Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn"

Transkript

1 Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013

2 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen med barnet... 5 Handleguide ved overgreb begået af forældre, stedforældre eller andre i familien... 6 Handleguide ved overgreb begået af andre voksne eller ukendte personer... 8 Handleguide ved overgreb begået af en ansat Handleguide ved viden eller mistanke om overgreb begået af et barn under 15 år Nyttige kontaktinformationer

3 Indledning Fagpersoner, der dagligt arbejder med børn og unge, kan være de første til at opdage eller få mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb. Det kan fx ske ved, at et barn betror sig til en fagperson, eller ved, at fagpersonen bliver opmærksom på, at barnet eller den unge udviser tegn eller signaler på mistrivsel, der kan betyde, at barnet eller den unge har været udsat for overgreb. Når der opstår bekymring for, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb, sætter det gang i en proces, der er belastende for både forældre, børn og medarbejdere. Overgreb mod børn vækker derudover ofte voldsomme følelser af afsky og afmagt hos alle involverede, og sagerne stiller derfor ekstra store krav til en professionel håndtering fra de implicerede fagpersoner. Derfor er det vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvordan sagerne skal håndteres og at alle ansatte kender retningslinjerne. arbejde går forud for de situationer, der beskrives i denne pjece. Det forebyggende og opsporende arbejde foregår i de enkelte skoler, dag- og fritidsinstitutioner eller andre institutioner som fx opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier. Til støtte for dette arbejde findes pjecen Forebyggelse og tidlig opsporing. Den indeholder gode råd til det forebyggende arbejde og en oversigt over, hvilke signaler hos børnene, det er særligt vigtigt at være opmærksom på. Pjecen Forebyggelse og tidlig opsporing indeholder også definitioner af centrale begreber samt præsentation af relevant lovgivning, som også nærværende pjece anvender. De handleguides, der findes på de følgende sider, er en vejledning i, hvordan ledere og medarbejdere handler professionel, når der opstår en sag om overgreb mod børn. Formålet med disse handleguides er at sikre: At alt huskes i de ofte komplekse sager Klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje At der sættes ind med den nødvendige hjælp og støtte At den sociale sag ikke forsvinder i skyggen af en evt. politisag Handleanvisningerne omfatter hele Lyngby- Taarbæk Kommune, herunder dagtilbud, skoler, klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge. Udover guides til, hvordan man skal handle, når der opstår en konkret sag, så foregår der også et løbende arbejde med at forebygge og opspore børn, der har været udsat for overgreb. Dette 3

4 Bekymring, mistanke og viden om overgreb Enhver sag, der involverer mulige overgreb mod et barn eller en ung, kræver handling. Vær opmærksom på, at hver enkelt sag er forskellig, og derfor kræver grundige selvstændige vurderinger og handlinger, der er tilpasset den aktuelle situation. Forskellige handlemuligheder Viden om vold og seksuelle overgreb kan inddeles i tre forskellige niveauer: 1. bekymring, 2. mistanke, 3. konkret viden. På alle tre niveauer skal medarbejderen gå til sin leder og evt. hente sparring ved henvendelse til Center for Social Indsats, evt. via Den Sociale Døgnvagt, hvis det er uden for normal åbningstid. En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i barnets familie. Her er der ikke tale om, at man har konkret viden om en handling begået af en bestemt person. Her er der heller ikke tale om bestyrket mistanke. pjece om Forebyggelse og tidlig opsporing for en beskrivelse af, hvordan du udformer underretningen. Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Det kan fx handle om en mistanke om, at barnet er eller kan have været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller fysisk eller psykisk voldelig handling fra en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, fx andre børn, eller oplysninger fremkommet på anden måde. Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en handling i form af overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme i form af udsagn fra barnet selv, udsagn fra vidner eller tilståelse fra krænkeren. Det er forholdsvis sjældent, at man i starten af et forløb om overgreb har konkret viden om, at dette har fundet sted. De fleste sager starter med en mistanke, og det er derfor dette niveau, der bliver beskrevet mest udførligt i de følgende handleguides. Bekymringen skal altid føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode. Sideløbende skal der også tales med barnets forældre om, hvordan de forstår barnets mistrivsel. Se s. 6 i pjece om Forebyggelse og tidlig opsporing for en beskrivelse af, hvilke signaler hos barnet man skal være særligt opmærksom på. Det er ikke sikkert, at observationen og den eventuelle samtale med forældrene fører frem til en afklaring af barnets problematik. Måske er barnets forældre heller ikke enige i, at barnet mistrives. Disse sager bør du som medarbejder drøfte med din leder. Hvis barnets mistrivsel fortsætter eller forværres, bør der indsendes en underretning til Center for Social Indsats. Se s. 9 i 4

5 Gode råd til samtalen med barnet Det er vigtigt at tale med barnet Sladder og rygter løber i børnegrupperne. Hvis vi ikke taler om det, kan barnet tro, at det er farligt eller forkert at tale om overgrebet. Man skal understrege at børn aldrig har skyld eller ansvar, når voksne gør noget, der er forkert eller ulovligt Man skal anerkende det gode i, at barnet fortæller om overgrebet og at barnet har sagt fra over for noget, det ikke kunne lide. Det er vigtigt at bekræfte barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. Man skal fortælle, at det er en lettelse at få det sagt, og at det ikke er at sladre. Man skal skabe en åben og tillidsfuld dialog. Sæt grænser for indholdet i samtalen Situationen hvor barnet fortalte Hvad barnet præcist fortalte Hvad dine reaktioner og bemærkninger var Vis barnet, at du har tillid til at det taler sandt, og at det kan være vigtige informationer og en hjælp for politiet. Lad være med at Lege detektiv Løbe med sladder Indlade dig på terapeutiske samtaler med barnet Reagere følelsesmæssigt voldsomt på det, barnet fortæller dig du risikerer, at barnet føler yderligere skam, skyld eller bekymring Behandle barnet anderledes end ellers det kan få barnet til at føle sig forkert eller til at tro, at det har gjort noget galt. Fortrænge eller ignorere det, du har hørt eller set Man skal ikke Beskrive eller udpensle seksuelle overgreb Stille lukkede spørgsmål Forsøge at tilfredsstille barnets nysgerrighed Tale om det dagligt Brug generelle ord eller sætninger Udtryk dig i retning af En voksen som: Godt kan lide at se på børn uden tøj Er særlig interesseret i tissemænd og tissekoner Gør noget som voksne kærester gør Siger at børnene skal holde det hemmeligt Notér hvad du får at vide Når et barn fortæller om overgreb, så notér: 5

6 Handleguide ved overgreb begået af forældre eller stedforældre Viden om overgreb begået af forældre eller stedforældre Ved viden om overgreb begået af en eller begge forældre skal du omgående orientere din leder. Lederen skal herefter uden forudgående orientering af forældrene foretage en akut underretning til Center for Social Indsats. Hvis du ikke kan få fat i din leder, eller hvis din leder ikke vil foretage underretningen, er du forpligtet til selv at gøre det, jf. den skærpede underretningspligt efter servicelovens 153. Hvis underretningen foretages telefonisk eller mundtligt, bør der også hurtigst muligt indsendes en skriftlig underretning, hvor det beskrives, hvad man er blevet bekendt med, og hvor man har sin viden fra. Herefter vil Center for Social Indsats tage de videre skridt, herunder politianmeldelse og inddragelse af Børnehus Hovedstaden. Hvis forholdene fører til en politimæssig efterforskning vil forældrene først blive orienteret, når der foreligger en plan for det videre forløb. Mistanke om overgreb begået af forældre eller stedforældre a. Medarbejderens ansvar Tal ikke med forældrene eller stedforældrene om mistanken Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet Gå til din nærmeste leder og orienter om mistanken Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse ned. Undgå også her at tolke på beskrivelserne. Lyt til barnet og spørg åbent og nysgerrigt ind uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet. Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en evt. (video)afhøring er afsluttet. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. Vær opmærksom på den personlige underretningspligt. b. Lederens ansvar Tal ikke med forældrene eller stedforældrene om mistanken. Vurder oplysningerne fra medarbejderen herunder om karakteren af oplysningerne giver anledning til at underrette Center for Social Indsats. Hvis du er i tvivl, kan du få sparring fra en psykolog fra Center for Uddannelse og Pædagogik eller en rådgiver fra Center for Social Indsats. Støt dine medarbejdere, mens udredningsprocessen foregår i Center for Social Indsats. Tal ikke om din mistanke med nogen, som ikke er involveret i sagen. c. Når underretningen er afleveret Senest seks arbejdsdage efter underretningen er afleveret, vil man få tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen. Som underretter er man sædvanligvis ikke part i sagen i juridisk forstand. Man vil som fagperson få at vide, om underretningen har medført iværksættelse af en undersøgelse eller af foranstaltninger over for barnet, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis man undervejs i processen oplever, at barnets situation forværres, skal der fremsendes en ny underretning til Center for Social Indsats. 6

7 Fasthold en normal hverdag for barnet tryghed og forudsigelighed er vigtigt i en utryg og kaotisk situation. Vær til rådighed for barnet ved at lytte og give omsorg. d. Center for Social Indsats ansvar At vurdere alle underretninger inden for 24 timer (uden for normal åbningstid håndteres underretninger af rådighedsvagten) At foretage en vurdering af barnets beskyttelsesbehov At beslutte, om der skal foretages politianmeldelse At deltage i videoafhøring og evt. retsmedicinsk undersøgelse af barnet. At inddrage Børnehus Hovedstaden i relevant omfang med henblik på at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats over for barnet. At vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50. At sikre evt. krisehjælp til barnet eller anden støtte, inden 50-undersøgelsen er færdigbehandlet. At holde barnet orienteret om, hvad der videre skal ske. At sikre, at barnet har en tryghedsperson i hele forløbet (det kan fx være en pædagog eller skolelærer, som barnet er tryg ved). Henvendelser fra pressen Alle eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Social Indsats. 7

8 Handleguide ved overgreb begået af andre voksne eller ukendte personer Viden om overgreb begået af andre voksne eller ukendte personer I de situationer, hvor en medarbejder får viden om overgreb begået mod et barn af en person fra familiens netværk eller en ukendt, skal medarbejderen straks gå til sin nærmeste leder om denne viden. Lederen skal umiddelbart herefter orientere forældrene. Hvis forælderens relation til den pågældende person er så nær, at denne viden kan skade barnet eller påvirke efterforskningen, skal lederen kontakte Center for Social Indsats for at afklare, hvornår, hvordan og af hvem forældrene skal orienteres. Lederen skal derefter foretage en akut underretning til Center for Social Indsats. Der sendes efterfølgende en skriftlig underretning til centret, som beskriver, hvad man er blevet bekendt med og hvor man har fået denne viden fra. Centret vil tage sig af de videre skridt, herunder politianmeldelse og inddragelse af Børnehus Hovedstaden. Mistanke mod andre voksne eller ukendte personer Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet. Gå til din nærmeste leder og orienter om mistanken. Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse ned. Undgå også her at tolke på beskrivelserne. Lyt til barnet og spørg åbent og nysgerrigt ind uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet.. Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en evt. (video)afhøring er afsluttet. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. Vær opmærksom på den personlige underretningspligt. b. Lederens ansvar Vurder oplysningerne fra medarbejderen herunder om karakteren af oplysningerne giver anledning til at underrette Center for Social Indsats. Hvis du er i tvivl, kan du få sparring fra en psykolog fra Center for Uddannelse og Pædagogik eller en rådgiver fra Center for Social Indsats. Forældrene skal som udgangspunkt orienteres, inden der fremsendes underretning, men overvej sammen med Center for Social Indsats, hvornår og hvordan forældrene orienteres og inddrages. Støt dine medarbejdere, mens udredningsprocessen foregår i Center for Social Indsats. Tal ikke om din mistanke med nogen, som ikke er involveret i sagen. c. Når underretningen er afleveret Senest seks arbejdsdage efter underretningen er afleveret, får man tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen. Som underretter er man sædvanligvis ikke part i sagen i juridisk forstand. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, vil man som fagperson, der har benyttet den skærpede underretningspligt, få at vide, om underretningen har medført iværksættelse af en undersøgelse eller af foranstaltninger over for barnet. 8

9 Hvis man undervejs i processen oplever, at barnets situation forværres, skal der fremsendes en ny underretning til Center for Social Indsats. Fasthold en normal hverdag for barnet tryghed og forudsigelighed er vigtigt i en utryg og kaotisk situation. Vær til rådighed for barnet ved at lytte og give omsorg. d. Center for Social Indsats ansvar At vurdere alle underretninger inden for 24 timer (uden for normal åbningstid håndteres underretninger af rådighedsvagten) At foretage en vurdering af barnets beskyttelsesbehov At beslutte, om der skal foretages politianmeldelse At deltage i videoafhøring og evt. retsmedicinsk undersøgelse af barnet. At inddrage Børnehus Hovedstaden i relevant omfang med henblik på at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats over for barnet. At vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50. At sikre evt. krisehjælp til barnet eller anden støtte, inden 50-undersøgelsen er færdigbehandlet. At holde barnet orienteret om, hvad der videre skal ske. Henvendelser fra pressen Alle eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Social Indsats. 9

10 Handleguide ved overgreb begået af en ansat. Viden om overgreb begået af en ansat Ved viden om overgreb begået af en ansat, kontakter institutionslederen straks chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik, der foretager en politianmeldelse og foretager en underretning til Center for Social Indsats. Center for Social Indsats er ansvarlig for at vurdere, om sagen skal bringes videre ind i Børnehuset. Cheferne for hhv. Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats er herefter ansvarlige for at koordinere det videre sagsforløb og for at orientere øvrige relevante parter, herunder direktører og politikere samt Center for Økonomi og Personale. I koordinationen har chefen for Center for Social Indsats fokus på barnet/børnene, mens chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik har fokus på institutionens samlede situation og de personalemæssige forhold. Mistanke om overgreb begået af en ansat a. Medarbejderens og lederens ansvar Medarbejderen har ansvar for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. (Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik.) Lederen kontakter chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik. b. Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogiks ansvar Pædagogik orienterer Center for Social Indsats om mistanken. Pædagogik inddrager Center for Økonomi og Personale. Pædagogik laver en nærmere afdækning af sagen for at afgøre om mistanken er begrundet: Hvis mistanken findes ubegrundet, er Center for Uddannelse og Pædagogik ansvarlig for at udarbejde et internt notat, og de involverede parter gøres opmærksom på retten til at få indsigt i dokumentet. Hvis mistanken findes begrundet, foretager Center for Uddannelse og Pædagogik en politianmeldelse og sender en underretning på barnet/børnene til Center for Social Indsats. Herudover inddrages Center for Økonomi og Personale vedrørende de personalemæssige forhold. c. Hvis chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik ikke finder grundlag for politianmeldelse Pædagogik informerer de relevante parter. Den ansattes nærmeste leder vejleder om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, fagforening m.v. Der skal desuden underrettes om retten til en bisidder. Lederen skal orientere om muligheder for krisehjælp. d. Ved politianmeldelse Pædagogik kontakter politiet og orienterer de relevante direktører og evt. politikere om politianmeldelsen. Pædagogik rådfører sig med politiet og Center for Økonomi og Personale om, hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres. Efter nærmere drøftelse og aftale med Center for Økonomi og Personale kontakter chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik den ansatte vedrørende mulige personalemæssige 10

11 konsekvenser, så længe mistanken opretholdes. Center for Uddannelse og Pædagogik har kontakt til politiet under politisagens behandling og holder chefen for Center for Social Indsats orienteret løbende. I tilfælde af sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom m.v. giver chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik besked til relevante parter i sagen. e. Kontakten til barn og forældre Center for Social Indsats har ansvaret for rådgivning og støtte til barn og forældre under hele forløbet. f. Øvrige ansatte på skolen/institutionen Pædagogik vurderer i samarbejde med politiet og evt. med Center for Økonomi og Personale, om det i den konkrete sag er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale. Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen. Nærmeste leder skal orientere personalet om støttemuligheder på institutionen og hos Center for Uddannelse og Pædagogik. Ved orienteringer til tredje part skal man være opmærksom på tavshedspligten. og Personale den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Pædagogik og institutionslederen vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres. i. Ved frifindelse eller tiltalefrafald Hvis den ansatte frifindes, eller sagen frafaldes, skal chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik drøfte det videre forløb med Center for Økonomi og Personale, før der afholdes møde med leder og den ansatte om evt. genoptagelse af arbejdet. Pædagogik og institutionslederen vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres. Henvendelser fra pressen Alle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Udannelse og Pædagogik. g. Orientering til andre forældre og bestyrelsen Pædagogik vurderer i den enkelte sag i samarbejde med institutionslederen og evt. med politiet, om og hvordan det er relevant at orientere andre forældre og bestyrelsen. Det skal ligeledes overvejes, om det er relevant at orientere tidligere forældre og andre relevante berørte. Ved orientering til tredje part skal man være opmærksom på tavshedspligten. h. Ved domfældelse Ved domfældelse drøfter chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik, institutionslederen og Center for Økonomi 11

12 Handleguide ved viden eller mistanke om overgreb begået af et barn under 15 år Børn kan også begå overgreb og udsætte et andet barn for grænseoverskridende adfærd i form af et egentligt voldeligt eller seksuelt overgreb. Overgreb begået af børn under 15 år er ikke strafbare, fordi krænkeren er under den kriminelle lavalder. Men man bør være opmærksom på, at de kan have samme karakter og konsekvenser for det barn, der udsættes for overgrebene. Derfor bør der handles alvorligt på disse hændelser. Ved mistanke eller viden om, at et barn har begået voldelige eller seksuelle overgreb på et andet barn, skal der sendes en underretning til Center for Social Indsats. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det barn, der har begået overgrebet, også kan være et barn med behov for særlig støtte. Det kan være svært at skelne mellem eksperimenterende leg og overgreb, når der er tale om handlinger mellem to børn. Følgende kan indgå i vurderingen: Modenhed og aldersforskel mellem børnene Er der tale om gensidig nysgerrighed og fælles eksperimentering? Er aktiviteten nogenlunde alderssvarende? Er der krav om hemmeligholdelse? Er der brugt magt og trusler? Virker et af børnene kuet? Er der ritualistiske eller sadistiske/voldelige elementer i børnenes samvær? Mistanke eller viden om overgreb begået af et barn under 15 år a. Medarbejderens ansvar Har du selv overrasket børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad det er, de laver/leger, og hvor de eventuelt har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at»afhøre«dem. Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, som også kender børnene. Gå til din nærmeste leder og orienter om mistanken. Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse ned. Undgå også her at tolke på beskrivelserne. Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for begge børn. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. Vær opmærksom på den personlige underretningspligt. b. Lederens ansvar Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte en psykolog fra Center for Uddannelse og Pædagogik eller en rådgiver fra Center for Social Indsats. Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede samme dag indkalde og/eller orientere begge børns forældrene om hændelsen. Ved samtalen med forældre skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til Center for Social Indsats, så begge børn kan få den relevante hjælp og støtte. 12

13 Støt din medarbejder, mens udredningsprocessen foregår i Center for Social Indsats. c. Når underretningen er afleveret Senest seks arbejdsdage efter underretningen er afleveret, vil man få tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen. Som underretter er man sædvanligvis ikke part i sagen i juridisk forstand. Man vil som fagperson få at vide, om underretningen har medført iværksættelse af en undersøgelse eller af foranstaltninger over for barnet, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis man undervejs i processen oplever, at barnets/børnenes situation forværres, skal der fremsendes en ny underretning til Center for Social Indsats Fasthold en normal hverdag for barnet tryghed og forudsigelighed er vigtigt i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for børnene ved at lytte og give omsorg. Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt. Henvendelser fra pressen Alle eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Social Indsats. d. Center for Social Indsats ansvar At vurdere alle underretninger inden for 24 timer (uden for normal åbningstid håndteres underretninger af rådighedsvagten). At foretage en vurdering af barnets beskyttelsesbehov. At vurdere, om Børnehus Hovedstaden skal inddrages At vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 i forhold til et eller begge børn. At sikre evt. krisehjælp til det krænkede barn eller anden støtte, inden 50- undersøgelsen er færdiggjort. At holde barnet/børnene orienteret om, hvad der videre skal ske. Information til øvrige medarbejdere Lederen vurderer om og hvem, der skal orienteres om sagen 13

14 Nyttige kontaktinformationer Kontakt til Center for Social Indsats Center for Social Indsats Toftebæksvej Kgs. Lyngby Underretninger til Center for Social Indsats sendes til: Center for Social Indsats kan kontaktes telefonisk på tlf i kommunens træffetid. Ved en akut situation og uden for kommunens træffetid, kontaktes Den Sociale Døgnvagt via politiet på telefon 114. Du vil herefter blive kontaktet af Den Sociale Døgnvagt Kontakt til Center for Uddannelse og Pædagogik Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby Torv Kgs. Lyngby Tlf: Kontakt til SISO s telefonrådgivning om vold og seksuelle overgreb SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod Børn) yder telefonrådgivning til fagfolk, pårørende, børn og unge om seksuelle overgreb og vold. Tlf: rådgivningen er anonym. Åbningstider mandag - onsdag fra kl torsdag fra kl fredag fra kl

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Opd. d. 08.05.2017 Beredskabsplan for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE I BALLERUP KOMMUNE Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb og

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave Beredskabsplan og handlevejledning Til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Marts 2019 - Kort udgave Kolding Kommune Dette er

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb 1 Indhold Formål Beredskabsplanen skal sikre forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Pixi-udgave Forord 2 Formålet med beredskabet

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb. Sag.nr. 19/4066

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb. Sag.nr. 19/4066 Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb 1 Denne skriftlige beredskabsplan formidler de lovmæssige krav til handleprocedure i sager om seksuelle eller voldelige overgreb

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto INDHOLD Fysisk og psykisk vold Seksuelle overgreb mod børn Underretninger tavshedspligt

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 1 Center for Børn og Voksne 2018 Indholdsfortegnelse: Vigtige oplysninger og kontakter..............3 Indledning.............................3

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. I barnets tarv En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. 2 Forord Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 til 2016 er der afsat 268 mio. til Overgrebspakken

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn.

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Den Integrerede Idrætsinstitutionen Lundebo Lundegårdshegnet 7 4030 Tune Greve Kommune September

Læs mere

HJÆLP BØRN OG UNGE, DER HAR PROBLEMER - DIN GUIDE TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE

HJÆLP BØRN OG UNGE, DER HAR PROBLEMER - DIN GUIDE TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE HJÆLP BØRN OG UNGE, DER HAR PROBLEMER - DIN GUIDE TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE KÆRE VOKSEN Du er vigtig for børn og unges trivsel. Udover at være en faglig støtte i hverdagen er du også en voksen, som kan

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge INDHOLD 1. Forord... 3 2. Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle

Læs mere

Hvad er gråzoneprostitution?

Hvad er gråzoneprostitution? Hvad er gråzoneprostitution? Når man bytter med seksuelle handlinger for at opnå popularitet, opmærksomhed, anerkendelse, tryghed, kærlighed, omsorg, bekræftelse, kontakt, venskab, social prestige, materielle

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Junglen. Nørregade 23.A.

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Junglen. Nørregade 23.A. Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Junglen Nørregade 23.A Greve Kommune September 2015 1 Indhold 1. Før Beskrivelser af det forebyggende

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere