Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Ledende overlæge"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015

2 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej Holstebro Telefon Stilling Ledende overlæge Refererer til Hospitalsledelsen Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for lægelige chefer, der er indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Tiltrædelse: Snarest muligt Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Jens Friis Bak, telefon eller Lars Muusmann, telefon Der henvises desuden til Hospitalsenheden Vest s hjemmeside og Region Midtjyllands hjemmeside 2

3 Kort om Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest er en del af Region Midtjylland og ledes af en hospitalsledelse som består af hospitalsdirektør Henning Vestergaard, lægefaglig direktør Jens Friis Bak og sygeplejefaglig direktør Ida Götke. Hospitalsenheden Vest har afdelinger og funktioner på matrikler i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Hospitalet er nærhospital og akuthospital for ca borgere i den vestlige del af Region Midtjylland og råder over 441 sengepladser. Der er i alt cirka engagerede og højt kvalificerede medarbejdere. Hospitalet består af en række afdelinger og funktioner, som ses nedenfor: De kliniske afdelinger er: Akutafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Arbejdsmedicinsk Klinik Børneafdelingen Ernæringsenheden Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Kirurgisk Afdeling Medicinsk Afdeling Neurologi og Fysio-ergoterapi Onkologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling Øjenafdelingen Øre-næse-halsafdelingen De kliniske serviceafdelinger er: Hospitalsapoteket Klinisk Biokemisk Afdeling Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest Nuklearmedicinsk Afdeling Patologisk Institut Røntgenafdelingen Drift og teknik: Driftsafdelingen Teknisk Afdeling Administration: Staben Hospitalets mission, vision og værdier danner grundlag for udviklingen på hospitalet. 3

4 Mission: Hospitalsenheden Vest er akuthospitalet i den vestlige del af Region Midtjylland og varetager generel og specialiseret patientdiagnostik og -behandling. Vision: Hospitalsenheden Vest er mulighedernes hospital på vej mod DNV-Gødstrup og er kendt for at være patientinddragende, kvalitetsbevidst og effektiv. Hospitalet medvirker til, at Region Midtjylland har et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Værdier: Dialog, dygtighed og dristighed. For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med tre strategier: En kundestrategi, der aktivt udvikler et omdømme, der fastholder patienterne fra optageområdet og samtidig tiltrækker nye medarbejdere. En sundhedsfaglig strategi, der skal fastholde og udvikle høj kvalitet og sikre akkreditering. En produktivitetsstrategi, der skal skabe høj effektivitet og sikre budgetoverholdelse. Strategierne indeholder i alt seks kritiske succesmål, som tilsammen skal sikre og udvikle det gode patientforløb: Medarbejdertilfredshed: Det er væsentligt, at vi har engagerede og kvalificerede medarbejdere som trives og bidrager til at skabe de bedst mulige forløb for patienten. Det er derfor afgørende, at ledere på alle niveauer arbejder med at skabe rammer og forudsætninger, hvor der gives mulighed for vækst og udvikling. Vi tror på, at hvis den enkelte medarbejder er stolt af sit arbejde og sin arbejdsplads, så videregives den gode historie. Derfor arbejder vi løbende på at skabe stærke og attraktive faglige miljøer, der kan bidrage på tværs af hospitalet og på tværs af sektorer. Uddannelse og forskning: Grundelementerne for forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest er, at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen, samt at vi som regionshospital vil give de bedste muligheder i Danmark for læring og forskning. I forbindelse med regionens akut- og specialeplan og planerne for Det Nye hospital i Vest i Gødstrup, arbejder vi ud fra en ambition om fremadrettet at bedrive mere forskning og etablere universitetsklinikker for en række af vores fagspecialer. Fremadrettet ser vi uddannelsesindsatsen i Vest som en naturlig syntese mellem stærke forskningsmiljøer og det veletablerede uddannelsesmiljø. Økonomi og aktivitet: For at vi kan være produktive, er det vigtigt, at vi tilrettelægger hensigtsmæssige patientforløb med patienten i centrum og bidrager til en udvikling, der giver mest sundhed for pengene. Vi arbejder derfor sammen med praksislægerne og kommunerne om planlægning af undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning. Vi har endvidere fokus på, at overgangene mellem os og øvrige hospitaler sker mest hensigtsmæssigt, samt at vi inddrager patienter og pårørende så meget som muligt i forløbene, og vi prioriterer i den forbindelse omkostningseffektivt brug af hjemmeudstyr, telemedicin og IT. 4

5 Faglig kvalitet: Vi arbejder for at udvikle og forbedre den faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Vi arbejder for at praktisere det sublime i den specialiserede patientbehandling samtidig med, at specialisten ser sig selv som og indgår i en del af en effektiv og velfungerende helhed. Kvalitetsudvikling er tæt koblet til den teknologiske udvikling, og Hospitalsenheden Vest arbejder for at udvikle og anvende EPJ og andre IT-systemer til at understøtte patientsikkerheden, kvaliteten i behandlingen og samarbejdet med/om patienterne. Patientsikkerhedsarbejdet i Hospitalsenheden Vest er velorganiseret, og der arbejdes systematisk med indberetning af utilsigtede hændelser samt med læring og opfølgning heraf. Servicemål: Hospitalsenheden Vest arbejder intensivt for at leve op til fastsatte servicemål. Ved at leve op til målene fører vi dokumentation for, at vores patientforløb er trygge, effektive og sammenhængende, og vi får indikationer af, hvor vi kan udvikle vores faglige og organisatoriske kvalitet. Brugertilfredshed: Vi involverer patienter, pårørende og samarbejdspartnere og ser os som deres partnere. Vi bruger deres erfaringer til at optimere behandlingsforløb med vægt på det, der betyder noget for patienten. Dette medvirker til at øge kvalitet og bidrager til øget behandlingseffektivitet. Tilfredse brugere understøtter desuden et godt arbejdsmiljø og udvikler potentialet for rekruttering. Der arbejdes aktuelt med at beslutte indretningen af Det Nye hospital i Vest til en fremtid, hvor hospitalsenhedens mange afdelinger rykker sammen i et nybygget hospital dedikeret til det sammenhængende og effektive patientforløb. Anæstesiologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest er en integreret organisatorisk enhed på regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Siden sommer 2008 har de forskellige anæstesiologiske afdelinger på Hospitalsenheden Vest været sammenlagte i én enhed med fælles afdelingsledelse på tværs af matriklerne. Det styringsmæssige fundament for afdelingen udgøres af de gældende budget- og udviklingsaftaler (BUA). Der er pt. cirka 336 ansatte og et årligt budget på 220 mio.kr. De forskellige afsnit fordeler sig parallelt på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. De to matrikler har nogenlunde samme kapacitet, hver med 5 afsnit, men med forskellig patientprofil. Afsnittene er organiseret i intensiv terapi, operations- og anæstesiafsnit, dagkirurgiske afsnit og en sterilcentral. Ud over de interne funktioner deltager afdelingen også i patientledsagelse, traumekald og yder bistand til akut kritisk sygdom hos patienter indlagt i andre afdelinger. Afdelingen har herigennem berøringsflade med hele sygehuset. Anæstesiologisk Afdeling varetager også uddannelse af yngre læger, medicinstuderende, sygeplejerskestuderende og lægesekretærelever samt specialuddannelse af sygeplejersker både inden for intensiv- og anæstesiområdet. Uddannelsesfunktionen er ambitiøs og velkørende og for den lægelige uddannelse ledes opgaven af en uddannelsesansvarlig overlæge. Afdelingen indgår i en række større nationale forskningsprojekter. 5

6 Afdelingen vil om nogle år blive flyttet til Det nye hospital i Vest (DNV Gødstrup) og den ledende overlæge vil blive involveret i det igangværende arbejde med at etablere en ny anæstesiologisk afdeling i Gødstrup. Ledelsesopgaven Afdelingsledelsen i Anæstesiologisk Afdeling består af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske Else Folmer, der er en erfaren leder. Afdelingsledelsen er sammen ansvarlige for varetagelsen af ledelsesopgaven i afdelingen og fordeler selv indbyrdes de ledelsesmæssige og administrative opgaver. Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen. Afdelingsledelsen varetager ledelsesopgaven i afdelingen inden for de rammer, der fastlægges af hospitalsledelsen. Overordnet er afdelingsledelsen ansvarlig for afdelingens samlede drift og udvikling. Afdelingsledelsens ansvar og kompetence følger de gældende bestemmelser for ledelsesgrundlaget i Hospitalsenheden Vest. Ledelsesopgaven varetages og udvikles desuden i overensstemmelse med beslutninger og politikker som fastsættes af Regionen. Afdelingsledelsen skal fungere i overensstemmelse med de 8 ledelsesprincipper for Hospitalsenheden Vest: 1. Vi er resultatorienterede 2. Vi sætter patienterne i fokus 3. Vi viser lederskab og fastholder målet 4. Vi leder gennem dialog, processer og data 5. Vi udvikler og involverer medarbejderne 6. Vi skaber læring, innovation og forbedringer 7. Vi udvikler partnerskaber 8. Vi er professionelle Afdelingsledelsen har i fællesskab ansvaret for følgende hovedopgaver: At aftalte visioner, mål og strategier gennemføres, tilpasses og videreudvikles i afdelingen i overensstemmelse med forventninger og krav fra omverdenen og patientbehovene. Sikre et troværdigt og tillidsfuldt samarbejde internt i afdelingen, på tværs af enhederne på Hospitalsenheden Vest og i forhold til øvrige samarbejdspartnere. Sikre overholdelse af budget, aktivitetsmål, kvalitetsstandarder, servicemål og målsætninger for et godt og udviklende arbejdsmiljø. Lede den overordnede drift af afdelingen på en helhedsorienteret måde inden for de gældende rammer herunder personaleledelse og kompetenceudvikling. Fokus på strategi, ledelse, struktur, koordinering, kompetenceudvikling, planlægning og kommunikation gennem delegering, faglig sparring og helhedsorienteret tilgang i opgaveløsningerne. Den ledende overlæge har særskilt ansvar for: Ledelse af det lægefaglige område i forhold til kvalitet, sundhedsfremme, forebyggelse samt forskning og kvalitetsudvikling af de lægefaglige ydelser. 6

7 At den lægefaglige arbejdstilrettelæggelse i afdelingen er optimal og afspejler en effektiv organisering af arbejdet, herunder i forhold til anvendelse af de mest effektive behandlingsmetoder. Integration og samordning af de lægefaglige ydelser med andre faglige ydelser, så de fremstår i en helhed. At de lægefaglige kompetencer matcher afdelingens opgavefelt, også fremadrettet. At sikre en optimal tværgående og koordineret arbejdstilrettelæggelse med sigte på, at afdelingens samlede faglige og menneskelige ressourcer matcher opgavevaretagelsen. Kvaliteten i de lægelige videreuddannelser og øvrige uddannelsesaktiviteter, som afdelingen indgår i. At sikre udarbejdelse, implementering og dokumentation af kliniske retningslinjer og kvalitetsstandarder. I forhold til den lægefaglige ledelse, har den ledende overlæge det endelige lægefaglige ansvar i afdelingen. Den ledende overlæge varetager den lægefaglige ledelse i samarbejde med afdelingens overlæger, herunder i forhold til at fastlægge retningslinjer for lægelig forskning og udviklingsarbejde. Den ledende overlæge skal kunne fungere som et fagligt fyrtårn, og være i stand til at levere kompetent vejledning til den praktiske opgaveløsning. Der forventes ikke direkte deltagelse i det kliniske arbejde, men et solidt overblik over afdelingens aktiviteter og mulighed for at levere støtte, hvor det findes nødvendigt. Uddannelse og beskæftigelse Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi med bred uddannelse og erfaring inden for specialet. Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer. Der lægges vægt på en interesse i personaleledelse som faglig disciplin. Det vil være en fordel med ledelseserfaring og/eller en relevant uddannelse inden for ledelse, administration og organisationsudvikling, men erfaringen er mindre relevant, så længe der vises en klar og tydelig interesse. Erfaring med kvalitetsudvikling i faglige funktioner er ønskelig, ligesom erfaring med styringsmæssige vil være en fordel. Interesse for forskning vil være en fordel. Personlige kvalifikationer Den nye ledende overlæge skal: Se ledelse som en selvstændig profession på linje med det faglige arbejde og have visioner for ledelse og lederudvikling. 7

8 Være en dynamisk og udviklingsorienteret leder, der bidrager til høj kvalitet, faglighed og effektivitet. I ledelsesarbejdet skal synlighed og nærvær danne grundlag for afdelingens aktiviteter. Kunne bidrage til et konstruktivt og velfungerende samarbejde og samspil i afdelingsledelsen. Motivere, mobilisere og anvende de ressourcer, der samlet er til stede i afdelingen og skal være indstillet på at delegere kompetence og ansvar til medarbejdere på alle niveauer og ikke mindst involvere bredt i forandringsprocesser. Kunne iværksætte de nødvendige udviklingsprocesser via forståelse af betydningen af samspillet mellem struktur, kultur og adfærd i afdelingen. I sådanne sammenhænge skal den ledende overlæge kunne træde i karakter og fremstå med fornøden gennemslagskraft. Kunne udøve professionel personaleledelse i alle henseender og i forhold til tværfaglige teams samt i forhold til at lede og motivere engagerede og dygtige speciallæger. Skabe og formidle et tillidsfuldt og inspirerende samarbejde med afdelingens medarbejdere, nære samarbejdspartnere og eksterne interessenter. Have en naturlig og positiv udstråling, og i øvrigt være karakteriseret af fleksibilitet, en udadvendt og åben arbejdsform samt en faglig gennemslagskraft, der bidrager til at skabe troværdighed og respekt. Være en dygtig kommunikator, der formår at formidle budskaber og information til alle ledelsesniveauer og medarbejdere, herunder også præcis og forståelig skriftlig kommunikation. Herudover skal den ledende overlæge tegne afdelingen udadtil i forhold til såvel hospitalet, regionen og andre samarbejdspartnere. Den ledende overlæge skal have analytiske kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at etablere et godt overblik over organisationen og driften i afdelingen og til at håndtere ressourcemæssige udfordringer. Bedømmelsesgrundlag - De 7 lægeroller Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert Den ledende overlæge skal være speciallæge i anæstesiologi og gerne med dokumenteret baggrund inden for et eller flere subspecialer. Leder/administrator Der lægges vægt på erfaring med personaleledelse og interesse for ledelsesmæssig udvikling og den ledende overlæge skal kunne forestå ledelse af tværfaglige teams og sikre effektiv ressourceudnyttelse. Der lægges stor vægt på personaleledelse som fag- 8

9 lig disciplin i sig selv. Derudover vægtes, at den ledende overlæge har særlig interesse for organisation og kvalitetsudvikling. Akademiker Der lægges vægt på, at den ledende overlæge har dokumenteret forskningsmæssig erfaring og produktion samt interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø. Kommunikator Der lægges vægt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation, herunder evne til at samarbejde med og motivere et tværfagligt personale. Den ledende overlæge skal kunne indgå i konstruktiv dialog med kolleger og andet sundhedspersonale om planlægning og gennemførelse af de daglige arbejdsopgaver og om afdelingens udvikling. Det er endvidere væsentligt, at den ledende overlæge kan vise handlekraft og beslutsomhed. Professionel Den ledende overlæge skal være et forbillede for andre læger i afdelingen og have en professionel fremtoning over for patienter og ansatte. Der lægges vægt på en professionel adfærd samt viden om og respekt for juridiske og etiske aspekter af det lægelige arbejde såvel som arbejdet med ledelse og administration. Sundhedsfremmer Den ledende overlæge skal have forståelse for betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme. Den ledende overlæge skal reagere på de områder, hvor oplysninger er påkrævet. Ansøgeres kvalifikationer bedømmes ud fra de 7 lægeroller, hvorfor ansøgningen skal udformes med udgangspunkt heri. Skema findes via følgende link: +speciall%c3%a6ger Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos MUUSMANN. 9

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere