Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007."

Transkript

1 5. december 2007 J.nr JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lise Hansen Kirsten Ægidius Afbud: Eva Hasselbalch Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende Fra sekretariatet: Elisabeth Haase, sekretariatsleder Janus Pill Christensen, referent Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.6 & 4.5) Nina Holten (under punkt 4.4) Esben Riis (under punkt 3.7, 4.5 & 4.6) Ann Sofie Ohrt (under punkt 4.3) Kenneth Engstrøm (3.2, 3.3. & 4.1) Annelene Jalving (under punkt 4.4) Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Der forelå godkendt referat fra HBM/24/10/2007 til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste J.nr , HBM Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden Der var følgende spørgsmål til mødeaktivitetslisten: Møde med ledere fra region Sjælland. Johnny Kuhr orienterede om mødet herunder baggrunden, formål, dagsorden, problemfelt, konklusion osv. Det var et orienterende møde, og der vil blive fulgt op på emnerne i projektet med DSI (Dansk Sundheds Institut) om opgaver i sygehusvæsenet. Når der foreligger en endelige status for arbejdet vil dette blive taget op i hovedbestyrelsen. Side 1 af 10

2 Årsmøde den for Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer sundhed på tværs. Det er nyt at Danske Fysioterapeuters og Ergoterapeutforeningens formænd nu er inviteret til disse møder. Det er vigtigt, at være med til disse møder ikke mindst i lyset af de nye opgaver på forebyggelses- og genoptræningsområdet, som kommunerne har overtaget med kommunalreformen. Møde med fraktioner, faggrupper og fagfora Hovedtemaet for mødet var anvendelsen af de ressourcer, der findes i fraktioner, faggrupper og fagfora. I fremtiden skal det sikres, at der anvendes færre ressourcer på kursusvirksomhed i stedet skal målet være, at der bruges mere tid på faglig fordybelse og udvikling af et fagligt beredskab, der blandt andet vil kunne anvendes til at sætte en dagsordenen i den sundhedspolitiske debat. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning Regionskonference 2008 J.nr Med udgangspunkt i forslag fra regionsbestyrelserne anbefalede sekretariatet et forslag til en overordnet struktur på regionskonferencen Det er så, efter hovedbestyrelsens godkendelse og supplerende kommentarer, planlægningsgruppens opgave at formulere et overordnet formål for konferencen samt varetage den detaljerede planlægning af konferencen med hensyn til indhold og metode Godt med opdeling mellem ydre og indre politiske forhold. Opgaveglidning bør evt. erstattes af opgavefordeling. Til vores indre organisatoriske liv bør det også overvejes om der kan komme en drøftelse med om resultaterne af evalueringen af den politiske struktur, hvis disse foreligger på dette tidspunkt. Hovedbestyrelsen drøftede og besluttede de overordnede linier til emne på regionskonferencen 2008 med udgangspunkt i det forslag der var forelagt. Planlægningsgruppen har på den baggrund mandat til at udarbejde det endelige program for regionskonferencen Medlemstilfredshedsundersøgelse J.nr. 6 Danske Fysioterapeuter har i oktober 2007 fået gennemført en medlemstilfredshedsundersøgelse. På mødet gennemgik konsulent Sven Scharling, der har gennemført undersøgelsen, hovedresultaterne. Hovedbestyrelsen fik herefter lejlighed til at drøfte og beslutte eventuelle opfølgende tiltag i forhold til undersøgelsen. Der henvises i den forbindelse til sag. 3.3 Referat af møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling, hvor der var indstillet en række opfølgende tiltag til Hovedbestyrelsens godkendelse og drøftelse. Side 2 af 10

3 Det skal endvidere bemærkes, at hovedbestyrelsen på HBM 24/10/07 besluttede at der skulle være en nærmere indgående drøftelse af opfølgningen på undersøgelsens resultater i forbindelse med hovedbestyrelsens konference i januar Der var en række bemærkninger til gennemgangen af undersøgelse særligt vedrørende betydningen af ønsket om mere synlighed i nogle sammenhænge. Dette skal undersøges nærmere i de fokusgruppeinterviews, der blev besluttet (se sag nr. 3.3 nedenfor). Hovedbestyrelse drøftede resultatet af medlemstilfredshedsundersøgelsen og besluttede jfr. pkt. 3.3 opfølgende tiltag i forhold til de fremlagte resultater Referat af møde i udvalg om medlemsservice og organisationsudvikling J.nr Der foretages en uddybende undersøgelse af udvalgte områder fra medlemstilfredshedsundersøgelsens resultater i form af fokusgruppeinterviews. De foreslåede udvalgte områder er: * Fagligt fællesskab og netværk * Personlig vejledning og rådgivning * Forhandling af løn-, ansættelses- og honorarvilkår * Sikkerhedsnet såsom juridisk bistand og rådgivning * Placering af fysioterapi centralt i den sundhedspolitiske debat Resume: På mødet i udvalget for medlemsservice og organisationsudvikling den 31. oktober 2007 blev resultaterne af medlemstilfredshedsundersøgelsen blandt andet drøftet. Der var i udvalget enighed om, at der var behov for en uddybende afdækning af medlemmernes holdning til en række områder, som prioriteres højt blandt medlemmerne, men hvor foreningens kompetence til at løse disse samtidig vurderes mindre højt. Formålet med denne afdækning er, at skabe en større klarhed og entydighed over undersøgelsens resultater, således at der i tilknytning til disse områder, konkret kan udarbejdes handlingsplaner. Forslaget med at gå i dybden er godt på det foreliggende grundlag. Den videre bearbejdning af undersøgelsens resultater skal også afspejle sig i foreningens fremadrettede strategiplaner. Det er godt, at vi har fået nedsat et medlemspanel. Det kan vi bruge fremadrettet. Hovedbestyrelsen godkendte at foretages en uddybende undersøgelse af udvalgte områder fra medlemstilfredsundersøgelsens resultater i form af fokusgruppeinterviews. Side 3 af 10

4 3.4 Fortrolig sag Udpegning af midlertidig medlem af forhandlingsudvalget og orientering om regionsformand Tine Nielsens orlov J.nr Regionsformand Tine Nielsen er bortrejst i perioden fra 4. februar til 30. april Heraf afvikles to af månederne som orlov uden løn. Hovedbestyrelsen blev på mødet orienteret om beslutningerne fra bestyrelsen i Region Hovedstadens vedrørende vikardækning for Tine Nielsen i forbindelse med afvikling af orloven. Hovedbestyrelsen skulle endvidere tage stilling til udpegningen af et midlertidigt medlem til arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat (udvalg 4) i forbindelse med Tine Nielsens orlov, herunder hvornår det midlertidige medlem bør indtræde i udvalget. Tine Nielsen orienterede om at Agnete Tryde vil fungere som midlertidig medlem af hovedbestyrelsen i Tine Nielsens orlovsperiode. Kirsten Carstensen påtager sig de ansvaret for at koordinere de regionale politiske opgaver, mens Tine Nielsen har orlov. Den ansatte regionssekretær fortsætter sin midlertidige stilling til udgangen af maj måned. Posten som medlem af arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat bliver midlertidig vakant og det er vigtigt i denne periode at der indsættes en anden på posten. Hovedbestyrelsen udpegede Tina Lambrecht som midlertidigt medlem af arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat (udvalg 4) samt tog orienteringen om Tine Nielsens orlov til efteretning. 3.6 Forhandlingsstof fortroligt Godkendelse af afstemningsresultat vedrørende overenskomst med sygesikringen J.nr. 21 Resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner (RLTN) og Danske Fysioterapeuter var sendt til urafstemning blandt de praktiserende med hoved- eller bibeskæftigelse som praktiserende under overenskomsten. Desuden var forhandlingsresultatet for ridefysioterapeuterne sendt til urafstemning blandt ridefysioterapeuterne. Der var frist for stemmeafgivning i forhold til overenskomstresultatet den 20. november 2007 for overenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi og den 22. november 2007 for ridefysioterapioverenskomsten. Hovedbestyrelsen fik på mødet forelagt afstemningsresultatet af hhv. sygesikringsoverenskomsten og ridefysioterapeut-overenskomsten. Stemmeprocenterne var hhv. 40,7 % og 46,3 % og for begge afstemningers vedkommende var der flertal for et ja til resultatet, hhv. 97,4 % og 94,0 % Side 4 af 10

5 Hovedbestyrelsen ønskede forløbet nærmere drøftet i udvalget for praksis/privat (udvalg 5), herunder en drøftelse af de praktiserende kontaktpersoners rolle i et forløb. Hovedbestyrelsen tog resultatet af uafstemingen til efterretning og det vil blive meddelt RLTN, at Danske Fysioterapeuter har endeligt godkendt forhandlingsresultatet Referat fra møde i forskningsfonden - uddelinger af diverse fonds- og legatmidler J.nr Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne fra forskningsfondens møde den 6. november Birgitte Kure orienterede om baggrunden for uddelingerne fra de forskellige fonde og legater. Der bør for fremtiden være et større fokus på de kvalitative forhold i forbindelse med uddeling af midler. Det bør desuden overvejes om tildelingskriterierne ændres, således at der kan deles større støtte beløb ud til færre projekter. Forskningsfonden vil genoptage drøftelser af kriterier for uddeling af fondsmidler med indstilling til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen vil få forelagt resultatet af drøftelserne såfremt, der fremadrettet ligges op til større ændringer i tildelingskriterierne. Hovedbestyrelsen godkendte uddelingerne fra Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og Studielegatet Kompetenceudvikling af politikere i Danske Fysioterapeuter Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde den den udsendte ramme for kompetenceudvikling for politikere i Danske Fysioterapeuter. Det blev godkendt, at der til et af de kommende hovedbestyrelsesmøder vil der blive formuleret en nærmere baggrund for bevilling af midler til kompetenceudvikling for politikere dvs. et beskrevet formål for emnet med redegørelse for opkvalificeringen og den merværdi, det indeholder for medlemmerne af foreningen. Det blev foreslået, at den ønskede tilføjelse formuleres således: Formålet med kompetenceudvikling af politikerne er at understøtte og kvalificere de mål; politikker, visioner, mission og værdier som RM har besluttet for foreningens og hovedbestyrelsens arbejde. Uddannelse skal være med til at give de valgte politikere viden og redskaber til at udføre det politiske hverv både på det faglige og personlige område. Vidensfelterne på det faglige område koncentrerer sig om det politiske, samfundsøkonomiske og organisatoriske. Der fastlægges ikke på forhånd faste kriterier for hvilke typer af kompetenceudvikling, som kan godkendes, men det skal vurderes relevant til at forbedre de valgte politikeres kompetence i henhold til deres politiske hverv. Side 5 af 10

6 Der var opbakning til formuleringen. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering Kvartalsrapport (Juli-september) J.nr. 564 Kvartalsrapporten er en status over Danske Fysioterapeuters økonomi/forbrug pr Derudover var der udarbejdet en forventning til forbruget for hele Kvartalsrapporten blev mundtligt gennemgået på hovedbestyrelsens møde. Hovedbestyrelsen drøftede kvartalsrapporten og stillede spørgsmål til enkelte af posterne, herunder udbetaling af den 6. ferieuge. Desuden blev det drøftet, at man skulle overveje ressourceanvendelse i forbindelse med strategisk aktivitetsplan og muligvis dæmpe sine forventninger til aktiviteterne. Hovedbestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning inkl. de medfølgende bemærkninger til balancen Referat fra udvalg vedrørende sundhedspolitik og analyse den 31. oktober 2007 J.nr Referat fra mødet den var vedlagt til orientering i hovedbestyrelsen. Mødet centrerede sig om oplæg fra Charlotte Fuglsang, direktør i Danmarks Lungeforening, der talte på vegne af den nye forening Danske Patienter. Desuden var der et oplæg fra Johnny Kuhr. Johnny Kuhr redegjorde for de to omtalte oplæg. Desuden blev spurgt til, hvor mange samlende patientorganisationer, der findes på baggrund af mødet med Danske Patienter. Der findes: Danske Patienter Patientforeningen Danmark DSI (De sammenvirkende Invalide Organisationer) Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning Sundhedsaftaler en prioriteret opgave i Danske Fysioterapeuter J.nr Side 6 af 10

7 Hovedbestyrelsen besluttede i efteråret 2006 at lade sundhedsaftaler være et indsatsområde for Danske Fysioterapeuter. Der var til hovedbestyrelsen udarbejdet et notat som opsummerede og vurderede indsatsen, ligesom der blev givet et forslag til det videre arbejde. Det fremgik af notatet at det ikke er lykkedes at udlede målepunkter, som kan danne baggrund for en landsdækkende sammenligning af de 98 sundhedsaftaler i Baggrunden er først og fremmest, at dette sæt aftaler førstegeneration ikke har været tilstrækkeligt udførlige og differentierede. Det blev foreslået, at afdeling for politik & kommunikation i foråret 2008 afsætter ressourcer til at gennemgå Sundhedsstyrelsens database og dens muligheder for at kunne bidrage til Danske Fysioterapeuters overvågning af særligt træningsområdet i sundhedsaftalerne. Sekretariatet orienterede om, at man ikke var kommet så langt med sundhedsaftalerne, som man havde regnet med. Blandt andet fordi der er tale om første generations aftaler på området. Sekretariatet foreslog at regionsformændene blandt andet inddrages i det videre arbejde med følge op på aftalerne. Hovedbestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med den fremlagte opsummering og ajourføring af sundhedsaftalerne på det foreliggende grundlag, og drøftede hvorledes der tillige kunne udarbejdes sundhedsaftaler på børneområdet. Konklusion Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og tilsluttede sig at afdeling for politik og kommunikation i foråret 2008 vurderer mulighederne i Sundhedsstyrelsens database Orientering om det nye kvalifikationssystem (EQF) samt slutkompetencer på den nye fysioterapeutuddannelse J.nr. 30 I forbindelse med referat fra udvalg Uddannelse og professionsudvikling på HBM 24/10/07 blev der spurgt ind til kompetence og brug af begreber i denne forbindelse. EU dagsorden er styrende for udviklingen via især Bolognadeklarationen 1999: At etablere et Europæisk område for videregående uddannelse - globalisering/internationalisering. Der således enighed om at der i EU landene fremover skal fokuseres på slutkompetencer. På mødet blev det fremsendte materiale gennemgået i relation til Danske Fysioterapeuter arbejde på området. Gennemgangen havde særligt fokus på den overordnede uddannelsesstruktur med henblik på at klarlægge status og udfordringer i relation til arbejdet indenfor blandt andet realkompetencebegrebet. Desuden blev der redegjort for arbejdet med de nye studieordninger indenfor grunduddannelsen, der netop har fokus på slutkompetencer. Side 7 af 10

8 Hovedbestyrelsen drøftede den skriftlige og mundtlige orientering. Det vil være oplagt, at have en drøftelse i udvalg 2 vedrørende sammenhængen mellem de kompetencer, der findes blandt fysioterapeuter i dag, og de kompetencer der vil være blandt de fysioterapeuter, der uddannes i fremtiden. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. I foråret vil der være en redaktionel dækning af indholdet i den reviderede fysioterapiuddannelse, når den er endelig på plads Lederpolitik J.nr. 48 Spørgsmålet om en Politik for ledelse har givet hovedbestyrelsen og repræsentantskabet anledning til en del debatter om omfanget af politikken. På hovedbestyrelseskonferencen i januar 2007 blev det besluttet, at der skulle ske en fornyet drøftelse af politikken, idet det fortsat var uklart hvad og hvem politikken retter sig imod. Vedlagt til dagsordenen var et notat fra sekretariatet, der skitserede to hovedproblemstillinger i forhold til Danske Fysioterapeuters ledelsespolitik: 1. Danske Fysioterapeuters dobbeltrolle i relation til det offentlige arbejdsmarked 2. Danske Fysioterapeuters dobbeltrolle i relation til det private arbejdsmarked og selvstændig virksomhed Der var desuden vedlagt et uddrag af professor Kurt Klaudi Klausens bog: Skulle det være noget særligt organisationer og ledelse i det offentlige, kap. 7: De nye lederroller. Der var i første omgang lagt op til en første drøftelse af Danske Fysioterapeuters Politik for ledelse med henblik på en videre behandling af spørgsmålet i hovedbestyrelsen i forbindelse med hovedbestyrelsens konference i januar Der var tilfredshed med det fremlagte oplæg, som blev vurderet som fint dækkende for emnet. I forbindelse med drøftelsen af emnet fremkom, der følgende synspunkter: Et vigtigt element er det strukturelle dilemma (jf. Kurt Klaudi tekst i bilaget). Spørgsmålet er om det er realistisk om vi kan lave en samlet politik for ledere i praksissektoren og lederne i den offentlige sektor? Hvad er det Danske Fysioterapeuter vil med lederne? Det er bør den fremtidige politik indeholde klarer svar på. Er det vores ansvar at understøtte, at de bliver gode ledere eller bør fokus på alene være på, at der kommer god fysioterapi ud af det. Den nuværende lederpolitik er ikke god nok. Derfor bør der fremlægges en revideret lederpolitik til næste repræsentantskabsmøde. Vi skal være klare på om det er holdning til ledelse der skal være med i den reviderede lederpolitik. Side 8 af 10

9 Hovedbestyrelsen havde en 1. drøftelse af Danske Fysioterapeuters politik for ledelse og genoptager en drøftelse af denne på hovedbestyrelsens konference i januar Der bør sigtes efter en opdeling af lederpolitikken i det videre arbejde hermed Orientering om møde med Fraktionen af Frie Fysioterapeuter J.nr Sekretariatet har afholdt et møde med Fraktionen af Frie Fysioterapeuter. På mødet vil sekretariatet give en mundtlig orientering om emner drøftet på mødet. På mødet blev orienteret om, at følgende emner blev drøftet: Tilslutning til praksisoversigten for fysioterapeuter på hjemmesiden: Sundhed.dk Forsikringsordninger/pensionsordninger Optagelse på klinikguiden (jfr. krav om klinikgodkendelse/handikapadgang til klinikken) Valg af kontaktpersoner for dette område Faste møder med denne gruppe hvert halve år Hovedbestyrelsen tog orienteringen om mødet mellem sekretariatet og Fraktionen af Frie Fysioterapeuter til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt E1. Vederlagsfri fysioterapi. Tina Lambrecht orienterede om erfaringer omkring vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland. Det er indtrykket fra Nordjylland, at kommunerne mangler indsigt, hvilke opgaver det ligger i forlængelse af overtagelsen af myndighedsansvaret på området. Der ligger således en større oplysningsopgave for Danske Fysioterapeuter, når loven ændres. Johnny Kuhr orienterede samtidigt om at der pga. af valget, der har skubbet lovforslagets behandling, endnu ikke foreligger en endelig aftale om tidspunkt for flytning af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. E2. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Birgitte Kure gav en orientering om den igangsatte proces for nedlæggelse af Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Materiale var omdelt til hovedbestyrelsen inden mødet, og der indkaldes nu til en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage mhp. godkendelse af nedlæggelse. E3. Regionsformandsvalg i Region Syddanmark. Der blev afholdt valgmøde i Regions Syddanmark den til præsentation af de to kandidater, og Charlotte Fleischer orienterede om mødet, herunder at den ene kandidat ikke var mødt til valgmødet. Sekretariatet har kontaktet vedkommende mhp. et spørgsmål om, hvorvidt den pågældende fastholder sit kandidatur, og der var på dagen for afviklingen af hovedbestyrelsen mødet endnu ikke modtaget bekræftende svar. E4. Orientering om årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. Program for årsmødet blev fremlagt. Hvis der er medlemmer af hovedbestyrelsen, som ønskede at deltage kan de tilmelde sig via sekretariatet. Side 9 af 10

10 E5. Fagbladet. Hovedbestyrelsen erindrede om, at man ønsker den årlige drøftelse af fagbladet på mødet i april 2008, herunder synlighed og de politiske udmeldinger fra hovedbestyrelsen. E6. Orientering om indsamlingen i forbindelse med Johnny Kuhrs fødselsdagsreception. Johnny Kuhr takkede for opmærksomheden og de festlige indslag i forbindelse med receptionen. Der er blevet samlet en del midler ind og hovedbestyrelsen vil blive inddraget omkring anvendelsen af beløbet, når der foreligger et eller flere konkrete projektbeskrivelser for de projekter, der vil blive støttet i Zambia. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet Der blev evalueret positivt på mødet d.d. i hovedbestyrelsen. For referat Elisabeth Haase Sekretariatsleder Janus Pill Christensen politisk organisatorisk konsulent Side 10 af 10

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007. 15. maj 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. 25. juni 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B.

Læs mere

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2008 blev afholdt således: Tid: Fredag den 7. og lørdag

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008. 2. september 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 20.-21. august 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland.

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland. Referat af Hovedbestyrelsens møde den 20. august 2014 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden), Pernille Ahlmann Petersen (Region Sjælland),

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 2 2. Opfølgning

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 Tilstede: Bente, Ulla, Helle, Tonni, Annette, Birthe, Lisbeth, Lene, Marianne og Tina. Afbud: Vibeke og Birgitte. Referent: Helle Dagsorden:

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 19. maj 2010 kl. 14.00-19.00

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2007. 19. september 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2007. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere