Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver"

Transkript

1

2

3 Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus... 2 Stillings- og funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus... 6 Stillings- og funktionsbeskrivelse for klinisk professor ved AUH, Aarhus... 9 Stillings- og funktionsbeskrivelse for professor med funktion på hospital i AUH, Aarhus.. 13 Eksempel 1 på Samarbejdsaftale vedr. tidsbegrænset ansættelse i klinisk professorat Eksempel 2 på Samarbejdsaftale vedr. tidsbegrænset ansættelse i klinisk professorat... 20

4 Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus 1. Kort beskrivelse af Aarhus Universitetshospital (AUH) og Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet (AU) - Herunder en helt overordnet beskrivelse af de fem centre ved AUH, Aarhus: Akut Hoved-Neuro Abdominal Inflammation-onkologi Hjerte-lunge-kar og Kvinde-barn 2. Kort beskrivelse af centret og af Institut for Klinisk Medicin - Herunder en beskrivelse af centret og af Institut for Klinisk Medicin 3. Funktionens indhold Funktion og stilling Funktionen benævnes Koordinerende klinisk lærestolsprofessor Én af de kliniske lærestolsprofessorer indenfor centret udpeges til også at have funktion som koordinerende klinisk lærestolsprofessor for centrets område. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende 25% af sin arbejdstid på kliniske funktioner som specialeansvarlig overlæge, 50% på forskning og andre universitære funktioner som klinisk lærestolsprofessor og 25% på funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor. AU yder i disse tilfælde yderligere refusion til Region Midjylland for de sidstnævnte 25% beregnet på basis af overlægelønnen. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor kan ikke samtidig fungere som ledende overlæge for en af det pågældende centers afdelinger. Udpegningen er femårig og forudsætter, at den pågældende er ansat som klinisk lærestolsprofessor ved et af det pågældende centers afdelinger. Udpegningen kan forlænges. Udpegning Udpegning til funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU foretages af lederen af Institut for Klinisk Medicin efter rådføring med centerledelsen og dekanen. Lønforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Der ydes tillige honorar for 2

5 professorfunktionen ved AU jfr. bl.a. Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. AU yder yderligere to funktionstillæg for varetagelse af funktionerne som henholdsvis klinisk lærestolsprofessor og som koordinerende klinisk lærestolsprofessor. Vagtforpligtelse Stillingen er vagtfri. Organisatorisk placering Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor refererer vedrørende koordineringen, forskning og klinisk studenterundervisning til lederen af Institut for Klinisk Medicin ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Som specialeansvarlig overlæge refererer den koordinerende kliniske lærestolsprofessor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til afdelingsledelsen på Afdeling xx, AUH. 4. Særlige opgaver / ansvarsområder for den koordinerende kliniske lærestolsprofessor Koordination og ledelse Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor koordinerer i 25% af arbejdstiden centrets forskning og universitetsundervisning: prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse, øvrige universitetsrelaterede opgaver, forskningsadministration og forskningsfaciliteter. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor er født formand for eventuelle forskningsudvalg som har centret som genstandsfelt. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor indgår derforuden i et råd for Institut for Klinisk Medicin. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har sammen med centerledelsen et overordnet ansvar for koordineringen af den faglige udvikling i afdelingerne / specialerne indenfor centret. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har et særligt medansvar for optimal drift og udvikling af centret og indgår derfor i ledergruppen ved centret. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor informeres og rådspørges derved om alle væsentlige forhold vedrørende centrets drift, budget og personaleforhold, inden væsentlige beslutninger træffes. I fasen inden den fulde udflytning af AUH til Skejby har den koordinerende lærestolsprofessor en speciel opgave ved på planlægningsmøder om udflytning m.m. at sikre integrationen mellem behandling, forskning og undervisning for det givne center. Kliniske funktioner Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 25% af sin arbejdstid til varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar inden for ethvert af afdelingens områder / subspecialer. 3

6 Forskning og undervisning Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid til universitetsrelateret arbejde i stillingen som klinisk lærestolsprofessor herunder forskning, ledelse og udvikling af fagområdet - jf. stillings- og funktionsbeskrivelsen for den kliniske lærestolsprofessor. 5. Ressourcer Der er til den koordinerende del af det koordinerende kliniske lærestolsprofessorat knyttet ¼ sekretær i tillæg til den halve sekretærstilling, AU yder til det kliniske lærestolsprofessorat. Sekretærstillingen ydes efter nærmere bestemmelser fastsat af Institut for Klinisk Medicin. 6. Særlige forudsætninger for funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor (kvalifikationskrav) Ud over de kvalifikationer som den kliniske lærestolsprofessor skal have jf. stillings- og funktionsbeskrivelsen for disse lægges der ved udpegningen af de koordinerende kliniske lærestolsprofessorer særlig vægt på følgende kvalifikationer: Fagligt overblik Der lægges i meget høj grad vægt på, at den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har så godt et overblik over centrets videnskabelige og undervisningsmæssige område, at vedkommende har tilstrækkelig faglig legitimitet overfor de øvrige kliniske lærestolsprofessorer, andre professorer m.fl. til at kunne koordinere den faglige udvikling og universitetsundervisningen effektivt. Leder / administrator Der lægges i særlig grad vægt på, at den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har erfaring med og kvalifikationer i forskningsledelse og gerne også andre ledelsesfunktioner samt administration. Samarbejde og kommunikation Der lægges også særlig vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den koordinerende kliniske lærestolsprofessor bidrager til et udviklende og godt samarbejdsmiljø. Ligeledes lægges der særlig vægt på de kommunikative evner. Personlige egenskaber Der lægges også vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 4

7 7. Ikrafttræden Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende fra udpegningstidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den koordinerende kliniske lærestolsprofessor, ledelsen af centret, cheflægen og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Der vil blive afholdt MUS-samtaler med afdelingsledelsen i relation til de kliniske funktioner og med institutlederen i relation til det universitetsmæssige arbejde. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdet behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i Region Midtjylland, med gensidig orientering / deltagelse. 5

8 Stillings- og funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus 1. Kort beskrivelse af Aarhus Universitetshospital (AUH) og Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet (AU) 2. Kort beskrivelse af afdelingen og af Institut for Klinisk Medicin - Herunder en beskrivelse af afdelingen og af Institut for Klinisk Medicin 3. Stillingens indhold Stillingskategori Klinisk lærestolsprofessor Specialeansvarlig overlæge ved Afdeling xx, AUH og klinisk lærestolsprofessor ved Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab, AU. Den kliniske lærestolsprofessor forventes at bruge 50% af sin arbejdstid på kliniske funktioner og 50% på forskning og andre universitære funktioner. Ansættelsessted Varig stilling som specialeansvarlig overlæge ved Afdeling xx, AUH og som klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Lønforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Der ydes tillige honorar for professorfunktionen ved AU jr. cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Vagtforpligtelse Stillingen er vagtfri. Organisatorisk placering Den kliniske lærestolsprofessor refererer vedrørende forskning og klinisk studenterundervisning til lederen af Institut for Klinisk Medicin ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Som specialeansvarlig overlæge refererer den kliniske lærestolsprofessor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til afdelingsledelsen på Afdeling xx, AUH. 6

9 4. Særlige opgaver / ansvarsområder for den kliniske lærestolsprofessor Ledelse Den kliniske lærestolsprofessor er leder af afdelingens / specialets forskning og har det overordnede ansvar for: prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse, øvrige universitetsrelaterede opgaver, forskningsadministration og forskningsfaciliteter. Den kliniske lærestolsprofessor er født formand for eventuelle forskningsudvalg i afdelingen/specialet. Den kliniske lærestolsprofessor skal sikre, at ansættelse af forskningspersonale og administration af eksterne forskningsmidler sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for AU og Region Midtjylland. Den kliniske lærestolsprofessor har sammen med afdelingsledelsen ansvar for den faglige udvikling i afdelingen/specialet. Den kliniske lærestolsprofessor har et særligt medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen og indgår derfor i ledergruppen ved Afdeling xx. Den kliniske lærestolsprofessor informeres og rådspørges derved om alle væsentlige forhold vedrørende afdelingens drift, budget og personaleforhold, inden væsentlige beslutninger træffes. Den kliniske lærestolsprofessor er født medlem af ansættelsesudvalget ved besættelse af overlægestillinger og andre fastansættelser af akademikere. Kliniske funktioner Den kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid med varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar inden for alle afdelingens områder / subspecialer. Forskning og undervisning Den kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid til universitetsrelateret arbejde herunder forskning, ledelse og udvikling af fagområdet. Dertil kommer varetagelse af forskeruddannelse, videreuddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde, prægraduat undervisning, forelæsninger, eksamensklinikker, eksamen, deltagelse i koordinerende symposier samt anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. Professorens eget forskningsområde kan falde inden for enhver del af specialet. Den kliniske lærestolsprofessor har som anført ansvar for prægraduat uddannelse i specialet. Inden for de kommende år forventes en særlig indsats i forbindelse med udvidelse af antallet af medicinstuderende og implementering af ny kandidatuddannelse i medicin. 5. Ressourcer Der er til det kliniske lærestolsprofessorat knyttet ½ sekretær, 1 yngre forskningsmedarbejder (og eventuelt ½ TAP) efter nærmere bestemmelser fastsat af Institut for Klinisk Medicin. 7

10 6. Forudsætninger for stillingen som klinisk lærestolsprofessor (kvalifikationskrav) Leder / administrator Der lægges vægt på, at den kliniske lærestolsprofessor har erfaring med forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner samt administration og gerne tillige en formel ledelsesmæssig uddannelse. AUH og AU tilbyder lederuddannelse og fortsat lederudvikling. Den medicinske ekspert Den kliniske lærestolsprofessor skal være speciallæge i specialet samt have dokumenteret høj faglig kompetence inden for et eller flere af afdelingens kliniske områder / subspecialer. Akademiker Der lægges vægt på, at den kliniske lærestolsprofessor dokumenterer en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og herunder bidrager til at videreudvikle fagområdet. Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for medicinstuderende, læger og andre faggrupper samt erfaring med undervisningsudvikling. Der lægges endvidere vægt på erfaring som vejleder for ph.d.-studerende og andre områder inden for forskeruddannelse Gerne tillige formel pædagogisk uddannelse. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den kliniske lærestolsprofessor bidrager til et udviklende og godt samarbejdsmiljø. Sundhedsfremme Det forventes, at den kliniske lærestolsprofessor har indsigt i sundhedsfremme og forebyggende aspekter af patientforløb. Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 7. Ikrafttræden Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den kliniske lærestolsprofessor, den ledende overlæge, ledelsen af det pågældende center, cheflæge og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Der vil blive afholdt MUSsamtaler med afdelingsledelsen og institutlederen. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdes behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i Region Midtjylland med gensidig orientering / deltagelse. 8

11 Stillings- og funktionsbeskrivelse for klinisk professor ved AUH, Aarhus. 1. Kort beskrivelse af Aarhus Universitetshospital (AUH) og Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet (AU) 2. Kort beskrivelse af afdelingen og af Institut for Klinisk Medicin - Herunder en beskrivelse af afdelingen og af Institut for Klinisk Medicin 3. Stillingens indhold Stillingskategori Klinisk professor. Et professorat, der bærer titlen klinisk professorat besættes normalt i tilknytning til en overlægestilling med specialeansvar, men kan i særlige tilfælde også knyttes til andre stillingstyper med patientbehandling. Specialeansvarlig overlæge ved Afdeling xx, AUH og klinisk professor ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Den kliniske professor forventes at bruge 50% af sin arbejdstid på kliniske funktioner og 50% på forskning og andre universitære funktioner. Ansættelsesvarighed Varig ansættelse eller tidsbegrænset ansættelse. Ved tidsbegrænset ansættelse (5 år) udføres løbende evalueringer, der ved positiv slutevaluering kan resultere i at stillingen gøres permanent. Ved oprettelse af et klinisk professorat med særlige opgaver udarbejdes der en samarbejdsaftale vedr. dette mellem specialets kliniske lærestolsprofessor, Institut for Klinisk Medicin og det hospital, hvor professoren skal ansættes og have sin daglige funktion. I aftalen indgår: formål, ansættelsesvilkår, finansiering og evaluering (eksempel på aftale vedlagt). Ansættelsessted Som specialeansvarlig overlæge eller anden stilling med patientbehandling ved Afdeling xx, AUH og som klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Lønforhold for læger Varig ansættelse: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Tidsbegrænset ansættelse: Løn efter overlægeoverenskomsten eller efter aftale vedr. lægelige chefer i overensstemmelse med den stillingstype (overenskomstansat eller tjenestemand), overlægen har inden den tidsbegrænsede ansættelse. Der ydes tillige honorar for professorfunktionen ved AU jf. cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. 9

12 Vagtforpligtelse Stillingen er vagtfri (den kliniske professor kan efter særlig aftale indgå i vagt). Organisatorisk placering Den kliniske professor refererer vedrørende forskning og klinisk studenterundervisning til specialets kliniske lærestolsprofessor, der refererer til lederen af Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Som specialeansvarlig overlæge refererer den kliniske professor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til afdelingsledelsen på Afdeling xx, AUH. 4. Særlige opgaver/ansvarsområder for den kliniske professor Ledelse Den kliniske professor er leder af eget forskningsområde og efter aftale af det personale, der er knyttet hertil og har medansvar for: prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse og øvrige universitetsrelaterede opgaver. Den kliniske professor er medlem af eventuelle forskningsudvalg i afdelingen / specialet. Den kliniske professor skal for eget forskningsområde sikre, at ansættelse af forskningspersonale og administration af eksterne forskningsmidler sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for AU og Region Midtjylland (afhængigt af om midlerne administreres af og personalet ansættes på universitetet eller hospitalet). Den kliniske professor indgår i ledergruppen ved Afdeling xx og har som specialeansvarlig overlæge et medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen. Kliniske funktioner Den kliniske professor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid med varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar inden ethvert af afdelingens områder / subspecialer. Forskning og undervisning Den kliniske professor forventes at anvende ca. 50% af sin arbejdstid til universitetsrelateret arbejde herunder forskning og udvikling af fagområdet. Dertil kommer varetagelse af forskeruddannelse, videreuddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde, prægraduat undervisning, forelæsninger, eksamensklinikker, eksamen, deltagelse i koordinerende symposier samt anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. Professorens eget forskningsområde kan falde inden for enhver del af specialet. 10

13 5. Ressourcer Der er til det kliniske professorat knyttet ½ sekretær og 1 yngre forskningsmedarbejder (en ph.d.- studerende) efter nærmere bestemmelser fastsat af Institut for Klinisk Medicin. 6. Forudsætninger for stillingen som klinisk professor (kvalifikationskrav) Leder / administrator Der lægges vægt på, at den kliniske professor har erfaring med forskningsledelse samt administration og gerne tillige en formel ledelsesmæssig uddannelse. Den medicinske ekspert For læger gælder det, at den kliniske professor skal være speciallæge i specialet samt have dokumenteret høj faglig kompetence inden for et eller flere af afdelingens kliniske områder / subspecialer. Akademiker Der lægges vægt på, at den kliniske professor dokumenterer en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Ansættelse kræver, at der foreligger en godkendt forskningsplan for de første 5 år af ansættelsen. Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for medicinstuderende, læger og andre faggrupper. Der lægges endvidere vægt på erfaring som vejleder for ph.d.-studerende og andre områder inden for forskeruddannelse. Gerne tillige formel pædagogisk uddannelse. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den kliniske professor bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø. Sundhedsfremme Det forventes, at den kliniske professor har indsigt i sundhedsfremmende og forebyggende aspekter af patientforløb. Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 7. Ikrafttræden Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den kliniske professor, specialets kliniske lærestolsprofessor, den ledende overlæge og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Der vil blive afholdt MUS-samtaler med afdelingsledelsen og institutlederen. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdet behandles 11

14 disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i Region Midtjylland med gensidig orientering/deltagelse. 12

15 Stillings- og funktionsbeskrivelse for professor med funktion på hospital i AUH, Aarhus. 1. Kort beskrivelse af Aarhus Universitetshospital (AUH) og Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet (AU) 2. Kort beskrivelse af afdelingen og af Institut for Klinisk Medicin - Herunder en beskrivelse af afdelingen og af Institut for Klinisk Medicin 3. Stillingens indhold Stillingskategori Professor Professor ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU med hel- eller deltidsfunktion på en klinisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH). Ansættelsessted Professoren er ansat ved Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU med funktion (heltids / deltids) på Afdeling xx, AUH. Ansættelsesandel Ansættelsen som professor kan være fuldtids eller deltids (hvor den øvrige del af stillingen typisk anvendes inden for ansøgerens vanlige funktionsområde). Ansættelsesvarighed En stilling som professor besættes normalt uden tidsbegrænsning, men kan også besættes tidsbegrænset, f.eks. ved ansættelse af gæsteprofessor eller i forbindelse med særlige projekter, hvorved stillingen betegnes professor med særlige opgaver (professor MSO). Tidsbegrænset ansættelse kan have en varighed på tre til fem år. Der er mulighed for forlængelse, således at den samlede ansættelse udgør op til 8 år, dog afhængig af hvorvidt stillingen besættes som professor, professor MSO eller gæsteprofessor jfr. cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Efter udløbet af den tidsbegrænsede ansættelsesperiode overgår pågældende evt. til ansættelse og aflønning som lektor, dog afhængig af den pågældendes ansættelsesvilkår forud for den tidsbegrænsede stilling. Funktionssted Der udarbejdes og funktionssted/steder. henvises til samarbejdsaftale om den konkrete stilling vedr. Lønforhold Til professoren ydes en løn svarende til lønnen i lønramme 37. Hertil kommer en række tillæg samt pensionsbidrag. Ved personlig omklassificering dog lønramme

16 Til professor MSO ydes basisløn efter lønskalaen i overenskomsten for akademikere samt et pensionsgivende tillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget kr. årligt. (cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter). Hertil kommer diverse lokalt på AU aftalte tillæg. Ved overgang til ansættelse som professor overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som professor. Særlige funktioner i den kliniske afdeling: For varetagelse af særlige opgaver/funktioner i den kliniske afdeling kan der aftales et særligt honorar (op til ca kr. årligt). Organisatorisk placering Professoren refererer vedrørende sin ansættelse, forskning og andre universitære opgaver til afdelingens kliniske lærestolsprofessor, der refererer til lederen af Institut for Klinisk Medicin ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Vedrørende særlige funktioner i den kliniske afdeling refererer professoren til afdelingsledelsen på Afdeling xx, AUH. 4. Særlige opgaver / ansvarsområder for professoren Ledelse Professoren er leder af eget forskningsområde og evt. for dertil knyttet særligt forskningspersonale. Professoren er medlem af eventuelle forskningsudvalg i afdelingen / specialet. Professoren skal sikre, at ansættelse af forskningspersonale og administration af eksterne forskningsmidler sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for AU. Professoren kan indgå i ledergruppen ved Afdeling xx og har derudover et medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen. Funktioner i den kliniske afdeling Her beskrives særlige opgaver, der ønskes varetaget af professoren i den kliniske afdeling. Forskning og undervisning Professoren forventes at anvende sin arbejdstid (som professor deltids / fuldtid) til universitetsrelateret arbejde herunder forskning, ledelse og udvikling af fagområdet. Dertil kommer varetagelse af forskeruddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde, prægraduat undervisning, forelæsninger, evt. eksamen, deltagelse i koordinerende symposier samt anden form for undervisning, herunder uddannelse. 14

17 5. Ressourcer Her angives særlige ressourcer tilknyttet professoratet. 6. Forudsætninger for stillingen som professor (kvalifikationskrav) Leder / administrator Der lægges vægt på, at professoren har erfaring med forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner samt administration. Den faglige ekspert Professoren skal være akademisk uddannet og have dokumenteret høj faglig kompetence inden for fagområdet. Akademiker Der lægges vægt på, at professoren dokumenterer en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og herunder bidrager til at videreudvikle fagområdet. Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for studerende og andre faggrupper samt gerne erfaring med undervisningsudvikling. Der lægges endvidere vægt på erfaring som vejleder for ph.d.-studerende og andre områder inden for forskeruddannelse. Gerne tillige formel pædagogisk uddannelse. Samarbejde Der lægges vægt på gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor professoren bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø. Personlige egenskaber Der lægges vægt på akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed og beslutningsdygtighed. 7. Ikrafttræden Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende fra ansættelsestidspunktet. Ændringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem professoren, specialets kliniske lærestolsprofessor, den ledende overlæge og lederen af Institut for Klinisk Medicin. Der vil blive afholdt MUS-samtaler med institutlederen. Ved væsentlige problemstillinger i ansættelsesforholdet behandles disse på kvalificeret niveau på henholdsvis AU og i Region Midtjylland med gensidig orientering / deltagelse. 15

18 Eksempel 1 på Samarbejdsaftale vedr. tidsbegrænset ansættelse i klinisk professorat 16

19 17

20 18

21 19

22 Eksempel 2 på Samarbejdsaftale vedr. tidsbegrænset ansættelse i klinisk professorat 20

23 21

24 22

25 23

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU RLL/KOK 230316 Forsknings- og undervisnings-stillinger ved Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Overordnede kvalifikationskrav 2 Stillingskategorier

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Aftale om tillægskriterier

Aftale om tillægskriterier Aftale om tillægskriterier ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tillægskriterierne for Psykologisk Institut er aftalt inden for rammen af det overordnede katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler og cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre:

Er at tilvejebringe et fælles grundlag for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden med henblik på at sikre: Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 5 Forfattere Birgitte Saugmann-Jensen, Center for HR, Organisation og ledelse Godkendt 30.

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 Afsnit A, E, F, G og H er gældende for alle videnskabelige medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole

Cirkulære om organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole CIS nr 9306 af 31/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., jf. 2015-9206 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 23. september 2016 Modst. nr. 030-16 J.nr. 2014-1722-0026

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 28. oktober 2016

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet 2000 1.3.25 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen...

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18.

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18. 2012-22 Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv En advokat klagede over, at en kvinde efter flere tidsbegrænsede ansættelsesforhold

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU, som ikke er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabelige medarbejdere.

Akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU, som ikke er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabelige medarbejdere. Lønstruktur for akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU (AC TAP) Oktober 2012 Revideret december 2016 (to tillæg tilføjet lønniveau 7) A. Forudsætninger for anvendelsen af lønstrukturen

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere