SENGERENGØRING PÅ DANSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SENGERENGØRING PÅ DANSKE"

Transkript

1 SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis... 7 Central-maskinel/teknologisk sengevask Decentral-maskinel/teknologisk rengøring Decentral-manuel rengøring Central manuel rengøring Cases - Rengøringspraksis på hospitaler Rigshospitalet Herlev Hospital Aalborg Universitetshospital Hvidovre Hospital Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Holstebro og DNV-Gødstrup Hospitalsenheden Horsens Odense Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Nordiske erfaringer med sengerengøring... 55

3 INDLEDNING OG KONKLUSION INDLEDNING OG GRUNDLAG Kortlægningsnotatet er baseret på en kvalitativ afdækning af hospitalernes praksis og forventninger til sengerengøring. Den er suppleret med viden fra tidligere udviklingsprojekter og desk research. Teknologisk Institut har indsamlet viden gennem besøg og gruppeinterview med udvalgte ledere og medarbejdere på en række af landets sygehuse. Derudover er der anvendt relevant international litteratur til at perspektivere kortlægningsnotatets vurderinger og anbefalinger til det videre udviklingsarbejde i clean BED. Der er foretaget besøg med gruppeinterview og rundvisninger på i alt 10 danske hospitaler. Interviewpersonerne har i hovedparten af besøgene omfattet repræsentanter fra: Service- og rengøringsafdeling Indkøb Planlægning af nyt sygehusbyggeri Hygiejne- og mikrobiologisk afdeling Logistik og indkøb Arbejdsmiljø I alt har ca. 40 repræsentanter fra de danske hospitaler, rengøringsselskaber og sundhedssektoren bidraget med input. Sengerengøring: Sengerengøring er en proces, der består af tre dele, som kan udføres separat eller i samme procestrin: - Rengøring af synlig snavs og skidt - Desinficering af bakterier og mikroorganismer - Tørring Sengerengøring omfatter rengøring af alle overflader og komponenter - herunder madrassen. Seng og madras indgår som kritiske styringspunkter i de danske hygiejnestandarder i sundhedssektoren (DS-2450). Behovet for desinficering og tørring afhænger af den hygiejniske udfordring og metoden for rengøring af synlig snavs og skidt. Rengøring af synligt skidt og snavs er oftest en forudsætning for effektiv desinficering. Standardkravene og den praktiske kontrol af sengerengøring omfatter sjældent mikrobiologisk desinficering. SIDE 2

4 KONKLUSION Kortlægningen viser, at rengøring af senge udgør en central udfordring for de danske hospitalers drift og fremtidige udviklingen. De mest centrale udfordringer omfatter hygiejnekontrol, sengelogistik, arbejdsmiljø og driftsøkonomi ved rengøringen. Kortlægningen af praksis og fremtidige strategier for sengerengøring på de danske hospitaler er præsenteret som fire udviklingsscenarier og et bud på, hvilken kombination af metoder og teknologier fremtidens rengøringsvenlige sengekoncept med fordel kan udvikle sig mod. FIGUR 1.1: FREMTIDENS DOMINERENDE RENGØRINGSPRAKSIS Ud fra kortlægningens resultater er der præsenteret bud på Fremtidens dominerende rengøringspraksis (se figur), som baserer sig på en kombination af forskellige rengøringsmetoder og teknologier, der i højere grad end i dag er tilpasset hospitalernes enkelte afdelinger, patientgrupper, rengøringsbehov og logistiske kapacitet. En differentieret rengøringspraksis kan imødekomme behovet for effektivisering og en bedre hygiejnekontrol. Den kan ligeledes minimere nedslidningen af senge og andet udstyr. Forventningen om Fremtiden dominerende rengøringspraksis baserer sig på at udnytte de økonomiske og hygiejniske muligheder og fordele, der ligger i en kombination af maskinelle/teknologiske løsninger og decentral rengøring. SIDE 3

5 Den største udfordring for udviklingen af mere differentierede rengøringspraksisser er manglen på bedre standarder og kompetenceopbygning til mikrobiologiske vurderinger af rengøringsbehov i driften. SIDE 4

6 UDVIKLINGSSCENARIER På baggrund af kortlægning er der opstillet en scenariematrix, som angiver: - De to vigtigste forskelle i hospitalernes rengøringspraksis (central/decentral og manuel/maskinel) og udgør grundforudsætninger for krav og kriterier for et hygiejnisk design af hospitalssenge. - Fire mulige udviklingsscenarier med forskellige krav og forudsætninger for udvikling af rengøringsvenlige hospitalssenge og lignende udstyr. - En række mulige rengøringsteknologier som vurderes at være praktisk implementerbare på hospitalerne inden for 3-5 år. De fire rengøringspraksisser er divergerende i forhold til omfanget af centralisering/decentralisering og manuel/automatiseret udførsel og kontrol af vaskeprocessen. De fire udviklingsscenarier er illustreret i nedenstående matrix. FIGUR 1.2: SCENARIEMATRIX - 4 LØSNINGSTYPER Manuel vask i centralvaskeri ved hjælp af: - Manuel aftørring - Spuling og vask Maskinel kontrolleret vask i centrale vaskekabinetter med: - Mekanisk vask (vand/damp) - Kemisk, termisk, ultrasonisk eller anden desinficering - Lufttørring Vask og evt. kemisk desinficering: - Manuel aftørring - Spuling og vask i vaskerum - evt. manuel på-dampning Decentral teknologisk kontrolleret desinficering ved brug af: - H 2O 2 + Ag + - Ultrasonisk - Antibakterielle overflader - LED/UV Hvert af de fire scenarier stiller en række designkrav til udviklingen af rengøringsvenlige senge. De rummer hver en række fordele og ulemper for den praktiske hygiejnekontrol på hospitalerne og den samlede økonomiske business case (baseret på såvel indkøb som drift). SIDE 5

7 De fire udviklingsscenarier er ikke ekskluderende. Det vil sige, det kan forventes, at hospitalerne hver for sig eller som samlet sektor udvikler sig i flere scenarier samtidig, ligesom producenter og udviklere må forvente at skulle udvikle op mod flere scenarier samtidig. SIDE 6

8 FREMTIDENS DOMINERENDE RENGØRINGSPRAKSIS Valget af vaskemetode og praksis på det enkelte hospital afhænger typisk af en række fysiske og historiske forhold. De fem vigtigste er: - Hospitalets fysiske indretning (lavt eller højt byggeri, elevatorkapacitet, m.v.). - Hygiejneudfordringer og hygiejnekontrol. - Patientgrupper (akutmodtagelse, udskrivelsesrater m.v.). - Indkøbsstrategier (ex. af materiel, vasketeknologi, rengøringsservice m.v.). - Organisering i serviceafdelingen (arbejdsdeling, rotation, uddannelse m.v.). Kun et fåtal af disse forhold vurderes ud fra kortlægningens interview at ændre sig markant på de eksisterende hospitaler. Kortlægningen viser et stigende logistisk pres på sengerengøringen i forbindelse med ændringer i patientgruppen (højere udskrivningsfrekvens), hvilket giver et incitament på hospitalerne til at afprøve og eksperimentere med mere decentrale sengevaskeløsninger. Typisk er manuel aftørring den eneste mulighed for decentral rengøring. Om end manuel aftørring kan være hygiejnemæssigt effektiv for rengøring og desinficering, er den afhængig af personalets ressourcer (tid), grundighed, viden og uddannelse. MANUEL OG MASKINEL SENGEVASK Billedet til ventre viser en typisk manuel rengøring på en sengestue. Billedet til højre viser en seng på vej ind i en vaskekabine i et central vaskeri. Samtidig giver et stigende behov for hygiejnekontrol interesse for indkøb af automatiserede vaskekabinetter til senge- og madrasvask. Denne løsning synes at være særlig relevant i forbindelse med ombygning/nybygning af akutmodtagelser, hvor der uanset vaskepraksis er behov for transport af senge til og fra modtagelsen. SIDE 7

9 Den aktuelle standard (DS ) for automatiseret sengevask omfatter en termisk desinficering, som gør denne løsning: - Omkostningstung i forbrug af vand, el og varme. - Nedslidende for senge og andet materiel. - Omkostningstung i personaleressourcer ved transport af senge mellem centralvaskeri og afdelinger. Nedslidning af senge og andet materiel (rust og nedslidning af overflader) nedsætter overfladernes muligheder for at afvise snavs og bakterier og øger smitterisiciene ved berøring af overfladerne. Derfor undersøger og afprøver flere hospitaler i dag alternative løsninger til en central og kontrolleret desinficering med SonoSteam, kemisk desinficering, UV-belysning, O 2 og H 2 O 3 m.fl. Kun de færreste planlægningsafdelinger for de nye supersygehuse tør udpege den nøjagtige strategi for rengøring. Det er dog tydeligt, at hospitalerne bliver forskellige med hensyn til bygningsmasse og indretning, hvilket forventes at blive afgørende for sengerengøringen. Ligeledes peger flere planlægningsafdelinger på, at man vil bruge erfaringer fra de tilknyttede eksisterende hospitaler (OUH, Region Midt afdeling vest, Skejby, Ålborg Syd, Bispebjerg), hvor der i stort omfang eksperimenteres med strategier, som omfatter en differentieret vaskepraksis med både decentral/manuel og central/maskinel sengevask. SIDE 8

10 FIGUR 1.2: FREMTIDENS DOMINERENDE RENGØRINGSPRAKSIS Fremtidens dominerende rengøringspraksis er illustreret ovenfor i scenariematrixen med fordeling mellem scenarie 1, 2 og 3 på 30/10/60, som et procentvis overslag af omfanget af den daglige sengerengøring, der udføres med forskellig praksis og teknologier. Kortlægning konkluderer derfor, at udviklingen af et rengøringsvenligt sengedesign nødvendigvis må kunne indpasses i såvel manuelle som maskinelle vaskesystemer. Særligt i relation til den manuelle aftørring. I de efterfølgende kapitler er de enkelte scenarier beskrevet med en gennemgang af: - Potentielle rengøringsteknologiske løsninger. - Hygiejniske fordele og udfordringer. - Økonomiske fordele og udfordringer. - Forventet anvendelsesområde. - Krav til sengekoncept og design. SIDE 9

11 CENTRAL-MASKINEL/TEKNOLOGISK SENGEVASK Central-maskinel sengevask med automatisering er en løsning, som findes på en del hospitaler i Danmark og udlandet og er under udbredelse i flere nybyggerier og ombygninger. Rengøringsmetoden bygger på en relativ moden teknologisk platform og veldokumenteret hygiejnisk effekt. FIGUR 1.3: CENTRAL MASKINEL RENGØRING POTENTIELLE RENGØRINGSTEKNOLOGISKE LØSNIN GER De danske hospitaler udvises en stigende interesse for etablering af centrale vaskekabinetter, hvor sengene rengøres med brug af vand og sæbe, termisk eller kemisk desinfektion samt automatisk tørreprogram. Denne type løsning ses særligt i forbindelse med udbygning af eksisterende sygehuse samt nybyggeri af supersygehuse. Hvidovre Hospital har investeret i en vaskekabine til madrasvask og desinficering ved hjælpe af SonoSteam-teknologi - en teknologi der kombinerer vanddamp og ultralyd til rengøring, desinfektion og tørring. Teknologien har sin oprindelse i fødevareindustrien og er endnu uprøvet i sundhedssektoren. Cyklustid I valget af vaskesystem er cyklustiden en væsentlig faktor. Det er afgørende for et effektivt sengeflow, at cyklustiden er så lav som mulig. Der udtrykkes i den sammenhæng ønske om cyklustider på 5-8 minutter inkl. tørring. Når hospitalerne skal vælge vaskesystem, ser de på tiden til transport til og fra vaskekabinen, som ofte er placeret i kælderniveau, samt cyklustiden for en sengevask. Cyklustiden har derfor betydning for den samlede vurdering af, SIDE 10

12 om det tidsmæssigt og økonomisk kan betale sig at benytte automatiserede vaskesystemer frem for f.eks. manuel vask. Energi og miljøpåvirkninger Flere hospitaler nævnte energiforbrug og miljøpåvirkning som en faktor i valget af vaskesystem. I den forbindelse vurderer nogle, at automatiseret sengevask har et højt energiforbrug. Sammenholdt med cyklus og transporttider til og fra vaskecentralerne har energiforbruget og herunder miljøpåvirkning betydning for hospitalernes vurdering af, om det samlet set kan betale sig at investere i og benytte automatiske vaskesystemer til sengerengøringen. Ønsket om at minimere brugen af kemikalier er fælles for hovedparten af hospitalerne, og der udtrykkes ønske om i videst muligt omfang at benytte vand og sæbe til rengøring af sengene. HYGIEJNISKE FORDELE O G UDFORDRINGER Den hygiejniske fordel ved maskinelle/teknologiske løsninger for sengevask er, at de giver en ensartet og dokumenteret rengøring. Aflejringer og korrosion Der ses ved nogle installationer af traditionelle vaskekabiner udfordringer med at få tørre senge ud fra anlægget. Vand på overfladerne skaber aflejringer og korrosion. Termisk desinfektion med høje temperaturer for vask og tørring ødelægger overflader og beskyttende materialer på sengen. Både vandaflejringer og nedbrydning af overflader (korrosion) giver grobund for fremtidig bakterievækst og vurderes at udgøre en væsentlig hygiejnisk udfordring på sengene. Smittespredning Hygiejnesygeplejersker i undersøgelsen har peget på, at den centrale placering af sengevaskere medfører lange transportveje og hyppige ophobninger af rene/urene senge i gang- og opholdsarealer, hvilket øger risiciene for smittespredning og krydskontaminering, fordi sengene i stor grad kommer i berøring med mange personer samt andre senge og udstyr. Det er dog ikke alle hygiejneeksperter, som vurderer dette scenarie som særligt sandsynligt eller hygiejnisk problematisk. ØKONOMISKE FORDELE OG UDFORDRINGER Central maskinel vask vurderes at være en dyr rengøringsløsning i såvel indkøb som servicedrift. SIDE 11

13 Personalets ressourceforbrug I et forsøg på Rigshospitalet i blev der lavet en økonomisk vurdering af ressourceforbruget ved rengøring og transport af senge ved hhv. manuel aftørring på stuerne samt transport og vask i et centralt vaskeanlæg. Resultatet viste, at personalets samlede tidsforbrug (portører og rengøringsassistent) var 57 % højere ved den centrale vask end ved manuel aftørring på stuen (Teknologisk Institut, 2012). Øvrige driftsudgifter Hertil kommer udgiften til vand, varme, el, sæbe/kemi og vedligehold for driften af den centrale vaskekabine, som af serviceledere i kortlægningen vurderes at være langt højere end udgiften til rengøringsmidler og udstyr ved manuel vask (disse omkostninger indgik ikke i beregninger fra forsøget på Rigshospitalet). HAI-omkostninger Undersøgelsen på Rigshospitalet viste desuden, at besparelsespotentialet ved at nedbringe infektionsraten for hospitalserhvervede infektioner hurtigt kan overstige ekstraudgifter ved en øget rengøringsindsats (og/eller indkøb af rengøringsteknologi). FORVENTET ANVENDELSES OMRÅDE En vaskepraksis med centrale vaskerum, hvor alle senge skal vaskes, stiller store krav til indretningen og den logistiske kapacitet på et hospital. Det kræver stor elevator, lager og portørkapacitet. Ud fra kortlægningen vurderes centrale maskinelle vaskeanlæg at blive indkøbt og implementeret i forbindelse med hovedparten af nye sygehusbyggerier og tilbygninger. Der ses ligeledes en tendens til, at flere hjælpemiddelcentre i kommunerne ønsker at investere i sådanne anlæg. Der forventes at være store forskelle på, hvor mange senge og hvor ofte sengene på hospitalerne i praksis vil blive vasket i anlægget. I kortlægningen er der identificeret forventninger fra % af alle sengevask. KRAV TIL SENGEKONCEPT OG DESIGN Design mod vandindtrængning og samling Centrale vaskekabinetter stiller krav til sengene om, at der ikke kan ophobe eller lægge sig vand på flader, rør ol. Det vil i praksis sige, at alle hulrum og rør skal være forseglet eller have et naturligt afløb. SIDE 12

14 Vandrette flader øger risiciene for samling af vand og øger kravene til høje temperaturer under tørring. For de elektroniske komponenter vil der typisk være krav om at leve op til standarden IP 65 eller IP 66 (garanti mod indtrængning af vand og snavs). Materialevalg Brug af termisk desinfektion stiller krav om et materialevalg med en bestandighed, der kan klare hurtige temperaturskift fra grader i kombination med kemiske vaskemidler (sæbe ol.). Flere af de besøgte hospitaler udtrykker et behov for, at de automatiserede vaskesystemer kan vaske sengene rene ved lavere temperaturer (45-60 grader), end det er tilfældet i dag. Ved brug af kemisk desinficering (desinfektionsmidler), ultralydsbehandling eller damp kan temperaturen nedsættes (se Mikkelsen et al 2012), hvorved kravene til materialernes bestandighed nedsættes. Fedt og smøring Det er i dag en udfordring ved den maskinelle vask, at fedt og smøring på sengens bevægelige dele, f.eks. aktuatorer og skinner, bliver vasket af under den maskinelle vask. Integreret senge- og madrasvask Hos mange hospitaler er der et ønske om at kunne vaske senge og madras i samme automatiserede proces, så man undgår manuel håndtering af madrassen. Transport Central vask af senge medfører øget transport af senge og øger kravene til sengens vægt, transporthjul og evt. styrehjul. ØVRIGT (TRANSPORTTEKNOLOGIER): I forbindelse med de nye sygehusbyggerier overvejer en del hospitaler etablering af sengeelevatorer til transport af rene og urene senge. Det er dels ud fra et hygiejnehensyn og dels ud fra ønsket om at minimere tid og personaleressourcer til sengetransport mest muligt. I den sammenhæng overvejer flere også AGV er til transport og levering af senge frem og tilbage, f.eks. mellem vaskeri og afdelingerne, for at spare transporttid ved afgivelse af menneskelige ressourcer hertil. Endeligt er der flere, som har planer om brug af RFID til logistik og sporing af sengene. SIDE 13

15 DECENTRAL-MASKINEL/TEKNOLOGISK RENGØRING Decentral rengøring FIGUR 1.4: DECENTRAL MASKINEL RENGØRING med maskinelle/teknologiske løsninger er en ny type praksis, som mest er udbredt på forsøgsbasis og brugt i særlige tilfælde. Rengøringsmetoderne bygger på nye teknologiske tilpasninger og inspiration fra fødevareindustri og renrumsteknologi. Effekten af teknologierne er forholdsvist veldokumenteret. POTENTIELLE RENGØRINGSTEKNOLOGISKE LØSNIN GER Brintoveriltedampe I Danmark har hospitalerne i de senere år afprøvet brugen af brintoveriltedampe (H 2 O 2 ) med sølvioner til desinficering af hospitalsstuer og afsnit. Brugen af brintoverilte til desinficering er kendt fra andre industrier og afskærmningszoner i renrum. Teknologien er kommerciel tilgængelig fra flere leverandører. UV-/LED-belysning I Odense eksperimenterer man med UV-/LED-belysning til generering af den desinficerende gas; ozon (O 3 ). Teknologien er fortsat dyr og relativ umoden. I Skotland har man har gode forsøgsresultater med rumdesinfektion baseret på HINS-belysning. Resultaterne viser en 60 % mere effektiv rumdesinfektion for C. Difficile og MRSA end ved en standardrengøring på en intensiv brandsårsstue (Macgregor 2011). Den Islandske producent af fødevareindustrielle maskiner, Marcel, har ligeledes positive resultater fra forsøg med UV-baseret desinficering af transportbånd til fødevareindustrien (Marcel oplæg på Teknologisk Institut 2012). SIDE 14

16 Antibakterielle overflader Foruden anvendelsen af desinficerende gasser og belysning arbejder mange laboratorier, virksomheder og institutioner inden for fødevarer- og sundhedssektoren med udviklingen af bakteriehæmmende og bakteriedræbende overflader (antibakterielle overflader). En lang række firmaer og laboratorier hævder at have effektive overfladeløsninger baseret på en række kemiske biocider - herunder særligt sølv-, kobber-, zink- og TiO 2 - baserede nanomaterialer. HYGIEJNISKE FORDELE O G UDFORDRINGER Rumdesinfektion med gas, damp og lys Fordelene ved brugen af gasarter og damp til desinficering er, at de kan spredes i et lokale og lave en total rumdesinfektion, hvor man kan sikre sig, at alle rum og kringelkroge rammes. Resultater peger dog på at metoden ikke er effektiv for desinfektion af tekstiler, hvorfor disse på fjernes og vaskes på traditionel vis. Det er fortsat uklart om UV-lys alene vil nå ind på skyggesider i rummet. Antibakterielle overflader Antibakterielle overflader muliggør en automatiseret desinfektion og bekæmpelse af biofilmdannelse på overflader, som kan være et supplement til god håndhygiejne og daglig rengøring/desinfektion af hyppige berøringspunkter i patienternes nærmiljø - herunder sengen. Mange nye biocidmaterialer til antibakterielle behandlinger af overflader undergår en udfordrende godkendelsesprocedure under EU s Biociddirektiv (se Direktivet stiller en række krav om vurderinger af miljø og sundhedsrisici. Biocider er per definition sundhedsskadelige i store koncentrationer, og mange biocider mistænkes for at fremme dannelse af resistens for antibiotikabehandling - herunder sølv som er det mest udbredte nye antibakterielle middel. ØKONOMISKE FORDELE OG UDFORDRINGER Brugen af H 2 O 2 og O 3 til rumdesinfektion omfatter en standardrengøring forud for desinficeringensprocessen. Lokalet må under processen aflukkes, og ventilationssystemer m.v. må forsegles. Både H 2 O 2 og O 3 er giftigt at indånde i større koncentrationer. Hele processen er langvarig (3-4 timer) og gør dermed processen besværlig og ressourcetung. SIDE 15

17 Den praktiske anvendelse af antibakterielle overflader er endnu ikke veldokumenteret - rent hygiejnemæssigt og kvalitetsmæssigt. Den rette dispergering af materialerne i polymerer og lakker er fortsat en udfordring. FORVENTET ANVENDELSES OMRÅDE Brugen af H 2 O 2 -dampe er fortsat så ressourcefyldt, at det kun anvendes ved særlig udbredelse af særligt smittesomme eller resistente bakterier på isolationsstuer eller afsnit. Brugen af antibakterielle overflader er under hastig udbredelse mange steder i pleje- og sundhedssektoren og forventes at blive udbredt på en lang række områder. KRAV TIL SENGEKONCEPT OG DESIGN Brugen af alle de omtalte teknologier kræver grundige overvejelser og test af sengens bestandighed og kvalitet - uanset om det er ved udsættelse af H 2 O2, O 3, UV-/HINS-belysning som er reaktiv, blegende og/eller nedbrydende for organisk materiale (f.eks. overfladebehandling eller kompositmaterialer). De nævnte teknologier er alle desinficerende og vil ikke mindske øvrige designkrav for manuel og maskinel vask. SIDE 16

18 DECENTRAL-MANUEL RENGØRING Decentral manuel FIGUR 1.5: DECENTRAL MANUEL RENGØRING rengøring er en meget udbredt rengøringspraksis på de danske og nordiske hospitaler. Rengøringen af sengen indgår som led i den normale rengøring af sengestuer - såvel i den daglige rengøring som ved udskrivning af patienter. Metoden vinder indpas mange steder, fordi den letter hospitalets udfordringer med logistik, transport og pladsproblemer. De konkrete procedurer for manuel rengøring af sengen varierer mellem de enkelte hospitaler. POTENTIELLE RENGØRINGSTEKNOLOGISKE LØSNIN GER Manuel rengøring af sengen foregår ved aftørring med fiberklude opvredet i vand og universalt rengøringsmiddel. I nogle tilfælde suppleres dette med desinficering med wet-wipes eller sprit. Personalet bruger standard rengøringsudstyr som i den resterende rengøring. Rengøringsvenlige overfladeløsninger I både Danmark, Tyskland, Norge, England og mange andre lande har man eksperimenteret og afprøvet nye rengøringsvenlige overfladebelægninger baseret på sol-gel-processer og nanomaterialer til lette aftørringen af senge. Overfladerne går under betegnelser som easy-to-clean, flydende glas (SiO 2 ), sol-gel m.fl. og sælges af flere danske agenturer for tyske og amerikanske leverandører. Rengøringsvenlige overflader er typiske ultra-glatte (lav Raværdi) og super-fobiske (vand og snavsafvisende) gennem deres fysiske karakter. SIDE 17

19 FIGUR: OVERFLADESTRUKTUR VED SOL-GEL-BEHANDLING, POLERET STÅL OG ALM. STÅL Kilde: Teknologisk Institut Rengøringsvenlige overflader adskiller sig grundlæggende fra antibakterielle overfladeløsninger ved ikke at være biokemisk aktive. Flere kommercielle løsninger er baseret på en kombination af rengøringsvenlighed og antibakterielle egenskaber. HYGIEJNISKE FORDELE O G UDFORDRINGER Resultater fra bl.a. Rigshospitalet peger på, at aftørring af sengens overflader med en fiberklud opvredet i vand og universalt rengøringsmiddel er effektiv til fjernelse af bakterier og snavs. Resultaterne peger dog også på, at personalets grundighed/ressourcer, uddannelse og viden spiller en afgørende rolle for, om sengens kritiske områder bliver aftørret tilstrækkeligt hver gang, og om man bruger de rigtige procedurer til at forebygge spredning af bakterier gennem vand, klude, madras og hansker under rengøringen (Teknologisk Institut, 2012). Ved manuel rengøring decentralt minimerer man transporten af rene/urene senge på hospitalet og eliminerer derved smittespredning fra sengen under denne transport. Rengøringsvenlige overflader Ved belægning af rengøringsvenlige overflader kan man opnå flere hygiejniske fordele: - Ved at opnå en meget glat overflade har bakterier dårligere mulighed for at hæfte til overfladen og gemme sig i mikroskopiske revner og sprækker. - Glatheden i overflader over dets hydrofobiske egenskaber, som minder om effekten ved et afspændingsmiddel i vasken, således at SIDE 18

20 væsker og snavs har sværere ved at hæfte til overfladen. Det letter aftørring af snavs og mindsker samlingen af vand og aflejringer, hvor bakterier samles og udvikler sig. - Flere af de nye rengøringsvenlige overfladeløsninger hævder at være særligt korrosionsbeskyttende, som kan bidrage til at mindske afskalling af maling samt rustdannelse. Kvaliteten og levetiden af mange nye overflader er ikke veldokumenteret, og der ydes kun kortvarig garanti fra leverandører, hvilket kan medføre til relativ hurtig nedslidning/afskalling af overfladerne. Dette kan føre til et hygiejnisk problem på længere sigt. ØKONOMISKE FORDELE OG UDFORDRINGER Resultater fra Rigshospitalet (2012) understøttes af flere respondenter i kortlægningen, som vurderer, at manuel rengøring på sengestuen er en økonomisk og driftsmæssig effektiv rengøringsmetode. Usikkerheden omkring hygiejne (se ovennævnte menneskelige og organisatoriske faktorer) får betydning for den samlede økonomiske business case, i det tilfælde at mangler og fejl i rengøringen på stuen medfører smitte af patienter og personale. I så tilfælde vil forlængede indlæggelsestider og sygefravær hurtigt overstige besparelse i driftsbudgettet til rengøring. Rengøringsvenlige overflader Rengøringsvenlige overflader kan påføres sengens komponenter for en relativ lille merpris - særligt for de løsninger som er integreret i en standard industrilak, hvor meromkostningerne i produktionen vil være minimale. Usikkerheden omkring kvalitet og levetid er dog faktor, som gør det svært at vurdere de økonomiske fordele. På Rigshospitalet har man afprøvet en rengøringsvenlig overflade med additiv i en standard industrilak. Resultaterne fra forsøget viser stor tilfredshed og synlige forbedringer af overfladens rengøringsvenlighed i en periode over 3-6 måneder. Forsøget viste dog ikke robuste resultater for den driftsmæssige gevinst ved kortere rengøringstider (Teknologisk Institut, 2012). FORVENTET ANVENDELSES OMRÅDE Manuel decentral rengøring ses anvendt på stort set alle hospitaler i dag i større eller mindre omfang. Nogle hospitaler har det som dets primære SIDE 19

21 metode, mens andre kun anvender metoder på særlige afdelinger (operationsstuer, akutmodtagelser, dagkirurgi m.v.). Kortlægningen peger på en øget anvendelse af manuel rengøring til at overkomme hospitalernes logistiske, ressourcemæssige og pladsmæssige udfordringer. KRAV TIL SENGEKONCEPT OG DESIGN Funktionalitets- og sikkerhedskravene til en tidssvarende hospitalsseng er i dag så omfattende, at sengen har udviklet sig til et stykke kompleks mekanisk og elektronisk udstyr, som giver sengen et stort antal overflader, kroge og svært tilgængelige steder for rengøringen. Det gælder såvel selve sengen som dets forskellige komponenter. Ønsket fra hospitalerne er derfor at kunne købe senge (med de nødvendige funktionaliteter og sikkerhed) med følgende centrale hygiejnekriterier. Generelle materialevalg Sengens overflader skal være konstrueret i materialer, som er let at vaske af (blod, sekreter ol.), og som ikke samler snavs. Bløde, porøse og noprede overflader accepteres ikke. Konstruktion Samlinger, bolte, svejsninger, skarpe krogede hjørner og lignende bør minimeres mest mulig. Alle overflader skal kunne aftørres, og der bør være let adgang til alle overflader for visuel inspektion af sengen, og så man kan tørre overfladen af med hånden. Sengehesten er en særlig vigtig del af sengen, hvor der er behov for en nytænkning af design, da den i dag ikke kan rengøres i alle overflader med en klud. Mulighed for højere evaluering af sengen end i dag (15 cm), da det vil lette arbejdsstillingerne i rengøring af understellet og derved bidrage til at sikre kvaliteten af rengøringen. Fender Limede fendere på siden af sengen udgør i dag en hygiejnisk udfordring, da de ofte løsninger sig i limningen og danner en revne, hvor skidt, snavs, blod sekret m.v. samler sig og ikke kan rengøres. Hjul Mange hjul på især ældre senge samler hår i deres lejer, hvilket kan være svært at rengøre. SIDE 20

22 Utensilophæng Ophæng til utensiler skal være under patienten og placeres på en måde så poser og slanger ikke kan komme i klemme ved justering af sengen, og således at de ikke kommer i berøring med gulvet. Elektroniske komponenter og kabler: Mange elektroniske komponenter er udformet med et væld af hjørner og hulrum, som kan være svære at aftørre. Der efterlyses simple inddækninger med bløde former. ØVRIGT Manuel rengøring af hospitalssenge er et fysiske krævende arbejde med mange svært tilgængelige steder, som påfører rengøringsassistenten dårlige arbejdsstillinger. Tilgængeligheden kan tillige hæmme rengøringsassistentens muligheder for at se snavs og dermed skabe et hygiejnisk problem. Flere hospitaler bruger eller overvejer indkøb af hjælpemidler og løftesystemer til sengehåndtering i forbindelse med manuel rengøring. Neden for listes de to forskellige løsninger som anvendes i dag, eller der er planer om at anvende: Gulv- og loftlift til løft af senge og madras i forbindelse med spuling i centralvaskeri eller rengøring på stuen. Fisken - taburat på hjul til at mindske nedslidningen af knæ og ryg ved manuel rengøring på stuerne. Medarbejderne sidder på taburetten og kører frem og tilbage langs med sengen under rengøring. SIDE 21

23 CENTRAL MANUEL RENGØRING Det fjerde scenarie (central manuel vask) vurderes ikke at spille en væsentlig rolle i hospitalernes fremtidige sengevask. FIGUR 1.6: CENTRAL MANUEL RENGØRING Den vurderes af de fleste respondenter at rumme en række ulemper såsom: - Logistiske udfordringer ved transport til og fra vaskeri. - Mulig smitte og krydskontaminering ved transport af senge. - Arbejdsmiljøudfordringer ved ensidigt gentagende arbejde, dårlige arbejdsstillinger og nedslidning af bevægeapparatet. Det forventes dog, at der kan være fortsat behov for manuel aftørring af senge efter maskinel vask (tørring), ligesom der formentlig vil forekomme en del central manuel håndtering af madrasser og sengelinned i forbindelse med den centrale maskinelle sengevask. SIDE 22

Fagmoduler Obligatoriske moduler

Fagmoduler Obligatoriske moduler Fagmoduler Obligatoriske moduler Hygiejne- og rengøringsteknologi grundlæggende (10 ECTS-point) Få styr på udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest velegnede til de givne omstændigheder. Fagmodulets

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg Ansvarlig for EHEDG certificering Medlem af EHEDG Sub Group - Test method - Test center - Meat Hygiene - Design

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej nr. 50

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland Fremtidens behov for læring om hygiejne Birgitte Sterup Hansen Cand. brom Rådet for Bedre Hygiejne, 28. Maj 2015 Uddannelse til fødevare og ernæringsteknolog Viden om udfordringer

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed d det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Hygiejne Sundhed Renlighed Effektivitet Beskyttelse Sikkerhed Antibakteriel hvorfor? Igennem de seneste årtier har der været

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

RE: Tilbud for vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler. KEN A/S vil gerne tilbyde en vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler.

RE: Tilbud for vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler. KEN A/S vil gerne tilbyde en vaskeløsning til senge og toilethjælpemidler. Ældre- og Handicapforvaltning Danmarksgade 17 9000 Ålborg Att. Ulrik Appel KEN A/S Brobyvaerk DK-5672 Broby Denmark Phone + 45 62 63 10 91 Fax + 45 62 63 16 07 Bank: Sydbank Internet: www.ken.dk E-mail:

Læs mere

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com www.linak.com Agenda: Foredragsholder LINAK clean BED projektet Andre Offentlige Private Projekter: Den intelligente plejeseng - 50 senge testet i Sønderborg kommune. Vejesystem integreret i hospitals

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden!

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden! Rengøring af hjælpemidler - så er alt i orden! Spar tid, plads og penge på rengøring af hjælpemidler Lad SSG klare rengøringen af hjælpemidler. Så slipper du for besværet, sparer tid, plads og penge. Vores

Læs mere

Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet. Dansk Design Center den 18. juni 2014

Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet. Dansk Design Center den 18. juni 2014 Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet Dansk Design Center den 18. juni 2014 Dagsorden Velkomst Præsentation af Sygehuspartnerskabet og de to udbud Gennemgang af PCP processen Overordnet

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

Evaluering af rengøringsudbud

Evaluering af rengøringsudbud Evaluering af rengøringsudbud Indhold Hovedresultater... Undersøgelsens besvarelser... Oplevelse af rengøringsstandard... Status for rengøringsplaner, mærkater og kvalitetsrapporter... 5 Tid på samarbejde

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Labflex laboratoriestole. Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium

Labflex laboratoriestole. Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium Labflex laboratoriestole Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium Ny generation af lab stole Laboratoriestol med ergonomisk design, der giver intuitiv tilpasning og komfort. KONSTANT FORANDRING

Læs mere

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Laboratorieudstyr Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Én vogn - mange fordele Håndtag til højdejustering Skriveplade med papirklemme Totalmål Mål for grundvognen: 51 cm (længde) x 68 cm (bredde)

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

22. Erfaringer faglig viden - forskning. Et hav af møder under forskellige vindforhold sikkert i alle regioner

22. Erfaringer faglig viden - forskning. Et hav af møder under forskellige vindforhold sikkert i alle regioner 20-05-2015 Intet nyt er godt nyt eller Alt nyt er godt nyt? Nybyggeriernes indlejrede skisma d. Organisering Vedtaget hygiejnepolitik specifikt til Nyt OUH Vedtaget fælles hygiejnenotat mellem OUH og Nyt

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 ALKOHOLBASEREDE PRÆIMPREGNEREDE DESINFEKTIONSKLUDE HVORDAN BRUGES DISSE KLUDE? Akademisk medarbejder Christian Stab Jensen, cand.sci., PhD Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT, MAJ 2016 DRAGØR KOMMUNE DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT 2016 Lokal Statusrapport Side 2 Udbredelse

Læs mere

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi

Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Vandeffektive hospitaler Vandaudit og potentialer for vandbesparende teknologi Christian Johansen (Enhedschef, Hvidovre Hospital) Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi d. 4.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Track n Trace 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Professional Track n Trace Med Miele Professional Track n Trace får du 100% dokumentation af vaskeprocessen. Du kan styre, effektivisere og

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge - Demonstrationsprojekt på Rigshospitalet EVALUERINGSRAPPORT Center for Arbejdsliv Juni 2012 Side 1 af 34 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Anbefalinger...

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Eller Kampen mod Bacillus cereus sporer på Syddanske Vaskerier i Vejle Bakteriologisk kontrol

Læs mere

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed.

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Baggrund Når patienter skal have foretaget et operativt indgreb foregår dette med sterile instrumenter

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

APV-problemstillinger i Akutafdelingen

APV-problemstillinger i Akutafdelingen APV-problemstillinger i Akutafdelingen Sikkerhedsgr. s 1. Sekretærer, Akutmodt., Herning 1. Dårlig udluftning i døgnbemandet lokale 2. Dårlig rengøring 3. Utilstrækkelige pladsforhold 4. Ruder som reflekterer

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere