Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv"

Transkript

1 Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv derfor Gødstrup og ikke Herning centrum. Det kommende storsygehus skal bygges ved Herning. Først talte Cowi, så talte Regionspolitikerne og nu har også ekspertudvalget talt. Tilbage er at diskutere hvad de har sagt og hvad det betyder. Et flertal i Regionsrådet arbejder fortsat for Gødstrup løsningen og udvalget har peget på at udbygge Herning, men nævnt at der er en åben dør for Gødstrup. Objektivitet i processen for valget vil blive nærmest umuligt for Regionsrådet. Objektivitet er anerkendt som utopi, idet vi altid tilgår verden med et subjektivt fortolkningsfilter. Debatten om sygehusplaceringen har været total præget at indbydes kamp, sognerådspolitik og lokale interesser subjektivitet af største skuffe. Uanset hvem der subjektivistisk udgiver sig for at være objektive og have den sande historie så er det en sandhed med modifikation. Dette er ligeledes tilfældet med forfatterne til denne skrivelse. En bestyrelse i en by der vil udvikling en borgerforeningsbestyrelse der arbejder for udvikling. Pointen er at vi alle er parter i en sag, hvor vi fortolker verden ud fra de briller vi har på. Man kan altid diskutere hvilket resultat det giver når man tager brillerne på i forhold til at være nærsynet eller langsynet. Uanset vil det påvirke det syn man har og nogle vil sige at det handler om de rigtige briller til den rigtige tid. Mange vil givet holde med os i, at ved langsynethed har man i modsætning til nærsynethed mulighed for at kompensere - dette kaldes også akkommodation. Forfatterne til denne artikel vil ikke påstå at have taget hverken de rigtige briller på eller have de rigtige briller at se igennem. Vi vil dog gerne forsøge at se med langsynethed at akkommodere, perspektivere og se frem i tiden. Formål: At argumentere for hvorfor placeringen bør være Gødstrup og ikke Herning centrum at synliggøre de umiddelbare objektive fordele ved en placering af sygehuset ved Gødstrup. Metode: Efter bedste objektive overbevisning uddrages centrale områder af betydning for valget fra henholdsvis den tidligere Cowi rapport, den nylige Juhl rapport. ift. henholdsvis Herning centrum og Gødstrup. Der beskrives 3 centrale fokusområder med Herning og Gødstrup placeringer og med en konklusion efter hvert område. Slutteligt laves en fælles samlet konklusion Derfor Gødstrup og ikke Herning Tidligere har Borgerforeningen lavet derfor Gødstrup og ikke Herning Nord. Dette skal ses som en tilføjelse til denne, da vi stadig mener konklusionerne i dette skrift er gældende. Fokus 1: Logistik. Infrastrukturmuligheder til hospitalet Der forventes en gennemsnitlig samlet transportmængde af biler og lastbiler på ca enheder pr. dag. Af disse udgør patienterne ca enheder pr. dag, mens personalet udgør ca enheder pr. dag. Heraf udgør ambulancetrafikken forventeligt kørsler pr. dag (heri er ikke indregnet ikke-akut liggende patienttransport). Transport af varer og affald udgør samlet ca. 25 transporter om dagen, men kan variere afhængigt af leveringsmængde og hyppighed. Det drejer sig om tungere transport 1 Tog stop kan være en faktor i Herning centrum: 6000 enheder til Herning centrum vil givetvis kunne lade sig gøre, men det bliver noget af en infrastrukturmæssig prøvelse, da der allerede i dag er store trafikale problemer ved, at komme ind til sygehuset i bil. For ikke at tale om at finde en parkeringsplads. Vi tillader os at antage at der skal Derfor Gødstrup og ikke Herning centrum Side 1

2 eksproprieres rigtig mange huse for at der kan anlægges brugbar vejanlæg til sygehuset, hvilket efter bedste overbevisning må være en fordyrende proces. Der er ikke direkte adgang fra banegården og til sygehuset, hvilket ville betyde at der skulle indsættes flere bypusser/shuttlebusser til sygehuset. Ikke bare lokalt men regionalt, nationalt og på verdensplan er der fokus på tiltag der nedsætter CO2 forbruget. Det ville være fuldstændig imod alle argumenter ift. miljøet, hvis der tillige skulle køre busser i pendulfart og forurene, når man har muligheden for at lægge placeringen, hvor man kan undgå dette. Ligeledes vil det besværliggøre adgangen for patienter, pårørende og medarbejdere og vil betyde en lille forøget rejsetid. Der er IKKE i Cowi rapporten eller andre rapporter undersøgt trafikbetjeningen så det kan undre at ekspertudvalget konkluderer at hospitalet i Herning har en grundlæggende fornuftig logistik 4 (s.66). Gødstrup: Placeringen ved Gødstrup fordrer, at der skal ske investeringer enten i form af væsentlige udbygninger af det eksisterende vejnet eller etablering af en omfartsvej vest om Herning for at imødekomme det forventede trafikstigning. Ifølge Herning Kommune vil færdiggørelsen af omfartsvejen medføre gode infrastrukturforhold med mulighed for direkte tilslutning til motortrafikvejen og dermed god adgang fra alle retninger. Området ligger op ad jernbanelinjen mellem Holstebro og Herning med mulighed for at anlægge et trinbræt. Der kan desuden etableres bybusforbindelser til hospitalet 2 Anlæggelse af ny vej direkte fra motor/trafikvejen mellem Herning og Holstebro der har tilkørsel fra motorvejen. Adgang fra omfartsvejen udenom Snejbjerg. Uanset vil trafikken ledes udenom omegnsbyerne og bilerne skal ikke ind i centrum af Herning. Der vil her være plads til at lave gode parkeringsforhold for patienter, pårørende og personalet. Der vil forholdsvis let kunne laves cykelstier fra omegnsbyerne og fra Herning til det nye sygehus. Togbanen går lige forbi og der vil kunne etableres direkte adgang fra perron til sygehuset. Konklusion ift. Trafikbetjeningen: Infrastrukturmæssigt vil det være fornuftigt og hensigtsmæssigt at placere et storsygehus med en transportmængde på 6000 bil/lastbilenheder ved Gødstrup. Ved Herning centrum skal der ekspropriere en del af midtbyen til sygehusareal og vejadgange og der er ikke direkte togstop, hvilket ville betyde udgifter til bustransport og ikke mindst miljøbelastninger. Togstop kunne etableres direkte ved sygehuset ved Gødstrup. Cykelstier ville let kunne etableres i forbindelse med etablering af ny vej til sygehuset i Gødstrup. I Herning vil det besværliggøres af pladsmangel. Det vil være en fordel miljømæssigt, økonomisk umiddelbart fordelagtigt og den løsning der giver patienterne, pårørende og medarbejderne de bedste adgangsbetingelser. Gødstrup er objektivt det bedste valg. Fokus 2: Arealbehovet sygehus og parkering. Samlet er bruttoarealet for det nye hospital beregnet til ca m2. For at sikre tilstrækkelig plads til de nødvendige p-pladser til hospitalets funktioner er det forudsat at der samlet skal være plads til ca. 15 ha til hospital og parkering. 3 Samlet forventes der fremtidigt et behov for ca parkeringspladser. Til sammenligning har Regionshospitalerne i BÅDE Herning og Holstebro i dag tilsammen ca P-pladser! 1 Cowi rapporten konkluderer udover arealbehovet også på en række andre punkter som form/facon, fremtidige udvidelsesmuligheder, grundpris, miljørestriktioner, fortidsminder beliggenhed bynær placering, omgivende miljø og rekreative muligheder. Herning centrum. Der er IKKE i Cowi rapporten eller andre rapporter undersøgt grunden i Herning så det kan undre at ekspertudvalget konkluderer at sygehuset umiddelbart kan udvides det er uklart på hvilken baggrund dette konkluderes, Er der bevaringsværdige bygninger i området og hvad vil det koste at ekspropriere knap 100 huse til sygehusbyggeriet? Hvad er grundpriserne midt i Herning? Er der miljørestriktioner, hvordan er det omgivende miljø og ikke mindst, hvor er de rekreative muligheder inde midt i Herning. Hvordan skal der blive plads til parkeringspladser omkring 4 gange så mange som Derfor Gødstrup og ikke Herning centrum Side 2

3 der nuværende er til sygehuset eller dobbelt så mange som Herning og Holstebro i dag har tilsammen? Området er infrastrukturmæssigt ikke så let tilgængelig, da vejnettet ved nuværende sygehus allerede er belastet. Gødstrup: Grunden velundersøgt og arealmæssig plads til aktuelle byggebehov, samt til eventuel fremtidig udvidelse. Bynær placeret med 8 km til Herning centrum og 2 km til Tjørring. Området er infrastrukturmæssigt let tilgængelig også fra folk fra Vest. Ingen bevaringsværdige bygninger og ikke mindst et særdeles rekreativt område til et hospital, hvor omgivelserne indbyder til rekreation med Gødstrup sø som nabo. Konklusion ift. Arealbehovet: Umiddelbart er det meget usikkerhed forbundet med udvidelse af sygehuset i Herning centrum og en masse ubekendte forhold som ikke er undersøgt. Dyrt at købe jord i midtbyen frem for i Gødstrup. I er Gødstrup placeringen velundersøgt på alle områder nævnt i Cowi rapporten - også fremtidsperspektivet ift. udvidelse. Hvordan skal der blive plads til parkeringspladser inde midt i Herning centrum omkring 4 gange så mange som der nuværende er til sygehuset eller dobbelt så mange som Herning og Holstebro i dag har tilsammen? Området i Gødstrup er infrastrukturmæssigt let tilgængelig og her indbyder omgivelserne til rekreation. Gødstrup vil objektivt være den bedste løsning for fremtiden. Fokus 3: Økonomi Det vil umiddelbart være nødvendigt at lave en ny beskrivelse af anlægsudgifterne. I Cowi rapporten, prospektet om sygehuset i Vest, samt ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes investeringsog sygehusplaner er gennemgangen af økonomien meget overordnet. Det vil i en ny beskrivelse være særdeles relevant at se på udgifterne til eksproportion i forhold til boliger ved hospitalet i Herning centrum set i forhold til Gødstrup. Ligeledes eksproportion i forhold til vejanlæggelse ved udvidelse af Herning centrum i stedet for Gødstrup. Ifølge Cowi omfatter økonomien grund køb, byggeri, inventar, tidsplan og grundsalg af eksisterende bygninger. Tidsmæssigt vil det tage minimum 9-10½ år fra det tidspunkt, hvor beslutningen om hvor det nye hospital skal opføres til det tidspunkt, hvor det samlede hospital kan tages i brug. 3 Ekspertudvalget nævner i deres rapport som argument for udbygning af Herning sygehus, at Hernings nuværende sygehus umiddelbart ville kunne bruges ikke mindst fordi strålekanoner er ved at blive etableret. 4 I et fremtidsperspektiv er det vel fornuftigt at spørge, hvor relevant det er og om ikke disse kan flyttes til nye lokaler. Set i lyset af de kæmpe visioner Regionsrådet har for et samlet sygehusbyggeri er dette umiddelbart en meget lille detalje i den store vision. Herning Centrum: Overordnet er der ikke lavet beregninger på grundens pris, eventuelt byggeri på grunden og begrænsninger for dette. Der er ikke beregnet udgifter til massiv ekspropriation til bla de 90 boliger der ifølge Herning kommune umiddelbart vil blive berørt udelukkende for at udvide arealet. Hertil skal tillægges evt. massiv eksproportion af boliger for at anlægge vejadgang til sygehuset og udgifte for at imødekomme parkeringsbehovene. Der er ikke set på miljømæssige konsekvenser for udvidelse af byggeriet. Eksisterende sygehus er i alt på m2. Den ældre bygningsmasse er fra 1909 og har været udgangspunkt for udvidelser bestående af nye bygninger fra 1965 og fremefter. Overordnet vurderes det således at Regionshospitalet Herning med udgangspunkt i bygningskvalitet, beliggenhed og udformning, fremover delvist vil kunne tilpasses og anvendes til andet formål. Bygningsmassen i alderskategorien år, som omfatter dels behandlings og sengebygninger, administrationsfaciliteter og servicebygninger, forventes fremtidigt at ville kunne tilpasses til anden anvendelse såsom liberalt erhverv, undervisning, bolig eller tilsvarende med moderate ombygningsomkostninger. De nyeste bygnings masse som overvejende er beliggende i vestlig og sydøstlig retning, vurderes at være i så god bygningstilstand, at det er overvejende Derfor Gødstrup og ikke Herning centrum Side 3

4 sandsynligt at bygningerne fremtidigt vil kunne ombygges og anvendes til andet formål med moderate ombygningsomkostninger. 3 (s.28). Gødstrup. Cowi har ikke lavet gennemgribende beregninger, men lavet nogle overordnede betragtninger. Uanset om placeringen bliver Gødstrup eller andet sted er det vurderet at anlægsudgifterne i alt vil antage millioner kroner 1 (s.31). Uanset beliggenhed er beskrivelsen meget overordnet og umiddelbart vil udgifterne være afhængig af byggestedet og metoden. Dette fremgår ikke af nogle af os kendte dokumenter. Konklusion ift. Økonomien. Umiddelbart det svageste punkt for Region Midtjylland. Der er ikke mange beregninger på placering som Herning Centrum som placering ej heller på Gødstrup. Dog er der tydelige massive opgaver og udgifter forbundet med evt. placering i centrum af Herning ift. Eksproportion til arealudvidelse og infrastruktur ændringer. Der bør laves en gennemgående økonomisk beregning af alle udgifter. Ingen tvivl om at nybyg i Gødstrup vil være det økonomisk bedste valg, men der mangler klare opstillede beregninger og argumenter. Gødstrup vil objektivt umiddelbart være den bedste løsning ift. økonomien. Konklusion: Derfor Gødstrup og ikke Herning Centrum Områder Logistik Arealbehovet Økonomi Begrundelse Infrastrukturmæssigt vil det være fornuftigt og hensigtsmæssigt at placere et storsygehus med en transportmængde på 6000 bil/lastbilenheder ved Gødstrup. Ved Herning centrum skal der ekspropriere en del af midtbyen til sygehusareal ligeledes til etablering af vejadgang. Der er ikke direkte togstop ved sygehuset i Herning Centrum, hvilket ville betyde udgifter til bustransport, forlænget transporttid for patienter, personale og medarbejdere og ikke mindst vil det give øgede miljøbelastninger. Togstop kunne etableres direkte ved sygehuset ved Gødstrup. Cykelstier ville lettere kunne etableres i forbindelse med etablering af ny vej til sygehuset i Gødstrup. I Herning vil det besværliggøres af pladsmangel. Det vil være en fordel miljømæssigt, økonomisk umiddelbart fordelagtigt og den løsning der giver patienterne, pårørende og medarbejderne de bedste adgangsbetingelser. Gødstrup er objektivt det bedste valg i forhold til logistikken. Dyrt at købe jord i midtbyen frem for i Gødstrup. I er Gødstrup placeringen gennemundersøgt på alle områder nævnt i Cowi rapporten og imødekommer regeringens og regionens visioner og ønsker om et fremtidig sygehusvæsen. Også fremtidsperspektivet ift. Udvidelse imødekommes hvis der vælges Gødstrup og nybyggeri. Hvordan skal der blive plads til parkeringspladser inde midt i Herning centrum omkring 4 gange så mange som der nuværende er til sygehuset eller dobbelt så mange som Herning og Holstebro i dag har tilsammen? Området i Gødstrup er infrastrukturmæssigt let tilgængelig og her indbyder omgivelserne til rekreation. Gødstrup vil objektivt være den bedste løsning for fremtiden. Det svageste punkt i argumenterne for en placering. Der er ikke mange beregninger på placering som Herning Centrum som placering ej heller på Gødstrup. Dog er der tydelige massive opgaver og udgifter forbundet med evt. Derfor Gødstrup og ikke Herning centrum Side 4

5 placering i centrum af Herning ift. Eksproportion til arealudvidelse og infrastruktur ændringer. der ikke lavet beregninger på grundens pris, eventuelt byggeri på grunden og begrænsninger for dette. Der er ikke beregnet udgifter til massiv ekspropriation til bla de 90 boliger der ifølge Herning kommune umiddelbart vil blive berørt udelukkende for at udvide arealet. Hertil skal tillægges evt. massiv eksproportion af boliger for at anlægge vejadgang til sygehuset og udgifter for at imødekomme parkeringsbehovene. Der er ikke set på miljømæssige konsekvenser for udvidelse af byggeriet. Der bør laves en gennemgående økonomisk beregning af alle udgifter. Ingen tvivl om at nybyg i Gødstrup vil være det økonomisk bedste valg, men der mangler klare opstillede beregninger og argumenter. Gødstrup vil objektivt umiddelbart være den bedste løsning ift. økonomien. For evt. uddybning af ovenstående står borgerforeningen gerne til rådighed for uddybning. Formand: Jan Rosenbjerg Albertsen, / Næstformand: Hanne Josefsen, Kasser: Jørn Erik Nielsen, Sekretær: Cristine Mortensen, Margun Tredal, Bilag til Cowi rapporten, april Prospekt. Det nye hospital i Vest. 20og%20politikker/Ovrige%20planer/Regionshospitalet/Prospekt%20Regionshospital%20pdf.ashx Derfor Gødstrup og ikke Herning centrum Side 5

6 3 Cowi rapporten, april Hospitaler-RAPPORT-72dpi-RGB.pdf 4 REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING, November /Ekspertpanelets_screening_nov_2008.pdf Derfor Gødstrup og ikke Herning centrum Side 6

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Søren Thomsen 080801

Søren Thomsen 080801 C B S Facility Management Strategisk Taktisk Operativ Facility Management på CBS Af: Martin Jensen 080861 Søren Thomsen 080801 Ingeniørhøjskolen Ballerup 1. Forord Denne bacheloropgave er skrevet af Martin

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere