Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi. et udviklingsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi. et udviklingsprojekt"

Transkript

1 Projektnr Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi et udviklingsprojekt Projektbeskrivelse og aftale om medfinansiering

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Baggrund Hovedopgaver...4 Afgrænsning Forventede leverancer og publikationsplan...5 Effekt Metode Organisation og projektstyring...6 Projektstyring...6 Projektorganisation...6 Tidsplan...8 Forudsætninger...8 Ændring og problemhåndtering...8 Kvalitetssikring Budget og finansieringsplan...9 Underskrift...9

3 Side 1 1. Formål Formålene med dette projekt er: 1. At bidrage til at der sker en afklaring og konkretisering af udviklingen og implementeringen af forløbskoordinerende funktioner på KOL området i Viborg klyngen (Viborg kommune, Skive kommune og Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup, herefter Viborg klyngen) og Holstebro kommune/hospitalsenheden Vest. 2. At gøre status over udviklingsforløbet efter det første halve år, med henblik på at erfaringerne der indsamles i dette projekt efterfølgende kan indgå i det videre arbejde med at udvikle forløbsprogrammer på KOL, diabetes og hjertekar området i Region Midtjylland. 2. Baggrund I Region Midtjylland er der sat fokus på udvikling af omsorgen for de kronisk syge (Hjulman & Mortensen 2007; Region Midtjylland 2007a; Region Midtjylland 2007b). Inspirationen hertil kommer primært fra to kilder: dels Sundhedsstyrelsens indflydelsesrige publikation fra 2005 (Sundhedsstyrelsen 2005), dels det tidligere arbejde omkring udvikling af programledelse på KOL området i Vejle amt (KOL programledelsen 2006). I Region Midtjylland er der bl.a. nedsat arbejdsgrupper med henblik på at udvikle forløbsbeskrivelser for tre diagnoser: KOL, diabetes og hjertesygdomme (Hjulman et al. 2007) med udgangspunkt i KOL programledelsens arbejde. Fokus i disse forløbsbeskrivelser er både intra- og interorganisatorisk, dvs. der er fokus på, hvordan de relevante organisationer og aktører (almen praksis, hospital og kommune) skal håndtere deres del af en kronikerindsats indenfor de respektive diagnoser, men også på samarbejdet imellem organisationer og aktører med henblik på at skabe sammenhæng i patienternes forløb. Dvs. at man i Region Midtjylland har arbejdet med en overordnet forløbsledelse indenfor disse tre diagnoser, der danner udgangspunktet for arbejdet med forløbskoordination lokalt. Det er de lokale tiltag omkring forløbskoordinering på KOL området, der er fokus i dette udviklingsprojekt. I Viborg klyngen, Holstebro Kommune/Regionshospitalet Vest samt Horsens klyngen har man taget initiativ til at iværksætte lokale forløbskoordinerende funktioner, dvs. sundhedsfaglige roller der primært varetager koordinering og sammenhæng i de kronisk patienters forløb (Greve & Bøge 2007; Regionshospitalet Horsens, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Ikast-Brande Kommune & Odder Kommune 2007; Vejle amt 2005; Viborg Kommune & Skive Kommune 2007).

4 Side 2 Der et stort sundhedspolitisk fokus på forløbsledelse og forløbskoordination og der knytter sig store positive forventninger til disse begreber, men samtidig er der tale om forholdsvist nye og uafprøvede funktioner i det danske sundhedspolitiske landskab, og der hersker stor usikkerhed om, hvilke konkrete funktioner en forløbskoordinator skal udføre, hvilke kompetencer en sådan skal besidde. F.eks. hvordan skal afvejningen mellem administrative og patientrettede opgaver være? Indebærer patientkontakten også omsorg og/eller behandling? Ligeledes er der usikkerhed om, hvilke udfordringer der følger med et sådant fokus på koordinering og sammenhæng (i stedet for f.eks. et mere håndgribeligt fokus på behandling af en konkret diagnose), samt på afvejningen mellem en behovsorienteret og en standardiseret koordinering der er en integreret del af driften. Dette afspejles bl.a. i diskussioner om og uklarhed i forhold til terminologi: Skal man tale om en forløbskoordinator, en forløbsleder, en nøgleperson, en caremanager, patientens kontaktperson eller borgerens proceskonsulent? Udviklingen af disse nye sundhedsfaglige roller er derfor en udfordring, både for de konkrete personer, der ansættes i disse stillinger, samt for de lokale organisationer som de skal samarbejde med og i. Foreløbige erfaringer med forløbskoordinerende roller peger bl.a. på at der kan være problemer med opsporing af relevante borgere, samt på problemer med overlap i forhold til eksisterende og etablerede sundhedsfaglige enheder og opgaver (Buch 2007; Vinge & Buch 2006). Derudover må man forvente, at disse nye tiltag der skal agere i organisatoriske grænseflader vil støde på udfordringer i forhold til forskellighed i organisatoriske strukturer, arbejdsgange, sprog og kulturer (Seemann & Antoft 2002). Her er samarbejdet (eller manglen på samme) mellem almen praksis, hospitalet og kommunen en særlig udfordring for de forløbskoordinerende funktioner. Selvom initiativtagerne bag dette projekt er placeret i kommunalt og hospitalsregi er almen praksis en central aktør og samarbejdspartner som det er en stor udfordring at involvere i udviklingen af disse tiltag. Ydermere kan man forvente, at enhver konkret iværksættelse af forløbskoordinator funktioner vil være præget af lokale forhold såsom kommunestørrelse, patientpopulation, forholdet til specifikke sundhedsfaglige samarbejdspartnere, traditioner og eksisterende samarbejdsrelationer. Således har man også i de tre lokaliteter der er udgangspunktet for dette projekt forskellige tilgange til iværksættelse af forløbskoordinatorfunktionen:

5 Side 3 I Horsens kommune (samt Kolding kommune) har man med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen igangsat et tværsektorielt udviklingsprojekt omkring tidlig opsporing og intervention ved borgere med let til moderat KOL, der primært handler om at uddanne 8-10 personer kommunale nøglepersoner, der skal fungere som ressourcepersoner, der kan anvende og formidle viden om KOL til 60 medarbejdere fra primærsektor og sikre at denne viden implementeres i praksis. Derudover har man i Horsensklyngen (Horsens kommune, Hedensted Kommune, Odder Kommune og Ikast-Brande Kommune samt Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder) nedsat en implementeringsgruppe for KOL området, hvis opgave det er, at sikre at anbefalingerne fra KOL programledelsen (herunder den forløbskoordinerende funktion, som den anbefales i KOLprogrammet) implementeres i praksis. Disse tiltag ligger meget tæt op af det tidligere Vejle amts KOL program, og bærer præg af at Regionshospitalet i Horsens, har været en central aktør i udviklingen af dette program og tilgangen ligger tæt op ad anbefalingerne fra KOL programmet (Regionshospitalet Horsens et al. 2007; Vejle amt, Kolding Kommune & Horsens Kommune 2005). I Viborgklyngen er der taget udgangspunkt i en ide, der længe har eksisteret lokalt: At oprette en forløbskoordinerende funktion som kombinationsstilling der deles mellem kommune og hospital. Forventningen er at forløbskoordinatoren derved får et kendskab til de respektive organisationer og kan fungere som en formidler imellem dem, samt som patientens vejleder i forhold til at finde vej i og imellem de sundhedsfaglige organisationer. I Viborg klyngen har man slået en sådan stilling op med henblik på at præcisere, udvikle og beskrive funktionen via deltagelsen i dette udviklingsprojekt (Viborg Kommune et al. 2007). I Holstebro kommune har man ladet sig inspirere af KOL programmet fra Vejle amt, men også arbejdet med at omfortolke dette program til eget sprog i projektbeskrivelsen Holstebro kommunes indsats til borgere med KOL. Projektbeskrivelsen bærer præg af at være opstået i kommunalt regi (og ikke som KOL programmet i et hospitalsregi), nærmere bestemt i Holstebro Sundhedscenter, der tidligere har været en daghøjskole. Der refereres på første side til Antonovskij s begreber om meningsfuldhed, overskuelighed og sammenhæng som grundlag for arbejdet med sammenhængende patientforløb, og borgerens hverdagsliv og oplevelse står som omdrejningspunktet i indsatsen. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan funktionen skal indgå i det organisatoriske samarbejde og forløbskoordinatorfunktionen er på nuværende tidspunkt på et indledende stadie, men dette arbejdes der løbende på (Greve et al. 2007). På dette indledende stadie kan man dermed udskille tre forskellige tilgange i de tre kommuner: den programnære (Horsens), den pragmatiske (Viborg klyngen) og den fortolkede (Holstebro). Alle tager de udgangspunkt i KOL programledelsens KOLprogram og anbefalinger. Derudover adskiller de tre tiltag sig derved, at man i Horsens kommune har været i gang med at udvikle de forløbskoordinerende roller i flere år, hvorimod man i Viborg klyngen og i Holstebro kommune starter op i løbet af Dette udviklingsprojekt er dermed primært rettet mod Viborg klyngen og Holstebro kommune. Horsens kommune indgår som mulig inspirations- og samarbejdspartner.

6 Side 4 Hensigten med dette projekt er at præcisere og afklare hvilke funktioner, kompetencer og udfordringer, der ligger i rollen som forløbskoordinator, samt hvordan dette betinges af den lokale kontekst med henblik på at udvikle disse funktioner som bæredygtige funktioner i det samlede sundhedsvæsen. En standardisering på tværs af de lokale kontekster er ikke et mål i sig selv, da en forløbskoordinerende funktion nødvendigvis må baseres på de lokale forhold. Forskelligheden i de konkrete tiltag kan derimod bruges til at opstille faktorer, der enten på tværs af - eller indenfor - det enkelte tiltag viser sig at have betydning for udviklingen. Hermed bliver det muligt for de deltagende kommuner både at bevare lokale særpræg samt at deltage i vidensdeling, erfaringsudveksling og udvikling på tværs af kommunegrænser, samt at bidrage med viden der kan kvalificere udviklingen af forløbskoordinerende roller i andre regi og i forhold til andre diagnoser. DSI vurderer på nuværende tidspunkt at følgende temaer vil være centrale for udviklingsarbejdet og for de mål der sættes for projektet: 1. At der lokalt arbejdes med at skabe enighed om hvad den forløbskoordinerende funktion skal indeholde, hvem der skal referere til og hvad forløbskoordinatoren skal kunne herunder at dette afstemmes med hvad der efterspørges koordineret i praksis, samt hvilke koordinerende funktioner der er i forvejen. 2. At der skabes et overordnet blik for hvilke processer det er der ønskes koordineret, hvilke enheder og ressourcer der indgår heri (henvisningskriterier, kapacitet og opgaver), hvilke patienter (hvem, hvor mange, hvornår i sygdomsforløbet), samt hvilke eksterne samarbejdsflader der skal være for funktionen. 3. At der arbejdes på ikke at blande forventninger om forløbsledelse til de to forløbskoordinerende funktioner (forstået som monitorering, justering af tværgående forløb, fjernelse af flaskehalse og ansvar for samarbejdet imellem de store driftsorganisationer). Samt der i udviklingsarbejdet er opmærksomhed på at der er grænser for hvor mange forskellige og hvor tværgående opgaver der kan rummes i funktioner med 1-2 personer. 3. Hovedopgaver Projektet omfatter følgende hovedopgaver: 1. Input til at Viborgklyngen og Holstebro Kommune selv konkretiserer udformningen af de forløbskoordinerende funktioner på baggrund af: a. En foranalyse der skal afklare det mulige indhold og udfordringer i forløbskoordinerende roller. Herunder udredning bl.a. af terminologien (caremanager, casemanager, forløbskoordinator, kontaktperson, proceskonsulent etc.), af niveau et koordineringen forventes at ske på, samt af beskrivelse af mulige konkrete arbejdsopgaver, kompetencer og samarbejdspartnere. b. En interviewbaseret interessentanalyse som afrapporteres via et notat til hver af de deltagende kommuner. 2. Processtøtte:

7 Side 5 a. En temadag hvor DSI giver respons på de konkretiserede bud på udformningen af de forløbskoordinerende funktioner. b. En temadag der afholdes 1-2 måneder efter projektstart c. En temadag der afholdes 3-4 måneder efter projektstart d. At der afsættes tid til at DSI kan give sparring til hver af de deltagende kommuner efter behov. 3. Udviklingsevaluering et halvt år efter projektstart: a. Gentagelse af interviewundersøgelsen fra foråret. b. En kortfattet rapport der sammenfatter udviklingsarbejdet, de resultater der er nået på det første halve år og giver fremadrettede anbefalinger til hver kommune. c. Afholdelse af en temadag hvor rapporterne præsenteres og drøftes med opdragsgivere. På temadagen afklares om der er interesse for at igangsætte en egentlig effektevaluering af de forløbskoordinerende ordninger og de evt. øvrige indsatser der er oprettet mhp. at forbedre indsatsen overfor KOL patienter hos projektets opdragsgivere. Afgrænsning Projektet indeholder ikke en systematisk effekt evaluering på udvalgte målbare mål, da udviklingen og implementeringen af de forløbskoordinerende funktioner endnu er i en opstartsfase. De parter der finansierer projektet har til hensigt at foretage en egentlig evaluering i forlængelse af dette projekt og inddrage Horsens kommunes tiltag i denne evaluering. 4. Forventede leverancer og publikationsplan Leverancerne i projektet er følgende: 1. Afrapportering af foranalyse ultimo april 2. Afrapportering af interessentanalyse begyndelsen af juni 3. Tre temadage fordelt over projektperioden 4. Afrapportering af udviklingsevaluering og afholdelse af opsamlingsdag ca. et halvt år efter projektstart 5. Afholdelse af et åbent gå hjem møde eller lign. for interesserede fagpersoner i Region Midt, hvor DSI og de deltagende kommuner i fællesskab fremlægger erfaringerne fra projektet.

8 Side 6 Effekt Gennemførelse af projektet forventes at resultere i følgende effekter på kort og lang sigt: At der hos opdragsgiverne opnås klarhed over indhold og udfordringer i forløbskoordinerende roller i kommunalt regi, herunder en konkret og præcis beskrivelse af de to lokale tiltag, samt ligheder og forskelle imellem dem At de konkrete tiltag udvikles og støttes i opstartsfasen og at der løbende sker en erfaringsopsamling både lokalt på tværs af organisationer, samt regionalt på tværs af kommune/klynge grænser At erfaringerne fra dette projekt (der omhandler forløbskoordinerende funktioner på KOL området) kan anvendes i det videre arbejde med udvikling af forløbsprogrammer på hjerte og diabetesområdet i Region Midtjylland 5. Metode I projektets indledende fase arbejdes der med en afklaring og præcisering af indhold, form og udfordringer i de forløbskoordinerende funktioner. Først en foranalyse (april måned 2008), derefter en interviewbaseret interessentanalyse i Viborgklyngen og Holstebro Kommune (10-12 interviews, primært individuelle) (maj til og med juni måned). Derefter forventes det at funktionerne kan sættes i gang. I projektets anden fase, der løber fra juli til november 2007, laves en procesevaluering af opstartsfasen via temadage og interviews. Temadagene fungerer både som inspiration til udviklingen af de nye sundhedsfaglige funktioner, som dataindsamling, og som erfaringsudveksling. Interviewundersøgelsen udføres med henblik på at kunne uddybe de emner/problematikker, der viser sig på temadagene. 6. Organisation og projektstyring Projektstyring Styringen af projektet vil foregå efter principperne for god projektledelse i DSI. Der vil løbende ske en opfølgning på projektfremdrift i forhold til projektbeskrivelsen samt på ressourceforbrug og økonomi. Projektorganisation Styregruppe: Kontorchef Birgitte Holm Andersen, Region Midt Jylland Sundhedschef Ellen Greve, Holstebro Kommune Forebyggelseskonsulent Inga Bøge, Holstebro Kommune

9 Side 7 Sundhedschef Eva Henriksen, Skive Kommune Juniorprojektleder Martin Sandberg Buch og Seniorprojektleder Lone Grøn, Dansk Sundhedsinstitut. Det foreslås at der afholdes et styregruppemøde ved projektstart (juni), i midten af projektperioden (i forlængelse af tredje temadag) samt ved afslutningen af projektperioden (i forlængelse af den sidste temadag). Forslag til referencegruppe: Holstebro Sundhedscenter: Ellen Greve, Sundhedschef Inga Bøge, Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent Hospitalsenheden Vest: Ida Göttke, Chefsygeplejerske Ulla Rasmussen, Specialkonsulent Skive kommune: Eva Henriksen, Forebyggelseschef Marianne Frost, Souschef, driften på ældreområdet Viborg Kommune: Vibeke Dalengård, Koordinator for sundhed og forebyggelse Hanne Hvingelby, Sygeplejefaglig konsulent Annalise Kjær Petersen, Sygeplejefaglig konsulent Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup: Anette Fenger, Udviklingssygeplejerske/Klinisk udviklingskoordinator Brian Kristensen, projektleder Region Midtjylland: Eva Sejersdal Knudsen, Afdelingschef Jonas Mortensen, Fuldmægtig Doris Nørgård, Leder Center for folkesundhed i Holstebro Det foreslås at referencegruppen holdes orienteret om projektets fremdrift, via løbende udsendelse af projektets skriftlige leverancer: Herudover foreslås det at referencegruppen inviteres til projektets første og sidste temadag, for her at kunne give faglige input og feedback til projektet.

10 Side 8 DSI s projektleder: cand. scient. adm. Øvrige projektmedarbejdere: Martin Sandberg Buch, juniorprojektleder, Lone Grøn, projektleder, antropolog, Ph.d. Else Olesen, forskningsassistent Tidsplan Projektstart: Foranalyse Interessentanalyse og temadag Opstartsstøtte og procesevaluering af opstart Rapportskrivning Projekt del 1. slut: Forudsætninger Der er følgende forudsætninger for projektets gennemførelse: At der lokalt opnås enighed om en implementerbar præcisering af de forløbskoordinerende funktioner At de konkrete lokale tiltag omkring forløbskoordinerende funktioner rent faktisk iværksættes At man lokalt hjælper med at udvælge relevante personer til interviews og arbejdsseminarer At man lokalt står for indkaldelse til og organisering af interviews og arbejdsseminarer Ændring og problemhåndtering Hvis der undervejs i projektet sker ændringer i projektets forudsætninger eller af andre grunde er behov for at ændre på projektets indhold (formål, overordnet metode, tidsplan, ressourceforbrug, økonomi eller kvalitet), så vil projektlederen tage dette op med styregruppen og fremlægge årsager og konkrete forslag til ændringer. Kvalitetssikring Kvalitetssikring udføres ved internt review af projektets publikationer udført af DSI s direktør eller vicedirektør.

11 Side 9 7. Budget og finansieringsplan Budget Timer Kroner Projektforberedelse Foranalyse Interessentanalyse Processtøtte Udviklingsevaluering Gå hjem møde Ad hoc timer til sparring Projektadministration og styregruppemøder Rejse-, befordrings- og andre ikke-lønomkostninger Budget i alt Finansieringsplan Kroner Region Midtjylland Viborg Klyngen Holstebro Kommune Finansiering i alt Alle beløb er opgivet ekskl. moms. Projektet gennemføres i henhold til samarbejdsaftale mellem DSI og Region Midtjylland dateret Projektets budget er på kr. ex. moms. Projektet finansieres med kr. ex. moms fra Region Midtjylland, kr. ex. moms. fra Holstebro Kommune, kr. ex moms fra Skive Kommune og kr. ex. moms fra Viborg Kommune 1. Det samlede beløb faktureres ved kontraktindgåelse. Underskrift Denne aftale underskrives i fem eksemplarer, og hver part modtager ét eksemplar. København, den / for Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej København Ø 1 Viborg og Skive kommuner udgør på alle andre punkter end finansiering en samlet enhed (Viborg Klyngen), der indgår i projektet på lige fod med Holstebro Kommune.

12 Side 10, den / Region Midtjylland Skottenborg Viborg, den / for Skive Kommune Torvegade Skive, den / for Viborg Kommune Sankt Hans Gade Viborg, den / for Holstebro Kommune Danmarksgade 13B 7500 Holstebro

13 Side 11 Referenceliste Buch, M.S. (2007). Arbejds- og videndeling i Kommunale sundhedsnetværk Greve, E. & Bøge, I. (2007). Holstebro kommunes indsats til borgere med KOL Hjulman, K. & Mortensen, J. (2007). Igangsætning af kronikerprogrammer i Region Midtjylland. Udskrevet , Link til PDF: e/kronikerområdet/igangsætning%20af%20kronikerprogrammer%20i%20region%20 Midtjylland.PDF. KOL programledelsen (2006). Diagnosticering, behandling og rehabilitering af patienter med KOL Vejle amt. Region Midtjylland (2007a). Livet med en kronisk lidelse. Midt Liv, 1 Region Midtjylland (2007b). Mål og handleplan for en forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser Regionshospitalet Horsens, B.o.O., Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Ikast-Brande Kommune & Odder Kommune (2007). Kommisorium til implementeringsgruppen for KOL området i Horsensklyngen Seemann, J. & Antoft, R. (2002). Shared care - samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksis. (Forskningsrapport; No ) FLOS, Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Sundhedsstyrelsen (2005). Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. København: Sundhedsstyrelsen. Vejle amt, Kolding Kommune & Horsens Kommune (2005). Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let til moderat KOL - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt i Vejle amt, Ny Horsens og Ny Kolding kommune Vejle amt, N.K.o.H.k. (2005). Projektbeskrivelse: Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let til moderat KOL - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt i Vejle amt, Ny Horsens og Ny Kolding kommuner Viborg Kommune & Skive Kommune (2007). Sundhedsprofessionel kontaktperson (care/case manager) Vinge, S. & Buch, M.S. (2006). Sundhedskoordination i Frederiksberg Kommune. Midtvejsrapport

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Slotsholmsgade København K.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Slotsholmsgade København K. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Slotsholmsgade 12 1216 København K. Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Udkast til procesevaluering af. Nyt Liv Nye Vaner

Udkast til procesevaluering af. Nyt Liv Nye Vaner Projektnr. 2560 Udkast til procesevaluering af Nyt Liv Nye Vaner En indsats overfor overvægtige gravide og nybagte mødre Indholdsfortegnelse 1. Formål...1 2. Design...1 3. Procesmøder...3 4. Organisation

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention

Tidlig opsporing og intervention Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let og moderat KOL Et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Horsens Kommune, Kolding Kommune og Regionshospitalet i Horsens samt repræsentanter fra

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Hvordan organiserer vi forløbskoordination for svage borgere. Martin Sandberg Buch Senior projektleder, KORA mabu@kora.dk

Hvordan organiserer vi forløbskoordination for svage borgere. Martin Sandberg Buch Senior projektleder, KORA mabu@kora.dk Hvordan organiserer vi forløbskoordination for svage borgere Martin Sandberg Buch Senior projektleder, KORA mabu@kora.dk Fire pointer om forløbskoordination Kræver en forløbsledelse oftest tværsektoriel

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Birgitte Holm Andersen Regionalt Sundhedssamarbejde Folkesundhed og kronikerindsats www.regionmidtjylland.dk Kroniske udfordringer! Udviklingen i sygdomsmønstret

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 ÅRSRAPPORTERING 2010 Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 Folkesundhed i Midten Lov- og aftalegrundlag SUNDHEDSLOVENS, Kapitel 59 Forskning 194. Regionsrådet skal

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Disposition. Projektets dobbelte formål. Virkemidler til udvikling. 16. september 2010 Forløbskoordinerende funktioner - Opstartsmøde

Disposition. Projektets dobbelte formål. Virkemidler til udvikling. 16. september 2010 Forløbskoordinerende funktioner - Opstartsmøde Disposition 16. september 2010 Forløbskoordinerende funktioner - Opstartsmøde Formål og forventninger til projektet Overordnede perspektiver på forløbskoordination Lidt om forandringsledelse Opstart af

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi Erfaringer fra to udviklingsprojekter Martin Sandberg Buch Else Olesen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet)

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Årsmøde i DSKS 15 januar 2010 Praktiserende læge Lars Rytter, Albertslund Sundhedschef John Sørensen, Tåstrup kommune Udviklingschef Dorte Jeppesen,

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Skive Kommune - ansøgning kronikerpuljen 2009

Skive Kommune - ansøgning kronikerpuljen 2009 Den 24. september 2009 Skive Kommune - ansøgning kronikerpuljen 2009 Baggrund for ansøgningen Skive Kommune har siden 2007 tilbudt kronikere med KOL deltagelse i et forløbsprogram, der er etableret som

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Udvalget vedr. sammenhængende patientforløb

Udvalget vedr. sammenhængende patientforløb Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udvalget vedr. sammenhængende patientforløb Referat af 5. møde i udvalget

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Martin Sandberg Buch Marie Jakobsen Mia Myhre Jørgensen 2 Status Gennemført første runde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam Projektbeskrivelse Oprettet den 8. oktober 2012 1. Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. 3. Formål

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere