samt uni-ka i fast-track regi Udskrevet inden dag 3 ± 2/72 ± 48 timer Observationer og prøver 3.2 Plan: Dag -7 til -1: Patienten gennemgår objektiv undersøgelse og der optages demografiske data (se appendix 4). Dag 0: Defineres som operationsdagen Patienten opereres. Der gives tromboseprofylakse efter lokale retningslinjer (se appendix 1). Dag 3 ± 2: Patienten udskrives (se 4.3) og ophører med tromboseprofylakse. Dag 90 ± 5:Slutfollow-up 3.3 Udskrivelseskriterier Selvhjulpen Ind/udafseng

7 7 Op/nedafstol Uafhængig gang med hjælpemidler Er patienten ikke udskrevet inden for dag 3 ± 2 skal patienten følge Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs (DOS) retningslinjer (7 dage). Denne gruppe vil blive fulgt særskilt. Er patienten i fast acetylsalicylsyre-behandling eller anden trombocythæmmende behandling fortsætter patienten med denne efter indgrebet og der lægges tromboseprofylakse oven i denne under indlæggelse. Er patienten i fast AK-behandling bridger man, dvs. der ophøres med AK-behandlingen 4 dage præoperativt, tromboseprofylakse iværksættes postoperativt og der gives tromboseprofylakse postoperativt til patienten igen er i niveau (INR 2-3). Denne måling kan foregå ved egen læge. 4. Statistik En pre-study styrke-beregning viser nødvendigheden af min patienter (styrke (β) 82 % med signifikansniveau (α) 0,05) med forventede event-rater på 3 % (22-25) og en maksimal event-rate på 4 %. Vi forventer at inkludere ca patienter, hvorfor styrken bliver større, og der bliver større statistisk mulighed for at identificere risikofaktorer (præoperative variabler). Der vil desuden blive foretaget isoleret delanalyse på de primære indgreb. 5. Budget Studiet er del-finansieret mellem Århus Universitet ( kr) og Lundbeckfondcentret for fast-track hofte og knækirurgi (FTHK) ( kr). Dette er på plads. Der vil blive ansat projektsygeplejersker/sekretærer i Lundbeckfondcenter-regi, hvorfor der ikke kalkuleres med yderligere sekretærbistand til projektet. Der vil ikke være udgifter til medicin. Der forventes udgifter til kørsel, rejser og kursusaktiviteter på ca kr. Udtræk fra Landspatientregistret (LPR) på ca kr. Andre materialer kr. 6. Sikkerhedsanalyse At vurdere risikoen for blødningskomplikationer hos patienter der undergår THA eller TKA i fast-track regime (Se appendix 2).

8 8 7. Varighed af forsøg Den forventede forsøgsvarighed, under antagelse af det anførte deltagerantal, er 24 måneder. Alle inkluderede patienter vil efter 90 ±5 dage blive undersøgt via Landspatientregistret (LPR). Rekrutteringsperiode er estimeret til at vare cirka 20 måneder. Undersøgelsen ventes at løbe fra ultimo december 09 til december Interimanalyse Der vil blive foretaget interim-analyse efter 1500 og 3000 patienter. Formål: At vurdere, om den sande risiko for komplikationer er over (dårlig behandling) eller under (god behandling) 4 %. Der vil blive lavet 3 analyser. Ved hver analyse bliver risikoen for komplikation beregnet med tilhørende CI. Ved 1. analyse (1500 pt) beregnes et exact 99,5 % CI, ved 2. Analyse (3000 pt) et exact 99 % CI og ved 3. Analyse (5000 pt) et exact 95,2 % CI. Ved hjælp af simulering er det beregnet, at hvis den sande risiko er 3 % er den samlede power 97,6 %. Hvis den sande risiko af events er 6 % er den samlede power 99,9 %. I tilfælde af uacceptabel sikkerhedsprofil/og eller meget store antal primære events, kan Klinisk Event Komité anbefale et tidligere ophør af studiet til styringskomiteen, som herefter tager beslutningen. 9. Indhentning af data Der vil efter follow-up perioden blive trukket data fra Landspatientregistret (LPR) på diagnosekoder for vaskulære events, blødninger, indlæggelsestiden og død. Ved events vil patientens journal blive indhentet og gennemgået. Studiet er godkendt af Datatilsynet. 10. Forfattere Vil fremgå i alfabetisk rækkefølge, dog med undertegnede som 1. forfatter og Henrik Kehlet som sidste forfatter (se 13.1). 11. Forsøgskomitéer Lundbeckfondcentret for fast track hofte- og knækirurgi (FTHK) vil lede den logistiske koordinering af de forskellige forsøgskomiteer Styringskomiteen Styringskomitéen vil sikre, at alle aspekter i studiet som sikkerhed og effektivitet opretholdes og at oplysninger fra bl.a. andre komitéer kan føre til rettidige ændringer.

9 9 Medlemmer: Overlæge Per Kjærsgaard-Andersen, Sygehus Lillebælt Overlæge Torben Bæk Hansen, Regionshospitalet Holstebro Overlæge Henrik Husted, Hvidovre Hospital Professor Henrik Kehlet, Rigshospitalet, København Overlæge Mogens Berg Laursen, Ortopædkirurgien Nordjylland Professor Kjeld Søballe, Århus Universitetshospital 11.2 Klinisk Event Komité Der vil blive oprettet en klinisk event komité, bestående af undertegnede samt overlæge Steen Husted, hvor evt tvivlsspørgsmål, specielt verificering af diagnoser, vil blive diskuteret. Se appendix Etiske og legale aspekter 12.1 Etisk Komité (EK) Undersøgelsen vil blive forelagt Videnskabsetisk Komité (VEK) og blive godkendt derfra. Er blevet foreløbigt godkendt som et kvalitetsstudie, da bl.a. Hvidovre, Hørsholm og Farsø benytter sig af regimerne til dato Etiske aspekter og perspektiver af studiet Varigheden af tromboseprofylakse efter THA og TKA er under debat, både national og international. Graden af den tromboseprofylaktiske effekt kontra gener for patienten, blødningsbivirkninger og ikke mindst udgifter mangler at blive belyst i de regimer, patienterne rent faktisk opereres under. I Danmark anbefaler Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) 7 dages behandling som et kompromis (de internationale op til 35 dage), men tillader også forlænget behandling hvis der findes indikation for dette (ikke veldefineret). Studier tyder på, at ved hurtig mobilisering og et optimalt postoperativt forløb er risikoen for VTE betydeligt nedsat. Derfor findes der ikke indikation for forlænget tromboseprofylakse med deraf forøget risiko for blødningsbivirkninger (16) hos denne gruppe. Ovenstående studie med en kortere tromboseprofylaktisk behandling for patienter der undergår THA/TKA i fast-track regi er i overensstemmelse med højeste internationale ekspertise (17). Derudover er der også uenighed i forhold til de amerikanske guidelines, hvor patienterne behandles kun med aspirin (9). Vi mener, det er et meget vigtigt studie, da det kan få indflydelse, ikke kun på ortopædkirurgiske anbefalinger, men i det hele taget på store kirurgiske indgreb som ex abdominalkirurgi, gynækologi samt andre store kirurgiske specialer, hvor også fast-track finder indpas (26;27). Vi mener litteraturen, og ikke mindst de praktiske erfaringer, danner grundlag for et studie af nævnte karakter.erfaringsmæssig går flere og flere kirurger mod de internationale anbefalinger og skaber egne retningslinjer. Anbefalingerne fra Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) er 7 dages tromboseprofylakse postoperativt (ikke de internationale anbefalinger), hvilket viser der ikke er enighed på området.

10 Opbygningen af studiet vil sikre, at alle data, samt behandling af disse, følger Helsinki-deklarationen samt lokale love og regulationer. Investigatorerne må på alle tidspunkter tillade styringskomitéen eller repræsentanter herfra at gennemgå dokumenter for at sikre ovenstående. 10

11 Referencer (1) Kakkar VV. Deep vein thrombosis. Detection and prevention. Circulation 1975; 51(1):8-19. (2) Rosendaal FR, Reitsma PH. Genetics of venous thrombosis. J Thromb Haemost 2009; 7 Suppl 1: (3) Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF, Heit JA, Samama CM, Lassen MR et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008; 133(6 Suppl):381S-453S. (4) Anderson FA, Jr., Hirsh J, White K, Fitzgerald RH, Jr. Temporal trends in prevention of venous thromboembolism following primary total hip or knee arthroplasty : findings from the Hip and Knee Registry. Chest 2003; 124(6 Suppl):349S-356S. (5) Friedman RJ, Gallus AS, Cushner FD, Fitzgerald G, Anderson FA, Jr. Physician compliance with guidelines for deep-vein thrombosis prevention in total hip and knee arthroplasty. Curr Med Res Opin 2008; 24(1): (6) Callaghan JJ, Dorr LD, Engh GA, Hanssen AD, Healy WL, Lachiewicz PF et al. Prophylaxis for thromboembolic disease: recommendations from the American College of Chest Physicians--are they appropriate for orthopaedic surgery? J Arthroplasty 2005; 20(3): (7) Eikelboom JW, Karthikeyan G, Fagel N, Hirsh J. American Association of Orthopedic Surgeons and American College of Chest Physicians guidelines for venous thromboembolism prevention in hip and knee arthroplasty differ: what are the implications for clinicians and patients? Chest 2009; 135(2): (8) Callaghan JJ, Warth LC, Hoballah JJ, Liu SS, Wells CW. Evaluation of deep venous thrombosis prophylaxis in low-risk patients undergoing total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2008; 23(6 Suppl 1): (9) Cusick LA, Beverland DE. The incidence of fatal pulmonary embolism after primary hip and knee replacement in a consecutive series of 4253 patients. J Bone Joint Surg Br 2009; 91(5): (10) Lachiewicz PF, Soileau ES. Mechanical calf compression and aspirin prophylaxis for total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2007; 464: (11) Tian H, Song F, Zhang K, Liu Y. [Efficacy and safety of aspirin in prevention of venous thromboembolism after total joint arthroplasty]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2007; 87(47): (12) Sharrock NE, Gonzalez D, V, Go G, Lyman S, Salvati EA. Potent anticoagulants are associated with a higher allcause mortality rate after hip and knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2008; 466(3): (13) Pearse EO, Caldwell BF, Lockwood RJ, Hollard J. Early mobilisation after conventional knee replacement may reduce the risk of postoperative venous thromboembolism. J Bone Joint Surg Br 2007; 89(3): (14) Xing KH, Morrison G, Lim W, Douketis J, Odueyungbo A, Crowther M. Has the incidence of deep vein thrombosis in patients undergoing total hip/knee arthroplasty changed over time? A systematic review of randomized controlled trials. Thromb Res 2008; 123(1): (15) Husted H, Holm G, Jacobsen S. Predictors of length of stay and patient satisfaction after hip and knee replacement surgery: fast-track experience in 712 patients. Acta Orthop 2008; 79(2): (16) Husted, Otte K, Kristensen B, Ørsnes T, Wong C, Kehlet H. Incidens of tromboembolic complications with fasttrack hip and knee arthroplasty Ref Type: Unpublished Work (17) Salvati EA, Sharrock NE, Westrich G, Potter HG, Valle AG, Sculco TP. The 2007 ABJS Nicolas Andry Award: three decades of clinical, basic, and applied research on thromboembolic disease after THA: rationale and clinical results of a multimodal prophylaxis protocol. Clin Orthop Relat Res 2007; 459:

12 12 (18) Seddighzadeh A, Zurawska U, Shetty R, Goldhaber SZ. Venous thromboembolism in patients undergoing surgery: low rates of prophylaxis and high rates of filter insertion. Thromb Haemost 2007; 98(6): (19) Sharma OP, Oswanski MF, Joseph RJ, Tonui P, Westrick L, Raj SS et al. Venous thromboembolism in trauma patients. Am Surg 2007; 73(11): (20) Kim YH, Kim JS. The 2007 John Charnley Award. Factors leading to low prevalence of DVT and pulmonary embolism after THA: analysis of genetic and prothrombotic factors. Clin Orthop Relat Res 2007; 465: (21) Yoo MC, Cho YJ, Ghanem E, Ramteke A, Kim KI. Deep vein thrombosis after total hip arthroplasty in Korean patients and D-dimer as a screening tool. Arch Orthop Trauma Surg 2009; 129(7): (22) Mahomed NN, Barrett JA, Katz JN, Phillips CB, Losina E, Lew RA et al. Rates and outcomes of primary and revision total hip replacement in the United States medicare population. J Bone Joint Surg Am 2003; 85- A(1): (23) Mantilla CB, Horlocker TT, Schroeder DR, Berry DJ, Brown DL. Frequency of myocardial infarction, pulmonary embolism, deep venous thrombosis, and death following primary hip or knee arthroplasty. Anesthesiology 2002; 96(5): (24) Ryge C. Epidemiology study in mayor orthopaedic surgery (ESMOS-study),København, faculty of health science, University of Copenhagen (25) Williams O, Fitzpatrick R, Hajat S, Reeves BC, Stimpson A, Morris RW et al. Mortality, morbidity, and 1-year outcomes of primary elective total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2002; 17(2): (26) Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg 2008; 248(2): (27) Schwenk W. Fast track rehabilitation in visceral surgery. Chirurg 2009; 80(8): (28) Eriksson BI, Borris LC, Friedman RJ, Haas S, Huisman MV, Kakkar AK et al. Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip arthroplasty. N Engl J Med 2008; 358(26): (29) Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR, Turpie AG. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery. N Engl J Med 2001; 345(18): (30) Revideret af DCS's arbejdsgruppe vedr. Akut Koronart Syndrom,april Ref Type: Electronic Citation (31) Aho K, Harmsen P, Hatano S, Marquardsen J, Smirnov VE, Strasser T. Cerebrovascular disease in the community: results of a WHO collaborative study. Bull World Health Organ 1980; 58(1):

13 Appendix 1 Lokale postoperative retningslinjer: Århus Sygehus: LMWH (Arixtra) i 7 dage ved THA/ 5-7 dages Fragmin ved TKA. Holstebro: LMWH (Fragmin) i 7 dage ved THA/TKA. Hvidovre: X 10a (Xarelto) 10 mg til udskrivelse ved THA/TKA. Ortopædkirurgien Nordjylland: LMWH (Fragmin) til udskrivelse ved THA/TKA Vejle: LMWH (Klexane) i 7 dage ved THA/TKA Sydvestjysk Sygehus Grindsted: LMWH (Arixtra) 2.5mg x1 i 7 dage ved THA/TKA

14 Appendix 2 Blødning: Sikkerhedsendpointet er incidencen af blødning (28) observeret ikke senere end 2 dage efter sidste indtag af tromboseprofylaksen. Blødninger senere end 2 dage efter sidste dosis tromboseprofylakse vil ikke blive betragtet som en bivirkning. Diagnose af blødning Hvis blødning opstå skal al information, ex anæstesirapport, laboratorieresultater, ultralydsfund, rapporteres i patientens journal. Alle blødninger vil blive klassificeret ud fra følgende prædefinerede kriterier: Alvorlige blødninger Mindre alvorlige blødninger Alvorlig blødning er: - Dødeligblødning - Blødning i kritisk organ (retroperitoneal, intrakraniel, intraocular, intraspinal,perikardiel med tamponade, intramuskulær med kompartmentsyndrom) - Blødning der kræver kirurgisk intervention (inkluderende aspiration fra led) - Blødning førende til infusion af > 1 portion SAGM/fuldblod - Blødningsindex 2 (defineret som antal transfunderede portioner erytrocytter + diff mellem hæmoglobin før og efter blødning målt i gram/dl). - Fald i hæmoglobin på > 30g/L (=1,9mmol/L) - Alle blødninger, der ikke klassificeres som alvorlige blødninger, klassificeres som mindre alvorlige blødninger

15 Appendix 3 Definitioner af de kliniske effektmål: 16.1 DVT Stilles ved ultralyd (hvis ikke muligt, venografi). Hovedkriteriet for en DVT er negativ kompressionstest ved ultralydsundersøgelse (9) Lungeemboli Diagnosen stilles med følgende: Spiral CT-scanning (29) Perfusions-ventilations scintigrafi (9) Patologisk fjernelse af emboli (9) 16.3 Myokardieinfarkt Diagnosen stilles ved følgende situationer (30) Stigning og/eller fald i hjertespecifikke biomarkører (fortrinsvis troponin) med mindst en værdi, der overstiger 99 percentilen af øvre referencegrænse og Evidens for myokardieiskæmi med mindst et af følgende forhold - Symptomer på iskæmi (f.eks. brystsmerter, dyspnø, akut hjerteinsufficiens, arytmier) - EKG forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller nyt venstresidigt grenblok) - Udvikling af patologisk Q takker i EKG et - Billeddannende diagnostisk evidens for nyt tab af viabeltmyokardium eller ny regional dyskinesi - Revaskularisering med PCI eller CABG Apoplexi Defineres som en akut neurologisk hændelse med fokale neurologiske udfald og en varighed over 24 timer (31), verificeret ved CT/MR-scanning. Apopleksierne vil blive inddelt i typerne iskæmiske, hæmorrhagiskeeller ukendte.hvis der sker en forværring i et tidligere kendt neurologisk udfaldssymptom skalforværringen være til stede i mere end en uge eller mere end 24 timer hvis ledsaget af nye relevante CT- eller MR- skannings fund.

16 Kardiovaskulær død Dødsfald af vaskulære årsager inkluderer kardiovaskulær, cerebrovaskulær død og død af anden vaskulær abnormalitet eller død, hvor der ikke klart kan dokumenteres ikke-vaskulær årsag. Ex: Vaskulær død: Pludselig død, MI, ustabil angina, anden KAD, apopleksi, arteriel embolisme, LE, aortadissektion, hjerteinsufficiens, kardielarrytmi eller død af blødning (ikke relateret til traume). Ikke-vaskulær død: Resp. svigt, pneumoni, cancer, traume, selvmord eller anden klart defineret årsag (f. ex. leversvigt eller nyresvigt). Død af ukendt/usikker årsag vil blive kategoriseret som vaskulær død TCI Defineres som samme symptomer som apopleksi, men er forbigående og borte <24 timer Andre tromboemboliske events Skal defineres af en speciallæge på området.

17 Appendix 4 Operations-dato Cpr.nummer Led Civil status Højde: cm Vægt: kg Hæmoglobin-niveau mmol/l (max én uge gammel) Er patienten i behandling for forhøjet kolesterol? Er patienten i behandling for forhøjet blodtryk? Type 1 sukkersyge Type 2 sukkersyge Har patienten haft et cerebralt attack? Har patienten haft et venøst tromboembolisk event? Ryger patienten? Alkohol >2 genstande pr. dag? Gangredskab ved indlæggelsen? Føler patienten sig udhvilet om morgenen? (før indlæggelsen) Højlydt snorken? (før indlæggelsen) Har patienten en behandlingskrævende hjertesygdom?(tager medicin herfor) Har patienten en behandlingskrævende lungesygdom? (tager medicin herfor) Har patienten en behandlingskrævende psykisk lidelse? (tager medicin herfor) Familiær historie med DVT/LE? Bruger patienten støttestrømper? Er patienten kontraindiceret for blodfortyndende behandling, ex hæmofili? Tager patienten blodfortyndende medicin, ex marevan, magnylosv? Blodtype? Modtager patienten standard blodfortyndende behandling under indlæggelse?

18 Protokolændringer efter studiestart 1) Projektleder og koordinerende investigator: Ændret fra Michael Kjær Jacobsen til Christoffer C. Jørgensen 2) Øvrige investigatorer: Flg. investigatorer er blevet fjernet, da studiet ikke er blevet opstartet i samarbejde med deres centre: Overlæge Steen Husted Århus Universitets Hospital, THG Århus, Overlæge Søren Mikkelsen Regionshospitalet Silkeborg. Flg. investigatorer har fået ændret oplysninger: Overlæge Søren Solgaard Gentofte Hospital Gentofte. Flg. investigatorer tilføjet: Overlæge Lars Tambour Hansen, Sydvestjysk Sygehus Grindsted/Esbjerg 3) Statistiker: Niels Trolle Andersen er ikke længere tilknyttet. Christoffer C. Jørgensen vil foretage de nødvendige analyser, evt. statistikerhjælp vil blive rekvireret ved behov. 4) Undersøgelsessteder: Følgende undersøgelsesstederer aldrig startet op: Regionshospitalet Silkeborg, Hørsholm Hospital (grundet lukning) Flg. undersøgelsesstederer tilføjet: Sydvestjysk Hospital Grindsted/Esbjerg April 2010, Gentofte Hospital, november ) Baggrund: Hørsholm Hospital nævnt at have kort-tids profylakse som standard flere steder. Dette er en fejltagelse. 6) 2.1 Design: Grundet et stort antal tilgængelige patienter er det besluttet at ændre designet således at man stræber efter ca PRIMÆRE operationer og derudover et større antal revisioner og uniknæ. 7) 3. Udvælgelse af patienter: ændring i hh. til Punkt 4. Undersøgelsessteder. 8) 3.3 Udskrivelses kriterier: Tromboseprofylakse til patienter med LOS >5 dage er ændret grundet ændringer i klinisk praksis. Dette er ændret til 7-10 dage eller under indlæggelse. Profylakse varighed kan øges hvis der findes indikation herfor. Dette skal dokumenteres. 9) 4. Statistik:Det nødvendige patientantal ved en Two-tailedone sample difference from constant test med de i protokollen angivne specifikationer er Samme test får at 2076 patienter er nødvendige for at kunne detektere 1% stigning i incidensen af symptomatisk VTE, med α: 0.05, β: 82 og en baseline risiko på 1% ved 35 dages behandling med LMWH. 10) 7. Varighed af forsøg: Da den i forbindelse med studiet oprettede databaser er grundstenen i talrige selvstændige studier ang. co-morbiditet øges studievarigheden for database delen til antageligt ultimo ) 9. Indhentning af data: Dette ændret fra kun at være baseret på ICD-10 koder for vaskulære events til at inkludere ALLE genindlæggelser inden for 90 dage. Disse vil blive undersøgt for vaskulære events ved gennemgang af epikriser og journaler mhp. at øge datakvalitet. Herudover vil yderligere detaljer ang. regelmæssig AK-behandling 6 mdr. præ- og 3 mdr. postoperativt blive indhentet gennem et samarbejde med Den Danske Database for Recepter med Tilskud for at øge data kvaliteten. 1 12) 10. Forfattere: Christoffer Calov Jørgensen vil være 1. Forfatter, Michael Kjær Jacobsen 2. Forfatter og Henrik Kehlet sidste forfatter. De øvrige investigatorer vil fremgå som medforfattere i tilfældig rækkefølge såfremt deres centre har inkluderet patienter i de aktuelle studieperioder. 13) 11.1 Styringskomiteen: Følgende personer er ikke medlemmer: Overlæge Steen Husted, Overlæge Lars-Peter Jorn, Overlæge Søren Mikkelsen, Overlæge Søren Solgaard. 14) 11.2 Klinisk event Komité: Består af Christoffer Calov Jørgensen og Henrik Kehlet. 15) 12.1 Etisk Komité: Studiet blev finalt vurderet som kvalitetssikrings studie, hvorfor Videnskabsetisk Komité ikke vurderede, at studiet skulle godkendes hos dem. 16) Appendix 1: Der skal ses bort fra retningslinjer for flg. afdelinger: Hørsholm og Silkeborg. Retningslinjer for de tilføjede afdelinger Gentofte Hospital er: X 10a inhibitor (Xarelto) 10 mg x 1 Til både THA/TKA indtil udskrivelse. Sydvestjysk Sygehus Grindsted: LMWH (Arixtra) 2.5mg x 1 i 7 dage. Flg. retningslinjer er blevet ændretefter studiestart: Hvidovre Hospital: X 10a inhibitor (Xarelto) 10 mg to discharge THA/TKA. Viborg Hospital: LMWH (Fragmin) 5000 ie x 1 i 10 dage. 1 Johannesdottir SA, Horváth-Puhó E, Schmidt M, Ehrenstein V, Pedersen L, Sørensen HT. Existing data sources for clinical epidemiology:the Danish National Database of Reimbursed Prescriptions. Clin Epidemiol 2012;4:1-11.

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER

SKABELON TIL UDFORMNING AF BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER SKABELON TIL UDFORMNING AF BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER Titel Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteterne hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering Hovedsøgeord:

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Slide no 1. Nana Folmann Hempler Forsker, Phd

Slide no 1. Nana Folmann Hempler Forsker, Phd Slide no 1 Nana Folmann Hempler Forsker, Phd En registerbaseret undersøgelse af etniske og sociale forskelle i medicinsk behandling efter AMI (blodprop i hjertet) Forskningsspørgsmål Er der forskel i kvalitet

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Status for Trombolyse 2009. Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus

Status for Trombolyse 2009. Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus Status for Trombolyse 2009 Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus Godkendelse af trombolysebehandling (Actilyse) Justeret OR (95% CI) for at undgå et neurologisk handicap efter

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjerterehabilitering - evidens og status Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjertesygdomme i Danmark Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronart

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010

Patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystektomi. Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010 Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget laparoskopisk kolecystectomi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet og rekonvalescens. 01.08.2010 Patienter,

Læs mere

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases)

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital 06/10/17 1 Disposition

Læs mere

Kombinationsbehandling

Kombinationsbehandling Kombinationsbehandling Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d., FESC Fagområdespecialist i Trombose & Hæmostase Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby Flerstof-antitrombotisk

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling.

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. AUH % 20-25 % af alle iskæmiske strokes Atrieflimren 40 35 30 25 20 15 10

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO)

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) v. Cand. Scient. San, ph.d. stud. Randi Bilberg Orthopaedic Research Unit Dept. of

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Afdelingen anvender primært følgende præparater: 1. Farmaka der nedsætter dannelsen af normale koagulationsfaktorer: Marevan 2. Farmaka der øger

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

RADS Fagudvalg vedr. Tromboseprofylakse til ortopædkirurgiske patienter: Baggrundsnotat Side 1 af 52

RADS Fagudvalg vedr. Tromboseprofylakse til ortopædkirurgiske patienter: Baggrundsnotat Side 1 af 52 Baggrundsnotat: Tromboseprofylakse til ortopædkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

ICH Guideline fra European Stroke Organisation

ICH Guideline fra European Stroke Organisation ICH Guideline fra European Stroke Organisation Hanne Christensen, professor, overlæge, dr.med., FESO Tilknytning (seneste 2 år) Medlem af ESO s guideline udvalg, medforfatter på flere guidelines Formand

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

Dumme spørgsmål eksisterer ikke..

Dumme spørgsmål eksisterer ikke.. AK - BEHANDLING Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital E-mail: tdc@clin.au.dk 1 Disposition Hvad er AK behandling

Læs mere

Enhed for Perioperativ Sygepleje

Enhed for Perioperativ Sygepleje Enhed for Perioperativ Sygepleje Sygepleje ved accelererede operationsforløb Øre-næse-hals symposium 2005 Vejle Enhed for Perioperativ Sygepleje Accelererede operationsforløb organisatorisk/økonomisk perspektiv

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning Tid og sted: Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus (10 min. gang fra Aarhus banegård). Deltagerantal: Max.

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet

Karbase årsrapport 2013. Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet Karbase årsrapport 2013 Repræsentantskabsmøde kl 15-18 16 Juni 2014 Rigshospitalet 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Gennemgang af første udgave og plan for årsrapport 2014.

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA Appendiks 4 CEMTV Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA 2. november 2005 1 Indholdsfortegnelse Indledning, formål og metode 3 Resultater

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Atrieflimren. Hjerteforeningens Sundhedskonference. 12. oktober Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby

Atrieflimren. Hjerteforeningens Sundhedskonference. 12. oktober Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby Atrieflimren Hjerteforeningens Sundhedskonference 12. oktober 2016 Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby Agenda Hvad er atrieflimren egentligt og hvor hyppigt er det? Er det

Læs mere

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt Nye resultater fra det danske screeningsprojekt International Lungekræftdag 2015 17.November 2015 Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Thoraxkirurgisk Klinik, Screening for lungecancer er principielt

Læs mere

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Oslo Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Dagkirurgisk Afsnit, Skejby Fast sygeplejepersonale Fast anæstesipersonale Fast anæstesilægestab Lokal ledelse Booking i afsnittet Stuefordeling efter

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi.

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. 1. Kort klinisk retningslinje vedr.: Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. Anbefaling: Med svag underliggende dokumentation anbefales at overveje at undlade

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

16-09-2015. Sygeplejeintervention der virker! Klinisk Forskning I Sygepleje! BRITTA HØRDAM Seniorforsker, Ph.D, Cand Cur., SD.

16-09-2015. Sygeplejeintervention der virker! Klinisk Forskning I Sygepleje! BRITTA HØRDAM Seniorforsker, Ph.D, Cand Cur., SD. Klinisk Forskning I Sygepleje! BRITTA HØRDAM Seniorforsker, Ph.D, Cand Cur., SD., Sygeplejerske Center for Sundhed,Økonomi og Policy www.chep.ku.dk Enhedens navn Plan for præsentation 1. Baggrund 2. Formål

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter

Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter Fysisk træning til hjerteklapopererede patienter Kirstine Lærum Sibilitz, læge, ph.d.studerende Lars Tang, fysioterapeut, cand.scient.san.stud. Hjertecentret - Rigshospitalet Temadag for Hjerteforeningens

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis NR Det rigtige svar 1 Diuretika. 2 Variant angina pectoris/spasmeangina. 3 Man behøver ikke flere undersøgelser, da pt. har Løfgrens Syndrom, dvs. sarkoidose 4 Aortaklap substitution med indsættelse af

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieplan Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU Jan Sørensen Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus: Sundhedsøkonomi (5 ECTS) Forfatter: Jan Sørensen

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 THROMBO-Base En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 Torben Bjerregaard Larsen Overlæge, Ph.D Afdeling KKA Odense Universitets Hospital Kvalitetssikring af behandlingen?

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Lever cirrose og AK behandling. Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital

Lever cirrose og AK behandling. Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital Lever cirrose og AK behandling Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital CASE 66 år mand Alkoholbetinget lever cirrose, diabetes type 2,

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Anne Kaltoft Formand for bestyrelsen i Hjerteforeningen Ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet 19 november 2014 Annmarie Lassen Professor i Akut Medicin SDU Overlæge Fælles Akutmodtagelse OUH Fælles Akutdatabase, RKKP Fælles Akutdatabase Præhospitale

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hofte- og knæalloplastik Sundhedsøkonomisk analyse

Hofte- og knæalloplastik Sundhedsøkonomisk analyse Hofte- og knæalloplastik Sundhedsøkonomisk analyse Hofte- og knæalloplastikker Sundhedsøkonomisk analyse November 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 2 2 Materiale og metode 4 3 Resultater

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital FORMÅL At lære af de gode patientforløb At påvise eventuelle utilsigtede hændelser At få inspiration til forbedringer At vurdere

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere