Mødedeltagere: Morten Stræde, Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn og Mette Winckelmann. Fra sekretariatet Inger Krog (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedeltagere: Morten Stræde, Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn og Mette Winckelmann. Fra sekretariatet Inger Krog (referent)"

Transkript

1 3. marts 2014 Legatudvalget for Billedkunst d. 26. februar kl Lokale 6 i stueetagen REFERAT Mødedeltagere: Morten Stræde, Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn og Mette Winckelmann. Fra sekretariatet Inger Krog (referent) Godkendt af udvalget d. 7. marts 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Statens Kunstfonds Bestyrelse 3. Forretningsorden 4. Økonomi 5. Behandling af ansøgninger fra ansøgningsfristen d Meddelelser siden sidste møde 7. Næste møde - årshjulet 8. Evt. Referat 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 2. Statens Kunstfonds Bestyrelse - Morten Stræde orienterede om det første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil evaluere forretningsordenen årligt. Bestyrelsen henstiller til at udvalgsmedlemmer ikke søger eget udvalg. I Legatudvalget betyder det, at udvalgsmedlemmerne godt kan søge om projektstøtte. 3. Forretningsorden - Udvalget tog forretningsordenen til efterretning 4. Økonomi - Udvalget fik præsenteret økonomioversigten og gav tilsagn til kr. i følgeudgifter til indkøbte værker 5. Behandling af ansøgninger fra ansøgningsfristen d Se bilag A for den komplette liste over ansøgere. Følgende sager blev prioriteret af udvalget til enten videre dialog eller tilsagn:

2 Side 2 - Den Frie Udstillingsbygning: Morten Stræde erklærede sig inhabil, som medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen. Udvalget besluttede at undersøge grundlaget for at kunne gå videre med ansøgningen og sekretariatet ved Louise Straarup vil undersøge mulighederne for at lave en permanent kunstopgave til udendørs placering ved Den Frie Udstillingsbygning. Ejerforhold til grunden og byggeplanerne/anlægsplanerne for udendørsområdet med café og siddepladser samt sagsarkitektens projektforslag til udendørsområdet skal afklares inden udvalget kan gå videre med sagen. Udvalget vil gerne sætte sagen på dagsordenen igen. - Balle Valgmenighed fik et tilsagn til en ny altertavle med kunstnerforslaget Troels Wörsel. Udvalget gav et tilsagn på kr. der sammenlagt med ¼ i egenfinansieringen på kr. vil give en totalentreprise løsning på kr. Totalentreprisen indbefatter både kunstnerhonorar og materialeudgifter og kunstneren har ansvaret for økonomistyringen. - Enghave Kirke og Elias Kirken ved Vesterbro Sogn: Sekretariatet sender en opfordring til sognet om at invitere Akademiraadets Kirkeudvalg på besigtigelse, således at en foranalyse af placeringer og mulige kunstopgaver kan blive specificeret inden sagerne igen kan foreligges for Legatudvalget for Billedkunst. - Rødovre Gymnasium. Udvalget gav et tilsagn på kr. til Julie Boserups kunstopgave til stedet. - Bispebjerg Hospital får udpeget Cai Ulrich von Platen og Jette Gejl som billedkunstnere til deres kunstudvalg. Der ydes et tilskud på kr. til dækning af deres honorar. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg vil blive opfordret til at udpege en arkitekt og en landskabsarkitekt og samtidig at afsætte midler til deres honorering. Efterfølgende har Arkitekturudvalget udpeget Anders Abraham og Steen Høyer. Arkitekturudvalget har afsat kr. til dækning af deres honorar. - Holstebro Kommune får udpeget Tina Maria Nielsen som konsulent til at udarbejde en kunstplan for deres kommende sundhedscenter. En kunstplan indebærer ikke udpegning af kunstnere til specifikke opgaver. Udvalget gav et tilsagn på kr. til dækning af hendes honorar og transportudgifter. - Aabenraa Statsskole fik et tilsagn på kr. til restaurering af Paul Gadegaards udsmykning med den anbefaling at værket ophænges i kantinen igen, i det udvalget vurderer at det indgår i et fint samspil med rummet her. - Guldborgssund Kommune: Sekretariatet skriver som svarbrev på kommunens henvendelse om flytning af Egon Fischers skulptur på torvet i Nykøbing Falster, at udvalget principielt ikke kan støtte at stedspecifik kunst, der har en fin bevaringsstand, fjernes eller omplaceres. - Skjoldhøj Kollegiet: Med baggrund i Jørgen Kreiner-Møllers rapport, der påpeger et akut behov for renovering af Kasper Heibergs totaludsmykning, retter sekretariatet henvendelse til Aarhus Kommune ang. et eventuelt samarbejde om restaureringen af udsmykningen. Udvalget anser Kasper Heibergs værk for et hovedværk i Statens Kunstfonds produktion af kunst i det offentlige rum. Udvalget pegede på Erland Knudssøn Madsen som udførende konsulent på opgaven.

3 Side 3 - Aabenraa Kommune: Udvalget vil gerne på besigtigelse til de tre landsbyer for at indgå i en dialog med lokale initiativtagere om en forventningsafstemning af, hvilken type kunstopgave, der kan være egnet til stederne og hvilken proces der kan sættes i gang, der sikrer et lokalt medejerskab. Udvalget var positivt stemt overfor en ansøgning, der har lokal opbakning og som kommunen har prioriteret at støtte med en egenfinansiering. Udvalget afventer svar fra Arkitekturudvalget om de ønsker at indgå i et fællesprojekt. - Vestfyns Gymnasium: Morten Stræde tager på besigtigelse for at vurdere, hvilke muligheder, der er for en stedsspecifik kunstopgave, der muligvis går på tværs af flere rumligheder. Gymnasiet har en egenfinansiering på kr. - Espergærde Gymnasium: Udvalget vurderede ansøgningen og prioriterede ikke at gå videre med en permanent stedspecifik løsning. I stedet for vil udvalget gerne overdrage ansøgningen til ordningen for lån af kunstværker og udvalget vil gerne foreslå gymnasiet, at de kan modtage et midlertidigt værk i form af en performance af kunstnergruppen Sonar. Hvis Espergærde Gymnasium godkender dette vil Statens Kunstfond yde et tilskud til Sonars honorar på i alt kr. inkl. transportudgifter. - Skanderborg Kunstråd: Udvalget vurderede at den bedst egnede placering til kunst ikke vil være i det store ankomstrum. Her er mange funktionaliteter koblet op og borgernes behov for way-finding er størst. I stedet for vil udvalget gerne foreslå at kunsten integreres i de grønne områder i direkte forbindelse med arkitekturen. Dette felt hvor mødet mellem ude og inde sker både visuelt og oplevelsesmæssigt er Skanderborg Fælleds idégrundlag. Udvalget vil derfor gerne anbefale at dette felt bliver udgangspunktet for et skitseforslag udarbejdet af billedkunstneren Peter Frimand i tæt dialog med landskabsarkitekterne. Udvalget har valgt at udpege Peter Frimand til opgaven, idet han i hans kunstneriske praksis er optaget af beskuerens sanselige rumoplevelse i forskellige medier og har et enkelt formsprog, der er velegnet til arkitekturens udtryk og robusthed. Udvalget gav et tilsagn til kunstnerhonoraret på kr. hvoraf kr. er afsat til skitsehonoraret alene. Hvis Skanderborg Kunstråd godkender kunstnerforslaget vil udvalget gerne holde et møde mellem bygherre, udvalget og kunstneren. Skitsen vil blive vurderet af bygherre og Statens Kunstfond i samarbejde. Hvis skitsen bliver godkendt vil det resterende honorar på kr. for udførelse af kunstopgaven, blive udbetalt i rater direkte til kunstneren. Skanderborg Kunstråd finansierer udførelsen af kunstopgaven, hvortil der er afsat 1 mio. kr. - Nakskov Kommune: Udvalget valgte at afsætte det ansøgte beløb på kr. og vil gå videre med kunstnerudpegningen til en kunstopgave, der kan favne de rumlige muligheder og historiske lag, der ligger i lokaliteten ved Nakskov by og fjordområde. - Kriminalforsorgen: Udvalget vil gerne holde et møde med kriminalforsorgen ang. en eller flere kunstopgaver til et nyt fængsel på Nuuk. Et opmærksomhedspunkt for udvalget vil være at udpege en lokal kunstner. - Erik Møller Arkitekter: Udvalget holder et rådgivningsmøde med arkitekterne d ang. igangsættelse af tre kunstopgaver til tre forskellige fængselsbyggerier. - Esbjerg Sygehus: Udvalget bevilligede et tilskud på kr. til udarbejdelsen af en kunststrategi ved kunstkonsulenterne In Situ. En kunststrategi skal gerne indeholde refe-

4 Side 4 rencer til kunstopgaver, der er realistiske i forhold til budget. Kunstnerudpegninger ved konkrete kunstopgaver er udvalgets kompetenceområde. - DNV Gødstrup: Udvalget er interesserede i at indgå et samarbejde med Arkitekturudvalget ang. udpegningen af en billedkunstner og en landskabsarkitekt, der i samarbejde skal udvikle et skitseforslag. Sekretariatet går videre med en afklaring af hvordan bygherre kan godkende en yderligere landskabsarkitekt på byggeprojektet og om hvorvidt Arkitekturudvalget er interesseret i et sådant samarbejde. - Fonden Holbæk Art: Udvalget bevilligede kr. i støtte til projektet med udførelsen af gavlmalerier til Holbæk kurateret af John Kørner. I alt har udvalget uddelt kr. 6. Meddelelser siden sidste møde - Frederiksberg Ret Johanna Lassenius indkalder til et fællesmøde mellem Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design samt Katja Bjørn og Jesper Fabricius. - FN bygningen - udvalget gennemgik på ny de valgte placeringer og de to prioriterede placeringer for stedspecifikke kunstopgaver blev besluttet, men udvalget vil endnu en gang overveje kunstnervalget. 7. Næste møde årshjul - Udvalget drøftede en udstillingsrunde i Jylland, hvor de også er meget interesserede i en besigtigelse af Skovsnogen og besluttede at finde 2-3 datoer som forslag for en besigtigelse i Aabenraa Kommune. Morten Stræde tager på besigtigelse til Vestfyns Gymnasium. - Næste møde bliver d. 5. marts hvor udvalget får præsenteret tre fængselsbyggerier ved Erik Møllers Tegnestue. 8. Evt. - Udvalget drøftede rådgivningssager og der var enighed om, at det er vigtigt at udpege billedkunstnere som konsulenter, de har kompetencerne og dermed sikres en udskiftning af det kunstfaglige syn ved at benytte flere forskellige billedkunstnere. - Inger Krog sender en tilbagemelding til Akademiraadets Kirkekunstudvalg; at Legatudvalget for Billedkunst gerne vil modtage ansøgninger fra kirker, hvor der allerede er lavet en foranalyse og foreslået gerne 5 kunstnere fra kirkeudvalgets side overfor menighedsrådet. Idet spredningen af kunststøtten og dermed også spredningen af opgaverne for kunst i det offentlige rum, er et af Statens Kunstfonds kriterier, vil det være gavnligt for den videre proces, hvis antallet af kunstnere, der er foreslået til menighedsrådet er så højt som muligt derfor gerne 5.

5 Ansøgninger kunst i det offentlige rum Ansøger 1 Den Frie Udstillingsbygning 2 DR Emergency Room 3 Balle Valgmenighed Kirke søger om ny altertavle Projektbeskrivelse Kunstopgave: siddearrangement i forbindelse med have, der skal anlægges 4 Herstedøster Kirke Maleri af Seppo Mattinen til våbenhus 5 Enghave Kirke Kunstopgave i forbindelse med renovering af kirke 6 Elias Kirken Nyt altermaleri - stedspecifik kunstopgave 7 Hobro Røntgenafdeling Tilskud til kunstudsmykning 8 Odder Spektrum Tilskud til skulptursti med bogsstavsforløb 9 Domea Boligafdeling Tilskud til udendørs skulptur 10 Herning Kommune Tilskud til Skovsnogens permanente værker 11 Rødovre Gymnasium Tilskud til værk af Julie Boserup 12 Bispebjerg Hospital Udpegning og honorar til kunstudvalgsmedlemmer 13 Holstebro Kommune Rådgivning eller samarbejde om sundhedscenter 14 Aabenraa Statsskole Restaurering af Paul Gadegaard udsmykning 15 Guldborgsund Kommune Flytning eller nedtagning af Egon Fischers skulptur 16 Skjoldhøj Kollegiet Restaurering af Kasper Heibergs udsmykning 17 VUC Fyn Interaktive lyspaneler til facade 18 Aabenraa Kommune Kunstopgaver til tre landsbyer 19 Vestfyns Gymnasium Kunstopgave til færdigt byggeri 20 Espergærde Gymnasium Kunstopgave til færdigt byggeri 21 Grundtvigs Højskole Udendørs kunstopgave til færdigt byggeri 22 Skanderborg Kunstråd Kunstopgave til kommende byggeri 23 Nakskov Kommune Kunstopgave til Nakskov by eller fjordområde 24 Aarhus Katedralskole Skulptur til renoveret skolegård 25 Kriminalforsorgen Nyt fængsel Nuuk 26 Erik Møller Arkitekter Fængselsbyggerier Vestre Fængsel, Søbysøgård og Horserød 27 Esbjerg Sygehus Tilskud til Kunststrategi 28 DNV Gødstrup Sygehus Kunstopgaver til gårdrum eller anden placering 29 Frederiksberg Bibliotek Tilskud til Mette Wille udsmykning 30 Marselisborg Gymnasium Kunstopgave i forbindelse med katinebyggeri 31 A/B Store Ravnsborg Gavlmaleri

6 32 Antvorskov Skole 200 m lang grå betonvæg ønskes udsmykket 33 Fonden Holbæk Art John Kørner kuraterer gavlmalerier 34 Silkeborg Handelsskole Kunstopgave til færdigt byggeri 35 Helsingør Kommune Murmalerier til Helsingør 35 Københavns Kommune Skorsten i Sundholmskvarteret 36 Holbæk Kommune Vandskulptur til torv 37 Odense Kommune Tilskud til projekt ved Kirkens Korshær

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE

ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE 1. Baggrund Istedgade er en af Danmarks mest kendte gade med en spraglet fortid og nutid. Her holdt sprutkartellerne til i 20 erne og modstandsgrupperne i 40

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Screening for CO 2 -projekter i bydele

Screening for CO 2 -projekter i bydele Screening for CO 2 -projekter i bydele August 2008 Karl Vogt-Nielsen, Flemming Jakobsen, CASA Mikkel Hald, Erik Svenstrup, Kjeld Grønbech, NIRAS CASA Screening for CO 2 -projekter i bydele August 2008

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere