JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram"

Transkript

1 JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram

2 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. yldighed Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter Betingelserne ) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JKF Industri A/S, cvr-nr (herefter JKF Industri ), til enhver kunde (herefter Køber ) (herefter samlet Parterne ), medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt. JKF Industri er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om JKF Industri ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. 2. Tilbud Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver JKF Industri tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest 30 dage fra tilbuddets dato. 3. Pris Alle priser er i DKK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. nedenfor. For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de ovennævnte omkostninger. 4. Betaling Betalingsbetingelserne er 8 dage - 1,5 % kasserabat af varebeløbet ekskl. moms eller løbende måned + 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som JKF Industri er ansvarlig for, er JKF Industri berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JKF Industri, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af JKF Industri, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesuen på grund af modfordringer af nogen art. 5. Ejendomsforbehold JKF Industri forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesuen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til JKF Industri. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller saenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller saenføjningen har fundet sted. 6. Levering Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne leveringstider EXW JKF Industris adresse med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anvendelse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på JKF Industris adresse. Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, har JKF Industri fuldmagt til at bestille transport på sædvanlige vilkår på vegne af Køber og for Købers regning. Køber bærer fortsat risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed, og kan transportlejlighed ikke skaffes, anses varerne for leveret fra det tidspunkt, hvor JKF Industri har givet Køber adgang til at hente varerne. Afsendelsen sker, uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Købers regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler Køber. Den mellem Parterne aftalte leveringsklausul (EXW) fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 2010). Leveringstiden er fastsat af JKF Industri efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/ eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra JKF Industri. 7. Emballage Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage vil finde sted efter modtagelse og JKF Industris godkendelse af emballagen. 8. Produktinformation og fortrolighed Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af JKF Industri før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver JKF Industris ejendom, og skal straks returneres til JKF Industri på anfordring fra JKF Industri. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om JKF Industri, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel. I tilfælde af Købers overtrædelse af denne besteelse skal Køber betale til JKF Industri en bod på kr ,-. Boden betales for hver overtrædelse af besteelsen, og såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber for ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser JKF Industri fra at kræve erstatning for det tab, JKF Industri måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i JKF Industris tabsopgørelse. Udover ovenstående er JKF Industri i tillæg hertil tillige berettiget til at få nedlagt fogedforbud. 9. Mangelansvar og reklamation Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for JKF Industri uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage efter, at det solgte er modtaget på Købers adresse. JKF Industri er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum. For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager JKF Industri sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering/afhjælpning når der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for JKF Industri, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler. Efter JKF Industris valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden JKF Industris udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager JKF Industri for enhver forpligtelse. JKF Industris afhjælpning/omlevering af dele af leverancen sker på sae vilkår og under sae forudsætning som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 6. JKF Industris afhjælpnings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over 1 år fra den oprindelige leverance til Køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har JKF Industri intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende besteelse. 10. Force majeure De nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler. Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtøende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. ar leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er JKF Industri berettiget til at annullere den relevante aftale, uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse. 11. Returnering Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering sker for Købers regning og risiko med henvisning til JKF Industris fakturanr. og dato på den oprindelige leverance. Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, normalt med 85% af fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der heri yderligere fratrækkes JKF Industris eventuelle omkostninger til eftersyn og klargøring/reparation. I det omfang JKF Industri påføres forsendelsesomkostninger mv., er JKF Industri tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod JKF Industri. 12. Produktansvar JKF Industri er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. JKF Industri er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter hvori disse indgår. JKF Industri er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning JKF Industri måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde JKF Industri skadesløs i sae omfang, som JKF Industris ansvar er begrænset efter ovenstående. Disse begrænsninger i JKF Industris ansvar gælder ikke, hvis JKF Industri har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. vis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved sae domstol, som behandler erstatningskravene mod JKF Industri i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af JKF Industris leverancer. JKF Industris ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen i JKF Industris til enhver tid værende produktansvarsforsikring. 13. Erstatning Ud over ovenstående fraskriver JKF Industri sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Et erstatningskrav over for JKF Industri kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 14. Ugyldighed Såfremt en eller flere af besteelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige besteelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 15. Lovvalg og værneting Alle uoverenssteelser mellem Parterne skal afgøres efter Dansk Ret, herunder den danske Købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CIS) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse. Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved vold gift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer. Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medleer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. ar en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medleet, udpeger Voldgiftsinstituttet medleet på vegne af den pågældende part. Voldgiftsretten skal have sæde i adsund.

3 Indholdsfortegnelse Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: enerelt 00 JKF-filtre... Side 4 Udmadningssystemer... Side 6 Rensesystemer... Side 7-8 ATEX-eksplosionsaflastning... Side 9-10 Stige og gangbro... Side 11 Valg af filter... Side Filtre 01 SuperBlower-filter... Side Blower- og EC-filter... Side DustStorm -filter... Side SuperJet-filter... Side MMBF-filter... Side Tilbehør 03 Tilbehør... Side 49 Sluse type JK-S/JK-EXS... Side 50 Sluse type B-S/B-EXS... Side 51 EXS-styring... Side 52 Støbt sluse type JK-T... Side 53 Separator... Side Cutter... Side 56 Kombinationsspjæld... Side 57 Filtermedier... Side Cyklon type CS... Side 60 Cyklon type JA... Side 61 Big bag-løsning... Side 62 Modulfiltre 02 Modulfiltre... Side 39 Silofilter type PL-PLD... Side 40 ennemblæsningsfilter type L-LD... Side 41 Sækketømningsfilter type LS-LSD... Side 42 Slusefilter type L-LD... Side 43 Sneglefilter type S-SD... Side 44 Kædefilter type CDF... Side 45 Punktfilter type PKF... Side 46 Påslagsfilter... Side 47 Transportabelt støvfilter type JK-12 TS, JK-20 TS, JK-22 TS og JK-25 TSD... Side 48 3

4 JKF-filtre Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Filtre JKF Industri har et stort og bredt filterprogram i pose- og patronfiltre og kan opfylde behovet for udsug fra en enkelt maskine med en transportabel støvsuger, til traditionelle modulfilterløsninger, og til avancerede filterløsninger med runde, svejste filtre og SuperBlower-filtre. JKF-filtre er særdeles effektive til filtrering af praktisk talt enhver form for tørt materiale fra enhver form for produktionsfaciliteter med det rette filtermedie. Filterprograet omfatter: SuperBlower-filtre Blower-filtre/Jet-filtre DustStorm -filtre SuperJet-filtre MMBF-filtre Modulfiltre Påslagsfiltre Punktfiltre Transportable støvfiltre Overfladebehandling JKF s malede filtre opfylder korrosionsklasse C3, jf. ISO JKF råder over det nyeste pulverlakeringsudstyr, et 3-zone, højteknologisk, computerstyret og fuldautomatisk pulverlakeringsanlæg, som sikrer en høj og ensartet kvalitet af alle malede emner, til lakering af mindre emner (B1,0 2,0 D0,5 m) som filterpaneler, fittings o.lign. Påføringen af pulveret sker med robot og lagtykkelsen er: my. Til større emner (B2,5 2,5 D4,0 m), som filtersvøb o.lign., anvendes et pulverlakeringsanlæg med tilhørende sandblæsningsudstyr, hvor pulveret påføres manuelt. Forud for selve lakeringen sandblæses til SA2,5 med stålkugler. Emnerne afblæses grundigt, og overfladerne afslibes, hvilket sikrer den maksimale vedhæftning. Pulverlakering sikrer flere fordele: øj kvalitet, slag- og ridsefast overflade øj materialeudnyttelse, ingen fordampning Mindre miljøbelastning, ingen opløsningsmidler. Ønskes en bedre korrosionsklasse, skal dette specificeres ved ordre. JKF kan levere produkter, som opfylder op til korrosionsklasse C4 jf. ISO Filtre i galvaniseret plade er fremstillet i Dogal 350, Dogal 280 eller Ragal 220 i materialetykkelse fra 1,25 2. Overfladebehandlingen er i klasse Z dvs. zinkbelægningen er min. 275 g/m² dobbeltsidet. Kvalitet JKF lægger stor vægt på kvalitetsstyring i alle led fra produktudvikling til produktion og ordrestyring. Vores kvalitetsstyring er certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2008. Arbejdsmiljø JKF er certificeret efter DS/EN ISO og arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i virksomheden. Miljø JKF arbejder målrettet på udvikling af metoder og produkter, der tilgodeser de energi- og miljømæssige aspekter. Virksomhedens miljøstyring er certificeret efter DS/EN ISO

5 JKF-filtre Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: enerelt om JKF-filtre Et filter består grundlæggende af en indløbsdel, en filterdel, et rensesystem og en udmadningsdel. Indløbsdel Filtret kan, afhængig af type, leveres med 3 forskellige indløb med hver deres egenskaber, fordele og anvendelsesområder. Tangentielt indløb Indblæsningskaer Sideindløb, faldkaer Sideindløb, delvis downflow Tangentielt indløb Tangential indløbet er den mest udbredte type. Den partikelholdige luft ledes tangentielt til den cylindriske filterkrop. Partiklerne vil på grund af centrifugalkraften blive slynget ud mod ydersiden af svøbet og accelereres op, herved fortættes partiklerne, hvorved de falder ned i bunden af filtret. Tangentielt indløb Indblæsningskaer Ved indblæsningskaer-princippet ledes den partikelholdige luft ind i et faldkaer, der i princippet blot er en forøgelse af kanaldiameteren evt. isat nogle prel-/ledeplader. astigheden af den partikelholdige luft nedsættes på grund af forøgelsen af volumen i indblæsningskaeret, hvorved partiklerne udfældes gravimetrisk og falder ned i bunden af filtret. Sideindløb, faldkaer Det patenterede Coanda-sideindløb i nogle JKF-filtre udnytter, at retning og hastighed af en luftstrøm kan styres med kurvede plader. Coanda-indløbet reducerer tryktabet over filtret op til 25% i forhold til et traditionelt tangentielt indløb. Filterindløbet er forsynet med kurvede plader, der først øger luftstrøens hastighed, og derefter bremser og drejer luftstrøen. De større, accelererede luftpartikler kan ikke følge luftstrøens drejning, men falder i stedet ned mod bunden af filtret. Der er således færre partikler i den luft, der ledes igennem filterposerne, og samtidig sikrer det regulerede lufttryk jævn fordeling på filteroverfladen. Resultatet er, at der går længere tid, inden filterposerne skal renses, og at der anvendes mindre energi til rensning. Coanda-sideindløb Sideindløb, delvis downflow Den støvfyldte luft føres ind i filtret, hvor den raer en perforeret plade. erved udskilles størstedelen af partiklerne, som preller af og falder ned i filterbunden. Der er således færre partikler i den luft, der ledes igennem filterposerne, og samtidig sikrer det regulerede lufttryk jævn fordeling på filteroverfladen. Resultatet er, at der går længere tid, inden filterposerne skal renses, og at der anvendes mindre energi til rensning. Sideindløb er velegnet til materialer med hårde og skarpe flader. Mulighed for flere filterindløb og meget store filtre Ekstremt lavt tryktab Længere levetid Mere effektiv filtrering Lavt lydniveau Længere renseintervaller Mere fleksibel projektering Lavere energiforbrug Lavere driftsomkostninger 5

6 Udmadningssystemer Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Filtrets udmadningsdel tilpasses og vælges ud fra typen og mængden af materiale. Filtrene fås, afhængig af filtertypen, med udmadningssystemer jf. skitsen her under. Andre udmadningssystemer MMBF og ældre typer af modulfiltre er forsynet med andre typer af udmadningssystemer, fx snegl eller medbringere monteret på kæde. Disse systemer er beskrevet under de respektive filtertyper. Forskellige udmadningssystemer Filter Filter Filter Spand eller big bag Spand Spjæld Sluse Container Skrabebund Keglebund Silo Cyklon Sluse Silo Snegl Ventilator Sluse Sluse 6

7 Rensesystemer Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Til rensning af filterenhederne benyttes forskellige systemer afhængig af filtertype. PowerPulse -rensning Blower-rensning Jet-rensning PBS-rensning EC-rensning Regenereringsblæser Rysteanordning PowerPulse -rensning I PowerPulse -rensesystemet rengøres filterposerne med trykluft. Rensebroen, som bærer systemets jetventiler, flyttes nøjagtigt fra filterpose til filterpose og doserer præcist og automatisk det tilstrækkelige lufttryk ved at måle lufthastigheden op af filterenheden. Der renses en filterpose ad gangen. PowerPulse -systemet giver optimal rensning med lavere energiforbrug end noget andet trykluftbaseret rensesystem. PowerPulse leveres til Blower-, SuperBlower-, DustStorm - og SuperJet-filtre. Disse filtre kan opgraderes med PowerPulse, der monteres i den eksisterende filtertop. PowerPulse -rensning i BF PowerPulse -systemets lave skudtryk på 1,5 3 bar medfører et særdeles lavt energiforbrug, en ensartet rensning af filtret og en minimal slitage på filtermediet. Systemet kan leveres med eller uden kompressor. I ATEX-godkendt udgave leveres det for ekstern trykluft. Den vedligeholdelsesfri tørkompressor på 2,2 kw har en kapacitet på 350 liter i minuttet. PowerPulse for BF og DS leveres med ECOTROL -styring. SuperJetfiltret leveres med ECO-PowerPulse. Begge styringer er CPU-baseret. Kounikationsprotokollen arbejder med de fleste PC ere og PLC ere. ECOTROL -styringen overvåger alle komponenter i rensesystemet, og fejl kan aflæses på styredisplayet eller en hovedtavle. Blower-rensning Rensningen foregår ved, at der skabes en modsatrettet luftstrøm i filterposerne. En højtryksblæser leder renseluft gennem specielle dyser til filterposerne. Rensningen foregår som revolverrensning med et bestemt antal poser ad gangen afhængig af filtermodel. Jet-rensning Jet-rensning ligner Blower-rensning med den forskel, at der anvendes lufttryk, som frigøres i en trykbølge og derved renser filterposen. PowerPulse -rensning i SBF PBS-rensning En sidekanalsblæser leder renseluft gennem specielle dyser til filterposerne. 7

8 Rensesystemer Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: For at rense filtret optimalt, stopper rensevognen over hver række af filterposer og skyller efter en prograerbar tidsindstilling. Der renses 5 poser ad gangen. Rensningen kan styres af en pressostat, der måler differenstrykket kontinuerligt, eller af et tidsrelæ. Filtret kræver kun tilslutning af el. EC-rensning med MTS-styring EC-rensning renser filterenheder med trykluft. Der renses op til 4 filterelementer ad gangen med én skudventil. Skudrørene er forsynet med specialdesignede jet-dyser, som er placeret præcist over hvert filterelement. Jet-dyserne giver optimal rensning af filterelementerne. Regenereringsventilatoren er en aksialventilator, som er fremstillet, så der opstår en stor trykydelse under drift og en lav strømningsmodstand ved stilstand. Rysteanordning Rystemekanismen er kun i drift under pauser, når filtret ikke er i drift. Rensning sker ved at rysteanordningen ryster filterposerne, hvorved støvet, som sidder på indvendig side af filterposerne, falder ned i filterbunden. Fordelene er: Manuel indstilling af både pulstid og pausetid Kan styres ved hjælp af en ydre trykventil eller af en PLC-styring En total rensning ved hjælp af en forudbestemt serie udladninger En eller flere cyklus slut rensning ved hver nedlukning for at få fjernet de sidste rester af støv fra filtret. Slut rensning starter hver gang, ventilatoren stoppes. Regenereringsblæser Regenereringsventilatoren anvendes til rensning af modulopbyggede filtre. Der regenereres et modul ad gangen, idet der er skillevægge mellem modulerne. Cyklus for regenereringsventilatoren reguleres afhængig af filterbelastning og støvmængde. Rensning sker ved at luftstrøen vendes og sendes ned gennem filterposerne, hvorved støvet, som sidder på indvendig side af filterposerne, falder ned i bundsektionen. EC-rensning PBS-rensning i SBF Regenereringsblæser 8

9 ATEX-eksplosionsaflastning Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Støv er ofte meget eksplosivt. Kravene til eksplosionsaflastning er formuleret i ATEX-direktivet og skal forebygge ukontrollerede eksplosionstryk ved en eventuel støveksplosion. Et industrifilter består af en støvfyldt del på indgangssiden af filterposerne og en ren-luft del på afgangssiden af filterposerne. Støveksplosioner opstår i det støvfyldte kaer og skal ifølge ATEX-direktivet enten undertrykkes, eller aflastes forsvarligt til omgivelserne. ertil anvendes normalt eksplosionsmembraner. Ifølge gældende normer VDI3-673 og VDI2-263 skal eksplosionsmembraner være placeret i det støvfyldte kaer, med mindre der kan dokumenteres tilstrækkelig aflastning. ovedparten af alle industrifiltre på markedet har det støvfyldte kaer i bunden af filtret. Med eksplosionsmembraner placeret her vil en støveksplosion derfor oftest foregå som på illustrationen. Ved åbning af eksplosionsmembranen aflastes eksplosionstrykket til omgivelserne horisontalt. Flaer og brændende støvpartikler slynges ud af det støvfyldte kaer. Uforbrændt støv, der slynges ud, kan antændes uden for kaeret i en sekundær eksplosion. Risikoen for bygnings- og personskade besværliggør derfor placeringen af filtret. VFV - eksplosionsaflastning JKF har øget sikkerheden ved at eksplosionsaflaste vertikalt i ren-luftkaeret som vist på illustration 2. Eksplosionsmembranerne anbringes i toppen af filtret. Det sikrer, at støv ved en eksplosion holdes tilbage af filterposerne, således at det kun er trykbølgen, der aflastes til omgivelserne. Dermed elimineres risikoen for sekundær eksplosion, og personer, der opholder sig omkring filtret, udsættes ikke for trykbølgen. Ekstraudstyr/tilbehør Til overvågning af en installation tilbydes eksplosionsføler. Sensoren registrerer, hvis eksplosionsmembranen åbnes og giver signal til afbrydelse af andre komponenter fx ventilatorer. Eksplosionsfølere kan nemt efterinstalleres på eksisterende anlæg. Til filtre, som opstilles indenfor i produktionslokalet, leveres eksplosionskanaler. Sker en eksplosion, ledes eksplosionen ud i det fri via en eksplosionskanal. VFV -eksplosionsaflastning er blevet eksplosionstestet og godkendt af det tyske testinstitut FSA på flere af vores filtre. 1. Eksplosionsaflastning i filterkroppen 2. VFV -eksplosionsaflastning 9

10 ATEX-eksplosionsaflastning Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Eksplosionsberegning iht. VDI 3673, part and European Standard EN 14491:2002 (draft). Beregningerne er udført vha. edb-prograet WinVent 3.1 E. Trykfast op til: Membranerne har et åbningstryk på: Trykstigningskonstanten sættes til: Pred,maks. = 25 [kpa] Pstat = 10 [kpa] Kst = 200 bar m/s Beregningerne gælder for træstøv ved 20 C. Ud over test hos FSA anvender JKF FEM-beregning til besteelse af trykstødfasthed. 10

11 Stige og gangbro Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Stige- og gangbro-løsninger til JKF-filtre er konstrueret iht. ISO/EN/DIN JKF har et stort udvalg i forskellige stiger og gangbroer, så løsningen kan tilpasses den enkelte installation ved brug af standarddele. Stige m/gangbro SBF Stigen er monteret tæt på filterkroppen med sideværts-udstigning til gangbroen. Mulighed for at montere yderligere gangbroer på stigens længde. erved opnås adgang til flere gangbroer med en enkelt stige. angbroerne fås i enkelt og dobbelt udførelse. I enkelt udførelse har gangbroen en bredde svarende til dørsektionens bredde. Stige m/gangbro sidemontert SBF Stigen står vinkelret på filtret. Adgang til gangbroen sker mellem stigens udstigningsvanger. Leveres med enkelt og dobbelt gangbro. Stige m/gangbro frontmonteret SBF og BF Stigen er offset fra filtret, hvilket giver plads til rørføring mellem stigen og filtret. Adgang til gangbroen sker mellem stigens udstigningsvanger. Leveres kun med enkelt gangbro. Fordele Modulopbygget stigesystem medfører neere tilpasning og udvidelse til den enkelte installation. Færre forskellige komponenter forenkler montagen og øger overblikket. Selvlukkende låge på gangbroen sikrer mod nedstyrtning fra gangbroen. Stige m/gangbro MMBF Stige m/gangbro SBF Stige m/gangbro sidemonteret SBF Stige m/gangbro frontmonteret SBF Stige m/gangbro DS Stige m/dobbelt ekstra gangbro BF Stige m/gangbro frontmonteret BF 11

12 Valg af filter Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Udsugning fra industrilokaler etableres almindeligvis med det formål at: fjerne uønskede forureninger som fx partikler, støv, lugt, røg eller gasarter fra proces- og/eller arbejdszoner, inden de spredes Filter skabe balance mellem den indblæste og den udsugede volumenstrøm Ved industriventilation udføres udsugningen ofte som punktudsugninger, der placeres så tæt på forureningskilden som muligt og konstrueres og dimensioneres således, at deres virkningsgrad bliver optimal. Det anbefales derudover altid at etablere et rumudsug. Cyklon 0,01 0, Støvudskillere Fælles for mange industrielle processer er, at der udvikles støv. Forureningskilderne er mangfoldige, og stort set alle partikelstørrelser er repræsenteret. Luftrensningen kan derfor opdeles i nogle hovedgrupper: dynamiske udskillere i form af cykloner og separatorer posefiltre evt. kombineret med cykloner posefiltre med integreret tangentielt indløb Udskilning af partikler ved filtrering afhænger primært af fysiske og mekaniske påvirkninger. For alle rensemetoderne gælder, at udskilningseffektiviteten afhænger af partikelstørrelsen, hvor udskilningsgraden for systemerne øges med stigende partikelstørrelse. Sundhedsmæssigt er partikler mindre end 1µm langt de farligste, idet de via indåndingsluften kan føres ned i luftvejene. Filtre Filtre til materialeudskilning er beregnet til rensning af udsugningsluft med kraftig støvkoncentration. I filtrene renses luften ved passage gennem et filtermedie, og udskilningsgraden afhænger primært af filtermediets tæthed, partikelstørrelsen og belastningen. Desuden kan elektrostatiske kræfter i et vist omfang medvirke til at indfange og fastholde partiklerne på fibrene. Filtermediet fremstilles af syntetiske fibre, glasfibre eller naturlige fibre samt i forskellige kvaliteter og tæthedsgrader. JKF anvender kun godkendte filtermedier med tilhørende certifikat. Det er vigtigt, at luftmodstanden i filtret holdes så lav som muligt, således at luftflowet ikke reduceres, og energiforbruget holdes så lavt som muligt. Dynamiske udskillere Dynamiske udskillere anvendes til udskilning af større partikler. De kan således begrænse mængden af støv i den luft, der renses i filtret, og dermed sikre mere effektiv drift og lavere energiforbrug. Udformningen af udskilleren sikrer lavt tryktab og materialeseparation med minimal udledning af luft. Cykloner består af et simpelt kegleformet og cylinderformet kaer, der tilspidses ved bunden. Den forurenede luft ledes tangentielt ind i toppen af cyklonen, så der dannes en skrueformet hvirvel i kaeret. På grund af centrifugalkraften slynges partiklerne udad mod kaervæggen og falder ned i bunden af cyklonen til en opsamlingsbeholder og videre ned i en sluse. Den rensede luft udledes gennem et centralt placeret afkast i toppen af kaeret. Cyklonprincippet er fortrinsvist egnet til udskilning af grovere partikler. Udskilningsgraden er typisk 70-80% for partikler omkring 5 i diameter. Udskilningsgraden i en cyklon øges med stigende lufthastighed i indløbet og formindsket diameter. Cykloner kan imidlertid med fordel benyttes som udskillere i kombination med anden luftrensning. I en separator sker der en mekanisk udskilning af partikler. Den støvfyldte luft ledes ind i et kaer, hvor en rotor kører op imod en perforeret plade. Rotoren dirigerer større partikler, dvs. partikler over 3, mod et udtag i bunden af kaeret, mens luften og de mindre partikler diffunderer gennem den perforerede plade og ledes videre til et filter. Den dynamiske udskilning gør, at separatoren kan udformes mere kompakt end et faldkaer. Filtreringsgrader JKF s filtre er beregnet til rensning af udsugningsluft med kraftig støvkoncentration, og de kan være opbygget som bl.a. patronfiltre eller posefiltre. I filtrene renses luften ved passage gennem et filtermedie i form af et tekstilfilter, og udskilningsgraden afhænger primært af filtermediets tæthed. Udskilnings-effektiviteten er op til 99,98%. 12

13 Valg af filter Teknisk hæfte: enerelt Afsnit: 00 Sidst revideret: Filtertype SBF BF BF-EC BF-ET DS DS7/12 EC SJF MMBF Modulfilter Påslagsfilter Punktfilter ATEX-godkendt Overtryk Undertryk Indløb Tangentielt indløb Indblæsningskaer Sideindløb, faldkaer Sideindløb, delvis downflow Udmadning Keglebund Snegl Sluse Skrabebund *) Spand Sække Filterrensning Blower-rensning Oversigt over JKF-filtertyper. *) Kun BF-20 EC Jet-rensning PowerPulse -rensning BPS-rensning Regenereringsblæser EC-rensning Rysteanordning 13

14 SuperBlower-filter Teknisk hæfte: Filtre Afsnit: 01 Sidst revideret: SuperBlower-filtret er et under- og overtryksfilter konstrueret til at arbejde i konstant drift. Filtret er opbygget som en selvbærende tyndpladekonstruktion i højstyrkestål-moduler. Procesluften ledes ind i et filterkaer, hvor de tungere partikler falder ned i bunden af filtret, derfra ledes luften igennem filterposerne, hvor de resterende partikler tilbageholdes. Det modulopbyggede SuperBlower-filter er en fleksibel konstruktion, der kan tilpasses den konkrete opgave både i kapacitet og funktion. Kapacitetsmæssigt ved dimensionering af både filterhøjde og antal filterposer, funktionelt ved valg mellem forskellige typer indløb, rensesystemer og udmadningssystemer. Overflade Pulverlakeret til korrosionsklasse C3 jf. ISO Indløb SuperBlower-filtret kan leveres med 180º tangentielt indløb, standard 706 x 1806 eller stort 1006 x Der kan monteres indløb i begge ender af filtret. Alternativt leveres med et eller flere sideindløb af Coanda-typen. Rensesystem Filtret fås med 2 forskellige rensesystemer: PBS-rensning eller PowerPulse. Udmadningssystem Til udmadningssystemet kan der vælges mellem keglebund med snegl og sluse eller skrabebund med sluse eller spand/container. ATEX SuperBlower-filtret med PowerPulse -rensning og ekstern trykluft er ATEX-godkendt og udføres med godkendte eksplosionsmembraner. Vælg mellem sideaflastning eller JKF s specialudviklede VFV - eksplosionsaflastning (lodret eksplosionsaflastning gennem filtertoppen). Filtret overholder trykstødsfasthed iht. VDI Aflastning iht. VDI Arbejdsområde Tryk: +/ Pa (kan leveres til +20 kpa / -10 kpa) Filterareal: m² Maks. driftstemperatur: 70ºC Min. driftstemperatur: -20ºC (kan leveres til -40ºC) Tilslutning PBS-sidekanalsblæser: 7,5 kw, 3 x 400 V, 50 z, 15 A PBS-filterstyring: 0,5 kw, 1 x 230 V, 50 z, 1,8 A earmotor rensevogn: 0,18 kw, 20,0 min -1, 3 x 230 V, 50 z, 0,9 A earmotor skrabebund: 2 x 0,75 kw, 17,5 min -1, 3 x 400 V, 50 z, 2 x 2,2 A Induktiv aftaster skrabebund: 24 VDC SBF-filter med keglebund og tangentielt indløb. er vist med VFV -eksplosionsaflastning i filtertoppen. 14

15 SuperBlower-filter Teknisk hæfte: Filtre Afsnit: 01 Sidst revideret: Snegl: SBF-120 SBF-380 0,75 kw, 43,0 min -1, 3 x 400 V, 50 z, 2,2 A SBF 400 SBF x 0,75 kw, 43,0 min -1, 3 x 400 V, 50 z, 2 x 2,2 A PowerPulse -filterstyring: 0,6 kw, 1 x 230 V, 50 z, 1,9 A Ekstern trykluft - PowerPulse : 5 bar, min. 350 Nl/min. Trykluftkvalitet efter ISO : Kvalitetsklasse ( ) Udvendig tilslutning: ¼ indvendig gevind. Intern kompressor - PowerPulse : 2,2 kw, 3 x 400 V, 50 z, 5,9 A Kapacitet: 350 Nl/min. Støj Lydtryk under rensning målt i 5 m afstand i jordhøjde: Ekstern trykluft PowerPulse : Intern kompressor PowerPulse : PBS: Tilbehør Stige/gangbro: 69,8 dba 74,6 dba 76,5 dba Stige/gangbro er konstrueret efter ISO/EN/DIN /4 og tilbydes i forskellige udformninger. Se side 11. Stige m/gangbro frontmonteret Stige m/gangbro sidemonteret Stige m/dobbelt gangbro frontmonteret Stige m/dobbelt gangbro sidemonteret Overvågningsudstyr til eksplosionsmembran Dørkontakter: 2,3 (slutte-før-bryde-kontakt) i henhold til EN50047, IP67 NC-kontakt. Typebetegnelser Filtrene typebetegnes ved en række tal- og bogstavkombinationer adskilt af bindestreger og mellemrum. Betegnelsen SBF-300 K 5,0-2C beskriver således et SuperBlower-filter med 300 filterposer, keglebund, 5 m filterposer og 2 sideindløb. SBF-300 K ET EX VFV 5,0-A Indløb A/B/C Poselængde Aflastning i tag Ekstern trykluft Rensesystem Filterbund: Skrab/Kegle Antal poser SuperBlower-filter Indløb: A = Tangentielt indløb B = Tangentielt indløb C = Sideindløb SBF-filter med skrabebund og sideindløb. er vist med VFV -eksplosionsaflastning i filtertoppen. Monteret med stige og platform. SBF-filter med keglebund og sideindløb. Snittet viser Coandapladerne, som accelererer og fortætter partiklerne, så de falder ned i filterbunden. 15

16 SuperBlower-filter Teknisk hæfte: Filtre Afsnit: 01 Sidst revideret: L Indløb A D Rekvirér fundamentstegning Fodplade 70 ø ø L Midt jørne L Indløb B D L Rekvirér fundamentstegning L Indløb C D Rekvirér fundamentstegning L

17 SuperBlower-filter Poselængde 3,5 m Poselæn L1 L2 Antal ben stk. Filterareal m² 3 Vægt kg Filterareal m² SBF-120 S-1A , , SBF-140 S-1A , , SBF-160 S-1A , , SBF-180 S-1A , , SBF-200 S-1A , , SBF-220 S-1A , , SBF-240 S-2A , , SBF-260 S-2A , , SBF-280 S-2A , , SBF-300 S-2A , , SBF-320 S-2A , , SBF-340 S-2A , , SBF-360 S-2A , , SBF-380 S-2A , , SBF-400 S-2A , , SBF-120 S-1B , * , SBF-140 S-1B , * , SBF-160 S-1B , * , SBF-180 S-1B , * , SBF-200 S-1B , * , SBF-220 S-1B , * , SBF-240 S-1B , * , SBF-260 S-2B , * , SBF-280 S-2B , * , SBF-300 S-2B , * , SBF-320 S-2B , * , SBF-340 S-2B , * , SBF-360 S-2B , * , SBF-380 S-2B , * , SBF-400 S-2B , * , SBF-120 S-1C , SBF-140 S-1C , SBF-160 S-1C , SBF-180 S-1C , SBF-200 S-1C , SBF-220 S-2C , SBF-240 S-2C , SBF-260 S-2C , SBF-280 S-2C , SBF-300 S-2C , SBF-320 S-2C , * Dørhøjde, D=

18 gde 4,0 m Poselængde 4,5 m Poselængde 5,0 m 3 Vægt kg Filterareal m² 3 Vægt kg Filterareal m² 3 Vægt kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 L L Indløb A Indløb B Indløb C L1 L L1 L Rekvirér fundamentstegning Rekvirér fundamentstegning Rekvirér fundamentstegning Fodplade Midt jørne ø ø

20 Poselængde 3,5 m Poselængde 4,0 m L1 L2 Antal ben stk. Filterareal m² 20 3 Vægt kg Filterareal m² SBF-120 K-1A , , SBF-140 K-1A , , SBF-160 K-1A , , SBF-180 K-1A , , SBF-200 K-1A , , SBF-220 K-1A , , SBF-240 K-2A , , SBF-260 K-2A , , SBF-280 K-2A , , SBF-300 K-2A , , SBF-320 K-2A , , SBF-340 K-2A , , SBF-360 K-2A , , SBF-380 K-2A , , SBF-400 K-2A , , SBF-420 K-2A , , SBF-440 K-2A , , SBF-460 K-2A , , SBF-480 K-2A , , SBF-500 K-2A , , SBF-120 K-1B , , SBF-140 K-1B , , SBF-160 K-1B , , SBF-180 K-1B , , SBF-200 K-1B , , SBF-220 K-1B , , SBF-240 K-1B , , SBF-260 K-2B , , SBF-280 K-2B , , SBF-300 K-2B , , SBF-320 K-2B , , SBF-340 K-2B , , SBF-360 K-2B , , SBF-380 K-2B , , SBF-400 K-2B , , SBF-420 K-2B , , SBF-440 K-2B , , SBF-460 K-2B , , SBF-480 K-2B , , SBF-500 K-2B , , SBF-520 K-2B , , SBF-540 K-2B , , SBF-560 K-2B , , SBF-580 K-2B , , SBF-600 K-2B , , SBF-620 K-2B , , SBF-120 K-1C , SBF-140 K-1C , SBF-160 K-1C , SBF-180 K-1C , SBF-200 K-1C , SBF-220 K-2C , SBF-240 K-2C , SBF-260 K-2C , SBF-280 K-2C , SBF-300 K-2C , SBF-320 K-2C , SBF-340 K-2C , SBF-360 K-2C , SBF-380 K-2C , SBF-400 K-2C , SBF-420 K-2C , SBF-440 K-3C , SBF-460 K-3C , SBF-480 K-3C , SBF-500 K-3C ,

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM

RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM RØR-SYSTEMER rustfrit stål PROUKTPROGRAM R Ø R - S Y S T E M E R r u s t f r i t s t å l E I C A T E T O C L E A N A I R 04.02.2015 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. Gyldighed isse salgs-,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 T R A D I N G T E R M S A L L M Ä N N A V I L L K O R Y L E I S E T E H D O T T E R M I N I G E N E R A L I ALLGEMEINEGESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONDITIONSGÉNÉRALES

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Ansagervej 23 Skovlund DK - 6823 Ansager Tlf. +45 75 29 20 92 Fax +45 75 29 28 14

Ansagervej 23 Skovlund DK - 6823 Ansager Tlf. +45 75 29 20 92 Fax +45 75 29 28 14 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SEALING SYSTEM A/S - ver. 1.0 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere