kandi- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. Akkrediteringsrådet udarbejdet. februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kandi- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet udarbejdet. februar 2011. 19."

Transkript

1 Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogik. Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i pædagogik positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af denn vedlagte akkrediteringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans r og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra f de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkre- 1. ditering og godkendelsee af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, februar Dato for rådsmøde: Akkrediteringsperioden gælderr til: 19. juni julii 2019 Sprog: Censorkorps: Uddannelsen udbydes på dansk Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for (Generel) pædagogik. Udbudssted: Uddannelsen udbydes: Odense Uddannelsen udbydes også på Køben- og havns Universitet, Aarhus Universitet Roskilde Universitet. Akkrediteringsrådet 5. juli 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Dansk titel: Cand.mag. i pædagogik Normeret studietid: 120 ECTS Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 4. juli 2013 truffet afgørel- og mak- se (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietidd simumramme: Engelsk titel: Master of Arts (MA) in Education Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om o kriterier for universitetsuddannelsers relevans og o kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/ /2

2 Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimum- ramme af universitetet eller af ministe- riet. Danmarks Statistik: UDD 6438 AUDDD 6807 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst till uddan- jf. nelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsenss afgørelse godkendt jeres uddannelse, universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på hvis I har spørgsmål eller behovv for mere information. Danmarks Akkrediteringsinstitution Med venlig hilsen Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør Danmarks akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni (universitetsloven). Side 2/ 2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Syddansk Universitet Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i pædagogik ved Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 19. juni 2013 behandlet Syddansk Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i pædagogik. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 21. juni 2013 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i pædagogik skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder juli 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18, stk. 1 og nr i bilag 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Cand.mag. i pædagogik Master of Arts (MA) in Education Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 6438 AUDD 6807 Side 1/2

4 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på dansk. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for (Generel) pædagogik. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Kandidatuddannelse i pædagogik Syddansk Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 9 Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i pædagogik Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i pædagogik

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i pædagogik består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Kari Smith, Institutt for pedagogikk, Universitet i Bergen Kari Smith forsker inden for områderne læreruddannelse, professionel udvikling og mentorforløb for nye lærere samt udprøvning af læring. Kari Smith arbejdede 18 år som skolelærer før hun begyndte at undervise lærere. Kari Smith har i syv år været leder af læreruddannelsen ved universitetet i Bergen. Hun er for tiden formand for bestyrelsen for the Norwegian National Research School in Teacher Education. Hun har grundlagt og er formand for forskningsgruppen Professionalism in Teaching og er aktiv i the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Kari Smith har desuden publiceret adskillige artikler, bøger og bidrag til bøger. Aftagerrepræsentant Elsebeth Jensen, Uddannelseschef for HF og Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus. Elsebeth Jensen er uddannet folkeskolelærer i 1987, cand.pæd. i pædagogik 1998 og ph.d. i Elsebeth Jensen har arbejdet som folkeskolelærer og var i perioden ansat som underviser og siden leder ved Læreruddannelsen i Aarhus. Fra januar 2011 uddannelseschef for Læreruddannelsen og HF i Nr. Nissum, Skive, Silkeborg og Aarhus Professionshøjskolen VIA University College. Elsebeth Jensen har deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter og har skrevet bøger og bidraget til antologier om pædagogik. Studerende Stud.pæd. Karen Præstegaard Hendriksen. Karen Præstegaard Hendriksen er kandidatstuderende på generel pædagogik på Aarhus Universitets afdeling i København og studentermedhjælper ved Studenterservice på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design, Arkitektur og Konservering. Karen Præstegaard Hendriksen er BSc fra Roskilde Universitet i fagene teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning samt pædagogik og uddannelsesstudier. Karen Præstegaard Hendriksen har desuden været studenterrepræsentant i studienævnet for Miljøstudier ved Roskilde Universitet. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. december 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 15. februar 2013 modtaget supplerende dokumentation ang.: - Udvælgelseskriterier i forbindelse med optagelse på uddannelsen - Dimittendundersøgelse for uddannelse for kandidat i pædagogik - Evalueringsskema for uddannelser under Studienævn for Pædagogik - Uddannelsesberetningen for pædagogik Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 13. februar

10 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 2. maj 2013 Høringssvar modtaget 17. maj 2013 Sagsbehandling afsluttet 3. juni 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 19. juni

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i pædagogik på Syddansk Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2), fordi forskningsmiljøet bag uddannelsen ikke er af tilstrækkelig høj kvalitet. - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi der ikke er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for bachelorer i interkulturel pædagogik fra Syddansk Universitet og bachelorer i pædagogik fra andre universiteter. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet af problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Kandidatuddannelsen i pædagogik blev oprettet i 2008, og der er endnu forholdsvis få dimittender fra uddannelsen. Universitetet er i løbende dialog med dimittenderne, og det er sandsynliggjort, at de finder relevant beskæftigelse. Uddannelsen er endvidere i dialog med aftagerpanel og aftagere om udviklingen af uddannelsen. Uddannelsen baserer sig på et forskningsmiljø inden for pædagogik, som dækker uddannelsens faglige indhold. Dog er forskningsmiljøet ikke af stilstrækkelig høj kvalitet, idet antallet af forskningspublikationer på niveau 1 og 2 har været lavt de seneste tre år. Der er ikke sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for bachelorer i interkulturel pædagogik fra Syddansk Universitet og bachelorer i pædagogik fra andre universiteter. Disse bachelorer vil allerede have haft en stor del af kandidatuddannelsens faglige indhold på deres bacheloruddannelser. Der er dog sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for de øvrige adgangsgivende uddannelser. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser og fagelementernes læringsmål understøtter kandidatniveauet. Endelig er universitetets kvalitetssikringssystem velfungerende og med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

12 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen udbydes i Odense. Sprog Undervisningen foregår på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde. Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

13 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Viden Kandidaten - har et bredt teoretisk vidensfundament på basis af nyere forskning inden for pædagogik, viden og læring - kan forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling - kan forholde sig selvstændigt diskuterende og vurderende til feltets teorier og metoder Færdigheder Kandidaten kan - forholde sig kritisk reflekterende til den særlige kobling mellem teori og praksis der karakteriserer pædagogiske vidensformer - forbinde analyse og refleksion i tilgangen til pædagogisk teori og praksis - demonstrere indsigt i det pædagogiske forskningsfelt og i forlængelse heraf kan forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling - reflektere lærings- og udviklingsstrategier som en del af sin faglighed - kommunikere om pædagogiske problemstillinger både med specialister, praktikere og udenforstående Kompetencer Kandidaten kan - formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode - kan gennemskue og håndtere komplicerede problemer i relation til undersøgelse og udvikling af det pædagogiske praksisfelt - selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering - anvende teorier og læring og interkulturel dialog i refleksion over egen praksis 9

14 Kandidatuddannelsens struktur 1. semester Uddannelse og læring i et modernitetsperspektiv (10 ECTS-point) Professionsteori (10 ECTS-point) Vidensteori (10 ECTS-point) 2. semester Læringsteori 1 (10 ECTS-point) Læringsteori i pædagogisk belysning (10 ECTS-point) Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik (10 ECTS-point) 3. semester Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde 1 (10 ECTS-point) Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde 2 (10 ECTS-point) Organisation og ledelse (valgfag) (10 ECTS-point) Didaktik og faglighed (valgfag) (10 ECTS-point) Valgfag på humaniora (10 ECTS-point) Projektorienteret forløb (ækvivalerer valgfag) 4. semester Speciale (30 ECTS-point) (Dokumentationsrapport, s ) 10

15 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere I 2010 vedtog Det Humanistiske Fakultet at oprette aftagerpaneler for de enkelte uddannelser. Aftagerkontakten har tidligere været varetaget af to fakultært forankrede aftagerpaneler Aftagerpanel for Undervisning og Aftagerpanel for Kultur og Kommunikation, der blev oprettet i 2005 og omfattede alle de humanistiske uddannelser på SDU. Aftagerpanelet for pædagogik blev nedsat i 2012 og er fælles for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og kandidatuddannelsen i pædagogik. Panelet består af 8 medlemmer, som bl.a. repræsenterer university colleges, kommuner og fagforeningen BUPL (bilag 1.1, s. 12). Det første møde i aftagerpanelet blev holdt i november 2012, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan uddannelsen kvalificerer til de seneste tendenser inden for det pædagogiske arbejde, hvor der i stigende grad stilles krav om arbejde med evidens og dokumentation. Det blev i den forbindelse drøftet, at man i forbindelse med en eventuel studierevision kunne overveje at opprioritere arbejdet med statistik og evidensbasering (bilag 1.3). Studienævnet bliver orienteret om møderne i aftagerpanelet af faglederen for pædagogik og temaerne fra møderne indgår i nævnets løbende drøftelser. Der vil fremover blive afholdt to møder i aftagerpanelet (dokumentationsrapport, s. 1). Der er desuden en uformel kontakt med aftagere gennem undervisernes deltagelse i følgeforskningsprojekter inden for uddannelsessektoren og det offentlige arbejdsmarked. Studielederen for pædagogik sidder som medlem af uddannelsesudvalgene på en række university colleges og som medlem af undervisningsministerielle udvalg og paneler; senest som medlem af et ekspertpanel for nye kompetencemål for læreruddannelsen i forbindelse med revision af denne (dokumentationsrapport, s. 2). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at institutionen er i dialog med aftagerpanel og aftagere omkring udvikling af uddannelsen. Den uddannelsesnære dialog med aftagerpanelet for pædagogik er først etableret i slutningen af 2012, men den vil fremover være løbende og blive anvendt til udvikling af uddannelsen. Dialog med dimittender Det Humanistiske Fakultet har besluttet at gennemføre uddannelsesnære dimittendundersøgelser fra efteråret Undersøgelserne gennemføres hvert tredje år for de sidste tre års dimittender. Pædagogik har gennemført dimittendundersøgelsen i november Da undersøgelsen blev igangsat havde 21 studerende færdiggjort uddannelsen, 15 af disse har svaret på undersøgelsen (dokumentationsrapport, s. 2). Ifølge mødet med ledelsen blev der lavet to opfølgende henvendelser til dimittenderne for at øge svarprocenten i undersøgelsen. Dimittendundersøgelsen viser de færdige kandidaters aktuelle beskæftigelse samt deres vurderinger af uddannelsens evne til at sikre beskæftigelse. Undersøgelsen viser desuden de færdige kandidaters vurderinger af, hvilke kompetencer uddannelsen især har bidraget til at udvikle, samt hvilke kompetencer uddannelsen burde have bidraget med. Flere af dimittenderne giver udtryk for, at uddannelsen ikke er tilstrækkelig praksisrettet, hvilket har givet anledning til en diskussion af, om der er mulighed for at tydeliggøre og udvikle 11

16 koblingen mellem teori og praksis (supplerende dokumentation 15. februar 2013). Dimittendundersøgen er efterfølgende blevet behandlet på et møde i studienævnet. Uddannelsen planlæger desuden at holde en årlig alumnedag med deltagelse af alumner samt nuværende studerende fra uddannelsen medio Her vil der blive sat fokus på et aktuelt pædagogisk emne og 3-4 dimittender vil fortælle om deres karrierevej, og hvordan de har gjort brug af deres uddannelse (dokumentationsrapport, s 3). Det fremgår imidlertid ikke, hvordan alumnedagen vil blive anvendt til udvikling af uddannelsen. Akkrediteringspanelet konstaterer, at uddannelsen blev oprettet i 2008, og at dimittendgrundlaget derfor endnu er begrænset. Dialogen med dimittenderne er etableret, den vil være løbende og den anvendes til udvikling af uddannelsen. Beskæftigelse Kandidatuddannelsen i pædagogik blev oprettet i 2008, og de første dimittender er uddannet i Dimittenderne indgår endnu ikke i opgørelsen for nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse af uddannelsen fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Ifølge styrelsens tal lå ledigheden for kandidatuddannelserne i pædagogik i landet på 5 %, 11 % og 6 % i I samme periode lå ledigheden på det humanistiske hovedområde på 6 %, 10 % og 10 %. Det fremgår af dimittendundersøgelsen fra 2012, at 12 af de 15 dimittender, som deltog i undersøgelsen, var i beskæftigelse. Studienævnet, studieledelsen og fakultetsledelsen drøfter en gang årligt beskæftigelsestallene for de seneste dimittendårgange i forbindelse med uddannelsesberetningen. Såfremt ledighedsprocenter giver anledning til bemærkninger vil det fremgå af handlingsplanen for uddannelsesberetningen og blive fulgt op i den næste uddannelsesberetning (dokumentationsrapport, s. 4). Akkrediteringspanelet konstaterer, at uddannelsen endnu ikke indgår i den officielle beskæftigelsesstatistik, og at beskæftigelsestallene fra dimittendundersøgelsen er små og usikre, idet dimittenderne har været dimitteret i relativt kort tid. Panelet finder det dog sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender er i beskæftigelse i et tilstrækkeligt omfang. Relevant beskæftigelse Ifølge dimittendundersøgelsen arbejder 7 af dimittenderne som undervisere, heraf arbejder 2 i kombinationsstillinger, hvor de både arbejder som pædagog og underviser. 3 af dimittenderne arbejder som pædagogiske konsulenter, 1 arbejder som uddannelseskoordinator og 1 arbejder som videnskabelig assistent (dokumentationsrapport, s. 3). Det fremgår af dimittendundersøgelsen, at nogle af dem, som underviser, er tilknyttet professionshøjskoler, mens andre underviser på VUC, i folkeskolen eller på en efterskole. Dimittendundersøgelsen viser desuden, at de studerende i varierende grad oplever, at de har kunnet anvende studiet til at opnå relevant beskæftigelse (supplerende dokumentation 15. februar 2013). Det fremgik af besøget, at det typisk er professionsbachelorer, som tager uddannelsen og efterfølgende søger stillinger som undervisere på professionshøjskoler eller stillinger med ledelsesansvar. Desuden fremgik det, at én dimittend var påbegyndt en ph.d.-uddannelse, og at der er et ønske blandt enkelte studerende om at fortsætte med et ph.d.-studium. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at det er sandsynliggjort at dimittenderne i tilstrækkelig grad finder relevant beskæftigelse. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 12

17 Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 1-4 Bilag 1.1 Aftagerpanel for kandidatuddannelsen i pædagogik og bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik Bilag 1.3 Referat af mødet i aftagerpanelet Supplerende dokumentation 15. februar Dimittendundersøgelse 13

18 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Fagmiljøet for Uddannelsesvidenskab under Institut for Kulturvidenskaber varetager undervisningen på kandidatuddannelsen i pædagogik. Forskningen i uddannelsesvidenskab profilerer sig inden for tre centrale vidensområder, didaktik, profession og kultur. Didaktik retter sig mod forskning i viden, vidensorganisering og vidensskabelse, mens profession retter sig mod forskning i arbejde og læring, arbejdsorganisering og udvikling i uddannelserne. Endelig retter kultur sig mod forskning i sammenhængen mellem kultur og læring (dokumentationsrapport, s. 5). Skemaet nedenfor viser eksempler på sammenhængen mellem fagelementer og forskningsområder. (Dokumentationsrapport, s. 6) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis I dokumentationsrapporten nævnes blandt andre forskningsprojekterne Køn og ledelse i de gymnasiale uddannelser samt Mangfoldighed og fællesskab aktionsforskning på Randers HF &VUC, som eksempler på forskningens samvirke med praksis (s. 6). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Uddannelsen tilrettelægges af følgende VIP er, der har det formelle og reelle ansvar for tilrettelæggelsen af uddannelsen: - Lektor Herdis Toft (studieleder) 14

19 - Lektor Steen Beck - Lektor Lars Frode Frederiksen - Lektor Finn Wiedemann (fagleder) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af tilrettelæggernes CV er, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio 8 VIP leverede 17,33 undervisningsårsværk til kandidatuddannelsen i pædagogik i efteråret 2010 og foråret Der blev ikke anvendt DVIP til undervisningen i perioden (dokumentationsrapport, s. 7). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende på kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP I alt var der 54 ressourceudløsende studerende, som leverede 36,3 studenterårsværk i efteråret 2010 og foråret Antallet af studerende pr. VIP var 6,75 i antal og 2,84 i årsværk (dokumentationsrapport, s. 8). De studerende gav på besøget udtryk for, at de oplever en tæt kontakt til underviserne på uddannelsen. De studerende oplever dog, at der kan være forskel på hvor mange timer, der afsættes til vejledning af deres opgaver, og nogle studerende synes, at de får for lidt vejledning. Ledelsen fortalte, at der ikke har været klager fra de studerende over mangel på vejledning. Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er tydeligt for de studerende, hvor meget vejledning de kan forvente at få på deres opgaver. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Antal forskningspublikationer i årene fremgår af tabellen og dækker 3 professorer, 13 lektorer og 3 adjunkter, som er tilknyttet uddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 9) På besøget drøftede akkrediteringspanelet publiceringsformerne med underviserne, som gav udtryk for, at de finder det vanskeligt at blive optaget i de engelsksprogede tidsskrifter, fordi meget af det, de publicerer, er inden for en dansk kontekst. De udgiver en skriftserie om pædagogisk forskning, og de har været med til at etablere et nordisk tidsskrift om didaktik. Desuden fremgik det, at forskerne ofte laver rapporter og evalueringer om uddannelsessystemet. 15

20 Akkrediteringspanelet bemærker, at mange af publikationerne i de vedlagte CV er har karakter af rapporter og evalueringer. Akkrediteringspanelet konstaterer desuden, at antallet af forskningspublikationer på niveau 1 eller 2 har været lavt de seneste tre år. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningsmiljøet bag uddannelsen ikke er af tilstrækkelig høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, fordi antallet af forskningspublikationer på niveau 1 og 2 er lavt. Panelet vurderer dog, at der er sammenhæng mellem forskningsområder og fagelementer, og at uddannelsen tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Desuden undervises de studerende i udstrakt grad af og har mulighed for tæt kontakt til VIP er. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 4-9 CV og publikationer: Herdis Toft: Steen Beck: Lars Frode Frederiksen: Finn Wiedemann: 16

21 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Kandidatuddannelsen i pædagogik giver ret til titlen cand.mag. i pædagogik. Den engelske titel er Master of Arts (MA) in Education. Det fremgår bl.a. af uddannelsens kompetenceprofil, at kandidaten kan demonstrere indsigt i det pædagogiske forskningsfelt og i forlængelse heraf kan forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling. Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Det fremgår af uddannelsens kompetenceprofil, at kandidaten: - har et bredt teoretisk vidensfundament på basis af nyere forskning inden for pædagogik, viden og læring - kan forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling - kan forholde sig kritisk reflekterende til den særlige kobling mellem teori og praksis der karakteriserer pædagogiske vidensformer - kan formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil lever op til typebeskrivelsen for en kandidatuddannelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

22 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Direkte adgang til kandidatuddannelsen i pædagogik forudsætter, at den studerende har mindst 30 ECTSpoint på bachelorniveau inden for et eller flere af følgende områder: Psykologi, pædagogik, udviklingsteori, erkendelsesteori, læringsteori, innovation, kommunikationsteori eller sprogudvikling. Eksempler på akademiske bacheloruddannelser, som giver direkte adgang er: - Bachelor i interkulturel pædagogik, Syddansk Universitet (retskrav) - Bachelor i filosofi, Syddansk Universitet - Bachelor i psykologi, Syddansk Universitet - Bachelor i pædagogik, Københavns Universitet (se den fulde liste under uddannelsesoplysninger) Desuden optages øvrige professionsbachelorer under forudsætning af, at der sker en faglig supplering inden for videnskabsteoretiske og fagrelevante discipliner. Eksempler på professionsbacheloruddannelser, som giver adgang med faglig supplering: - Professionsbachelor som sygeplejerske - Professionsbachelor som folkeskolelærer - Professionsbachelor som pædagog Universitetet udbyder et fagligt suppleringsforløb, som indeholder emnerne videnskabsteori og akademiske studiemetoder, hvor der især er fokus på akademisk skrivning. Det faglige suppleringsforløb er tilrettelagt som et intensivt forløb med individuel vejledning i august, umiddelbart før studiestart i september (dokumentationsrapport, s. 14). Fagelementet Vidensteori på 1. semester bygger videre på suppleringsforløbet, hvor de studerende har stiftet bekendtskab med videnskabsteori. Desuden bygger fagelementet Professionsteori videre på og inddrager de studerendes erfaringer fra deres professionsbacheloruddannelse og arbejdserfaring. Det fremgik af besøget, at studentergrundlaget hovedsagelig består af studerende med en professionsbachelor. Flere af de studerende fortalte, at de havde fulgt suppleringsforløbet, og at uddannelsen bygger videre på det. De studerende oplever desuden niveauet på uddannelsen som højt fra 1. semester. Studerende fra bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i pædagogik. Uddannelsen havde første optag i 2011, og det er universitetets forventning, at bachelorer i interkulturel pædagogik fremover vil fortsætte på kandidatuddannelsen i pædagogik. Bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik indeholder bl.a. læringsteori, videnskabsteori, kulturanalyse og interkulturel pædagogik. Det fremgik af mødet med underviserne, at der vil blive udbudt nye fag på kandidatuddannelsen i pædagogik, som tager højde for, at de allerede har opnået kompetencer inden for det interkulturelle område. Sammenhængen mellem bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og kandidatuddannelsen i pædagogik er også et fokuspunkt i uddannelsesberetningen (supplerende dokumentation 15. februar 2013). 18

23 Akkrediteringspanelet vurderer, at der ikke er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for bachelorer i interkulturel pædagogik på SDU og bachelorer i pædagogik fra andre universiteter, idet disse bachelorer allerede vil have haft en stor del af kandidatuddannelsens faglige indhold på deres bacheloruddannelser. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for de øvrige adgangsgivende uddannelser. Panelet bemærker i den forbindelse positivt, at det faglige suppleringsforløb er med til at sikre denne sammenhæng. Faglig progression fra første til sidste semester Fagelementerne på 1. semester giver de studerende indsigt i teorier om viden, profession og forholdet mellem uddannelse, læring og samfundsudvikling. På 2. semester får de studerende viden om læringsteorier, som danner afsæt for analyser af pædagogiske problemstillinger. Desuden introducerer faget Kommunikationsteori og interkulturel pædagogik til kommunikationsteorier og interkulturelle problemstillinger. 3. semester giver de studerende viden om metoder i forsknings- og udviklingsarbejde og giver desuden mulighed for, at de studerende kan specialisere sig inden for to valgfag: Organisation og ledelse eller Fag og didaktik. Uddannelsen afsluttes med specialet, hvor den studerende skal demonstrere evner til selvstændigt at gennemføre forskningsbaserede undersøgelser af pædagogiske problemstillinger inden for et givent felt (dokumentation, s 10). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Tabellen nedenfor giver eksempler på sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål. Kompetenceprofil har et bredt teoretisk vidensfundament på basis af nyere forskning inden for pædagogik, viden og læring kan forholde sig kritisk vurderende til teori- og metodespørgsmål i relation til pædagogisk forskning og udvikling kan forholde sig kritisk reflekterende til den særlige kobling mellem teori og praksis der karakteriserer pædagogiske vidensformer kan formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig metode Fagelementernes læringsmål demonstrere forståelse og overblik over forskellige teorier om vidensformer, herunder samspillet mellem forskelige vidensformer i forskellige praksissammenhænge (Vidensteori) diskutere læringsteorier kritisk i relation til hinanden (læringteori 1) forholde sig analytisk og kritisk reflekterende til forsknings- og udviklingsarbejde (Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde 2) kritisk og selvstændigt undersøge, analysere og diskutere det faglige problem på baggrund af beskrevne intentioner ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder og kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag (Specialet) (Dokumentationsrapport, s ) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Frafald Kandidatuddannesen i pædagogik havde første optag i september 2008, hvorfor frafaldet kun kan opgøres pr. 1. oktober

24 (Dokumentationsrapport, s. 17) Det fremgår, at fakultetet har undersøgt årsagerne til frafald. Ud af de fire frafaldne studerende har en studerende aktivt meldt sig ud mens de tre andre studerende reelt aldrig er startet på uddannelsen. Det reelle frafald på uddannelsen er derfor kun 5,5 % (dokumentationsrapport, s. 17). Akkrediteringspanelet konstaterer på den baggrund, at det reelle frafald er væsentligt under frafaldet på hovedområdet. Prøveformer Følgende prøveformer anvendes på kandidatuddannelsen i pædagogik: - Fri hjemmeopgave - Bunden hjemmeopgave - Mundtligt oplæg med udgangspunkt i pensum samt fri hjemmeopgave - Mundtlig prøve - Undervisningsdeltagelse - Mundtlig prøve på baggrund af synopsis Undervisningsdeltagelse anvendes i fagelementerne Læringsteori 1 samt Teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde. Prøveformen indebærer, at den studerende i løbet af undervisningen afholder mundtlige oplæg og/eller afleverer mindre skriftlige opgavebesvarelser. Denne prøveform udprøver bl.a. de studerendes evner til at formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper (dokumentationsrapport, s. 18). Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at de på besøget fik indtryk af, at underviserne og studienævnet arbejder meget med at udvikle prøveformerne. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Det humanistiske fakultet indfører pr. 1. september 2013 en obligatorisk undervisningsportfolio for alle fastansatte undervisere som et led i universitetets delpolitik for universitetspædagogik. Undervisningsportfolioen er et arbejdsredskab til brug for den enkelte medarbejders pædagogiske kompetenceudvikling. Portfolioen tages systematisk op ved alle MUS-samtaler, hvor også den indeholdte handlingsplan diskuteres og justeres (dokumentationsrapport, s. 19). På besøget fremgik det, at underviserne endnu ikke var kommet særlig langt med implementeringen af undervisningsportfolio. Udviklingen af undervisernes pædagogiske og didaktiske kvalifikationer foregår også ved, at studieleder for pædagogik indkalder det videnskabelige personale under Fagmiljø for Uddannelsesvidenskab til flere faggruppemøder med mødepligt i hvert semester. Her har man bl.a. drøftet med institutleder, hvordan man kan sikre kompetenceudvikling af underviserne på flere fronter (dokumentationsrapport, s. 20). I forbindelse med slutevalueringen spørges der eksplicit til sammenhængen mellem undervisning, pædagogik og læringsudbytte på det evalueringsskema, der benyttes, og som led i proceduren foretager fagleder en sammenskrivning af resultaterne og fremlægger disse for studienævnet, hvilket giver studieleder og studienævn mulighed for at følge med i, hvorvidt underviserne er i stand til at sikre realiseringen af undervisningens indhold og mål (dokumentationsrapport, s. 20; supplerende dokumentation 15. februar 2013). De studerende og underviserne gav på besøget eksempler på, hvordan der var blevet fulgt op på evalueringerne. Ek- 20

25 sempelvis har de studerendes ønsker om større sammenhæng mellem teori og praksis ført til et projekt om case-pædagogik. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at institutionen evaluerer den pædagogiske afvikling af undervisningen, og at der bliver fulgt op på evalueringerne. Fysiske forhold Uddannelsen har et område med fællesfaciliteter, som rummer uddannelsens sekretariat, opslagstavler, mødelokaler, faglederkontor samt studenterarbejdspladser til bl.a. gruppemøder. Der gennemføres undervisningsmiljøvurderinger hvert 3. år, som dækker universitetets fem campusser. De studerende har desuden mulighed for at evaluere rammerne for de enkelte fag i forbindelse med slutevalueringen (supplerende dokumentation 15. februar). De studerende tilkendegav på besøget, at der mangler et socialt studiemiljø for uddannelsen, men at dette hænger sammen med, at mange af dem typisk har familie og arbejde ved siden af studiet. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at der er tilstrækkelige fysiske rammer på uddannelsen. Studieophold i udlandet Uddannelsen er tilrettelagt og struktureret således, at længere studieophold i udlandet kun er muligt ved at kombinere udlandsopholdet med et projektorienteret forløb på 3. semester eller i forbindelse med specialet. Studienævnet har givet dispensation til udlandsophold i Tyskland efter begrundet ansøgning med beskrivelse af opholdssted og indhold i praktikken. Det er dog muligt med kortere ophold af f.eks. 10 ECTS-point i forbindelse med valgfaget (dokumentationsrapport, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur i tilstrækkelig grad giver de studerende mulighed for tage på studieophold i udlandet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, fordi der ikke er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for bachelorer i interkulturel pædagogik fra Syddansk Universitet og bachelorer i pædagogik fra andre universiteter. Disse bachelorer vil allerede have haft en stor del af kandidatuddannelsens faglige indhold på deres bacheloruddannelser. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau for de øvrige adgangsgivende uddannelser. Panelet vurderer desuden, at der er faglig progression i uddannelsen og sammenhæng mellem kompetenceprofil, læringsmål og prøveformer. Endelig sikrer universitetet en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen, uddannelsens fysiske rammer og de studerendes muligheder for at tage på studieophold i udlandet. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 4.1 Notat om undervisningsportfolio Supplerende dokumentation 15. februar 2013: - Evalueringsskema for uddannelser under Studienævn for Pædagogik - Uddannelsesberetning KA pædagogik

26 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 5 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Jf. Bilag 1 vurderer akkrediteringspanelet samlet set, at SDU s overordnede kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder en kvalitetspolitik med definerede mål og tilhørende procedurer og ansvarsfordeling, der dels omfatter ESG erne, dels andre politikområder defineret af universitetet (optagelse og markedskommunikation, studiestart, studieledelse og studieadministration samt arbejdsmarked og livslang læring). Der foregår en systematisk indsamling af data om uddannelserne, og delpolitikkerne tager højde for de krav, der stilles til eksempelvis indsamling af informationer og udvikling af kvalitetssikringssystemet. Dermed sker der en løbende og systematisk evaluering og udvikling af systemet. Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen udmønter institutionens kvalitetssikringssystem i forhold til følgende punkter: ESG 1.1. En kvalitetssikringspolitik med tilhørende procedurer. ESG 1.2. Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger. ESG 1.3. Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer. ESG 1.4. Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer (jf. kriterium 4). ESG 1.5. Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter og tutorer/undervisningsassistenter (jf. kriterium 4). ESG 1.6.: Systemer, der indsamler/modtager, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne ESG 1.7. Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer. Der er indført uddannelsesberetninger for alle uddannelser på Det Humanistiske Fakultet fra efteråret Uddannelsesberetningen for kandidatuddannelsen i pædagogik følger fakultetets procedurer og indeholder bl.a. en uddannelsesstrategisk analyse (SWOT-analyse), status på SDU s kvalitetspolitik og næste års handlingsplan (supplerende oplysninger 15. februar 2013). På besøget fortalte ledelsen om arbejdet med uddannelsesberetningen, som giver ledelsen mulighed for at have et overblik over uddannelsens styrker og udfordringer, og beskrive hvordan de vil arbejde med dem i en handlingsplan. I forbindelse med uddannelsesberetningerne forholder ledelsen sig til nøgletal, herunder frafald, gennemførsel og dimittendundersøgelser. Akkrediteringspanelet bemærker, at det samlede uddannelsesforløb ikke evalueres af de studerende. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen samlet set har udmøntet institutionens kvalitetssikringssystem, da uddannelsen har lavet en uddannelsesberetning, som identificerer og beskriver, hvordan der skal følges op på uddannelsens udfordringer. Uddannelsesledelsen modtager desuden relevant information i forhold til at kunne styre uddannelsen. 22

27 Tager uddannelsesledelsen løbende og systematisk hånd om identificerede problemer på uddannelsen? Jf. kriterium 4 evalueres hvert modul ved afslutningen, og der justeres løbende på form og indhold med udgangspunkt i de studerendes evalueringer. Det fremgår af den uddannelsesstrategiske analyse i uddannelsesberetningen for kandidatuddannelsen i pædagogik, at uddannelsesledelsen har identificeret følgende udfordringer: - Et synligt studiemiljø, som de studerende kan identificere sig med. - Der er ikke sikret en tydelig progression mellem bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og kandidatuddannelsen i pædagogik. - Såfremt suppleringsuddannelsen udfases og professionsbachelorstuderende kan optages direkte, kan det give anledning til faglige og læringsmæssige udfordringer, da en række af de studerende mangler akademiske kompetencer, som de hidtil har tilegnet sig gennem suppleringsforløbet. Det af fremgår af den tilknyttede handlingsplan, at uddannelsen har fokus på disse områder. Dette indtryk blev desuden bekræftet på besøget. I oktober 2013 bliver der afholdt et statusmøde, hvor der følges op på den fastlagte handlingsplan. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen tager hånd om identificerede problemer på uddannelsen på baggrund af indsamling, analyse og anvendelse af relevant information. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Supplerende dokumentation 15. februar 2013 Uddannelsesberetning KA pædagogik

28 Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Kvalitetsarbejdet ved SDU omfatter en kvalitetspolitik, en kvalitetsorganisation (ansvarsfordeling) og dokumentation for opfyldelse af kvalitetspolitikken. SDU s kvalitetspolitik er tilgængelig på universitetets hjemmeside og består af otte delpolitikker som dækker: optagelse og markedskommunikation studiestart studieledelse og studieadministration universitetspædagogik studiemiljø prøveformer og undervisningsevaluering arbejdsmarked og livslang læring udvikling af ny uddannelse Hver delpolitik indeholder en overordnet målsætning, standarder for målsætningen (specifikke mål og procedurer), guidelines (udspecificerede procedurer samt best practice), indikatorer for målsætningens opfyldelse og ansvarsfordeling. Det fremgår, at delpolitikkerne i foråret 2009 formelt blev overdraget til fakulteter, fællesområdet og biblioteket med henblik på endelig implementering, og det varierer fakulteterne imellem, hvor langt de er i implementeringsprocessen. I efteråret 2009 og i foråret 2010 er der blevet fulgt op på graden af målopfyldelse for to af delpolitikkerne, og det fremgår af universitetets hjemmeside, at der blev udvist stor interesse fra organisationen i forhold til god praksis og videreudvikling af kvalitetspolitikken. Med udgangspunkt i de hidtil gennemførte opfølgninger, international inspiration og et ønske om øget fokus på decentralt ejerskab har direktionen i 2011 godkendt en omlægning af systemet til dokumentation og opfølgning på delpolitikkerne. Graden af målopfyldelse vil således fremadrettet blive dokumenteret i en uddannelsesberetning, der årligt skal gøre status for kvalitetsarbejdet på den enkelte uddannelse samt kvalificere den årlige, kvalitative udviklingsorienterede dialog mellem uddannelsesledelsen og fakultetsledelsen. De første uddannelsesberetninger blev gennemført som pilottest på udvalgte uddannelser i efteråret 2011, og fra 2012 vil uddannelsesberetningen blive implementeret på alle SDU s uddannelser. Skabelonen til uddannelsesberetningen er inddelt i fire afsnit (se også figur 5.1 nedenfor): - En kort status på det foregående års handlingsplan - En uddannelsesstrategisk analyse, eksempelvis en SWOT-analyse af uddannelsen der både kan indeholde interne og eksterne forhold - Uddannelsens status i forhold til kvalitetssikringssystemets 8 delpolitikker hvad angår uddannelsesrelevante aspekter - En handlingsplan for det kommende år. Universitetet skriver på sin hjemmeside, at de enkelte uddannelsesberetninger samles til en beretning på fakultets- og institutionsniveau og fungerer på den måde som informationsflow mellem uddannelses-, fakultets- og institutionsniveau. Forløbet fremgår af figur 5.1 nedenfor. 24

29 Figur 5.1. Indhold, gennemløb og anvendelse af uddannelsesberetning på SDU Kilde: Endvidere arbejdes der på at udvikle en fælles SDU-procedure for evalueringer af hele uddannelser, der skal tage udgangspunkt i de erfaringer, der allerede er gjort ad hoc og med forskellige tilgange. Arbejdet pågår fortsat, hvilket skyldes, at universitetet siden opstarten af arbejdet har rettet fokus mod at omlægge opfølgningsmetoden til uddannelsesberetningerne, samt at evalueringen af hele uddannelser tænkes sammen med det igangværende arbejde (Supplerende dokumentation, 28. oktober 2011). Akkrediteringspanelet vurderer, at SDU har en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer og ansvarsfordeling. Ansvarsfordeling Jævnfør universitetets hjemmeside har direktionen det overordnede ansvar for kvalitetssikringssystemet på SDU. Derudover har SDU nedsat et Kvalitetsudviklingsråd (KUR-U), som koordinerer og overvåger arbejdet med uddannelseskvalitet, og en Studieadministrativ koordineringsgruppe, som understøtter og medvirker til implementeringen af de otte delpolitikker på fakultetsniveau og på fællesområdet. Implementerings- og opfølgningsprocessen samt den overordnede ansvarsfordeling er illustreret i følgende model: 25

30 I delpolitikkerne udspecificeres ansvaret for de enkelte målsætninger, og det fremgår blandt andet, at både direktionen, sekretariater, dekaner, institutledere og studienævn/studieledere er omfattet af modellen og har ansvaret for implementering af hver deres dele af politikkerne. Der er opstillet indikatorer af både kvantitativ og kvalitativ karakter, som de ansvarlige skal forholde sig til. Med udgangspunkt i det øgede fokus på decentralt ejerskab beskriver universitetet på sin hjemmeside, at den egentlige realisering af kvalitetsarbejdet skal finde sted så tæt på læringsmiljøer og uddannelsesfunktioner som muligt, dvs. gennem studieledelse og studieadministration samt de enkelte undervisere. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er beskrevet en ansvarsfordeling i SDU s kvalitetssikringssystem. Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG For at illustrere sammenhængen mellem Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) og kvalitetssikringssystemet har universitetet vedlagt følgende tabel: Kilde: Supplerende dokumentation, 19. april Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af tabellen, at de enkelte ESG-punkter dækkes af en til flere delpolitikker samt supplerende dokumenter. 26

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

kandi- Revideret versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: medierr Udbudssted: Aarhus og mak-

kandi- Revideret versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: medierr Udbudssted: Aarhus og mak- Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Revideret Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i it-didaktisk

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i agrobiologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

sund- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: annelse relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Aarhus tet. se (vedlagt) simumramme: og mak-

sund- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: annelse relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Aarhus tet. se (vedlagt) simumramme: og mak- Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende sund- hedsfaglige kandidatuddannelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet har udarbejdet. februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet har udarbejdet. februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i mekanik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Revideret Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i internationale studier Akkrediteringsrådet

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

ma-. versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma-. versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i specialpædagogik.. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks.

Mette Holm. Nielsen. Sendt pr. e-mail: februar 2011. ering. Rå- tet. uddannelsen. i den 2 årige. IT-Universitetet. 5. juli 2013. Danmarks. IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Mette Holm Nielsen Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk, tofte@itu.dk, meho@itu.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisteren- de masteruddannelse i it (it-ledelse).

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn se (vedlagt) simumramme: og mak-

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn se (vedlagt) simumramme: og mak- Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Dansk titel: Master i sundhedspædagogik og sund- hedsfremmee Normeret studietid: 60 ECTS Positiv

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

kandi- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid:

kandi- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk sociologi.

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (kemi og bioteknologi) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i klinisk sygepleje.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere