JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG"

Transkript

1 JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG PROJEKTNR DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO Juni 2012 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET JSB GODKENDT HB

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer 9 3 Redegørelse for projektet Forudsat behov for varmeproduktion Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold Reference, etablering af en ny 10 MW træfliskedel Projekt, etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg Anlægsomkostninger 12 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 19

4 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Reference, nuværende drift med en ny træfliskedel på 10 MW Bilag 3: Projekt, etablering af et nyt træflisanlæg på 12 MW Bilag 4: Alternativ, etablering af et nyt træflisanlæg med dampturbine på 12 MW Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater

5 5 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for etablering af et nyt træflisanlæg med en kedeleffekt på 12 MW på varmecentralen Hans Winthers Vej 9 i Ebeltoft. Det nye anlæg skal erstatte varmeproduktion på det eksisterende anlæg, hvor der er en effekt på 10 MW træfliskedel. Det nye anlæg etableres i forbindelse med den eksisterende varmecentral. De eksisterende træfliskedler bliver stående på centralen, og den eksisterende 10 MW træfliskedel overgår til nødberedskab. Den planlagte udbygning af varmecentralen består af en tilbygning til den eksisterende varmecentral til den nye 12 MW træfliskedel, udvidelse af træflislageret samt en ny skorsten. Etableringen af det nye anlæg er blevet aktuelt i forbindelse med, at den eksisterende træfliskedel med en effekt på 10 MW er nedslidt. Det vil derfor ikke længere være økonomisk samt forsyningsmæssigt forsvarligt at fortsætte med denne. Årsagen, til at der ønskes et anlæg med en forøget kedeleffekt på 12 MW i stedet for det nuværende anlægs kedeleffekt på 10 MW, skyldes et øget varmebehov i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere henholdsvis inden for fjernvarmeområdet, men også ved udvidelse af fjernvarmeområdet. Da det nye træflisanlæg har en effekt over 1 MW, omfatter projektforslaget også belysning af et Alternativ til Projektet, som er indretning af træfliskedlen til kraftvarmedrift i henhold til Varmeforsyningslovens krav I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af Lov om varmeforsyning, nr af 14. december 2011.

6 6 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser ved ombygningen og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Afgrænsning af projektområdet Træflisanlægget planlægges etableret på varmecentralen i en ny etableret tilbygning på Hans Winthers Vej, som er vist på det efterfølgende oversigtskort. Forudsat udvidelse Figur 1 Varmecentral på Hans Winthers Vej 9 i Ebeltoft. Der er vedlagt en situationsplan i bilag 6 med angivelse af de planlagte ændringer af centralen i forbindelse med etablering af det nye anlæg samt udvidelse af flislageret. 1.4 Indstilling Det indstilles til Syddjurs Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Syddjurs' kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget.

7 7 Projektforslaget til etablering af udvidet produktionskapacitet er nødvendiggjort af et øget varmebehov som følge af den godkendte udvidelse af Ebeltoft Fjernvarmeværks forsyningsområde. Den forøgede produktionskapacitet er begrundet i udvidelse af forbrugerantallet delvis i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet. Etablering af et nyt træflisanlæg medfører en mindre samfundsøkonomisk omkostning, en øget forsyningssikkerhed og en mindre driftsøkonomisk omkostning. 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder det nye træflisanlæg. Ansvarlig for projektet er: Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.a. Hans Winthersvej Ebeltoft Kontaktperson: Kurt Pedersen Tlf.: Mobil Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Kontaktperson: Harly Berwald Tlf.: direkte Mobil Mail: 1.7 Projektets gennemførelse Projektering samt selve etableringen kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag. Anlægget forventes idriftsat i 2014.

8 8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Den gældende varmeforsyningslov er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr af 14. december Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Ifølge bekendtgørelses nr skal bl.a. projekter, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af fjernvarmeværker, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. er omfattet af pkt. 1.2 i bilaget. Da den nye træfliskedel har en effekt over 1 MW, er projektet omfattet af 9 i bekendtgørelse nr. 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. De efterfølgende beregninger viser, at et træflisfyret varmeproduktionsanlæg med en effekt på 12 MW er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning (afsnit 4.3.1). Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at man som hidtil anvender træflis som hovedbrændsel også til spids- og reservelast, idet den eksisterende 10 MW træfliskedel overgår til spids- og reservelast. Herudover fastholder man dog stadig muligheden for anvendelse af gasolie i to kedelanlæg Ændring i varmeplanlægningens retningslinjer De eksisterende træfliskedler på varmecentralen er træflisfyret kedelanlæg. I kommunens varmeplanlægning indgår således i forvejen anvendelsen af træflis til fjernvarmeproduktion.

9 9 Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer dermed en øget produktionskapacitet på træflis. 2.2 Fysisk planlægning Grunden på Hans Winthers Vej ejes af Ebeltoft Fjernvarmeværk. Tilbygningen for det nye 12 MW træflisanlæg inkl. brændselslager etableres langs det eksisterende kedelrum for 10 MW kedel og træflislager. 2.3 Styringsmidler Der planlægges ikke anvendelse af Varmeforsyningslovens styringsmidler til gennemførelse af projektet. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelse af byggeriet hos byggemyndigheder m.v., og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven. 2.5 Berørte arealer Træflisanlægget etableres i en tilbygning til den nuværende varmecentral.

10 10 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat behov for varmeproduktion Den samlede produktion i 2011 er oplyst af Ebeltoft Fjernvarmeværk og udgør MWh. I beregningerne anvendes et forudsat varmebehov i 2013, som er skønnet til MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion ab værk, som skal dække varmetab i ledningsnettet og forbrugernes varmeaftag til varmt vand og rumopvarmning. I beregningen er der forudsat yderligere tilslutninger, som medfører, at behovet for varmeproduktion øges til MWh i løbet af 15 år. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelse af varmebehov. Af beregningerne i bilagene 2-4 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden. Centralen på Hans Winthers Vej er i dag bestykket med følgende anlæg: Kedel 1: Træflisanlæg med en effekt på 10,0 MW Kedel 2: Træflisanlæg med en effekt på 6,0 MW Kedel 3: Oliekedel med en effekt på 7,3 MW. Kedel 4: Oliekedel med en effekt på 10,0 MW. 3.2 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold I dette projektforslag undersøges to senarier benævnt Referencen og Projektet. Forskellen på de to scenarie er produktionsanlæggenes effekter og dermed produktion af varmebehovet på henholdsvis flis og olie som brændsel.

11 11 Referencen: Udskiftning af den eksisterende træfliskedel på 10 MW med en ny på 10 MW og fortsættelse med den eksisterende træfliskedel på 6 MW og oliekedler. Projektet: Udvidelse med et nyt træflisanlæg på12 MW og fortsættelse med den eksisterende træfliskedel på 6 MW og oliekedler samt den eksisterende træfliskedel på 10 MW som i mindre omfang anvendes som spids- og reserveanlæg. 3.3 Reference, etablering af en ny 10 MW træfliskedel På grund af den eksisterende 10 MW træfliskedels alder, drifttid og dermed nedslidning forudsættes i Referencen, at den eksisterende 10 MW træfliskedel udskiftes med en ny med samme effekt og med samme placering. I varmesæsonen forudsættes begge træfliskedler i drift (10 MW og 6 MW). I sommerperioden er det 6 MW kedlen, der alene er i drift. De oliefyrede kedler bruges kun i tilfælde af spidslast og ved udfald på en eller begge træfliskedler. Produktionsfordelingen i Referencen i beregningsperiodens første år med et produktionsbehov på MWh bliver herved følgende: 10 MW ny træfliskedel MWh (ca. 84 % af årligt behov). 6 MW eksisterende træfliskedel MWh (ca. 13 % af årligt behov). Oliekedler MWh (ca. 3 % af årligt behov). 3.4 Projekt, etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg Projektet indebærer, at der etableres et nyt 12 MW træflisanlæg i en ny tilbygning. Det nye anlæg erstatter den eksisterende 10 MW kedel i den daglige drift, og den eksisterende 10 MW træfliskedel overgår til nødberedskab samt i mindre omfang spids- og reservelast. Det nye 12 MW anlæg får den samme prioritering, som den eksisterende træfliskedel på 10 MW har i Referencen. I forbindelse med etableringen af det nye anlæg udvides også træflislageret, og der etableres en ny skorsten. Produktionsfordelingen ved Projektet i beregningsperiodens første år med et produktionsbehov på MWh bliver herved følgende: 12 MW nyt træflisanlæg MWh (ca. 87 % af årligt behov). 6 MW eksisterende træfliskedel på MWh (ca. 13 % af årligt behov).

12 Anlægsomkostninger Hvis det eksisterende træflisanlæg fortsætter varmeproduktionen over de næste 20 år, skal anlæggets levetid forlænges ved at udskifte den gamle træfliskedel med en ny. Beregninger for referencesituationen inkluderer et beløb på 24,9 mio. kr. til reinvestering i det eksisterende træflisanlæg, så det fortsat er i stand til at producere den nødvendige varmemængde om året. Projektet omfatter etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg i en tilbygning samt udvidelse af lagerkapaciteten på træflis. Der etableres en ny skorsten til den nye kedel. Den eksisterende 10 MW træfliskedel berøres ikke af udvidelsen i Projektet, men bliver stående på centralen og overgår til nødberedskab samt spids- og reservelast. Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. Komplet træflisanlæg m. kran og tilpasning af SRO m.m. Udvidelse af eksisterende central og lager Projektering, tilsyn og diverse mio. kr. 25,00 Investering i alt 36,90 Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 1. kvartal 2012 ekskl. moms. 7,50 4,40

13 13 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af ombygningen for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Kedlen i det eksisterende 10 MW træflisanlægget udskiftes med en ny kedel med den samme effekt. Projektet: Der etableres et nyt 12 MW træflisanlæg inkl. skorsten og udvidelse af centralen samt lager. Beregningerne er udført som marginalbetragtninger, hvor kun berørte forudsætninger indgår. Resultatet udgøres af forskellen mellem Referencen og Projektet i beregninger. Herved viser resultatet således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi og i miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen i projektforslaget. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætningerne. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne.

14 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbruget, luftemissionen og el-produktionen. Bemærk, at både brændsel, skadevirkningen af emissionen og el er værdisat og indregnet i samfundsøkonomien, der præsenteres efterfølgende. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år i hhv. Referencen og Projekt er opstillet i den efterfølgende tabel. Brændselsforbrug i MWh Reference Projekt Træflis Gasolie Emissioner i tons CO 2 og CO 2 ækvivalenter SO NO x PM 2, Tabel 2 Brændselsforbrug og luftemission - sum over 20 år. CO 2 -ækvivalenter omfatter CH 4 og N 2 O omregnet til skadesvirkning som CO 2. Det ses af Tabel 2, at det samlede brændselsforbrug bliver lavere i Projektet end i Referencen, hvilket skyldes forskelle i anlæggenes virkningsgrader. Emissionen af CO 2 reduceres i Projektet, idet forbruget af gasolie er faldet til nul og hele varmen produceres på træflis, som regnes for CO 2 neutral. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra samfundets side. Beregningerne er udført i overensstemmelse med "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien.

15 15 Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Referencen - udskiftning af træfliskedel i det eksisterende 10 MW anlæg Projektet - etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg Difference -250,656 mio. kr. -248,151 mio. kr. 2,505 mio. kr. Tabel 3 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år. Det ses af Tabel 3, at der fremkommer en reduceret samfundsøkonomisk udgift på ca. 2,5 mio. kr. i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode i Projektet i forhold til Referencen. Udskrift af beregningerne på samfundsøkonomi er vedlagt i bilagene 2-3. En sammenstilling af resultatet fremgår af bilag Samfundsøkonomiske følsomheder Der udarbejdes samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Referencens og Projektets samfundsøkonomiske resultat ved de ændrede forudsætninger. Der regnes på følgende ændrede forudsætninger: Investering forøges 20 %. Varmebehov reduceres 20 %. Resultater for de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger præsenteres i den nedenstående tabel. Reference, udskiftning af 10 MW fliskedel Projekt, nyt 12 MW flisanlæg Forøget investering -256,205 mio. kr. -256,375 mio. kr. Reduceret varmebehov -208,239 mio. kr. -207,209 mio. kr. Samfundsøkonomiske fordele ved Projektet -0,170 mio. kr. 1,030 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning ved reduceret varmebehov og en minimal større udgift ved forøget investering Kraftvarmealternativ De planlagte træfliskedeler er begge over 1 MW og derved omfattet af 9 i bekendtgørelse nr. 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Beregninger har vist, at dette ikke er tilfælde, idet det samfundsøkonomiske resultat viser en udgift på 268,454 mio. kr.

16 16 Den samfundsøkonomiske udgift i nuværdi over den 20-årige beregningsperiode er vist i efterfølgende figur sammen med resultatet for Referencen og Projektet mio. kr Reference Projekt Alternativ Figur 2 Samfundsøkonomisk virkning for de enkelte anlæg over den 20-årige betragtningsperiode. Det ses af ovenstående figur, at de samfundsøkonomiske udgifter i en løsning med træflisfyret kraftvarme er højere end i Projektet og Referencen. Da den nye træfliskedel er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning, kan Projektet gennemføres med ovennævnte bestemmelse. Beregningen er vedlagt i bilag 4 og hovedresultaterne fremgår af bilag Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra forsyningsselskabets side. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 2 og 3. Alle beløb er uden moms.

17 Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens af projektet for fjernvarmeforsyningen, der følger af omkostningerne til drift af anlæg og ydelse på lån til anlægsinvesteringer. Referencen, ny fliskedel på 10 MW Projektet, nyt 12 MW flisanlæg 21,0 20,0 19,0 18,0 mio.kr. 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, Figur 3 Likviditetsvirkning for de enkelte år over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at forskellen i omkostningerne til varmeproduktion vokser med årene. Dette skyldes større varmeproduktion på olie i Referencen, forårsaget af det stigende varmebehov Følsomheder Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser Referencens og Projektets følsomhed over for centrale forudsætninger: Anlægsinvesteringer øges med 20 %. Brændselspriser øges med 20 %.

18 18 I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsomhedsberegningerne vist sammenstillet for Referencen. Referencen Anlægsinvesteringer øges med 20 %, Reference Brændselsespriser øges med 20 %, Reference 21,0 20,0 19,0 18,0 mio. kr. 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, Figur 4 Referencens akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. For Projektet er følsomhedsresultaterne følgende: Projektet Anlægsinvesteringer øges med 20 %, Projekt Brændselsespriser øges med 20 %, Projekt 21,0 20,0 19,0 18,0 mio. kr. 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, Figur 5 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. Det ses af ovenstående figurer, at en 20 % stigning i brændselspriser betydeligt påvirker likviditetsvirkningen både for Referencen og for Projektet, mens en 20 % stigning i anlægsudgifter næsten ingen betydning har for likviditeten.

19 Forbrugermæssige forhold Fjernvarmeforbruget vil blive afregnet efter Ebeltoft Fjernvarmeværks gældende tariffer. De præsenterede virksomhedsøkonomiske beregninger viser en omkostning til varmeproduktion, der er næsten neutral for forbrugerøkonomi over den 20-årige betragtningsperiode. Etablering af et nyt anlæg forøger forsyningssikkerhed og gør varmeproduktionen mere miljøvenlig, idet varmeproduktion på olie ikke er mere nødvendig ved normaldrift.

20 Bilag 1: Forudsætninger

21 P:\42712\PDOC\2012 Nyt flisanlæg\[økonomiske beregninger, nyt fliskedelanlæg-v2.xlsx]forudsætninger Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Varmebehov Forudsat varmeproduktion MWh/år Anslået Prognose for varmeproduktionsudvikling til MWh/år Anslået Brændselspriser ekskl. moms Træflis Tarif 50,50 kr./gj = 181,80 kr./mwh Flispris oplyst af værket Afgift 2,30 kr./gj = 8,28 kr./mwh 2013 niveau I alt 190,08 kr./mwh OliekedelTarif 6.781,50 kr./m 3 = 681,94 kr./mwh Q Afgift 2.613,00 kr./m 3 = 262,76 kr./mwh 2013 niveau I alt 944,70 kr./mwh Drift og vedligehold ekskl. moms Eksisterende flisanlæg Eksisterende oliekedler Nyt flisanlæg Vedligehold maskine Vedligehold bygning Nyt karftvarmeanlæg Restproduktbehandling Statsafgift for deponering 18,0 kr./mwh indfyret 15,0 kr./mwh varme 8,0 kr./mwh indfyret 0,8% pr. år af investeringen i maskineanlæg 0,3% pr.år af investering i bygning 65,0 kr./mwh el 500,0 kr./ton 475,0 kr./ton Investeringsoverslag Reference Ny træfliskedel på 10 MW 20,0 mio. kr. Reinvestering i eksisterende anlæg Diverse ombygning 2,0 mio. kr. Projektering og tilsyn 1,8 mio. kr. Uforudsete 5 % 1,1 mio. kr. I alt 24,9 mio. kr. Projekt Komplet træflisanlæg m. kran og tilpasning af SRO m.m. 25,0 mio. kr. Udvidelse af eksist. central og lager 7,5 mio. kr. Projektering og tilsyn 2,6 mio. kr. Uforudsete 5 % 1,8 mio. kr. I alt 36,9 mio. kr. Anslået Alternativ Nyt træfliskedel med dampkedel, kran og tilpasning af SRO 55,0 mio. kr. El-installation, tilslutning til el-net m.m. 2,5 mio. kr. Udvidelse af eksist. central og lager 9,0 mio. kr. Projektering og tilsyn 5,3 mio. kr. Uforudsete 5 % 5,7 mio. kr. I alt 77,5 mio. kr. Anslået Finansiering Langfristet Type Obligationslån, Annuitet Rente 5,0% p.a. Kurs 100 Løbetid 20 år Kortfristet Type Kassekredit Overskud 0% Underskud 5% COWI A/S 1/2

22 P:\42712\PDOC\2012 Nyt flisanlæg\[økonomiske beregninger, nyt fliskedelanlæg-v2.xlsx]forudsætninger Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Prisudvikling Inflation pr. år: Statsafgifter Varierende iht. Energistyrelsens anvisninger 1,80% årligt frem til 2015 if. lovgrundlag Anlæg Reference Projekt Alternativ Flis- Flis Oliekedler Ny flis- Nyt fliskedel kedel kedel k/v anlæg Brændsel Flis Flis Gasolie Flis Flis Brandværdi enhed GJ/ton GJ/ton GJ/m 3 GJ/ton GJ/ton værdi 10,1 10,1 35,8 10,1 10,1 El-effekt MW 2,0 Varmeeffekt MW 10,0 6,0 17,3 12,0 12,0 Produktion MW 14,0 Indfyret MW 9,6 5,8 20,8 11,4 13,3 Virkningsgrad el % 15% varme 104% 104% 83% 105% 90% Skønnet af COWI total 104% 104% 83% 105% 105% Emission kg/gj indfyret faktor CO , CH ,030 0,030 0,001 0,030 0,003 N 2 O 310 0,004 0,004 0,000 0,004 0,001 CO 2 + ækvivalenter 1,870 1,870 74,143 1,870 0,313 SO 2 0,025 0,025 0,023 0,025 0,002 NO X 0,090 0,090 0,065 0,090 0,081 PM 2,5 0,010 0,010 0,005 0,010 0,001 Aske, slagge kg aske/gj indfyret 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 Emissionsværdier if. Energistyrelsen / DMU Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftsomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Som i virksomhedsøkonomi 5,0 % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 2/2

23 Bilag 2: Reference, nuværende drift med en ny træfliskedel på 10 MW

24 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, ny træfliskedel på 10 MW Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Ny træflisanlæg 10 MW Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 84,0% 83,4% 82,8% 82,2% 81,6% 81,0% 80,5% 79,9% 79,4% 78,9% 78,4% 77,9% 77,5% 77,0% 76,6% 76,6% 76,6% 76,6% 76,6% 76,6% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende træflisanlæg 6 MW Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 13,3% 13,8% 14,4% 14,9% 15,5% 16,0% 16,5% 17,0% 17,4% 17,9% 18,3% 18,7% 19,1% 19,6% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende oliekedler Varme 83,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% Brændsel MWh Energi og miljø Brændselsforbrug Træflis MWh Gasolie MWh I alt MWh Emission, flisanlæg CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, oliekedler CO 2 74,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 74,143 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton NO x 0,065 kg/gj ton PM 2,5 0,005 kg/gj ton Emission i alt CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

25 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, ny træfliskedel på 10 MW Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 2,10 Inflator 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Flispris kr./mwh Satsafgift kr./mwh -8,3-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2-8,2 Gasolie kr./mwh Satsafgift kr./mwh Drift & vedligehold, Ny fliskedel kr./mwh indfyret -8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Vedligeholdelse maskine kr./år -160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0-160,0 Eksisterende flisanlæg kr./mwh indfyret -18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0 Eksisterende oliekedler kr./mwh varme -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Ombygning af eksist. flisanlæg 1000 kr Eksisterende oliekedler 1000 kr kr. 0 Ledningsnet 1000 kr. 0 0 I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Overskud 0,0% Løbetid år 20 Underskud 5,0% Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Flis Tarif Satsafgift Gasolie Tarif Satsafgift Drift og vedligehold Ny fliskedel Vedligeholdelse maskine Eksisterende flisanlæg 6 MW Eksisterende oliekedler Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret - ultimo COWI A/S 2/3

26 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, ny træfliskedel på 10 MW Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2009 prisniveau Brændselspriser, Flis kr./gj -45,5-46,1-46,6-47,2-47,7-48,3-48,9-49,4-50,0-50,6-51,2-51,8-52,4-53,0-53,7-54,3-55,0-55,6-55,6-55,6 Gasolie kr./gj -107,6-112,5-117,5-119,2-121,0-122,7-124,5-126,3-127,5-128,7-130,0-131,2-132,4-133,4-134,5-135,5-136,5-137,5-137,5-137,5 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2012 prisniveau 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Flis Gasolie Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Ny fliskedel Vedligeholdelse maskine Eksisterende flisanlæg 6 MW Eksisterende oliekedler Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

27 Bilag 3: Projekt, etablering af et nyt træflisanlæg på 12 MW

28 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Nyt 12 MW træflisanlæg Varme 105,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 86,8% 86,5% 86,1% 85,8% 85,5% 85,1% 84,8% 84,5% 84,2% 84,0% 83,7% 83,4% 83,2% 82,9% 82,7% 82,7% 82,7% 82,7% 82,7% 82,7% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende 6 MW træflisanlæg Varme 104% Virk.grad MWh Produktionsandel 13,2% 13,5% 13,8% 14,2% 14,5% 14,8% 15,1% 15,4% 15,6% 15,9% 16,2% 16,4% 16,7% 16,9% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende 10 MW træflisanlæg Varme 104% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende oliekedler Varme 83,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændsel MWh 0, Energi og miljø Brændselsforbrug Træflis MWh Gasolie MWh I alt MWh Emission, eksisterende + nyt flisanlæg CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende oliekedler CO 2 74,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 74,143 kg/gj ton SO 2 0,023 kg/gj ton NO x 0,065 kg/gj ton PM 2,5 0,005 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

29 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 2,10 Inflator 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Flispris kr./mwh Statsafgift kr./mwh -8,28-8,24-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18-8,18 Drift & vedligehold, Eksisterende flisanlæg (6 og 10 MW) kr./mwh indfyret -18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0 Nyt flisanlæg 12 MW kr./mwh indfyret -8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Vedligehold maskine 1000 kr./år 0,0 0,0 0,0 0,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0-200,0 Vedligehold bygning 1000 kr./år 0,0 0,0 0,0 0,0-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5-22,5 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Eksisterende flisanlæg (6 og 10 MW) 1000 kr. 0 0 Nyt flisanlæg 12 MW 1000 kr kr. 0 Ledningsnet 1000 kr. 0 0 I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Overskud 0,0% Løbetid år 20 Underskud 5,0% Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Flis Tarif Statsafgift Drift og vedligehold Eksisterende flisanlæg (6 og 10 MW) Nyt flisanlæg 12 MW Vedligehold maskine Vedligehold bygning Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret - ultimo Difference mellem Projekt og Reference Udgift / Indtægt i 20 år COWI A/S 2/3

30 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, etablering af et nyt 12 MW træflisanlæg Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2009 prisniveau Brændselspriser, Flis kr./gj -45,5-46,1-46,6-47,2-47,7-48,3-48,9-49,4-50,0-50,6-51,2-51,8-52,4-53,0-53,7-54,3-55,0-55,6-55,6-55,6 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2012 prisniveau 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Flis Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Eksisterende flisanlæg (6 og 10 MW) Nyt flisanlæg 12 MW Vedligehold maskine Vedligehold bygning Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

31 Bilag 4: Alternativ, etablering af et nyt træflisanlæg med dampturbine på 12 MW

32 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a. Juni 2012 Nyt træflisanlæg på 12 MW Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Alternativ, etablering af 12 MW flisanlæg med dampkedel Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Nyt 12 MW træflisanlæg med dampkedel El-produktion 15% Virk.grad MWh Varme 90% Virk.grad MWh Produktionsandel 86,8% 86,5% 86,1% 85,8% 85,5% 85,1% 84,8% 84,5% 84,2% 84,0% 83,7% 83,4% 83,2% 82,9% 82,7% 82,7% 82,7% 82,7% 82,7% 82,7% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende 6 MW træflisanlæg Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 13,2% 13,5% 13,8% 14,2% 14,5% 14,8% 15,1% 15,4% 15,6% 15,9% 16,2% 16,4% 16,7% 16,9% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende 10 MW træflisanlæg Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende oliekedler Varme 83,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændsel Energi og miljø Brændselsforbrug Flis MWh Gasolie MWh I alt MWh Nyt 12 MW træflisanlæg med dampkedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende træflisanlæg 6 og 10 MW CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, Eksisterende oliekedler CO 2 74,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 0,313 kg/gj ton SO 2 0,002 kg/gj ton NO x 0,081 kg/gj ton PM 2,5 0,001 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ APRIL 2016, REV. 18. APRIL 2016, 21.JUNI 2016, 11. AUGUST 2016 SKANDERBROG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME JUNI 2015, REVISION NOVEMBER 2015 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET

FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET NOVEMBER 2014 HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A FJERNVARMEFORSYNING AF TRAPPEVEJEN OG PRIORSLØKKEVEJ OMRÅDET PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere