Introduktion til DNKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til DNKK"

Transkript

1 Baggrund og metode Den Nationale Kliniske Kræftdatabase 31. august 2012 Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNKK projektet bestående af: Peter Gustav, Cand. scient., akademisk datamanager, Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Anders Green, Professor overlæge ph.d. dr.med., Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser og Syddansk Universitet. Erik Jakobsen, Overlæge MPM, leder Dansk Lunge Cancer Register, Odense Universitetshospital.

2 2 Indhold Indhold Mission Termer Debutdato og forløbstartdato Pilotprojektet Metode Sygdomsområdets patienter Frekvensanalyser Aktiviteter Patologi Forløbsdannelse Implementering af DNKK Supplering fra klinikken Afrapportering IT og sundhedsinformatiske krav Udrulning af DNKK Appendiks 1 Aktivitetstyper Appendiks 2 Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Bilag3.1 Forberedelser Bilag3.2 Sygdomsområdets patienter Bilag3.3 Frekvensanalyser Bilag3.4 Aktiviteter Bilag 3.5 Patologi Bilag3.6 Forløbsdannelse Bilag3.7 Afrapportering fra DNOR Appendiks 4 Data Dictionary for DNOR... 25

3 3 1 Mission Den Nationale Kliniske Kræftdatabase, DNKK, er en national platform for nationale kliniske kræftdatabaser. Platformen skal i den første fase bruges til at definere kvaliteten af diagnostik og behandling i et kræftforløb, herunder fælles målepunkter undervejs i forløbet. DNKK tager udgangspunkt i alle tilgængelige informationer om udredning og behandling i tilgængelige centrale sundhedsregistre, herunder Landspatientregisteret (LPR) og Patobanken, samt det Centrale Personregister (CPR) med henblik på samkøring med data indsamlet direkte til databasen resulterende i mindskning af registreringsopgaven i afdelingerne og gensidig validering af registre. DNKK vil skabe et entydigt og fælles grundlag for afrapportering af kvalitetsindikatorer, således at der skabes overensstemmelse mellem kræftdatabasernes afrapportering af kvalitetsoplysninger og Sundhedsstyrelsens centrale monitorering. Dette dokument er en introduktion til DNKK, den generelle (generiske) metodedel, samt en prøvekørsel af denne. 2 Termer DNKK bruger følgende termer og forkortelser i dette og andre dokumenter: Term DLCR DCCG DNOR LPR CAR Sygdomsområde, kræftområde Debutdato Forløb, sygdomsforløb, kræftforløb Forløbstartdato, diagnosedato Forklaring Dansk Lungecancer Register Dansk Colorektal Cancergruppe Dansk Neuro Onkologisk Register Landspatientregisteret Cancerregisteret Klinisk kvalitetsdatabase for en afgrænset kræftform. Termen kræftområde bruges synonymt med sygdomsområde, fordi DNKK alene indeholder kræftsygdomme indtil videre. Den tidligste dato, hvor en patient har en diagnosekode i LPR, som er relevant for et givet sygdomsområde. Sygdomshistorik for en patient i et givet sygdomsområde. En patient kan være relevant for flere sygdomsområder, og har i givet fald et forløb for hvert område. Den tidligste dato, hvor centrale data godtgør, at en patient er relevant for et givet sygdomsområde. I DNKK anvendes forløbstartdato synonymt med diagnosedato. Alle sygdomsforløb i DNKK har en forløbstartdato, og alle forløbstartdatoer er tilknyttet et sygdomsforløb. 2 Termer

4 4 Term Kvalificerende aktivitet Aktivitetstype Deltagende afdeling Forklaring Selvstændig udredende, behandlende eller administrativ begivenhed, som har sin egen (SKS-) kode i de centrale patientregistre og er relevant for et eller flere sygdomsområder. En familie (mængde) af aktiviteter fra samme indsatsområde. Appendiks 1 viser alle DNKK s aktivitetstyper. Organisatorisk enhed (hospitalsafdeling eller klinik), hvis aktiviteter er relevante for et sygdomsområde. Enheden skal have sin egen identitet (SKS-kode) i de centrale patientregistre, og den samme enhed kan være deltagende på flere sygdomsområder. 2.1 Debutdato og forløbstartdato Debutdatoen fortæller, hvornår patienten første gang har fået en sygdomsområde-relevant diagnosekode i LPR. Debutdato er således en teknisk dato, som alene fortæller, hvornår patienten debuterede med en given diagnosekode. Debutdato siger ikke nødvendigvis, at patienten er relevant for sygdomsområdet. Debutdato omtales også i afsnit 4.1. Forløbstartdatoen (diagnosedatoen) siger, hvornår en patient blev relevant for et givet sygdomsområde ifølge centrale patientdata. Dette afgøres ved en mere deltaljeret analyse af centrale patientdata. Dette sker i løbet af forløbsdannelsen, se afsnit Pilotprojektet I DNKK bestræbes at anvende allerede eksisterende data i de centrale sundhedsregistre som fødekilde ved etablering af kræftdatabaser. I denne forbindelse er der gennemført et pilotprojekt som med baggrund i Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) og Dansk Colorektal Cancerdatabase (DCCG) har haft til formål at demonstrere: o at det er muligt at udtrække relevante og anvendelige data fra centrale registre til DLCR og DCCG o at dette kan foretages i en generisk datamodel o at dobbeltregistrering derigennem kan mindskes o at data kan kontrolleres og tilrettes på brugerniveau o at data er valide og komplette at opstille en model med fuld dokumentation at denne model og dennes anvendelsesmuligheder evalueres i en sideløbende proces DNKK skal primært understøtte et kræftområde med indhentning, håndtering og afrapportering af data, som kan struktureres inden for rammerne af følgende generiske forløbsmodel: Dato og relevant information omkring forløbsstart og initial udredning Dato for diagnostisk konklusion på udredning, med relevant information om behandlingstilbud Dato for informeret samtykke Dato og relevant information omkring første behandling 3 Pilotprojektet

5 5 DNKK forventes endvidere at kunne belyse forhold relateret til rehabilitering og monitorering af kontrolforløb, herunder hvad angår udredning og opfølgende behandling ved recidiv, henholdsvis progression. Fortsat udvikling af DNKK i denne henseende afventer endelig fastlæggelse af de tilsvarende elementer i de forskellige kræftområders pakkeforløb og berøres ikke i nærværende rapport. Inden for et kræftområde (f.eks. primær lungekræft) vil det en sjælden gang forekomme, at en patient har mere end et kræftforløb. I sin nuværende form etablerer DNKK en patients første forløb inden for et givet kræftområde. Ved udrulningen af de enkelte kræftområder kan det overvejes at understøttet successive forløb med samme kræftform for en given patient. I rapporten over pilotprojektet konkluderedes, at DNKK som koncept er funktionsdygtigt og at en udrulning til andre kræftområder end DLCR og DCCG var anbefalelsesværdig. Ved et møde i DNKK-styregruppen d. 20. juni 2012 konkluderedes, at pilotprojektets afrapportering ikke kunne vurderes fyldestgørende, før der foreligger en overskuelig fremstilling af DNKK-konceptets generiske elementer og deres konkrete anvendelse ved etablering af en DNKK-database for et givet kræftområde. Der henvises i øvrigt til den initiale afrapportering af pilotprojektet, som kan tilgås via https://fildeling.itmedico.dk/files.aspx med brugernavn: RKKP og adgangskode: ans1234. Nærværende rapport er en kort, brugsorienteret beskrivelse af DNKK s centrale elementer og processer i generiske termer. Til illustration implementeres i appendiks DNKK tentativt for Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR). 4 Metode Den generelle del af DNKK s metode handler om at finde patienter, deres kvalificerende aktiviteter og evt. sygdomsforløb. Efterfølgende belyses forløbene yderligere bla. ved at udlede indeks for komorbiditet og sygdomsstadie fra de centrale patientregistre. Hertil kommer specifikke data for det enkelte sygdomsområde, som enten indhentes i de centrale registre eller inddateres af sygdomsområdets afdelinger. 4.1 Sygdomsområdets patienter Det første skridt går ud på at finde patienter, der potentielt kan være relevante for sygdomsområdet. Målet er at lave en bruttopulje af patienter, hvorfra man senere kan finde de relevante patienter. Man begynder med, at sygdomsområdet vælger en eller flere diagnoser (ICD-koder) hvor man forventer, at alle relevante patienter har mindst én af diagnoserne. Nu afsøges LPR og man finder de patienter, som har en eller flere af diagnoserne. Blandt disse patienter udvælges via CPR-opslag dem, som har dansk bopæl og ikke et midlertidigt personnummer. Dermed er sygdomsområdets potentielle patienter udvalgt. Efterfølgende finder man debutdato for hver patient, dvs. den tidligste dato, hvor en af de nævnte diagnoser forekommer i LPR. Sygdomsområdets patienter Sygdomsområdet specificerer Resultatet bliver Diagnoser (ICD-koder) som er relevante for sygdomsområdet Potentielle patienter for sygdomsområdet samt patienternes debutdatoer 4 Metode

6 6 4.2 Frekvensanalyser Dette skridt er en forberedelse af resten af arbejdsgangen, hvor man har brug for at kende sygdomsområdets deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter. Først laver DNKK to dataudtræk fra LPR, som indeholder de hyppigst forekommende afdelinger henholdsvis aktiviteter blandt patienterne, jf. afsnit 4.1. Disse to udtræk er ment som en hjælp til sygdomsområdet, når det skal udpege sine deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter. Som udgangspunkt er det nemlig sygdomsområdet selv, der vælger sine deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter. Når det er gjort, skal sygdomsområdet kvalificere sine afdelinger og aktiviteter: Deltagende afdelinger kvalificeres som udredende, kirurgisk, onkologisk eller en kombination af disse. Alle deltagende afdelinger skal have mindst én sådan kvalifikation, og man kan vælge flere kvalifikationer, hvis en given afdeling arbejder sådan. Deltagende afdelinger kan inddeles yderligere i over- og underafdelinger samt mere eller mindre deltagende afdelinger. Herved kan afdelingerne tillægges større eller mindre vægt i aktivitets- og forløbsdannelsen (afsnit 4.3 og 4.5). De kvalificerende aktiviteter skal inddeles i aktivitetstyper. Det gøres af sygdomsområdet, som for hver kvalificerende aktivitet specificerer, om den omhandler udredning, kirurgi, onkologi eller administration. Det er også muligt at graduere valget i forskellige undertyper af udredning, kirurgi og onkologi. Appendiks 1 viser alle disse aktivitetstyper, som de ser ud i øjeblikket. Når dette er gjort, er sygdomsområdets deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter på plads. Disse oplysninger udgør sygdomsområdets vigtigste og obligatoriske fingeraftryk i DNKK. Frekvensanalyse DNKK leverer Sygdomsområdet specificerer Resultatet bliver Frekvensanalyser som forslag til deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter Rettelser og supplement til deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter. Disse kvalificeres som følger: Deltagende afdelinger: udredning, kirurgi, onkologi eller kombination. Kvalificerende aktiviteter inddelt i aktivitetstyper, se appendiks 1. Deltagende afdelinger og kvalificerende procedurer klar til de næste skridt. 4.3 Aktiviteter Formålet med dette skridt er at finde patienternes aktiviteter, som er relevante for dette sygdomsområde. Aktiviteterne hentes i LPR, hvor de er organiseret i såkaldte kontakter. En kontakt er typisk en indlæggelse eller et ambulant behandlingsforløb. Som regel vil en kontakt (indlæggelse) omfatte flere aktiviteter, der er foretaget i løbet af den pågældende kontakt. DNKK betragter samtlige aktiviteter som selvstændige begivenheder og udvælger nogle med en algoritme, som ikke beskrives her. Det er muligt, at alle aktiviteter i en 4 Metode

7 7 konktakt er relevante og udvælges, men ofte er nogle af aktiviteterne irrelevante. Men DNKK tager stilling til hver enkelt aktivitet, uanset hvilke andre aktiviteter, den pågældende kontakt indeholder. Nogle aktiviteter kan være relevante for flere sygdomsområder. Disse aktiviteter, som altså er uspecifikke med hensyn til sygdomsområde, kommer kun med i DNKK, hvis de er kvalificeret med en relevant diagnose. Som udgangspunkt vælges aktiviteter, som er kvalificeret med (mindst) en af de diagnoser, som sygdomsområdet valgte i afsnit 4.1. Hvis disse diagnoser ikke egner sig at finde de relevante aktiviteter, kan sygdomsområdet opstille en særskilt pulje af diagnoser, som bruges til kvalifikation af aktiviteter. Det muliggør, at diagnoserne for aktiviteter kan være anderledes end diagnoserne for patientpopulationen. Men sygdomsområdet kan selv bestemme, om det vil genbruge diagnoserne fra afsnit 4.1 eller opstille en særskilt pulje til aktiviteterne. Bortset fra de nævnte uspecifikke aktiviteter, findes der andre aktiviteter, som er relevante, uanset sygdomsområde. Det gælder fx visse udredningsaktiviteter. Disse aktiviteter kommer med i DNKK, uden at diagnosekriteriet inddrages. Aktiviteter Sygdomsområdet kan specificere Resultatet bliver Diagnoser (ICD-koder) som kvalificerer patienternes aktiviteter i stedet for diagnoserne fra afsnit 4.1. Patienternes aktiviteter i det pågældende sygdomsområde. 4.4 Patologi DNKK inddrager patologisvar som et af flere kriterier i forløbsdannelsen (afsnit 4.5). Sygdomsområdet specificerer relevante patologisvar (Snomed-koder) samt en metode til anvendelse af data fra Patobanken. DNKK har udviklet en metode til basal håndtering af Patologidata, som kan tilpasses det enkelte sygdomsområde. Denne metode er baseret på WHO-klassificering af patologisvar. Patologi Sygdomsområdet specificerer Resultatet bliver Relevante Snomed-koder og metode til håndtering af dem. Patologi indgår i forløbsdannelse. Udtræk af de mest relevante patologisvar for sygdomsområdets patienter. 4.5 Forløbsdannelse Sidste del af den generelle metode handler om at finde sygdomsområdets forløb. Udgangspunktet er de potentielle patienter (afsnit 4.1) og aktiviteterne (afsnit 4.3) samt patologiresultaterne (afsnit 4.4). DNKK har udviklet en generel algoritme, som søger efter sygdomsforløb i LPR og Patobanken. Algoritmen er 4 Metode

8 8 udformet som et generelt redskab, som kan anvendes på forskellige sygdomsområder. Den kan også bruges som inspiration til en specialiseret forløbsdannelse for et givet sygdomsområde. Patienter og sygdomsforløb i DNKK hænger sådan samen: En patient har som udgangspunkt ét forløb pr. sygdomsområde. Forløbet begynder med patientens forløbstartdato, og det slutter i princippet først, når patienten dør. Nogle patienter tildeles ikke et forløb under et givet sygdomsområde. Det gælder patienter, hvor data fra LPR ikke godtgør, at patienterne er relevante for sygdomsområdet. Alle forløb i DNKK har en forløbstartdato, som fastlægges af algoritmen til forløbsdannelse. Hvis algoritmen ikke kan finde en meningsfuld forløbstartdato, får patienten ikke et sygdomsforløb i DNKK. Det vil sige, at forløbstartdato og sygdomsforløb hører sammen. Den ene eksisterer ikke uden den anden. Der er mulighed for, at DNKK kan understøtte flere forløb pr. patient pr. sygdomsområde. Denne mulighed er på idéstadiet, men forløbsdannelsen i DNKK kan udbygges til at håndtere flere forløb pr. patient. Når forløbene er fundet, beriges de med data, som hentes blandt aktiviteter, patologiresultater samt direkte i LPR. Forløbene beriges bla. med følgende: Debutdato og tilhørende klinisk enhed Detaljer om forløbstart: forløbstartdato, klinisk enhed og patientens bopælskommune Udredningsstadie umiddelbart før første behandling Detaljer om behandling i forløbet: dato, klinisk enhed, stadie og aktivitetstype (se appendiks 1) Patologidiagnose med rekvisionsdato samt klinisk enhed Indeks for komorbiditet (Charlson Indeks) Forløbsdannelse Sygdomsområdet specificerer Er gjort tidligere (afsnit ) Resultatet bliver Forløbsdata for patienter, som er relevante for sygdomsområdet. Her slutter forløbsdannelsen, som den er udformet i øjeblikket, og dermed slutter også den generelle metode i DNKK. 5 Implementering af DNKK Man kan næppe forvente, at et sygdomsområde leverer sine specifikationer blindt og får det optimale resultat fra DNKK i første arbejdsgang. Derfor lægger DNKK op til en iterativ (trinvis) proces, hvor sygdomsområdet og DNKK sammen og gradvist arbejder mod et tilfredsstillende resultat. Sygdomsområdet laver således en første specifikation vel vidende, at den ikke er perfekt. Efterfølgende analyseres resultatet mhp. at forbedre specifikationen, hvilket giver et nyt resultat at analysere igen, osv. DNKK forventer, at 2-4 iterationer (omgange) af denne proces vil være nok. Som sidegevinst kan DNKK høste erfaringer på tværs af sygdomsområder, og bruge erfaringerne til at udvikle metoden både den tværfaglige del og evt. områdespecifikke tillæg. 5 Implementering af DNKK

9 9 5.1 Supplering fra klinikken DNKK henter sine data i de centrale patientregistre, men disse registre indeholder ikke nødvendigvis alt, hvad sygdomsområdet behøver. Derfor kan sygdomsområdet anskaffe et inddateringssystem, hvor data fra DNKK indsættes automatisk og suppleres efter behov. Efterfølgende kan de supplerede data bruges til analyse, indikatorberegning og lignende. Dette har DLCR valgt at gøre, og dette sygdomsområde har anskaffet et Topica-system, hvor DNKK s teknik er bygget ind. Dette Topica-system kan således vise lungekræftrelevante data fra DNKK i forskellige formularer, hvor data også kan suppleres. Selvom DNKK s teknik er bygget ind i et Topica-system, er teknikken ikke lavet specielt til Topica. DNKK-teknikken kan også bygges ind i andre systemer mhp. supplering og/eller afrapportering. Sidstnævnte kan etableres i et inddateringssystem eller separat via forskellige web-rapporteringsprodukter. Når man supplerer data på denne måde, bliver tilføjelserne ikke gemt i de centrale patientregistre. De opbevares i sygdomsområdets egen database. DNKK s metode påvirkes ikke af, at sygdomsområdet evt. supplerer data. Metoden leverer data til sygdomsområdet; den bestemmer ikke, hvordan sygdomsområdet behandler sine data. Data, som allerede findes i de centrale patientregistre (LPR), kan korrigeres via genindberetning. I så fald skal sygdomsområdet ikke opbevare sine rettelser selv de vender tilbage til sygdomsområdet via DNKK s algoritmer. 5.2 Afrapportering En DNKK-database vil alene i kraft af at blive etableret i overensstemmelse med de beskrevne principper kunne belyse en række forhold af central betydning for monitorering af indsatser og resultater i kræftbehandling. Ved implementeringen af DNKK for det enkelte kræftområde forudsætter dette, at der etableres et afrapporteringsmodul som en integreret del af den valgte IT-platform. Modulet skal kunne understøtte etablering af relevante dynamiske rapporter til de involverede kliniske enheder med dels produktions- og aktivitetsstatistik, dels lister med datafejl og -mangler til korrektion. Afrapporteringsmodulet skal endvidere kunne understøtte, at der til kliniske enheder, ledelsessystemer og sundhedsmyndigheder leveres periodiske faste rapporter omhandlende eksempelvis Generiske forhold, dvs. temaer behandlet ensartet på tværs af kræftområder, herunder o o o Epidemiologiske nøgletal for kræftområdets forløbsdannelser og patientpopulation Incidens (nye forløb pr. tidsenhed) Prævalens (antal patienter i live på et givet tidspunkt) Mortalitet (antal patienter afgået på grund af død fra kræftområdet pr. tidsenhed) Værdisættelse af komorbiditetsindeks (Charlson Indeks) ud fra LPR-registreringerne forud for forløbsstartdato for det enkelte kræftforløb Værdisættelse af centrale procesindikatorer som for eksempel Varighed fra forløbsstartdato til påbegyndt behandling ( kongeindikatoren') Udredningsforløbets varighed Varighed fra afsluttet udredning/informeret samtykke til påbegyndt behandling Forhold af specifik relevans for det enkelte kræftområde som for eksempel: o Postoperativ dødelighed 5 Implementering af DNKK

10 10 o o o Komplikationer til behandling Behandlingsrater Efterlevelse af retningslinjer for udredning og behandling Herudover skal afrapporteringsmodulet for den enkelte DNKK-database kunne understøtte, at Der kan etableres validerede og dokumenterede dataudtræk til godkendte forskningsprojekter samt uddybende ad hoc analyser for det pågældende kræftområde Data fra det enkelte kræftområde kan eksporteres og indgå på standardiseret måde i en samlet analyse, der på tværs af de enkelte kræftområder muliggør en monitorering af de samlede aktiviteter og overordnede resultater i relation til indsatsen mod kræft. 5.3 IT og sundhedsinformatiske krav Teknikken i DNKK er lavet, så den kan indbygges i andre IT-systemer, fx CSC Topica (afsnit 5.1). Selvom teknikken er udviklet med en kommerciel SQL-database (fra Microsoft), er udviklingen sket med flytbarhed for øje. Det vil sige, at teknikken kan flyttes til andre SQL-databaser, inkl. åbne databaser. Resurseforbruget hertil afhænger af, hvilken SQL-dialekt teknikken skal flyttes til. DNKK har brug for adgang til tre centrale registre: LPR, CPR og Patobanken. Der er brug for en online læseadgang alle steder, dvs. en adgang hvor data kan hentes automatisk. I sin nuværende udformning har DNKK ikke brug for at ændre noget (skrive) i de centrale registre. DNKK har dog et teknisk behov, som omhandler løbende ændringer i LPR-data. Dette behov er midlertidigt dækket med en nødløsning, og en mere permanent løsning bør etableres. 5.4 Udrulning af DNKK Til demonstration og test af DNKK s metode er DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) blevet udrullet som DNKK-database. Denne prøveudrulning er beskrevet i appendiks 2-4. Arbejdet omfatter to iterationer af metoden, og der kræves sandsynligvis et par iterationer mere, før resultatet er fuldt acceptabelt for DNOR. For øvrige sygdomsområder vil udrulning omfatte samme arbejdsgang som DNOR. Hertil kommer brugerinvolvering med supplering og korrigering. Hvis sygdomsområdet har en fælles IT-platform, kan DNKK indbygges her. I en konkret udrulning kan første iteration af metoden gennemføres på 4 kalenderuger, mens de efterfølgende iterationer kan laves hurtigere. De foreløbige erfaringer fra DNOR s prøveudrulning tyder på, at 2. iteration og efterfølgende kan udføres på nogle få dage. Appendiks 1 Aktivitetstyper

11 11 Appendiks 1 Aktivitetstyper Kvalificerende aktiviteter i DNKK inddeles (for tiden) i følgende typer: Aktivitetstype Udredning - uspecifik Udredning - radiologi Udredning - fysiologi Udredning - andet Kirurgi Kirurgi - eksploration Kirurgi - andet Onkologi - stråle Onkologi - kemo Onkologi - andet Administration Andet Betragtes som behandling Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Appendiks 2 Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR)

12 12 Appendiks 2 Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) er en godkendt landsdækkende kræftdatabase, hvor inddatering af forløb med hjernekræft blev påbegyndt 1. januar DNOR benytter Klinisk Målesystem (KMS) som ITplatform, og er ikke tilkoblet op på nogen analyse- og afrapporteringsportal. Dataanalyse og formidling af uddata, herunder kvartalsafrapportering og fejl- og mangellister, foretages ved hjælp af dataeksport fra KMS-databasen til en SQL-analysedatabase ved Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik - Syd. Data indberettes via de neurokirurgiske og onkologiske afdelinger, der behandler voksne patienter med primær hjernetumor. Data indberettes via et skema for udredning og tre forskellige skemaer for behandlinger. DNORs analysedatabase er struktureret i en hierarkisk datamodel, jf. Bilagsfigur 2.1. Bilagsfigur 2.1. Den forløbsbaserede datamodel i DNORs analysedatabase PATIENT 1:N forloeb (basale forløbsdata) 1:1 neuroonkologi (basale udredningsdata) 1:N kir (data vedrørende kirurgi) 1:N kemo (data vedrørende kemoterapi) 1:N rt (data vedrørende stråleterapi) Hver kasse repræsenterer en tabel, hvor hver datapost repræsenterer et skema i KMS. På figuren er angivet tabellernes indbyrdes relationer. Markeringen 1:1 angiver, at der kan være højst 1 datapost i den underliggende tabel for hver datapost i den overliggende tabel, mens 1:N angiver, at der kan være (teoretisk) uendeligt mange poster i den underliggende tabel for hver datapost i den overliggende tabel. Tabellen patient genereres i analysedatabasen ud fra den samlede pulje af patienter indberettet via KMSapplikationens skemaer neuroonkologi, kir, kemo og rt. Tabellen forloeb kan ikke oprettes i KMSapplikationen på grund af begrænsninger i ejerskabet til et overordnet skema i KMS. Hver patient kan principielt have mere end et forløb i DNOR, men i den aktuelle version af analysedatabasen forudsættes kun et forløb pr. patient. Rygraden i hvert forløb er tabellen neuroonkologi med de centrale data for udredning og diagnose. Til dette skema kan der være tilknyttet op til flere skemaer for hver af de tre former for intervention: Kirurgi (kir), kemoterapi (kemo) og strålebehandling (rt). Skemaer for udredning og kirurgi indberettes af de neurokirurgiske afdelinger. Skemaer for strålebehandling og kemoterapi indberettes af de onkologiske afdelinger.

13 13 Appendiks 2 giver en kort introduktion til den nuværende DNOR. Dette appendiks illustrerer implementeringen af DNKK-koncept for DNKK-DNOR til illustration af potentialet for udrulning af DNKKkonceptet. Det skal understreges, at det er en tentativ øvelse, da den endelige udrulning forudsætter yderligere dialog med DNOR. Udrulningen omhandler kun de former for hjernetumorer, der er obligatoriske i DNOR. Herudover foretages der i et vist omfang indberetning til DNOR af andre former for hjernetumorer. Disse forhold gør det umiddelbart vanskeligt at sammenligne registreringskomplethed i de forskellige systemer. Ud over de nuværende kliniske enheder i DNOR (neurokirurgiske og onkologiske afdelinger) inkluderer udrulningen af DNKK-DNOR de neurologiske afdelinger for herved at berige monitoreringen af det neuroonkologiske område med aktiviteter og forløb fra disse afdelinger. Bilag3.1 Forberedelser Efter samråd med DNOR er det samlede LPR afsøgt for kontakter med aktivitets- og diagnosekoder af relevans for det neuroonkologiske område. Ud fra de herved opstillede frekvenstabeller er der etableret følgende opslagstabeller til tentativ benyttelse i DNKK-DNOR: ICD-koder (bilagstabel 3.1); Aktivitetstyper (SKS-koder) (bilagstabel 3.2); Deltagende afdelinger (bilagstabel 3.3), samt Patologikoder (bilagstabel 3.4). Appendiks 4 viser den nuværende data dictionary for DNOR med korrespondance med de enkelte dataelementers korrespondance i forhold til de centrale registre. Bilagstabel 3.1. ICD-koder af relevans for DNO. Tegnet % betyder, at underdiagnoser skal medtages ICD-kode DC71% DC728% DC729% DD330% DD331% DD332% DD337% DD339% DD430% DD431% DD432% DD437% DD439% Diagnose Kræft i hjerne Neopl mal overgribende hjerne og centralnervesystem Neopl mal systematis nervosi centralis uden specifikation Neopl ben cerebri supratentoriale Neopl ben cerebri infratentoriale Neopl ben cerebri uden specifikation Neopl ben systematis nervosi centralis m anden lokalis Neopl ben systematis nervosi centralis uden specifikation Neopl cerebri supratentoriale uden specifikation Neopl cerebri infratentoriale uden specifikation Neopl cerebri uden specifikation, anden lokalistation Neopl systematis nervosi centr uden spec og m anden lokalis Neopl systematis nervosi centralis uden specifikation

14 14 Bilagstabel 3.2. Aktivitetstyper med SKS-koder af relevans for DNKK-DNOR SKS-kode Aktivitetstype Aktivitet BWGC1 Onkologi - stråle Konventionel ekstern strålebehandling BWGC2 Onkologi - stråle Stereotaktisk strålebehandling BWGC21 Onkologi - stråle Cerebral stereotaktisk strålebehandling BWGC4 Onkologi - stråle Intensitetsmoduleret radioterapi (IMRT) BWGC4A Onkologi - stråle Intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT), IGRT BWGC5 Onkologi - stråle Individuel 3D konform strålebehandling (>2 felter) BWGC5A Onkologi - stråle Individuel konform strålebehandling, IGRT BWGC7A Onkologi - stråle Strålebehandling med gating, IGRT BWHA Onkologi - kemo Cytostatisk behandling BWHA1 Onkologi - kemo Basis cytostatisk behandling BWHA101 Onkologi - kemo Behandling med treosulfan BWHA102 Onkologi - kemo Behandling med doxorubicin BWHA103 Onkologi - kemo Behandling med epirubicin BWHA104 Onkologi - kemo Behandling med mitoxantron BWHA105 Onkologi - kemo Beh. m. cyclophosphamid BWHA107 Onkologi - kemo Behandling med cisplatin BWHA108 Onkologi - kemo Behandling med oxaliplatin BWHA109 Onkologi - kemo Behandling med carboplatin BWHA110 Onkologi - kemo Behandling med 5-fluorouracil BWHA111 Onkologi - kemo Behandling med etoposid BWHA112 Onkologi - kemo Behandling med carboplatin+etoposid BWHA113 Onkologi - kemo Behandling med vinorelbin BWHA114 Onkologi - kemo Behandling med gemcitabin BWHA123 Onkologi - kemo Behandling med capecitabin BWHA124 Onkologi - kemo Behandling med ftorafur (UFT) BWHA125 Onkologi - kemo Behandling med hexalen BWHA126 Onkologi - kemo Behandling med cisplatin+vinorelbine BWHA127 Onkologi - kemo Behandling med carboplatin+vinkristin+etoposid BWHA129 Onkologi - kemo Behandling med carboplatin+gemcitabin BWHA139 Onkologi - kemo Beh. m. cyclophosphamid+epirubicin (CE) BWHA143 Onkologi - kemo Beh. m. cyclophosphamid+adriamycin+vincristin (CAV) BWHA150 Onkologi - kemo Behandling med bleomycin BWHA151 Onkologi - kemo Behandling med mitocycin BWHA152 Onkologi - kemo Behandling med procarbazin BWHA153 Onkologi - kemo Beh.m. vinkristin BWHA154 Onkologi - kemo Behandling med melphalan

15 15 SKS-kode Aktivitetstype Aktivitet BWHA155 Onkologi - kemo Behandling med lomustin BWHA2 Onkologi - kemo Kompleks cytostatisk behandling BWHA202 Onkologi - kemo Behandling med paclitaxel BWHA203 Onkologi - kemo Behandling med carboplatin+paclitaxel BWHA208 Onkologi - kemo Behandling med docetaxel BWHA212 Onkologi - kemo Behandling med irinotecan BWHA213 Onkologi - kemo Behandling med topotecan BWHA215 Onkologi - kemo Behandling med temozolomid BWHA221 Onkologi - kemo Behandling med rituximab+chop (R-CHOP) BWHA222 Onkologi - kemo Behandling med capecitabin+oxaliplatin BWHA223 Onkologi - kemo Behandling med oxaliplatin+capecitabin+epirubicin BWHA231 Onkologi - kemo Behandling med 5-fluorouracil+oxaliplatin BWHA233 Onkologi - kemo Behandling med 5-fluorouracil+irinotecan BWHA237 Onkologi - kemo Behandling med doxorubicin (liposomal) BWHA239 Onkologi - kemo Behandling med pemetrexed BWHA242 Onkologi - kemo Behandling med carboplatin og vinorelbin BWHA253 Onkologi - kemo Behandling med gemcitabin+oxaliplatin+capecitabin BWHA3 Onkologi - kemo Behandling med højdosis cytostatika BWHA306 Onkologi - kemo Behandling med højdosis etoposid BWHA4 Onkologi - kemo Anden cytostatisk behandling BWHA41 Onkologi - kemo Behandling med imatinib BWHA42 Onkologi - kemo Behandling med bortezomib BWHA44 Onkologi - kemo Behandling med erlotinib BWHA45 Onkologi - kemo Behandling med lapatinib BWHA46 Onkologi - kemo Behandling med sunitinib BWHA47 Onkologi - kemo Behandling med sorafenib BWHA48 Onkologi - kemo Behandling med temsirolimus BWHA49 Onkologi - kemo Behandling med nilotinib BWHB Onkologi - kemo Behandling med biologisk modificerende stoffer BWHB1 Onkologi - kemo Behandling med interferoner BWHB10 Onkologi - kemo Behandling med alfa-interferon BWHB11 Onkologi - kemo Behandling med beta-interferon BWHB20 Onkologi - kemo Behandling med interleukin-2 BWHB4 Onkologi - kemo Beh m biologisk modific. stof m indvirk på knogleresorption BWHB40 Onkologi - kemo Behandling med bisfosfonat BWHB40A Onkologi - kemo Behandling med zoledronsyre BWHB40B Onkologi - kemo Behandling med ibandronat

16 16 SKS-kode Aktivitetstype Aktivitet BWHB8 Onkologi - kemo Behandling med andre biologisk modificerende stoffer BWHB82 Onkologi - kemo Beh. m. lenalidomid BWHC Onkologi - kemo Hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling BWHC1 Onkologi - kemo Antineoplastisk behandling med antiøstrogen BWHC10 Onkologi - kemo Behandling med Tamoxifen BWHC11 Onkologi - kemo Behandling med Fulvestrant BWHC2 Onkologi - kemo Antineoplastisk behandling med enzymhæmmer BWHC20 Onkologi - kemo Behandling med Exemestan BWHW1 Onkologi - andet Dendritcellevaccination KAAA10 Udredning - andet Biopsi gennem kraniotomi KAAA10A Udredning - andet Ultralydsvejledt intrakraniel biopsi genn. borehul KAAA10B Udredning - andet Endoskopisk intrakraniel biopsi genn. borehul KAAB00 Kirurgi Excision af intrakranielt patologisk væv KAAB10 Kirurgi Resektion af intrakranielt patoligisk væv KAAG00 Udredning - andet Stereotaktisk el. billedvejledt intrakraniel biopsi UXCA00 Udredning - radiologi CT-skanning af cerebrum UXCA05 Udredning - radiologi CT-skanning af kranie UXMA00 Udredning - radiologi MR-skanning af cerebrum ZZ0188 Administration Administration af eksperimentel beh. betalt af Sundhedsstyr.

17 17 Bilagstabel 3.3. Deltagende afdelinger i DNKK-DNOR med aktivitetstype(r) af relevans for den enkelte afdeling. Et 1-tal betyder, at afdelingen har aktiviteter af den pågældende overordnede type. Hospital Afdeling Udredning Kirurgi Onkologi Rigshospitalet Neurokirurgisk klinik NK 1 1 Rigshospitalet Neurokirurgisk klinik NK, amb. 1 1 Rigshospitalet Neurologisk klinik N 1 Rigshospitalet Neurologisk klinik N, ambulatorium 1 Rigshospitalet Onkologisk klinik ONK 1 Rigshospitalet Onkologisk klinik ONK, EKSP, heldøgn 1 Rigshospitalet Onkologisk klinik ONK, radioterapi 1 Rigshospitalet Onkologisk klinik ONK, amb. 1 Rigshospitalet Onkologisk klinik ONK, EKSP, amb 1 Bispebjerg Hospital Neurologisk afdeling N 1 Bispebjerg Hospital Neurologisk dagafdeling N 1 Bispebjerg Hospital Neurologisk ambulatorium N 1 Glostrup Hospital Neurokirurgisk afdeling H 1 1 Glostrup Hospital Neurokirurgisk ambulat. H/A 1 1 Glostrup Hospital Neurologisk afdeling N 1 Glostrup Hospital Neurologisk ambulatorium N/A 1 Herlev Hospital Onkologisk afd. R 1 Herlev Hospital Eksperimentelle kemoterapi, enhed/amb. R/A 1 Herlev Hospital Onkologisk ambulatorium R/A 1 Herlev Hospital Neurologisk afdeling N, sengeafd. 1 Herlev Hospital Neurologisk ambulatorie NA 1 Hospitalerne i Nordsjælland HI Onkologisk Afd., senge 1 Hospitalerne i Nordsjælland HI Onkologisk Afd., amb. 1 Hospitalerne i Nordsjælland HI Neurologisk Afd., senge 1 Hospitalerne i Nordsjælland HI Neurologisk Afd., amb. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen ROS Neurologisk Afd. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen ROS Neurol. Apopleksi Afd. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen ROS Neurologisk Amb. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen ROS Klin. Onkologisk Afd. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen ROS Klin. Onkologisk Amb. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen HOL Neurologisk Amb. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen NAE Neurologisk Afd. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen NAE Neurologisk Amb. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen NAE Onkologi-Hæmatologisk Afd. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen NAE Onkologi-Hæmatologisk Amb. 1 Region Sjællands Sygehusvæsen NAE Onkologisk Radioterapi Amb. 1 Bornholms Hospital Onkologisk afdeling 1 Bornholms Hospital Onkologisk ambulatorium 1

18 18 Hospital Afdeling Udredning Kirurgi Onkologi OUH Odense Universitetshospital Od Neurokirurgisk afdeling U 1 1 OUH Odense Universitetshospital Od Neurokirurgisk amb. U 1 1 OUH Odense Universitetshospital Neurologisk Afdeling N 1 OUH Odense Universitetshospital Neurologisk Ambulatorium N 1 OUH Odense Universitetshospital Neurologisk Afdeling N, Neurofysiologisk Afsnit 1 OUH Odense Universitetshospital Od Onkologisk afdeling R 1 OUH Odense Universitetshospital Od Onkologisk amb. R 1 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Onkologisk ambulatorium 1 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Neurologisk afdeling N 1 Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Neurologisk ambulatorium N 1 Sydvestjysk Sygehus Onkologisk afdeling Es 1 Sydvestjysk Sygehus Onkologisk ambulatorium Es 1 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk ambulatorium Es 1 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling Es 1 Vejle Sygehus Neurologisk afdeling 1 Vejle Sygehus Neurologisk ambulatorium 1 Vejle Sygehus Afsn.f.onkologi og radioterapi 1 Vejle Sygehus Onkologisk eksp.seng 1 Vejle Sygehus Onkologisk eksp.amb 1 Vejle Sygehus Onkologisk ambulatorium 1 Regionshospitalet Holstebro Neurologisk afdeling 1 Regionshospitalet Holstebro Neurologisk Daghospital, Holstebro 1 Regionshospitalet Holstebro Neurologisk ambulatorium 1 Regionshospitalet Herning Onkologisk ambulatorium 1 Sygehusenheden Vest, Region Midt Neurologiske Senge Holstebro 1 Århus Kommunehospital Neurokirurgisk Afdeling NK 1 1 Århus Kommunehospital Neurokirurgisk Ambulatorium NK 1 1 Århus Kommunehospital Neurologisk afdeling F 1 Århus Kommunehospital Neurologisk ambulatorium F 1 Århus Kommunehospital Onkologisk afdeling D 1 Århus Kommunehospital Onkologisk Ambulatorium D 1 Regionshospitalet Viborg, Skive Neurologisk afdeling, Viborg 1 Regionshospitalet Viborg, Skive Neurologisk afdeling, Skive 1 Regionshospitalet Viborg, Skive Neurologisk skadestue, Viborg 1 Regionshospitalet Viborg, Skive Neurologisk ambulatorium, Viborg og Skive 1 Aalborg Sygehus Alb Neurologisk afd. 1 Aalborg Sygehus Alb Neurologisk amb. 1 Aalborg Sygehus Alb Onkologisk afd. 1 Aalborg Sygehus Alb Onkologisk amb. 1 Aalborg Sygehus Alb Neurokir. Afd. 1 1

19 19 Hospital Afdeling Udredning Kirurgi Onkologi Aalborg Sygehus Alb Neurokir. amb. 1 1 Bilagstabel 3.4. Patologikoder for DNKK-DNOR Snomed-kode M93813 M93823 M93841 M93853 M94003 M94013 M94113 M94213 M94243 M94253 M94403 M94423 M94503 M94513 Tekst gliomatosis cerebri oligo-astrocytom subependymalt kæmpecelleastrocytom anaplastisk oligo-astrocytom diffust astrocytom anaplastisk astrocytom gemistocytisk astrocytom pilocytisk astrocytom pleomorft xantoastrocytom pilomyksoidt astrocytom glioblastom glioblastom med sarkomatøs komponent oligodendrogliom anaplastisk oligodendrogliom

20 20 Bilag3.2 Sygdomsområdets patienter Populationen af potentielle patienter i DNKK-DNOR er identificeret ud fra de 13 relevante ICD-koder vist i bilagstabel 3.1 med resultat som vist i bilagstabel 3.5. Bilagstabel 3.5. Patientpopulationen i DNKK-DNOR fordelt på årstal for debutdato Debutår Antal patienter < > Ialt Bilag3.3 Frekvensanalyser Som nævnt i bilag3.1 har DNKK lavet frekvensanalyser som hjælp til, at DNKK-DNOR kan specificere sine deltagende afdelinger og kvalificerende aktiviteter. Resultatet for DNKK-DNOR er 92 kvalificerende aktiviteter (bilagstabel 3.2) og 79 deltagende afdelinger (bilagstabel 3.3). Bilag3.4 Aktiviteter Søgning efter relevante aktiviteter giver kvalificerende aktiviteter for DNKK-DNOR. Aktiviteterne vises ikke i dette dokument. Bilag 3.5 Patologi DNOR anvender information fra Patobanken, og sygdomsområdet har i forvejen 14 patologikoder (Snomed M-koder), som man bruger i analysen (bilagstabel 3.4). Disse patologikoder anvendes i forløbsdannelsen for DNKK-DNOR. Bilag3.6 Forløbsdannelse Ved DNKK s algoritme til forløbsdannelse identificeres ud af populationen af potentielle patienter (bilagstabel 3.5) 5784 patienter med deres forløb i DNKK-DNOR som vist i bilagstabel 3.6.

21 21 Bilagstabel 3.6. Antal forløb og dermed antal relevante patienter i DNKK-DNOR efter årstal for forløbstart Årstal for forløbstart Antal forløb < > Ialt 5784 DNOR udnytter som nævnt patologi. Derfor er nogle forløb udvalgt på baggrund af patologiresultaterne. Andre forløb er udvalgt på baggrund af andre kriterier i forløbsdannelsen, som ikke har med patologi at gøre. Derfor har nogle forløb et (relevant) patologiresultat, mens andre forløb ikke har et sådant. Blandt forløbene fra 2010 har 425 et relevant patologisvar, mens de øvrige 564 forløb ikke kan bekræftes med patologikoderne fra bilagstabel 3.4. Når de 989 forløb fra 2010 sammenlignes med Cancerregisteret (CAR), genfindes 838 forløb (84,7%) med en relevant diagnose i CAR. De øvrige 151 forløb (15,3%) har ikke en DNOR-relevant diagnose i CAR. Blandt specielt de 425 forløb fra 2010, som har et relevant patologisvar, kan 421 forløb (99,1%) bekræftes i CAR med en DNOR-relevant diagnose. De resterende 4 forløb kræver nærmere undersøgelse, som ikke er foretaget i denne sammenhæng. Bilagstabel 3.6. Patienterne i DNKK-DNOR fordelt efter årstal for debut, henholdsvis forløbstart Årstal for debut Årstal for forløbstart < >2010 Ialt < > Uden forløb Ialt

22 22 Det fremgår, at der er en vis diskrepans mellem patientpopulationen i DNKK-DNOR (bilagstabel 3.4) og det endelige antal relevante patienter med deres forløb (bilagstabel 3.5). Forholdet er mere detaljeret belyst i bilagstabel 3.6, hvor sammenhængen mellem årstal for debut og årstal for forløbstart er anført. For de hvert af årene inkl. tilkommer patienter, men for af disse patienter kan der ikke ud fra kvalificerende aktiviteter dannes relevante neuroonkologiske forløb. Disse patienter er udelukkende indgået i DNKK-DNOR på basis af LPR-registreringer tilknyttet en neuroonkologisk diagnose men uden i øvrigt at have registreret hverken relevante udrednings- eller behandlingsaktiviteter eller patologisvar. Disse patienter (eller et udsnit heraf) bør gennemgås yderligere forud for den endelige udrulning af DNKK-DNOR, hvilket dog ikke har været muligt inden for rammerne af denne rapport. DNKK-DNOR s forløb med start i årene er vist i henhold til første behandlingstype i bilagsfigur 3.1. Der ses en jævnt stigende årligt tilgang, og for rundt regnet halvdelen af forløbene er der hverken registreret neurokirurgisk operation (resektion) eller onkologisk behandling. Bilagsfigur 3.1. Antal forløb i DNK-DNORK, opgjort efter grupperet startdato og type af første behandling. De samme forløb er vist hvad angår regionsvis fordeling (efter patientens bopæl på forløbsstartdatoen) i bilagsfigur 3.2. Forløbenes fordeling på tværs af regionerne er ensartet i løbet af perioden, med stort set samme relative stigning over årene.

23 23 Bilagsfigur 3.2. Antal forløb i DNKK-DNOR, opgjort efter grupperet startdato og patientens bopælsregion ved forløbstart. Ialt 41 forløb er udeladt pga. Adresse bopæl uden for Danmark Bilag3.7 Afrapportering fra DNOR Mulighederne for automatiseret indikatorafrapportering for DNOR er illustreret i bilagsfigur 3.3, med varigheden fra forløbsstart til første registrerede behandling ( kongeindikatoren ) på det neuroonkologiske område. Der indgår 528 forløb med start i år 2010 og hvor der er registreret neurokirurgisk og/eller onkologisk behandling. Patienter, der udelukkende har fået foretaget bioptisk indgreb uden resektion eller onkologisk behandling er ikke medtaget. Figur 4. DNKK-DNOR: Kumulativ fordeling af varighed fra forløbsstart til første behandling ( Kongeindikatoren ), efter første behandlingstype. Alle forløb med forløbsstart i 2010, uanset bopæl.

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011 Analyse af lange forløbstider i kræftpakker Rapport for lungecancer Udarbejdet af Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, biostatistiker, cand.scient. (statistik),

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I HJERNEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I HJERNEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I HJERNEN 2013 Pakkeforløb for kræft i hjernen Sundhedsstyrelsen, 2012. Rapporten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere