SENGERENGØRING PÅ DANSKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SENGERENGØRING PÅ DANSKE"

Transkript

1 SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis... 7 Central-maskinel/teknologisk sengevask Decentral-maskinel/teknologisk rengøring Decentral-manuel rengøring Central manuel rengøring Cases - Rengøringspraksis på hospitaler Rigshospitalet Herlev Hospital Aalborg Universitetshospital Hvidovre Hospital Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Holstebro og DNV-Gødstrup Hospitalsenheden Horsens Odense Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Nordiske erfaringer med sengerengøring... 55

3 INDLEDNING OG KONKLUSION INDLEDNING OG GRUNDLAG Kortlægningsnotatet er baseret på en kvalitativ afdækning af hospitalernes praksis og forventninger til sengerengøring. Den er suppleret med viden fra tidligere udviklingsprojekter og desk research. Teknologisk Institut har indsamlet viden gennem besøg og gruppeinterview med udvalgte ledere og medarbejdere på en række af landets sygehuse. Derudover er der anvendt relevant international litteratur til at perspektivere kortlægningsnotatets vurderinger og anbefalinger til det videre udviklingsarbejde i clean BED. Der er foretaget besøg med gruppeinterview og rundvisninger på i alt 10 danske hospitaler. Interviewpersonerne har i hovedparten af besøgene omfattet repræsentanter fra: Service- og rengøringsafdeling Indkøb Planlægning af nyt sygehusbyggeri Hygiejne- og mikrobiologisk afdeling Logistik og indkøb Arbejdsmiljø I alt har ca. 40 repræsentanter fra de danske hospitaler, rengøringsselskaber og sundhedssektoren bidraget med input. Sengerengøring: Sengerengøring er en proces, der består af tre dele, som kan udføres separat eller i samme procestrin: - Rengøring af synlig snavs og skidt - Desinficering af bakterier og mikroorganismer - Tørring Sengerengøring omfatter rengøring af alle overflader og komponenter - herunder madrassen. Seng og madras indgår som kritiske styringspunkter i de danske hygiejnestandarder i sundhedssektoren (DS-2450). Behovet for desinficering og tørring afhænger af den hygiejniske udfordring og metoden for rengøring af synlig snavs og skidt. Rengøring af synligt skidt og snavs er oftest en forudsætning for effektiv desinficering. Standardkravene og den praktiske kontrol af sengerengøring omfatter sjældent mikrobiologisk desinficering. SIDE 2

4 KONKLUSION Kortlægningen viser, at rengøring af senge udgør en central udfordring for de danske hospitalers drift og fremtidige udviklingen. De mest centrale udfordringer omfatter hygiejnekontrol, sengelogistik, arbejdsmiljø og driftsøkonomi ved rengøringen. Kortlægningen af praksis og fremtidige strategier for sengerengøring på de danske hospitaler er præsenteret som fire udviklingsscenarier og et bud på, hvilken kombination af metoder og teknologier fremtidens rengøringsvenlige sengekoncept med fordel kan udvikle sig mod. FIGUR 1.1: FREMTIDENS DOMINERENDE RENGØRINGSPRAKSIS Ud fra kortlægningens resultater er der præsenteret bud på Fremtidens dominerende rengøringspraksis (se figur), som baserer sig på en kombination af forskellige rengøringsmetoder og teknologier, der i højere grad end i dag er tilpasset hospitalernes enkelte afdelinger, patientgrupper, rengøringsbehov og logistiske kapacitet. En differentieret rengøringspraksis kan imødekomme behovet for effektivisering og en bedre hygiejnekontrol. Den kan ligeledes minimere nedslidningen af senge og andet udstyr. Forventningen om Fremtiden dominerende rengøringspraksis baserer sig på at udnytte de økonomiske og hygiejniske muligheder og fordele, der ligger i en kombination af maskinelle/teknologiske løsninger og decentral rengøring. SIDE 3

5 Den største udfordring for udviklingen af mere differentierede rengøringspraksisser er manglen på bedre standarder og kompetenceopbygning til mikrobiologiske vurderinger af rengøringsbehov i driften. SIDE 4

6 UDVIKLINGSSCENARIER På baggrund af kortlægning er der opstillet en scenariematrix, som angiver: - De to vigtigste forskelle i hospitalernes rengøringspraksis (central/decentral og manuel/maskinel) og udgør grundforudsætninger for krav og kriterier for et hygiejnisk design af hospitalssenge. - Fire mulige udviklingsscenarier med forskellige krav og forudsætninger for udvikling af rengøringsvenlige hospitalssenge og lignende udstyr. - En række mulige rengøringsteknologier som vurderes at være praktisk implementerbare på hospitalerne inden for 3-5 år. De fire rengøringspraksisser er divergerende i forhold til omfanget af centralisering/decentralisering og manuel/automatiseret udførsel og kontrol af vaskeprocessen. De fire udviklingsscenarier er illustreret i nedenstående matrix. FIGUR 1.2: SCENARIEMATRIX - 4 LØSNINGSTYPER Manuel vask i centralvaskeri ved hjælp af: - Manuel aftørring - Spuling og vask Maskinel kontrolleret vask i centrale vaskekabinetter med: - Mekanisk vask (vand/damp) - Kemisk, termisk, ultrasonisk eller anden desinficering - Lufttørring Vask og evt. kemisk desinficering: - Manuel aftørring - Spuling og vask i vaskerum - evt. manuel på-dampning Decentral teknologisk kontrolleret desinficering ved brug af: - H 2O 2 + Ag + - Ultrasonisk - Antibakterielle overflader - LED/UV Hvert af de fire scenarier stiller en række designkrav til udviklingen af rengøringsvenlige senge. De rummer hver en række fordele og ulemper for den praktiske hygiejnekontrol på hospitalerne og den samlede økonomiske business case (baseret på såvel indkøb som drift). SIDE 5

7 De fire udviklingsscenarier er ikke ekskluderende. Det vil sige, det kan forventes, at hospitalerne hver for sig eller som samlet sektor udvikler sig i flere scenarier samtidig, ligesom producenter og udviklere må forvente at skulle udvikle op mod flere scenarier samtidig. SIDE 6

8 FREMTIDENS DOMINERENDE RENGØRINGSPRAKSIS Valget af vaskemetode og praksis på det enkelte hospital afhænger typisk af en række fysiske og historiske forhold. De fem vigtigste er: - Hospitalets fysiske indretning (lavt eller højt byggeri, elevatorkapacitet, m.v.). - Hygiejneudfordringer og hygiejnekontrol. - Patientgrupper (akutmodtagelse, udskrivelsesrater m.v.). - Indkøbsstrategier (ex. af materiel, vasketeknologi, rengøringsservice m.v.). - Organisering i serviceafdelingen (arbejdsdeling, rotation, uddannelse m.v.). Kun et fåtal af disse forhold vurderes ud fra kortlægningens interview at ændre sig markant på de eksisterende hospitaler. Kortlægningen viser et stigende logistisk pres på sengerengøringen i forbindelse med ændringer i patientgruppen (højere udskrivningsfrekvens), hvilket giver et incitament på hospitalerne til at afprøve og eksperimentere med mere decentrale sengevaskeløsninger. Typisk er manuel aftørring den eneste mulighed for decentral rengøring. Om end manuel aftørring kan være hygiejnemæssigt effektiv for rengøring og desinficering, er den afhængig af personalets ressourcer (tid), grundighed, viden og uddannelse. MANUEL OG MASKINEL SENGEVASK Billedet til ventre viser en typisk manuel rengøring på en sengestue. Billedet til højre viser en seng på vej ind i en vaskekabine i et central vaskeri. Samtidig giver et stigende behov for hygiejnekontrol interesse for indkøb af automatiserede vaskekabinetter til senge- og madrasvask. Denne løsning synes at være særlig relevant i forbindelse med ombygning/nybygning af akutmodtagelser, hvor der uanset vaskepraksis er behov for transport af senge til og fra modtagelsen. SIDE 7

9 Den aktuelle standard (DS ) for automatiseret sengevask omfatter en termisk desinficering, som gør denne løsning: - Omkostningstung i forbrug af vand, el og varme. - Nedslidende for senge og andet materiel. - Omkostningstung i personaleressourcer ved transport af senge mellem centralvaskeri og afdelinger. Nedslidning af senge og andet materiel (rust og nedslidning af overflader) nedsætter overfladernes muligheder for at afvise snavs og bakterier og øger smitterisiciene ved berøring af overfladerne. Derfor undersøger og afprøver flere hospitaler i dag alternative løsninger til en central og kontrolleret desinficering med SonoSteam, kemisk desinficering, UV-belysning, O 2 og H 2 O 3 m.fl. Kun de færreste planlægningsafdelinger for de nye supersygehuse tør udpege den nøjagtige strategi for rengøring. Det er dog tydeligt, at hospitalerne bliver forskellige med hensyn til bygningsmasse og indretning, hvilket forventes at blive afgørende for sengerengøringen. Ligeledes peger flere planlægningsafdelinger på, at man vil bruge erfaringer fra de tilknyttede eksisterende hospitaler (OUH, Region Midt afdeling vest, Skejby, Ålborg Syd, Bispebjerg), hvor der i stort omfang eksperimenteres med strategier, som omfatter en differentieret vaskepraksis med både decentral/manuel og central/maskinel sengevask. SIDE 8

10 FIGUR 1.2: FREMTIDENS DOMINERENDE RENGØRINGSPRAKSIS Fremtidens dominerende rengøringspraksis er illustreret ovenfor i scenariematrixen med fordeling mellem scenarie 1, 2 og 3 på 30/10/60, som et procentvis overslag af omfanget af den daglige sengerengøring, der udføres med forskellig praksis og teknologier. Kortlægning konkluderer derfor, at udviklingen af et rengøringsvenligt sengedesign nødvendigvis må kunne indpasses i såvel manuelle som maskinelle vaskesystemer. Særligt i relation til den manuelle aftørring. I de efterfølgende kapitler er de enkelte scenarier beskrevet med en gennemgang af: - Potentielle rengøringsteknologiske løsninger. - Hygiejniske fordele og udfordringer. - Økonomiske fordele og udfordringer. - Forventet anvendelsesområde. - Krav til sengekoncept og design. SIDE 9

11 CENTRAL-MASKINEL/TEKNOLOGISK SENGEVASK Central-maskinel sengevask med automatisering er en løsning, som findes på en del hospitaler i Danmark og udlandet og er under udbredelse i flere nybyggerier og ombygninger. Rengøringsmetoden bygger på en relativ moden teknologisk platform og veldokumenteret hygiejnisk effekt. FIGUR 1.3: CENTRAL MASKINEL RENGØRING POTENTIELLE RENGØRINGSTEKNOLOGISKE LØSNIN GER De danske hospitaler udvises en stigende interesse for etablering af centrale vaskekabinetter, hvor sengene rengøres med brug af vand og sæbe, termisk eller kemisk desinfektion samt automatisk tørreprogram. Denne type løsning ses særligt i forbindelse med udbygning af eksisterende sygehuse samt nybyggeri af supersygehuse. Hvidovre Hospital har investeret i en vaskekabine til madrasvask og desinficering ved hjælpe af SonoSteam-teknologi - en teknologi der kombinerer vanddamp og ultralyd til rengøring, desinfektion og tørring. Teknologien har sin oprindelse i fødevareindustrien og er endnu uprøvet i sundhedssektoren. Cyklustid I valget af vaskesystem er cyklustiden en væsentlig faktor. Det er afgørende for et effektivt sengeflow, at cyklustiden er så lav som mulig. Der udtrykkes i den sammenhæng ønske om cyklustider på 5-8 minutter inkl. tørring. Når hospitalerne skal vælge vaskesystem, ser de på tiden til transport til og fra vaskekabinen, som ofte er placeret i kælderniveau, samt cyklustiden for en sengevask. Cyklustiden har derfor betydning for den samlede vurdering af, SIDE 10

12 om det tidsmæssigt og økonomisk kan betale sig at benytte automatiserede vaskesystemer frem for f.eks. manuel vask. Energi og miljøpåvirkninger Flere hospitaler nævnte energiforbrug og miljøpåvirkning som en faktor i valget af vaskesystem. I den forbindelse vurderer nogle, at automatiseret sengevask har et højt energiforbrug. Sammenholdt med cyklus og transporttider til og fra vaskecentralerne har energiforbruget og herunder miljøpåvirkning betydning for hospitalernes vurdering af, om det samlet set kan betale sig at investere i og benytte automatiske vaskesystemer til sengerengøringen. Ønsket om at minimere brugen af kemikalier er fælles for hovedparten af hospitalerne, og der udtrykkes ønske om i videst muligt omfang at benytte vand og sæbe til rengøring af sengene. HYGIEJNISKE FORDELE O G UDFORDRINGER Den hygiejniske fordel ved maskinelle/teknologiske løsninger for sengevask er, at de giver en ensartet og dokumenteret rengøring. Aflejringer og korrosion Der ses ved nogle installationer af traditionelle vaskekabiner udfordringer med at få tørre senge ud fra anlægget. Vand på overfladerne skaber aflejringer og korrosion. Termisk desinfektion med høje temperaturer for vask og tørring ødelægger overflader og beskyttende materialer på sengen. Både vandaflejringer og nedbrydning af overflader (korrosion) giver grobund for fremtidig bakterievækst og vurderes at udgøre en væsentlig hygiejnisk udfordring på sengene. Smittespredning Hygiejnesygeplejersker i undersøgelsen har peget på, at den centrale placering af sengevaskere medfører lange transportveje og hyppige ophobninger af rene/urene senge i gang- og opholdsarealer, hvilket øger risiciene for smittespredning og krydskontaminering, fordi sengene i stor grad kommer i berøring med mange personer samt andre senge og udstyr. Det er dog ikke alle hygiejneeksperter, som vurderer dette scenarie som særligt sandsynligt eller hygiejnisk problematisk. ØKONOMISKE FORDELE OG UDFORDRINGER Central maskinel vask vurderes at være en dyr rengøringsløsning i såvel indkøb som servicedrift. SIDE 11

13 Personalets ressourceforbrug I et forsøg på Rigshospitalet i blev der lavet en økonomisk vurdering af ressourceforbruget ved rengøring og transport af senge ved hhv. manuel aftørring på stuerne samt transport og vask i et centralt vaskeanlæg. Resultatet viste, at personalets samlede tidsforbrug (portører og rengøringsassistent) var 57 % højere ved den centrale vask end ved manuel aftørring på stuen (Teknologisk Institut, 2012). Øvrige driftsudgifter Hertil kommer udgiften til vand, varme, el, sæbe/kemi og vedligehold for driften af den centrale vaskekabine, som af serviceledere i kortlægningen vurderes at være langt højere end udgiften til rengøringsmidler og udstyr ved manuel vask (disse omkostninger indgik ikke i beregninger fra forsøget på Rigshospitalet). HAI-omkostninger Undersøgelsen på Rigshospitalet viste desuden, at besparelsespotentialet ved at nedbringe infektionsraten for hospitalserhvervede infektioner hurtigt kan overstige ekstraudgifter ved en øget rengøringsindsats (og/eller indkøb af rengøringsteknologi). FORVENTET ANVENDELSES OMRÅDE En vaskepraksis med centrale vaskerum, hvor alle senge skal vaskes, stiller store krav til indretningen og den logistiske kapacitet på et hospital. Det kræver stor elevator, lager og portørkapacitet. Ud fra kortlægningen vurderes centrale maskinelle vaskeanlæg at blive indkøbt og implementeret i forbindelse med hovedparten af nye sygehusbyggerier og tilbygninger. Der ses ligeledes en tendens til, at flere hjælpemiddelcentre i kommunerne ønsker at investere i sådanne anlæg. Der forventes at være store forskelle på, hvor mange senge og hvor ofte sengene på hospitalerne i praksis vil blive vasket i anlægget. I kortlægningen er der identificeret forventninger fra % af alle sengevask. KRAV TIL SENGEKONCEPT OG DESIGN Design mod vandindtrængning og samling Centrale vaskekabinetter stiller krav til sengene om, at der ikke kan ophobe eller lægge sig vand på flader, rør ol. Det vil i praksis sige, at alle hulrum og rør skal være forseglet eller have et naturligt afløb. SIDE 12

14 Vandrette flader øger risiciene for samling af vand og øger kravene til høje temperaturer under tørring. For de elektroniske komponenter vil der typisk være krav om at leve op til standarden IP 65 eller IP 66 (garanti mod indtrængning af vand og snavs). Materialevalg Brug af termisk desinfektion stiller krav om et materialevalg med en bestandighed, der kan klare hurtige temperaturskift fra grader i kombination med kemiske vaskemidler (sæbe ol.). Flere af de besøgte hospitaler udtrykker et behov for, at de automatiserede vaskesystemer kan vaske sengene rene ved lavere temperaturer (45-60 grader), end det er tilfældet i dag. Ved brug af kemisk desinficering (desinfektionsmidler), ultralydsbehandling eller damp kan temperaturen nedsættes (se Mikkelsen et al 2012), hvorved kravene til materialernes bestandighed nedsættes. Fedt og smøring Det er i dag en udfordring ved den maskinelle vask, at fedt og smøring på sengens bevægelige dele, f.eks. aktuatorer og skinner, bliver vasket af under den maskinelle vask. Integreret senge- og madrasvask Hos mange hospitaler er der et ønske om at kunne vaske senge og madras i samme automatiserede proces, så man undgår manuel håndtering af madrassen. Transport Central vask af senge medfører øget transport af senge og øger kravene til sengens vægt, transporthjul og evt. styrehjul. ØVRIGT (TRANSPORTTEKNOLOGIER): I forbindelse med de nye sygehusbyggerier overvejer en del hospitaler etablering af sengeelevatorer til transport af rene og urene senge. Det er dels ud fra et hygiejnehensyn og dels ud fra ønsket om at minimere tid og personaleressourcer til sengetransport mest muligt. I den sammenhæng overvejer flere også AGV er til transport og levering af senge frem og tilbage, f.eks. mellem vaskeri og afdelingerne, for at spare transporttid ved afgivelse af menneskelige ressourcer hertil. Endeligt er der flere, som har planer om brug af RFID til logistik og sporing af sengene. SIDE 13

15 DECENTRAL-MASKINEL/TEKNOLOGISK RENGØRING Decentral rengøring FIGUR 1.4: DECENTRAL MASKINEL RENGØRING med maskinelle/teknologiske løsninger er en ny type praksis, som mest er udbredt på forsøgsbasis og brugt i særlige tilfælde. Rengøringsmetoderne bygger på nye teknologiske tilpasninger og inspiration fra fødevareindustri og renrumsteknologi. Effekten af teknologierne er forholdsvist veldokumenteret. POTENTIELLE RENGØRINGSTEKNOLOGISKE LØSNIN GER Brintoveriltedampe I Danmark har hospitalerne i de senere år afprøvet brugen af brintoveriltedampe (H 2 O 2 ) med sølvioner til desinficering af hospitalsstuer og afsnit. Brugen af brintoverilte til desinficering er kendt fra andre industrier og afskærmningszoner i renrum. Teknologien er kommerciel tilgængelig fra flere leverandører. UV-/LED-belysning I Odense eksperimenterer man med UV-/LED-belysning til generering af den desinficerende gas; ozon (O 3 ). Teknologien er fortsat dyr og relativ umoden. I Skotland har man har gode forsøgsresultater med rumdesinfektion baseret på HINS-belysning. Resultaterne viser en 60 % mere effektiv rumdesinfektion for C. Difficile og MRSA end ved en standardrengøring på en intensiv brandsårsstue (Macgregor 2011). Den Islandske producent af fødevareindustrielle maskiner, Marcel, har ligeledes positive resultater fra forsøg med UV-baseret desinficering af transportbånd til fødevareindustrien (Marcel oplæg på Teknologisk Institut 2012). SIDE 14

16 Antibakterielle overflader Foruden anvendelsen af desinficerende gasser og belysning arbejder mange laboratorier, virksomheder og institutioner inden for fødevarer- og sundhedssektoren med udviklingen af bakteriehæmmende og bakteriedræbende overflader (antibakterielle overflader). En lang række firmaer og laboratorier hævder at have effektive overfladeløsninger baseret på en række kemiske biocider - herunder særligt sølv-, kobber-, zink- og TiO 2 - baserede nanomaterialer. HYGIEJNISKE FORDELE O G UDFORDRINGER Rumdesinfektion med gas, damp og lys Fordelene ved brugen af gasarter og damp til desinficering er, at de kan spredes i et lokale og lave en total rumdesinfektion, hvor man kan sikre sig, at alle rum og kringelkroge rammes. Resultater peger dog på at metoden ikke er effektiv for desinfektion af tekstiler, hvorfor disse på fjernes og vaskes på traditionel vis. Det er fortsat uklart om UV-lys alene vil nå ind på skyggesider i rummet. Antibakterielle overflader Antibakterielle overflader muliggør en automatiseret desinfektion og bekæmpelse af biofilmdannelse på overflader, som kan være et supplement til god håndhygiejne og daglig rengøring/desinfektion af hyppige berøringspunkter i patienternes nærmiljø - herunder sengen. Mange nye biocidmaterialer til antibakterielle behandlinger af overflader undergår en udfordrende godkendelsesprocedure under EU s Biociddirektiv (se Direktivet stiller en række krav om vurderinger af miljø og sundhedsrisici. Biocider er per definition sundhedsskadelige i store koncentrationer, og mange biocider mistænkes for at fremme dannelse af resistens for antibiotikabehandling - herunder sølv som er det mest udbredte nye antibakterielle middel. ØKONOMISKE FORDELE OG UDFORDRINGER Brugen af H 2 O 2 og O 3 til rumdesinfektion omfatter en standardrengøring forud for desinficeringensprocessen. Lokalet må under processen aflukkes, og ventilationssystemer m.v. må forsegles. Både H 2 O 2 og O 3 er giftigt at indånde i større koncentrationer. Hele processen er langvarig (3-4 timer) og gør dermed processen besværlig og ressourcetung. SIDE 15

17 Den praktiske anvendelse af antibakterielle overflader er endnu ikke veldokumenteret - rent hygiejnemæssigt og kvalitetsmæssigt. Den rette dispergering af materialerne i polymerer og lakker er fortsat en udfordring. FORVENTET ANVENDELSES OMRÅDE Brugen af H 2 O 2 -dampe er fortsat så ressourcefyldt, at det kun anvendes ved særlig udbredelse af særligt smittesomme eller resistente bakterier på isolationsstuer eller afsnit. Brugen af antibakterielle overflader er under hastig udbredelse mange steder i pleje- og sundhedssektoren og forventes at blive udbredt på en lang række områder. KRAV TIL SENGEKONCEPT OG DESIGN Brugen af alle de omtalte teknologier kræver grundige overvejelser og test af sengens bestandighed og kvalitet - uanset om det er ved udsættelse af H 2 O2, O 3, UV-/HINS-belysning som er reaktiv, blegende og/eller nedbrydende for organisk materiale (f.eks. overfladebehandling eller kompositmaterialer). De nævnte teknologier er alle desinficerende og vil ikke mindske øvrige designkrav for manuel og maskinel vask. SIDE 16

18 DECENTRAL-MANUEL RENGØRING Decentral manuel FIGUR 1.5: DECENTRAL MANUEL RENGØRING rengøring er en meget udbredt rengøringspraksis på de danske og nordiske hospitaler. Rengøringen af sengen indgår som led i den normale rengøring af sengestuer - såvel i den daglige rengøring som ved udskrivning af patienter. Metoden vinder indpas mange steder, fordi den letter hospitalets udfordringer med logistik, transport og pladsproblemer. De konkrete procedurer for manuel rengøring af sengen varierer mellem de enkelte hospitaler. POTENTIELLE RENGØRINGSTEKNOLOGISKE LØSNIN GER Manuel rengøring af sengen foregår ved aftørring med fiberklude opvredet i vand og universalt rengøringsmiddel. I nogle tilfælde suppleres dette med desinficering med wet-wipes eller sprit. Personalet bruger standard rengøringsudstyr som i den resterende rengøring. Rengøringsvenlige overfladeløsninger I både Danmark, Tyskland, Norge, England og mange andre lande har man eksperimenteret og afprøvet nye rengøringsvenlige overfladebelægninger baseret på sol-gel-processer og nanomaterialer til lette aftørringen af senge. Overfladerne går under betegnelser som easy-to-clean, flydende glas (SiO 2 ), sol-gel m.fl. og sælges af flere danske agenturer for tyske og amerikanske leverandører. Rengøringsvenlige overflader er typiske ultra-glatte (lav Raværdi) og super-fobiske (vand og snavsafvisende) gennem deres fysiske karakter. SIDE 17

19 FIGUR: OVERFLADESTRUKTUR VED SOL-GEL-BEHANDLING, POLERET STÅL OG ALM. STÅL Kilde: Teknologisk Institut Rengøringsvenlige overflader adskiller sig grundlæggende fra antibakterielle overfladeløsninger ved ikke at være biokemisk aktive. Flere kommercielle løsninger er baseret på en kombination af rengøringsvenlighed og antibakterielle egenskaber. HYGIEJNISKE FORDELE O G UDFORDRINGER Resultater fra bl.a. Rigshospitalet peger på, at aftørring af sengens overflader med en fiberklud opvredet i vand og universalt rengøringsmiddel er effektiv til fjernelse af bakterier og snavs. Resultaterne peger dog også på, at personalets grundighed/ressourcer, uddannelse og viden spiller en afgørende rolle for, om sengens kritiske områder bliver aftørret tilstrækkeligt hver gang, og om man bruger de rigtige procedurer til at forebygge spredning af bakterier gennem vand, klude, madras og hansker under rengøringen (Teknologisk Institut, 2012). Ved manuel rengøring decentralt minimerer man transporten af rene/urene senge på hospitalet og eliminerer derved smittespredning fra sengen under denne transport. Rengøringsvenlige overflader Ved belægning af rengøringsvenlige overflader kan man opnå flere hygiejniske fordele: - Ved at opnå en meget glat overflade har bakterier dårligere mulighed for at hæfte til overfladen og gemme sig i mikroskopiske revner og sprækker. - Glatheden i overflader over dets hydrofobiske egenskaber, som minder om effekten ved et afspændingsmiddel i vasken, således at SIDE 18

20 væsker og snavs har sværere ved at hæfte til overfladen. Det letter aftørring af snavs og mindsker samlingen af vand og aflejringer, hvor bakterier samles og udvikler sig. - Flere af de nye rengøringsvenlige overfladeløsninger hævder at være særligt korrosionsbeskyttende, som kan bidrage til at mindske afskalling af maling samt rustdannelse. Kvaliteten og levetiden af mange nye overflader er ikke veldokumenteret, og der ydes kun kortvarig garanti fra leverandører, hvilket kan medføre til relativ hurtig nedslidning/afskalling af overfladerne. Dette kan føre til et hygiejnisk problem på længere sigt. ØKONOMISKE FORDELE OG UDFORDRINGER Resultater fra Rigshospitalet (2012) understøttes af flere respondenter i kortlægningen, som vurderer, at manuel rengøring på sengestuen er en økonomisk og driftsmæssig effektiv rengøringsmetode. Usikkerheden omkring hygiejne (se ovennævnte menneskelige og organisatoriske faktorer) får betydning for den samlede økonomiske business case, i det tilfælde at mangler og fejl i rengøringen på stuen medfører smitte af patienter og personale. I så tilfælde vil forlængede indlæggelsestider og sygefravær hurtigt overstige besparelse i driftsbudgettet til rengøring. Rengøringsvenlige overflader Rengøringsvenlige overflader kan påføres sengens komponenter for en relativ lille merpris - særligt for de løsninger som er integreret i en standard industrilak, hvor meromkostningerne i produktionen vil være minimale. Usikkerheden omkring kvalitet og levetid er dog faktor, som gør det svært at vurdere de økonomiske fordele. På Rigshospitalet har man afprøvet en rengøringsvenlig overflade med additiv i en standard industrilak. Resultaterne fra forsøget viser stor tilfredshed og synlige forbedringer af overfladens rengøringsvenlighed i en periode over 3-6 måneder. Forsøget viste dog ikke robuste resultater for den driftsmæssige gevinst ved kortere rengøringstider (Teknologisk Institut, 2012). FORVENTET ANVENDELSES OMRÅDE Manuel decentral rengøring ses anvendt på stort set alle hospitaler i dag i større eller mindre omfang. Nogle hospitaler har det som dets primære SIDE 19

21 metode, mens andre kun anvender metoder på særlige afdelinger (operationsstuer, akutmodtagelser, dagkirurgi m.v.). Kortlægningen peger på en øget anvendelse af manuel rengøring til at overkomme hospitalernes logistiske, ressourcemæssige og pladsmæssige udfordringer. KRAV TIL SENGEKONCEPT OG DESIGN Funktionalitets- og sikkerhedskravene til en tidssvarende hospitalsseng er i dag så omfattende, at sengen har udviklet sig til et stykke kompleks mekanisk og elektronisk udstyr, som giver sengen et stort antal overflader, kroge og svært tilgængelige steder for rengøringen. Det gælder såvel selve sengen som dets forskellige komponenter. Ønsket fra hospitalerne er derfor at kunne købe senge (med de nødvendige funktionaliteter og sikkerhed) med følgende centrale hygiejnekriterier. Generelle materialevalg Sengens overflader skal være konstrueret i materialer, som er let at vaske af (blod, sekreter ol.), og som ikke samler snavs. Bløde, porøse og noprede overflader accepteres ikke. Konstruktion Samlinger, bolte, svejsninger, skarpe krogede hjørner og lignende bør minimeres mest mulig. Alle overflader skal kunne aftørres, og der bør være let adgang til alle overflader for visuel inspektion af sengen, og så man kan tørre overfladen af med hånden. Sengehesten er en særlig vigtig del af sengen, hvor der er behov for en nytænkning af design, da den i dag ikke kan rengøres i alle overflader med en klud. Mulighed for højere evaluering af sengen end i dag (15 cm), da det vil lette arbejdsstillingerne i rengøring af understellet og derved bidrage til at sikre kvaliteten af rengøringen. Fender Limede fendere på siden af sengen udgør i dag en hygiejnisk udfordring, da de ofte løsninger sig i limningen og danner en revne, hvor skidt, snavs, blod sekret m.v. samler sig og ikke kan rengøres. Hjul Mange hjul på især ældre senge samler hår i deres lejer, hvilket kan være svært at rengøre. SIDE 20

22 Utensilophæng Ophæng til utensiler skal være under patienten og placeres på en måde så poser og slanger ikke kan komme i klemme ved justering af sengen, og således at de ikke kommer i berøring med gulvet. Elektroniske komponenter og kabler: Mange elektroniske komponenter er udformet med et væld af hjørner og hulrum, som kan være svære at aftørre. Der efterlyses simple inddækninger med bløde former. ØVRIGT Manuel rengøring af hospitalssenge er et fysiske krævende arbejde med mange svært tilgængelige steder, som påfører rengøringsassistenten dårlige arbejdsstillinger. Tilgængeligheden kan tillige hæmme rengøringsassistentens muligheder for at se snavs og dermed skabe et hygiejnisk problem. Flere hospitaler bruger eller overvejer indkøb af hjælpemidler og løftesystemer til sengehåndtering i forbindelse med manuel rengøring. Neden for listes de to forskellige løsninger som anvendes i dag, eller der er planer om at anvende: Gulv- og loftlift til løft af senge og madras i forbindelse med spuling i centralvaskeri eller rengøring på stuen. Fisken - taburat på hjul til at mindske nedslidningen af knæ og ryg ved manuel rengøring på stuerne. Medarbejderne sidder på taburetten og kører frem og tilbage langs med sengen under rengøring. SIDE 21

23 CENTRAL MANUEL RENGØRING Det fjerde scenarie (central manuel vask) vurderes ikke at spille en væsentlig rolle i hospitalernes fremtidige sengevask. FIGUR 1.6: CENTRAL MANUEL RENGØRING Den vurderes af de fleste respondenter at rumme en række ulemper såsom: - Logistiske udfordringer ved transport til og fra vaskeri. - Mulig smitte og krydskontaminering ved transport af senge. - Arbejdsmiljøudfordringer ved ensidigt gentagende arbejde, dårlige arbejdsstillinger og nedslidning af bevægeapparatet. Det forventes dog, at der kan være fortsat behov for manuel aftørring af senge efter maskinel vask (tørring), ligesom der formentlig vil forekomme en del central manuel håndtering af madrasser og sengelinned i forbindelse med den centrale maskinelle sengevask. SIDE 22

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge - Demonstrationsprojekt på Rigshospitalet EVALUERINGSRAPPORT Center for Arbejdsliv Juni 2012 Side 1 af 34 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Anbefalinger...

Læs mere

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Laboratorieudstyr Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Én vogn - mange fordele Håndtag til højdejustering Skriveplade med papirklemme Totalmål Mål for grundvognen: 51 cm (længde) x 68 cm (bredde)

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Hospitalsguide 1+2+3 effektiv rengøring

Hospitalsguide 1+2+3 effektiv rengøring Hospitalsguide 1+2+3 effektiv rengøring Kampen mod bakterierne Innovative løsninger med fokus på hygiejne er fremtiden! Højeffektive produkter mod bakterier Metodevalg = effektivitet Farvekodning = logisk

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 store udfordringer kræver stærke løsninger Dagens friske råmælk ankommer til mejeriet. Den kontrolleres

Læs mere

BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS. Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads

BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS. Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads Ved manuel lågebetjening sikrer grebenes placering en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Lysbjælke og display viser tydeligt,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Ideel til rengøring og desinficering i een arbejdsgang Serien af Nilfisk-ALTO damprensere dækker mange anvendelsesområder inden for en lang

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Analyse af serviceassistenter

Analyse af serviceassistenter Brevid.: 1454574 Analyse af serviceassistenter Indledning Med afsæt i budget 2011 er det besluttet at se nærmere på serviceassistenter i Region Sjælland: Serviceassistenter Opgaverne inden for serviceassistenter

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed

Nanomaterialer på danske arbejdspladser. hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer på danske arbejdspladser hvor og hvordan? Kilde: Dansk Center for Nanosikkerhed Nanomaterialer EU Forslag til en definition et naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet materiale,

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere