JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram"

Transkript

1 JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram

2 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. yldighed Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter Betingelserne ) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JKF Industri A/S, cvr-nr (herefter JKF Industri ), til enhver kunde (herefter Køber ) (herefter samlet Parterne ), medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt. JKF Industri er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om JKF Industri ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. 2. Tilbud Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver JKF Industri tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest 30 dage fra tilbuddets dato. 3. Pris Alle priser er i DKK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. nedenfor. For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de ovennævnte omkostninger. 4. Betaling Betalingsbetingelserne er 8 dage - 1,5 % kasserabat af varebeløbet ekskl. moms eller løbende måned + 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som JKF Industri er ansvarlig for, er JKF Industri berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JKF Industri, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af JKF Industri, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesuen på grund af modfordringer af nogen art. 5. Ejendomsforbehold JKF Industri forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesuen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til JKF Industri. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller saenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller saenføjningen har fundet sted. 6. Levering Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne leveringstider EXW JKF Industris adresse med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anvendelse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på JKF Industris adresse. Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, har JKF Industri fuldmagt til at bestille transport på sædvanlige vilkår på vegne af Køber og for Købers regning. Køber bærer fortsat risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed, og kan transportlejlighed ikke skaffes, anses varerne for leveret fra det tidspunkt, hvor JKF Industri har givet Køber adgang til at hente varerne. Afsendelsen sker, uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Købers regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler Køber. Den mellem Parterne aftalte leveringsklausul (EXW) fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 2010). Leveringstiden er fastsat af JKF Industri efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/ eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra JKF Industri. 7. Emballage Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage vil finde sted efter modtagelse og JKF Industris godkendelse af emballagen. 8. Produktinformation og fortrolighed Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af JKF Industri før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver JKF Industris ejendom, og skal straks returneres til JKF Industri på anfordring fra JKF Industri. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om JKF Industri, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel. I tilfælde af Købers overtrædelse af denne besteelse skal Køber betale til JKF Industri en bod på kr ,-. Boden betales for hver overtrædelse af besteelsen, og såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber for ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser JKF Industri fra at kræve erstatning for det tab, JKF Industri måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i JKF Industris tabsopgørelse. Udover ovenstående er JKF Industri i tillæg hertil tillige berettiget til at få nedlagt fogedforbud. 9. Mangelansvar og reklamation Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for JKF Industri uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage efter, at det solgte er modtaget på Købers adresse. JKF Industri er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum. For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager JKF Industri sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering/afhjælpning når der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for JKF Industri, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler. Efter JKF Industris valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden JKF Industris udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager JKF Industri for enhver forpligtelse. JKF Industris afhjælpning/omlevering af dele af leverancen sker på sae vilkår og under sae forudsætning som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 6. JKF Industris afhjælpnings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over 1 år fra den oprindelige leverance til Køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har JKF Industri intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende besteelse. 10. Force majeure De nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler. Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtøende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. ar leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er JKF Industri berettiget til at annullere den relevante aftale, uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse. 11. Returnering Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering sker for Købers regning og risiko med henvisning til JKF Industris fakturanr. og dato på den oprindelige leverance. Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, normalt med 85% af fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der heri yderligere fratrækkes JKF Industris eventuelle omkostninger til eftersyn og klargøring/reparation. I det omfang JKF Industri påføres forsendelsesomkostninger mv., er JKF Industri tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod JKF Industri. 12. Produktansvar JKF Industri er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. JKF Industri er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter hvori disse indgår. JKF Industri er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning JKF Industri måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde JKF Industri skadesløs i sae omfang, som JKF Industris ansvar er begrænset efter ovenstående. Disse begrænsninger i JKF Industris ansvar gælder ikke, hvis JKF Industri har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. vis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved sae domstol, som behandler erstatningskravene mod JKF Industri i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af JKF Industris leverancer. JKF Industris ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen i JKF Industris til enhver tid værende produktansvarsforsikring. 13. Erstatning Ud over ovenstående fraskriver JKF Industri sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Et erstatningskrav over for JKF Industri kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 14. Ugyldighed Såfremt en eller flere af besteelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige besteelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 15. Lovvalg og værneting Alle uoverenssteelser mellem Parterne skal afgøres efter Dansk Ret, herunder den danske Købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CIS) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse. Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved vold gift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer. Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medleer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. ar en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medleet, udpeger Voldgiftsinstituttet medleet på vegne af den pågældende part. Voldgiftsretten skal have sæde i adsund.

3 Indholdsfortegnelse Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: enerelt 00 JKF-filtre... Side 4 Udmadningssystemer... Side 6 Rensesystemer... Side 7-8 ATEX-eksplosionsaflastning... Side 9-10 Stige og gangbro... Side 11 Valg af filter... Side Filtre 01 SuperBlower-filter... Side Blower- og EC-filter... Side DustStorm -filter... Side SuperJet-filter... Side MMBF-filter... Side Tilbehør 03 Tilbehør... Side 49 Sluse type JK-S/JK-EXS... Side 50 Sluse type B-S/B-EXS... Side 51 EXS-styring... Side 52 Støbt sluse type JK-T... Side 53 Separator... Side Cutter... Side 56 Kombinationsspjæld... Side 57 Filtermedier... Side Cyklon type CS... Side 60 Cyklon type JA... Side 61 Big bag-løsning... Side 62 Modulfiltre 02 Modulfiltre... Side 39 Silofilter type PL-PLD... Side 40 ennemblæsningsfilter type L-LD... Side 41 Sækketømningsfilter type LS-LSD... Side 42 Slusefilter type L-LD... Side 43 Sneglefilter type S-SD... Side 44 Kædefilter type CDF... Side 45 Punktfilter type PKF... Side 46 Påslagsfilter... Side 47 Transportabelt støvfilter type JK-12 TS, JK-20 TS, JK-22 TS og JK-25 TSD... Side 48 3

4 JKF-filtre Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Filtre JKF Industri har et stort og bredt filterprogram i pose- og patronfiltre og kan opfylde behovet for udsug fra en enkelt maskine med en transportabel støvsuger, til traditionelle modulfilterløsninger, og til avancerede filterløsninger med runde, svejste filtre og SuperBlower-filtre. JKF-filtre er særdeles effektive til filtrering af praktisk talt enhver form for tørt materiale fra enhver form for produktionsfaciliteter med det rette filtermedie. Filterprograet omfatter: SuperBlower-filtre Blower-filtre/Jet-filtre DustStorm -filtre SuperJet-filtre MMBF-filtre Modulfiltre Påslagsfiltre Punktfiltre Transportable støvfiltre Overfladebehandling JKF s malede filtre opfylder korrosionsklasse C3, jf. ISO JKF råder over det nyeste pulverlakeringsudstyr, et 3-zone, højteknologisk, computerstyret og fuldautomatisk pulverlakeringsanlæg, som sikrer en høj og ensartet kvalitet af alle malede emner, til lakering af mindre emner (B1,0 2,0 D0,5 m) som filterpaneler, fittings o.lign. Påføringen af pulveret sker med robot og lagtykkelsen er: my. Til større emner (B2,5 2,5 D4,0 m), som filtersvøb o.lign., anvendes et pulverlakeringsanlæg med tilhørende sandblæsningsudstyr, hvor pulveret påføres manuelt. Forud for selve lakeringen sandblæses til SA2,5 med stålkugler. Emnerne afblæses grundigt, og overfladerne afslibes, hvilket sikrer den maksimale vedhæftning. Pulverlakering sikrer flere fordele: øj kvalitet, slag- og ridsefast overflade øj materialeudnyttelse, ingen fordampning Mindre miljøbelastning, ingen opløsningsmidler. Ønskes en bedre korrosionsklasse, skal dette specificeres ved ordre. JKF kan levere produkter, som opfylder op til korrosionsklasse C4 jf. ISO Filtre i galvaniseret plade er fremstillet i Dogal 350, Dogal 280 eller Ragal 220 i materialetykkelse fra 1,25 2. Overfladebehandlingen er i klasse Z dvs. zinkbelægningen er min. 275 g/m² dobbeltsidet. Kvalitet JKF lægger stor vægt på kvalitetsstyring i alle led fra produktudvikling til produktion og ordrestyring. Vores kvalitetsstyring er certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2008. Arbejdsmiljø JKF er certificeret efter DS/EN ISO og arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden. Miljø JKF arbejder målrettet på udvikling af metoder og produkter, der tilgodeser de energi- og miljømæssige aspekter. Virksomhedens miljøstyring er certificeret efter DS/EN ISO

5 JKF-filtre Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: enerelt om JKF-filtre Et filter består grundlæggende af en indløbsdel, en filterdel, et rensesystem og en udmadningsdel. Indløbsdel Filtret kan, afhængig af type, leveres med 3 forskellige indløb med hver deres egenskaber, fordele og anvendelsesområder. Tangentielt indløb Indblæsningskaer Sideindløb, faldkaer Sideindløb, delvis downflow Tangentielt indløb Tangential indløbet er den mest udbredte type. Den partikelholdige luft ledes tangentielt til den cylindriske filterkrop. Partiklerne vil på grund af centrifugalkraften blive slynget ud mod ydersiden af svøbet og accelereres op, herved fortættes partiklerne, hvorved de falder ned i bunden af filtret. Tangentielt indløb Indblæsningskaer Ved indblæsningskaer-princippet ledes den partikelholdige luft ind i et faldkaer, der i princippet blot er en forøgelse af kanaldiameteren evt. isat nogle prel-/ledeplader. astigheden af den partikelholdige luft nedsættes på grund af forøgelsen af volumen i indblæsningskaeret, hvorved partiklerne udfældes gravimetrisk og falder ned i bunden af filtret. Sideindløb, faldkaer Det patenterede Coanda-sideindløb i nogle JKF-filtre udnytter, at retning og hastighed af en luftstrøm kan styres med kurvede plader. Coanda-indløbet reducerer tryktabet over filtret op til 25% i forhold til et traditionelt tangentielt indløb. Filterindløbet er forsynet med kurvede plader, der først øger luftstrøens hastighed, og derefter bremser og drejer luftstrøen. De større, accelererede luftpartikler kan ikke følge luftstrøens drejning, men falder i stedet ned mod bunden af filtret. Der er således færre partikler i den luft, der ledes igennem filterposerne, og samtidig sikrer det regulerede lufttryk jævn fordeling på filteroverfladen. Resultatet er, at der går længere tid, inden filterposerne skal renses, og at der anvendes mindre energi til rensning. Coanda-sideindløb Sideindløb, delvis downflow Den støvfyldte luft føres ind i filtret, hvor den raer en perforeret plade. erved udskilles størstedelen af partiklerne, som preller af og falder ned i filterbunden. Der er således færre partikler i den luft, der ledes igennem filterposerne, og samtidig sikrer det regulerede lufttryk jævn fordeling på filteroverfladen. Resultatet er, at der går længere tid, inden filterposerne skal renses, og at der anvendes mindre energi til rensning. Sideindløb er velegnet til materialer med hårde og skarpe flader. Mulighed for flere filterindløb og meget store filtre Ekstremt lavt tryktab Længere levetid Mere effektiv filtrering Lavt lydniveau Længere renseintervaller Mere fleksibel projektering Lavere energiforbrug Lavere driftsomkostninger 5

6 Udmadningssystemer Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Filtrets udmadningsdel tilpasses og vælges ud fra typen og mængden af materiale. Filtrene fås, afhængig af filtertypen, med udmadningssystemer jf. skitsen her under. Andre udmadningssystemer MMBF og ældre typer af modulfiltre er forsynet med andre typer af udmadningssystemer, fx snegl eller medbringere monteret på kæde. Disse systemer er beskrevet under de respektive filtertyper. Forskellige udmadningssystemer Filter Filter Filter Spand eller big bag Spand Spjæld Sluse Container Skrabebund Keglebund Silo Cyklon Sluse Silo Snegl Ventilator Sluse Sluse 6

7 Rensesystemer Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Til rensning af filterenhederne benyttes forskellige systemer afhængig af filtertype. PowerPulse -rensning Blower-rensning Jet-rensning PBS-rensning EC-rensning Regenereringsblæser Rysteanordning PowerPulse -rensning I PowerPulse -rensesystemet rengøres filterposerne med trykluft. Rensebroen, som bærer systemets jetventiler, flyttes nøjagtigt fra filterpose til filterpose og doserer præcist og automatisk det tilstrækkelige lufttryk ved at måle lufthastigheden op af filterenheden. Der renses en filterpose ad gangen. PowerPulse -systemet giver optimal rensning med lavere energiforbrug end noget andet trykluftbaseret rensesystem. PowerPulse leveres til Blower-, SuperBlower-, DustStorm - og SuperJet-filtre. Disse filtre kan opgraderes med PowerPulse, der monteres i den eksisterende filtertop. PowerPulse -rensning i BF PowerPulse -systemets lave skudtryk på 1,5 3 bar medfører et særdeles lavt energiforbrug, en ensartet rensning af filtret og en minimal slitage på filtermediet. Systemet kan leveres med eller uden kompressor. I ATEX-godkendt udgave leveres det for ekstern trykluft. Den vedligeholdelsesfri tørkompressor på 2,2 kw har en kapacitet på 350 liter i minuttet. PowerPulse for BF og DS leveres med ECOTROL -styring. SuperJetfiltret leveres med ECO-PowerPulse. Begge styringer er CPU-baseret. Kounikationsprotokollen arbejder med de fleste PC ere og PLC ere. ECOTROL -styringen overvåger alle komponenter i rensesystemet, og fejl kan aflæses på styredisplayet eller en hovedtavle. Blower-rensning Rensningen foregår ved, at der skabes en modsatrettet luftstrøm i filterposerne. En højtryksblæser leder renseluft gennem specielle dyser til filterposerne. Rensningen foregår som revolverrensning med et bestemt antal poser ad gangen afhængig af filtermodel. Jet-rensning Jet-rensning ligner Blower-rensning med den forskel, at der anvendes lufttryk, som frigøres i en trykbølge og derved renser filterposen. PowerPulse -rensning i SBF PBS-rensning En sidekanalsblæser leder renseluft gennem specielle dyser til filterposerne. 7

8 Rensesystemer Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: For at rense filtret optimalt, stopper rensevognen over hver række af filterposer og skyller efter en prograerbar tidsindstilling. Der renses 5 poser ad gangen. Rensningen kan styres af en pressostat, der måler differenstrykket kontinuerligt, eller af et tidsrelæ. Filtret kræver kun tilslutning af el. EC-rensning med MTS-styring EC-rensning renser filterenheder med trykluft. Der renses op til 4 filterelementer ad gangen med én skudventil. Skudrørene er forsynet med specialdesignede jet-dyser, som er placeret præcist over hvert filterelement. Jet-dyserne giver optimal rensning af filterelementerne. Regenereringsventilatoren er en aksialventilator, som er fremstillet, så der opstår en stor trykydelse under drift og en lav strømningsmodstand ved stilstand. Rysteanordning Rystemekanismen er kun i drift under pauser, når filtret ikke er i drift. Rensning sker ved at rysteanordningen ryster filterposerne, hvorved støvet, som sidder på indvendig side af filterposerne, falder ned i filterbunden. Fordelene er: Manuel indstilling af både pulstid og pausetid Kan styres ved hjælp af en ydre trykventil eller af en PLC-styring En total rensning ved hjælp af en forudbestemt serie udladninger En eller flere cyklus slut rensning ved hver nedlukning for at få fjernet de sidste rester af støv fra filtret. Slut rensning starter hver gang, ventilatoren stoppes. Regenereringsblæser Regenereringsventilatoren anvendes til rensning af modulopbyggede filtre. Der regenereres et modul ad gangen, idet der er skillevægge mellem modulerne. Cyklus for regenereringsventilatoren reguleres afhængig af filterbelastning og støvmængde. Rensning sker ved at luftstrøen vendes og sendes ned gennem filterposerne, hvorved støvet, som sidder på indvendig side af filterposerne, falder ned i bundsektionen. EC-rensning PBS-rensning i SBF Regenereringsblæser 8

9 ATEX-eksplosionsaflastning Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Støv er ofte meget eksplosivt. Kravene til eksplosionsaflastning er formuleret i ATEX-direktivet og skal forebygge ukontrollerede eksplosionstryk ved en eventuel støveksplosion. Et industrifilter består af en støvfyldt del på indgangssiden af filterposerne og en ren-luft del på afgangssiden af filterposerne. Støveksplosioner opstår i det støvfyldte kaer og skal ifølge ATEX-direktivet enten undertrykkes, eller aflastes forsvarligt til omgivelserne. ertil anvendes normalt eksplosionsmembraner. Ifølge gældende normer VDI3-673 og VDI2-263 skal eksplosionsmembraner være placeret i det støvfyldte kaer, med mindre der kan dokumenteres tilstrækkelig aflastning. ovedparten af alle industrifiltre på markedet har det støvfyldte kaer i bunden af filtret. Med eksplosionsmembraner placeret her vil en støveksplosion derfor oftest foregå som på illustrationen. Ved åbning af eksplosionsmembranen aflastes eksplosionstrykket til omgivelserne horisontalt. Flaer og brændende støvpartikler slynges ud af det støvfyldte kaer. Uforbrændt støv, der slynges ud, kan antændes uden for kaeret i en sekundær eksplosion. Risikoen for bygnings- og personskade besværliggør derfor placeringen af filtret. VFV - eksplosionsaflastning JKF har øget sikkerheden ved at eksplosionsaflaste vertikalt i ren-luftkaeret som vist på illustration 2. Eksplosionsmembranerne anbringes i toppen af filtret. Det sikrer, at støv ved en eksplosion holdes tilbage af filterposerne, således at det kun er trykbølgen, der aflastes til omgivelserne. Dermed elimineres risikoen for sekundær eksplosion, og personer, der opholder sig omkring filtret, udsættes ikke for trykbølgen. Ekstraudstyr/tilbehør Til overvågning af en installation tilbydes eksplosionsføler. Sensoren registrerer, hvis eksplosionsmembranen åbnes og giver signal til afbrydelse af andre komponenter fx ventilatorer. Eksplosionsfølere kan nemt efterinstalleres på eksisterende anlæg. Til filtre, som opstilles indenfor i produktionslokalet, leveres eksplosionskanaler. Sker en eksplosion, ledes eksplosionen ud i det fri via en eksplosionskanal. VFV -eksplosionsaflastning er blevet eksplosionstestet og godkendt af det tyske testinstitut FSA på flere af vores filtre. 1. Eksplosionsaflastning i filterkroppen 2. VFV -eksplosionsaflastning 9

10 ATEX-eksplosionsaflastning Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Eksplosionsberegning iht. VDI 3673, part and European Standard EN 14491:2002 (draft). Beregningerne er udført vha. edb-prograet WinVent 3.1 E. Trykfast op til: Membranerne har et åbningstryk på: Trykstigningskonstanten sættes til: Pred,maks. = 25 [kpa] Pstat = 10 [kpa] Kst = 200 bar m/s Beregningerne gælder for træstøv ved 20 C. Ud over test hos FSA anvender JKF FEM-beregning til besteelse af trykstødfasthed. 10

11 Stige og gangbro Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Stige- og gangbro-løsninger til JKF-filtre er konstrueret iht. ISO/EN/DIN JKF har et stort udvalg i forskellige stiger og gangbroer, så løsningen kan tilpasses den enkelte installation ved brug af standarddele. Stige m/gangbro SBF Stigen er monteret tæt på filterkroppen med sideværts-udstigning til gangbroen. Mulighed for at montere yderligere gangbroer på stigens længde. erved opnås adgang til flere gangbroer med en enkelt stige. angbroerne fås i enkelt og dobbelt udførelse. I enkelt udførelse har gangbroen en bredde svarende til dørsektionens bredde. Stige m/gangbro sidemontert SBF Stigen står vinkelret på filtret. Adgang til gangbroen sker mellem stigens udstigningsvanger. Leveres med enkelt og dobbelt gangbro. Stige m/gangbro frontmonteret SBF og BF Stigen er offset fra filtret, hvilket giver plads til rørføring mellem stigen og filtret. Adgang til gangbroen sker mellem stigens udstigningsvanger. Leveres kun med enkelt gangbro. Fordele Modulopbygget stigesystem medfører neere tilpasning og udvidelse til den enkelte installation. Færre forskellige komponenter forenkler montagen og øger overblikket. Selvlukkende låge på gangbroen sikrer mod nedstyrtning fra gangbroen. Stige m/gangbro MMBF Stige m/gangbro SBF Stige m/gangbro sidemonteret SBF Stige m/gangbro frontmonteret SBF Stige m/gangbro DS Stige m/dobbelt ekstra gangbro BF Stige m/gangbro frontmonteret BF 11

12 Valg af filter Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Udsugning fra industrilokaler etableres almindeligvis med det formål at: fjerne uønskede forureninger som fx partikler, støv, lugt, røg eller gasarter fra proces- og/eller arbejdszoner, inden de spredes Filter skabe balance mellem den indblæste og den udsugede volumenstrøm Ved industriventilation udføres udsugningen ofte som punktudsugninger, der placeres så tæt på forureningskilden som muligt og konstrueres og dimensioneres således, at deres virkningsgrad bliver optimal. Det anbefales derudover altid at etablere et rumudsug. Cyklon 0,01 0, Støvudskillere Fælles for mange industrielle processer er, at der udvikles støv. Forureningskilderne er mangfoldige, og stort set alle partikelstørrelser er repræsenteret. Luftrensningen kan derfor opdeles i nogle hovedgrupper: dynamiske udskillere i form af cykloner og separatorer posefiltre evt. kombineret med cykloner posefiltre med integreret tangentielt indløb Udskilning af partikler ved filtrering afhænger primært af fysiske og mekaniske påvirkninger. For alle rensemetoderne gælder, at udskilningseffektiviteten afhænger af partikelstørrelsen, hvor udskilningsgraden for systemerne øges med stigende partikelstørrelse. Sundhedsmæssigt er partikler mindre end 1µm langt de farligste, idet de via indåndingsluften kan føres ned i luftvejene. Filtre Filtre til materialeudskilning er beregnet til rensning af udsugningsluft med kraftig støvkoncentration. I filtrene renses luften ved passage gennem et filtermedie, og udskilningsgraden afhænger primært af filtermediets tæthed, partikelstørrelsen og belastningen. Desuden kan elektrostatiske kræfter i et vist omfang medvirke til at indfange og fastholde partiklerne på fibrene. Filtermediet fremstilles af syntetiske fibre, glasfibre eller naturlige fibre samt i forskellige kvaliteter og tæthedsgrader. JKF anvender kun godkendte filtermedier med tilhørende certifikat. Det er vigtigt, at luftmodstanden i filtret holdes så lav som muligt, således at luftflowet ikke reduceres, og energiforbruget holdes så lavt som muligt. Dynamiske udskillere Dynamiske udskillere anvendes til udskilning af større partikler. De kan således begrænse mængden af støv i den luft, der renses i filtret, og dermed sikre mere effektiv drift og lavere energiforbrug. Udformningen af udskilleren sikrer lavt tryktab og materialeseparation med minimal udledning af luft. Cykloner består af et simpelt kegleformet og cylinderformet kaer, der tilspidses ved bunden. Den forurenede luft ledes tangentielt ind i toppen af cyklonen, så der dannes en skrueformet hvirvel i kaeret. På grund af centrifugalkraften slynges partiklerne udad mod kaervæggen og falder ned i bunden af cyklonen til en opsamlingsbeholder og videre ned i en sluse. Den rensede luft udledes gennem et centralt placeret afkast i toppen af kaeret. Cyklonprincippet er fortrinsvist egnet til udskilning af grovere partikler. Udskilningsgraden er typisk 70-80% for partikler omkring 5 i diameter. Udskilningsgraden i en cyklon øges med stigende lufthastighed i indløbet og formindsket diameter. Cykloner kan imidlertid med fordel benyttes som udskillere i kombination med anden luftrensning. I en separator sker der en mekanisk udskilning af partikler. Den støvfyldte luft ledes ind i et kaer, hvor en rotor kører op imod en perforeret plade. Rotoren dirigerer større partikler, dvs. partikler over 3, mod et udtag i bunden af kaeret, mens luften og de mindre partikler diffunderer gennem den perforerede plade og ledes videre til et filter. Den dynamiske udskilning gør, at separatoren kan udformes mere kompakt end et faldkaer. Filtreringsgrader JKF s filtre er beregnet til rensning af udsugningsluft med kraftig støvkoncentration, og de kan være opbygget som bl.a. patronfiltre eller posefiltre. I filtrene renses luften ved passage gennem et filtermedie i form af et tekstilfilter, og udskilningsgraden afhænger primært af filtermediets tæthed. Udskilnings-effektiviteten er op til 99,98%. 12

13 Valg af filter Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Filtertype SBF BF BF-EC BF-ET DS DS7/12 EC SJF MMBF Modulfilter Påslagsfilter Punktfilter ATEX-godkendt Overtryk Undertryk Indløb Tangentielt indløb Indblæsningskaer Sideindløb, faldkaer Sideindløb, delvis downflow Udmadning Keglebund Snegl Sluse Skrabebund *) Spand Sække Filterrensning Blower-rensning Oversigt over JKF-filtertyper. *) Kun BF-20 EC Jet-rensning PowerPulse -rensning BPS-rensning Regenereringsblæser EC-rensning Rysteanordning 13

14 SuperBlower-filter Teknisk hæfte: Filtre Afsnit: 01 Sidst revideret: SuperBlower-filtret er et under- og overtryksfilter konstrueret til at arbejde i konstant drift. Filtret er opbygget som en selvbærende tyndpladekonstruktion i højstyrkestål-moduler. Procesluften ledes ind i et filterkaer, hvor de tungere partikler falder ned i bunden af filtret, derfra ledes luften igennem filterposerne, hvor de resterende partikler tilbageholdes. Det modulopbyggede SuperBlower-filter er en fleksibel konstruktion, der kan tilpasses den konkrete opgave både i kapacitet og funktion. Kapacitetsmæssigt ved dimensionering af både filterhøjde og antal filterposer, funktionelt ved valg mellem forskellige typer indløb, rensesystemer og udmadningssystemer. Overflade Pulverlakeret til korrosionsklasse C3 jf. ISO Indløb SuperBlower-filtret kan leveres med 180º tangentielt indløb, standard 706 x 1806 eller stort 1006 x Der kan monteres indløb i begge ender af filtret. Alternativt leveres med et eller flere sideindløb af Coanda-typen. Rensesystem Filtret fås med 2 forskellige rensesystemer: PBS-rensning eller PowerPulse. Udmadningssystem Til udmadningssystemet kan der vælges mellem keglebund med snegl og sluse eller skrabebund med sluse eller spand/container. ATEX SuperBlower-filtret med PowerPulse -rensning og ekstern trykluft er ATEX-godkendt og udføres med godkendte eksplosionsmembraner. Vælg mellem sideaflastning eller JKF s specialudviklede VFV - eksplosionsaflastning (lodret eksplosionsaflastning gennem filtertoppen). Filtret overholder trykstødsfasthed iht. VDI Aflastning iht. VDI Arbejdsområde Tryk: +/ Pa (kan leveres til +20 kpa / -10 kpa) Filterareal: m² Maks. driftstemperatur: 70ºC Min. driftstemperatur: -20ºC (kan leveres til -40ºC) Tilslutning PBS-sidekanalsblæser: 7,5 kw, 3 x 400 V, 50 z, 15 A PBS-filterstyring: 0,5 kw, 1 x 230 V, 50 z, 1,8 A earmotor rensevogn: 0,18 kw, 20,0 min -1, 3 x 230 V, 50 z, 0,9 A earmotor skrabebund: 2 x 0,75 kw, 17,5 min -1, 3 x 400 V, 50 z, 2 x 2,2 A Induktiv aftaster skrabebund: 24 VDC SBF-filter med keglebund og tangentielt indløb. er vist med VFV -eksplosionsaflastning i filtertoppen. 14

15 SuperBlower-filter Teknisk hæfte: Filtre Afsnit: 01 Sidst revideret: Snegl: SBF-120 SBF-380 0,75 kw, 43,0 min -1, 3 x 400 V, 50 z, 2,2 A SBF 400 SBF x 0,75 kw, 43,0 min -1, 3 x 400 V, 50 z, 2 x 2,2 A PowerPulse -filterstyring: 0,6 kw, 1 x 230 V, 50 z, 1,9 A Ekstern trykluft - PowerPulse : 5 bar, min. 350 Nl/min. Trykluftkvalitet efter ISO : Kvalitetsklasse ( ) Udvendig tilslutning: ¼ indvendig gevind. Intern kompressor - PowerPulse : 2,2 kw, 3 x 400 V, 50 z, 5,9 A Kapacitet: 350 Nl/min. Støj Lydtryk under rensning målt i 5 m afstand i jordhøjde: Ekstern trykluft PowerPulse : Intern kompressor PowerPulse : PBS: Tilbehør Stige/gangbro: 69,8 dba 74,6 dba 76,5 dba Stige/gangbro er konstrueret efter ISO/EN/DIN /4 og tilbydes i forskellige udformninger. Se side 11. Stige m/gangbro frontmonteret Stige m/gangbro sidemonteret Stige m/dobbelt gangbro frontmonteret Stige m/dobbelt gangbro sidemonteret Overvågningsudstyr til eksplosionsmembran Dørkontakter: 2,3 (slutte-før-bryde-kontakt) i henhold til EN50047, IP67 NC-kontakt. Typebetegnelser Filtrene typebetegnes ved en række tal- og bogstavkombinationer adskilt af bindestreger og mellemrum. Betegnelsen SBF-300 K 5,0-2C beskriver således et SuperBlower-filter med 300 filterposer, keglebund, 5 m filterposer og 2 sideindløb. SBF-300 K ET EX VFV 5,0-A Indløb A/B/C Poselængde Aflastning i tag Ekstern trykluft Rensesystem Filterbund: Skrab/Kegle Antal poser SuperBlower-filter Indløb: A = Tangentielt indløb B = Tangentielt indløb C = Sideindløb SBF-filter med skrabebund og sideindløb. er vist med VFV -eksplosionsaflastning i filtertoppen. Monteret med stige og platform. SBF-filter med keglebund og sideindløb. Snittet viser Coandapladerne, som accelererer og fortætter partiklerne, så de falder ned i filterbunden. 15

16 SuperBlower-filter Teknisk hæfte: Filtre Afsnit: 01 Sidst revideret: L Indløb A D Rekvirér fundamentstegning Fodplade 70 ø ø L Midt jørne L Indløb B D L Rekvirér fundamentstegning L Indløb C D Rekvirér fundamentstegning L

17 SuperBlower-filter Poselængde 3,5 m Poselæn L1 L2 Antal ben stk. Filterareal m² 3 Vægt kg Filterareal m² SBF-120 S-1A , , SBF-140 S-1A , , SBF-160 S-1A , , SBF-180 S-1A , , SBF-200 S-1A , , SBF-220 S-1A , , SBF-240 S-2A , , SBF-260 S-2A , , SBF-280 S-2A , , SBF-300 S-2A , , SBF-320 S-2A , , SBF-340 S-2A , , SBF-360 S-2A , , SBF-380 S-2A , , SBF-400 S-2A , , SBF-120 S-1B , * , SBF-140 S-1B , * , SBF-160 S-1B , * , SBF-180 S-1B , * , SBF-200 S-1B , * , SBF-220 S-1B , * , SBF-240 S-1B , * , SBF-260 S-2B , * , SBF-280 S-2B , * , SBF-300 S-2B , * , SBF-320 S-2B , * , SBF-340 S-2B , * , SBF-360 S-2B , * , SBF-380 S-2B , * , SBF-400 S-2B , * , SBF-120 S-1C , SBF-140 S-1C , SBF-160 S-1C , SBF-180 S-1C , SBF-200 S-1C , SBF-220 S-2C , SBF-240 S-2C , SBF-260 S-2C , SBF-280 S-2C , SBF-300 S-2C , SBF-320 S-2C , * Dørhøjde, D=

18 gde 4,0 m Poselængde 4,5 m Poselængde 5,0 m 3 Vægt kg Filterareal m² 3 Vægt kg Filterareal m² 3 Vægt kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 L L Indløb A Indløb B Indløb C L1 L L1 L Rekvirér fundamentstegning Rekvirér fundamentstegning Rekvirér fundamentstegning Fodplade Midt jørne ø ø

20 Poselængde 3,5 m Poselængde 4,0 m L1 L2 Antal ben stk. Filterareal m² 20 3 Vægt kg Filterareal m² SBF-120 K-1A , , SBF-140 K-1A , , SBF-160 K-1A , , SBF-180 K-1A , , SBF-200 K-1A , , SBF-220 K-1A , , SBF-240 K-2A , , SBF-260 K-2A , , SBF-280 K-2A , , SBF-300 K-2A , , SBF-320 K-2A , , SBF-340 K-2A , , SBF-360 K-2A , , SBF-380 K-2A , , SBF-400 K-2A , , SBF-420 K-2A , , SBF-440 K-2A , , SBF-460 K-2A , , SBF-480 K-2A , , SBF-500 K-2A , , SBF-120 K-1B , , SBF-140 K-1B , , SBF-160 K-1B , , SBF-180 K-1B , , SBF-200 K-1B , , SBF-220 K-1B , , SBF-240 K-1B , , SBF-260 K-2B , , SBF-280 K-2B , , SBF-300 K-2B , , SBF-320 K-2B , , SBF-340 K-2B , , SBF-360 K-2B , , SBF-380 K-2B , , SBF-400 K-2B , , SBF-420 K-2B , , SBF-440 K-2B , , SBF-460 K-2B , , SBF-480 K-2B , , SBF-500 K-2B , , SBF-520 K-2B , , SBF-540 K-2B , , SBF-560 K-2B , , SBF-580 K-2B , , SBF-600 K-2B , , SBF-620 K-2B , , SBF-120 K-1C , SBF-140 K-1C , SBF-160 K-1C , SBF-180 K-1C , SBF-200 K-1C , SBF-220 K-2C , SBF-240 K-2C , SBF-260 K-2C , SBF-280 K-2C , SBF-300 K-2C , SBF-320 K-2C , SBF-340 K-2C , SBF-360 K-2C , SBF-380 K-2C , SBF-400 K-2C , SBF-420 K-2C , SBF-440 K-3C , SBF-460 K-3C , SBF-480 K-3C , SBF-500 K-3C ,

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Professionelle skabe

Professionelle skabe Professionelle skabe 2professionelle skabe Professionelle skabe garderobeskab til specialbehov LOS Forkortelsen LOS blev oprindeligt brugt i forbindelse med militærskabe, men det er ikke nødvendigvis kun

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere