Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi. et udviklingsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi. et udviklingsprojekt"

Transkript

1 Projektnr Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi et udviklingsprojekt Projektbeskrivelse og aftale om medfinansiering

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Baggrund Hovedopgaver...4 Afgrænsning Forventede leverancer og publikationsplan...5 Effekt Metode Organisation og projektstyring...6 Projektstyring...6 Projektorganisation...6 Tidsplan...8 Forudsætninger...8 Ændring og problemhåndtering...8 Kvalitetssikring Budget og finansieringsplan...9 Underskrift...9

3 Side 1 1. Formål Formålene med dette projekt er: 1. At bidrage til at der sker en afklaring og konkretisering af udviklingen og implementeringen af forløbskoordinerende funktioner på KOL området i Viborg klyngen (Viborg kommune, Skive kommune og Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup, herefter Viborg klyngen) og Holstebro kommune/hospitalsenheden Vest. 2. At gøre status over udviklingsforløbet efter det første halve år, med henblik på at erfaringerne der indsamles i dette projekt efterfølgende kan indgå i det videre arbejde med at udvikle forløbsprogrammer på KOL, diabetes og hjertekar området i Region Midtjylland. 2. Baggrund I Region Midtjylland er der sat fokus på udvikling af omsorgen for de kronisk syge (Hjulman & Mortensen 2007; Region Midtjylland 2007a; Region Midtjylland 2007b). Inspirationen hertil kommer primært fra to kilder: dels Sundhedsstyrelsens indflydelsesrige publikation fra 2005 (Sundhedsstyrelsen 2005), dels det tidligere arbejde omkring udvikling af programledelse på KOL området i Vejle amt (KOL programledelsen 2006). I Region Midtjylland er der bl.a. nedsat arbejdsgrupper med henblik på at udvikle forløbsbeskrivelser for tre diagnoser: KOL, diabetes og hjertesygdomme (Hjulman et al. 2007) med udgangspunkt i KOL programledelsens arbejde. Fokus i disse forløbsbeskrivelser er både intra- og interorganisatorisk, dvs. der er fokus på, hvordan de relevante organisationer og aktører (almen praksis, hospital og kommune) skal håndtere deres del af en kronikerindsats indenfor de respektive diagnoser, men også på samarbejdet imellem organisationer og aktører med henblik på at skabe sammenhæng i patienternes forløb. Dvs. at man i Region Midtjylland har arbejdet med en overordnet forløbsledelse indenfor disse tre diagnoser, der danner udgangspunktet for arbejdet med forløbskoordination lokalt. Det er de lokale tiltag omkring forløbskoordinering på KOL området, der er fokus i dette udviklingsprojekt. I Viborg klyngen, Holstebro Kommune/Regionshospitalet Vest samt Horsens klyngen har man taget initiativ til at iværksætte lokale forløbskoordinerende funktioner, dvs. sundhedsfaglige roller der primært varetager koordinering og sammenhæng i de kronisk patienters forløb (Greve & Bøge 2007; Regionshospitalet Horsens, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Ikast-Brande Kommune & Odder Kommune 2007; Vejle amt 2005; Viborg Kommune & Skive Kommune 2007).

4 Side 2 Der et stort sundhedspolitisk fokus på forløbsledelse og forløbskoordination og der knytter sig store positive forventninger til disse begreber, men samtidig er der tale om forholdsvist nye og uafprøvede funktioner i det danske sundhedspolitiske landskab, og der hersker stor usikkerhed om, hvilke konkrete funktioner en forløbskoordinator skal udføre, hvilke kompetencer en sådan skal besidde. F.eks. hvordan skal afvejningen mellem administrative og patientrettede opgaver være? Indebærer patientkontakten også omsorg og/eller behandling? Ligeledes er der usikkerhed om, hvilke udfordringer der følger med et sådant fokus på koordinering og sammenhæng (i stedet for f.eks. et mere håndgribeligt fokus på behandling af en konkret diagnose), samt på afvejningen mellem en behovsorienteret og en standardiseret koordinering der er en integreret del af driften. Dette afspejles bl.a. i diskussioner om og uklarhed i forhold til terminologi: Skal man tale om en forløbskoordinator, en forløbsleder, en nøgleperson, en caremanager, patientens kontaktperson eller borgerens proceskonsulent? Udviklingen af disse nye sundhedsfaglige roller er derfor en udfordring, både for de konkrete personer, der ansættes i disse stillinger, samt for de lokale organisationer som de skal samarbejde med og i. Foreløbige erfaringer med forløbskoordinerende roller peger bl.a. på at der kan være problemer med opsporing af relevante borgere, samt på problemer med overlap i forhold til eksisterende og etablerede sundhedsfaglige enheder og opgaver (Buch 2007; Vinge & Buch 2006). Derudover må man forvente, at disse nye tiltag der skal agere i organisatoriske grænseflader vil støde på udfordringer i forhold til forskellighed i organisatoriske strukturer, arbejdsgange, sprog og kulturer (Seemann & Antoft 2002). Her er samarbejdet (eller manglen på samme) mellem almen praksis, hospitalet og kommunen en særlig udfordring for de forløbskoordinerende funktioner. Selvom initiativtagerne bag dette projekt er placeret i kommunalt og hospitalsregi er almen praksis en central aktør og samarbejdspartner som det er en stor udfordring at involvere i udviklingen af disse tiltag. Ydermere kan man forvente, at enhver konkret iværksættelse af forløbskoordinator funktioner vil være præget af lokale forhold såsom kommunestørrelse, patientpopulation, forholdet til specifikke sundhedsfaglige samarbejdspartnere, traditioner og eksisterende samarbejdsrelationer. Således har man også i de tre lokaliteter der er udgangspunktet for dette projekt forskellige tilgange til iværksættelse af forløbskoordinatorfunktionen:

5 Side 3 I Horsens kommune (samt Kolding kommune) har man med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen igangsat et tværsektorielt udviklingsprojekt omkring tidlig opsporing og intervention ved borgere med let til moderat KOL, der primært handler om at uddanne 8-10 personer kommunale nøglepersoner, der skal fungere som ressourcepersoner, der kan anvende og formidle viden om KOL til 60 medarbejdere fra primærsektor og sikre at denne viden implementeres i praksis. Derudover har man i Horsensklyngen (Horsens kommune, Hedensted Kommune, Odder Kommune og Ikast-Brande Kommune samt Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder) nedsat en implementeringsgruppe for KOL området, hvis opgave det er, at sikre at anbefalingerne fra KOL programledelsen (herunder den forløbskoordinerende funktion, som den anbefales i KOLprogrammet) implementeres i praksis. Disse tiltag ligger meget tæt op af det tidligere Vejle amts KOL program, og bærer præg af at Regionshospitalet i Horsens, har været en central aktør i udviklingen af dette program og tilgangen ligger tæt op ad anbefalingerne fra KOL programmet (Regionshospitalet Horsens et al. 2007; Vejle amt, Kolding Kommune & Horsens Kommune 2005). I Viborgklyngen er der taget udgangspunkt i en ide, der længe har eksisteret lokalt: At oprette en forløbskoordinerende funktion som kombinationsstilling der deles mellem kommune og hospital. Forventningen er at forløbskoordinatoren derved får et kendskab til de respektive organisationer og kan fungere som en formidler imellem dem, samt som patientens vejleder i forhold til at finde vej i og imellem de sundhedsfaglige organisationer. I Viborg klyngen har man slået en sådan stilling op med henblik på at præcisere, udvikle og beskrive funktionen via deltagelsen i dette udviklingsprojekt (Viborg Kommune et al. 2007). I Holstebro kommune har man ladet sig inspirere af KOL programmet fra Vejle amt, men også arbejdet med at omfortolke dette program til eget sprog i projektbeskrivelsen Holstebro kommunes indsats til borgere med KOL. Projektbeskrivelsen bærer præg af at være opstået i kommunalt regi (og ikke som KOL programmet i et hospitalsregi), nærmere bestemt i Holstebro Sundhedscenter, der tidligere har været en daghøjskole. Der refereres på første side til Antonovskij s begreber om meningsfuldhed, overskuelighed og sammenhæng som grundlag for arbejdet med sammenhængende patientforløb, og borgerens hverdagsliv og oplevelse står som omdrejningspunktet i indsatsen. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan funktionen skal indgå i det organisatoriske samarbejde og forløbskoordinatorfunktionen er på nuværende tidspunkt på et indledende stadie, men dette arbejdes der løbende på (Greve et al. 2007). På dette indledende stadie kan man dermed udskille tre forskellige tilgange i de tre kommuner: den programnære (Horsens), den pragmatiske (Viborg klyngen) og den fortolkede (Holstebro). Alle tager de udgangspunkt i KOL programledelsens KOLprogram og anbefalinger. Derudover adskiller de tre tiltag sig derved, at man i Horsens kommune har været i gang med at udvikle de forløbskoordinerende roller i flere år, hvorimod man i Viborg klyngen og i Holstebro kommune starter op i løbet af Dette udviklingsprojekt er dermed primært rettet mod Viborg klyngen og Holstebro kommune. Horsens kommune indgår som mulig inspirations- og samarbejdspartner.

6 Side 4 Hensigten med dette projekt er at præcisere og afklare hvilke funktioner, kompetencer og udfordringer, der ligger i rollen som forløbskoordinator, samt hvordan dette betinges af den lokale kontekst med henblik på at udvikle disse funktioner som bæredygtige funktioner i det samlede sundhedsvæsen. En standardisering på tværs af de lokale kontekster er ikke et mål i sig selv, da en forløbskoordinerende funktion nødvendigvis må baseres på de lokale forhold. Forskelligheden i de konkrete tiltag kan derimod bruges til at opstille faktorer, der enten på tværs af - eller indenfor - det enkelte tiltag viser sig at have betydning for udviklingen. Hermed bliver det muligt for de deltagende kommuner både at bevare lokale særpræg samt at deltage i vidensdeling, erfaringsudveksling og udvikling på tværs af kommunegrænser, samt at bidrage med viden der kan kvalificere udviklingen af forløbskoordinerende roller i andre regi og i forhold til andre diagnoser. DSI vurderer på nuværende tidspunkt at følgende temaer vil være centrale for udviklingsarbejdet og for de mål der sættes for projektet: 1. At der lokalt arbejdes med at skabe enighed om hvad den forløbskoordinerende funktion skal indeholde, hvem der skal referere til og hvad forløbskoordinatoren skal kunne herunder at dette afstemmes med hvad der efterspørges koordineret i praksis, samt hvilke koordinerende funktioner der er i forvejen. 2. At der skabes et overordnet blik for hvilke processer det er der ønskes koordineret, hvilke enheder og ressourcer der indgår heri (henvisningskriterier, kapacitet og opgaver), hvilke patienter (hvem, hvor mange, hvornår i sygdomsforløbet), samt hvilke eksterne samarbejdsflader der skal være for funktionen. 3. At der arbejdes på ikke at blande forventninger om forløbsledelse til de to forløbskoordinerende funktioner (forstået som monitorering, justering af tværgående forløb, fjernelse af flaskehalse og ansvar for samarbejdet imellem de store driftsorganisationer). Samt der i udviklingsarbejdet er opmærksomhed på at der er grænser for hvor mange forskellige og hvor tværgående opgaver der kan rummes i funktioner med 1-2 personer. 3. Hovedopgaver Projektet omfatter følgende hovedopgaver: 1. Input til at Viborgklyngen og Holstebro Kommune selv konkretiserer udformningen af de forløbskoordinerende funktioner på baggrund af: a. En foranalyse der skal afklare det mulige indhold og udfordringer i forløbskoordinerende roller. Herunder udredning bl.a. af terminologien (caremanager, casemanager, forløbskoordinator, kontaktperson, proceskonsulent etc.), af niveau et koordineringen forventes at ske på, samt af beskrivelse af mulige konkrete arbejdsopgaver, kompetencer og samarbejdspartnere. b. En interviewbaseret interessentanalyse som afrapporteres via et notat til hver af de deltagende kommuner. 2. Processtøtte:

7 Side 5 a. En temadag hvor DSI giver respons på de konkretiserede bud på udformningen af de forløbskoordinerende funktioner. b. En temadag der afholdes 1-2 måneder efter projektstart c. En temadag der afholdes 3-4 måneder efter projektstart d. At der afsættes tid til at DSI kan give sparring til hver af de deltagende kommuner efter behov. 3. Udviklingsevaluering et halvt år efter projektstart: a. Gentagelse af interviewundersøgelsen fra foråret. b. En kortfattet rapport der sammenfatter udviklingsarbejdet, de resultater der er nået på det første halve år og giver fremadrettede anbefalinger til hver kommune. c. Afholdelse af en temadag hvor rapporterne præsenteres og drøftes med opdragsgivere. På temadagen afklares om der er interesse for at igangsætte en egentlig effektevaluering af de forløbskoordinerende ordninger og de evt. øvrige indsatser der er oprettet mhp. at forbedre indsatsen overfor KOL patienter hos projektets opdragsgivere. Afgrænsning Projektet indeholder ikke en systematisk effekt evaluering på udvalgte målbare mål, da udviklingen og implementeringen af de forløbskoordinerende funktioner endnu er i en opstartsfase. De parter der finansierer projektet har til hensigt at foretage en egentlig evaluering i forlængelse af dette projekt og inddrage Horsens kommunes tiltag i denne evaluering. 4. Forventede leverancer og publikationsplan Leverancerne i projektet er følgende: 1. Afrapportering af foranalyse ultimo april 2. Afrapportering af interessentanalyse begyndelsen af juni 3. Tre temadage fordelt over projektperioden 4. Afrapportering af udviklingsevaluering og afholdelse af opsamlingsdag ca. et halvt år efter projektstart 5. Afholdelse af et åbent gå hjem møde eller lign. for interesserede fagpersoner i Region Midt, hvor DSI og de deltagende kommuner i fællesskab fremlægger erfaringerne fra projektet.

8 Side 6 Effekt Gennemførelse af projektet forventes at resultere i følgende effekter på kort og lang sigt: At der hos opdragsgiverne opnås klarhed over indhold og udfordringer i forløbskoordinerende roller i kommunalt regi, herunder en konkret og præcis beskrivelse af de to lokale tiltag, samt ligheder og forskelle imellem dem At de konkrete tiltag udvikles og støttes i opstartsfasen og at der løbende sker en erfaringsopsamling både lokalt på tværs af organisationer, samt regionalt på tværs af kommune/klynge grænser At erfaringerne fra dette projekt (der omhandler forløbskoordinerende funktioner på KOL området) kan anvendes i det videre arbejde med udvikling af forløbsprogrammer på hjerte og diabetesområdet i Region Midtjylland 5. Metode I projektets indledende fase arbejdes der med en afklaring og præcisering af indhold, form og udfordringer i de forløbskoordinerende funktioner. Først en foranalyse (april måned 2008), derefter en interviewbaseret interessentanalyse i Viborgklyngen og Holstebro Kommune (10-12 interviews, primært individuelle) (maj til og med juni måned). Derefter forventes det at funktionerne kan sættes i gang. I projektets anden fase, der løber fra juli til november 2007, laves en procesevaluering af opstartsfasen via temadage og interviews. Temadagene fungerer både som inspiration til udviklingen af de nye sundhedsfaglige funktioner, som dataindsamling, og som erfaringsudveksling. Interviewundersøgelsen udføres med henblik på at kunne uddybe de emner/problematikker, der viser sig på temadagene. 6. Organisation og projektstyring Projektstyring Styringen af projektet vil foregå efter principperne for god projektledelse i DSI. Der vil løbende ske en opfølgning på projektfremdrift i forhold til projektbeskrivelsen samt på ressourceforbrug og økonomi. Projektorganisation Styregruppe: Kontorchef Birgitte Holm Andersen, Region Midt Jylland Sundhedschef Ellen Greve, Holstebro Kommune Forebyggelseskonsulent Inga Bøge, Holstebro Kommune

9 Side 7 Sundhedschef Eva Henriksen, Skive Kommune Juniorprojektleder Martin Sandberg Buch og Seniorprojektleder Lone Grøn, Dansk Sundhedsinstitut. Det foreslås at der afholdes et styregruppemøde ved projektstart (juni), i midten af projektperioden (i forlængelse af tredje temadag) samt ved afslutningen af projektperioden (i forlængelse af den sidste temadag). Forslag til referencegruppe: Holstebro Sundhedscenter: Ellen Greve, Sundhedschef Inga Bøge, Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent Hospitalsenheden Vest: Ida Göttke, Chefsygeplejerske Ulla Rasmussen, Specialkonsulent Skive kommune: Eva Henriksen, Forebyggelseschef Marianne Frost, Souschef, driften på ældreområdet Viborg Kommune: Vibeke Dalengård, Koordinator for sundhed og forebyggelse Hanne Hvingelby, Sygeplejefaglig konsulent Annalise Kjær Petersen, Sygeplejefaglig konsulent Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup: Anette Fenger, Udviklingssygeplejerske/Klinisk udviklingskoordinator Brian Kristensen, projektleder Region Midtjylland: Eva Sejersdal Knudsen, Afdelingschef Jonas Mortensen, Fuldmægtig Doris Nørgård, Leder Center for folkesundhed i Holstebro Det foreslås at referencegruppen holdes orienteret om projektets fremdrift, via løbende udsendelse af projektets skriftlige leverancer: Herudover foreslås det at referencegruppen inviteres til projektets første og sidste temadag, for her at kunne give faglige input og feedback til projektet.

10 Side 8 DSI s projektleder: cand. scient. adm. Øvrige projektmedarbejdere: Martin Sandberg Buch, juniorprojektleder, Lone Grøn, projektleder, antropolog, Ph.d. Else Olesen, forskningsassistent Tidsplan Projektstart: Foranalyse Interessentanalyse og temadag Opstartsstøtte og procesevaluering af opstart Rapportskrivning Projekt del 1. slut: Forudsætninger Der er følgende forudsætninger for projektets gennemførelse: At der lokalt opnås enighed om en implementerbar præcisering af de forløbskoordinerende funktioner At de konkrete lokale tiltag omkring forløbskoordinerende funktioner rent faktisk iværksættes At man lokalt hjælper med at udvælge relevante personer til interviews og arbejdsseminarer At man lokalt står for indkaldelse til og organisering af interviews og arbejdsseminarer Ændring og problemhåndtering Hvis der undervejs i projektet sker ændringer i projektets forudsætninger eller af andre grunde er behov for at ændre på projektets indhold (formål, overordnet metode, tidsplan, ressourceforbrug, økonomi eller kvalitet), så vil projektlederen tage dette op med styregruppen og fremlægge årsager og konkrete forslag til ændringer. Kvalitetssikring Kvalitetssikring udføres ved internt review af projektets publikationer udført af DSI s direktør eller vicedirektør.

11 Side 9 7. Budget og finansieringsplan Budget Timer Kroner Projektforberedelse Foranalyse Interessentanalyse Processtøtte Udviklingsevaluering Gå hjem møde Ad hoc timer til sparring Projektadministration og styregruppemøder Rejse-, befordrings- og andre ikke-lønomkostninger Budget i alt Finansieringsplan Kroner Region Midtjylland Viborg Klyngen Holstebro Kommune Finansiering i alt Alle beløb er opgivet ekskl. moms. Projektet gennemføres i henhold til samarbejdsaftale mellem DSI og Region Midtjylland dateret Projektets budget er på kr. ex. moms. Projektet finansieres med kr. ex. moms fra Region Midtjylland, kr. ex. moms. fra Holstebro Kommune, kr. ex moms fra Skive Kommune og kr. ex. moms fra Viborg Kommune 1. Det samlede beløb faktureres ved kontraktindgåelse. Underskrift Denne aftale underskrives i fem eksemplarer, og hver part modtager ét eksemplar. København, den / for Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej København Ø 1 Viborg og Skive kommuner udgør på alle andre punkter end finansiering en samlet enhed (Viborg Klyngen), der indgår i projektet på lige fod med Holstebro Kommune.

12 Side 10, den / Region Midtjylland Skottenborg Viborg, den / for Skive Kommune Torvegade Skive, den / for Viborg Kommune Sankt Hans Gade Viborg, den / for Holstebro Kommune Danmarksgade 13B 7500 Holstebro

13 Side 11 Referenceliste Buch, M.S. (2007). Arbejds- og videndeling i Kommunale sundhedsnetværk Greve, E. & Bøge, I. (2007). Holstebro kommunes indsats til borgere med KOL Hjulman, K. & Mortensen, J. (2007). Igangsætning af kronikerprogrammer i Region Midtjylland. Udskrevet , Link til PDF: e/kronikerområdet/igangsætning%20af%20kronikerprogrammer%20i%20region%20 Midtjylland.PDF. KOL programledelsen (2006). Diagnosticering, behandling og rehabilitering af patienter med KOL Vejle amt. Region Midtjylland (2007a). Livet med en kronisk lidelse. Midt Liv, 1 Region Midtjylland (2007b). Mål og handleplan for en forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser Regionshospitalet Horsens, B.o.O., Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Ikast-Brande Kommune & Odder Kommune (2007). Kommisorium til implementeringsgruppen for KOL området i Horsensklyngen Seemann, J. & Antoft, R. (2002). Shared care - samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksis. (Forskningsrapport; No ) FLOS, Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Sundhedsstyrelsen (2005). Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. København: Sundhedsstyrelsen. Vejle amt, Kolding Kommune & Horsens Kommune (2005). Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let til moderat KOL - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt i Vejle amt, Ny Horsens og Ny Kolding kommune Vejle amt, N.K.o.H.k. (2005). Projektbeskrivelse: Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let til moderat KOL - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt i Vejle amt, Ny Horsens og Ny Kolding kommuner Viborg Kommune & Skive Kommune (2007). Sundhedsprofessionel kontaktperson (care/case manager) Vinge, S. & Buch, M.S. (2006). Sundhedskoordination i Frederiksberg Kommune. Midtvejsrapport

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi Erfaringer fra to udviklingsprojekter Martin Sandberg Buch Else Olesen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

Evalueringsrapport over indsatsen for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Evalueringsrapport over indsatsen for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Evalueringsrapport over indsatsen for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Erfaringer med forløbskoordinering 2008-2010 Et samarbejde mellem Viborg og Skive Kommuner samt Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere